Ústavný zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov 161/2014 účinný od 01.09.2014

Platnosť od: 24.06.2014
Účinnosť od: 01.09.2014
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Ústava, ústavné zákony

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL0

Ústavný zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov 161/2014 účinný od 01.09.2014
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Ústavný zákon 161/2014 s účinnosťou od 01.09.2014
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto ústavnom zákone:

Čl. I

Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení ústavného zákona č. 244/1998 Z. z., ústavného ...

1.

V čl. 41 odsek 1 znie:

„(1) Manželstvo je jedinečný zväzok medzi mužom a ženou. Slovenská republika manželstvo všestranne ...

2.

V čl. 129 sa za odsek 6 vkladá nový odsek 7, ktorý znie:

„(7) Ústavný súd rozhoduje o sťažnosti proti uzneseniu Súdnej rady Slovenskej republiky podľa ...

Doterajší odsek 7 sa označuje ako odsek 8.

3.

V čl. 130 ods. 1 sa za písmeno e) vkladá nové písmeno f), ktoré znie:

„f) predseda Súdnej rady Slovenskej republiky vo veciach súladu právnych predpisov podľa čl. ...

Doterajšie písmená f) až i) sa označujú ako písmená g) až j).

4.

V čl. 131 ods. 1 sa slová „čl. 129 ods. 2 až 6“ nahrádzajú slovami „čl. 129 ods. 2 až ...

5.

Čl. 133 znie:

„Čl. 133 Proti rozhodnutiu ústavného súdu nemožno podať opravný prostriedok; to neplatí, ak ...

6.

Článok 136 znie:

„Čl. 136 (1) Za rozhodovanie pri výkone funkcie nemožno sudcu ústavného súdu trestne stíhať, ...

7.

Článok 141a vrátane nadpisu znie:

„Čl. 141a Súdna rada Slovenskej republiky (1) Predsedu Súdnej rady Slovenskej republiky volí a ...

8.

V čl. 145 odsek 2 znie:

„(2) Za sudcu môže byť vymenovaný občan Slovenskej republiky, ktorý je voliteľný do Národnej ...

9.

V čl. 145a odsek 2 znie:

„(2) Sudca vykonáva funkciu ako svoje povolanie. Výkon funkcie sudcu je nezlučiteľný s funkciou ...

10.

V čl. 147 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Prezident Slovenskej republiky na návrh Súdnej ...

11.

V čl. 148 odsek 2 znie:

„(2) Dočasné pozastavenie výkonu funkcie sudcu nesmie zasahovať do nezávislého výkonu súdnictva. ...

12.

Čl. 148 sa dopĺňa odsekmi 4 a 5, ktoré znejú:

„(4) Za rozhodovanie nemožno sudcu ani prísediaceho sudcu z radov občanov stíhať, a to ani po ...

13.

V čl. 151a ods. 6 sa slová „čl. 130 ods. 1 písm. f)“ nahrádzajú slovami „čl. 130 ods. 1 ...

14.

Za čl. 154c sa vkladá čl. 154d, ktorý znie:

„Čl. 154d (1) Predpoklady sudcovskej spôsobilosti, ktoré dávajú záruku, že funkciu sudcu bude ...

Čl. II

Tento ústavný zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2014.

Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore