Ústavný zákon o postavení národností v Československej socialistickej republike 144/1968 účinný od 01.01.1969 do 07.02.1991

Platnosť od: 04.11.1968
Účinnosť od: 01.01.1969
Účinnosť do: 07.02.1991
Autor: Národné zhromaždenie Československej socialistickej republiky
Oblasť: Ústava, ústavné zákony, Obyvateľstvo a občianstvo, Základné práva

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Ústavný zákon o postavení národností v Československej socialistickej republike 144/1968 účinný od 01.01.1969 do 07.02.1991
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Ústavný zákon 144/1968 s účinnosťou od 01.01.1969
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

o postavení národností v Československej socialistickej republike

Národné zhromaždenie Československej socialistickej republiky

majúc na zreteli, že pracujúci ľud Československej socialistickej republiky, ktorý je zdrojom ...

v snahe ďalej prehĺbiť a upevniť bratské spolužitie a solidaritu národov a národností a zabezpečiť ...

uznieslo sa na tomto ústavnom zákone:

Čl. 1

Československá socialistická republika, ako spoločný štát českého a slovenského národa a ...

Čl. 2

Národnosti sú primerane na svoju početnosť zastúpené v zastupiteľských zboroch a v iných volených ...

Čl. 3

(1)

Občanom maďarskej, nemeckej, poľskej a ukrajinskej (rusínskej) národnosti sa v rozsahu primeranom ...

a)

právo na vzdelanie v ich jazyku,

b)

právo na všestranný kultúrny rozvoj,

c)

právo používať ich jazyk v úradnom styku v oblastiach obývaných príslušnou národnosťou,

d)

právo spolčovať sa v národnostných kultúrnych spoločenských organizáciách,

e)

právo na tlač a informácie v ich jazyku.

(2)

Rozsah a podmienky práv uvedených v odseku 1 ustanovia zákony.

Čl. 4

(1)

Občan slobodne rozhoduje o svojej národnosti podľa vlastného presvedčenia.

(2)

Príslušnosť ku ktorejkoľvek národnosti nemôže byť žiadnemu občanovi na ujmu pri jeho uplatnení ...

(3)

Zakazujú sa všetky formy nátlaku smerujúce k odnárodňovaniu.

Čl. 5

(1)

Tento ústavný zákon sa vykoná zákonmi Federálneho zhromaždenia a zákonmi národných rád.

(2)

Zákony národných rád ustanovia tiež, pri ktorých zastupiteľských zboroch a výkonných orgánoch ...

Čl. 6

Ustanovenie čl. 25 ústavy (ústavný zákon č. 100/1960 Zb.) sa zrušuje.

Čl. 7

Tento ústavný zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1969.

Svoboda v. r.

Smrkovský v. r.

Ing. Černík v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore