Úplné znenie zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 316/1993 Z. z. o spotrebnej dani z uhľovodíkových palív a mazív 82/2001 účinný od 16.03.2001

Platnosť od: 16.03.2001
Účinnosť od: 16.03.2001
Autor: Predseda Národnej rady Slovenskej republiky
Oblasť: Spotrebné dane

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUD5DSEUPPČL0

Úplné znenie zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 316/1993 Z. z. o spotrebnej dani z uhľovodíkových palív a mazív 82/2001 účinný od 16.03.2001
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Úplné znenie zákona 82/2001 s účinnosťou od 16.03.2001
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

úplné znenie zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 316/1993 Z. z. o spotrebnej dani z uhľovodíkových ...

vyhlasuje

ZÁKON

NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

o spotrebnej dani z uhľovodíkových palív a mazív

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

§ 1
Úvodné ustanovenie
(1)

Tento zákon upravuje zdaňovanie uhľovodíkových palív a mazív (ďalej len „palivá a mazivá“) ...

(2)

Palivá a mazivá sa podľa tohto zákona zdaňujú jednorazovo.

§ 2
Vymedzenie pojmov
(1)

Palivami a mazivami sa na účely tohto zákona rozumejú

a)

benzíny, stredné oleje a ťažké oleje zaradené do položky 2710 00 harmonizovaného systému1) ...

b)

zmes vyrobená z palív a mazív uvedených v písmene a) a tovarov iných kapitol colného sadzobníka1a) ...

c)

ekologické palivo,

d)

biogénne palivo.

(2)

Ekologickým palivom vyrobeným v tuzemsku sa na účely tohto zákona rozumie zmes vyrobená z palív ...

(3)

Biogénnym palivom vyrobeným v tuzemsku sa na účely tohto zákona rozumie zmes biogénnej látky ...

(4)

Vyskladnením sa na účely tohto zákona rozumie

a)

predaj alebo akýkoľvek iný odbyt alebo iné fyzické vydanie palív a mazív, z ktorých nebola odvedená ...

b)

fyzické vydanie palív a mazív vyrobených platiteľom dane z materiálu úplne alebo čiastočne ...

c)

použitie palív a mazív na výrobu výrobkov, ktoré nie sú predmetom dane,

d)

použitie palív a mazív pre vlastnú potrebu platiteľa, príslušníkov jeho domácnosti1b) a jemu ...

e)

použitie palív a mazív na účely reklamy.

§ 3
Predmet dane
(1)

Predmetom dane sú v tuzemsku vyrobené alebo do tuzemska dovezené palivá a mazivá.

(2)

Dani nepodliehajú

a)

palivá a mazivá, ktoré sa daňou už raz zdanili podľa tohto zákona, ak sa pri nich neuplatnil ...

b)

biogénne palivá [§ 2 ods. 1 písm. d)] vyrobené v tuzemsku.

§ 4
Platiteľ dane
a)

právnická osoba a fyzická osoba, ktorá v tuzemsku palivá a mazivá vyrába alebo ktorej sa majú ...

b)

právnická osoba a fyzická osoba, ktorá nakúpi zdanené palivá a mazivá a tie vyskladní na účely ...

c)

Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky,

d)

právnická osoba a fyzická osoba, ak nevie preukázať spôsob nadobudnutia alebo predložiť doklad ...

e)

právnická osoba a fyzická osoba, ak skladuje, vyskladňuje alebo spotrebúva palivá a mazivá, ktoré ...

§ 5
Základ dane

Základom dane je množstvo palív a mazív, ktoré podlieha daňovej povinnosti podľa § 8, vyjadrené ...

§ 6
Sadzba dane
(1)

Sadzby dane sú určené takto:

Položka colného sadzobníka1a) Názov tovaru Sadzba dane a) 2710 00 11až2710 00 97 minerálne ...

(2)

Ak sa zmesi palív a mazív podľa § 2 ods. 1 písm. a) a b) spotrebujú ako pohonná látka, zdaňujú ...

(3)

Ak sa stredné oleje podľa odseku 1 písm. d) a mazacie oleje podľa odseku 1 písm. g) položiek 2710 ...

§ 7
Výpočet dane
(1)

Daň z vyskladnených palív a mazív je platiteľ povinný sám vypočítať. Daň z dovezených palív ...

(2)

Daň sa vypočíta ako súčin základu dane a sadzby dane určenej na príslušné palivá a mazivá ...

§ 8
Vznik daňovej povinnosti
(1)

Daňová povinnosť vzniká

a)

dňom vyskladnenia palív a mazív, z ktorých nebola odvedená daň,

b)

pri dovoze palív a mazív dňom vzniku colného dlhu,3)

c)

pri palivách a mazivách podľa § 10 ods. 1 písm. a) dňom vyskladnenia na iné účely, ako ustanovuje ...

d)

pri palivách a mazivách podľa § 10 ods. 1 písm. b) až d) dňom vyskladnenia na iné účely, ako ...

e)

pri palivách a mazivách, pri ktorých sa uplatnil nárok na vrátenie dane podľa § 11 ods. 1 písm. ...

f)

dňom zúčtovania strát na majetku na ťarchu účtu mánk a škôd v systéme podvojného účtovníctva ...

g)

každej právnickej osobe alebo fyzickej osobe pri palivách a mazivách podľa § 6 ods. 2 dňom spotreby ...

(2)

Daňová povinnosť platiteľovi podľa § 4 písm. d) a e) vzniká dňom nadobudnutia palív a mazív, ...

(3)

Daňová povinnosť pri predaji podniku4) alebo nájme podniku4a) vzniká kupujúcemu dňom nadobudnutia ...

(4)

Daňová povinnosť vzniká dňom vyskladnenia palív a mazív právnickým osobám a fyzickým osobám, ...

(5)

Daňová povinnosť vzniká každej právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ktorá dopravnými prostriedkami ...

§ 9
Vyhotovenie daňových dokladov a ich obsah
(1)

Platiteľ je povinný pri tuzemskej výrobe vyhotoviť daňový doklad v deň vyskladnenia palív a ...

(2)

Daňový doklad musí obsahovať

a)

poradové číslo daňového dokladu a dátum jeho vyhotovenia,

b)

obchodné meno, sídlo, prípadne bydlisko a daňové identifikačné číslo platiteľa,

c)

obchodné meno, sídlo, prípadne bydlisko a daňové identifikačné číslo odberateľa, ak bolo pridelené, ...

d)

množstvo palív a mazív v merných jednotkách, ich obchodné označenie a číselný kód harmonizovaného ...

e)

výšku dane spolu, zaokrúhlenú na desať halierov do 0,05 Sk smerom dolu a od 0,05 Sk vrátane smerom ...

f)

dátum vyskladnenia.

(3)

Správca dane uzná na účely správneho zatriedenia palív a mazív do číselného kódu podľa odseku ...

(4)

Platiteľ a právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorým vznikne daňová povinnosť podľa § 8 ...

(5)

Platiteľ je povinný v deň vzniku daňovej povinnosti podľa § 8 ods. 1 písm. f) vyhotoviť daňový ...

(6)

Pri vyskladnení palív a mazív oslobodených od dane musí byť na doklade vyhotovenom podľa odseku ...

(7)

Daňovým dokladom pri dovoze palív a mazív je písomné colné vyhlásenie; pri vývoze doklad, na ...

(8)

Platiteľ je povinný mať okrem uvedených dokladov aj doklady preukazujúce uplatnené nároky na ...

(9)

Platiteľ je povinný uschovávať všetky daňové doklady rozhodujúce pre určenie dane a doklady ...

§ 10
Oslobodenie od dane
(1)

Od dane sú oslobodené

a)

palivá a mazivá vyskladnené Správe štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky s výnimkou ...

b)

motorová nafta používaná ako pohonná látka v medzinárodnej vodnej doprave,6)

c)

palivá a mazivá používané ako pohonná látka v medzinárodnej leteckej doprave,6)

d)

palivá a mazivá určené na použitie ako vzorky pri povinných skúškach7) na výskumné účely ...

e)

palivá pri ich dovoze, ktoré sa nachádzajú v bežných nádržiach cestných motorových vozidiel ...

f)

palivá a mazivá vyvážané priamo výrobcom, ak výrobca uzatvoril kúpnu zmluvu so zahraničným ...

(2)

Nezdanené palivá a mazivá možno prepravovať len s písomným povolením vydaným správcom dane ...

(3)

Nárok na oslobodenie je platiteľ povinný uplatniť písomne vopred u dodávateľa, a to ešte pred ...

§ 11
Nárok na vrátenie dane
(1)

Registrovanému platiteľovi (§ 14) nárok na vrátenie dane vzniká dňom

a)

vývozu zdanených palív a mazív v rámci podnikateľskej činnosti,8)

b)

vyskladnenia zdanených palív a mazív na účely oslobodené od dane podľa § 10 ods. 1 písm. a) ...

c)

vrátenia palív a mazív neprevzatých odberateľom späť výrobcovi,

d)

opravy základu dane, chyby v sadzbe dane, chyby vo výpočte dane alebo v prípade, ak došlo k inému ...

e)

vyporiadania nárokov z vád palív a mazív, ak sa za ne neposkytla odplata alebo sa odplata vrátila, ...

f)

použitia motorovej nafty na pohon hnacích vozidiel na železničnej dráhe pri verejnej preprave osôb ...

g)

prevzatia na sklad zdanených palív a mazív uvedených v položkách colného sadzobníka 2710 00 ...

h)

použitia zdanených palív a mazív uvedených v položkách colného sadzobníka 2710 00 21 a 25, ...

i)

použitia zdanených palív a mazív uvedených v § 2 ods. 1 písm. a) na výrobu ekologického paliva ...

(2)

Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorej predmetom podnikania8) je rastlinná alebo živočíšna ...

a)

predložil písomnú žiadosť o zaradenie do evidencie miestne príslušnému daňovému úradu,

b)

uschováva doklady potvrdzujúce nadobudnutie motorovej nafty a doklady potvrdzujúce skutočnú spotrebu ...

c)

ktorému daňový úrad pridelil evidenčné číslo, uplatnil nárok na vrátenie dane formou písomnej ...

d)

predložil zoznam poľnohospodárskych podnikov, ktorým poskytol službu.

(3)

Podrobnosti vrátenia dane ustanoví vláda Slovenskej republiky nariadením.

(4)

Platiteľ nárok na vrátenie dane podľa odseku 1 uplatní na príslušnom daňovom úrade v daňovom ...

a)

daň zaplatil svojmu dodávateľovi, ktorý je platiteľom, alebo pri dovoze správcovi dane, a to do ...

b)

má daňový doklad podľa § 9 a doklad o zaplatení dane alebo v prípade postupu podľa odseku 1 ...

(5)

Pri uplatnení nároku na vrátenie dane z palív a mazív sa použijú sadzby dane platné v deň nákupu ...

§ 12
Daňové priznanie
(1)

Platiteľ, ktorému vznikla daňová povinnosť alebo nárok na vrátenie dane, je povinný predložiť ...

(2)

Daňové priznanie predkladá platiteľ mesačne, a to najneskôr do pätnásteho dňa nasledujúceho ...

(3)

Ak platiteľ zistí, že daňové priznanie, ktoré predložil, je nesprávne alebo neúplné a jeho ...

a)

zvýšenie daňovej povinnosti, je povinný bez meškania predložiť správcovi dane dodatočné daňové ...

b)

zníženie daňovej povinnosti, môže spolu so žiadosťou predložiť dodatočné daňové priznanie ...

§ 13
Zdaňovacie obdobie a splatnosť dane
(1)

Zdaňovacím obdobím je kalendárny mesiac.

(2)

Daň s výnimkou odseku 5 je splatná

a)

jednorazovo,

b)

preddavkovo.

(3)

Platiteľ, ktorého mesačná daňová povinnosť nepresiahne sumu 2 000 000 Sk, spláca daň jednorazovo ...

(4)

Platiteľ, ktorého mesačná daňová povinnosť presiahne sumu 2 000 000 Sk, spláca daň preddavkovo ...

a)

vyskladnených od prvého do pätnásteho dňa kalendárneho mesiaca je daň splatná najneskôr do ...

b)

vyskladnených od šestnásteho do posledného dňa kalendárneho mesiaca doplatí daň najneskôr do ...

(5)

Pri dovoze palív a mazív je daň splatná podľa osobitného predpisu.9)

(6)

Splatnosť nároku na vrátenie dane je do 10 dní po lehote na predloženie daňového priznania alebo ...

§ 13a
Zdaňovacie obdobie, daňové priznanie a splatnosť dane platiteľa v konkurznom konaní a vyrovnacom ...
(1)

Ak je na platiteľa vyhlásený konkurz alebo ak je platiteľovi povolené vyrovnanie, končí sa prebiehajúce ...

(2)

Dňom zrušenia konkurzu sa končí prebiehajúce zdaňovacie obdobie platiteľa. Ďalšie zdaňovacie ...

(3)

Daňové priznanie za zdaňovacie obdobia uvedené v odsekoch 1 a 2 je platiteľ povinný predložiť ...

(4)

Daň za zdaňovacie obdobia uvedené v odsekoch 1 a 2 je splatná jednorazovo do 15 dní po skončení ...

§ 14
Registrácia a zrušenie registrácie
(1)

Platiteľ je povinný registrovať sa u miestne príslušného správcu dane najneskôr do vzniku prvej ...

(2)

Zrušenie registrácie môže platiteľ požiadať najskôr po uplynutí jedného roka odo dňa registrácie, ...

(3)

Platiteľ je povinný písomne požiadať daňový úrad o zrušenie registrácie do piatich pracovných ...

(4)

Daňový úrad môže zrušiť registráciu, ak zistil, že platiteľ nespĺňa podmienky na registráciu. ...

(5)

Daňový úrad pred zrušením registrácie vykoná daňovú kontrolu, určí platiteľovi posledné ...

§ 14a
Osobitná úprava postupu pri nútenom predaji podliehajúcom dani
(1)

Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá vykonala predaj palív a mazív platiteľa podľa osobitného ...

(2)

Ak právnická osoba alebo fyzická osoba vykonala predaj palív a mazív podľa odseku 1 osobe, ktorá ...

(3)

Platiteľ, ktorého palivá a mazivá sa predali spôsobom podľa odseku 1, uvedie daň, ktorá sa viaže ...

(4)

Ak sa palivá a mazivá predali podľa odseku 1 osobe, ktorá je platiteľom, zaplatenie dane týmto ...

(5)

Ak sa predali palivá a mazivá platiteľa pri výkone daňovej exekúcie,9b) uhradí daň daňový ...

§ 15
Zvýšenie dane, penále a pokuty
(1)

Z rozdielu medzi daňou uvedenou v daňovom priznaní a skutočnou daňovou povinnosťou určí správca ...

(2)

Ak daň nebola zaplatená včas alebo v správnej výške, platiteľ je povinný dodatočne zaplatiť ...

(3)

Z rozdielu medzi uplatneným nárokom na vrátenie dane a skutočným nárokom správca dane uloží ...

(4)

Ak platiteľ uvedený v § 4 písm. a) až c)

a)

nepredloží daňové priznanie včas, správca dane mu uloží pokutu až do výšky 200 000 Sk, najmenej ...

b)

nesplní riadne a včas registračnú a oznamovaciu povinnosť, správca dane mu uloží pokutu až ...

(5)

Ak platiteľ uvedený v § 4 písm. d) a e)

a)

nepredloží včas daňové priznanie za zdaňovacie obdobie, ktorého sa toto daňové priznanie týka, ...

b)

nesplní včas registračnú a oznamovaciu povinnosť, správca dane mu uloží pokutu vo výške 20 ...

(6)

Právnická osoba a fyzická osoba, ak prepravujú nezdanené palivá a mazivá bez povolenia vydaného ...

(7)

Zvýšenie dane, penále a pokuta sú splatné do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia správcu dane. ...

§ 16
Daňové konanie
(1)

Pre konanie vo veciach dane platí osobitný predpis,10) pokiaľ tento zákon neustanovuje inak.

(2)

Správcom dane je príslušný daňový úrad; pri dovoze colnica.

§ 16a
Uplatnenie dane pri palivách a mazivách určených na použitie ozbrojenými silami cudzích štátov ...
(1)

Od dane sú oslobodené palivá a mazivá položiek colného sadzobníka 2710 00 26 až 2710 00 59, ...

(2)

Daňový úrad vráti zaplatenú daň viažucu sa na pohonné látky, oleje a mazivá dodané na území ...

(3)

O vrátení dane požiada Ministerstvo obrany Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo obrany“) ...

(4)

Daňový úrad vráti daň ministerstvu obrany po preverení údajov podľa odseku 3 a oprávnenosti ...

(5)

Ministerstvo obrany odvedie daňovému úradu vrátenú daň z tých pohonných látok, olejov a mazív, ...

(6)

Na účely odsekov 1 až 5 sa ministerstvo obrany neregistruje za platiteľa.

Prechodné a záverečné ustanovenia
§ 17

Podľa doterajších predpisov sa až do svojho uplynutia posudzujú všetky lehoty, ktoré začali ...

§ 17a

Pri uplatnení nároku na vrátenie dane z palív a mazív nakúpených do 31. júla 1997 sa použijú ...

§ 18

Zrušujú sa § 18 až 23 zákona č. 213/1992 Zb. o spotrebných daniach v znení zákona č. 595/1992 ...

§ 19
Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 1994.

Jozef Migaš v. r.

Poznámky

 • 1)  Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 160/1988 Zb. o Medzinárodnom dohovore o harmonizovanom ...
 • 1a)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 388/1998 Z. z., ktorým sa vydáva colný sadzobník v znení ...
 • 1b)  § 115 Občianskeho zákonníka.
 • 1c)  § 116 a 117 Občianskeho zákonníka.
 • 1d)  § 2 písm. k) body 1 a 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1996 Z. z. Colný zákon. ...
 • 2)  Doplnková poznámka 4 ku kapitole 27 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 388/1998 Z. z.
 • 2a)  Doplnkové poznámky 4 a 6 ku kapitole 27 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 388/1998 Z. z.
 • 3)  § 196 až 211 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1996 Z. z.
 • 4)  § 476 až 488 Obchodného zákonníka v znení zákona č. 264/1992 Zb., § 15 zákona č. 92/1991 ...
 • 4a)  § 720 Občianskeho zákonníka v znení zákona č. 509/1991 Zb.
 • 4b)  § 6 Obchodného zákonníka.
 • 5)  Napríklad zákon č. 92/1991 Zb., zákon č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších ...
 • 6)  § 39 ods. 1, 3 a 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1995 Z. z. o dani z pridanej ...
 • 7)  Zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene ...
 • 7a)  § 112 vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 17/1994 Z. z. o oslobodení tovaru ...
 • 8)  § 2 Obchodného zákonníka.
 • 8a)  Číselný kód 01.1, 01.2 a 01.3 Klasifikácie produkcie vydanej opatrením Štatistického úradu ...
 • 8b)  Číselný kód 01.4 Klasifikácie produkcie vydanej opatrením Štatistického úradu Slovenskej republiky ...
 • 9)  § 221 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1996 Z. z.
 • 9a)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti ...
 • 9b)  § 73 až 93 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách ...
 • 10)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb.
 • 11)  Napríklad oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 324/1997 Z. z. o uzavretí ...
Načítavam znenie...
MENU
Hore