Úplné znenie zákona o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov 369/2009 účinný od 30.09.2009

Platnosť od: 30.09.2009
Účinnosť od: 30.09.2009
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna správa, Pracovno-právne vzťahy, Colné právo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUD6DSEUPPČL0

Úplné znenie zákona o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov 369/2009 účinný od 30.09.2009
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Úplné znenie zákona 369/2009 s účinnosťou od 30.09.2009
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

PREDSEDA

vyhlasuje

úplné znenie zákona č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ...

ZÁKON

o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

PRVÁ ČASŤ

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

§ 1

Tento zákon upravuje štátnu službu colníkov a právne vzťahy súvisiace so vznikom, zmenami a ...

§ 2
(1)

Colníkom sa na účely tohto zákona rozumie fyzická osoba, ktorá je v služobnom pomere podľa tohto ...

(2)

Štátnou službou na účely tohto zákona sa rozumie plnenie úloh colnej správy,1) riadenie, organizácia ...

(3)

Miestom výkonu štátnej služby na účely tohto zákona je obec, v ktorej je colník zaradený na ...

(4)

Služobný pomer sa zakladá k štátu.

§ 2a
Výkon štátnej služby a priama súvislosť s ním
(1)

Výkonom štátnej služby sa rozumie výkon oprávnení a povinností vyplývajúcich zo služobného ...

(2)

Výkonom štátnej služby je aj činnosť vykonávaná pre služobný úrad na podnet záujmového ...

(3)

V priamej súvislosti s výkonom štátnej služby sú úkony potrebné na výkon štátnej služby ...

(4)

Za činnosť v priamej súvislosti s výkonom štátnej služby sa považuje aj prehlbovanie kvalifikácie ...

§ 3

V služobnom úrade v mene štátu koná a rozhoduje vo veciach služobného pomeru podľa tohto zákona ...

§ 4
(1)

Nadriadeným podľa tohto zákona je colník, ktorý je zaradený v stálej štátnej službe alebo ...

(2)

Služobným úradom na účely tohto zákona sa rozumie Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky (ďalej ...

§ 5
(1)

Systemizácia v štátnej službe (ďalej len „systemizácia“) určuje počet miest colníkov v ...

(2)

Návrh systemizácie pripravuje na základe organizačnej štruktúry služobných úradov Ministerstvo ...

(3)

Systemizáciu na každý rozpočtový rok schvaľuje vláda Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“) ...

(4)

Minister na návrh generálneho riaditeľa colného riaditeľstva (ďalej len „generálny riaditeľ“) ...

(5)

Obsadzovanie miest colníkov vo všetkých druhoch štátnej služby možno uskutočniť len za predpokladu, ...

§ 5a
(1)

Práva ustanovené týmto zákonom sa zaručujú rovnako všetkým občanom pri vstupe do štátnej ...

(2)

Výkon práv a povinností vyplývajúcich zo služobného pomeru musí byť v súlade s dobrými mravmi. ...

(3)

Občan pri vstupe do štátnej služby, colník alebo občan po skončení služobného pomeru, ktorí ...

(4)

Služobný úrad alebo nadriadený nesmie colníka postihovať alebo znevýhodňovať preto, že colník ...

(5)

Služobný úrad oboznámi colníkov s ustanoveniami o zásade rovnakého zaobchádzania.

(6)

Porušenie zásady rovnakého zaobchádzania podľa odseku 1 colníkom sa považuje za porušenie služobnej ...

(7)

Na štátnu službu colníkov a právne vzťahy súvisiace so vznikom, zmenami a skončením štátnej ...

DRUHÁ ČASŤ

DRUH, VZNIK A ZMENA ŠTÁTNEJ SLUŽBY

§ 6
Druhy štátnej služby
a)

prípravná štátna služba,

b)

stála štátna služba,

c)

dočasná štátna služba.

§ 7
Prípravná štátna služba
(1)

Prípravná štátna služba je prípravou na výkon stálej štátnej služby. V prípravnej štátnej ...

(2)

Colník sa zaradí do prípravnej štátnej služby, ktorá plynie odo dňa vzniku služobného pomeru, ...

(3)

Do doby výkonu prípravnej štátnej služby sa započítava

a)

doba výkonu štátnej služby,

b)

doba štúdia na splnenie kvalifikačného predpokladu colníckeho vzdelania,

c)

dovolenka,

d)

doba, keď colník nemôže vykonávať štátnu službu pre prekážky z dôvodu všeobecného záujmu ...

(4)

Prípravná štátna služba môže byť predĺžená najviac o jeden rok iba v prípade, ak počas ...

(5)

Po prijatí do služobného pomeru musí každý colník prejsť prípravnou štátnou službou s výnimkou ...

(6)

Prípravná štátna služba colníka, ktorý je podľa záveru schváleného služobného hodnotenia ...

§ 8
Skúšobná doba
(1)

Pri prijatí do služobného pomeru v prípravnej štátnej službe alebo dočasnej štátnej službe ...

(2)

Doba prekážok vo výkone štátnej služby, pre ktoré colník nemôže v priebehu skúšobnej doby ...

§ 9
Stála štátna služba
(1)

Stála štátna služba nadväzuje na prípravnú štátnu službu, ak tento zákon neustanovuje inak. ...

(2)

Colník sa zaradí do stálej štátnej služby po skončení

a)

prípravnej štátnej služby alebo

b)

dočasnej štátnej služby podľa § 10 ods. 3.

(3)

Do stálej štátnej služby sa pri prijatí zaradí aj colník, ktorého predchádzajúci služobný ...

§ 10
Dočasná štátna služba
(1)

Dočasná štátna služba je určená na to, aby ju na prechodnú dobu, najdlhšie však na päť rokov, ...

(2)

Pre colníka zaradeného do dočasnej štátnej služby sa kvalifikačný predpoklad colníckeho vzdelania ...

(3)

Colník, ktorý vykonával dočasnú štátnu službu v trvaní aspoň troch rokov a spĺňa kvalifikačný ...

(4)

Colník v dočasnej štátnej službe má rovnaké postavenie ako colník v stálej štátnej službe. ...

§ 11
Kvalifikačné predpoklady na funkciu
(1)

Kvalifikačné predpoklady na funkciu sú:

a)

kvalifikačný predpoklad vzdelania,

b)

kvalifikačný predpoklad colníckeho vzdelania.

(2)

Generálny riaditeľ môže v tabuľkách zloženia a počtu funkcií colníkov v jednotlivých služobných ...

§ 12
Kvalifikačný predpoklad vzdelania
(1)

Kvalifikačný predpoklad vzdelania je určený stupňom všeobecného vzdelania v príslušnom študijnom ...

(2)

Stupne všeobecného vzdelania sú:

a)

úplné stredné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie,2)

b)

vyššie odborné vzdelanie,2)

c)

vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa.3)

(3)

Colník spĺňa kvalifikačný predpoklad

a)

úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania, ak absolvoval strednú ...

b)

vyššieho odborného vzdelania, ak absolvoval strednú školu a úspešne vykonal absolutórium,

c)

vysokoškolského vzdelania, ak absolvoval vysokú školu v študijnom programe prvého stupňa alebo ...

§ 13
Kvalifikačný predpoklad colníckeho vzdelania
(1)

Kvalifikačné predpoklady colníckeho vzdelania sú:

a)

základné colnícke vzdelanie,

b)

odborné colnícke vzdelanie.

(2)

Základným colníckym vzdelaním sa rozumie absolvovanie základného colného kurzu a zloženie nižšej ...

(3)

Odborným colníckym vzdelaním sa rozumie absolvovanie odborného colného kurzu a zloženie odbornej ...

(4)

Obsah nižšej colnej skúšky a odbornej colnej skúšky, spôsob ich vykonania a spôsob hodnotenia ...

(5)

Podrobnosti o forme, rozsahu a obsahu vzdelávania v základnom colnom kurze, odbornom colnom kurze ...

Podmienky prijatia a prijímacie konanie

§ 14
(1)

Colníkom môže byť štátny občan Slovenskej republiky (ďalej len „občan“) starší ako 18 ...

a)

je bezúhonný,

b)

je spoľahlivý,

c)

spĺňa stupeň všeobecného vzdelania určený na výkon funkcie, do ktorej má byť ustanovený alebo ...

d)

je zdravotne, telesne a duševne spôsobilý na výkon štátnej služby,

e)

ovláda štátny jazyk,4)

f)

má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,5)

g)

ku dňu prijatia do štátnej služby nie je členom politickej strany alebo politického hnutia,

h)

je spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu,

i)

ku dňu prijatia do štátnej služby skončí činnosti, ktorých vykonávanie je zakázané podľa ...

(2)

Za bezúhonného sa na účely tohto zákona nepovažuje občan, ktorý bol právoplatne odsúdený ...

(3)

Za spoľahlivého sa na účely tohto zákona nepovažuje občan, ktorý

a)

preukázateľne nadmerne požíva alkoholické nápoje,7) alebo

b)

požíva omamné látky, psychotropné látky a prípravky, ktoré môžu vyvolať závislosť od nich,8) ...

c)

podľa iných skutočností nedáva záruku riadneho výkonu štátnej služby,

d)

bol z predchádzajúceho služobného pomeru prepustený z dôvodu, že

1.

pri služobnom hodnotení bol hodnotený ako nespôsobilý vykonávať akúkoľvek funkciu v štátnej ...

2.

porušil služobnú prísahu alebo služobnú povinnosť zvlášť hrubým spôsobom a jeho ponechanie ...

3.

bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin, trestný čin spáchaný z nedbanlivosti, za ...

(4)

Podmienky uvedené v odseku 1 písm. g) až i) preukazuje občan čestným vyhlásením. Podmienku štátneho ...

(5)

Služobný úrad je oprávnený na účely zistenia, či občan spĺňa podmienky prijatia do služobného ...

a)

meno, priezvisko a rodné číslo, titul, vedeckú hodnosť,

b)

dátum a miesto narodenia,

c)

adresu trvalého pobytu a prechodného pobytu,

d)

štátnu príslušnosť a jej zmeny,

e)

číslo občianskeho preukazu, miesto jeho vydania,

f)

vzdelanie, prehľad absolvovaných škôl,

g)

jazykové vedomosti,

h)

zamestnanie, sídlo zamestnávateľa,

i)

prehľad predchádzajúcich zamestnávateľov aj s pracovným zaradením,

j)

vykonávanie podnikateľskej činnosti,

k)

miesto a čas základnej služby, ďalšej služby v ozbrojených silách, ozbrojenom bezpečnostnom ...

l)

vznesené obvinenie z trestného činu voči jeho osobe,

m)

postih za priestupok alebo za iný správny delikt,

n)

závislosť od požívania alkoholických nápojov, omamných látok, psychotropných látok a prípravkov,8) ...

o)

zdravotnú spôsobilosť z lekárskeho posudku o zdravotnej spôsobilosti,

p)

závery psychologického vyšetrenia o duševnej spôsobilosti,

q)

závery psychofyziologického overenia pravdovravnosti.

(6)

Na účely podľa odseku 4 je služobný úrad oprávnený spracúvať a uchovávať osobné údaje ...

(7)

Podrobnosti o posudzovaní zdravotnej spôsobilosti občana žiadajúceho o prijatie do štátnej služby, ...

§ 14a
(1)

Na zistenie spôsobilosti podľa § 14 ods. 1 písm. d) a e) sa občan podrobí lekárskemu vyšetreniu, ...

(2)

Zdravotnú spôsobilosť v prijímacom konaní posudzuje služobný posudkový lekár podľa § 212 ...

(3)

Duševná spôsobilosť v prijímacom konaní sa posudzuje psychologickým vyšetrením občana, ktoré ...

(4)

Za telesne spôsobilého sa považuje občan, ktorý spĺňa požiadavky na fyzickú zdatnosť ustanovené ...

(5)

Na účely zistenia spoľahlivosti podľa § 14 ods. 3 písm. b) a c) sa občan podrobí aj psychofyziologickému ...

§ 15
(1)

Prijímacie konanie začína podaním žiadosti občana o prijatie do služobného pomeru.

(2)

Nadriadený je povinný vykonať s občanom informatívny pohovor, počas ktorého ho oboznámi so základnými ...

(3)

Občan je na účely prijímacieho konania povinný uviesť služobnému úradu svoje rodné číslo. ...

(4)

V prijímacom konaní občan predloží tieto doklady:

a)

písomnú žiadosť o prijatie,

b)

vyplnený dotazník s uvedením údajov podľa § 14 ods. 5 písm. a) až k),

c)

životopis,

d)

občiansky preukaz a ďalšie doklady, najmä rodný list, doklady o dosiahnutom vzdelaní, sobášny ...

e)

vojenskú knižku alebo preukaz branca,

f)

čestné vyhlásenie o splnení podmienok uvedených v § 14 ods. 1 písm. g) až i).

(5)

Občana možno požiadať o predloženie pracovného posudku alebo posudku o služobnej činnosti z ...

(6)

Prijímacie konanie sa skončí späťvzatím žiadosti o prijatie, zamietnutím žiadosti o prijatie ...

(7)

Občan, ktorý žiada o prijatie do služobného pomeru, musí byť o výsledku prijímacieho konania ...

(8)

Podrobnosti o prijímacom konaní môže ustanoviť všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ...

§ 16
Vznik služobného pomeru
(1)

Služobný pomer vzniká dňom určeným v rozhodnutí nadriadeného o vzniku služobného pomeru občana, ...

(2)

Rozhodnutie nadriadeného musí obsahovať

a)

meno, priezvisko, titul, dátum narodenia a rodné číslo,

b)

deň vzniku služobného pomeru,

c)

druh štátnej služby,

d)

funkciu, do ktorej je ustanovený alebo vymenovaný, miesto výkonu štátnej služby a služobný úrad, ...

e)

hodnosť, do ktorej je vymenovaný,

f)

pridelené evidenčné číslo,

g)

údaje rozhodujúce pre platové a iné náležitosti,

h)

dĺžku skúšobnej doby,

i)

dĺžku trvania služobného pomeru, ak je občan prijímaný do dočasnej štátnej služby,

j)

dĺžku základného času služby v týždni podľa § 59.

(3)

Ak občan nemôže nastúpiť štátnu službu preto, že deň vzniku služobného pomeru pripadol na ...

(4)

Služobný pomer nevznikne, ak občan odmietol zložiť služobnú prísahu alebo ju zložil s výhradou. ...

§ 17
Služobná prísaha
(1)

Občan pri vzniku služobného pomeru colníka skladá služobnú prísahu, ktorá znie:

„Sľubujem vernosť Slovenskej republike. Budem čestný, statočný a disciplinovaný. Svoje sily ...

(2)

Zloženie služobnej prísahy potvrdí colník svojím podpisom.

§ 18
Príbuzenské a iné obdobné vzťahy colníkov v štátnej službe
(1)

Colníci, ktorí sú osobami blízkymi podľa osobitného zákona,11) sa nesmú zaradiť do štátnej ...

(2)

Občan, ktorý požiada o prijatie do služobného pomeru, oznámi služobnému úradu skutočnosti ...

§ 19
Služobná rovnošata
(1)

Služobná rovnošata je služobný odev, ktorý má špecifické znaky vyjadrujúce príslušnosť ...

(2)

Colník vykonáva štátnu službu spravidla v služobnej rovnošate vrátane jej predpísaných súčastí. ...

(3)

Na služobnej rovnošate a jej súčastiach colník nosí štátny znak Slovenskej republiky.

(4)

Podrobnosti o služobnej rovnošate, jej nosení a prípady výkonu štátnej služby v občianskom ...

§ 20
Hodnosti
(1)

Colníkovi patrí hodnosť.

(2)

Colníkom v služobnom pomere sa ustanovujú tieto hodnosti, a ak tento zákon neustanovuje inak, doba ...

a)

v práporčíckej hodnosti

1. strážmajster dva roky, 2. nadstrážmajster     tri roky, 3. podpráporčík štyri roky, 4. ...

b)

v dôstojníckej hodnosti

1. podporučík jeden rok, 2. poručík dva roky, 3. nadporučík tri roky, 4. kapitán štyri roky, ...

c)

v generálskej hodnostigenerál.

(3)

Pre hodnosti nadpráporčík, plukovník a generál sa doba výsluhy rokov v hodnosti neustanovuje.

(4)

Do doby výsluhy rokov v hodnosti sa započítava doba trvania služobného pomeru s výnimkou doby

a)

dočasného pozbavenia výkonu štátnej služby, ak colníkovi nebol doplatený rozdiel, o ktorý bol ...

b)

výkonu väzby, ak trestné stíhanie nebolo zastavené alebo sa neskončilo právoplatným oslobodzujúcim ...

c)

služobného voľna bez nároku na služobný plat trvajúceho nepretržite aspoň jeden mesiac,

d)

rodičovskej dovolenky podľa § 143 ods. 2,

e)

dočasnej neschopnosti na službu pre úraz alebo chorobu, počas ktorej colník nemá nárok na náhradu ...

f)

prerušenia výkonu funkcie podľa § 41 ods. 2 a 3,

g)

na ktorú bolo colníkovi uložené disciplinárne opatrenie zníženia hodnosti o jeden stupeň na ...

h)

neospravedlnenej neprítomnosti v službe, ak trvala aspoň jednu pätinu základného času služby ...

Vymenovanie do hodnosti a povýšenie do hodnosti

§ 21
a) nadporučíka tri roky, b) kapitána šesť rokov, c) majora desať rokov, d) podplukovníka     ...
(1)

Pri prijatí do služobného pomeru je colník, ak má úplné stredné vzdelanie, úplné stredné ...

(2)

Colník, ak má vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, je pri prijatí do služobného pomeru vymenovaný ...

(3)

Colník, ak má vysokoškolské vzdelanie okrem vysokoškolského vzdelania prvého stupňa, je pri ...

(4)

Doba výkonu odborných činností podľa odseku 3 je na vymenovanie do hodnosti

§ 22

Colník, ktorý už bol v služobnom pomere podľa tohto zákona, je pri opätovnom prijatí do služobného ...

§ 23
(1)

Colník má nárok na povýšenie do vyššej hodnosti, ak spĺňa súčasne tieto podmienky:

a)

je ustanovený alebo vymenovaný do funkcie, pre ktorú je plánovaná vyššia hodnosť, než ktorú ...

b)

od jeho vymenovania do hodnosti alebo posledného povýšenia uplynula ustanovená doba výsluhy rokov ...

c)

kvalifikačný predpoklad príslušného colníckeho vzdelania pre hodnosť.

(2)

Colník v práporčíckej hodnosti, aj keď nespĺňa podmienku ustanovenú v odseku 1 písm. b), má ...

(3)

Colník, ak získal vysokoškolské vzdelanie po vzniku služobného pomeru, aj keď nespĺňa podmienky ...

a)

poručíka, ak získal vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa,

b)

nadporučíka, ak získal vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa.

(4)

Ak bol colník ustanovený na funkciu, pre ktorú je plánovaná nižšia hodnosť ako tá, ktorú dosiahol, ...

§ 24
Kvalifikačné predpoklady na povýšenie do hodnosti
(1)

Kvalifikačné predpoklady na povýšenie do hodnosti sú:

a)

pre hodnosť strážmajster až do hodnosti nadpráporčík

1.

úplné stredné vzdelanie,

2.

základné colnícke vzdelanie,

b)

pre hodnosť podporučík až do hodnosti nadporučík

1.

úplné stredné vzdelanie,

2.

odborné colnícke vzdelanie,

c)

pre hodnosť kapitán a hodnosť major

1.

vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa,

2.

odborné colnícke vzdelanie,

d)

pre hodnosť podplukovník až do hodnosti generál

1.

vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa,3)

2.

odborné colnícke vzdelanie.

(2)

Kvalifikačné predpoklady na povýšenie do hodnosti spĺňa colník vtedy, ak spĺňa obidva predpoklady. ...

(3)

Ministerstvo v súlade so schválenou systemizáciou podľa § 5 určí najvyššiu dosiahnuteľnú ...

§ 25
(1)

Colníka do hodnosti s výnimkou hodnosti generála vymenúva a povyšuje nadriadený.

(2)

Návrh na vymenovanie colníka do hodnosti generála predkladá prezidentovi Slovenskej republiky vláda. ...

§ 26
Prepožičanie hodnosti
(1)

Colníkovi zaradenému v stálej štátnej službe alebo dočasnej štátnej službe možno výnimočne ...

(2)

Colníkovi, ktorému bola prepožičaná hodnosť, patrí hodnostný príplatok za hodnosť, do ktorej ...

(3)

Hodnosť, s výnimkou hodnosti generála, prepožičiava colníkovi nadriadený.

Služobné hodnotenie

§ 27
(1)

Služobné hodnotenie je základným podkladom na rozhodovanie vo veciach služobného pomeru colníkov. ...

(2)

V hodnotiacej časti sa posudzujú

a)

znalosti právnych predpisov a ich uplatňovanie vo výkone štátnej služby,

b)

znalosti interných služobných predpisov, s ktorými bol colník riadne oboznámený,

c)

výkon štátnej služby z hľadiska správnosti, rýchlosti, samostatnosti a iniciatívy,

d)

plnenie povinností colníka alebo nadriadeného pri dodržiavaní služobnej disciplíny,

e)

splnenie kvalifikačných predpokladov na funkciu,

f)

bezúhonnosť a spoľahlivosť colníka podľa § 14 ods. 2 a 3,

g)

spôsobilosť colníka na ďalší výkon funkcie alebo výkon štátnej služby.

(3)

Colník je služobne hodnotený za čas, ktorý uplynul od schválenia predchádzajúceho služobného ...

(4)

V záveroch služobného hodnotenia sa uvedie, že colník je

a)

spôsobilý na zaradenie do stálej štátnej služby,

b)

nespôsobilý na zaradenie do stálej štátnej služby,

c)

spôsobilý vykonávať funkciu, do ktorej bol ustanovený alebo vymenovaný,

d)

nespôsobilý vykonávať funkciu, do ktorej bol ustanovený alebo vymenovaný, a spôsobilý vykonávať ...

e)

nespôsobilý vykonávať akúkoľvek funkciu v štátnej službe.

(5)

Služobné hodnotenie sa vykoná vždy

a)

pred skončením prípravnej štátnej služby na zistenie spôsobilosti colníka na zaradenie do stálej ...

b)

ak colník zaradený v dočasnej štátnej službe pred jej skončením požiada o zaradenie do stálej ...

(6)

V priebehu štátnej služby sa služobné hodnotenie vykoná

a)

najmenej raz za päť rokov,

b)

ak dôjde k závažným zmenám v spôsobilosti colníka na výkon funkcie.

§ 28
(1)

Služobné hodnotenie vykonáva bezprostredne nadriadený, ktorý osobne pozná činnosť hodnoteného ...

(2)

Ak bezprostredne nadriadený nepozná činnosť hodnoteného colníka aspoň šesť mesiacov, spracuje ...

(3)

Bezprostredne nadriadený v priebehu spracúvania návrhu služobného hodnotenia musí umožniť colníkovi ...

§ 29

zrušený

§ 30

zrušený

§ 31
(1)

Bezprostredne nadriadený bezodkladne oboznámi colníka so schváleným služobným hodnotením.

(2)

Colník je oprávnený robiť si zo služobného hodnotenia výpisky alebo poznámky a ak má služobné ...

§ 32
(1)

Služobné hodnotenie platí odo dňa jeho vykonateľnosti až do dňa vykonateľnosti nového služobného ...

(2)

Na kontrolu plnenia záverov schváleného služobného hodnotenia môže bezprostredne nadriadený ...

§ 33
Ustanovenie do funkcie, vymenovanie do funkcie a odvolanie z funkcie
(1)

Colník sa ustanoví alebo vymenuje do voľnej funkcie, ak spĺňa požadované kvalifikačné predpoklady ...

(2)

Colníka ustanovuje do funkcie a odvoláva z funkcie príslušný nadriadený.

(3)

Colníka do funkcie nadriadeného vymenúva a z tejto funkcie odvoláva príslušný nadriadený.

(4)

Colník, ktorý bol vymenovaný do funkcie podľa odseku 3, môže byť z tejto funkcie odvolaný aj ...

(5)

Generálneho riaditeľa vymenúva do funkcie a z funkcie odvoláva minister.

§ 33a
Určenie za vyšetrovateľa colnej správy
(1)

Colníka za vyšetrovateľa colnej správy (ďalej len „vyšetrovateľ“) určuje minister.

(2)

Za vyšetrovateľa možno určiť colníka, ktorý má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v ...

(3)

Pri nedostatku vyšetrovateľov možno za vyšetrovateľa výnimočne určiť aj colníka, ktorý má ...

(4)

Vyšetrovateľa čakateľa ustanovuje do funkcie príslušný nadriadený. Do funkcie vyšetrovateľa ...

(5)

Colník ako vyšetrovateľ čakateľ vykonáva čakateľskú prax v štátnej službe pod vedením školiteľa ...

(6)

Vyšetrovateľ čakateľ vykonáva čakateľskú prax podľa plánu čakateľskej praxe, v ktorom príslušný ...

(7)

Vyšetrovateľa čakateľa hodnotí počas trvania čakateľskej praxe a pred vykonaním záverečnej ...

(8)

Záverečnú vyšetrovateľskú skúšku vykoná vyšetrovateľ čakateľ pred skúšobnou komisiou.

(9)

Podrobnosti o čakateľskej praxi a jej vykonaní, záverečnej vyšetrovateľskej skúške, zložení ...

(10)

Vyšetrovateľ čakateľ môže vykonávať skrátené vyšetrovanie.11aa)

(11)

Príslušný nadriadený alebo ním poverený školiteľ môže poveriť vyšetrovateľa čakateľa, ...

a)

vybavenie dožiadania okrem dožiadania v styku s cudzinou a dožiadania výsluchu obvineného,

b)

vyžiadanie trestného spisu o predchádzajúcom odsúdení obvineného,

c)

výsluch svedka s trvalým pobytom v Slovenskej republike vo veci, v ktorej nebolo vznesené obvinenie, ...

d)

vyhotovenie výzvy na zaplatenie poriadkovej pokuty uloženej vyšetrovateľom a vykonanie opatrenia ...

e)

kontrola korešpondencie obvineného vo väzbe,11ab)

f)

ďalšie úkony pre vyšetrovateľa zabezpečujúce priebeh vyšetrovania, napríklad predvolanie procesnej ...

(12)

Činnosť uvedenú v odseku 11 písm. c) môže vykonávať len vyšetrovateľ čakateľ, ktorý má ...

(13)

Príslušný nadriadený môže určiť, pri ktorých činnostiach vykonávaných vyšetrovateľom v ...

(14)

Čakateľskú prax vykonanú na prokuratúre, súde, v advokácii alebo Policajnom zbore, skončenú ...

§ 34
Prevedenie na inú funkciu a preloženie
(1)

Colník v služobnom pomere sa prevedie na inú funkciu v tom istom mieste výkonu štátnej služby, ...

a)

v dôsledku organizačných zmien došlo k zrušeniu jeho doterajšej funkcie,

b)

podľa rozhodnutia služobného posudkového lekára dlhodobo stratil zdravotnú spôsobilosť na výkon ...

c)

nie je oprávnený na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami príslušného stupňa, ktorý ...

d)

podľa záveru služobného hodnotenia nie je spôsobilý vykonávať doterajšiu funkciu,

e)

v dôsledku právoplatne uloženého trestu zákazu činnosti alebo disciplinárneho opatrenia zákazu ...

f)

bol odvolaný z funkcie, do ktorej bol vymenovaný, alebo

g)

je osobou blízkou11) nadriadenému alebo inému colníkovi a podlieha jeho pokladničnej alebo účtovnej ...

h)

ako vyšetrovateľ čakateľ nezložil záverečnú vyšetrovateľskú skúšku,

i)

nesplnil ďalšie predpoklady podľa § 11 ods. 2.

(2)

Organizačnou zmenou sa na účely tohto zákona rozumie zmena, pri ktorej sa zrušila doterajšia funkcia ...

a)

nevytvorila sa nová funkcia,

b)

vytvorila sa nová funkcia s inou náplňou činností alebo

c)

vytvorila sa nová funkcia s rovnakou náplňou činností v inom služobnom úrade.

(3)

Colník v štátnej službe môže byť prevedený na inú funkciu v tom istom mieste výkonu štátnej ...

(4)

Colníka, ktorý vykonáva daňový dozor podľa osobitného predpisu,11b) môže služobný úrad aj ...

(5)

Podrobnosti o preložení podľa odseku 4 určí generálny riaditeľ vnútorným predpisom.

(6)

Po podaní písomnej žiadosti alebo po písomnom súhlase môže colník svoju žiadosť vziať späť ...

(7)

Prevedenie na inú funkciu alebo preloženie sa vykoná odvolaním colníka z doterajšej funkcie a ...

(8)

Colníkovi, ktorý bol prevedený na inú funkciu alebo preložený podľa odseku 1 písm. a) alebo ...

§ 35
Prevelenie
(1)

Colník môže byť prevelený i bez jeho súhlasu na výkon štátnej služby na ochranu života alebo ...

(2)

Colník môže byť prevelený i do iného miesta výkonu štátnej služby. V takom prípade mu patria ...

§ 36
Služobná cesta
(1)

Colník môže byť vyslaný na služobnú cestu do iného miesta, ako je miesto jeho pravidelného ...

(2)

Nadriadený, ktorý vysiela colníka na služobnú cestu, určí miesto nástupu a miesto plnenia služobných ...

(3)

Colník je povinný nastúpiť na služobnú cestu, a to i v dňoch nepretržitého odpočinku v týždni ...

(4)

Zahraničnou služobnou cestou sa rozumie služobná cesta zo Slovenskej republiky do zahraničia, doba ...

(5)

Dobou nástupu a dobou skončenia služobnej cesty sa na účely tohto zákona považuje čas skutočného ...

(6)

Časom výkonu štátnej služby na služobnej ceste je čas,

a)

v ktorom colník plní úlohy vyplývajúce z jeho funkcie alebo plní úlohy spoločného pracovného ...

b)

ktorý patrí do dĺžky základného času služby colníka v tomto dni, ak bez svojho zavinenia nevykonáva ...

§ 36a

Colníka s jeho súhlasom možno vyslať na služobnú cestu alebo na zahraničnú služobnú cestu ...

§ 37
Poverenie zastupovaním alebo výkonom dočasne neobsadenej funkcie nadriadeného
(1)

Colníka v stálej štátnej službe alebo v dočasnej štátnej službe, ak s tým súhlasí, možno ...

a)

zastupovaním iného colníka vo funkcii nadriadeného počas jeho neprítomnosti, ak zastupovanie nevyplýva ...

b)

výkonom dočasne neobsadenej funkcie nadriadeného.

(2)

Colníka podľa odseku 1 možno poveriť, len ak spĺňa kvalifikačné predpoklady na funkciu, ktorou ...

Zaradenie do zálohy

§ 38
(1)

Colník, ktorý nemôže vykonávať doterajšiu a ani inú funkciu z dôvodov uvedených v § 39 až ...

(2)

Záloha je organizačné opatrenie umožňujúce zaradiť colníkov, ktorí z dôvodov určených zákonom ...

(3)

Na colníka, ktorý bol zaradený do zálohy v súvislosti s vyslaním do zahraničia, sa vzťahujú ...

(4)

Ustanovujú sa tieto zálohy:

a)

činná záloha,

b)

záloha pre prechodne nezaradených colníkov,

c)

neplatená záloha.

(5)

Colník sa zaradí do zálohy na nevyhnutne potrebný čas, ak tento zákon neustanovuje inak. Pri zaradení ...

(6)

Ak pominú dôvody, pre ktoré bol colník zaradený do zálohy, zaradí sa do funkcie v súlade s § ...

(7)

Podrobnosti o zaraďovaní do záloh ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo. ...

§ 39
(1)

Do činnej zálohy sa zaradí colník, ktorý bol so svojím súhlasom vyslaný na výkon štátnej ...

(2)

Pri zaradení do činnej zálohy sa colník ustanoví do funkcie vyčlenenej pre túto zálohu v služobnom ...

§ 40
(1)

Do zálohy pre prechodne nezaradených colníkov sa zaradí colník v stálej štátnej službe, ak

a)

pre neho v dôsledku zníženia početných stavov colnej správy schválených vládou nie je voľná ...

b)

v dôsledku organizačných zmien došlo k zrušeniu jeho doterajšej funkcie a nie je pre neho v štátnej ...

c)

podľa rozhodnutia služobného posudkového lekára stratil dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu ...

d)

je osobou blízkou11) nadriadenému alebo inému colníkovi a podlieha jeho pokladničnej alebo účtovnej ...

e)

bol odvolaný z funkcie, do ktorej bol vymenovaný, a nemožno ho ustanoviť alebo vymenovať do inej ...

f)

nie je oprávnený na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami príslušného stupňa, ktorý ...

(2)

Do zálohy pre prechodne nezaradených colníkov sa zaradí aj tehotná colníčka a colníčka do konca ...

(3)

Po dobu zaradenia colníka v zálohe pre prechodne nezaradených colníkov má colník nárok na 80 ...

(4)

Do zálohy pre prechodne nezaradených colníkov sa zaradí aj colník v stálej štátnej službe, ...

(5)

Po dobu zaradenia v zálohe pre prechodne nezaradených colníkov podľa odseku 4 má colník nárok ...

(6)

Do zálohy pre prechodne nezaradených colníkov sa zaradí aj colník v stálej štátnej službe, ...

(7)

Po dobu zaradenia v zálohe pre prechodne nezaradených colníkov podľa odseku 6 má colník nárok ...

(8)

Do zálohy pre prechodne nezaradených colníkov nemožno zaradiť colníka, ktorý splnil podmienky ...

(9)

Nadriadený, v ktorého personálnej pôsobnosti je colník zaradený do zálohy pre prechodne nezaradených ...

§ 41
(1)

Do neplatenej zálohy sa zaraďujú colníci,

a)

ktorým bolo udelené služobné voľno bez nároku na služobný plat na čas dlhší ako dva mesiace, ...

b)

ktorým bola udelená rodičovská dovolenka,

c)

ktorým bol prerušený výkon funkcie podľa odseku 2 alebo odseku 3.

(2)

Výkon funkcie colníka sa prerušuje na čas výkonu funkcie

a)

prezidenta Slovenskej republiky,

b)

poslanca Národnej rady Slovenskej republiky,

c)

člena vlády,

d)

vedúceho Úradu vlády Slovenskej republiky,

e)

predsedu iného ústredného orgánu štátnej správy,13)

f)

sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky,

g)

predsedu alebo podpredsedu Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky,

h)

sudcu,

i)

prokurátora,

j)

guvernéra alebo viceguvernéra Národnej banky Slovenska,

k)

člena bankovej rady Národnej banky Slovenska,

l)

štátneho tajomníka ministerstva,

m)

vedúceho úradu ministerstva,

n)

vedúceho Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky,

o)

vedúceho Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky,

p)

volenej platenej funkcie v orgánoch územnej samosprávy,

q)

verejného ochrancu práv,

r)

dlhodobo uvoľneného na plnenie úloh v odborových orgánoch.

(3)

Výkon funkcie colníka možno prerušiť aj na čas pôsobenia colníka v oblasti colníctva a daní ...

(4)

Na colníka zaradeného do neplatenej zálohy sa vzťahuje § 42 ods. 5 primerane.

§ 42
Dočasné pozbavenie výkonu štátnej služby
(1)

Ak sa colník stane dôvodne podozrivým, že porušil služobnú povinnosť zvlášť hrubým spôsobom, ...

(2)

Colníka možno dočasne pozbaviť výkonu štátnej služby len na dobu nevyhnutne potrebnú na objasnenie ...

(3)

Colník, ktorý bol dočasne pozbavený výkonu štátnej služby, má odo dňa pozbavenia nárok na ...

(4)

Ak sa dočasné pozbavenie výkonu štátnej služby skončí, doplatí sa colníkovi rozdiel, o ktorý ...

(5)

Po dobu dočasného pozbavenia výkonu štátnej služby sa colníkovi zakazuje nosiť služobnú rovnošatu ...

(6)

Ak zaniknú dôvody, pre ktoré bol colník dočasne pozbavený výkonu štátnej služby, nadriadený ...

(7)

Nadriadený nariadi colníkovi, ktorý bol dočasne pozbavený výkonu štátnej služby, aby sa zdržiaval ...

(8)

Ak bolo zrušené rozhodnutie o prepustení colníka, ktorý bol v čase skončenia služobného pomeru ...

TRETIA ČASŤ

SLUŽOBNÁ DISCIPLÍNA A DISCIPLINÁRNA PRÁVOMOC

§ 43
Služobná disciplína

Služobná disciplína colníkov spočíva v dôslednom plnení služobných povinností, ktoré sú ...

§ 44
Základné práva a povinnosti colníka
(1)

Colník má právo

a)

na podmienky nevyhnutné na riadny výkon štátnej služby,

b)

na služobný plat a platový postup v štátnej službe podľa tohto zákona,

c)

na prehlbovanie kvalifikácie,

d)

odmietnuť poskytnutie informácie o tom, ako by služobný úrad určitú vec vybavoval alebo vykladal ...

e)

podávať sťažnosti vo veciach výkonu štátnej služby služobnému úradu vrátane sťažnosti ...

(2)

Colník má okrem práv podľa odseku 1 aj práva vyplývajúce z iných všeobecne záväzných právnych ...

(3)

Colník je povinný

a)

plniť svedomite úlohy, ktoré sú uložené ústavou, ústavnými zákonmi, zákonmi a ďalšími ...

b)

vykonávať štátnu službu osobne, riadne a včas,

c)

oznámiť bezprostredne nadriadenému poruchy a nedostatky, ktoré ohrozujú alebo sťažujú výkon ...

d)

zakročiť, ak hrozí škoda a na jej odvrátenie je potrebný neodkladný zákrok; nemusí tak konať, ...

e)

pri výkone štátnej služby dodržiavať pravidlá služobnej zdvorilosti a správať sa slušne k ...

f)

zdržať sa konania, ktoré by mohlo viesť k stretu dôležitého záujmu štátnej služby s osobnými ...

g)

v štátnej službe i mimo štátnej služby zdržať sa konania, ktoré by mohlo narušiť vážnosť ...

h)

dodržiavať služobnú disciplínu,

i)

vykonávať štátnu službu nestranne,

j)

poskytnúť colnej správe osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na realizáciu práv a povinností ...

k)

plne využívať čas služby a dodržiavať stanovený základný čas služby v týždni, prípadne ...

l)

byť pri výkone štátnej služby ustrojený a dbať o náležitú úpravu svojho zovňajšku,

m)

oznámiť bezodkladne bezprostredne nadriadenému príbuzenské vzťahy podľa § 18, ku ktorým došlo ...

n)

oznámiť bez zbytočného odkladu nadriadenému stratu alebo odcudzenie svojej služobnej zbrane, služobného ...

o)

podrobiť sa lekárskej prehliadke, prieskumnému konaniu alebo psychologickému vyšetreniu na zistenie ...

p)

podrobiť sa psychofyziologickému overeniu pravdovravnosti, ak tak ustanoví osobitný predpis9b) alebo ...

q)

podrobiť sa vyšetreniu na zistenie prítomnosti alkoholu alebo metabolitov omamných alebo psychotropných ...

r)

nastúpiť do výkonu štátnej služby bezodkladne po zrušení rozhodnutia o skončení služobného ...

s)

predložiť bezodkladne nadriadenému rozhodnutia zakladajúce stratu bezúhonnosti,

t)

zabezpečiť účelné a hospodárne spravovanie a využívanie finančných zdrojov, zariadení a služieb, ...

u)

plniť aj povinnosti vyplývajúce z iných všeobecne záväzných právnych predpisov,

v)

preukázať nadriadenému, že si riadne plní svoje študijné povinnosti v štúdiu pri výkone štátnej ...

w)

dodržiavať liečebný režim určený ošetrujúcim lekárom počas dočasnej neschopnosti na výkon ...

x)

zvyšovať si odborné vedomosti, zručnosti, schopnosti a návyky potrebné na výkon štátnej služby ...

(4)

Ak sa colník domnieva, že rozkaz, nariadenie, príkaz alebo pokyn jeho nadriadeného je v rozpore ...

(5)

Colník nesmie byť členom politickej strany alebo politického hnutia ani vyvíjať činnosť v ich ...

(6)

Colník nesmie vykonávať podnikateľskú činnosť alebo inú zárobkovú činnosť, sprostredkúvať ...

(7)

Zákaz inej zárobkovej činnosti podľa odseku 6 sa nevzťahuje na výkon lekárskej služby prvej ...

§ 44a
Majetkové priznanie
(1)

Colník je počas trvania služobného pomeru povinný preukazovať svoje majetkové pomery v majetkovom ...

a)

do 30 dní odo dňa vzniku služobného pomeru,

b)

do 31. marca každého kalendárneho roka,

c)

v lehote určenej ministrom.

(2)

V majetkovom priznaní podla odseku 1 písm. a) sa uvádza stav majetku ku dnu vzniku služobného pomeru. ...

(3)

Majetkové priznanie obsahuje

a)

meno, priezvisko, dátum narodenia a adresu trvalého pobytu colníka, jeho dieťaťa a manžela colníka ...

b)

označenie nehnuteľnosti, právny dôvod jej nadobudnutia, dátum jej nadobudnutia a cenu jej obstarania,14a) ...

c)

označenie hnuteľnej veci, ktorej hodnota presahuje 6 638,78 eura, právny dôvod jej nadobudnutia, ...

d)

označenie majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty, ktorých hodnota presahuje 6 638,78 eura, ...

e)

označenie hnuteľných vecí, majetkových práv a iných majetkových hodnôt, aj keď ich hodnota ...

f)

údaj o príjme z vykonávania činností uvedených v § 44 ods. 7, ak tento príjem presahuje 1 659,70 ...

(4)

Za majetok podľa odseku 3 písm. b) sa považujú aj byty a nebytové priestory. Za majetok podľa ...

(5)

Cena obstarania pri odplatnom nadobudnutí majetku podľa odseku 3 písm. b) je dohodnutá kúpna cena, ...

(6)

Majetok podľa odseku 3 písm. c) a d) sa na účely majetkového priznania ocení cenou obvyklou s ...

(7)

Majetok v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov sa na účely odseku 3 delí rovnakým dielom, ak ...

(8)

Colník je povinný preukazovať v majetkovom priznaní aj majetkové pomery svojho neplnoletého dieťaťa ...

(9)

Dieťa a manžel colníka, ktorí s ním žijú v domácnosti,14c) sú povinní na požiadanie colníkovi ...

(10)

Súčasťou majetkového priznania je aj čestné vyhlásenie colníka, že nemá vedomosť o takých ...

(11)

Majetkové priznanie podľa odseku 1 odovzdáva colník nadriadenému, ktorý ho vymenúva alebo ustanovuje ...

(12)

Ak colník nepodá včas majetkové priznanie podľa odseku 1 alebo čestné vyhlásenie, nadriadený ...

(13)

Ak má nadriadený podľa odseku 11 odôvodnené pochybnosti o úplnosti alebo správnosti údajov uvedených ...

(14)

Za porušenie služobnej povinnosti sa považuje, ak colník

a)

nepodá majetkové priznanie podľa odseku 1 alebo

b)

úmyselne uvedie neúplné údaje alebo nepravdivé údaje v majetkovom priznaní alebo v čestnom vyhlásení ...

c)

nepreukáže spôsob nadobudnutia majetku alebo finančných prostriedkov potrebných na obstaranie ...

§ 45
Základné povinnosti nadriadeného
a)

organizovať, riadiť, kontrolovať a hodnotiť výkon štátnej služby podriadených colníkov,

b)

zabezpečovať, aby colníci boli na výkon štátnej služby odborne vycvičení a vyškolení,

c)

odmeňovať príkladné plnenie služobných povinností a navrhovať alebo vyvodzovať dôsledky z ...

d)

vytvárať priaznivé podmienky na riadny výkon štátnej služby a viesť podriadených colníkov ...

e)

zaisťovať bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci,

f)

zabezpečovať dodržiavanie príslušných právnych predpisov spojených s výkonom štátnej služby ...

§ 46
Disciplinárna právomoc

Nadriadení môžu v rozsahu svojej právomoci udeľovať podriadeným colníkom disciplinárne odmeny ...

§ 47
Disciplinárne odmeny
(1)

Disciplinárnou odmenou je

a)

písomná pochvala,

b)

peňažný dar alebo vecný dar,

c)

mimoriadne povýšenie do vyššej hodnosti.

(2)

Disciplinárna odmena musí byť úmerná záslužnému činu alebo príkladnému plneniu služobných ...

(3)

Peňažný dar možno colníkovi udeliť najviac do dvojnásobku služobného platu.

(4)

Na mimoriadne povýšenie do vyššej hodnosti sa vzťahuje § 25.

(5)

Záslužným činom sa rozumie vykonanie hrdinského skutku, prejav statočnosti pri záchrane ľudského ...

(6)

Colníka, ktorý zahynul pri plnení služobných povinností, môže minister mimoriadne povýšiť ...

§ 48
Disciplinárne previnenie
(1)

Disciplinárnym previnením je zavinené porušenie povinností colníka, ak nie je trestným činom ...

(2)

Podľa tohto zákona sa prejedná aj konanie colníka, ktoré má znaky priestupku15) (ďalej len „priestupok“). ...

§ 49
Disciplinárne opatrenie
a)

písomné pokarhanie,

b)

zníženie služobného platu až o 15 % najdlhšie na tri mesiace,

c)

zníženie hodnosti o jeden stupeň na jeden rok,

d)

zákaz činnosti,

e)

prepadnutie veci.

§ 50
Výčitka

Ak postačí na nápravu colníka a na obnovenie služobnej disciplíny za menej závažné konanie, ...

Ukladanie disciplinárnych opatrení

§ 51
(1)

Za disciplinárne previnenie možno colníkovi uložiť len jedno z disciplinárnych opatrení uvedené ...

(2)

Disciplinárne opatrenie zníženia hodnosti o jeden stupeň nemožno uložiť colníkovi v hodnosti ...

(3)

Za priestupok možno colníkovi uložiť disciplinárne opatrenie uvedené v § 49 písm. a), b), d) ...

(4)

Disciplinárne opatrenia zákazu činnosti a prepadnutia veci možno uložiť len za podmienok ustanovených ...

(5)

Disciplinárnym opatrením zákazu činnosti nemožno uložiť zákaz výkonu funkcie colníka.

(6)

Disciplinárne opatrenie zákazu činnosti a disciplinárne opatrenie prepadnutia veci sa vykoná aj ...

§ 52
(1)

Pred uložením disciplinárneho opatrenia musí byť vždy objektívne zistený skutočný stav. Colníkovi ...

(2)

Pri rozhodovaní o uložení disciplinárneho opatrenia sa prihliada na povahu protiprávneho konania, ...

(3)

Pri ukladaní disciplinárneho opatrenia za disciplinárne previnenie alebo priestupok, o ktorých sa ...

(4)

Uložením disciplinárneho opatrenia nie je colník zbavený povinnosti nahradiť škodu, ktorú spôsobil ...

§ 53

Za disciplinárne previnenie možno uložiť disciplinárne opatrenie najskôr v nasledujúci deň po ...

§ 54
(1)

Priestupok možno prerokovať a uložiť zaň disciplinárne opatrenie do dvoch rokov odo dňa spáchania ...

(2)

Za priestupok ublíženia na cti alebo priestupok na úseku práva na prístup k informáciám môže ...

(3)

Ak uplatnil ten, komu bola priestupkom spôsobená majetková škoda, nárok na jej náhradu, pôsobí ...

(4)

O spôsobe vybavenia priestupku upovedomí nadriadený poškodeného a navrhovateľa, ak o to požiadali. ...

(5)

Poškodený alebo navrhovateľ môže požiadať vyššieho nadriadeného o preskúmanie vybavenia priestupku; ...

§ 55
(1)

Disciplinárne opatrenie nemožno uložiť, ak bol colník za ten istý skutok už právoplatne odsúdený; ...

(2)

Disciplinárne opatrenie nemožno uložiť alebo vykonať, ak sa na priestupok vzťahuje amnestia.

(3)

Minister môže nariadiť, aby sa neprejednali disciplinárne previnenia, upustilo sa od výkonu disciplinárnych ...

(4)

Uloženie disciplinárneho opatrenia za disciplinárne previnenie alebo za priestupok nevylučuje skončenie ...

§ 56

zrušený

§ 57
Zahladenie disciplinárneho opatrenia
(1)

Po uplynutí jedného roka od právoplatne uloženého disciplinárneho opatrenia sa disciplinárne ...

(2)

Príslušný nadriadený môže aj pred uplynutím doby uvedenej v odseku 1 rozhodnúť o zahladení ...

§ 58
Evidencia disciplinárnych opatrení

Právoplatné rozhodnutie o uložení disciplinárneho opatrenia, zahladenie disciplinárneho opatrenia ...

ŠTVRTÁ ČASŤ

ČAS SLUŽBY, DOVOLENKA A ČAS ODPOČINKU

§ 59
Dĺžka základného času služby v týždni
(1)

Dĺžka základného času služby v týždni je 40 hodín, ak ďalej nie je ustanovené inak.

(2)

Dĺžka základného času služby v týždni, ktorý je počas celého kalendárneho mesiaca rozvrhnutý ...

(3)

Súčasťou základného času služby v týždni sú sviatky.

(4)

Deň, keď colník nevykonával štátnu službu, pretože sviatok pripadol na jeho obvyklý deň služby ...

(5)

Nadriadený môže určiť colníkovi kratší čas služby v týždni alebo ho inak vhodne upraviť, ...

§ 60
Rozvrhnutie základného času služby v týždni
(1)

Základný čas služby v týždni sa rozvrhuje spravidla na päť dní služby tak, aby dni nepretržitého ...

(2)

O rovnomerné rozvrhnutie základného času služby v týždni ide vtedy, ak colník vykonáva štátnu ...

(3)

O nerovnomerné rozvrhnutie základného času služby v týždni ide vtedy, ak je základný čas služby ...

(4)

O rovnomernom rozvrhnutí základného času služby v týždni rozhoduje generálny riaditeľ; generálny ...

(5)

Výnimku nad rámec času stanoveného podľa odseku 4 v prípadoch špecifických činností určí ...

(6)

Dňami služobného pokoja vo výkone štátnej služby sú sviatky a dni, na ktoré pripadá nepretržitý ...

(7)

Základný čas služby v týždni sa rozvrhuje na jednotlivé zmeny spravidla na obdobie jedného mesiaca. ...

§ 61
Nepretržitý odpočinok medzi dvoma službami v týždni
(1)

Základný čas služby v týždni sa rozvrhuje tak, aby mal colník medzi koncom jednej služby a začiatkom ...

(2)

Colníkovi, ktorý sa vrátil zo služobnej cesty po 24. hodine, sa poskytne nevyhnutný odpočinok ...

§ 62
Prestávky v službe
(1)

Služobný úrad je povinný poskytnúť colníkovi najneskôr po piatich hodinách nepretržitého ...

(2)

Do základného času služby v týždni sa započítava:

a)

prestávka na jedenie a oddych v trvaní 30 minút denne pri rozvrhnutí základného času služby ...

b)

dve prestávky na jedenie a oddych v celkovom trvaní 45 minút pri nepretržitom výkone služby v ...

§ 63
Služba vykonávaná nad základný čas služby v týždni a služba vykonávaná v deň nepretržitého ...
(1)

Ak to vyžaduje dôležitý záujem služby, colník je povinný vykonávať službu nad základný ...

(2)

Za službu, ktorá je vykonávaná v dôležitom záujme, sa považuje činnosť, ktorú vzhľadom na ...

(3)

Pri službe vykonávanej nad základný čas služby v týždni možno nepretržitý odpočinok medzi ...

(4)

Službou v noci sa rozumie služba vykonávaná v čase od 22. hodiny do 6. hodiny.

§ 64
Služobná pohotovosť
(1)

Ak to vyžaduje dôležitý záujem štátnej služby, možno colníkovi písomne nariadiť služobnú ...

a)

v mieste jeho výkonu štátnej služby,

b)

v mieste jeho trvalého pobytu, prechodného pobytu alebo inom dohodnutom mieste, alebo

c)

s možnosťou použitia mobilných prostriedkov spojenia.

(2)

Maximálna dĺžka služobnej pohotovosti v mieste výkonu štátnej služby je 48 hodín v týždni. ...

(3)

Podrobnosti o nariaďovaní služobnej pohotovosti ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ...

Dovolenka na zotavenie

§ 65
Dĺžka dovolenky

Základná výmera dovolenky je šesť týždňov v kalendárnom roku.

§ 66
Vznik nároku na dovolenku
(1)

Colník má nárok na dovolenku za kalendárny rok, ak počas celého kalendárneho roku vykonával ...

(2)

Ak colník nevykonával štátnu službu počas celého kalendárneho roku, patrí mu pomerná časť ...

(3)

Pomerná časť dovolenky sa určí tak, že za každý kalendárny mesiac výkonu štátnej služby ...

§ 67
Čas výkonu štátnej služby pre vznik nároku na dovolenku
a)

dovolenky, dodatkovej dovolenky, preventívnej rehabilitácie a prvých dvoch týždňov kúpeľnej ...

b)

dočasnej neschopnosti na výkon štátnej služby pre chorobu alebo úraz, s výnimkou doby, počas ...

c)

náhradného voľna,

d)

služobného voľna pre prekážky vo výkone štátnej služby z dôvodov všeobecného záujmu alebo ...

e)

zaradenia do zálohy pre prechodne nezaradených colníkov,

f)

prehlbovania kvalifikácie,

g)

štúdia na vysokej škole a vzdelávania v odborných kurzoch a iných druhoch ďalšieho vzdelávania ...

h)

umiestnenia do cely policajného zaistenia alebo výkonu väzby, ak bolo trestné stíhanie proti colníkovi ...

i)

materskej dovolenky alebo rodičovskej dovolenky, počas ktorej má colníčka alebo colník nárok ...

j)

keď colník nevykonáva štátnu službu, pretože je sviatok,

k)

dočasného pozbavenia výkonu štátnej služby, ak bol colníkovi doplatený rozdiel služobného ...

Nástup, čerpanie a prerušenie dovolenky

§ 68
(1)

Dovolenka sa spravidla čerpá vcelku; ak sa poskytuje po častiach, musí aspoň jedna časť trvať ...

(2)

Dovolenku možno colníkovi poskytnúť ešte pred splnením podmienky ustanovenej v § 66. Ak do konca ...

(3)

Nástup dovolenky určuje nadriadený, a to s prihliadnutím na záujmy štátnej služby, ako aj na ...

(4)

Nástup dovolenky je potrebné určiť tak, aby ju colník mohol vyčerpať spravidla do konca kalendárneho ...

(5)

Nadriadený nemôže určiť čerpanie dovolenky v čase, keď je colník dočasne neschopný na výkon ...

(6)

Ak colník nemohol dovolenku vyčerpať v kalendárnom roku a ani do konca nasledujúceho kalendárneho ...

(7)

Ak to vyžaduje dôležitý záujem štátnej služby, môže nadriadený zmeniť colníkovi pôvodne ...

§ 69
(1)

Dovolenka sa prerušuje, ak je colník v čase čerpania dovolenky uznaný za dočasne neschopného ...

(2)

Ak v čase dovolenky pripadne sviatok na deň, ktorý je inak obvyklým dňom štátnej služby, tento ...

§ 70
Služobný plat za čas dovolenky
(1)

Colník má za čas dovolenky nárok na služobný plat.

(2)

Colníkovi patrí náhrada za nevyčerpanú dovolenku len vtedy, ak ju nemohol vyčerpať z dôvodu ...

(3)

Za dovolenku alebo jej pomernú časť, ktorú colník nemohol vyčerpať z dôvodu skončenia služobného ...

(4)

Výška náhrady pripadajúca na jeden deň dovolenky sa určí ako podiel mesačného služobného ...

§ 71
Vplyv skončenia služobného pomeru na dovolenku

Ak skončí colníkovi služobný pomer po vyčerpaní dovolenky alebo jej časti, je povinný vrátiť ...

Dodatková dovolenka

§ 72
(1)

Colník, ktorý vykonáva po celý kalendárny rok štátnu službu v sťaženom a zdraviu škodlivom ...

(2)

Za dodatkovú dovolenku nemožno poskytnúť náhradu podľa § 70 ods. 2; táto dovolenka sa musí ...

§ 73
(1)

Za štátnu službu v sťaženom a zdraviu škodlivom pracovnom prostredí sa považuje služba, počas ...

(2)

Colník pri výkone štátnej služby v sťaženom a zdraviu škodlivom pracovnom prostredí je alebo ...

a)

ionizujúcemu žiareniu,17a)

b)

chemickým faktorom,17b)

c)

fyzikálnym faktorom,17c)

d)

nepriaznivým účinkom nadmernej fyzickej, psychickej a senzorickej záťaže,17d)

e)

karcinogénnym a mutagénnym faktorom vrátane azbestu,17e)

f)

elektromagnetickému poľu,17f)

g)

optickému žiareniu.17g)

§ 74
Služobné voľno
(1)

Ak colník nemôže pre prekážky z dôvodu všeobecného záujmu alebo pre dôležité osobné prekážky ...

(2)

Prekážku v štátnej službe z dôvodu všeobecného záujmu, prekážku podľa § 78 ods. 1 a dôležitú ...

§ 75
Prekážky v štátnej službe z dôvodov všeobecného záujmu
(1)

Colník, ktorému sa poskytlo služobné voľno pre prekážky v štátnej službe z dôvodu všeobecného ...

(2)

Na účely tohto zákona sa za prekážky v štátnej službe z dôvodu všeobecného záujmu považujú ...

(3)

Výkonom verejnej funkcie sa rozumie najmä výkon povinností vyplývajúcich z funkcie člena orgánu ...

(4)

O výkon občianskych povinností ide najmä

a)

pri predvolaní na konanie na súde alebo inom štátnom orgáne, alebo orgáne územnej samosprávy ...

b)

pri poskytnutí prvej pomoci,

c)

pri povinných lekárskych prehliadkach,

d)

pri opatreniach proti prenosným chorobám,

e)

pri iných naliehavých opatreniach zdravotnej starostlivosti,

f)

pri izolácii z dôvodu veterinárnych ochranných opatrení,

g)

pri poskytnutí osobnej pomoci pri požiarnej ochrane, živelných udalostiach, záchrannej akcii horskej ...

(5)

Služobné voľno pre prekážky v štátnej službe z dôvodu všeobecného záujmu sa poskytne na ...

a)

darcu krvi pri odbere krvi a pri aferéze služobné voľno za čas cesty na odber, odberu, cesty späť ...

b)

darcu ďalších biologických materiálov služobné voľno za čas cesty na odber, odberu, cesty späť ...

c)

členov volebných komisií pri voľbe prezidenta Slovenskej republiky, pri voľbách do Národnej rady ...

d)

colníka pri prednáške alebo výučbe vrátane skúšobnej činnosti; služobné voľno sa poskytne ...

e)

vedúcich táborov pre deti a mládež, ich zástupcov pre hospodárske a zdravotné veci, oddielových ...

§ 76
Dôležité osobné prekážky v štátnej službe
(1)

Ak colník nemôže vykonávať štátnu službu pre dôležité osobné prekážky, nadriadený je ...

a)

vyšetrenie alebo ošetrenie v zdravotníckom zariadení; služobné voľno sa poskytne v nevyhnutne ...

b)

narodenie dieťaťa manželke colníka alebo osobe sebe navzájom blízkej; služobné voľno sa poskytne ...

c)

sprevádzanie

1.

dieťaťa, manžela alebo rodiča colníka na vyšetrenie alebo ošetrenie do zdravotníckeho zariadenia ...

2.

zdravotne postihnutého dieťaťa do zariadení sociálnych služieb alebo do osobitnej internátnej ...

d)

ošetrovanie člena rodiny, starostlivosť o dieťa

1.

pri ošetrovaní chorého dieťaťa mladšieho ako desať rokov,

2.

pri starostlivosti o dieťa mladšie ako desať rokov z toho dôvodu, že

2a.

detské výchovné zariadenie, v ktorého starostlivosti dieťa inak je, alebo škola, do ktorej chodí, ...

2b.

dieťa nemôže byť pre nariadenú karanténu v starostlivosti detského výchovného zariadenia alebo ...

2c.

osoba, ktorá sa o dieťa inak stará, ochorela alebo jej bola nariadená karanténa alebo karanténne ...

3.

pri ošetrovaní iného chorého člena rodiny, ktorý žije s colníkom v spoločnej domácnosti, ak ...

e)

úmrtie

1.

pri úmrtí manžela, osoby sebe navzájom blízkej11) alebo dieťaťa sa poskytne služobné voľno ...

2.

pri úmrtí rodičov a súrodencov colníka, rodičov a súrodencov jeho manžela, ako aj manžela súrodenca ...

3.

pri úmrtí prarodičov alebo vnuka colníka alebo prarodičov alebo vnuka jeho manžela sa poskytne ...

4.

pri úmrtí inej osoby, ktorá nepatrí k uvedeným rodinným príslušníkom, ale žila s colníkom ...

5.

pri úmrtí spolupracovníka sa na účasť na jeho pohrebe poskytne služobné voľno na nevyhnutne ...

f)

vlastná svadba a svadba detí

1.

na vlastnú svadbu sa poskytne služobné voľno na dva dni, z toho jeden deň na účasť na svadobnom ...

2.

na účasť na svadbe detí alebo rodičov sa poskytne služobné voľno na jeden deň,

g)

presťahovanie colníka, ktorý má svoju vlastnú domácnosť alebo bytové zariadenie

1.

ak sa colník sťahuje do inej obce, poskytne sa mu služobné voľno v nevyhnutne potrebnom rozsahu, ...

2.

ak sa colník sťahuje v tej istej obci, poskytne sa mu služobné voľno v nevyhnutne potrebnom rozsahu, ...

h)

pri hľadaní nového zamestnania pred skončením služobného pomeru colníka sa služobné voľno ...

i)

pri znemožnení dopravy colníka do miesta výkonu štátnej služby z poveternostných dôvodov sa ...

(2)

Služobné voľno pre dôležité osobné prekážky v štátnej službe s nárokom na služobný plat ...

a)

ženatému, rozvedenému alebo ovdovenému colníkovi preloženému na inú funkciu do iného miesta ...

b)

na vybavenie dôležitých osobných, rodinných alebo majetkových vecí, ktoré nemožno vybaviť ...

(3)

Ak je dôležitá osobná prekážka v štátnej službe colníkovi vopred známa, je povinný včas ...

(4)

Neprítomnosť colníka v službe sa ospravedlní po dobu dočasnej neschopnosti na výkon štátnej ...

§ 77
Dôležité osobné prekážky v štátnej službe v súvislosti so štúdiom pri výkone štátnej ...
(1)

Colníkovi, ktorý so súhlasom služobného úradu študuje pri výkone štátnej služby, je nadriadený ...

a)

v nevyhnutne potrebnom čase na účasť na vyučovaní, študijných sústredeniach alebo predpísaných ...

b)

dva dni na prípravu a vykonanie každej skúšky podľa schváleného učebného plánu alebo študijného ...

c)

desať kalendárnych dní na prípravu a vykonanie absolutória vrátane prípravy a obhajoby absolventskej ...

d)

50 kalendárnych dní na prípravu a vykonanie štátnej skúšky vrátane prípravy a obhajoby záverečnej ...

e)

päť kalendárnych dní na prípravu a vykonanie skúšky v príprave na výkon certifikovaných pracovných ...

f)

desať kalendárnych dní na prípravu a vykonanie záverečnej skúšky v doplňujúcom pedagogickom ...

(2)

V súvislosti so štúdiom v základnom colnom kurze alebo odbornom colnom kurze je nadriadený povinný ...

(3)

Colníkovi, ktorý neúspešne vykonal skúšky podľa odseku 1 písm. b) až f) a odseku 2, sa na vykonanie ...

(4)

Na prípravu na opravnú skúšku sa služobné voľno neposkytne.

(5)

Osamelej colníčke alebo osamelému colníkovi, ktorí sa starajú aspoň o jedno dieťa mladšie ako ...

(6)

Služobné voľno podľa odsekov 1 a 2

a)

určené počtom dní nemožno čerpať po hodinách,

b)

poskytované na štúdium možno čerpať po celý školský rok alebo akademický rok, alebo počas ...

(7)

Nevyčerpané služobné voľno nemožno čerpať v nasledujúcom školskom roku alebo akademickom roku. ...

(8)

Čerpanie služobného voľna sa prerušuje uznaním dočasnej neschopnosti na výkon štátnej služby ...

(9)

Colníkovi nepatrí služobné voľno za čas strávený cestovaním do školy alebo vzdelávacieho ...

(10)

Na vykonanie prijímacích skúšok môže nadriadený colníkovi na jeho žiadosť poskytnúť služobné ...

§ 77a

zrušený

§ 78
Služobné voľno bez nároku na služobný plat
(1)

Služobné voľno bez nároku na služobný plat sa colníkovi poskytne na nevyhnutne potrebný čas ...

a)

nepredvídaného prerušenia premávky alebo meškania hromadných dopravných prostriedkov,

b)

činnosti registrovaného kandidáta vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky a vo voľbách ...

c)

ak je colník predvolaný na konanie pred súdom alebo iným štátnym orgánom alebo orgánom územnej ...

d)

iných úkonov vo všeobecnom záujme, ak tak ustanovujú osobitné predpisy.

(2)

Colníkovi sa môže poskytnúť služobné voľno bez nároku na služobný plat na nevyhnutne potrebný ...

PIATA ČASŤ

PLATOVÉ NÁLEŽITOSTI A ĎALŠIE NÁLEŽITOSTI

§ 79
Služobný príjem, služobný plat a peňažná náhrada za služobnú pohotovosť
(1)

Colníkovi v stálej štátnej službe, za podmienok ustanovených týmto zákonom, patrí služobný ...

a)

funkčný plat,

b)

prídavok za výsluhu rokov,

c)

hodnostný príplatok,

d)

osobitný príplatok,

e)

príplatok za riadenie,

f)

príplatok za zastupovanie alebo za výkon dočasne neobsadenej funkcie nadriadeného,

g)

osobný príplatok,

h)

príplatok za prípravu colníka – čakateľa,

i)

príplatok za starostlivosť o prideleného služobného psa,

j)

príplatok za starostlivosť a vedenie služobného motorového vozidla alebo motorového člna,

k)

príplatok za nerovnomerné rozvrhnutie základného času služby v týždni,

l)

príplatok za štátnu službu v sťaženom a zdraviu škodlivom pracovnom prostredí,

m)

príplatok za výkon štátnej služby nad základný čas služby v týždni,

n)

príplatok za štátnu službu v noci,

o)

príplatok za štátnu službu v sobotu a v nedeľu,

p)

príplatok za štátnu službu v sviatok,

r)

odmena.

(2)

Služobný plat tvoria zložky služobného príjmu uvedené v odseku 1 písm. a) až l).

(3)

Colníkovi za podmienok a v rozsahu ustanovených týmto zákonom okrem služobného príjmu patrí ...

§ 80
Funkčný plat
(1)

Colníkovi v stálej štátnej službe patrí funkčný plat určený pre funkciu, ktorú vykonáva, ...

(2)

Zaradenie jednotlivých funkcií do platových tried v súlade so schválenou systemizáciou a charakteristikami ...

(3)

Pre jednotlivé platové triedy sa určuje funkčný plat v tejto výške:

Platová trieda Mesačný funkčný platv eurách 1 335,00 2 370,00 3 409,00 4 452,50 5 500,50 6 ...

(4)

Nadriadený zaradí colníka do platovej triedy určenej pre funkciu, ak spĺňa požadované kvalifikačné ...

(5)

Termín účinnosti a percentuálne zvýšenie funkčných platov na príslušný rok ustanoví zákon ...

(6)

Funkčné platy pre jednotlivé platové triedy zvýšené podľa zákona o štátnom rozpočte na príslušný ...

§ 81
Prídavok za výsluhu rokov
(1)

Colníkovi v stálej štátnej službe patrí za čas štátnej služby prídavok za výsluhu rokov ...

(2)

Percentuálny podiel prídavku za výsluhu rokov colníka je pri dĺžke započítateľnej odbornej ...

a) do 2 rokov   0 %, b) od 2 do 4 rokov   6 %, c) od 4 do 6 rokov 12 %, d) od 6 do 9 rokov 18 %, e) ...

(3)

Do doby započítateľnej praxe rozhodnej na určenie percentuálneho podielu za výsluhu rokov sa colníkovi ...

a)

trvania služobného pomeru v ozbrojených silách, ozbrojených zboroch, ozbrojených bezpečnostných ...

b)

praxe v odbore požadovanej pracovnej činnosti získanej pred prijatím do služobného pomeru,

c)

praxe inej než požadovanej pracovnej činnosti získanej pred prijatím do služobného pomeru v závislosti ...

d)

výkonu základnej služby, náhradnej služby a ďalšej služby v rozsahu ustanovenom osobitným predpisom ...

e)

starostlivosti o dieťa zodpovedajúca dĺžke materskej dovolenky alebo rodičovskej dovolenky, alebo ...

f)

hodnotená ako doba zamestnania na účely dôchodkového zabezpečenia podľa osobitných predpisov,19) ...

g)

štúdia študijného programu tretieho stupňa20) v rozsahu zodpovedajúcom miere využitia štúdia ...

(4)

Praxou v odbore požadovanej pracovnej činnosti sa na účely tohto zákona rozumie výkon rovnakej ...

(5)

Do doby odbornej praxe rozhodnej na určenie percentuálneho podielu prídavku za výsluhu rokov sa ...

a)

dočasného pozbavenia výkonu štátnej služby, ak colníkovi nebol doplatený rozdiel, o ktorý bol ...

b)

výkonu väzby, ak trestné stíhanie nebolo zastavené alebo sa neskončilo právoplatným oslobodzujúcim ...

c)

služobného voľna bez nároku na služobný plat trvajúceho nepretržite aspoň jeden mesiac; to ...

d)

dočasnej neschopnosti na výkon štátnej služby pre chorobu alebo úraz, počas ktorej colník nemá ...

e)

neospravedlnenej neprítomnosti v službe, ak trvala aspoň jeden deň,

f)

prerušenia výkonu funkcie colníka podľa § 41 ods. 2 a 3.

(6)

Započítanie započítateľnej odbornej praxe vykoná nadriadený pri prijatí do služobného pomeru ...

(7)

Prídavok za výsluhu rokov vo vyššom pásme patrí colníkovi od prvého dňa mesiaca, v ktorom dosiahol ...

(8)

Prídavok za výsluhu rokov podľa odseku 2 sa zaokrúhľuje na 50 eurocentov nahor.

§ 82
Hodnostný príplatok
(1)

Colníkovi patrí hodnostný príplatok v sume

Hodnosť eur mesačne strážmajster   81,50 nadstrážmajster   88 podpráporčík, podporučík     ...

(2)

Colníkovi patrí hodnostný príplatok, ktorý mu bol priznaný v práporčíckej hodnosti, aj v prípade ...

(3)

Hodnostný príplatok patrí colníkovi od prvého dňa mesiaca, v ktorom dosiahol dobu výsluhy rokov ...

§ 83
Osobitný príplatok
(1)

Colníkovi, ktorý vykonáva služobnú činnosť podľa odsekov 2 a 3, patrí osobitný príplatok ...

(2)

Za služobnú činnosť podľa odseku 1 sa považuje priamy výkon štátnej služby v oblasti pašovania ...

(3)

Colníkovi, ktorý vykonáva služobnú činnosť v oblasti vyšetrovania organizovanej trestnej činnosti ...

(4)

Výšku osobitného príplatku podľa odsekov 1 a 3 určuje generálny riaditeľ v závislosti od charakteru ...

(5)

Colníkovi v stálej štátnej službe, ktorý je vyslaný na vykonávanie funkcie národného experta ...

§ 84
Príplatok za riadenie

Colníkovi v stálej štátnej službe, ktorý je nadriadený, patrí príplatok za riadenie v rozpätí ...

§ 85
Príplatok za zastupovanie alebo za výkon dočasne neobsadenej funkcie nadriadeného
(1)

Colníkovi poverenému zastupovaním iného colníka vo funkcii nadriadeného alebo colníkovi poverenému ...

(2)

Ak bol colník, ktorému patrí príplatok za riadenie, poverený zastupovaním nadriadeného vo vyššom ...

§ 86
Osobný príplatok
(1)

Colníkovi v stálej štátnej službe na ocenenie množstva a kvality plnenia služobných úloh, ich ...

(2)

V priamom výkone štátnej služby možno priznať osobný príplatok až do 100 %.

(3)

O priznaní, zvýšení, znížení alebo odňatí osobného príplatku podľa odseku 1 rozhoduje príslušný ...

(4)

Osobný príplatok sa priznáva pevnou sumou do výšky ustanoveného limitu podľa odsekov 1 a 2 a ...

(5)

Priamym výkonom štátnej služby je vykonávanie kontroly dovozu a vývozu tovaru, kontroly dopravných ...

§ 87
Príplatok za prípravu colníka – čakateľa

Za prípravu colníka – čakateľa patrí školiteľovi príplatok vo výške 33,50 eura mesačne; ...

§ 88
Príplatok za starostlivosť o prideleného služobného psa

Colníkovi, ktorý má do osobnej starostlivosti prideleného služobného psa, patrí príplatok vo ...

§ 89
Príplatok za starostlivosť a vedenie služobného motorového vozidla alebo služobného motorového ...
(1)

Ak má colník pridelené do trvalej starostlivosti služobné motorové vozidlo, patrí mu príplatok ...

(2)

Ak má colník pridelený do trvalej starostlivosti služobný motorový čln, patrí mu príplatok ...

(3)

Ak má colník pridelené do trvalej starostlivosti jednostopové služobné motorové vozidlo alebo ...

(4)

Ak colník skutočne jazdí služobným motorovým vozidlom, patrí mu príplatok do výšky 10 eur ...

(5)

Ak colník skutočne jazdí jednostopovým služobným motorovým vozidlom alebo špeciálnymi vozidlami, ...

§ 90
Príplatok za nerovnomerné rozvrhnutie základného času služby v týždni

Colníkovi, ktorý má základný čas služby v týždni rozvrhnutý nerovnomerne počas celého kalendárneho ...

§ 90a
Príplatok za štátnu službu v sťaženom a zdraviu škodlivom pracovnom prostredí
(1)

Colníkovi patrí príplatok za štátnu službu v sťaženom a zdraviu škodlivom pracovnom prostredí, ...

a)

ionizujúceho žiarenia a neionizujúceho žiarenia,

b)

chemických škodlivín alebo

c)

fyzikálnych vplyvov.

(2)

Príplatok patrí colníkovi v závislosti od zaradenia sťažujúceho a zdraviu škodlivého vplyvu ...

(3)

Ak colník vykonáva rôzne činnosti podľa prílohy č. 3 zaradené do I. a II. skupiny, patrí mu ...

(4)

Kritériá na zaradenie činnosti podľa odseku 1 do I. skupiny alebo do II. skupiny sú:

a)

charakter činnosti a použité postupy pri tejto činnosti,

b)

fyzikálne, chemické, toxikologické a biologické vlastnosti škodlivých faktorov pracovného prostredia ...

c)

vznikajúce škodliviny a pôsobiace škodliviny, najmä ich druh, množstvo a vplyv na ľudský organizmus, ...

d)

dĺžka doby, počas ktorej je colník vystavený pôsobeniu sťažujúcich a zdraviu škodlivých vplyvov, ...

e)

výskyt poškodení zdravia a chorôb z povolania v súvislosti s výkonom činnosti,

f)

porovnávanie zistených hodnôt faktorov rozhodujúcich o stupni náročnosti alebo škodlivosti pre ...

(5)

Pri hodnotení miery sťažujúcich a zdraviu škodlivých vplyvov sa prihliada na obvyklé podmienky ...

(6)

Ak sa vyskytnú ďalšie sťažujúce a zdraviu škodlivé vplyvy alebo činnosti, pri ktorých výkone ...

§ 91
Príplatok za výkon štátnej služby nad základný čas služby v týždni
(1)

Ak colník vykonáva štátnu službu nad základný čas služby v týždni, patrí mu za každú hodinu ...

(2)

Príplatok za výkon štátnej služby nad základný čas služby v týždni podľa odseku 1 nepatrí ...

(3)

Ak sa štátna služba nad základný čas služby v týždni vykonáva v noci, v sobotu, v nedeľu ...

§ 92
Príplatok za štátnu službu v noci

Za hodinu štátnej služby v noci patrí colníkovi príplatok v sume 25 % z príslušnej časti služobného ...

§ 93
Príplatok za štátnu službu v sobotu a v nedeľu

Za hodinu štátnej služby v sobotu a v nedeľu patrí colníkovi príplatok v sume 30 % z príslušnej ...

§ 94
Príplatok za štátnu službu vo sviatok

Za hodinu štátnej služby vo sviatok patrí colníkovi príplatok v sume príslušnej časti služobného ...

§ 95
Odmena
(1)

Colníkovi možno poskytnúť odmenu za

a)

kvalitné plnenie úloh alebo za vykonanie služobných úloh nad rozsah zverených činností,

b)

splnenie mimoriadnej služobnej úlohy alebo významnej služobnej úlohy, alebo vopred určenej služobnej ...

(2)

Colníkovi možno poskytnúť odmenu za dlhodobé dosahovanie veľmi dobrých výsledkov vo výkone ...

§ 96
Peňažná náhrada za služobnú pohotovosť
(1)

Ak je colníkovi nariadená služobná pohotovosť, patrí mu za každú hodinu tejto pohotovosti peňažná ...

a)

50 %, a ak ide o deň služobného pokoja, 100 % z príslušnej časti jeho služobného platu, ak ide ...

b)

15 %, a ak ide o deň služobného pokoja, 25 % z príslušnej časti jeho služobného platu, ak ide ...

c)

5 %, a ak ide o deň služobného pokoja, 10 % z príslušnej časti jeho služobného platu, ak ide ...

(2)

Peňažná náhrada za služobnú pohotovosť colníkovi nepatrí, ak v čase služobnej pohotovosti ...

§ 97
Služobný príjem v prípravnej štátnej službe
(1)

Colníkovi v prípravnej štátnej službe patrí služobný príjem ako colníkovi v stálej štátnej ...

(2)

Colníkovi v prípravnej štátnej službe počas skúšobnej doby osobný príplatok nepatrí.

§ 98
Služobný príjem v dočasnej štátnej službe
(1)

Colníkovi v dočasnej štátnej službe patrí služobný príjem ako colníkovi v stálej štátnej ...

(2)

Colníkovi v dočasnej štátnej službe počas skúšobnej doby osobný príplatok nepatrí.

§ 99
Splatnosť služobného príjmu
(1)

Služobný príjem je splatný pozadu za mesačné obdobie, a to v najbližšom výplatnom termíne ...

(2)

Služobný príjem splatný v priebehu dovolenky musí byť na žiadosť colníka vyplatený najskôr ...

(3)

Pri skončení štátnej služby vyplatí služobný úrad colníkovi služobný príjem splatný za ...

§ 100
Výplata služobného príjmu
(1)

Služobný príjem sa colníkovi vypláca v eurách.

(2)

Služobný príjem sa vypláca colníkovi počas denného služobného času v mieste výkonu štátnej ...

(3)

Na písomnú žiadosť colníka je služobný úrad povinný pri výplate služobného príjmu alebo ...

(4)

Pri vyúčtovaní služobného príjmu je služobný úrad povinný vydať colníkovi písomný doklad ...

(5)

Colník môže na prevzatie služobného príjmu písomne splnomocniť inú osobu.

§ 101
Zrážky zo služobného príjmu
(1)

Zrážky zo služobného príjmu možno vykonať iba na základe dohody o zrážkach zo služobného ...

a)

daň z príjmov zo závislej činnosti a funkčných požitkov fyzických osôb,

b)

preddavok na služobný príjem, ktorý je colník povinný vrátiť, pretože neboli splnené podmienky ...

c)

sumy postihnuté výkonom rozhodnutia nariadeného súdom, orgánom štátnej správy alebo orgánom ...

d)

sumy prepadajúce štátu v dôsledku peňažného trestu, pokuty, ako aj náhrady uložené colníkovi ...

e)

neoprávnene prijaté sumy dávok základného sociálneho poistenia, sociálneho zabezpečenia colníkov, ...

f)

služobný plat alebo jeho časť za dovolenku, na ktorú colníkovi nevznikol nárok,

g)

nevyúčtované preddavky cestovných náhrad,22)

h)

poistné na zdravotné poistenie, poistné na nemocenské poistenie a poistné na dôchodkové zabezpečenie ...

i)

poistné na zdravotné poistenie a poistné na sociálne zabezpečenie; u colníkov v prípravnej štátnej ...

(2)

Poradie zrážok zo služobného platu ustanovuje osobitný predpis.23)

§ 101a
Služobný príjem počas vyslania na výkon štátnej služby v zahraničí alebo pri vyslaní na denné ...
(1)

Colníkovi, ktorý je vyslaný na výkon štátnej služby v zahraničí alebo ktorý bol vyslaný na ...

(2)

Časťou služobného príjmu colníka, ktorý je vyslaný na výkon štátnej služby v zahraničí, ...

(3)

Časťou služobného príjmu colníka, ktorý je vyslaný na denné štúdium v zahraničí, je na ...

(4)

Služobným platom colníka na účely § 34 ods. 8, § 40 ods. 3 a 7, § 42 ods. 3, § 70 ods. 2, § ...

(5)

Časť služobného príjmu podľa odseku 2 alebo 3 vynásobená platovou reláciou23a) je zahraničný ...

(6)

Služobný úrad môže poskytnúť colníkovi podľa odseku 1 na jeho písomnú žiadosť preddavok ...

(7)

Colníkovi podľa odseku 1 patrí zahraničný plat podľa odseku 5 zodpovedajúci odslúženému času, ...

(8)

Ustanovenie odseku 1 neplatí pre colníka, u ktorého vykonávanie štátnej služby v zahraničí ...

(9)

Colníkovi, ktorý je vyslaný na výkon štátnej služby v zahraničí v rámci mierových pozorovateľských ...

(10)

Príspevok podľa odseku 9 patrí colníkovi dňom vyslania na výkon štátnej služby v zahraničí, ...

(11)

Príspevok podľa odseku 9 nepatrí colníkovi za čas, za ktorý mu patrí náhrada služobného platu ...

(12)

Zahraničný plat podľa odseku 9 sa poskytuje v zahraničí prostredníctvom účtu v banke v krajine ...

(13)

Colníkovi vyslanému na denné štúdium v zahraničí sa služobný plat počas čerpania riadnej ...

Náhrada výdavkov

§ 102
(1)

Colníkovi patrí náhrada výdavkov, ktoré mu vzniknú pri plnení služobných úloh.

(2)

Náhradou výdavkov podľa odseku 1 sa rozumie náhrada výdavkov pri služobných cestách, cestách ...

(3)

Colníkovi nepatrí náhrada výdavkov podľa tohto zákona, ak mu ich uhradí medzinárodná organizácia ...

(4)

Colníkovi, ktorý je vyslaný na výkon štátnej služby v zahraničí, okrem colníka vyslaného ...

(5)

Colníkovi, ktorý je vyslaný na výkon štátnej služby v zahraničí v rámci operácií civilného ...

(6)

Na colníka vyslaného na výkon štátnej služby v zahraničí v rámci operácií civilného krízového ...

(7)

Ak colníkovi vyslanému v rámci operácií civilného krízového manažmentu vedených medzinárodnými ...

§ 103
(1)

Colníkovi vyslanému na služobnú cestu patrí

a)

náhrada preukázaných cestovných výdavkov,

b)

náhrada preukázaných výdavkov za ubytovanie,

c)

stravné,

d)

náhrada preukázaných potrebných vedľajších výdavkov,

e)

náhrada preukázaných cestovných výdavkov za cesty na návštevu rodiny do miesta trvalého pobytu ...

(2)

V prípade povolania colníka do služobnej pohotovosti z miesta pobytu do miesta výkonu štátnej ...

a)

náhrada preukázaných cestovných výdavkov,

b)

stravné za čas prepravy, ak trvala dlhšie ako päť hodín,

c)

náhrada preukázaných potrebných vedľajších výdavkov.

(3)

Na účely tohto zákona sa cesty colníka, ktoré súvisia s výkonom štátnej služby, vykonávané ...

§ 104
Stravné
(1)

Colníkovi vyslanému na služobnú cestu patrí stravné podľa osobitného predpisu.24)

(2)

Ak colník vykoná počas dvoch kalendárnych dní služobnú cestu, ktorá trvá v každom kalendárnom ...

§ 105
Náhrady výdavkov pri prijatí alebo pri preložení
(1)

Colníkovi, ktorý je preložený podľa § 34 ods. 1 písm. a) a b) do iného miesta výkonu štátnej ...

(2)

Nadriadený môže na základe žiadosti colníka, ktorý v dôsledku vzniku služobného pomeru alebo ...

(3)

Ak je podľa posúdenia nadriadeného možný denný návrat colníka do miesta trvalého pobytu, možno ...

(4)

Náhrady podľa odsekov 1 až 3 nepatria colníkovi, ktorý odmietol výmenu alebo pridelenie bytu v ...

§ 106
Náhrady pri presťahovaní
(1)

Colníkovi, ktorý spĺňa podmienky preloženia na inú funkciu podľa § 34 ods. 1 písm. a) alebo ...

a)

náhrada preukázaných výdavkov za prepravu bytového zariadenia a zvrškov colníka a členov jeho ...

b)

náhrada preukázaných cestovných výdavkov za cestu colníka a členov jeho rodiny z doterajšieho ...

c)

náhrada nevyhnutne potrebných preukázaných výdavkov spojených s maľovaním a úpravou bytu, najviac ...

1.

za každú obytnú miestnosť (izbu) 43,50 eura,

2.

za kuchyňu 43,50 eura,

3.

za úplné príslušenstvo 43,50 eura,

4.

za neúplné (spoločné) príslušenstvo 22 eur.

(2)

Náhrada podľa odseku 1 písm. c) sa znižuje o polovicu, ak sa colník presťahuje do bytu v novostavbe ...

(3)

Ak ide o presťahovanie colníka, ktorý spĺňa podmienky odseku 1, do vlastného rodinného domu, ...

§ 107
Náhrada výdavkov za používanie cestných motorových vozidiel pri služobných cestách
(1)

Ak sa nadriadený s colníkom písomne dohodne, že sa pri služobnej ceste použije iné cestné motorové ...

(2)

Náhrada výdavkov za pohonné látky colníkovi patrí v rozsahu uvedenom v osobitnom predpise.26)

(3)

Nadriadený môže s colníkom písomne dohodnúť aj poskytovanie náhrady za použitie cestného motorového ...

Náhrady cestovných výdavkov do škôl a kurzov

§ 108
(1)

Colníkovi, ktorý študuje na škole alebo v kurze mimo miesta výkonu štátnej služby, patrí za ...

(2)

Colníkovi študujúcemu v kurze, ktorý bol na štúdium vyslaný mimo miesta výkonu štátnej služby, ...

(3)

Počas pobytu v kurze patrí colníkovi, ktorý žije odlúčene od svojej rodiny, náhrada preukázaných ...

(4)

Náhrada cestovných výdavkov na návštevu rodiny patrí colníkovi až do výšky preukázaných ...

(5)

Colníkovi študujúcemu na škole, ktorý bol vyslaný na plnenie úloh colnej správy do iného miesta ...

§ 109
(1)

Colníkovi študujúcemu pri výkone štátnej služby mimo miesta výkonu štátnej služby na vykonanie ...

(2)

Pri opravných skúškach náhrada podľa odseku 1 colníkovi nepatrí.

§ 110
Náhrady výdavkov pri preventívnej rehabilitácii
(1)

Pri preventívnej rehabilitácii vykonávanej formou liečebno-preventívnej starostlivosti patrí colníkovi ...

(2)

Pri preventívnej rehabilitácii vykonávanej formou výkonu práce mimo miesta výkonu štátnej služby ...

(3)

Pri individuálnej preventívnej rehabilitácii vykonávanej formou výkonu práce náhrady podľa odseku ...

§ 111
Náhrada výdavkov pri zahraničných služobných cestách a pri cestách do škôl a kurzov v zahraničí ...

Pri poskytovaní náhrad pri zahraničnej služobnej ceste podľa § 36 ods. 4 sa postupuje podľa § ...

§ 112
Poistenie liečebných nákladov v zahraničí

Colníkovi pri zahraničnej služobnej ceste patrí náhrada preukázaných výdavkov za poistenie nevyhnutných ...

§ 112a
Náhrada výdavkov za povinné očkovanie a odporúčané očkovanie

Colníkovi, ktorý je vyslaný na zahraničnú služobnú cestu do tropických oblastí alebo do inak ...

§ 113
Náhrada výdavkov za cestu na návštevu rodiny

Ak sa colník s nadriadeným, ktorý ho vyslal na zahraničnú služobnú cestu, písomne dohodne na ...

§ 114
Stravné pri zahraničnej služobnej ceste
(1)

Colníkovi vyslanému na zahraničnú služobnú cestu patrí stravné podľa osobitného predpisu.27) ...

(2)

Ak colník vykoná počas kalendárneho dňa viac zahraničných služobných ciest, z ktorých každá ...

§ 115

Nadriadený poskytne colníkovi pri zahraničnej služobnej ceste popri náhrade preukázaných potrebných ...

§ 116
Náhrada výdavkov za pohonné látky

Pri poskytovaní náhrady za používanie cestných motorových vozidiel podľa § 107 patrí colníkovi ...

§ 117
Vylúčenie súbehu náhrad pri zahraničnej služobnej ceste
(1)

Pri zahraničnej služobnej ceste patrí colníkovi za čas služobnej cesty na území Slovenskej republiky ...

(2)

Pri zahraničnej služobnej ceste, ktorá sa začína a končí na území Slovenskej republiky, je ...

(3)

Pri zahraničnej služobnej ceste, ktorá sa začína a končí v zahraničí, sú na vznik nároku ...

(4)

Pri zahraničnej služobnej ceste, ktorá sa začína na území Slovenskej republiky a končí v zahraničí ...

§ 118
Zahraničné služobné cesty vykonávané na základe dohody o vzájomnej výmene colníkov
(1)

Ak je zahraničná služobná cesta vykonávaná na základe dohody o vzájomnej výmene colníkov, ...

(2)

Cestovné výdavky za cesty z miesta výkonu štátnej služby colníka do sídla zmluvnej strany v ...

(3)

Služobný úrad môže dohodnúť so zmluvnou stranou v zahraničí, ku ktorej je colník vysielaný, ...

§ 119
Náhrady cestovných výdavkov pri vysielaní colníka na štúdium do škôl a kurzov v zahraničí
(1)

Colníkovi vyslanému na štúdium do školy alebo kurzu v zahraničí patria náhrady ako pri zahraničnej ...

(2)

Colníkovi študujúcemu na škole alebo v kurze v zahraničí nadriadený poskytne vreckové v eurách, ...

(3)

Colníkovi študujúcemu na škole alebo v kurze v zahraničí trvajúcom menej ako desať mesiacov ...

(4)

Colníkovi študujúcemu na škole alebo v kurze v zahraničí, ktoré trvajú viac ako desať mesiacov, ...

(5)

V prípade udelenia dovolenky alebo služobného voľna z dôvodu vlastnej svadby, návštevy vážne ...

§ 120
Náhrady cestovných výdavkov a stravného poskytovaného colníkovi v súvislosti s výkonom colnej ...
(1)

Colníkovi, ktorý vykonáva colnú kontrolu na území cudzieho štátu, patrí počas nepretržitého ...

a)

5 % z dennej sadzby stravného ustanoveného osobitným predpisom,27) ak výkon štátnej služby trvá ...

b)

15 % z dennej sadzby stravného,27) ak výkon štátnej služby trvá nad šesť do 12 hodín vrátane, ...

c)

25 % z dennej sadzby stravného,27) ak výkon štátnej služby trvá nad 12 do 24 hodín vrátane.

(2)

Colníkovi, ktorý vykonáva colnú kontrolu na železničnom hraničnom priechode, do nepretržitého ...

(3)

Colníkovi, ktorý vykonáva colnú kontrolu na železničnom hraničnom priechode, patria náhrady ...

§ 121
Naturálne náležitosti
(1)

Colník má nárok na bezplatné poskytovanie služobnej rovnošaty a jej súčastí, osobných ochranných ...

(2)

Pri vzniku služobného pomeru patria colníkovi tieto naturálne náležitosti:

a)

služobná rovnošata a jej súčasti, ak vykonáva štátnu službu v služobnej rovnošate,

b)

peňažný príspevok vo výške 60 % hodnoty služobnej rovnošaty a jej súčastí na zaobstaranie ...

c)

služobná rovnošata a jej súčasti a peňažný príspevok vo výške 30 % hodnoty služobnej rovnošaty ...

d)

osobné ochranné pracovné prostriedky a ďalší materiál nevyhnutný na výkon štátnej služby. ...

(3)

Colníčke, ktorá vykonáva štátnu službu v služobnej rovnošate, patrí k služobnej rovnošate ...

(4)

Colníčke, ktorá vykonáva štátnu službu v služobnej rovnošate striedavo s občianskym odevom, ...

(5)

Po uplynutí prvého roku služobného pomeru patrí colníkovi a colníčke na obnovu naturálnych ...

(6)

Po uplynutí prvého roku služobného pomeru patrí colníkovi, ktorý vykonáva štátnu službu v ...

(7)

Po uplynutí prvého roku služobného pomeru patrí colníčke, ktorá vykonáva štátnu službu v ...

(8)

Výplata peňažného príspevku na zaobstaranie a obnovu priznaných naturálnych náležitostí sa ...

(9)

Colník môže uplatniť nárok na náhradu na obnovu naturálnych náležitostí formou nepeňažného ...

(10)

Naturálne náležitosti a peňažný príspevok nepatria colníkovi za dobu, ktorá sa nezapočítava ...

(11)

Naturálne náležitosti a peňažný príspevok na naturálne náležitosti nepodliehajú dani z príjmu ...

(12)

Naturálne náležitosti podľa odseku 2 písm. a) až c) a jednorazové peňažné príspevky podľa ...

(13)

Colníkovi, u ktorého bolo rozhodnuté o skončení jeho služobného pomeru alebo ktorý požiadal ...

(14)

Hodnotu služobnej rovnošaty a jej súčastí ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý ...

Spoločné ustanovenia

§ 122
(1)

Miesto výkonu štátnej služby je miesto (obec), v ktorom je colník zaradený do výkonu štátnej ...

(2)

Miestom pobytu je miesto trvalého pobytu colníka, prechodného pobytu colníka alebo iné miesto pobytu ...

(3)

Rodinou colníka je na účely tohto zákona manžel alebo manželka a jeho nezaopatrené deti.27b)

(4)

Za ženatého colníka sa považuje aj slobodný, rozvedený alebo ovdovený colník, ktorý žije v ...

(5)

Ak colníkovi vznikne nárok na stravné z viacerých dôvodov, patrí mu len to stravné, ktoré je ...

(6)

Ak priznanie platových náležitostí a ďalších náležitostí je podmienené vykonávaním štátnej ...

a)

čerpania dovolenky, dodatkovej dovolenky, preventívnej rehabilitácie a prvých dvoch týždňov kúpeľnej ...

b)

keď colník nevykonáva štátnu službu, pretože je sviatok pripadajúci na jeho inak obvyklý deň ...

c)

náhradného voľna za výkon štátnej služby nad základný čas služby v týždni,

d)

služobného voľna pre prekážky v štátnej službe z dôvodov všeobecného záujmu, ak colníkovi ...

e)

služobného voľna pre dôležité osobné prekážky v štátnej službe,

f)

služobného voľna pre dôležité osobné prekážky v štátnej službe v súvislosti so štúdiom ...

g)

prehlbovania kvalifikácie,

h)

prestávky v službe,

i)

prestávky na dojčenie,

j)

služobnej cesty strávený inak ako plnením služobných úloh, ktorý spadá do základného času ...

(7)

Príslušnou časťou služobného platu na účely tohto zákona pri 40-hodinovom základnom čase ...

§ 123

Ak tento zákon požaduje preukázanie výdavkov a colník ich nepreukáže z dôvodu straty dokladov, ...

§ 124
(1)

Ak colník požiada o poskytnutie preddavku na náhrady podľa § 103, služobný úrad je povinný ...

(2)

Služobný úrad je povinný poskytnúť colníkovi pri zahraničnej služobnej ceste preddavok v eurách, ...

§ 125
(1)

Colník je povinný do desiatich kalendárnych dní po skončení služobnej cesty predložiť služobnému ...

(2)

Služobný úrad je povinný do desiatich kalendárnych dní odo dňa predloženia písomných dokladov ...

§ 126

Na zmenu osobného stavu colníka, ktorá je rozhodujúca pre nároky podľa tohto zákona, sa prihliadne ...

ŠIESTA ČASŤ

BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI VÝKONE ŠTÁTNEJ SLUŽBY

Bezpečnosť a ochrana zdravia

§ 127
(1)

Starostlivosť o bezpečnosť a ochranu zdravia colníkov pri výkone štátnej služby zabezpečuje ...

(2)

Služobný úrad je povinný najmä

a)

vytvárať podmienky na bezpečný a zdravie nepoškodzujúci výkon štátnej služby,

b)

riadiť, koordinovať a trvale zvyšovať úroveň bezpečnosti a ochrany zdravia, technických zariadení ...

c)

zisťovať a odstraňovať príčiny služobných úrazov a chorôb z povolania, evidovať ich, oznamovať ...

d)

priebežne vyhodnocovať nebezpečenstvá vyplývajúce z výkonu štátnej služby a na ich základe ...

e)

poskytovať podľa osobitného predpisu umývacie, čistiace a dezinfekčné prostriedky, ako aj ochranné ...

f)

umožňovať príslušným odborovým orgánom vykonávanie kontroly plnenia úloh v oblasti bezpečnosti ...

g)

oboznamovať colníkov s príslušnými právnymi predpismi, zásadami a novými poznatkami na zaistenie ...

h)

zabezpečiť dodržiavanie predpisov o požiarnej ochrane, plniť z nich vyplývajúce príkazy, zákazy ...

i)

chrániť zdravie colníkov, aby nebolo ohrozované fajčením v priestoroch, kde sa vykonáva štátna ...

§ 128
Colník je povinný dbať o vlastnú bezpečnosť a o svoje zdravie pri výkone štátnej služby. Ďalej ...
a)

dodržiavať právne predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výkone štátnej služby ...

b)

zúčastňovať sa na školeniach uskutočňovaných v záujme zvýšenia bezpečnosti a ochrany zdravia ...

c)

bezodkladne oznamovať nadriadenému poruchy a nedostatky, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť a ochranu ...

d)

nepožívať alkoholické nápoje ani omamné látky, psychotropné látky a prípravky na miestach ...

e)

podrobiť sa v súvislosti s výkonom služby vyšetreniu, ktoré nariadil nadriadený na zistenie, ...

f)

používať pri výkone štátnej služby predpísané ochranné zariadenia a osobné ochranné pracovné ...

g)

prísne dodržiavať bezpečnostné opatrenia pri manipulácii so zbraňami, pri práci s technikou ...

§ 129

Príslušný odborový orgán má právo vykonávať kontrolu nad bezpečnosťou a ochranou zdravia ...

§ 130

Štátny odborný dozor nad bezpečnosťou a požiarnou ochranou vykonáva orgán dozoru colného riaditeľstva ...

§ 131

Všeobecne záväzné právne predpisy a interné predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia ...

§ 132

Náklady spojené so zaistením bezpečnosti a ochrany zdravia pri výkone štátnej služby a požiarnej ...

SIEDMA ČASŤ

STAROSTLIVOSŤ O COLNÍKOV

§ 133
Vytváranie podmienok na výkon štátnej služby
(1)

Služobný úrad vytvára colníkovi podmienky na riadny a pokiaľ možno bezpečný výkon štátnej ...

(2)

Služobný úrad je povinný najmä

a)

oboznamovať colníkov s internými predpismi a informáciami potrebnými na riadny výkon štátnej ...

b)

starať sa o získavanie, zvyšovanie a prehlbovanie kvalifikácie colníkov,

c)

zabezpečovať pre colníkov zdravotnú starostlivosť,

d)

zriaďovať, udržiavať a zlepšovať sociálne zariadenia,

e)

starať sa o vzhľad, úpravu a zlepšovanie pracovísk,

f)

zabezpečovať ubytovanie colníkov,

g)

zabezpečovať úschovu osobných vecí a osobných predmetov, ktoré colníci obvykle nosia do služby, ...

h)

vytvárať podmienky na uspokojovanie kultúrnych, rekreačných a telovýchovných potrieb a záujmov ...

i)

zabezpečiť colníkom vo všetkých zmenách stravovanie zodpovedajúce zásadám správnej výživy ...

j)

zabezpečovať stravovanie podľa písmena i) podávaním jedného teplého hlavného jedla vrátane ...

k)

prispievať na stravovanie podľa písmen i) a j) vo výške 65 % ceny teplého hlavného jedla, najviac ...

(3)

Nadriadený môže poskytovať colníkovi finančný príspevok v sume uvedenej v odseku 2 písm. k), ...

(4)

V kolektívnej zmluve možno

a)

upraviť podmienky, za ktorých bude nadriadený poskytovať colníkom stravovanie počas trvania prekážok ...

b)

rozšíriť okruh colníkov, ktorým nadriadený zabezpečí stravovanie.

§ 134
Všeobecné ustanovenia o vzdelávaní colníkov
(1)

Služobný úrad na účely získavania, zvyšovania alebo prehlbovania kvalifikácie colníkov v súlade ...

a)

zabezpečuje odborné vzdelávanie colníkov v odborných kurzoch,

b)

vysiela colníkov na odborné vzdelávanie do škôl alebo iných vzdelávacích zariadení.29a)

(2)

Odborné vzdelávanie umožňuje colníkovi získať, rozširovať, prehlbovať alebo obnovovať si ...

§ 134a
Získavanie a zvyšovanie kvalifikácie
(1)

Získavaním kvalifikácie na účely tohto zákona je odborné vzdelávanie colníkov, ktorého cieľom ...

(2)

Služobný úrad umožní colníkovi zaradenému v prípravnej štátnej službe získať colnícke ...

(3)

Služobný úrad môže umožniť získať colnícke vzdelanie aj colníkovi zaradenému v dočasnej ...

(4)

Zvyšovaním kvalifikácie na účely tohto zákona je odborné vzdelávanie colníkov zamerané na

a)

získanie potrebného stupňa vzdelania na účely splnenia kvalifikačného predpokladu vzdelania na ...

b)

získanie odborného colníckeho vzdelania na účely splnenia kvalifikačného predpokladu odborného ...

c)

rozšírenie doterajšej kvalifikácie na výkon štátnej služby vo funkcii, do ktorej je colník ...

(5)

Služobný úrad môže colníkovi na jeho žiadosť umožniť zvýšiť si kvalifikáciu štúdiom ...

(6)

Štúdium colníka pri výkone štátnej služby podľa odseku 4 písm. a) na účely zvýšenia kvalifikácie, ...

(7)

Počas štúdia v colných kurzoch zostáva colník vymenovaný alebo ustanovený v doterajšej funkcii. ...

§ 134b
Vyslanie na štúdium
(1)

Súhlas služobného úradu so získaním kvalifikácie alebo zvýšením kvalifikácie colníka sa ...

(2)

Súhlas služobného úradu so získaním kvalifikácie alebo zvýšením kvalifikácie colníka podľa ...

(3)

Colník, ktorému služobný úrad umožnil získať kvalifikáciu alebo zvýšiť kvalifikáciu, je ...

(4)

Čas určený na zotrvanie colníka v služobnom pomere podľa odseku 3 je pri štúdiu v colných kurzoch ...

§ 134c
Prehlbovanie kvalifikácie
(1)

Prehlbovaním kvalifikácie na účely tohto zákona je systematické vzdelávanie colníkov, ktorého ...

(2)

Colník si kvalifikáciu prehlbuje prostredníctvom odborných kurzov a iných kurzov, školení, seminárov, ...

(3)

Služobný úrad v súlade s opisom služobnej činnosti colníka môže colníkovi uložiť povinnosť ...

§ 135
Úhrada nákladov na vzdelávanie
(1)

Colník, ktorý nezotrval v služobnom pomere po čas ustanovený v § 134b ods. 4, je povinný uhradiť ...

(2)

Do nákladov na vzdelávanie sa započítavajú náklady, ktoré vznikli služobnému úradu

a)

vyplácaním služobného príjmu (§ 79 ods.1), ktorý sa colníkovi poskytoval počas štúdia,

b)

poskytovaním služobného voľna s nárokom na služobný plat,

c)

poskytovaním náhrad cestovných výdavkov súvisiacich so štúdiom,

d)

úhradou poplatkov za štúdium, ak ich služobný úrad za colníka uhradil.

(3)

Výšku úhrady nákladov na vzdelávanie vypočítava a určuje služobný úrad podľa skutočných ...

(4)

V prípadoch hodných osobitného zreteľa môže služobný úrad znížiť alebo odpustiť úhradu ...

(5)

O povinnosti uhradiť náklady na vzdelávanie alebo o ich znížení alebo odpustení rozhoduje nadriadený, ...

(6)

O spôsobe úhrady nákladov na vzdelávanie sa môže colník so služobným úradom dohodnúť. Ak ...

(7)

Povinnosť uhradiť náklady na vzdelávanie nevznikne, ak sa služobný pomer skončil prepustením ...

(8)

Generálny riaditeľ môže rozhodnúť u colníka, ktorý je opätovne prijatý do služobného pomeru ...

(9)

Odsek 8 sa nevzťahuje na colníka, ktorý náklady za vzdelanie už uhradil.

§ 136
Zdravotná starostlivosť

Na zdravotnú starostlivosť o colníkov sa vzťahujú osobitné predpisy.31)

§ 137
Preventívna rehabilitácia
(1)

Vymedzenému okruhu colníkov patrí na upevnenie ich telesného a duševného zdravia preventívna ...

(2)

Preventívnu rehabilitáciu tvorí súbor liečebno-preventívnych, telovýchovno-športových a pracovných ...

(3)

Preventívna rehabilitácia sa vykonáva formou

a)

aktívneho odpočinku,

b)

liečebno-preventívnej starostlivosti,

c)

výkonu práce.

(4)

Preventívna rehabilitácia sa poskytuje

a)

colníkom, ktorí v kalendárnom roku dosiahli vek najmenej 35 rokov alebo vykonávali štátnu službu ...

b)

ostatným colníkom so zhoršeným zdravotným stavom na základe odporúčania služobného posudkového ...

(5)

Preventívna rehabilitácia sa neposkytuje colníkom v prvom roku služobného pomeru, colníkom zaradeným ...

(6)

Preventívna rehabilitácia sa neposkytuje colníkovi v kalendárnom roku, v ktorom mu bola poskytnutá ...

(7)

Colník je povinný nastúpiť na preventívnu rehabilitáciu v deň, v ktorý je na ňu vyslaný.

(8)

Náhradný termín na nástup preventívnej rehabilitácie môže určiť colníkovi, ktorý nemohol ...

(9)

Preventívna rehabilitácia podľa odseku 3 písm. b) sa poskytuje v kúpeľnorehabilitačných ústavoch ...

(10)

Podrobnosti o vykonávaní preventívnej rehabilitácie, vysielaní na preventívnu rehabilitáciu, ...

Osobitné podmienky výkonu štátnej služby colníčok

§ 138
(1)

Colníčka nesmie vykonávať štátnu službu, ktorá škodí jej zdraviu a organizmu.

(2)

Tehotná colníčka nesmie vykonávať štátnu službu, ktorá podľa lekárskeho posudku ohrozuje ...

(3)

Činnosti zakázané všetkým colníčkam, tehotným colníčkam a matkám do konca deviateho mesiaca ...

§ 139
(1)

Tehotná colníčka a colníčka starajúca sa o dieťa mladšie ako jeden rok nesmie byť zaraďovaná ...

(2)

Tehotná colníčka a colníčka starajúca sa o dieťa mladšie ako jeden rok nesmie byť vysielaná ...

§ 140
(1)

Ak tehotná colníčka vykonáva štátnu službu, ktorej výkon je tehotným colníčkam zakázaný ...

(2)

Ak z dôvodov uvedených v odseku 1 nemožno colníčku dočasne previesť na výkon inej štátnej ...

(3)

Ak colníčka dosahuje pri výkone štátnej služby, na ktorý bola prevedená podľa odseku 1 bez ...

(4)

Ustanovenia odsekov 1 až 3 sa vzťahujú rovnako na colníčku do konca deviateho mesiaca po pôrode. ...

§ 141
(1)

Tehotnú colníčku a colníčku starajúcu sa o dieťa staršie ako jeden rok možno v čase, dokiaľ ...

(2)

Ustanovenie odseku 1 platí aj pre osamelú colníčku starajúcu sa o dieťa mladšie ako 15 rokov.

§ 142
(1)

Nadriadený je povinný pri zaraďovaní do výkonu štátnej služby prihliadať aj na povinnosti colníčky ...

(2)

Nadriadený určí colníčke starajúcej sa o dieťa mladšie ako 15 rokov alebo tehotnej colníčke ...

Materská dovolenka a rodičovská dovolenka

§ 143
(1)

V súvislosti s pôrodom a so starostlivosťou o narodené dieťa patrí colníčke materská dovolenka ...

(2)

Na prehĺbenie starostlivosti o dieťa sa poskytne colníčke a colníkovi, ak o to písomne požiadajú, ...

(3)

Počas materskej dovolenky patrí colníčke materské podľa osobitného predpisu.33) Počas rodičovskej ...

(4)

Materskú dovolenku colníčka nastupuje spravidla od začiatku šiesteho týždňa pred očakávaným ...

(5)

Ak colníčka vyčerpá z materskej dovolenky pred pôrodom menej ako šesť týždňov, pretože pôrod ...

(6)

Materská dovolenka colníčky v súvislosti s pôrodom musí byť najmenej 14 týždňov a nesmie sa ...

(7)

Colníčka po skončení materskej dovolenky má právo vrátiť sa na výkon pôvodnej funkcie za rovnakých ...

§ 144
(1)

Nárok na materskú dovolenku a rodičovskú dovolenku má aj colníčka a colník, ktorí prevzali ...

(2)

Materská dovolenka alebo rodičovská dovolenka sa poskytuje colníčke a colníkovi odo dňa prevzatia ...

Materská dovolenka a rodičovská dovolenka v osobitných prípadoch

§ 145
(1)

Ak bolo dieťa zo zdravotných dôvodov umiestnené v zariadení zdravotníckej starostlivosti a colníčka ...

(2)

Colníčke a colníkovi, ktorý sa prestal starať o narodené dieťa a ktorého dieťa bolo z tohto ...

(3)

Ak sa dieťa narodilo mŕtve, patrí colníčke materská dovolenka v trvaní 14 týždňov.

(4)

Ak dieťa zomrie v čase, keď je colníčka na materskej dovolenke alebo colníčka a colník na rodičovskej ...

§ 146

Ak colníčka alebo colník požiadajú nadriadeného o poskytnutie dovolenky tak, aby nadväzovala ...

§ 147
Prestávky na dojčenie
(1)

Colníčke, ktorá dojčí svoje dieťa, je služobný úrad povinný poskytnúť okrem prestávok na ...

(2)

Colníčke, ktorá vykonáva štátnu službu po celý určený základný čas služby v týždni, ...

(3)

Ak vykonáva colníčka štátnu službu s kratším časom služby v týždni, ale aspoň polovicu ...

(4)

Prestávky na dojčenie sa započítavajú ako doba výkonu štátnej služby a patrí za ne služobný ...

Spoločné ustanovenia

§ 148

Ustanovenia § 139, 141 až 146 sa vzťahujú aj na osamelých colníkov trvale sa starajúcich aspoň ...

§ 149

Osamelými sa rozumejú slobodné, ovdovelé alebo rozvedené colníčky, slobodní, ovdovelí alebo ...

ÔSMA ČASŤ

NÁHRADA ŠKODY

§ 150
Povinnosti služobného úradu a colníka
(1)

Služobný úrad je povinný zabezpečovať colníkom také podmienky, aby mohli riadne vykonávať ...

(2)

Colník je povinný konať tak, aby nedochádzalo ku škodám na zdraví a majetku ani k bezdôvodnému ...

Všeobecná zodpovednosť colníka

§ 151
(1)

Colník zodpovedá služobnému úradu za škodu, ktorú mu spôsobil zavineným porušením svojich ...

(2)

Predpokladom vzniku zodpovednosti colníka za škodu služobnému úradu je

a)

vznik škody,

b)

porušenie povinností pri plnení výkonu štátnej služby a plnení služobných úloh alebo v priamej ...

c)

príčinná súvislosť medzi porušením povinností a vzniknutou škodou,

d)

zavinenie,

e)

právny vzťah colníka k služobnému úradu v súvislosti s výkonom štátnej služby.

§ 152

Colník, ktorý v duševnej poruche spôsobí škodu, zodpovedá za ňu, len ak je schopný ovládnuť ...

Zodpovednosť za nesplnenie povinností na odvrátenie škody

§ 153

Colník, ktorý vedome nezakročil proti hroziacej škode, nesplnil si ohlasovaciu povinnosť alebo ...

§ 154
Colník nezodpovedá za škodu
a)

ktorá vyplýva z rizika riadneho výkonu štátnej služby,

b)

ktorú spôsobil pri odvracaní škody hroziacej na majetku alebo nebezpečenstva priamo hroziaceho ...

c)

ktorú spôsobil pri plnení rozkazu, nariadenia, príkazu alebo pokynu jeho nadriadeného v rozpore ...

Osobitná zodpovednosť

§ 155
(1)

Ak služobný úrad písomne zverí colníkovi hotovosť, ceniny, tovar, zásoby materiálu alebo iné ...

(2)

Colník sa zbaví zodpovednosti celkom alebo čiastočne, ak preukáže, že schodok vznikol celkom ...

(3)

Ak je colník prevedený na inú funkciu v tom istom mieste výkonu štátnej služby, preložený na ...

§ 156

Colník zodpovedá za stratu služobnej rovnošaty a jej súčastí, výzbroje a iných predmetov, ktoré ...

Rozsah a spôsob náhrady škody

§ 157
(1)

Colník, ktorý zodpovedá za škodu, je povinný nahradiť skutočnú škodu, a to v peniazoch, ak ...

(2)

Výška náhrady škody spôsobenej z nedbanlivosti nesmie u colníka presiahnuť sumu rovnajúcu sa ...

(3)

Obmedzenie podľa odseku 2 neplatí, ak bola škoda spôsobená

a)

na zverených hodnotách, ktoré je colník povinný vyúčtovať, alebo stratou zverených predmetov, ...

b)

pod vplyvom alkoholických nápojov alebo omamných látok, psychotropných látok a prípravkov, alebo ...

c)

úmyselne.

(4)

Ak bola škoda spôsobená úmyselne alebo podľa odseku 3 písm. b), možno požadovať aj náhradu ...

§ 158
(1)

Ak bola škoda spôsobená aj služobným úradom, colník je povinný nahradiť pomernú časť škody ...

(2)

Ak zodpovedá za škodu niekoľko colníkov, každý z nich je povinný uhradiť pomernú časť škody ...

§ 159

Pri určení výšky škody na veci sa vychádza z jej ceny v čase spôsobenia škody.

§ 160
(1)

Ak bola škoda spôsobená z nedbanlivosti, možno určiť náhradu škody nižšou sumou, než je skutočná ...

(2)

Ak spôsobil škodu z nedbanlivosti vodič pri dopravnej nehode, možno v osobitne odôvodnených prípadoch ...

(3)

Pri určovaní výšky náhrady škody sa prihliada najmä na doterajšie plnenie služobných povinností ...

(4)

Náhradu škody nemožno znížiť, ak bola škoda spôsobená úmyselne alebo podľa § 157 ods. 3 ...

§ 161
(1)

Služobný úrad je povinný požadovať od colníka náhradu škody, za ktorú colník zodpovedá. ...

(2)

Ak sa nadriadený a colník o náhrade škody dohodnú, uzavrú o tom písomnú dohodu.

(3)

V prípade, že nedôjde k dohode, rozhodne o náhrade škody nadriadený.

(4)

Ak bola škoda spôsobená trestným činom, rozhodne nadriadený o povinnosti colníka uhradiť škodu, ...

§ 162

Ak spôsobil škodu nadriadený sám alebo spoločne s podriadeným colníkom, určí výšku tejto ...

§ 163

Ak colník uhradil aspoň 70 % určenej náhrady škody a ak preukáže v štátnej službe mimoriadne ...

§ 164
Všeobecná zodpovednosť služobného úradu
(1)

Ak bola colníkovi spôsobená pri výkone štátnej služby alebo v priamej súvislosti s ním škoda ...

(2)

Služobný úrad zodpovedá colníkovi aj za škodu, ktorú mu spôsobil nadriadený porušením právnej ...

(3)

Ak bolo colníkovi pri služobnom zákroku spôsobené poškodenie na zdraví inou osobou, ktorej konanie ...

(4)

V rovnakom rozsahu patrí náhrada za bolesť i colníkovi, ktorému bolo konaním inej osoby spôsobené ...

Zodpovednosť služobného úradu pri služobných úrazoch a chorobách z povolania

§ 165
(1)

Ak došlo pri výkone štátnej služby alebo v priamej súvislosti s ním k poškodeniu colníka na ...

(2)

Ako služobný úraz sa posudzuje aj úraz, ktorý colník utrpel pre výkon štátnej služby.

(3)

Za škodu spôsobenú colníkovi chorobou z povolania zodpovedá služobný úrad, ak v ňom colník ...

(4)

Ako choroba z povolania sa odškodňuje aj choroba vzniknutá pred jej zaradením do zoznamu chorôb ...

§ 166
(1)

Služobný úrad sa zodpovednosti zbaví celkom, ak preukáže, že

a)

škoda bola spôsobená tým, že colník svojím zavinením porušil právne predpisy, rozkazy alebo ...

b)

škodu si spôsobil colník požitím alkoholických nápojov alebo omamných látok, psychotropných ...

(2)

Služobný úrad sa čiastočne zbaví zodpovednosti, ak preukáže, že

a)

colník porušil svojím zavinením ustanovenia právnych predpisov, rozkazy alebo pokyny na zaistenie ...

b)

jednou z príčin bolo požitie alkoholických nápojov alebo omamných látok, psychotropných látok ...

c)

colníkovi vznikla škoda preto, že si počínal v rozpore s obvyklým spôsobom správania tak, že ...

(3)

Ak sa služobný úrad zbaví zodpovednosti čiastočne, určí sa časť škody, ktorú znáša colník ...

(4)

Za ľahkomyseľné konanie nemožno považovať bežnú neopatrnosť a konania vyplývajúce z rizika ...

§ 167
Služobný úrad sa nemôže zbaviť zodpovednosti, ak colník utrpel služobný úraz
a)

pri služobnom zákroku,

b)

pri odvracaní nebezpečenstva hroziaceho životu alebo zdraviu alebo škody hroziacej na majetku, ak ...

Rozsah a spôsob náhrady škody

§ 168

Colníkovi, ktorý utrpel služobný úraz alebo u ktorého bola zistená choroba z povolania, je služobný ...

§ 169

zrušený

§ 170

zrušený

§ 171

zrušený

Zodpovednosť služobného úradu pri úmrtí colníka následkom služobného úrazu alebo choroby z povolania

§ 172

zrušený

§ 173

zrušený

§ 174

zrušený

§ 175

zrušený

§ 176
Zodpovednosť služobného úradu za škodu na odložených veciach
(1)

Služobný úrad zodpovedá za škodu na veciach, ktoré na jeho pracoviskách colník odložil pri ...

(2)

Za veci, ktoré colník obvykle do služby nenosí a ktoré nadriadený neprevzal do osobitnej úschovy, ...

(3)

Nárok na náhradu škody zanikne, ak ju colník neohlásil nadriadenému bezodkladne, najneskôr do ...

§ 177
Zodpovednosť služobného úradu za vecnú škodu
(1)

Ak utrpel colník vecnú škodu pri služobnom zákroku, služobnom výcviku alebo pri výkone štátnej ...

(2)

Colník, ktorý pri odvracaní nebezpečenstva hroziaceho životu alebo zdraviu alebo škody hroziacej ...

Spoločné ustanovenia o zodpovednosti služobného úradu za škodu

§ 178
(1)

Pri zodpovednosti služobného úradu za škodu rozhoduje o náhrade škody nadriadený. Ak nadriadený ...

(2)

Služobný úrad je povinný uhradiť colníkovi skutočnú škodu, a to v peniazoch, ak na základe ...

(3)

Ak ide o inú škodu na zdraví, než z dôvodu služobného úrazu alebo choroby z povolania, platí ...

§ 179
(1)

Ak služobný úrad poškodenému uhradil škodu, má nárok na úhradu škody voči tomu, kto poškodenému ...

(2)

Ak ide o náhradu škody pri chorobách z povolania, má služobný úrad, ktorý škodu uhradil, nárok ...

DEVIATA ČASŤ

Skončenie služobného pomeru

§ 180
Druhy skončenia služobného pomeru
a)

zrušením v skúšobnej dobe,

b)

uvoľnením,

c)

prepustením,

d)

stratou hodnosti,

e)

uplynutím dočasnej štátnej služby,

f)

úmrtím colníka,

g)

zákazom činnosti výkonu funkcie colníka,

h)

nadobudnutím právoplatnosti služobného hodnotenia so záverom, že colník je nespôsobilý na zaradenie ...

i)

ak colník v prípravnej štátnej službe svojím zavinením nezískal colnícke vzdelanie.

§ 181
Zrušenie služobného pomeru v skúšobnej dobe

V skúšobnej dobe môže nadriadený alebo colník zrušiť služobný pomer písomne aj bez uvedenia ...

§ 182
Uvoľnenie
(1)

Colník musí byť uvoľnený zo služobného pomeru, ak o to požiada. Žiadosť o uvoľnenie zo služobného ...

(2)

Deň, v ktorom je žiadosť o uvoľnenie zo služobného pomeru doručená nadriadenému, sa považuje ...

(3)

Žiadosť o uvoľnenie zo služobného pomeru podáva colník spravidla prostredníctvom bezprostredne ...

(4)

Ak colník písomne oznámi, že svoju žiadosť o uvoľnenie zo služobného pomeru berie späť skôr, ...

(5)

Súhlas so späťvzatím žiadosti o uvoľnenie zo služobného pomeru potvrdí nadriadený svojím ...

(6)

Ak príslušný nadriadený so späťvzatím žiadosti o uvoľnenie zo služobného pomeru nesúhlasí, ...

(7)

Služobný pomer podľa odseku 1 sa skončí uplynutím dvoch kalendárnych mesiacov, ak sa colník ...

(8)

Rozhodnutie o skončení služobného pomeru uvoľnením oznámi nadriadený colníkovi najneskôr do ...

Prepustenie

§ 183
(1)

Minister alebo príslušný nadriadený prepustí colníka zo služobného pomeru, ak

a)

pre neho v dôsledku zníženia početných stavov colnej správy schválených vládou nie je v štátnej ...

b)

podľa rozhodnutia služobného posudkového lekára stratil dlhodobo zo zdravotných dôvodov spôsobilosť ...

1.

akúkoľvek funkciu v colnej správe alebo

2.

doterajšiu funkciu a nemožno ho previesť ani preložiť na inú funkciu v štátnej službe, ktorej ...

c)

podľa posudku klinického psychológa nie je duševne spôsobilý na výkon štátnej služby,

d)

bol pri služobnom hodnotení hodnotený ako nespôsobilý vykonávať akúkoľvek funkciu v štátnej ...

e)

porušil služobnú prísahu alebo služobnú povinnosť zvlášť hrubým spôsobom a jeho ponechanie ...

f)

bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo za trestný čin na nepodmienečný trest ...

g)

stratil štátne občianstvo Slovenskej republiky alebo nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky. ...

(2)

Colník môže byť prepustený zo služobného pomeru, ak spĺňa podmienky nároku na výsluhový ...

(3)

Minister alebo príslušný nadriadený prepustí colníka zaradeného v prípravnej štátnej službe ...

(4)

Colník zaradený v stálej štátnej službe, ktorému nevznikol nárok na výsluhový dôchodok, nemôže ...

(5)

O prepustení colníka z dôvodov uvedených v odseku 1 písm. d) až g) možno rozhodnúť len do troch ...

§ 184
(1)

Návrh na prepustenie colníka zo služobného pomeru spracováva spravidla jeho bezprostredne nadriadený ...

(2)

Ak ide o návrh na prepustenie colníka zo služobného pomeru z dôvodov uvedených v § 183 ods. 1 ...

(3)

Colníkovi musí byť umožnené vyjadriť sa k návrhu na prepustenie zo služobného pomeru z dôvodu ...

§ 185
(1)

Rozhodnutie o prepustení musí byť vyhotovené písomne a musí v ňom byť uvedený dôvod prepustenia ...

(2)

Pri prepustení sa služobný pomer skončí uplynutím dvoch kalendárnych mesiacov, ak sa nadriadený ...

§ 186
Zákaz prepustenia
(1)

Colník nesmie byť prepustený zo služobného pomeru v ochrannej dobe. Za ochrannú dobu sa na účely ...

a)

keď bol uznaný za dočasne neschopného vykonávať štátnu službu pre chorobu alebo pre úraz, ...

b)

od podania návrhu na ústavné ošetrovanie alebo od povolenia kúpeľnej starostlivosti poskytnutej ...

c)

keď je colníčka tehotná alebo keď sa colníčka alebo osamelý colník trvale stará aspoň o jedno ...

(2)

Zákaz prepustenia colníka zo služobného pomeru sa nevzťahuje na prepustenie colníka

a)

z dôvodov uvedených v § 183 ods. 1 písm. c) až g) a ods. 2 a 3,

b)

ktorý podľa rozhodnutia služobného posudkového lekára stratil dlhodobo zo zdravotných dôvodov ...

c)

ktorý v prípravnej štátnej službe alebo dočasnej štátnej službe stratil zo zdravotných dôvodov ...

(3)

Ak bolo rozhodnutie o prepustení zo služobného pomeru doručené colníkovi pred začiatkom ochrannej ...

(4)

Vznik skutočnosti, ktorá podľa odseku 1 zakladá ochrannú dobu, je colník povinný preukázať ...

§ 187
Nároky po zrušení rozhodnutia o skončení služobného pomeru
(1)

Ak sa rozhodnutie o skončení služobného pomeru zruší, služobný pomer colníka trvá. Za čas ...

(2)

Ak po rozhodnutí o neplatnom skončení služobného pomeru nemožno colníka zaradiť do pôvodnej ...

(3)

Ak oznámi colník po doručení rozhodnutia o zrušení, že netrvá na ďalšom výkone štátnej ...

§ 188
Skončenie služobného pomeru stratou hodnosti

Služobný pomer colníka sa končí dňom nadobudnutia právoplatnosti rozsudku, ktorým súd colníkovi ...

§ 189
Skončenie služobného pomeru v dočasnej štátnej službe
(1)

Služobný pomer v dočasnej štátnej službe sa končí jej uplynutím.

(2)

Pred uplynutím dočasnej štátnej služby môže sa skončiť služobný pomer aj ostatnými spôsobmi ...

§ 189a
Skončenie služobného pomeru zákazom činnosti výkonu funkcie colníka

Služobný pomer colníka sa končí dňom nadobudnutia právoplatnosti rozsudku, ktorým súd colníkovi ...

§ 189b
Skončenie služobného pomeru pre nespôsobilosť na zaradenie do stálej štátnej služby

Služobný pomer colníka v prípravnej štátnej službe sa skončí dňom nadobudnutia právoplatnosti ...

§ 189c
Skončenie služobného pomeru pre nezískanie colníckeho vzdelania

Služobný pomer colníka v prípravnej štátnej službe sa skončí dňom nasledujúcim po dni, keď ...

§ 190
Posudok o služobnej činnosti a potvrdenie o zamestnaní
(1)

Ak colník požiada o vydanie posudku o služobnej činnosti, nadriadený je povinný mu ho vydať, ...

(2)

Pri skončení služobného pomeru je služobný úrad povinný vydať colníkovi potvrdenie o zamestnaní ...

DESIATA ČASŤ

Príspevok na poistenie v nezamestnanosti

§ 191

zrušený

§ 192

zrušený

§ 193

zrušený

Spoločné ustanovenia o príplatku k nemocenskému a príplatku k peňažnej pomoci v materstve

§ 194

zrušený

§ 195

zrušený

§ 196

zrušený

§ 197

zrušený

Odchodné

§ 198

zrušený

§ 199

zrušený

§ 200

zrušený

Výsluhový príspevok

§ 201

zrušený

§ 202

zrušený

§ 203

zrušený

§ 204

zrušený

Prídavok k dôchodku

§ 205

zrušený

§ 206

zrušený

§ 207

zrušený

§ 208

zrušený

§ 209

zrušený

§ 210

zrušený

§ 211

zrušený

§ 212
Lekárska posudková činnosť
(1)

Lekárska posudková činnosť zahŕňa posudzovanie

a)

zdravotnej spôsobilosti občana podľa § 14a,

b)

zdravotnej spôsobilosti colníka na ďalší výkon štátnej služby,

c)

lekárskych návrhov na preventívnu rehabilitáciu formou liečebno-preventívnej starostlivosti.

(2)

Zdravotná spôsobilosť na výkon štátnej služby colníka sa na základe posúdenia jeho zdravotného ...

a)

zdravotná klasifikácia A – spôsobilý na výkon štátnej služby colníka,

b)

zdravotná klasifikácia C – spôsobilý na výkon štátnej služby colníka s obmedzením,

c)

zdravotná klasifikácia D – nespôsobilý na výkon štátnej služby colníka.

(3)

Zdravotná spôsobilosť sa zisťuje a posudzuje pri lekárskych prehliadkach v rámci prijímacieho ...

(4)

Lekársku posudkovú činnosť podľa odseku 1 vykonáva služobný posudkový lekár.

(5)

Hlavný posudkový lekár rozhoduje o odvolaní proti rozhodnutiu vydanému podľa odseku 1 písm. b). ...

(6)

Služobným posudkovým lekárom a hlavným posudkovým lekárom môže byť len lekár so špecializáciou ...

§ 213
Prieskumné konanie
(1)

Prieskumné konanie zamerané na posúdenie zdravotného stavu alebo zmeny zdravotného stavu colníka, ...

(2)

Prieskumné konanie sa vykonáva na podnet služobného úradu alebo na základe žiadosti colníka. ...

(3)

Ak je schopnosť colníka na výkon štátnej služby zo zdravotných dôvodov dlhodobo zmenená, služobný ...

(4)

Ak sa colníkovi pri prieskumnom konaní zistila nespôsobilosť na ďalší výkon štátnej služby, ...

(5)

Podrobnosti o posudzovaní zdravotnej spôsobilosti colníka v prieskumnom konaní, zoznam chorôb a ...

§ 214

Funkcie, ktoré môže vykonávať aj colník so zdravotnou klasifikáciou podľa § 212 ods. 2 písm. ...

JEDENÁSTA ČASŤ

ČINNOSŤ ODBOROVÝCH ORGÁNOV V ŠTÁTNEJ SLUŽBE

Činnosť odborových orgánov

§ 215
(1)

V súlade s týmto zákonom vystupujú na ochranu práv a oprávnených záujmov colníkov príslušné ...

(2)

Služobný úrad vopred prerokuje s príslušným odborovým orgánom

a)

podklady potrebné na zostavenie systemizácie na príslušný kalendárny rok,

b)

návrh na prevedenie alebo na preloženie colníka na inú funkciu z dôvodu organizačných zmien, ...

c)

návrh na prepustenie colníka zo služobného pomeru z dôvodu organizačných zmien alebo pre zvlášť ...

d)

služobné hodnotenie, v ktorom je colník hodnotený ako nespôsobilý na výkon doterajšej funkcie ...

(3)

Ak sa príslušný odborový orgán nevyjadrí vo veciach uvedených v odseku 2 do desiatich dní odo ...

§ 216
(1)

Colník vykonávajúci funkciu v odborových orgánoch, ktorej výkon si vyžaduje dlhodobé uvoľnenie ...

(2)

Colník sa po skončení výkonu funkcie v odborových orgánoch podľa odseku 1 ustanoví do funkcie ...

(3)

Colníkovi zvolenému do funkcie v odborových orgánoch, ktorej výkon nevyžaduje dlhodobé uvoľnenie ...

(4)

Odborovým funkcionárom podľa odseku 3 sa poskytne na odborové vzdelávanie služobné voľno s nárokom ...

§ 217
(1)

Služobný pomer colníka sa nesmie skončiť pre výkon odborovej funkcie v odborovom orgáne.

(2)

Colník, ktorý bol zvolený do funkcie v odborovom orgáne, môže byť v čase funkčného obdobia ...

(3)

Ak príslušný odborový orgán odmietol udeliť súhlas podľa odseku 2, rozhodnutie o prepustení ...

§ 218
(1)

Súčinnosť nadriadených s odborovými orgánmi sa uskutočňuje najmä tým, že nadriadení umožnia ...

a)

vykonávať spoločenskú kontrolu dodržiavania právnych predpisov upravujúcich služobný pomer ...

b)

vyžadovať od nadriadených informácie o hospodárení so mzdovými prostriedkami a podieľať sa ...

c)

navrhovať svojich členov do poradných orgánov zriaďovaných na prerokúvanie návrhov niektorých ...

d)

vyjadrovať sa k návrhom na prevelenie colníka, na pozbavenie výkonu štátnej služby a k návrhom ...

(2)

Služobný úrad poskytuje bezplatne na zabezpečenie činnosti odborového orgánu nevyhnutné materiálno-technické ...

§ 219
(1)

Na zabezpečenie oprávnených záujmov a potrieb colníkov, na zlepšenie podmienok výkonu služby, ...

(2)

Pri uzavieraní kolektívnych zmlúv sa postupuje podľa osobitného predpisu.43)

DVANÁSTA ČASŤ

KONANIE VO VECIACH SLUŽOBNÉHO POMERU

§ 220
Účastníci konania

Účastníkmi konania sú colníci, colníci, ktorí skončili služobný pomer, alebo pozostalí po ...

§ 221
Príslušnosť

Konanie v prvom stupni vo veciach služobného pomeru uskutočňuje a rozhoduje v ňom minister a v ...

§ 222
Postup v konaní
(1)

Oprávnený orgán postupuje pred vydaním rozhodnutia tak, aby bol presne a úplne zistený skutočný ...

(2)

Oprávnený orgán pri posudzovaní veci objasňuje rovnako dôkladne všetky rozhodné okolnosti bez ...

§ 223
Podanie
(1)

Ak to ustanovuje tento zákon, treba urobiť podanie písomne a doručiť ho oprávnenému orgánu; ...

(2)

Podanie sa posudzuje podľa jeho obsahu. Z podania musí byť zjavné, kto ho urobil, akej veci sa týka ...

(3)

Oprávnený orgán na požiadanie potvrdí prijatie podania.

§ 224
Začatie konania
(1)

Konanie sa začína na návrh účastníka konania alebo z podnetu služobného úradu.

(2)

Konanie je začaté dňom, keď je podanie doručené oprávnenému orgánu.

(3)

Ak sa konanie začína z podnetu ministra alebo služobného úradu, je konanie začaté dňom, keď ...

§ 225
Postúpenie

Ak účastník konania urobí podanie na orgán, ktorý nie je oprávnený vo veci rozhodnúť, tento ...

§ 226
Práva a povinnosti účastníkov konania
(1)

Účastníci konania sú povinní postupovať tak, aby svojím konaním nesťažovali a nezdržiavali ...

(2)

Účastníci konania majú právo nahliadať do spisov s výnimkou protokolov o hlasovaní a robiť ...

(3)

Oprávnený orgán môže povoliť nahliadnuť do spisov aj iným osobám, ak preukážu právne dôvody ...

(4)

Oprávnený orgán zabezpečí, aby sa nahliadnutím do spisu neporušilo štátne tajomstvo alebo služobné ...

§ 227
Dôkazy
(1)

Za dôkaz môžu slúžiť všetky prostriedky, ktorými možno zistiť a objasniť skutočný stav ...

(2)

Dôkazom sú najmä výpovede, vyjadrenia osôb vrátane účastníkov konania, odborné posudky, znalecké ...

(3)

Účastník konania je oprávnený navrhovať na podporu svojich tvrdení dôkazy.

(4)

Oprávnený orgán hodnotí dôkazy podľa vlastnej úvahy, a to každý dôkaz jednotlivo a všetky ...

§ 227a

Ak sa v konaní vyskytne otázka, o ktorej už bolo právoplatne rozhodnuté, je oprávnený orgán ...

§ 228
Dožiadanie

Ak oprávnený orgán nemôže vykonať procesný úkon sám alebo je to účelné z iných dôvodov, ...

§ 228a

Konanie sa zastaví, ak vzal účastník konania návrh na začatie konania späť alebo ak odpadol ...

§ 229
Náklady konania
(1)

Náklady konania, ktoré vznikli oprávnenému orgánu, vrátane nákladov spojených s činnosťou ...

(2)

Oprávnený orgán nahradí svedkovi hotové výdavky a príjem, ktorý mu preukázateľne ušiel. Nárok ...

(3)

Náklady spojené s predložením listiny alebo s ohliadkou, ktoré vznikli tomu, kto nie je účastníkom ...

(4)

Náhrada hotových výdavkov a poskytovanie odmien znalcom a tlmočníkom sa riadi osobitným predpisom.45) ...

§ 230
Rozhodnutie
(1)

Rozhodnutie musí byť v súlade s právnymi predpismi, vychádzať zo skutočného stavu veci a obsahovať ...

(2)

Výrok obsahuje rozhodnutie vo veci s uvedením ustanovení právneho predpisu, podľa ktorého bolo ...

(3)

V odôvodnení rozhodnutia sa uvedie, ktoré skutočnosti boli podkladom pre rozhodnutie, akými úvahami ...

(4)

Poučenie o odvolaní obsahuje údaj, či je rozhodnutie konečné alebo či sa možno proti nemu odvolať, ...

(5)

Chyby v písaní, počítaní a iné zrejmé nesprávnosti v písomnom vyhotovení rozhodnutia oprávnený ...

(6)

Rozhodnutie, proti ktorému už nemožno podať odvolanie, je právoplatné.

(7)

Rozhodnutie je vykonateľné, ak nadobudlo právoplatnosť alebo ak odvolanie nemá odkladný účinok. ...

§ 231
Odvolacie konanie
(1)

Proti rozhodnutiu môže colník podať odvolanie do 15 dní, a ak ide o odvolanie proti rozhodnutiu ...

(2)

Odvolanie môže colník podať aj proti služobnému hodnoteniu a posudku o služobnej činnosti v ...

(3)

Odvolanie sa podáva písomne orgánu, ktorý rozhodnutie vydal.

(4)

Ak colník v dôsledku nesprávneho poučenia alebo preto, že nebol poučený vôbec, podal odvolanie ...

(5)

Oprávnený orgán príslušný na rozhodovanie o odvolaní (ďalej len „odvolací orgán“) môže ...

(6)

Podanie odvolania nemá odkladný účinok s výnimkou odvolania

a)

proti rozhodnutiu o uložení disciplinárneho opatrenia,

b)

proti rozhodnutiu o náhrade škody,

c)

proti služobnému hodnoteniu, ktorým bol colník hodnotený ako nespôsobilý na zaradenie do stálej ...

d)

proti rozhodnutiu služobného posudkového lekára, ktorým bola colníkovi určená zdravotná spôsobilosť. ...

(7)

Oprávnený orgán, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal, môže o odvolaní sám rozhodnúť, ak odvolaniu ...

(8)

Proti rozhodnutiu o odvolaní sa nemožno odvolať.

(9)

Účastník konania môže písomne vziať odvolanie späť, kým sa o ňom nerozhodlo. Ak účastník ...

§ 232
Odvolací orgán
(1)

Odvolacím orgánom je najbližší nadriadený orgánu, ktorý rozhodnutie vydal.

(2)

Odvolací orgán je povinný rozhodnúť o odvolaní bezodkladne, najneskôr do 60 dní odo dňa podania ...

(3)

Odvolací orgán preskúma napadnuté rozhodnutie v plnom rozsahu; ak je to nevyhnutné, doterajšie ...

(4)

Ak sú na to dôvody, odvolací orgán rozhodnutie zmení alebo zruší, inak odvolanie zamietne a rozhodnutie ...

(5)

Odvolací orgán rozhodnutie zruší a vec vráti oprávnenému orgánu, ktorý ho vydal, na nové prerokovanie ...

§ 233
Rozklad

Proti rozhodnutiu ministra, ak nejde o rozhodnutie o odvolaní, možno podať rozklad. O rozklade rozhoduje ...

§ 234
Obnova konania
(1)

Ak sa dodatočne zistia nové skutočnosti alebo dôkazy, ktoré neboli colníkovi alebo nadriadenému ...

(2)

Návrh na obnovu konania sa podáva do troch mesiacov odo dňa, keď sa colník alebo nadriadený dozvedel ...

(3)

V návrhu na obnovu konania treba uviesť dôvody obnovy konania a skutočnosti svedčiace o tom, že ...

(4)

Proti rozhodnutiu o obnove konania možno podať odvolanie (rozklad).

(5)

Ak sa dôvod obnovy konania týka aj rozhodnutia odvolacieho orgánu, o obnove konania rozhoduje tento ...

§ 235
Preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania
(1)

Ak sa dodatočne zistí, že právoplatné rozhodnutie je v rozpore s právnymi predpismi alebo vnútornými ...

(2)

Právoplatné rozhodnutie možno zmeniť, zrušiť alebo zrušiť a vrátiť na nové konanie do troch ...

(3)

Proti rozhodnutiu, ktorým sa mení alebo zruší rozhodnutie v mimo odvolacom konaní, možno podať ...

§ 236
Preskúmanie rozhodnutia súdom

Colník môže podať na súde návrh na preskúmanie právoplatného rozhodnutia. Rozhodnutie o prepustení ...

§ 236a

Na konanie podľa tohto zákona sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní46) s výnimkou ...

TRINÁSTA ČASŤ

SPOLOČNÉ USTANOVENIA

§ 237
Právne úkony
(1)

Právny úkon je prejav vôle smerujúci k vzniku, zmene alebo k zániku tých práv alebo povinností, ...

(2)

Prejav vôle sa môže urobiť konaním alebo opomenutím, môže sa stať výslovne alebo iným spôsobom ...

(3)

Vznik, zmenu alebo zánik práva či povinností možno viazať na splnenie podmienky. Na nemožnú ...

(4)

Ak účastník, ktorému je nesplnenie podmienky na prospech, jej splnenie zámerne zmarí, stane sa ...

(5)

Na splnenie podmienky sa neprihliada, ak jej splnenie zámerne spôsobí účastník, ktorý nemal právo ...

§ 238
Neplatnosť právneho úkonu
(1)

Neplatný je právny úkon,

a)

ktorý sa svojím obsahom alebo účelom prieči zákonu alebo ho obchádza, alebo sa prieči dobrým ...

b)

ktorý bol urobený nepríslušným nadriadeným,

c)

ktorý nebol urobený slobodne, vážne, určite alebo zrozumiteľne,

d)

ktorým sa colník vopred vzdáva svojich práv,

e)

ktorý urobil colník konajúci v duševnej poruche, ktorá ho robí na tento právny úkon nespôsobilým, ...

f)

ak nemá ten, kto ho urobil, spôsobilosť na právne úkony,

g)

ak nebol urobený predpísanou formou.

(2)

Ak sa vzťahuje dôvod neplatnosti len na časť právneho úkonu, je neplatná len táto časť, ak ...

(3)

Neplatnosť právneho úkonu nemôže byť colníkovi na ujmu, ak neplatnosť nespôsobil sám. Ak vznikne ...

§ 239
Bezdôvodné obohatenie
(1)

Ak sa bezdôvodne obohatí colník na úkor majetku zvereného služobným úradom alebo služobný ...

(2)

Bezdôvodným obohatením je majetkový prospech získaný plnením bez právneho dôvodu, plnením ...

(3)

Neprávom vyplatené sumy je colník povinný vrátiť, ak vedel alebo z okolností musel predpokladať, ...

§ 240
Osobný spis

Písomnosti týkajúce sa služobného pomeru colníka sa zakladajú do jeho osobného spisu. Osobný ...

§ 241
Služobný preukaz

Colníkovi pri vzniku služobného pomeru vystaví služobný úrad služobný preukaz.

§ 242
Premlčanie a zánik práva
(1)

Právo sa premlčí, ak sa neuplatnilo v lehote ustanovenej v tomto zákone. Na premlčanie sa prihliadne, ...

(2)

Právo na náhradu za stratu na služobnom plate podľa § 168 a za sťaženie spoločenského uplatnenia ...

(3)

K zániku práva z dôvodu, že nebolo v ustanovenej lehote vykonané, dochádza len v prípadoch uvedených ...

(4)

Ak colník uplatní svoje právo a v začatom konaní riadne pokračuje, premlčacia doba počas konania ...

Lehoty a úroky

§ 243
(1)

Lehota začína plynúť odo dňa, keď sa právo mohlo uplatniť po prvý raz.

(2)

Ak bolo dohodnuté plnenie v splátkach, začína plynúť lehota jednotlivých splátok odo dňa ich ...

§ 244
(1)

Ak nie je v tomto zákone ustanovené inak, premlčujú sa peňažné nároky zo služobného pomeru ...

(2)

Ak ide o opakujúce sa plnenia, je lehota na uplatnenie nárokov na jednotlivé plnenia tri roky od ...

(3)

Lehota na uplatnenie nároku na náhradu škody je dva roky a začína plynúť odo dňa, keď sa poškodený ...

(4)

Ak bolo právo priznané právoplatným rozhodnutím, premlčuje sa po desiatich rokoch odo dňa, keď ...

(5)

Ak právo bolo tým, kto je povinný plniť, písomne uznané čo do dôvodu i výšky, premlčuje sa ...

(6)

Premlčacia lehota uvedená v odseku 2 platí aj pre jednotlivé splátky, na ktoré bolo plnenie rozhodnutím ...

(7)

Úroky a opakujúce sa plnenia právoplatne priznané alebo uznané písomne, ktorých splatnosť nastala ...

§ 245
Zabezpečenie práv a povinností zo služobného pomeru
(1)

Uspokojenie práva služobného úradu možno zabezpečiť rozhodnutím o zrážkach zo služobného ...

(2)

Ustanovenie odseku 1 platí aj pre iné príjmy, s ktorými sa pri výkone rozhodnutia nakladá ako ...

(3)

Ak vznikne podľa tohto zákona povinnosť

a)

colníkovi zaplatiť peňažnú sumu služobnému úradu,

b)

služobnému úradu zaplatiť peňažnú sumu colníkovi, môže sa iná osoba alebo právnická osoba ...

(4)

Služobný úrad je povinný kedykoľvek a bezodkladne oznámiť ručiteľovi na požiadanie výšku ...

(5)

Ručiteľ je povinný právo služobného úradu uspokojiť, ak ho neuspokojí colník, hoci ho na to ...

(6)

Ručiteľ môže proti služobnému úradu uplatniť všetky námietky, ktoré by mal proti služobnému ...

(7)

Ručiteľ môže uspokojenie práva odoprieť, ak služobný úrad zavinil, že právo nemôže uspokojiť ...

(8)

Ručiteľ, ktorý právo služobného úradu uspokojil, je oprávnený požadovať od colníka náhradu ...

(9)

Ustanovenia odsekov 1 až 8 platia rovnako aj pre zabezpečenie práv colníka.

§ 246
Zánik práv a povinností zo služobného pomeru
(1)

Uspokojením právo zanikne.

(2)

Práva musia byť uspokojené riadne a včas.

(3)

Právo treba uspokojiť na mieste na to určenom v rozhodnutí. Ak nie je miesto plnenia určené v ...

(4)

Ak nie je lehota na uspokojenie práva ustanovená právnym predpisom alebo určená v rozhodnutí, ...

(5)

Ak sa uspokojuje právo prostredníctvom pošty alebo peňažného ústavu, je právo uspokojené okamihom ...

(6)

Ak to dovoľuje povaha plnenia, možno ho z dôležitých dôvodov dotýkajúcich sa toho, koho právo ...

(7)

Colník i služobný úrad sú povinní prijať aj čiastočné plnenie, ak to neodporuje povahe práva, ...

(8)

Ak colník alebo služobný úrad je povinný uspokojiť viac peňažných pohľadávok a plnenie nestačí ...

(9)

Ak požiada colník služobný úrad, aby mohol právo uspokojiť v splátkach, môže služobný úrad ...

(10)

Ak colník nesplní niektorú zo splátok v určenej lehote, môže služobný úrad žiadať zaplatenie ...

(11)

Ak je rozhodnutím určené plnenie v splátkach a ak chce colník právo uspokojiť celkom, služobný ...

(12)

Účastník, ktorý včas a riadne neuspokojí právo druhého účastníka, je v omeškaní.

(13)

Účastník, ktorého peňažná pohľadávka nebola včas a riadne uspokojená, môže požadovať ...

(14)

K omeškaniu nedôjde, ak druhý účastník včas a riadne ponúknuté plnenie neprijme alebo neposkytne ...

(15)

Služobný úrad alebo colník, ktorého právo bolo uspokojené, je povinný vydať o tom potvrdenie, ...

(16)

Ak ten, koho právo sa má uspokojiť, odoprie vydať súčasne s prijatím plnenia o tom písomné ...

§ 247
Uplynutie doby

Práva a povinnosti zaniknú uplynutím doby, na ktorú boli obmedzené.

§ 248
Úmrtie colníka
(1)

Peňažné nároky colníka jeho úmrtím nezanikajú; nároky zo služobného príjmu do výšky trojnásobku ...

(2)

Peňažné pohľadávky služobného úradu zanikajú úmrtím colníka s výnimkou práva, o ktorom ...

§ 249
Osobitné ustanovenie o colníkovi, ktorý musí mať opatrovníka

Ak ide o právo colníka alebo bývalého colníka, ktorý musí mať opatrovníka, alebo o právo proti ...

§ 250
Počítanie času
(1)

Lehota určená podľa dní sa začína dňom, ktorý nasleduje po udalosti, ktorá je rozhodujúca ...

(2)

Posledný deň lehoty určenej podľa týždňov, mesiacov alebo rokov pripadá na deň, ktorý sa pomenovaním ...

(3)

Ak pripadne posledný deň lehoty na sobotu, nedeľu alebo na sviatok, je posledným dňom lehoty najbližšie ...

Zastúpenie

§ 251
(1)

Zastúpenie vzniká na základe splnomocnenia alebo rozhodnutím súdu. Zástupca koná v mene zastúpeného ...

(2)

Zastupovať iného nemôže ten, kto sám nie je spôsobilý na právne úkony, ani ten, koho záujmy ...

(3)

Zástupca musí konať osobne, ďalšieho zástupcu si môže ustanoviť, len ak je to ustanovené právnym ...

(4)

Ak zástupca prekročí rozsah svojho oprávnenia, je tým zastúpený viazaný, len ak takýto úkon ...

(5)

Na zastúpenie treba písomné splnomocnenie, v ktorom musí byť uvedený rozsah oprávnenia zástupcu; ...

§ 252

Splnomocnenie zanikne, ak ho zastúpený odvolá alebo ak ho zástupca vypovie. Odvolanie alebo vypovedanie ...

§ 253
(1)

Súd môže ustanoviť opatrovníka colníkovi, ktorého pobyt nie je známy, ak je to potrebné na ...

(2)

Ak dôjde k stretu záujmov opatrovníka so záujmami zastúpeného alebo k stretu záujmov tých, ktorí ...

§ 254
Oznámenie a doručenie rozhodnutia
(1)

Rozhodnutie sa oznamuje colníkovi alebo inému účastníkovi konania vyhlásením, a ak to nie je ...

(2)

Rozhodnutie oznamuje účastníkovi konania vyhlásením ústne oprávnený orgán alebo ním poverený ...

(3)

Rozhodnutie o prijatí do služobného pomeru, o náhrade škody, o povinnosti nahradiť náklady na ...

(4)

Povinnosť doručiť rozhodnutie je splnená, len čo účastník konania písomnosť prevezme alebo ...

(5)

Podľa odsekov 3 a 4 sa postupuje aj pri doručovaní rozhodnutia opatrovníkovi, ak je colníkovi ustanovený. ...

§ 255
Zaokrúhľovanie
(1)

Tam, kde sa podľa ustanovení tohto zákona colníkovi prizná krátená percentuálna sadzba služobného ...

(2)

Ak vznikne colníkovi pri výkone štátnej služby nárok na premenlivé príplatky alebo na odmenu ...

(3)

Služobný plat sa zaokrúhľuje na 50 eurocentov nahor.

ŠTRNÁSTA ČASŤ

PRECHODNÉ A ZRUŠOVACIE USTANOVENIA

§ 256

Pri ustanovení a vymenovaní colníkov uvedených v § 257 a 258 sa vychádza z organizačnej štruktúry ...

§ 257
(1)

Colník, ktorý je ku dňu účinnosti tohto zákona v pracovnom pomere k služobnému úradu dva roky ...

(2)

Colník, ktorý je ku dňu účinnosti tohto zákona v pracovnom pomere k služobnému úradu do dvoch ...

(3)

Colníkovi, ktorému podľa doterajších predpisov bola udelená výnimka podľa osobitného predpisu,47) ...

(4)

Výnimka podľa odseku 3 zostáva colníkovi zachovaná počas výkonu funkcie podľa prílohy č. 1 ...

(5)

Colník, ktorý ku dňu účinnosti tohto zákona je v pracovnom pomere k služobnému úradu a nemá ...

§ 257a

Zníženie funkčného platu colníka v prípravnej štátnej službe podľa predpisov platných do ...

§ 257b

Colník ustanovený alebo vymenovaný do funkcie uvedenej v prílohe č. 2 tohto zákona podľa doterajších ...

§ 258

Colník, ktorý je ku dňu účinnosti tohto zákona vo vedúcej funkcii a spĺňa podmienky podľa ...

§ 259

Ak sa colník uvedený v § 257 a 258 rozhodne, že sa nechce stať colníkom v štátnej službe podľa ...

§ 260

Na colníkov uvedených v § 257 ods. 2 a 4, ktorým ku dňu účinnosti tohto zákona plynie skúšobná ...

§ 261
(1)

Pri ustanovení alebo pri vymenovaní colníkov podľa § 257 sa postupuje podľa § 33 a 80.

(2)

Služobný pomer nevznikne, ak colník odmietne zložiť služobnú prísahu alebo zloží služobnú ...

(3)

Colníkovi, ktorý sa nemohol dostaviť na zloženie služobnej prísahy pre vážnu prekážku na jeho ...

(4)

Ak colník nepožiada o zloženie služobnej prísahy v náhradnom termíne, skončí sa jeho pracovný ...

§ 262
(1)

Colník je povinný ku dňu účinnosti tohto zákona skončiť členstvo v politickej strane alebo ...

(2)

Colník je povinný bez zbytočného odkladu skončiť činnosti uvedené v § 44 ods. 6 spôsobom vyplývajúcim ...

§ 263

Na zodpovednosť za škodu pri pracovných úrazoch a chorobách z povolania, ktoré vznikli pred dňom ...

§ 264
(1)

Nároky z pracovného pomeru, ktoré vznikli pred dňom účinnosti tohto zákona, sa posudzujú podľa ...

(2)

Colníkom podľa § 256 sa poskytuje doplatok k služobnému platu určenému podľa tohto zákona v ...

§ 265
Ak sa v tomto zákone používa pojem
a)

rodičovská dovolenka, rozumie sa tým na účely peňažnej pomoci v materstve materská dovolenka, ...

b)

ďalšia rodičovská dovolenka, rozumie sa tým na účely rodičovského príspevku ďalšia materská ...

c)

služobný úraz, rozumie sa tým pracovný úraz.

§ 266
(1)

Dňom účinnosti tohto zákona sa pracovný pomer colníkov podľa doterajších predpisov považuje ...

(2)

Do doby trvania štátnej služby, ktorá je rozhodujúca na priznanie nárokov, ktoré z tejto štátnej ...

(3)

Plat určený podľa doterajších predpisov50) sa považuje za služobný plat podľa tohto zákona. ...

(4)

Colnícke vzdelanie získané pred účinnosťou tohto zákona sa považuje za colnícke vzdelanie podľa ...

§ 267
(1)

Hodnosti colníkov dosiahnuté podľa doterajších predpisov sa považujú za hodnosti colníkov podľa ...

(2)

Colníkovi v hodnosti colný čakateľ sa ku dňu účinnosti tohto zákona priznáva hodnosť colný ...

(3)

Colníkovi v hodnosti colného prezidenta sa ku dňu účinnosti tohto zákona priznáva hodnosť hlavného ...

(4)

Colníkovi, ktorý dosiahol vysokoškolské vzdelanie bakalárskym štúdiom, sa dňom účinnosti tohto ...

(5)

Colníkovi, ktorý dosiahol vysokoškolské vzdelanie získané magisterským štúdiom, inžinierskym ...

(6)

Colníkovi ostáva zachovaná hodnosť, ktorú dosiahol podľa doterajších predpisov, ak by ju podľa ...

(7)

Ak colník spĺňa podmienky na výsluhu rokov v hodnosti podľa tohto zákona, prizná sa mu hodnosť ...

(8)

Colník so základným vzdelaním môže dosiahnuť najvyššiu hodnosť colný nadstrážmajster, ak ...

(9)

Hodnosti prepožičané podľa doterajších predpisov sa pokladajú za prepožičané podľa tohto ...

(10)

Ak colník splní dobu výsluhy rokov v hodnosti podľa doterajších predpisov, posudzuje sa, akoby ...

§ 268
(1)

Rodičovskou dovolenkou podľa tohto zákona sa rozumie aj materská dovolenka podľa doterajších ...

(2)

Do nadobudnutia účinnosti zákona o rodičovskom príspevku sa na rodičovskú dovolenku a na prestávky ...

(3)

Nárok na ďalšiu rodičovskú dovolenku patrí aj colníčke, ktorej dieťa sa narodilo pred dňom ...

§ 268a

Ustanovenie § 95 sa v roku 1999 nepoužije.

§ 268b

Ďalší služobný plat podľa § 95 sa uplatní v roku 2000 len v prvom polroku tohto kalendárneho ...

§ 268c

Ďalší služobný plat podľa § 95 sa uplatní v roku 2001 len v prvom polroku tohto kalendárneho ...

§ 268d

Konanie začaté pred 1. januárom 2001 sa posudzuje podľa doterajších predpisov.

§ 268e

zrušený

§ 268f

Týmto zákonom sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie uvedené v ...

§ 268g

Colníkovi, ktorý bol vyslaný na vykonávanie funkcie národného experta Slovenskej republiky do ...

§ 268h

Colníkovi, ktorý bol vyslaný na výkon štátnej služby v zahraničí v rámci operácií civilného ...

§ 268i

Hodnosti colníkov dosiahnuté podľa doterajších predpisov sa považujú za zodpovedajúce hodnosti ...

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. septembra 2009

§ 268j
(1)

Výnimku z dĺžky čakateľskej praxe podľa § 33a ods. 5 môže do 31. augusta 2010 udeliť minister ...

(2)

Na vyšetrovateľa čakateľa, ktorého čakateľskú prax minister skrátil podľa odseku 1, sa § ...

§ 268k
(1)

Ustanoveniami tohto zákona sa spravujú aj právne vzťahy, ktoré vznikli pred 1. septembrom 2009. ...

(2)

Na konanie začaté pred 1. septembrom 2009 sa použijú ustanovenia účinné do 31. augusta 2009.

§ 269
Zrušovacie ustanovenie

Zrušujú sa § 11 až 15 a § 32 zákona č. 44/1974 Zb. Colný zákon v znení zákona č. 117/1983 ...

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 1998 s výnimkou čl. I § 143 až 147, ktoré nadobúdajú ...

Pavol Paška v. r.

Poznámky

 • 1)  § 3, § 8 ods. 3 písm. a) až o), q) až v), § 9 až 11 zákona č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej ...
 • 1aa)  Napríklad § 9 ods. 2 zákona č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 1a)  Zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou ...
 • 2)  Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 3)  Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
 • 4)  § 3 ods. 1 a 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej ...
 • 5)  Zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej ...
 • 5a)  § 92 Trestného zákona.
 • 6)  § 14 ods. 3 písm. e) šiesty bod zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení ...
 • 7)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických ...
 • 8)  Zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších ...
 • 9)  Zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
 • 9a)  Napríklad zákon č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 9b)  Napríklad § 2 ods. 6 zákona č. 166/2003 Z. z. o ochrane súkromia pred neoprávneným použitím ...
 • 10)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného ...
 • 11)  § 116 Občianskeho zákonníka.
 • 11a)  § 6 zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení ...
 • 11aa)  § 202 Trestného poriadku.
 • 11ab)  § 20 zákona č. 221/2006 Z. z. o výkone väzby v znení zákona č. 127/2008 Z. z.
 • 11ac)  § 5 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 11ad)  § 3 zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom ...
 • 11ae)  § 34 ods. 2 a 3 zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej ...
 • 11b)  § 11 ods. 15 a 19 a § 17 ods. 5 zákona č. 105/2004 Z. z. o spotrebnej dani z liehu a o zmene a doplnení ...
 • 11c)  § 4 ods. 1 písm. a) zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách.
 • 11d)  § 20 zákona č. 328/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 11e)  § 18 až 33a zákona č. 283/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 12)  Zákon č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov.
 • 13)  § 21 zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej ...
 • 14)  Napríklad zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 14aa)  § 36 a 37 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska ...
 • 14ab)  § 16 ods. 2 a § 20 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z. o ochrane ...
 • 14ac)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 14a)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. ...
 • 14ad)  § 28 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. v znení zákona č. 659/2007 ...
 • 14b)  § 143a Občianskeho zákonníka v znení zákona č. 509/1991 Zb.
 • 14c)  § 115 Občianskeho zákonníka v znení zákona č. 509/1991 Zb.
 • 15)  § 10 zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. ...
 • 16)  § 14 a 15 zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. v znení zákona č. 8/2009 Z. z.
 • 17)  Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 17a)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 340/2006 Z. z. o ochrane zdravia osôb pred nepriaznivými ...
 • 17b)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 355/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi ...
 • 17c)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 115/2006 Z. z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných ...
 • 17d)  Zákon č. 355/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej ...
 • 17e)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 356/2006 Z. z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami ...
 • 17f)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 329/2006 Z. z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných ...
 • 17g)  Zákon č. 355/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej ...
 • 17h)  Napríklad § 33 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych ...
 • 17i)  Zákon č. 131/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 19)  Zákon č. 119/1990 Zb. o súdnej rehabilitácii v znení neskorších predpisov.Zákon č. 87/1991 ...
 • 20)  § 2 ods. 5 zákona č. 131/2002 Z. z. v znení zákona č. 528/2003 Z. z.
 • 21)  § 10 ods. 8 písm. a) Trestného poriadku.
 • 21a)  Napríklad § 40 zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení zákona č. ...
 • 22)  Zákon č. 283/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 23)  Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov.
 • 23aa)  § 1 ods. 2 písm. b) zákona č. 659/2007 Z. z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene ...
 • 23a)  § 99 ods. 4 zákona č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 23b)  § 18 až 32 zákona č. 283/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 24)  § 5 zákona č. 283/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 25)  § 7 ods. 2 zákona č. 283/2002 Z. z.
 • 26)  § 7 ods. 4 až 9 zákona č. 283/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 27)  § 13 zákona č. 283/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 27a)  § 5 ods. 3 zákona č. 283/2002 Z. z. v znení zákona č. 475/2008 Z. z.
 • 27b)  § 3 zákona č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. ...
 • 28)  Napríklad zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, zákon ...
 • 29)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení ...
 • 29a)  Napríklad zákon č. 386/1997 Z. z. o ďalšom vzdelávaní a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej ...
 • 29b)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 268/2006 Z. z. o rozsahu zrážok zo mzdy pri výkone rozhodnutia ...
 • 31)  Napríklad zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním ...
 • 32)  § 9 zákona č. 328/2002 Z. z. v znení zákona č. 519/2007 Z. z.
 • 33)  § 10 zákona č. 328/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 34)  Zákon č. 280/2002 Z. z. o rodičovskom príspevku v znení neskorších predpisov.
 • 35)  Zákon č. 652/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 38a)  § 38 zákona č. 328/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 38b)  § 65 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení zákona č. 555/2007 Z. z.
 • 39)  Zákon č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 40)  Napríklad § 1 ods. 2 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme.
 • 41)  Zákon č. 328/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 43)  Zákon č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov.
 • 44)  Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon ...
 • 45)  Zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 46)  Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
 • 47)  § 5 ods. 7 a § 11 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 249/1992 Zb. o platových pomeroch zamestnancov ...
 • 48)  § 17 zákona č. 1/1992 Zb. o mzde, odmene za pracovnú pohotovosť a o priemernom zárobku v znení ...
 • 49)  Zákon č. 195/1991 Zb. o odstupnom poskytovanom pri skončení pracovného pomeru v znení zákona ...
 • 50)  Zákon č. 143/1992 Zb. o plate a odmene za pracovnú pohotovosť v rozpočtových a v niektorých ďalších ...
Načítavam znenie...
MENU
Hore