Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70987
Dôvodové správy: 2380
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
27.05.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Vyhlášené úplné znení zákona o národních výborech 31/1983 účinný od 07.04.1983


Platnosť od: 07.04.1983
Účinnosť od: 07.04.1983
Autor: Nezadaný
Oblasť:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1 JUD DS EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Vyhlášené úplné znení zákona o národních výborech 31/1983 účinný od 07.04.1983
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Úplné znenie zákona 31/1983 s účinnosťou od 07.04.1983

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

PŘEDSEDNICTVO ČESKÉ NÁRODNÍ RADY vyhlašuje

o národních výborech

úplné znění zákona ze dne 29. června 1967 č. 69 Sb., o národních výborech, pokud se vztahuje ...

Národní shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:

Hlava první
POSTAVENÍ NÁRODNÍCH VÝBORŮ VE STÁTĚ A SPOLEČNOSTI

Oddíl 1
Základní ustanovení

§ 1
(1)

Národní výbory jsou orgány socialistické státní moci a správy v krajích, okresech a obcích. ...

(2)

Národní výbory jako zastupitelské sbory pracujícího lidu jsou složeny z poslanců, kteří jsou ...

(3)

Poslanci jsou lidem kontrolováni, jemu odpovědni a mohou být z rozhodnutí svých voličů odvoláni. ...

§ 2

Národní výbory zabezpečují komplexní ekonomický a sociální rozvoj svých územních obvodů, ...

§ 3
(1)

Národní výbory vyvíjejí veškerou svou činnost ve spojení s občany, za jejich aktivní účasti ...

(2)

Národní výbory soustavně zkoumají zájmy občanů, jejich potřeby a názory, radí se s nimi o ...

§ 4
(1)

Národní výbory plní své úkoly v součinnosti s orgány Národní fronty a organizacemi v ní sdruženými, ...

(2)

Spolupráci s Revolučním odborovým hnutím zaměřují národní výbory na přípravu a uskutečňování ...

(3)

Národní výbory se zabývají náměty organizací sdružených v Národní frontě. Projednávají ...

§ 5
(1)

Národním výborům přísluší výkon státní správy v jejich územních obvodech. Zákon jim může ...

(2)

Jiným územním orgánům nebo organizacím může být výkon státní správy svěřen jen zákonem. ...

§ 6
(1)

Národní výbory vzájemně spolupracují s ostatními státními orgány ve svých územních obvodech ...

(2)

Soudy, prokuratura a útvary Sboru národní bezpečnosti seznamují národní výbory se stavem socialistické ...

(3)

Jiné státní orgány, než orgány uvedené v odstavci 2, které působí v územním obvodu národního ...

(4)

Národní výbory jsou oprávněny při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku ...

(5)

Národní výbory ve městech a v obcích mohou za podmínek stanovených vládou zřizovat inspekce ...

§ 6a
(1)

Národní výbory mohou sdružovat na základě smlouvy s jinými národními výbory, státními, družstevními, ...

(2)

Národní výbory mohou navrhovat a koordinovat sdružování prostředků a činností socialistických ...

(3)

Nedojde-li k dohodě, mohou národní výbory uložit socialistickým organizacím povinnost uzavřít ...

(4)

Při sdružování prostředků a činností postupují národní výbory podle zásad stanovených ...

§ 7
(1)

Vůči ústředně řízeným hospodářským, družstevním a ostatním organizacím a vůči organizacím ...

(2)

Národní výbory koordinují a kontrolují činnost ústředně řízených hospodářských, družstevních ...

(3)

Ústředně řízené hospodářské, družstevní a ostatní organizace a organizace řízené nebo ...

(4)

Národní výbory iniciativně upozorňují ústředně řízené hospodářské a družstevní organizace ...

Oddíl 2
Stupně a druhy národních výborů

§ 8

V obcích a ve městech jsou místní a městské národní výbory, v okresech okresní národní výbory ...

§ 9
(1)

V obci, kterou na návrh okresního národního výboru určí krajský národní výbor jako střediskovou ...

(2)

Se souhlasem občanů může být zřízen jeden místní národní výbor pro několik obcí; o tomto ...

(3)

Krajský národní výbor může na návrh okresního národního výboru určit, že místní národní ...

§ 10
(1)

Městské národní výbory jsou ve městech, která jsou sídly okresů, dále v jiných obcích městského ...

(2)

Městské národní výbory se člení na kategorie.

(3)

V první kategorii jsou městské národní výbory ve městech, která jsou sídly krajů, a městské ...

(4)

Ve druhé kategorii jsou městské národní výbory ve městech, která jsou sídly okresů, a městské ...

(5)

Ve třetí kategorii jsou městské národní výbory v ostatních obcích městského charakteru.

§ 11
(1)

V městech Brně, Ostravě a Plzni je Národní výbor města Brna, Národní výbor města Ostravy ...

(2)

Území měst Brna, Ostravy a Plzně se dělí na městské obvody, v nichž působí obvodní národní ...

(3)

K městům Brnu, Ostravě a Plzni mohou být připojeny okolní obce tvořící příměstskou oblast ...

(4)

Ve městech Brně, Ostravě a Plzni mohou v městských částech působit se souhlasem národního ...

§ 12

V hlavním městě Československé socialistické republiky je Národní výbor hlavního města Prahy ...

Hlava druhá
POSLANCI

§ 13
Počet svých poslanců stanoví národní výbor se zřetelem na počet obyvatel, na velikost svého <span class="shorten">...</span>
a)

místní národní výbor měl nejméně

9 poslanců v obcích do 300 obyvatel,

11 poslanců v obcích do 600 obyvatel,

17 poslanců v obcích do 1500 obyvatel,

25 poslanců v obcích do 5000 obyvatel,

40 poslanců v obcích nad 5000 obyvatel;

b)

místní národní výbor ve střediskové obci nebo městský národní výbor měl nejméně

25 poslanců v obcích do 1 500 obyvatel,

30 poslanců v obcích do 2 500 obyvatel,

35 poslanců v obcích do 5 000 obyvatel,

50 poslanců v obcích do 10 000 obyvatel,

60 poslanců v obcích do 20 000 obyvatel,

80 poslanců v obcích do 50 000 obyvatel,

85 poslanců v obcích nad 50 000 obyvatel;

c)

okresní národní výbor měl nejméně

60 poslanců v okresech do 80 000 obyvatel, 80 poslanců v okresech s větším počtem obyvatel;

d)

krajský národní výbor měl nejméně 80 poslanců;

e)

Národní výbor města Brna měl nejméně 100, Národní výbor města Ostravy nejméně 100 a Národní ...

f)

obvodní národní výbory v městech Brně, Ostravě a Plzni měly nejméně

30 poslanců v obvodech do 5 000 obyvatel,

40 poslanců v obvodech do 10 000 obyvatel,

60 poslanců v obvodech do 20 000 obyvatel,

80 poslanců v obvodech nad 20 000 obyvatel.

§ 14
(1)

Poslanec národního výboru se podílí na jednání a rozhodování národního výboru, zvláště ...

(2)

Poslanec skládá voličům účty ze své činnosti, a to

a)

poslanec místního národního výboru, obvodního národního výboru ve městech Brně, Ostravě ...

b)

poslanec jiného národního výboru než národního výboru uvedeného pod písm. a) nejméně jednou ...

§ 15
(1)

Poslanec národního výboru je oprávněn zejména

a)

předkládat návrhy národnímu výboru a jeho komisím a podněty jeho radě a odborům;

b)

vznášet dotazy na radu, na její jednotlivé členy a na předsedy komisí, a to i mimo zasedání ...

c)

požadovat od vedoucích odborů vysvětlení vztahující se na činnost odborů; vysvětlení může ...

d)

doporučovat vedoucím organizací a zařízení řízených nebo spravovaných národním výborem ...

e)

požadovat u státních orgánů a socialistických organizací, které národní výbor neřídí ani ...

f)

účastnit se s hlasem poradním zasedání národního výboru nižšího stupně;

g)

účastnit se vyřizování stížností, oznámení a podnětů občanů vztahujících se na činnost ...

h)

požadovat u odborů národního výboru, u soudu, prokuratury, státního notářství a hospodářské ...

(2)

Státní orgány a socialistické organizace jsou povinny

a)

poskytovat poslanci pomoc pří plnění jeho úkolů;

b)

zabývat se podněty, připomínkami a dotazy poslance a informovat ho o jejich vyřízení nejpozději ...

c)

informovat poslance v co nejkratší době o vyřízení stížností, oznámení a podnětů občanů, ...

§ 13
(1)

Poslanec národního výboru je povinen zejména

a)

aktivně pracovat mezi voliči, radit se s nimi o návrzích závažných opatření, které bude národní ...

b)

podávat voličům zprávy o své práci v národním výboru a o vyřízení jejích podnětů a připomínek; ...

c)

udržovat stálý styk se společenskými organizacemi, které působí v jeho obvodu;

d)

uplatňovat ve veškeré své práci zkušeností

a podněty občanů;

e)

úzce spolupracovat s národními výbory nižších stupňů a uplatňovat jejich podněty a zkušenosti ...

(2)

Poslanec místního národního výboru, obvodního národního výboru a městského národního výboru ...

§ 17
(1)

Poslanec národního výboru nesmí být pro výkon své funkce zkrácen na právech ani na nárocích ...

(2)

Poslanci, který je pro výkon funkce uvolněn ze zaměstnání, se zachovává pracovní poměr. Místo ...

(3)

Podrobnější úpravu odměn a náhrad stanoví vláda.

Hlava třetí
PŮSOBNOST NÁRODNÍCH VÝBORŮ

Oddíl 1
Základní ustanovení

§ 18

Předním úkolem národních výborů při zabezpečování komplexního ekonomického a sociálního ...

§ 19

Národní výbory podle zvláštních předpisů vykonávají státní správu, zejména na úseku

- vytváření a ochrany podmínek zdravého způsobu života a práce,

- oblastního plánování,

- územního plánování a stavebního řádu,

- pracovních sil,

- ochrany přírody a kulturních památek,

- ochrany a využívání nerostného bohatství,

- zemědělství,

- lesního a vodního hospodářství,

- energetiky,

- hospodaření s byty a s nebytovými prostory,

- financí a správy a ochrany národního majetku,

- zásobování, obchodu, veřejného a závodního stravování a cestovního ruchu,

- služeb,

- dopravy a silničního hospodářství,

- školství,

- kultury a informací,

- zdravotnictví,

- sociálního zabezpečení,

- obrany státu,

- ochrany veřejného pořádku,

- požární ochrany,

- všeobecné vnitřní správy.

§ 20
(1)

Národní výbory spravují organizace a zařízení v odvětvích (úsecích)

- školství, zejména předškolní zařízení, základní školy, střední školy a školy pro mládež ...

- kultury, ochrany přírody a kulturních památek,

- zdravotnictví, zejména ústavy národního zdraví,

- sociálního zabezpečení, zejména ústavy a jiná zařízení sociální péče,

- vnitřní správy, zejména archivy národních výborů a inspekce veřejného pořádku,

- požární ochrany, zejména veřejné požární útvary.

(2)

V otázkách zřizování a zrušování organizací a zařízení uvedených v odstavci 1 se národní ...

§ 21

K plnění svých úkolů mohou národní výbory zřizovat a řídit organizace nebo zařízení, které ...

- veřejně prospěšné služby (čistění města, odvoz pevných domovních odpadů, správu a údržbu ...

- správu a údržbu domovního majetku,

- místní stavebnictví,

- místní dopravní služby a veřejnou osobní i nákladní automobilovou dopravu,

- výstavbu, údržbu a správu silnic a místních komunikací,

- placené služby (praní a čistění, opravářské činnosti včetně autoopravárenství, zhotovení ...

- místní výrobu,

- zásobování tuhými palivy,

- obchodní činnost navazující na služby a místní výrobu,

- projektové a investorské práce, popřípadě inženýrské činnosti,

- sběr druhotných surovin,

- jiné specializované činnosti (centralizovaná výroba pokrmů pro veřejné a závodní stravování ...

§ 22
(1)

Řízení hospodářské organizace zahrnuje právo vymezit organizaci předmět činnosti, svěřit ...

(2)

Hlavní úkoly hospodářské organizace řízené národním výborem, zásady jejího řízení a ...

(3)

Národní výbor může uložit organizaci, kterou řídí, aby v rámci vymezeného předmětu své ...

(4)

Obstarávají-li činnost uvedenou v § 21 organizace rozpočtové nebo příspěvkové nebo zařízení ...

§ 22a

Ředitel (vedoucí) organizace (zařízení), zřízené k plnění úkolů podle § 21, odpovídá ...

§ 22b
(1)

Místní národní výbory, obvodní národní výbory a městské národní výbory mohou udělovat ...

(2)

Prodej zboží občany upravují zvláštní předpisy.1)

§ 23
(1)

Národní výbory kontrolují činnost orgánů a organizací řízených nebo spravovaných národním ...

(2)

Národní výbory kontrolují, jak ústředně řízené státní, družstevní a ostatní organizace ...

§ 24
(1)

Národní výbory mohou

a)

zaujímat stanovisko k otázkám veřejného zájmu a předkládat je jiným orgánům;

b)

udělovat čestné občanství obce (města), ceny národního výboru v rozsahu a za podmínek stanovených ...

(2)

Pokud není předepsáno užívání státního znaku, mohou národní výbory měst Brna, Ostravy a ...

§ 24a
(1)

Národní výbory mohou k plnění svých úkolů vydávat pro své územní obvody obecně závazná ...

(2)

Obecně závazná nařízení národního výboru musí být v souladu se zákony, jinými obecně závaznými ...

(3)

Obecně závazné nařízení národního výboru musí být vyhlášeno. Vyhlášení se provede tak, ...

(4)

Obecně závazné nařízení národního výboru nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím ...

(5)

Obecně závazná nařízení národního výboru musí být každému přístupna u národního výboru, ...

Oddíl 2
Působnost národních výborů jednotlivých stupňů a druhů

Místní národní výbor
§ 25
(1)

Místní národní výbor vytváří podmínky pro uspokojování oprávněných potřeb a zájmů občanů, ...

(2)

Místní národní výbor

a)

spravuje základní školu, školská zařízení a zařízení sociální péče v rozsahu stanoveném ...

b)

spravuje místní komunikace a veřejné osvětlení a obstarává podle místních podmínek další ...

c)

dává souhlas k rozmístění prodejen, stanoví prodejní dobu a činí opatření k zajištění ...

d)

vykonává státní správu na dalších vymezených úsecích, zejména na úseku evidence obyvatelstva, ...

(3)

Činí-li jiné státní orgány opatření, která se dotýkají zájmů obce, jsou povinny vyžádat ...

§ 25a
Místní národní výbor ve střediskové obci mimo působnost, která mu přísluší podle § 25,
a)

zřizuje, řídí a zrušuje drobné provozovny a podle podmínek i podnik služeb poskytující základní ...

b)

vyjadřuje se k návrhům koncepcí rozvoje okresu, střednědobých a prováděcích hospodářských ...

c)

ve vztahu k organizacím řízeným národními výbory vyšších stupňů

1.

vyžaduje zprávy o jejich činnosti, pokud se dotýká životních podmínek obyvatelstva obce a úkolů ...

2.

požaduje na organizacích zjednání nápravy při zjištění nedostatků v jejich činnosti, pokud ...

3.

požaduje na organizaci uložení kárného opatření nebo jiného postihu pracovníkovi odpovědnému ...

4.

dává souhlas k umístění a zahájení činnosti nových provozoven nebo zařízení služeb a k ...

5.

vyjadřuje se k návrhům na ustanovení a a odvolání vedoucích provozoven a zařízení; při závažných ...

d)

ve vztahu k ústředně řízeným hospodářským, družstevním a ostatním organizacím

1.

má oprávnění uvedená v ustanovení písm. c) č. 1, 2, 3 a 4;

2.

navrhuje okresnímu národnímu výboru pozastavení výkonu usnesení nebo jiného opaření jednotného ...

3.

vyjadřuje se k vydávání povolení jednotnému zemědělskému družstvu k provozování přidružené ...

4.

navrhuje okresnímu národnímu výboru, aby požádal o svolání mimořádné členské schůze (sboru ...

§ 26
Městský národní výbor
(1)

Městský národní výbor zabezpečuje plánovitý rozvoj města a účastní se řešení oblastních ...

(2)

Městský národní výbor mimo působnost, která přísluší místnímu národnímu výboru (§ 25 ...

(3)

Městský národní výbor vykonává i působnost, která přísluší místnímu národnímu výboru ...

(4)

Městský národní výbor dále.

a)

ve vztahu k organizacím řízeným národními - výbory vyšších stupňů

1.

zaujímá stanovisko k návrhům koncepcí rozvoje a hospodářských plánů organizací poskytujících ...

2.

vydává souhlas k umístění organizace nebo její části (závodu, provozovny apod.) na území ...

3.

posuzuje programy sociálního rozvoje organizací z hlediska jejich návaznosti na hospodářský, ...

b)

ve vztahu k ústředně řízeným hospodářským, družstevním a ostatním organizacím

1.

má oprávnění uvedená pod písm. a) č. 2 a 3;

2.

zaujímá stanovisko k záměrům, koncepcím a jiným opatřením organizací, pokud se dotýkají ...

3.

vyjadřuje se k návrhům na ustanovení a odvolání vedoucích závodů a provozoven organizací poskytujících ...

c)

vyjadřuje se k návrhům závazných stanovisek, která vydávají příslušné orgány státní správy ...

(5)

Městský národní výbor první kategorie vydává závazná stanoviska k návrhům na rozmístění ...

(6)

Městský národní výbor první kategorie a městský národní výbor druhé kategorie vykonává ...

§ 26a
(1)

Národní výbory měst Brna, Ostravy a Plzně a obvodní národní výbory v těchto městech mají ...

(2)

Národní výbory měst Brna, Ostravy a Plzně mohou v dohodě s obvodními národními výbory stanovit, ...

(3)

Národní výbory měst Brna, Ostravy a Plzně ve svých statutech zejména upraví rozdělení úkolů ...

§ 26b
(1)

Obvodní národní výbory v městech Brně, Ostravě a Plzni v souladu s plánovitým rozvojem města ...

(2)

Obvodní národní výbory řídí obvodní podniky bytového hospodářství, spravují obvodní lidové ...

§ 26c

Národní výbory měst Brna, Ostravy a Plzně vydávají závazná stanoviska k návrhům na rozmístění ...

§ 27
Okresní národní výbor
(1)

Okresní národní výbor řídí národní výbory nižšího stupně. Pomáhá jim v jejich práci, ...

(2)

Okresní národní výbor vykonává státní správu na všech úsecích uvedených v § 19.

(3)

Okresní národní výbor spolupracuje s krajským národním výborem při vypracování koncepce rozvoje ...

(4)

Okresní národní výbor vydává závazná stanoviska k návrhům na rozmístění vybraných investic ...

(5)

Okresní národní výbor řídí nebo spravuje okresní správu silnic, okresní ústav národního ...

§ 28
Krajský národní výbor
(1)

Krajský národní výbor zabezpečuje proporcionální rozvoj hospodářství a kulturní, zdravotnické ...

(2)

Krajský národní výbor navrhuje příslušným orgánům zrušení zastaralých a neefektivních ...

(3)

Krajský národní výbor řídí okresní národní výbory, pomáhá jim a radí se s nimi, zabývá ...

(4)

Při výkonu státní správy se krajský národní výbor zaměřuje především na stanovení základních ...

(5)

Krajský národní výbor může řídit hospodářské organizace a spravovat rozpočtové a příspěvkové ...

Oddíl 3
Plán, rozpočet a správa majetku

§ 29
Národní výbor sestavuje a schvaluje
a)

střednědobý hospodářský plán,

b)

prováděcí hospodářský plán,

c)

střednědobý rozpočtový výhled,

d)

rozpočet.

§ 30
(1)

Při zpracování svého hospodářského plánu vychází krajský národní výbor z úkolů a prostředků ...

(2)

V rámci závazných úkolů a limitů stanovených státním plánem a na podkladě finančních vztahů ...

(3)

K zabezpečení hlavních cílů komplexního rozvoje měst Brna, Ostravy a Plzně stanoví vláda podle ...

(4)

K zabezpečení hlavních cílů komplexního rozvoje měst, v nichž působí městské národní výbory ...

§ 31
(1)

Rozpočet národního výboru obsahuje ve stanoveném členění příjmy a výdaje národního výboru ...

(2)

Rozpočet musí být vyrovnán.

(3)

Místní a městské národní výbory projednávají své rozpočty s občany.

§ 32
(1)

Příjmy národního výboru tvoří zejména

a)

příjmy z hospodářství národního výboru, především příjmy od hospodářských organizací ...

b)

výnosy daní a poplatků v rozsahu stanoveném zvláštními předpisy,

c)

dotace a subvence ze státního rozpočtu nebo z rozpočtu národního výboru vyššího stupně,

d)

ostatní příjmy v rozsahu stanoveném zvláštními předpisy,

e)

dobrovolné příspěvky od jiných národních výborů, státních, družstevních a společenských ...

f)

úvěry.

(2)

Příjmy národního výboru nejsou účelové, s výjimkou účelových subvencí ze státního rozpočtu ...

(3)

Ministerstvo financí stanoví, v kterých případech doplňkové příjmové zdroje, patřící jinak ...

§ 33
(1)

Národní výbor musí v rozpočtu zabezpečit krytí veškerých svých závazků, které převzal, ...

(2)

Nedosahuje-li národní výbor rozpočtem předpokládaných příjmů, musí omezit v odpovídajícím ...

§ 34

Národní výbor vytváří vlastní peněžní fondy, především z prostředků získaných ze svého ...

§ 35

Národní výbor a jeho organizace spravují majetek ve státním socialistickém vlastnictví, který ...

§ 36

Národní majetek, který spravuje hospodářská organizace řízená národním výborem, anebo národní ...

§ 37
Oddíl 4
§ 38

V otázkách péče o zlepšování životního prostředí, úrovně bydlení a uspokojování dalších ...

Hlava čtvrtá
NÁRODNÍ VÝBOR A JEHO ORGÁNY

Oddíl 1
Pravomoc plenárního zasedání národního výboru

§ 39
(1)

Národní výbor na svém plenárním zasedání projednává základní otázky komplexního ekonomického ...

(2)

Plenárnímu zasedání národního výboru je vyhrazeno

a)

schvalovat dlouhodobé koncepce rozvoje územního obvodu národního výboru; jde-li o krajský národní ...

b)

schvalovat střednědobé a prováděcí hospodářské plány národního výboru a hodnotit jejich ...

c)

schvalovat volební programy Národní fronty, kontrolovat jejich plnění a hodnotit výsledky socialistické ...

d)

schvalovat územní plány a projednávat dlouhodobé koncepce a návrhy střednědobých plánů rozvoje ...

e)

schvalovat plány rozvoje kultury, roční plány kulturně výchovné činnosti a projednávat návrhy ...

f)

schvalovat rozpočet a závěrečný účet národního výboru;

g)

jde-li o krajský národní výbor, projednávat vybrané významné investiční záměry, přijímat ...

h)

schvalovat základní směry sdružování prostředků a činností;

ch)

zřizovat, slučovat a zrušovat hospodářské, rozpočtové a jiné organizace a zařízení národního ...

i)

rozhodovat o územních změnách, popřípadě jednat o návrzích těchto změn;

j)

stanovit počet poslanců národního výboru, stanovit počet a hranice volebních obvodů;

k)

zřizovat a rušit komise, odbory a jiné orgány národního výboru a určovat dělbu práce mezi ...

l)

volit předsedu, místopředsedy a tajemníka národního výboru, další členy rady, dále předsedy, ...

m)

volit předsedu, místopředsedu a další členy výboru lidové kontroly národního výboru a odvolávat ...

n)

ustanovovat vedoucí odborů národního výboru a hygienika a odvolávat je z funkcí, a to po vyjádření ...

o)

usnášet se na obecně závazných nařízeních národního výboru a projednávat rozbory účinnosti ...

p)

schvalovat jednací řád plenárního zasedání, rady, výboru lidové kontroly, komisí, jakož i ...

r)

rozhodovat o přijetí půjčky nebo úvěru;

s)

jde-li o okresní národní výbor, volit a odvolávat z funkce soudce z lidu okresního soudu;

t)

jde-li o krajský národní výbor, volit a odvolávat z funkce soudce z lidu krajského soudu;

u)

projednávat zprávy o stavu socialistické zákonnosti a ochraně veřejného pořádku, které jim ...

v)

usnášet se o přenesení působnosti národního výboru na národní výbory nižších stupňů ...

x)

hodnotit úroveň služeb poskytovaných obyvatelstvu a tvorbu a ochranu životního prostředí;

y)

hodnotit úroveň vyřizování stížností, oznámení a podnětů občanů došlých národnímu ...

z)

udělovat čestné občanství obce (města) a jiná veřejná uznání, jakož i udělovat ceny národního ...

(3)

Plenární zasedání národního výboru si může vyhradit rozhodnutí v jakékoliv další otázce, ...

§ 40

Národní výbor může rozhodnout, že některou základní otázku života obce nebo města před ...

§ 41

Okresní a krajský národní výbor svolává k posouzení některých důležitých otázek týkajících ...

Oddíl 2
Jednání plenárního zasedání národního výboru

§ 42
(1)

Krajské a okresní národní výbory se scházejí nejméně čtyřikrát, městské a místní národní ...

(2)

Zasedání národního výboru svolává předseda národního výboru na základě usnesení rady. ...

(3)

Přípravu zasedání národního výboru organizuje jeho rada v součinnosti s komisemi a s poslanci; ...

§ 43
(1)

Plenární zasedání národního výboru jsou veřejná. Rada uvědomuje občany o místu a době jednání ...

(2)

Požádá-li o slovo, poslanec národního výboru vyššího stupně nebo České národní rady nebo ...

§ 44

K platnosti usnesení plenárního zasedání národního výboru je třeba souhlasu nadpoloviční ...

§ 45
(1)

Plenární zasedání národního výboru řídí jeho předseda. Předseda spolu s tajemníkem podpisuje ...

(2)

Úkoly předsedy a místopředsedů národního výboru plní v městech Brně, Ostravě a Plzni primátor ...

Oddíl 3
Rada

§ 46
(1)

Rada je výkonný orgán národního výboru s všeobecnou působností. Organizuje a sjednocuje plnění ...

(2)

Rada národního výboru zejména

a)

rozpracovává a zabezpečuje plnění úkolů, jež vyplývají z usnesení národního výboru, rad ...

b)

hodnotí výsledky činnosti organizací řízených nebo spravovaných národním výborem, jmenuje ...

c)

připravuje návrhy dlouhodobých oblastních výhledů a návrhy střednědobých a prováděcích ...

d)

koordinuje přípravu závazných stanovisek, připravovaných orgány národního výboru;

e)

navrhuje a koordinuje přípravu sdružování prostředků a činností;

f)

jde-li o radu krajského národního výboru, navrhuje zrušení neefektivních a zastaralých provozoven ...

g)

stanoví po dohodě s ústředně řízenými hospodářskými a družstevními organizacemi podíl ...

h)

řídí a sjednocuje činnost komisí národního výboru a vytváří podmínky pro jejich práci; ...

ch)

vytváří příznivé podmínky pro účinnou práci poslanců národního výboru;

i)

řídí činnost odborů národního výboru, ukládá jim úkoly, dozírá na jejich plnění a dbá ...

j)

kontroluje a hodnotí výkon státní správy orgány národního výboru a orgány národních výborů ...

k)

řídí ředitele (vedoucí) organizací (zařízení) obstarávajících činnosti uvedené v § 21. ...

(3)

Rada národního výboru může v nutných a neodkladných případech vydat obecně závazné nařízení. ...

§ 47
(1)

Rada je podřízena a odpovědna plenárnímu zasedání národního výboru, které může radu nebo ...

(2)

Rada národního výboru vyššího stupně usměrňuje a řídí činnost rad národních výborů ...

§ 48
(1)

Rada místního nebo městského národního výboru má v obcích nebo ve městech s počtem

do 600 obyvatel 5- 7 členů,

od 600 do 1500 obyvatel 7- 9 členů,

od 1 500 do 5 000 obyvatel 9-11 členů,

od 5 000 do 10 000 obyvatel 10-13 členů,

od 10 000 do 20 000 obyvatel 11-14 členů,

nad 20 000 obyvatel 12-15 členů.

(2)

Rada Národního výboru města Brna má 15-20 členů, rada Národního výboru města Ostravy 15-20 ...

(3)

Rada okresního národního výboru má dvanáct až patnáct členů.

(4)

Rada krajského národního výboru má patnáct až osmnáct členů.

§ 49
(1)

Radu národního výboru tvoří předseda, místopředsedové, tajemník národního výboru a další ...

(2)

Rada setrvává ve své funkci i po uplynutí volebního období, dokud si nově zvolený národní ...

§ 50

Rada rozhoduje vždy ve sboru, schází se ke schůzím podle potřeby. Usnáší se většinou hlasů ...

§ 50a

Předseda, místopředsedové a tajemník národního výboru plní na základě pověření rady národního ...

§ 51
(1)

Předseda řídí schůze rady a spolu s tajemníkem podpisuje usnesení rady; mezi schůzemi rady koordinuje ...

(2)

Předseda je oprávněn pozastavit výkon usnesení rady, má-li za to, že odporuje obecně závaznému ...

§ 52
(1)

Tajemník národního výboru řídí přípravu plánu činnosti národního výboru a jeho rady a ...

(2)

V rozsahu stanoveném organizačním řádem národního výboru tajemník plní úkoly vedoucího organizace ...

Oddíl 4
Komise a správní komise

§ 53

Národní výbor zřizuje pro úseky své práce komise, a to s přihlédnutím k rozsahu svých úkolů. ...

§ 54
(1)

Komise jako iniciativní orgány se zabývají otázkami rozvoje na svém úseku a předkládají své ...

(2)

Komise jako kontrolní orgány dozírají na činnost organizací a zařízení řízených nebo spravovaných ...

(3)

Komise jako výkonné orgány činí opatření uvedená v § 38 a další opatření v otázkách svěřených ...

§ 55
(1)

Národní výbor volí členy komise z poslanců a dalších občanů, především z těch, kteří ...

(2)

Předsedou komise je poslanec národního výboru. Řídí a organizuje práci komise a dbá o plnění ...

(3)

Komise se schází podle potřeby. Usnáší se většinou hlasů všech členů.

§ 56
(1)

Komise národního výboru nižšího stupně není podřízena komisi národního výboru vyššího ...

(2)

Pro vztah komisí národního výboru k orgánům národního výboru vyššího stupně ve věcech ...

§ 57
(1)

V případech stanovených zákonem zřizuje národní výbor správní komise, kterým přísluší ...

(2)

Národní výbor volí členy správní komise z řad svých poslanců a dalších občanů, především ...

(3)

Správní komise se usnáší většinou hlasů všech členů, pokud zvláštní zákon nestanoví ...

(4)

Správní komise jsou řízeny radou a podřízeny též příslušné správní komisi národního ...

Oddíl 5
Výbory lidové kontroly národních výborů

§ 58

Krajské národní výbory, okresní národní výbory, městské národní výbory a místní národní ...

§ 59
(1)

Výbor lidové kontroly národního výboru se skládá z poslanců a z dalších občanů. Předsedu, ...

(2)

Předsedou výboru lidové kontroly je poslanec národního výboru; má právo, není-li členem rady ...

(3)

Odborné práce pro výbor lidové kontroly krajského a okresního, popř. i městského národního ...

§ 60
(1)

Výbor lidové kontroly národního výboru se schází podle potřeby. Na svých schůzích rozhoduje ...

(2)

O ostatních otázkách, patřících do působnosti výboru lidové kontroly, rozhodují jménem výboru ...

Oddíl 6
Odbory

§ 61
(1)

Národní výbory zřizují pro jednotlivá odvětví (úseky) své působnosti odbory.

(2)

Místo odboru může národní výbor zřídit jako svůj orgán jiný útvar; o tomto útvaru platí ...

(3)

Vláda stanoví nařízením, které odbory nebo jiné útvary národní výbory zřizují.

(4)

Rada národního výboru při stanovení pracovní náplně odborů a jiných útvarů zřízených ...

§ 62
Odbory v odvětvích a na úsecích, pro které jsou zřízeny,
a)

vykonávají státní správu s výjimkou věcí náležejících do pravomoci plenárního zasedání ...

b)

vedou po odborné stránce organizace a zařízení řízené nebo spravované národním výborem;

c)

zpracovávají odborné podklady pro jednání národního výboru, jeho rady, komisí a správních ...

§ 63
(1)

Odbor je řízen radou a odpovídá jí za veškerou svoji činnost. Ve věcech uvedených v § 62 písm. ...

(2)

Práci odboru řídí a za ni odpovídá jeho vedoucí.

(3)

Odbory informují poslance o své činnosti i o poznatcích z činnosti organizací a zařízení řízených ...

(4)

Pracovníci odborů jsou povinní účastnit se schůzí a besed poslanců s voliči a pomáhat jim ...

§ 63a

Ministerstvo vnitra České socialistické republiky (dále jen „ministerstvo vnitra“) stanoví ...

§ 63b
Zvláštní orgány

V případech stanovených zákonem zřizují národní výbory pro výkon státní správy v příslušném ...

Oddíl 7
Občanské výbory a jiné aktivy národního výboru

§ 64
(1)

Městské národní výbory a obvodní národní výbory, jakož i místní národní výbory ve střediskových ...

(2)

Posláním občanských výborů je umožnit občanům uplatňovat jejich potřeby a zájmy v činnosti ...

(3)

Národní výbor může v zájmu styku s občany pověřit občanské výbory plněním některých ...

(4)

Občanské výbory úzce spolupracují s poslanci národního výboru a pomáhají jim v jejich činnosti ...

(5)

Občanské výbory se mohou obracet se svými návrhy, podněty a dotazy na radu a ostatní orgány ...

§ 65
(1)

K účasti občanů na společensky prospěšné práci, k hlubšímu poznávání jejich potřeb a ...

(2)

Národní výbory dbají o to, aby organizace a zařízení jimi spravované nebo řízené vytvářely ...

Hlava pátá
ŘÍZENÍ NÁRODNÍCH VÝBORŮ A JEJICH ORGÁNŮ

Vztahy národního výboru k ústředním orgánům a k národním výborům vyššího stupně

Oddíl 1

§ 68
(1)

Stupně a druhy národních výborů, jakož i jejich postavení, působnost a organizaci upravují ...

(2)

Česká národní rada usměrňuje činnost národních výborů k plnění klíčových úkolů. Zobecňuje ...

(3)

Česká národní rada umožňuje národním výborům účast na projednávání návrhů zákonů ...

§ 67
(1)

Vláda řídí a kontroluje práci národních výborů a vytváří vhodné podmínky pro jejich činnost. ...

(2)

Vláda zejména

a)

sjednocuje činnost ministerstev (ústředních orgánů státní správy) ve vztahu k národním výborům, ...

b)

zabezpečuje realizaci jednotné státní politiky v otázkách komplexního ekonomického a sociálního ...

c)

určuje plánem a rozpočtem krajským národním výborům úkoly a prostředky, stanoví systemizaci ...

d)

může stanovit krajským národním výborům závazné úkoly a limity, jakož i orientační ukazatele ...

e)

rozhoduje o zásadních otázkách týkajících se výkonu státní správy v působnosti národních ...

f)

řeší sporné otázky, které se při rozpracovávání a uskutečňování celostátní politiky ...

g)

kontroluje, jak národní výbory plní úkoly, a hodnotí výsledky jejich činnosti,

h)

projednává zásadní otázky komplexního ekonomického a sociálního rozvoje jednotlivých krajů. ...

(3)

Vláda podává České národní radě zprávy o činnosti národních výborů, o stavu plnění úkolů ...

§ 67a
K zabezpečení řídící a kontrolní úlohy vlády ve vztahu k národním výborům
a)

ministerstva (ústřední orgány státní správy) předkládají vládě

1.

návrhy koncepcí rozvoje odvětví (úseků) řízených a spravovaných národními výbory,

2.

návrhy ve věcech, které patří do samostatné působnosti národních výborů, pokud nejsou zákonem ...

b)

ministerstvo vnitra

1.

organizuje jednotný postup ministerstev (ústředních orgánů státní správy) při přípravě ...

2.

koordinuje vydávání směrnic (instrukcí) ministerstev (ústředních orgánů státní správy), ...

3.

koordinuje přípravu podkladů pro kontrolní činnost vlády z hlediska dodržování právních předpisů ...

4.

zajišťuje ve spolupráci s ostatními ministerstvy (ústředními orgány státní správy) vytváření ...

5.

provádí rozbor činnosti národních výborů, organizuje výměnu zkušeností z jejich práce a ...

6.

usměrňuje organizování informačního systému národních výborů.

§ 68
(1)

Ministerstva (ústřední orgány státní správy) řídí v rámci zákonů výkon státní správy ...

(2)

Ministerstva (ústřední orgány státní správy), do jejichž působnosti náleží odvětví (úseky) ...

a)

řídí po odborné stránce činnost národních výborů na základě vládou schválených koncepcí ...

b)

zabezpečují odborné vedení rozpočtových a příspěvkových organizací a zařízení národních ...

c)

podílejí se na přípravě návrhů střednědobých a prováděcích hospodářských plánů a rozpočtů ...

d)

zabezpečují jednotný postup při používání právních předpisů v činnosti národních výborů, ...

e)

pomáhají po odborné stránce národním výborům a jejich organizacím zabezpečovat úkoly a zdokonalovat ...

f)

usměrňují vědeckotechnický rozvoj a racionalizaci řídících a správních činností,

g)

pečují o výchovu odborných kádrů národních výborů, organizací a zařízení jimi řízených ...

(3)

Ministerstva (ústřední orgány státní správy) působící v odvětvích ústředně řízených ...

a)

zpracovávají ve spolupráci s krajskými národními výbory koncepci rozvoje odvětví (oboru) a ...

b)

zabezpečují, aby jimi řízené orgány a organizace koordinovaly svoji činnost s národními výbory, ...


§ 69 a 70
§ 71

Národní výbor vyššího stupně usměrňuje, kontroluje a řídí činnost národních výborů ...

Oddíl 2
Náprava nesprávných opatření

§ 72
(1)

Plenární zasedání národního výboru může nesprávné usnesení rady nebo komise změnit nebo ...

(2)

Má-li rada za to, že některé usnesení komise je nesprávné, může jeho výkon pozastavit a předložit ...

(3)

Nesprávné opatření odboru (správní komise) může zrušit nebo změnit rada.

§ 73
(1)

Odporuje-li obecně závazné nařízení národního výboru zákonu nebo jinému obecně závaznému ...

(2)

V případech uvedených v odstavci 1 rada národního výboru vyššího stupně výkon takového obecně ...

§ 74
(1)

Odporuje-li usnesení plenárního zasedání národního výboru zákonu, jinému obecně závaznému ...

(2)

V případech uvedených v odstavci 1 rada národního výboru vyššího stupně výkon takového usnesení ...

§ 75

Jeli některé usnesení rady národního výboru nesprávné a nezjedná-li národní výbor nápravu ...

§ 76

Jeli některé opatření odboru (správní komise) ve věcech uvedených v § 62 písm. a) a b), nejde-li ...

§ 77

Usnesení plenárního zasedání národního výboru, rady nebo komise anebo opatření odboru ve věcech ...

§ 78

O nápravě rozhodnutí vydaných ve správním řízení platí ustanovení zákona o správním řízení. ...

Hlava šestá
USTANOVENÍ ZAVĚREČNÁ

§ 79
5)
§ 80
(1)

Zrušují se

a)

zákon č. 143/1949 Sb., o změnách v organizaci veřejné správy a v působnosti jejích orgánů; ...

b)

zákon č. 65/1960 Sb., o národních výborech;

c)

ustanovení § 6 a § 7 odst. 1 a 2 zákona č. 32/1963 Sb., o organizaci řízení zemědělství;

d)

ustanovení § 13 věty první a druhé a § 14 zákona č. 34/1964 Sb., o volbách do Národního shromáždění ...

e)

ustanovení § 29 věty druhé a § 42 věty druhé hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb.;

f)

vládní nařízení č. 66/1960 Sb., o úpravě některých poměrů poslanců národních výborů ...

g)

vládní nařízení č. 71/1960 Sb., o rozšíření pravomoci a odpovědnosti národních výborů ...

h)

vládní nařízení č. 102/1961 Sb., o úpravě působnosti národních výborů podle předpisů ...

ch)

vládní nařízení č. 11/1962 Sb., o prohloubeni organizace řízení zemědělství národními ...

i)

vládní nařízení č. 93/1961 Sb., o spotřebitelských radách;

j)

vládní nařízení č. 59/1959 Sb., o občanské kontrole provozoven;

k)

část II vyhlášky č. 83/1961 Sb., o úkolech orgánů ROH a národních výborů při výkonu dozoru ...

(2)

Nedotčen zůstává zákon č. 169/1949 Sb., o vojenských újezdech.

(3)

Dosavadní užší komise zřízené podle zvláštních předpisů se řídí ustanoveními o správních ...

§ 81

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1968.

Kempný v. r.

Poznámky

  • 1)  § 23 až 28 zákona České národní rady č. 127/1931 Sb., o vnitřním obchodě.
  • 2)  Příloha C zákona České národní rady č. 146/1971 Sb.
  • 3)  § 37 byl vypuštěn zákonem České národní rady č. 137/1982 Sb.
  • 4)  Nevztahuji se na území České socialistické republiky.
  • 5)  Nevztahuje se na území České socialistické republiky.
  • 6)  Dnem 1. ledna 1972 byly zrušeny článkem II zákona ČNR č. 148/1971 Sb., zákon č. 175/1968 Sb., ...
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore