Úplné znenie zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov 280/2013 účinný od 06.09.2013

Platnosť od: 06.09.2013
Účinnosť od: 06.09.2013
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Zamestnanosť

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Úplné znenie zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov 280/2013 účinný od 06.09.2013
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Úplné znenie zákona 280/2013 s účinnosťou od 06.09.2013
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

PREDSEDA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

vyhlasuje úplné znenie zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých ...

PRVÁ ČASŤ

ZÁKLADNÉ USTANOVENIE

§ 1
Predmet úpravy

Tento zákon upravuje právne vzťahy pri poskytovaní služieb zamestnanosti.

DRUHÁ ČASŤ

ÚČASTNÍK PRÁVNEHO VZŤAHU

§ 2
(1)

Účastník právneho vzťahu na účely tohto zákona je

a)
orgán štátnej správy,
b)
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny1) (ďalej len „ústredie“),
c)
úrad práce, sociálnych vecí a rodiny1) (ďalej len „úrad“),
d)
samosprávny kraj,
e)
obec,
f)
občianske združenie, nezisková organizácia a nadácia podľa osobitných predpisov,2)
g)
zamestnávateľ,
h)
partnerstvo podľa § 10,
i)
uchádzač o zamestnanie podľa § 6,
j)
záujemca o zamestnanie podľa § 7,
k)
zamestnanec,
l)
samostatne zárobkovo činná osoba,
m)
právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá vykonáva alebo zabezpečuje činnosti podľa tohto zákona, ...
n)
štátny príslušník krajiny, ktorá nie je členským štátom Európskej únie, iným zmluvným ...
(2)

Občan štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, a občan Švajčiarskej ...

(3)

Voči štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, a voči Švajčiarskej ...

(4)

Cudzina na účely tohto zákona je štát, ktorý nie je členským štátom Európskej únie.

§ 3
Zamestnávateľ
(1)

Zamestnávateľ na účely tohto zákona je právnická osoba, ktorá má sídlo alebo sídlo svojej ...

(2)

Za zamestnávateľa na účely tohto zákona sa považuje aj

a)
organizačná zložka zahraničnej právnickej osoby alebo zahraničnej fyzickej osoby s pracovnoprávnou ...
b)
právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá vykonáva činnosti podľa tohto zákona, najmä sprostredkovanie ...
c)
právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá nie je zamestnávateľom a ktorá chce prijať fyzickú ...
§ 4
Zamestnanec
(1)

Zamestnanec na účely tohto zákona je fyzická osoba v pracovnom pomere5) alebo v obdobnom pracovnom ...

(2)

Za zamestnanca na účely tohto zákona sa nepovažujú zamestnanci cirkví a náboženských spoločností, ...

§ 5
Samostatne zárobkovo činná osoba
(1)

Samostatne zárobkovo činná osoba na účely tohto zákona je fyzická osoba, ktorá

a)
je spoločníkom verejnej obchodnej spoločnosti, komanditnej spoločnosti alebo spoločnosti s ručením ...
b)
prevádzkuje živnosť podľa osobitného predpisu,9)
c)
vykonáva činnosť podľa osobitných predpisov,10)
d)
vykonáva poľnohospodársku výrobu vrátane hospodárenia v lesoch a na vodných plochách podľa ...
e)
vykonáva činnosť agentúry dočasného zamestnávania podľa § 29,
f)
vykonáva činnosť agentúry podporovaného zamestnávania podľa § 58.
(2)

Samostatná zárobková činnosť na účely tohto zákona je činnosť, ktorú vykonáva alebo prevádzkuje ...

§ 6
Uchádzač o zamestnanie
(1)

Uchádzač o zamestnanie na účely tohto zákona je občan, ktorý môže pracovať, chce pracovať, ...

a)
nie je zamestnanec, ak v odseku 2 písm. a) nie je ustanovené inak,
b)
nie je v pracovnoprávnom vzťahu na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru12) ...
c)
neprevádzkuje alebo nevykonáva samostatnú zárobkovú činnosť,
d)
nevykonáva zárobkovú činnosť v členskom štáte Európskej únie alebo v cudzine.
(2)

Uchádzač o zamestnanie môže

a)
vykonávať zárobkovú činnosť na základe pracovnoprávneho vzťahu alebo právneho vzťahu podľa ...
b)
poskytovať údaje pre štatistiku rodinných účtov, ktorú vykonáva Štatistický úrad Slovenskej ...
(3)

Zamestnanie na účely tohto zákona je vykonávanie zárobkovej činnosti zamestnancom.

§ 7
Záujemca o zamestnanie

Záujemca o zamestnanie na účely tohto zákona je občan, ktorý si hľadá iné zamestnanie alebo ...

§ 8
Znevýhodnený uchádzač o zamestnanie
(1)

Znevýhodnený uchádzač o zamestnanie na účely tohto zákona je uchádzač o zamestnanie, ktorý ...

a)
občan mladší ako 26 rokov veku, ktorý ukončil príslušným stupňom vzdelania sústavnú prípravu ...
b)
občan starší ako 50 rokov veku,
c)
občan vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej 12 po sebe nasledujúcich mesiacov (ďalej ...
d)
občan, ktorý dosiahol vzdelanie nižšie ako stredné odborné vzdelanie podľa osobitného predpisu,13c) ...
e)
občan, ktorý najmenej 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov pred zaradením do evidencie ...
f)
štátny príslušník tretej krajiny, ktorému bol udelený azyl13d) alebo ktorému bola poskytnutá ...
g)
občan, ktorý žije ako osamelá dospelá osoba s jednou osobou odkázanou na jeho starostlivosť alebo ...
h)
občan so zdravotným postihnutím.
(2)

Pravidelne platené zamestnanie na účely tohto zákona je zamestnanie, ktoré trvalo najmenej šesť ...

§ 9
Občan so zdravotným postihnutím
(1)

Občan so zdravotným postihnutím na účely tohto zákona je občan uznaný za invalidného podľa ...

(2)

Občan so zdravotným postihnutím preukazuje invaliditu a percentuálnu mieru poklesu jeho schopnosti ...

§ 10
Partnerstvo
(1)

Partnerstvo na účely tohto zákona je zoskupenie osôb vytvorené s cieľom spoločne realizovať ...

(2)

Partnerstvá sa môžu vytvárať na realizáciu konkrétneho projektu alebo programu podpory zamestnávania ...

TRETIA ČASŤ

Služby zamestnanosti

§ 11
(1)

Služby zamestnanosti na účely tohto zákona je systém inštitúcií a nástrojov podpory a pomoci ...

a)
hľadaní zamestnania,
b)
zmene zamestnania,
c)
obsadzovaní voľných pracovných miest a
d)
uplatňovaní aktívnych opatrení na trhu práce s osobitným zreteľom na pracovné uplatnenie znevýhodnených ...
(2)

Služby zamestnanosti na území Slovenskej republiky poskytujú

a)
ústredie a úrad,
b)
právnická osoba a fyzická osoba, ktoré vykonávajú sprostredkovanie zamestnania, poskytujú odborné ...
c)
právnická osoba a fyzická osoba, ktoré vykonávajú sprostredkovanie zamestnania za úhradu,
d)
agentúra dočasného zamestnávania a
e)
agentúra podporovaného zamestnávania.
(3)

Nástroje podpory a pomoci sú nástroje poskytované podľa § 32 až 60 a § 65b.

§ 12
Pôsobnosť ústredia
a)

riadiť, kontrolovať a koordinovať činnosť úradov v oblasti služieb zamestnanosti,

b)

vypracúvať návrh priorít služieb zamestnanosti na príslušný rok a predkladať ho na schválenie ...

c)

určovať minimálny rozsah služieb zamestnanosti, ktoré poskytuje úrad,

d)

vypracúvať a realizovať celoštátne projekty na zlepšenie situácie na trhu práce financované ...

e)

metodicky usmerňovať úrady pri realizácii projektov na zlepšenie situácie na trhu práce vo svojom ...

f)

schvaľovať celoštátne programy vzdelávania a prípravy pre trh práce po prerokovaní s Ministerstvom ...

g)

poskytovať príspevok podľa § 53d a schvaľovať alebo realizovať projekty a programy financované ...

h)

vypracúvať a predkladať ministerstvu na schválenie návrh zásad použitia finančných prostriedkov ...

i)

zabezpečovať činnosti podľa § 50b a 65b,

j)

zriaďovať zariadenia na plnenie úloh podľa tohto zákona,

k)

zabezpečovať činnosť odborného konzília posudkových lekárov a vydávať posudok odborného konzília ...

l)

vydať, zmeniť, pozastaviť, zrušiť alebo vydať duplikát povolenia právnickej osobe alebo fyzickej ...

1.

činnosť agentúry dočasného zamestnávania podľa § 29 ods. 5 alebo § 31 ods. 2,

2.

činnosť agentúry podporovaného zamestnávania podľa § 58 ods. 6 alebo ods. 15,

3.

priznanie postavenia sociálneho podniku podľa § 50b ods. 4,

m)

plniť povinnosti podľa osobitného predpisu,17)

n)

vykonávať sprostredkovanie zamestnania uchádzačom o zamestnanie, záujemcom o zamestnanie a občanom ...

o)

vydávať potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta, ktoré zodpovedá vysokokvalifikovanému ...

p)

kontrolovať dodržiavanie tohto zákona a všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na ...

r)

vyhlasovať verejné obstarávanie podľa osobitného predpisu,18aa)

s)

vytvárať a aktualizovať národnú sústavu povolaní a plniť ďalšie úlohy na úseku jej tvorby ...

t)

vykonávať v druhom stupni štátnu správu vo veciach, v ktorých v správnom konaní v prvom stupni ...

u)

vyhodnocovať uplatňovanie aktívnych opatrení na trhu práce za uplynulý kalendárny rok a predkladať ...

v)

zverejňovať na svojom webovom sídle

1.

register agentúr dočasného zamestnávania,

2.

register sociálnych podnikov,

3.

zoznam chránených dielní a chránených pracovísk,

4.

register agentúr podporovaného zamestnávania,

w)

zverejňovať najmenej raz za mesiac štatistické informácie o stave, vývoji a štruktúre zamestnanosti ...

x)

spolupracovať so Sociálnou poisťovňou pri kontrole trvania nároku na poskytovanie dávky,

y)

vyžadovať od Sociálnej poisťovne raz za mesiac informácie o stave prítoku a odtoku poberateľov ...

z)

viesť centrálnu evidenciu

1.

údajov o nástupe do zamestnania a o skončení zamestnania občana členského štátu Európskej ...

2.

údajov o nástupe do zamestnania a o skončení zamestnania štátneho príslušníka tretej krajiny, ...

3.

vydaných povolení na zamestnanie štátnym príslušníkom tretej krajiny,

4.

údajov uvedených v § 23a ods. 3 a 4,

aa) zverejňovať zoznam fyzických osôb a právnických osôb podľa § 67a, voči ktorým eviduje ...

ab) zabezpečovať ďalšie vzdelávanie zamestnancov v oblasti služieb zamestnanosti,

ac) vypracúvať analýzy a prognózy vývoja na trhu práce a zverejňovať ich na svojom webovom sídle, ...

ad) prejednávať priestupky podľa osobitného predpisu,18a)

ae) rozhodovať o uložení pokuty,

af) rozhodovať o uložení dodatočnej platby podľa osobitného predpisu,18b)

ag) uhrádzať náklady za zdravotný výkon podľa § 20a.

§ 13
Pôsobnosť úradu
(1)

Do pôsobnosti úradu patrí

a)
sprostredkúvať uchádzačom o zamestnanie a záujemcom o zamestnanie vhodné zamestnanie,
b)
viesť evidenciu
1.
uchádzačov o zamestnanie,
2.
záujemcov o zamestnanie,
3.
voľných pracovných miest,
4.
zamestnávateľov vo svojom územnom obvode,
c)
poskytovať informačné a poradenské služby,
d)
poskytovať odborné poradenské služby,
e)
rozhodovať o
1.
nezaradení občana do evidencie uchádzačov o zamestnanie a o vyradení uchádzača o zamestnanie ...
2.
povinnosti zamestnávateľa zaplatiť odvod za neplnenie povinného podielu zamestnávania občanov ...
3.
udelení alebo neudelení predchádzajúceho súhlasu18c) zamestnávateľovi na skončenie pracovného ...
4.
uložení pokuty,
5.
uložení dodatočnej platby podľa osobitného predpisu,18b)
f)
zaraďovať občana do evidencie uchádzačov o zamestnanie a písomne mu oznamovať jeho zaradenie ...
g)
vyraďovať uchádzača o zamestnanie z evidencie uchádzačov o zamestnanie podľa § 36 ods. 1 písm. ...
h)
predkladať výboru pre otázky zamestnanosti vo svojom územnom obvode na posúdenie žiadosti právnickej ...
i)
kontrolovať dodržiavanie liečebného režimu uchádzača o zamestnanie počas jeho dočasnej pracovnej ...
j)
prejednávať priestupky podľa § 68b a osobitného predpisu,18a)
k)
plniť povinnosti podľa osobitného predpisu,18a)
l)
oznamovať príslušnému živnostenskému úradu na účely zrušenia živnostenského oprávnenia19) ...
m)
zabezpečovať lekársku posudkovú činnosť v rozsahu tohto zákona,
n)
riadiť činnosť pracovísk zriadených vo svojom územnom obvode,
o)
uplatňovať aktívne opatrenia na trhu práce vo svojom územnom obvode a zabezpečovať činnosti ...
p)
vyhlasovať verejné obstarávanie podľa osobitného predpisu18aa) na účely tohto zákona,
r)
predkladať ústrediu návrhy na zriadenie zariadení na plnenie úloh podľa tohto zákona,
s)
zriaďovať podľa potreby agentúru dočasného zamestnávania a agentúru podporovaného zamestnávania, ...
t)
realizovať projekty a programy podľa § 44 a 54,
u)
realizovať projekty zamerané na zlepšenie situácie na trhu práce vo svojom územnom obvode financované ...
v)
spolupracovať s partnerstvom pri realizácii projektov alebo programov podľa § 10 ods. 2,
w)
zabezpečovať úlohy spojené s hromadným prepúšťaním podľa osobitného predpisu,20)
x)
kontrolovať dodržiavanie tohto zákona a všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na ...
y)
plniť úlohy na úseku tvorby a uplatňovania národnej sústavy povolaní,
z)
vyžadovať od príslušných pobočiek Sociálnej poisťovne informácie o stave prítoku a odtoku ...
aa)
spolupracovať s príslušnými pobočkami Sociálnej poisťovne pri kontrole trvania nároku na poskytovanie ...
ab)
oznamovať Sociálnej poisťovni údaje do registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového ...
ac)
zabezpečovať ďalšie vzdelávanie zamestnancov,
ad)
vypracúvať analýzy a prognózy o vývoji trhu práce vo svojom územnom obvode, zverejňovať ich ...
ae)
vykonávať mesačné a štvrťročné štatistické zisťovania o nezamestnanosti vo svojom územnom ...
af)
prijímať žiadosti občanov o sprostredkovanie zamestnania v členských štátoch Európskej únie ...
ag)
poskytovať informácie občanom o možnostiach zamestnania v zahraničí,
ah)
informovať uchádzača o zamestnanie o jeho práve na rovnaké zaobchádzanie v prístupe k zamestnaniu, ...
ai)
poskytovať obci za vykazovaný mesiac najneskôr do 20. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca údaje ...
aj)
vydávať potvrdenie uchádzačom o zamestnanie o dĺžke trvania ich vedenia v evidencii uchádzačov ...
ak)
sledovať využívanie pracovných miest, na ktoré bol poskytnutý príspevok podľa tohto zákona, ...
al)
informovať najmenej jedenkrát za kalendárny mesiac na účely výkonu trestu povinnej práce20b) ...
(2)

Do pôsobnosti úradu pri integrácii občanov so zdravotným postihnutím patrí okrem pôsobnosti ...

a)
zriaďovať špeciálne organizačné útvary na integráciu občanov so zdravotným postihnutím,
b)
viesť osobitnú evidenciu uchádzačov o zamestnanie, ktorí sú občanmi so zdravotným postihnutím, ...
c)
priznávať, zrušiť, zmeniť, pozastaviť postavenie chránenej dielne a chráneného pracoviska a ...
d)
zverejňovať na svojom webovom sídle zoznam chránených dielní a chránených pracovísk vo svojom ...
e)
označovať v evidencii voľných pracovných miest miesta, ktoré nie sú vhodné pre občanov so zdravotným ...
f)
kontrolovať dodržiavanie povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím na ...
(3)

Do pôsobnosti úradu pri zamestnávaní občana členského štátu Európskej únie a jeho rodinných ...

a)
oznamovať ústrediu voľné pracovné miesta, ktoré môžu byť obsadené štátnym príslušníkom ...
b)
poskytovať informácie štátnemu príslušníkovi tretej krajiny o možnostiach zamestnania vo svojom ...
c)
poskytovať ústrediu informácie o možnosti obsadenia pracovného miesta, ktoré zodpovedá vysokokvalifikovanému ...
d)
viesť evidenciu
1.
údajov o nástupe do zamestnania a o skončení zamestnania občana členského štátu Európskej ...
2.
údajov o nástupe do zamestnania a o skončení zamestnania štátneho príslušníka tretej krajiny, ...
3.
vydaných povolení na zamestnanie štátnym príslušníkom tretej krajiny,
4.
údajov uvedených v § 23a ods. 3 a 4,
e)
oznamovať ústrediu počet udelených povolení na zamestnanie štátnym príslušníkom tretej krajiny ...
§ 14
Právo na prístup k zamestnaniu
(1)

Právo na prístup k zamestnaniu je právo občana, ktorý chce pracovať, môže pracovať a hľadá ...

(2)

Občan má právo na prístup k zamestnaniu bez akýchkoľvek obmedzení v súlade so zásadou rovnakého ...

(3)

Uplatňovanie práv a povinností vyplývajúcich z práva na prístup k zamestnaniu musí byť v súlade ...

(4)

Občan má právo podať úradu sťažnosť v súvislosti s porušením práv a povinností ustanovených ...

(5)

Úrad nesmie občana postihovať alebo znevýhodňovať preto, že občan uplatňuje svoje práva vyplývajúce ...

(6)

Občan, ktorý sa domnieva, že jeho práva alebo právom chránené záujmy boli dotknuté v dôsledku ...

(7)

Občan má právo slobodne si zvoliť zamestnanie a vykonávať ho na celom území Slovenskej republiky ...

§ 15
Vhodné zamestnanie
(1)

Vhodné zamestnanie na účely tohto zákona je zamestnanie, ktoré zohľadňuje zdravotný stav občana, ...

(2)

Vhodné zamestnanie na účely sprostredkovania zamestnania podľa tohto zákona je zamestnanie, v ktorom ...

(3)

Vhodné zamestnanie si občan hľadá sám, za pomoci úradu alebo za pomoci právnickej osoby alebo ...

§ 16
Výbor pre otázky zamestnanosti
(1)

Na riešenie zásadných otázok zamestnanosti a na posudzovanie žiadostí právnických osôb alebo ...

(2)

Výbor má 11 členov, z toho troch zástupcov úradu, pričom jeden z nich je riaditeľ úradu, dvoch ...

(3)

Zástupcov úradu vymenúva a odvoláva generálny riaditeľ ústredia.

(4)

Zástupcov samosprávneho kraja volí a odvoláva zastupiteľstvo samosprávneho kraja.

(5)

Zástupcov miest a obcí vymenúva a odvoláva reprezentatívna organizácia miest a obcí.

(6)

Zástupcov odborových organizácií na základe vzájomnej dohody vymenúvajú ich reprezentatívne ...

(7)

Výbor je schopný uznášať sa, ak je na jeho zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina jeho ...

(8)

Výbor rozhoduje uznesením. Na prijatie uznesenia sa vyžaduje súhlas väčšiny prítomných členov. ...

(9)

Spôsob rokovania výboru upravuje rokovací poriadok.

(10)

Zasadnutia výboru sa uskutočňujú najmenej raz za mesiac.

§ 17
Členstvo vo výbore
(1)

Funkčné obdobie členov výboru trvá štyri roky.

(2)

Výbor volí zo svojich členov predsedu a dvoch podpredsedov, z ktorých jeden je zo zástupcov samosprávneho ...

(3)

Funkcie členov výboru sú nezlučiteľné; člen výboru môže vykonávať funkciu len v jednom výbore. ...

(4)

Člen výboru má nárok na náhradu výdavkov spojených s výkonom funkcie vo výbore podľa osobitného ...

(5)

Výkon funkcie vo výbore sa považuje za prekážku v práci z dôvodu všeobecného záujmu, pri ktorej ...

(6)

Člen výboru je pri výkone funkcie vo výbore nezastupiteľný.

(7)

Členstvo vo výbore zaniká

a)
uplynutím funkčného obdobia,
b)
odvolaním člena,
c)
písomným vzdaním sa členstva,
d)
smrťou člena.
(8)

Člena výboru odvolá na návrh výboru ten subjekt, ktorý ho navrhol za člena výboru,

a)
ak bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin,
b)
ak začal vykonávať činnosť nezlučiteľnú s členstvom vo výbore,
c)
ak sa bez vážneho dôvodu dvakrát po sebe nezúčastnil na rokovaní výboru,
d)
na návrh orgánu, ktorý ho za člena navrhol.
(9)

Člen výboru je povinný zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri výkone ...

§ 18
Pôsobnosť výboru
(1)

Do pôsobnosti výboru patrí

a)
schvaľovať priority podpory zamestnanosti v územnom obvode úradu a analýzy a prognózy o vývoji ...
b)
posudzovať žiadosti právnickej osoby alebo fyzickej osoby o poskytnutie príspevku podľa tohto zákona, ...
c)
odporúčať úradu formou kladného posudku uzatvorenie dohody s právnickou osobou alebo fyzickou ...
(2)

Výbor pri výkone svojej pôsobnosti podľa odseku 1 písm. b) uplatňuje a dodržiava zásady použitia ...

(3)

Návrhy na vykonávanie pôsobnosti podľa odseku 1 písm. a) predkladá výboru úrad na základe

a)
priorít celoštátnej stratégie zamestnanosti,
b)
priorít a úloh určených ústredím,
c)
priorít samosprávneho kraja na zlepšenie ekonomickej a sociálnej situácie a na zvýšenie rozsahu ...
d)
požiadaviek miest a obcí na podporu zamestnania alebo udržiavania pracovných návykov ich obyvateľov, ...
(4)

Výbor zriaďuje komisiu na účely posúdenia efektívnosti, reálnosti a účelnosti podnikateľského ...

Štvrtá časť

§ 19
Lekárska posudková činnosť
(1)

Lekárska posudková činnosť na účely tohto zákona je posudzovanie zdravotnej spôsobilosti uchádzača ...

a)
možnosti zaradenia do vhodného zamestnania vzhľadom na zdravotný stav,
b)
možnosti účasti na programe aktívnych opatrení na trhu práce a na aktivačnej činnosti vzhľadom ...
c)
opodstatnenosti zdravotných dôvodov na skončenie prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej ...
(2)

Lekárska posudková činnosť podľa odseku 1 písm. a) sa vykonáva v prípade, ak uchádzač o zamestnanie ...

(3)

Lekárska posudková činnosť podľa odseku 1 písm. b) sa vykonáva, ak sa uchádzač o zamestnanie ...

(4)

Posudzovanie opodstatnenosti zdravotných dôvodov podľa odseku 1 vykonáva posudkový lekár na základe ...

(5)

Výkon lekárskej posudkovej činnosti zabezpečuje ústredie a úrad.

(6)

Lekársku posudkovú činnosť vykonáva posudkový lekár, ktorý spĺňa kvalifikačné predpoklady ...

(7)

Posudkový lekár vypracuje posudok, ktorý obsahuje

a)
meno, priezvisko a dátum narodenia, adresu trvalého pobytu posudzovaného uchádzača o zamestnanie ...
b)
charakteristiku ponúkaného pracovného miesta alebo konkrétneho programu aktívnych opatrení na ...
c)
záver, v ktorom je posúdená vhodnosť alebo nevhodnosť pracovného miesta alebo konkrétneho programu ...
d)
charakteristiku pracovného miesta, na ktorom posudzovaná samostatne zárobkovo činná osoba prevádzkuje ...
e)
záver, v ktorom je posúdená opodstatnenosť alebo neopodstatnenosť zdravotných dôvodov na skončenie ...
(8)

V posudku, ktorý slúži výlučne na rozhodovanie odborného konzília posudkových lekárov podľa ...

(9)

Posudok podľa odseku 7 je podkladom na rozhodovanie o vyradení uchádzača o zamestnanie z evidencie ...

(10)

Ak posudzovaný uchádzač o zamestnanie alebo samostatne zárobkovo činná osoba nesúhlasí s posudkom ...

§ 20
Odborné konzílium posudkových lekárov
(1)

Odborné konzílium posudkových lekárov tvoria traja posudkoví lekári úradov. Členov odborného ...

(2)

Posudkový lekár, ktorý preverovaný posudok vydal, predloží odbornému konzíliu posudkových lekárov ...

(3)

Posudkový lekár ústredia zvoláva odborné konzílium posudkových lekárov tak, aby bol posudok ...

(4)

Posudok odborného konzília posudkových lekárov je podkladom na rozhodovanie o vyradení uchádzača ...

§ 20a

Zdravotný výkon na účely posudzovania zdravotnej spôsobilosti uchádzača o zamestnanie je vystavenie ...

§ 20b
Kontrola dodržiavania liečebného režimu uchádzača o zamestnanie počas jeho dočasnej pracovnej ...
(1)

Na účely tohto zákona kontrola dodržiavania liečebného režimu uchádzača o zamestnanie počas ...

(2)

Kontrola dodržiavania liečebného režimu uchádzača o zamestnanie počas jeho dočasnej pracovnej ...

(3)

Určený zamestnanec úradu je pri kontrole dodržiavania liečebného režimu uchádzača o zamestnanie ...

(4)

Pri kontrole dodržiavania liečebného režimu uchádzača o zamestnanie počas jeho dočasnej pracovnej ...

Piata časť

§ 21
Zamestnávanie štátnych príslušníkov tretích krajín
(1)

Rovnaké právne postavenie ako občan Slovenskej republiky má aj štátny príslušník tretej krajiny, ...

a)
mu bolo udelené povolenie na zamestnanie a povolenie na prechodný pobyt na účel zamestnania, ak ...
b)
je držiteľom modrej karty Európskej únie22c) (ďalej len „modrá karta“) alebo
c)
ide o žiadateľa o azyl, ktorému vstup na trh práce umožňuje osobitný predpis.22d)
(2)

Zamestnávateľ, ktorý má sídlo na území Slovenskej republiky, môže prijať do zamestnania len ...

(3)

Štátny príslušník tretej krajiny podľa odseku 1 písm. a) pred príchodom na územie Slovenskej ...

(4)

Príslušný úrad na udelenie povolenia na zamestnanie je úrad, v ktorého územnom obvode bude štátny ...

(5)

Žiadosť o udelenie povolenia na zamestnanie obsahuje najmä

a)
meno, priezvisko a dátum narodenia štátneho príslušníka tretej krajiny,
b)
adresu v štáte trvalého pobytu a adresu na doručovanie písomností,
c)
číslo cestovného dokladu a názov orgánu, ktorý ho vydal,
d)
názov a sídlo, identifikačné číslo zamestnávateľa a druh ekonomickej činnosti zamestnávateľa, ...
e)
druh práce, miesto výkonu práce a obdobie, počas ktorého by sa malo zamestnávanie vykonávať.
(6)

Súčasťou žiadosti o udelenie povolenia na zamestnanie je prísľub zamestnávateľa na prijatie ...

§ 21a
Potvrdenie o možnosti obsadenia pracovného miesta
(1)

Štátny príslušník tretej krajiny podáva písomnú žiadosť o vydanie potvrdenia o možnosti obsadenia ...

(2)

Súčasťou žiadosti o vydanie potvrdenia o možnosti obsadenia pracovného miesta je pracovná zmluva ...

(3)

Potvrdenie o možnosti obsadenia pracovného miesta môže ústredie vydať štátnemu príslušníkovi ...

(4)

Súčasťou potvrdenia o možnosti obsadenia pracovného miesta je aj potvrdenie o tom, či doklad potvrdzujúci ...

§ 22
Povolenie na zamestnanie
(1)

Povolenie na zamestnanie môže príslušný úrad udeliť štátnemu príslušníkovi tretej krajiny, ...

(2)

Pri vydávaní povolenia na zamestnanie úrad prihliada na situáciu na trhu práce.

(3)

Povolenie na zamestnanie obsahuje najmä

a)
meno, priezvisko a dátum narodenia štátneho príslušníka tretej krajiny,
b)
adresu v štáte trvalého pobytu a adresu na doručovanie písomností,
c)
miesto výkonu práce,
d)
druh vykonávanej práce,
e)
názov a sídlo, identifikačné číslo zamestnávateľa a druh ekonomickej činnosti zamestnávateľa, ...
f)
obdobie, na ktoré sa vydáva.
(4)

Na udelenie povolenia na zamestnanie nie je právny nárok.

(5)

Úrad udelí povolenie na zamestnanie bez prihliadnutia na situáciu na trhu práce štátnemu príslušníkovi ...

a)
ak to ustanovuje medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná a ktorá je uverejnená ...
b)
ktorý bude zamestnaný na určené obdobie na účel zvýšenia kvalifikácie vo vykonávanom zamestnaní ...
c)
do 26 rokov veku, ktorý je zamestnávaný príležitostnými a časovo obmedzenými prácami v rámci ...
d)
ktorý vykonáva v Slovenskej republike sústavnú vzdelávaciu činnosť alebo vedeckú činnosť ako ...
e)
ktorý vykonáva duchovenskú činnosť z poverenia registrovaných cirkví alebo náboženských spoločností. ...
(6)

Povolenie na zamestnanie sa vyžaduje aj vtedy, ak štátny príslušník tretej krajiny

a)
je v pracovnom pomere so zamestnávateľom, ktorý má sídlo alebo sídlo organizačnej zložky s pracovnoprávnou ...
b)
bude zamestnaný v prihraničnej oblasti Slovenskej republiky a najmenej raz za týždeň sa bude vracať ...
(7)

Povolenie na zamestnanie sa nevyžaduje u štátneho príslušníka tretej krajiny,

a)
ktorý má povolenie na trvalý pobyt na území Slovenskej republiky alebo má povolenie na prechodný ...
b)
ktorému bolo udelené povolenie na prechodný pobyt na účel zlúčenia rodiny a vstupovať do pracovnoprávneho ...
c)
ktorému bolo udelené povolenie na prechodný pobyt na účel štúdia a jeho zamestnanie na území ...
d)
ktorému bolo udelené povolenie na prechodný pobyt na účel osobitnej činnosti, ktorou je výskum ...
e)
ktorý je zahraničný Slovák,25)
f)
ktorý je žiadateľom o azyl a vstup na trh práce mu umožňuje osobitný predpis22d) alebo ktorému ...
g)
ktorému sa poskytlo dočasné útočisko,27)
h)
ktorému bola poskytnutá doplnková ochrana,
i)
ktorému bol predĺžený tolerovaný pobyt z dôvodu, že je obeťou trestného činu súvisiaceho ...
j)
ktorému bol udelený tolerovaný pobyt z dôvodu rešpektovania jeho súkromného a rodinného života,27b) ...
k)
ktorému bol udelený tolerovaný pobyt z dôvodu nelegálneho zamestnávania za osobitne vykorisťujúcich ...
l)
ak jeho zamestnanie na území Slovenskej republiky nepresiahlo sedem po sebe nasledujúcich kalendárnych ...
1.
pedagogický zamestnanec, akademický zamestnanec vysokej školy, vedecký, výskumný alebo vývojový ...
2.
výkonný umelec, ktorý sa zúčastňuje na umeleckom podujatí,
3.
osoba, ktorá v Slovenskej republike zabezpečuje dodávky tovaru alebo služieb alebo tento tovar dodáva, ...
m)
ktorý je prijatý do zamestnania na základe medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika ...
n)
ktorý je rodinný príslušník člena diplomatickej misie, zamestnanca konzulárneho úradu alebo ...
o)
ktorý je člen záchrannej jednotky a poskytuje pomoc na základe medzištátnej dohody o vzájomnej ...
p)
ktorý je príslušník ozbrojených síl alebo civilnej zložky ozbrojených síl vysielajúceho štátu,28) ...
r)
ktorý vykonáva prácu v rámci sústavnej prípravy na povolanie v školách a školských zariadeniach ...
s)
ktorého vyslal zamestnávateľ so sídlom v inom členskom štáte Európskej únie na územie Slovenskej ...
t)
ktorý je spoločník obchodnej spoločnosti, štatutárny orgán obchodnej spoločnosti alebo člen ...
u)
ktorý pre obchodnú spoločnosť, ktorej bola poskytnutá investičná pomoc podľa osobitného predpisu,59ab) ...
v)
ktorý je členom štatutárneho orgánu družstva, ktoré má sídlo alebo sídlo svojej organizačnej ...
w)
ktorý je zamestnaný v medzinárodnej hromadnej doprave, ak je na výkon práce na území Slovenskej ...
x)
ktorý je akreditovaný v oblasti oznamovacích prostriedkov.
(8)

Úrad neudelí povolenie na zamestnanie štátnemu príslušníkovi tretej krajiny, ktorý

a)
požiadal o udelenie azylu; to neplatí, ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny podľa § ...
b)
nespĺňa niektorú z podmienok na udelenie povolenia na zamestnanie ustanovených týmto zákonom.
§ 23
Platnosť povolenia na zamestnanie
(1)

Platnosť povolenia na zamestnanie zaniká

a)
uplynutím obdobia, na ktoré bolo udelené,
b)
skončením zamestnania pred uplynutím obdobia, na ktoré bolo povolenie na zamestnanie udelené,
c)
uplynutím obdobia, na ktoré bol štátnemu príslušníkovi tretej krajiny povolený pobyt,
d)
zánikom povolenia na pobyt z iného dôvodu,
e)
ukončením konania podľa osobitného predpisu22d) v prípade štátneho príslušníka tretej krajiny ...
f)
dňom vydania modrej karty.
(2)

Úrad, ktorý povolenie na zamestnanie udelil, odníme povolenie na zamestnanie, ak nastali dôvody ...

(3)

Povolenie na zamestnanie udelí príslušný úrad najviac na obdobie trvania pracovnoprávneho vzťahu ...

(4)

Povolenie na zamestnanie môže úrad s prihliadnutím na situáciu na trhu práce na žiadosť štátneho ...

(5)

Podmienkou predĺženia povolenia na zamestnanie je, že zamestnanie sa bude vykonávať u toho istého ...

(6)

Na žiadosť o predĺženie povolenia na zamestnanie sa rovnako vzťahuje § 21 ods. 5. Súčasťou ...

§ 23a
Povinnosti zamestnávateľa pri zamestnávaní občana členského štátu Európskej únie a štátneho ...
(1)

Zamestnávateľ je povinný vyžiadať si od štátneho príslušníka tretej krajiny pred jeho prijatím ...

(2)

Zamestnávateľ je povinný písomne informovať úrad o nástupe do zamestnania a o skončení zamestnania ...

(3)

Zamestnávateľ je povinný najneskôr do siedmich pracovných dní písomne informovať úrad, ak štátny ...

(4)

Zamestnávateľ je povinný najneskôr do siedmich pracovných dní písomne informovať úrad, ak štátny ...

(5)

Tuzemská právnická osoba alebo tuzemská fyzická osoba, ktorá uzavrela zmluvu so zahraničnou právnickou ...

§ 24
Splnomocnenie na prijatie národných opatrení v oblasti zamestnávania
(1)

Ak členský štát Európskej únie uplatní voči občanom Slovenskej republiky a ich rodinným príslušníkom ...

(2)

Ak v súvislosti so slobodným pohybom osôb na základe žiadosti Slovenskej republiky oznámi Európska ...

Šiesta časť

SLUŽBY ZAMESTNANOSTI POSKYTOVANÉ PRÁVNICKOU OSOBOU A FYZICKOU OSOBOU

§ 25
Sprostredkovanie zamestnania za úhradu
(1)

Sprostredkovanie zamestnania za úhradu môže vykonávať právnická osoba alebo fyzická osoba za ...

(2)

Sprostredkovateľ môže vykonávať sprostredkovanie zamestnania za úhradu, ak má skončené vysokoškolské ...

(3)

Sprostredkovateľ môže vyberať poplatok za služby súvisiace so sprostredkovaním zamestnania za ...

(4)

Sprostredkovateľ, ktorý sprostredkuje zamestnanie za úhradu, uzatvorí s občanom písomnú dohodu ...

a)
názov, adresu, identifikačné číslo zamestnávateľa a druh ekonomickej činnosti zamestnávateľa, ...
b)
dĺžku trvania zamestnania,
c)
druh práce, mzdu alebo plat a ďalšie pracovné podmienky,
d)
spôsob a podmienky zdravotného poistenia a sociálneho poistenia,
e)
rozsah zodpovednosti sprostredkovateľa za nedodržanie podmienok dohody.
(5)

Sprostredkovateľ je povinný informovať občana, ktorému sprostredkúva zamestnanie za úhradu v ...

§ 26

Zrušený

§ 27
Zrušenie oprávnenia na činnosť sprostredkovateľa alebo pozastavenie činnosti sprostredkovateľa ...

Pri zrušení oprávnenia na činnosť sprostredkovateľa alebo pri pozastavení činnosti sprostredkovateľa ...

§ 28
Povinnosti sprostredkovateľa
a)

viesť evidenciu občanov, ktorým sprostredkoval zamestnanie za úhradu, ktorá obsahuje najmä

1.

meno, priezvisko a dátum narodenia, ulicu, obec alebo mestskú časť trvalého pobytu občana, ktorému ...

2.

názov, adresu, identifikačné číslo zamestnávateľa a druh ekonomickej činnosti zamestnávateľa, ...

3.

štát, do ktorého bolo sprostredkované zamestnanie za úhradu,

4.

dátum sprostredkovania zamestnania za úhradu a dĺžku trvania sprostredkovaného zamestnania za úhradu, ...

b)

poskytovať ústrediu

1.

údaje o rozsahu a štruktúre sprostredkovaných zamestnaní za úhradu a údaje podľa písmena a) ...

2.

správu o svojej činnosti za uplynulý kalendárny rok v termíne do 31. marca nasledujúceho kalendárneho ...

c)

zabezpečovať ochranu osobných údajov podľa osobitného predpisu,22)

d)

vytvoriť podmienky na výkon kontroly dodržiavania právnych predpisov v oblasti služieb zamestnanosti ...

§ 29
Agentúra dočasného zamestnávania
(1)

Agentúra dočasného zamestnávania na účely tohto zákona je právnická osoba alebo fyzická osoba, ...

a)
iná právnická osoba alebo iná fyzická osoba ukladá zamestnancom agentúry dočasného zamestnávania ...
b)
táto činnosť sa vykonáva prevažne v priestoroch inej právnickej osoby alebo inej fyzickej osoby ...
c)
ide o činnosť, ktorú má iná právnická osoba alebo iná fyzická osoba ako predmet svojej činnosti ...
(2)

O dočasné pridelenie podľa odseku 1 nejde, ak užívateľský zamestnávateľ opätovne dohodol s ...

(3)

Agentúra dočasného zamestnávania nesmie od dočasného agentúrneho zamestnanca vyberať poplatok ...

(4)

Fyzická osoba môže vykonávať činnosť agentúry dočasného zamestnávania, ak je bezúhonná, ...

(5)

Povolenie na vykonávanie činnosti agentúry dočasného zamestnávania vydáva ústredie na dobu neurčitú. ...

(6)

Agentúre dočasného zamestnávania, ktorej bolo zrušené povolenie na vykonávanie činnosti agentúry ...

(7)

Žiadosť o vydanie povolenia na vykonávanie činnosti agentúry dočasného zamestnávania obsahuje ...

a)
názov, sídlo, identifikačné číslo právnickej osoby a druh ekonomickej činnosti právnickej osoby ...
b)
doklady o dosiahnutom stupni vzdelania fyzickej osoby; u právnickej osoby doklady o dosiahnutom stupni ...
c)
kraj alebo kraje, v ktorých právnická osoba alebo fyzická osoba bude vykonávať svoju činnosť. ...
(8)

Právnická osoba alebo fyzická osoba k žiadosti o vydanie povolenia na vykonávanie činnosti agentúry ...

a)
projekt vykonávania činnosti agentúry dočasného zamestnávania vrátane kalkulácie predpokladaných ...
b)
doklad o vlastníctve priestorov alebo zmluvu o nájme priestorov,
c)
účtovnú závierku za kalendárny rok, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa podáva ...
d)
potvrdenie daňového úradu a colného úradu nie staršie ako tri mesiace o tom, že nemá daňový ...
e)
potvrdenie každej zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie staršie ako tri mesiace o tom, ...
f)
potvrdenie inšpektorátu práce nie staršie ako tri mesiace o tom, že neporušila zákaz nelegálneho ...
g)
doklad preukazujúci skutočnosť, že nemá evidované neuspokojené nároky svojich zamestnancov vyplývajúce ...
h)
doklad preukazujúci materiálne vybavenie na vykonávanie činnosti agentúry dočasného zamestnávania, ...
i)
doklad preukazujúci personálne zabezpečenie vykonávania činnosti agentúry dočasného zamestnávania, ...
j)
okruh spolupracujúcich subjektov.
(9)

Povolenie na vykonávanie činnosti agentúry dočasného zamestnávania obsahuje najmä

a)
názov, sídlo, identifikačné číslo právnickej osoby a druh ekonomickej činnosti právnickej osoby ...
b)
kraj alebo kraje, v ktorých agentúra dočasného zamestnávania bude vykonávať svoju činnosť,
c)
okruh zamestnaní, na ktoré bude agentúra dočasného zamestnávania prideľovať dočasných agentúrnych ...
(10)

Za vydanie, zmenu alebo vydanie duplikátu povolenia na vykonávanie činnosti agentúry dočasného ...

(11)

Ústredie vedie register agentúr dočasného zamestnávania, ktorý obsahuje údaje podľa odseku 9. ...

§ 30
Pracovné podmienky a podmienky zamestnávania
(1)

Agentúra dočasného zamestnávania poskytuje dočasnému agentúrnemu zamestnancovi ochranu podľa ...

(2)

Poskytovanie ochrany dočasnému zamestnancovi kontrolujú príslušné orgány ustanovené osobitným ...

§ 31
Povinnosti agentúry dočasného zamestnávania
(1)

Agentúra dočasného zamestnávania je povinná

a)
zabezpečovať ochranu osobných údajov dočasného agentúrneho zamestnanca podľa osobitného predpisu,22) ...
b)
umožniť dočasnému agentúrnemu zamestnancovi uplatniť právo na slobodu združovania sa a právo ...
c)
umožniť prístup dočasnému agentúrnemu zamestnancovi k odbornému vzdelávaniu alebo k získaniu ...
d)
umožniť prístup dočasnému agentúrnemu zamestnancovi k zariadeniam starostlivosti o deti,
e)
vytvoriť podmienky na výkon kontroly dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti ...
f)
poskytovať ústrediu správu o svojej činnosti za uplynulý kalendárny rok na tlačive, ktorého ...
(2)

Ústredie môže agentúre dočasného zamestnávania na základe návrhu podľa odseku 3 pozastaviť ...

a)
neprideľovala dočasných agentúrnych zamestnancov v období jedného roka,
b)
nesplnila povinnosť podľa odseku 1 písm. f) alebo v správe o činnosti uviedla nepravdivé údaje, ...
c)
porušila zákaz nelegálneho zamestnávania.
(3)

Návrh na pozastavenie činnosti alebo zrušenie povolenia na činnosť agentúry dočasného zamestnávania ...

a)
príslušný daňový úrad, ktorý zistil porušenie právnych predpisov v oblasti daní,33)
b)
príslušný úrad, ktorý zistil porušenie právnych predpisov v oblasti služieb zamestnanosti,
c)
príslušný inšpektorát práce, ktorý zistil porušenie pracovnoprávnych predpisov, predpisov, ...
d)
Sociálna poisťovňa, ak zistila nesplnenie povinnosti odvodu poistného na sociálne poistenie a povinných ...
e)
zástupca zamestnancov, ak bolo kontrolou podľa osobitného predpisu33a) zistené porušenie pracovnoprávnych ...
f)
občan, ktorý bol činnosťou agentúry dočasného zamestnávania poškodený.

Siedma časť

Aktívne opatrenia na trhu práce

§ 32
Sprostredkovanie zamestnania
(1)

Sprostredkovanie zamestnania na účely tohto zákona je činnosť zameraná na

a)
vyhľadávanie pracovného miesta a ponúkanie vhodného zamestnania uchádzačovi o zamestnanie, záujemcovi ...
b)
vyhľadávanie a ponúkanie vhodných zamestnancov zamestnávateľovi.
(2)

Súčasťou sprostredkovania zamestnania je aj

a)
evidenčná činnosť,
b)
informačné a poradenské služby,
c)
vyhotovovanie zoznamov voľných pracovných miest a zoznamov hľadaných zamestnaní uchádzačmi o ...
d)
zverejňovanie zoznamov voľných pracovných miest a hľadaných zamestnaní uchádzačmi o zamestnanie ...
e)
zabezpečovanie sledovania a vyhodnocovania dopytu zamestnávateľov po zamestnancoch podľa kvalifikačnej ...
f)
vyhodnocovanie kvalifikačnej a profesijnej štruktúry uchádzačov o zamestnanie a kvalifikačnej ...
g)
sledovanie dĺžky obdobia zotrvania zamestnanca v zamestnaní najmenej počas šiestich mesiacov od ...
(3)

Sprostredkovanie zamestnania zabezpečuje

a)
ústredie,
b)
úrad a pracovisko zriadené úradom a
c)
právnická osoba a fyzická osoba, ktoré vykonávajú sprostredkovanie zamestnania za úhradu, alebo ...
(4)

Ústredie a úrad vykonávajú sprostredkovanie zamestnania bezplatne.

(5)

Na zabezpečenie sprostredkovania zamestnania úrad využíva agentov pre pracovné miesta, ktorí môžu ...

(6)

Občan sa uchádza o sprostredkovanie zamestnania na úrade, v ktorého územnom obvode má trvalý ...

(7)

Príslušný úrad pre občana, ktorý nemá trvalý pobyt ani prechodný pobyt a je v školskom zariadení ...

(8)

Príslušný úrad pre občana členského štátu Európskej únie, občana štátu, ktorý je zmluvnou ...

(9)

Príslušný úrad pre štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorému bol udelený azyl alebo ktorému ...

(10)

Úrad vykonáva sprostredkovanie vhodného zamestnania nestranne; pritom rešpektuje výber občana ...

(11)

Na sprostredkovanie konkrétneho pracovného miesta nie je právny nárok.

(12)

Úrad na účely sprostredkovania zamestnania

a)
vedie evidenciu uchádzačov o zamestnanie, evidenciu záujemcov o zamestnanie a evidenciu voľných ...
b)
zabezpečuje informačné a poradenské služby,
c)
zabezpečuje odborné poradenské služby,
d)
poskytuje uchádzačovi o zamestnanie náhradu časti cestovných výdavkov, ktoré súvisia s absolvovaním ...
(13)

Cestovnými výdavkami podľa odseku 12 písm. d) sa rozumejú výdavky na dopravu hromadnými dopravnými ...

(14)

Náhrada časti cestovných výdavkov podľa odseku 12 písm. d) sa poskytuje na základe písomnej ...

(15)

Náhradu časti cestovných výdavkov podľa odseku 12 písm. d) poskytuje úrad alebo vypláca právnická ...

§ 33
Evidencia uchádzačov o zamestnanie
(1)

Evidencia uchádzačov o zamestnanie obsahuje osobné údaje uchádzačov o zamestnanie v rozsahu uvedenom ...

(2)

Osobné údaje o uchádzačovi o zamestnanie je možné poskytovať tretej osobe na účely sprostredkovania ...

(3)

Na spracovanie osobných údajov o uchádzačovi o zamestnanie, ktorému úrad sprostredkúva zamestnanie ...

§ 34
Zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie
(1)

Občan, ktorý sa uchádza na základe osobného podania písomnej žiadosti o zaradenie do evidencie ...

(2)

Skutočnosti rozhodné pre zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie osvedčuje občan pri podávaní ...

(3)

Ak občan požiadal o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie do siedmich kalendárnych dní ...

a)
skončenia zamestnania, zaradí sa do evidencie uchádzačov o zamestnanie odo dňa nasledujúceho po ...
b)
skončenia prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti, zaradí sa do evidencie ...
c)
skončenia sústavnej prípravy na povolanie, zaradí sa do evidencie uchádzačov o zamestnanie odo ...
d)
skončenia osobnej celodennej starostlivosti o dieťa, zaradí sa do evidencie uchádzačov o zamestnanie ...
e)
skončenia osobnej starostlivosti o blízku osobu, ktorá je odkázaná na osobnú celodennú opateru, ...
f)
skončenia dočasnej pracovnej neschopnosti, zaradí sa do evidencie uchádzačov o zamestnanie odo ...
g)
skončenia invalidity, zaradí sa do evidencie uchádzačov o zamestnanie odo dňa nasledujúceho po ...
h)
skončenia výkonu väzby a výkonu trestu odňatia slobody, zaradí sa do evidencie uchádzačov o ...
i)
právoplatnosti rozhodnutia o nepriznaní predčasného starobného dôchodku, zaradí sa do evidencie ...
(4)

Podľa odseku 3 sa postupuje aj pri zaradení do evidencie uchádzačov o zamestnanie u občana, ktorý ...

(5)

Uchádzač o zamestnanie je povinný do ôsmich kalendárnych dní písomne oznámiť úradu každú ...

(6)

Uchádzač o zamestnanie je povinný aktívne si hľadať zamestnanie a aktívne hľadanie zamestnania ...

(7)

Za preukázateľné aktívne hľadanie zamestnania sa považujú aktívne formy osobného vyhľadávania ...

(8)

Uchádzač o zamestnanie je povinný na účel ponuky vhodného zamestnania alebo ponuky niektorého ...

(9)

Počas zaradenia do projektov a programov realizovaných mimo územia Slovenskej republiky uchádzačovi ...

(10)

U uchádzača o zamestnanie, ktorý sa zúčastňuje na vzdelávaní a príprave pre trh práce dlhšie ...

(11)

Uchádzačovi o zamestnanie, ktorý predloží potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti, úrad ...

(12)

Uchádzačke o zamestnanie, ktorá predloží doklad o predpokladanom termíne pôrodu, úrad neurčí ...

(13)

Uchádzač o zamestnanie, ktorý zmenou trvalého pobytu zmenil aj miestne príslušný úrad, nahlási ...

(14)

Do evidencie uchádzačov o zamestnanie sa nezaradí občan, ktorý

a)
plní povinnú školskú dochádzku, a to do konca školského roku, v ktorom dovŕši 16 rokov veku, ...
b)
sústavne sa pripravuje na povolanie,
c)
je dočasne práceneschopný,
d)
má nárok na materské,
e)
má priznaný starobný dôchodok alebo občan, ktorý má priznaný invalidný dôchodok a dovŕšil ...
f)
bol vyradený z evidencie uchádzačov o zamestnanie podľa § 36 ods. 1 písm. n) a ods. 2, a to po ...
g)
nesplnil povinnosť prevádzkovať samostatnú zárobkovú činnosť podľa § 49 ods. 1 alebo § 57 ...
h)
nespĺňa podmienky podľa § 6 ods. 1 a 2,
i)
nepredloží doklady rozhodné pre zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie v lehote podľa ...
(15)

Uchádzač o zamestnanie, ktorý je poberateľom dávky v nezamestnanosti a ktorý chce odísť do členského ...

(16)

Uchádzač o zamestnanie, ktorý oznámil úradu dátum svojho odchodu do členského štátu Európskej ...

(17)

Uchádzač o zamestnanie, ktorého príslušný úrad v členskom štáte Európskej únie, do ktorého ...

(18)

Uchádzač o zamestnanie, ktorého príslušný úrad členského štátu Európskej únie, do ktorého ...

§ 35
Sústavná príprava na povolanie
(1)

Sústavná príprava občana na povolanie na účely tohto zákona je štúdium na strednej škole, ...

(2)

Sústavná príprava občana na povolanie je aj obdobie

a)
bezprostredne nadväzujúce na skončenie štúdia na strednej škole, najdlhšie do konca školského ...
b)
od skončenia štúdia na strednej škole do zápisu na štúdium na vysokú školu vykonaného v kalendárnom ...
c)
po skončení posledného ročníka strednej školy do vykonania skúšky podľa osobitného predpisu,37) ...
d)
od získania vysokoškolského vzdelania prvého stupňa do zápisu na vysokoškolské štúdium druhého ...
e)
po skončení posledného ročníka vysokej školy do vykonania štátnej skúšky, najdlhšie do konca ...
f)
najdlhšie do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom bolo skončené vysokoškolské vzdelanie tretieho ...
g)
iného štúdia alebo výučby, ak sú rozsahom a úrovňou postavené na úroveň štúdia na stredných ...
(3)

Sústavná príprava občana na povolanie nie je

a)
obdobie, po ktoré sa štúdium prerušilo, a
b)
štúdium popri zamestnaní na strednej škole a štúdium organizované externou formou na vysokej ...
(4)

Sústavná príprava občana na povolanie sa začína najskôr od začiatku školského roku prvého ...

§ 35a
Národná sústava povolaní
(1)

Národná sústava povolaní je ucelený informačný systém opisu štandardných nárokov trhu práce ...

(2)

Tvorbu a aktualizáciu národnej sústavy povolaní, v súlade s vývojom na trhu práce, zabezpečuje ...

(3)

Národná sústava povolaní je základným systémovým rámcom pre tvorbu systémového riešenia ...

§ 35b
Aliancia sektorových rád a sektorové rady
(1)

Na zabezpečenie tvorby a aktualizácie národnej sústavy povolaní podľa § 35a ods. 2 zriaďuje ...

(2)

Do pôsobnosti aliancie patrí najmä zriaďovanie sektorových rád podľa príslušných sektorov ...

(3)

Sektorová rada na účely tohto zákona je dobrovoľné nezávislé profesijné a odborné združenie ...

(4)

Do pôsobnosti sektorovej rady patrí najmä aktualizovanie informačného systému podľa § 35a ods. ...

§ 36
Vyradenie z evidencie uchádzačov o zamestnanie
(1)

Úrad vyradí uchádzača o zamestnanie z evidencie uchádzačov o zamestnanie dňom

a)
vzniku pracovného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu okrem pracovného pomeru podľa § 6 ...
b)
vzniku oprávnenia prevádzkovať alebo vykonávať samostatnú zárobkovú činnosť,
c)
nasledujúcim po dni skončenia pozastavenia prevádzkovania alebo pozastavenia vykonávania samostatnej ...
d)
nástupu na sústavnú prípravu na povolanie,
e)
nástupu na výkon trestu odňatia slobody,
f)
vzatia do výkonu väzby,
g)
priznania starobného dôchodku alebo dňom dovŕšenia veku potrebného na nárok na starobný dôchodok ...
h)
narodenia dieťaťa, ak dieťa žije,
i)
úmrtia,
j)
odchodu do členského štátu Európskej únie na obdobie dlhšie ako 15 kalendárnych dní s výnimkou ...
k)
odchodu do cudziny na obdobie dlhšie ako 15 kalendárnych dní s výnimkou liečenia v cudzine,
l)
začatia vykonávania zárobkovej činnosti
1.
v členskom štáte Európskej únie alebo
2.
v cudzine,
m)
požiadania o vyradenie z evidencie uchádzačov o zamestnanie z dôvodu
1.
starostlivosti o dieťa do desiatich rokov veku,
2.
preukázanej osobnej starostlivosti o blízku osobu,42) ktorá je odkázaná na osobnú celodennú opateru, ...
n)
požiadania o vyradenie z evidencie uchádzačov o zamestnanie,
o)
vzniku pracovnoprávneho vzťahu na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru12) ...
p)
nadobudnutia právoplatnosti rozsudku o neplatnosti skončenia pracovného pomeru alebo nadobudnutia ...
r)
zaradenia do evidencie uchádzačov o zamestnanie, ak
1.
pri podaní žiadosti o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie uchádzač o zamestnanie uviedol ...
2.
boli zistené nové skutočnosti, ktoré by mali vplyv na posúdenie žiadosti o zaradenie do evidencie ...
s)
ktorým prestal spĺňať podmienku podľa § 6 ods. 2 písm. a).
(2)

Úrad vyradí uchádzača o zamestnanie z evidencie uchádzačov o zamestnanie dňom zistenia

a)
vykonávania práce bez pracovného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu,
b)
nespolupráce s úradom alebo
c)
že mu bolo v cudzine udelené povolenie na zamestnanie.
(3)

V prípade vyradenia z evidencie uchádzačov o zamestnanie z dôvodu podľa odseku 1 písm. n) úrad ...

(4)

Za vážny dôvod podľa odseku 5 písm. a) až e) a h) sa považuje,

a)
ak miesto výkonu zamestnania a povaha zamestnania manžela alebo ak miesto výkonu zamestnania a povaha ...
b)
zdravotný stav uchádzača o zamestnanie posúdený podľa § 19 ods. 1,
c)
dočasná pracovná neschopnosť uchádzača o zamestnanie, ktorej začiatok a skončenie sa úradu ...
d)
zdravotný stav blízkych osôb,42) ktorý si na základe písomného vyjadrenia ošetrujúceho lekára ...
e)
iné dôvody, ktorých vážnosť posudzuje úrad.
(5)

Za nespoluprácu uchádzača o zamestnanie s úradom podľa odseku 2 písm. b) sa považuje

a)
odmietnutie ponuky vhodného zamestnania sprostredkovaného úradom bez vážnych dôvodov alebo odmietnutie ...
b)
odmietnutie účasti na aktívnych opatreniach na trhu práce uchádzačom o zamestnanie bez vážnych ...
c)
predčasné skončenie účasti na aktívnych opatreniach na trhu práce uchádzačom o zamestnanie ...
d)
nepreukázanie splnenia povinnosti podľa § 34 ods. 6 bez vážnych dôvodov podľa odseku 4 písm. ...
e)
nedostavenie sa na úrad alebo miesto určené úradom na účely podľa § 34 ods. 6 a 8 bez vážnych ...
f)
nepredloženie dokladov podľa odsekov 4 a 6 a § 19 ods. 4 v termíne určenom úradom a ústredím, ...
g)
nedodržanie liečebného režimu uchádzačom o zamestnanie počas jeho dočasnej pracovnej neschopnosti, ...
h)
nedodržanie povinností podľa § 34 ods. 5, 9, 17 alebo ods. 18 bez vážnych dôvodov podľa odseku ...
(6)

Doklad o priznaní starobného dôchodku alebo doklad o tom, že invalidný dôchodok sa odo dňa dovŕšenia ...

§ 37
Evidencia záujemcov o zamestnanie
(1)

Evidencia záujemcov o zamestnanie obsahuje osobné údaje záujemcov o zamestnanie v rozsahu ustanovenom ...

(2)

Osobné údaje o záujemcovi o zamestnanie je možné poskytovať tretej osobe na účely sprostredkovania ...

§ 38
Zaradenie do evidencie záujemcov o zamestnanie
(1)

Záujemca o zamestnanie, ktorý sa uchádza na základe podania písomnej žiadosti alebo inej formy ...

(2)

Záujemca o zamestnanie podľa odseku 1 môže podať žiadosť o sprostredkovanie zamestnania na ktorýkoľvek ...

(3)

Úrad pri zaradení do evidencie záujemcov o zamestnanie poskytne záujemcovi o zamestnanie informácie ...

§ 39
Vyradenie z evidencie záujemcov o zamestnanie
(1)

Úrad vyradí záujemcu o zamestnanie z evidencie záujemcov o zamestnanie dňom

a)
sprostredkovania vhodného zamestnania alebo
b)
požiadania o vyradenie z evidencie.
(2)

Úrad vyradí záujemcu o zamestnanie z evidencie záujemcov o zamestnanie dňom uplynutia troch kalendárnych ...

§ 39a
Osobitná evidencia občanov so zdravotným postihnutím
(1)

Úrad vedie osobitnú evidenciu uchádzačov o zamestnanie, ktorí sú občanmi so zdravotným postihnutím ...

(2)

Údaje z osobitnej evidencie uchádzačov o zamestnanie, ktorí sú občanmi so zdravotným postihnutím ...

(3)

Ak úrad skončí poskytovanie služieb občanovi so zdravotným postihnutím podľa tohto zákona alebo ...

§ 40
Evidencia voľných pracovných miest

Voľné pracovné miesto na účely sprostredkovania zamestnania je novovytvorené pracovné miesto ...

§ 41
Evidencia zamestnávateľov

Úrad na účely vyhľadávania voľných pracovných miest vedie evidenciu zamestnávateľov vo svojom ...

§ 41a
Evidencia zamestnávania občanov členských štátov Európskej únie a štátnych príslušníkov ...

Evidencia zamestnávania občanov členských štátov Európskej únie a ich rodinných príslušníkov ...

§ 42
Informačné a poradenské služby
(1)

Úrad zabezpečuje občanom, uchádzačom o zamestnanie, záujemcom o zamestnanie a zamestnávateľom ...

(2)

Informačné a poradenské služby na účely tohto zákona sú služby pri

a)
voľbe povolania,
b)
výbere zamestnania vrátane zmeny zamestnania a
c)
výbere zamestnanca,
d)
adaptácii zamestnanca v novom zamestnaní.
(3)

Informačné a poradenské služby na účely tohto zákona sú aj služby pri poskytovaní informácií ...

a)
požiadavkách na odborné zručnosti a praktické skúsenosti potrebné na vykonávanie pracovných ...
b)
možnostiach zamestnania na území Slovenskej republiky a v zahraničí,
c)
predpokladoch na výkon povolania,
d)
možnostiach a podmienkach účasti na programoch aktívnych opatrení na trhu práce a na aktivačnej ...
e)
podmienkach nároku na dávku v nezamestnanosti a
f)
podmienkach účasti v partnerstvách vytvorených na podporu rozvoja zamestnanosti v územnom obvode ...
(4)

Informačné a poradenské služby o požiadavkách na odborné zručnosti a praktické skúsenosti ...

(5)

Informačné a poradenské služby pre voľbu povolania zahŕňajú najmä poskytovanie informácií ...

(6)

Informačné a poradenské služby pre výber zamestnania a jeho zmenu zahŕňajú poskytovanie informácií ...

(7)

Informačné a poradenské služby podľa odsekov 4 až 6 sa poskytujú aj žiakom a ich zákonným ...

(8)

Informačné a poradenské služby pri výbere zamestnanca zahŕňajú poskytovanie informácií a odborných ...

(9)

Informačné a poradenské služby sa poskytujú bezplatne.

(10)

Informačné a poradenské služby môže na základe písomnej dohody uzatvorenej s ústredím alebo ...

§ 43
Odborné poradenské služby
(1)

Úrad môže zabezpečiť uchádzačovi o zamestnanie a záujemcovi o zamestnanie odborné poradenské ...

(2)

Odborné poradenské služby podľa tohto zákona sú zamerané na ovplyvňovanie rozhodovania a správania ...

a)
zisťovaním osobnostných predpokladov, schopností uchádzača o zamestnanie a zhodnotením jeho kompetencií, ...
b)
vypracovaním individuálneho akčného plánu podľa odseku 6 na podporu pracovného uplatnenia znevýhodneného ...
c)
diagnostikovaním a rozpoznaním prekážok vstupu na trh práce,
d)
vytvorením osobnostného profilu uchádzača o zamestnanie na určenie aktivít, opatrení a služieb ...
(3)

Odbornú poradenskú činnosť vykonáva poradca, ktorý dosiahol vysokoškolské vzdelanie druhého ...

(4)

Odborné poradenské služby môžu byť zabezpečované v rámci individuálneho poradenstva alebo ...

(5)

Úrad v spolupráci so znevýhodneným uchádzačom o zamestnanie môže vypracovať individuálny akčný ...

(6)

Individuálny akčný plán je písomný dokument, ktorý na základe činností a postupov uvedených ...

(7)

Úrad môže zabezpečiť odborné poradenské služby sám alebo prostredníctvom fyzickej osoby alebo ...

(8)

Úrad poskytuje uchádzačovi o zamestnanie náhradu cestovných výdavkov na dopravu z miesta trvalého ...

(9)

Úrad poskytuje príspevok na služby pre rodinu s deťmi uchádzačovi o zamestnanie, ktorý sa zúčastňuje ...

(10)

Úrad uzatvorí s dodávateľom odborných poradenských služieb písomnú dohodu o zabezpečení odborných ...

a)
zameranie odborných poradenských služieb zabezpečovaných dodávateľom odborných poradenských ...
b)
počet uchádzačov o zamestnanie, ktorým dodávateľ poskytne odborné poradenské služby,
c)
dátum začatia poskytovania odborných poradenských služieb,
d)
miesto výkonu odborných poradenských služieb,
e)
cenu odborných poradenských služieb,
f)
spôsob a termín úhrady oprávnených nákladov za odborné poradenské služby a
g)
záväzok dodávateľa odborných poradenských služieb nahlásiť každú zmenu počtu uchádzačov ...
(11)

Uchádzač o zamestnanie môže z vážnych zdravotných dôvodov, vážnych rodinných dôvodov a z ...

(12)

Na výber dodávateľa odborných poradenských služieb sa vzťahuje osobitný predpis.18aa)

§ 44
Vzdelávanie a príprava pre trh práce
(1)

Vzdelávanie a príprava pre trh práce na účely tohto zákona je teoretická príprava alebo praktická ...

(2)

Vzdelávanie a príprava pre trh práce na účely tohto zákona nie je zvýšenie stupňa vzdelania ...

(3)

Rovnako ako pri vzdelávaní a príprave pre trh práce sa postupuje aj v prípade

a)
teoretickej prípravy alebo praktickej prípravy, ak uchádzač o zamestnanie po skončení povinnej ...
b)
prípravného kurzu na dodatočné ukončenie základného vzdelania uchádzača o zamestnanie,
c)
prípravného kurzu na prijímacie skúšky na strednú školu uchádzača o zamestnanie,
d)
kurzu pre občana so zdravotným postihnutím umožňujúceho jeho vzdelávanie a prípravu pre trh ...
(4)

Vzdelávanie a prípravu pre trh práce podľa tohto zákona zabezpečuje

a)
ústredie a úrad pre uchádzača o zamestnanie a
b)
zamestnávateľ pre svojho zamestnanca.
(5)

Vzdelávanie a príprava pre trh práce nie je teoretická príprava alebo praktická príprava, ktorú ...

(6)

Vzdelávanie a prípravu pre trh práce podľa tohto zákona si môže zabezpečiť aj uchádzač o ...

(7)

Vzdelávanie a príprava pre trh práce podľa tohto zákona sa uskutočňuje

a)
v akreditovaných vzdelávacích programoch, ktoré vedú k doplneniu, obnoveniu, rozšíreniu alebo ...
b)
v akreditovaných vzdelávacích programoch, ktoré vedú k získaniu čiastočnej kvalifikácie alebo ...
c)
vo vzdelávacích programoch zameraných na rozvoj komunikačných, počítačových, manažérskych, ...
d)
vo vzdelávacích aktivitách v rámci medzinárodných programov.
(8)

Vzdelávanie a prípravu pre trh práce podľa odseku 7 možno vzájomne kombinovať a realizovať aj ...

(9)

Národné alebo pilotné projekty vzdelávania a prípravy pre trh práce vypracúva ústredie a realizuje ...

§ 45

Zrušený

§ 46
Vzdelávanie a príprava pre trh práce uchádzača o zamestnanie
(1)

Úrad môže zabezpečiť uchádzačovi o zamestnanie vzdelávanie a prípravu pre trh práce, ak to ...

a)
nedostatku odborných vedomostí a odborných zručností,
b)
potreby zmeny vedomostí a odborných zručností vzhľadom na dopyt na trhu práce a straty schopnosti ...
(2)

Zhodnotenie podľa odseku 1 u uchádzača o zamestnanie vrátane určenia vzdelávania a prípravy pre ...

(3)

Ústredie a úrad môže zabezpečiť vzdelávanie a prípravu pre trh práce v národných alebo pilotných ...

(4)

Úrad môže uchádzačovi o zamestnanie, ktorému zabezpečuje vzdelávanie a prípravu pre trh práce, ...

a)
úradom a uchádzačom o zamestnanie,
b)
úradom a dodávateľom služby vzdelávania a prípravy pre trh práce alebo
c)
úradom a právnickou osobou alebo fyzickou osobou podľa § 2 ods. 1 písm. m).
(5)

Úrad poskytuje uchádzačovi o zamestnanie, ktorému zabezpečuje vzdelávanie a prípravu pre trh ...

(6)

Náhradu výdavkov podľa odseku 5 a príspevok podľa odseku 10 úrad uhrádza uchádzačovi o zamestnanie ...

(7)

Úrad môže občanovi, ktorý bol uchádzačom o zamestnanie a ktorý bol na základe absolvovania ...

a)
pracovná zmluva uzatvorená najmenej na šesť mesiacov alebo doklad o oprávnení prevádzkovať alebo ...
b)
doklad o absolvovaní vzdelávania a prípravy pre trh práce, ktoré súvisí s výkonom pracovnej ...
c)
doklad o úhrade nákladov vzdelávania a prípravy pre trh práce.
(8)

Občan môže požiadať o príspevok podľa odseku 7 najskôr po uplynutí 30 kalendárnych dní a ...

(9)

Úrad príspevok podľa odseku 7 neposkytne, ak

a)
môže zabezpečiť vzdelávanie a prípravu pre trh práce podľa odseku 1,
b)
zabezpečil uchádzačovi o zamestnanie vzdelávanie a prípravu pre trh práce v období 12 mesiacov ...
c)
bol občanovi príspevok podľa odseku 7 poskytnutý v posledných troch rokoch pred podaním žiadosti. ...
(10)

Úrad poskytuje príspevok na služby pre rodinu s deťmi uchádzačovi o zamestnanie, ktorý sa zúčastňuje ...

(11)

Príspevok na služby pre rodinu s deťmi podľa odseku 10 je úhrada časti preukázaných výdavkov ...

(12)

Dohoda o vzdelávaní a príprave pre trh práce uzatvorená medzi úradom a uchádzačom o zamestnanie, ...

a)
identifikačné údaje účastníkov dohody,
b)
profesijné zameranie vzdelávania a prípravy pre trh práce a spôsob jeho získania,
c)
miesto konania vzdelávania a prípravy pre trh práce,
d)
názov vzdelávacej aktivity, dĺžku trvania vzdelávania a prípravy pre trh práce vrátane dátumu ...
e)
spôsob, rozsah a podmienky úhrady príspevku na vzdelávanie a prípravu pre trh práce úradom,
f)
práva a povinnosti účastníkov vzdelávania a prípravy pre trh práce,
g)
podrobnosti o poskytnutí náhrady cestovných výdavkov na dopravu z miesta trvalého pobytu alebo ...
h)
záväzok uchádzača o zamestnanie, že úradu uhradí náklady vynaložené na jeho vzdelávanie a ...
i)
ďalšie dohodnuté náležitosti.
(13)

Dohoda uzatvorená medzi úradom a dodávateľom služby vzdelávania a prípravy pre trh práce alebo ...

a)
identifikačné údaje účastníkov dohody,
b)
názov a adresu vzdelávacieho zariadenia,
c)
miesto realizácie vzdelávania a prípravy pre trh práce,
d)
názov vzdelávacej aktivity, dĺžku trvania vzdelávania a prípravy pre trh práce vrátane dátumu ...
e)
spôsob overenia vedomostí získaných absolvovaním vzdelávania a prípravy pre trh práce,
f)
cenovú ponuku na úhradu nákladov podľa odseku 4 a výdavkov podľa odseku 5 na jedného účastníka, ...
g)
počet uchádzačov o zamestnanie, pre ktorých úrad zabezpečuje vzdelávanie a prípravu pre trh ...
h)
celkovú cenovú ponuku nákladov podľa odseku 4 a výdavkov podľa odseku 5, ktorú úrad uhradí ...
i)
spôsob a termíny úhrady nákladov podľa odseku 4 a výdavkov podľa odseku 5,
j)
spôsob a termíny poskytovania alebo vyplácania úhrady nákladov podľa odseku 4 a výdavkov podľa ...
k)
ďalšie dohodnuté náležitosti.
(14)

Uchádzač o zamestnanie môže z vážnych zdravotných dôvodov, vážnych rodinných dôvodov a z ...

(15)

Na výber dodávateľa služby vzdelávania a prípravy pre trh práce uchádzača o zamestnanie sa ...

§ 47
Vzdelávanie a príprava pre trh práce zamestnanca
(1)

Vzdelávanie a prípravu pre trh práce zamestnanca na účely tohto zákona vykonáva zamestnávateľ ...

(2)

Vzdelávanie a príprava pre trh práce zamestnanca sa uskutočňujú v pracovnom čase a sú prekážkou ...

(3)

Na základe uzatvorenej písomnej dohody môže úrad poskytnúť zamestnávateľovi príspevok na všeobecné ...

(4)

Dohoda o poskytnutí príspevku na vzdelávanie a na prípravu pre trh práce zamestnanca uzatvorená ...

a)
zameranie vzdelávania a prípravy pre trh práce,
b)
dĺžku trvania vzdelávania a prípravy pre trh práce vrátane dátumu začatia a skončenia,
c)
kalkuláciu oprávnených nákladov na jedného účastníka,
d)
výšku úhrady oprávnených nákladov,
e)
podmienky poskytovania úhrady oprávnených nákladov,
f)
podmienky vrátenia uhradených oprávnených nákladov v prípade nedodržania dohody,
g)
ďalšie dohodnuté náležitosti.
(5)

Zamestnávateľ, ktorému poskytne úrad príspevok podľa odseku 3 vo výške viac ako 50 % oprávnených ...

§ 48
Oprávnené náklady na vzdelávanie a prípravu pre trh práce
(1)

Oprávnené náklady na vzdelávanie a prípravu pre trh práce uchádzača o zamestnanie alebo zamestnanca ...

a)
priame náklady vynaložené na vzdelávanie a prípravu pre trh práce, a to náklady na materiál, ...
b)
režijné náklady vynaložené zariadením vzdelávania a prípravy pre trh práce pri vykonávaní ...
c)
náklady na moduly vzdelávania a prípravy pre trh práce, ktoré pre zariadenie na vzdelávanie a ...
d)
daň z pridanej hodnoty, ak súčasťou nákladov podľa písmen a) až c) je táto daň a zariadenie ...
e)
náhrada mzdy zamestnancov zúčastňujúcich sa na vzdelávaní a príprave pre trh práce podľa osobitného ...
f)
náhrada výdavkov uchádzača o zamestnanie podľa § 46 ods. 10,
g)
náhrada výdavkov uchádzača o zamestnanie zúčastňujúceho sa na vzdelávaní a príprave pre trh ...
h)
náhrada preukázaných cestovných výdavkov, preukázaných výdavkov na ubytovanie a na stravné ...
i)
ostatné preukázané náklady vynaložené na vzdelávanie a prípravu pre trh práce.
(2)

Za oprávnené náklady zariadenia na vzdelávanie a prípravu pre trh práce, ak nie sú zahrnuté ...

a)
náklady na potrebnú výbavu účastníkov vzdelávania a prípravy pre trh práce učebnicami a učebnými ...
b)
náklady na osobné ochranné pracovné prostriedky, umývacie, čistiace a dezinfekčné prostriedky ...
c)
poistenie zodpovednosti za škodu na zdraví účastníka vzdelávania a prípravy pre trh práce, dohodnuté ...
(3)

Ak vzdelávanie a prípravu pre trh práce zabezpečuje zamestnávateľ pre zamestnancov podľa § 47, ...

§ 48a
Oprávnené náklady súvisiace so vzdelávaním a prípravou pre trh práce
(1)

Oprávnené náklady súvisiace so vzdelávaním a prípravou pre trh práce uchádzača o zamestnanie ...

(2)

Ak pri vzdelávaní a príprave pre trh práce občana so zdravotným postihnutím, ktorý je uchádzačom ...

a)
preukázané cestovné výdavky na cestu hromadnými dopravnými prostriedkami z miesta trvalého pobytu ...
b)
preukázané výdavky fyzickej osoby na ubytovanie počas vzdelávania a prípravy pre trh práce, ktoré ...
c)
stravné fyzickej osoby podľa osobitného predpisu21) v dňoch účasti na vzdelávaní a príprave ...
§ 48b

Zrušený

§ 48c

Zrušený

§ 49
Príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť
(1)

Úrad môže poskytnúť príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť (ďalej len „príspevok“) ...

(2)

Výška príspevku je

a)
v bratislavskom kraji najviac 2,5-násobok celkovej ceny práce vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca ...
b)
v ostatných krajoch
1.
v okresoch s priemernou mierou evidovanej nezamestnanosti nižšou alebo rovnakou ako je celoslovenský ...
2.
v okresoch s priemernou mierou evidovanej nezamestnanosti vyššou ako je celoslovenský priemer v kalendárnom ...
(3)

Príspevok sa poskytuje na základe písomnej dohody o poskytnutí príspevku uzatvorenej medzi úradom ...

(4)

Celková cena práce na účely tohto zákona je súčet priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve ...

(5)

Úrad poskytne najviac 60 % výšky príspevku podľa odseku 6 písm. d) do 30 kalendárnych dní odo ...

(6)

Dohoda o poskytnutí príspevku podľa odseku 3 obsahuje

a)
identifikačné údaje účastníkov dohody,
b)
vykonávané činnosti podľa štatistickej klasifikácie ekonomických činností,
c)
dátum začatia prevádzkovania samostatnej zárobkovej činnosti,
d)
výšku príspevku, jeho špecifikáciu a spôsob úhrady,
e)
podmienky poskytnutia príspevku,
f)
spôsob kontroly plnenia dohodnutých podmienok,
g)
podmienky a spôsob vrátenia príspevku alebo jeho časti v prípade nesplnenia dohodnutých podmienok, ...
h)
záväzok uchádzača o zamestnanie, že oznámi úradu každú zmenu dohodnutých podmienok najneskôr ...
i)
záväzok uchádzača o zamestnanie, že predloží správu o prevádzkovaní samostatnej zárobkovej ...
j)
záväzok uchádzača o zamestnanie, že predloží doklady preukazujúce vynaložené náklady podľa ...
k)
ďalšie dohodnuté náležitosti.
(7)

Úrad môže zabezpečiť absolvovanie prípravy na začatie prevádzkovania samostatnej zárobkovej ...

(8)

Občan, ktorému bol poskytnutý príspevok a ktorý nesplnil povinnosť prevádzkovať samostatnú ...

(9)

Úrad môže opätovne poskytnúť príspevok uchádzačovi o zamestnanie najskôr po uplynutí ôsmich ...

(10)

Úrad môže poskytnúť príspevok uchádzačovi o zamestnanie, ktorý v období 6 mesiacov pred zaradením ...

§ 49a

Zrušený

§ 50
Príspevok na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie
(1)

Úrad môže poskytnúť príspevok na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie ...

(2)

Mesačná výška príspevku je

a)
v bratislavskom kraji 25 % z celkovej ceny práce zamestnanca, najviac 25 % z celkovej ceny práce podľa ...
b)
v ostatných krajoch
1.
v okresoch s priemernou mierou evidovanej nezamestnanosti nižšou alebo rovnakou ako je celoslovenský ...
2.
v okresoch s priemernou mierou evidovanej nezamestnanosti vyššou ako je celoslovenský priemer v kalendárnom ...
(3)

Príspevok sa poskytuje na základe písomnej dohody o poskytnutí príspevku uzatvorenej medzi úradom ...

(4)

Zamestnávateľ je povinný zachovať vytvorené pracovné miesto, na ktoré mu bol poskytnutý príspevok, ...

(5)

Za vytvorenie pracovného miesta u zamestnávateľa sa považuje zvýšenie počtu pracovných miest, ...

(6)

Príspevok poskytuje zamestnávateľovi úrad, v ktorého územnom obvode zamestnávateľ vytvorí pracovné ...

(7)

Zamestnávateľ nemôže zamestnanca, na ktorého zamestnávanie sa mu poskytuje príspevok, dočasne ...

(8)

Dohoda o poskytnutí príspevku podľa odseku 3 obsahuje

a)
identifikačné údaje účastníkov dohody,
b)
charakteristiku pracovného miesta alebo pracovných miest,
c)
počet, profesijnú a kvalifikačnú štruktúru zamestnanca alebo zamestnancov prijatých na pracovné ...
d)
dátum obsadenia pracovného miesta alebo pracovných miest,
e)
výšku príspevku, jeho špecifikáciu a spôsob úhrady,
f)
podmienky poskytovania príspevku,
g)
spôsob kontroly plnenia dohodnutých podmienok,
h)
podmienky a termín zúčtovania poskytnutého príspevku,
i)
povinnosť a spôsob vrátenia príspevku alebo jeho časti v prípade nesplnenia dohodnutých podmienok ...
j)
záväzok zamestnávateľa, že do určeného termínu predloží pracovnú zmluvu zamestnanca alebo ...
k)
záväzok zamestnávateľa zachovať podporované pracovné miesto alebo pracovné miesta na obdobie ...
l)
záväzok zamestnávateľa, že oznámi úradu každú zmenu dohodnutých podmienok najneskôr do 30 ...
m)
ďalšie dohodnuté náležitosti.
§ 50a

Zrušený

Integrácia znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie v sociálnom podniku

§ 50b
(1)

Sociálny podnik na účely tohto zákona je právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá

a)
zamestnáva zamestnancov, ktorí pred prijatím do pracovného pomeru boli znevýhodnenými uchádzačmi ...
b)
poskytuje podporu a pomoc zamestnancom, ktorí pred prijatím do pracovného pomeru boli znevýhodnenými ...
c)
najmenej 30 % z finančných prostriedkov získaných z príjmu z predmetu činnosti, ktoré zostanú ...
d)
je zapísaná v registri sociálnych podnikov.
(2)

Na účely poskytovania podpory a pomoci zamestnancom nájsť zamestnanie na otvorenom trhu práce, ...

(3)

Fyzickej osobe môže byť priznané postavenie sociálneho podniku, ak je bezúhonná. U právnickej ...

(4)

Postavenie sociálneho podniku prizná ústredie rozhodnutím na základe písomnej žiadosti právnickej ...

(5)

Ústredie prizná postavenie sociálneho podniku na dobu neurčitú. Na základe písomnej žiadosti ...

(6)

Žiadosť o priznanie postavenia sociálneho podniku obsahuje

a)
názov, sídlo, identifikačné číslo právnickej osoby alebo meno, priezvisko, rodné číslo a adresu ...
b)
vykonávané činnosti podľa štatistickej klasifikácie ekonomických činností,
c)
dátum, ku ktorému právnická osoba alebo fyzická osoba žiada o priznanie postavenia sociálneho ...
(7)

Súčasťou žiadosti o priznanie postavenia sociálneho podniku je

a)
podnikateľský plán vrátane kalkulácie predpokladaných príjmov, výdavkov a zisku pred rozdelením, ...
b)
dokumenty a doklady preukazujúce plnenie podmienok podľa odseku 1 písm. a) až c) a odseku 3,
c)
výpis z obchodného registra alebo iný doklad oprávňujúci na podnikanie a na vykonávanie predmetu ...
d)
doklad o vlastníctve priestorov alebo o prenájme priestorov,
e)
preukázanie materiálneho vybavenia na vykonávanie predmetu činnosti sociálneho podniku,
f)
okruh spolupracujúcich subjektov.
(8)

Register sociálnych podnikov vedie ústredie. Zápis do registra sociálnych podnikov vykoná ústredie ...

(9)

Register sociálnych podnikov obsahuje

a)
názov, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby alebo meno a priezvisko a adresu trvalého ...
b)
vykonávané činnosti podľa štatistickej klasifikácie ekonomických činností,
c)
zmeny alebo zánik skutočností zapísaných v rozhodnutí o priznaní postavenia sociálneho podniku. ...
(10)

Sociálnemu podniku, ktorý najmenej 12 kalendárnych mesiacov neplní podmienky podľa tohto zákona, ...

(11)

Sociálny podnik je povinný

a)
zabezpečovať ochranu osobných údajov svojich zamestnancov,
b)
vytvoriť podmienky na výkon kontroly svojej činnosti a poskytovať informácie a doklady požadované ...
c)
predkladať raz ročne ústrediu správu o výsledkoch svojej činnosti v štruktúre podľa odseku ...
d)
oznamovať ústrediu všetky zmeny údajov uvedených v rozhodnutí o priznaní postavenia sociálneho ...
§ 50c

Zrušený


Príspevok na podporu udržania zamestnanosti
(1)

Príspevok na podporu udržania zamestnanosti (ďalej len „príspevok“) sa poskytuje zamestnávateľovi, ...

(2)

Príspevok sa poskytuje zamestnávateľovi na úhradu

a)
preddavku na poistné na zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie a príspevku na starobné ...
b)
sumy preddavku na poistné na zdravotné poistenie a poistného na sociálne poistenie plateného zamestnancom ...
(3)

Úrad poskytne zamestnávateľovi príspevok za dni, v ktorých bola zamestnancovi vyplatená náhrada ...

(4)

Príspevok poskytuje úrad zamestnávateľovi na základe uzatvorenej písomnej dohody podľa odseku ...

(5)

Dohoda uzatvorená podľa odseku 4 obsahuje

a)
identifikačné údaje účastníkov dohody,
b)
dátum začatia a skončenia podpory udržania pracovných miest,
c)
počet zamestnancov a ich profesijnú štruktúru,
d)
výšku náhrady mzdy zamestnanca podľa osobitného predpisu,50)
e)
podmienky a spôsob poskytovania príspevku,
f)
záväzok úradu, že bude poskytovať príspevok v dohodnutom termíne najneskôr do 30 kalendárnych ...
g)
záväzok zamestnávateľa, že oznámi úradu každú zmenu dohodnutých podmienok najneskôr do 30 ...
h)
ďalšie dohodnuté náležitosti.

Príspevok na podporu vytvorenia nového pracovného miesta
(1)

Príspevok na podporu vytvorenia nového pracovného miesta (ďalej len „príspevok“) sa poskytuje ...

(2)

Výška príspevku je mesačne

a)
v bratislavskom kraji 15 % z celkovej ceny práce podľa § 49 ods. 4 vypočítanej z priemernej mzdy ...
b)
v ostatných krajoch 30 % z celkovej ceny práce podľa § 49 ods. 4 vypočítanej z priemernej mzdy ...
(3)

Zamestnávateľ je povinný zachovať vytvorené pracovné miesto pre uchádzača o zamestnanie, na ...

(4)

Príspevok poskytuje zamestnávateľovi úrad, v ktorého územnom obvode sa vytvorí pracovné miesto, ...

(5)

Úrad uzatvorí so zamestnávateľom písomnú dohodu o poskytnutí príspevku, ktorá obsahuje

a)
osobné údaje a identifikačné údaje účastníkov dohody,
b)
charakteristiku vytvoreného pracovného miesta alebo vytvorených pracovných miest,
c)
počet, profesijnú a kvalifikačnú štruktúru uchádzačov o zamestnanie prijatých na vytvorené ...
d)
dátum vytvorenia pracovného miesta alebo vytvorených pracovných miest, obdobie, počas ktorého ...
e)
výšku, podmienky a spôsob poskytovania príspevku,
g)
spôsob kontroly plnenia dohodnutých podmienok,
h)
podmienky a termín zúčtovania poskytnutého príspevku,
i)
spôsob vrátenia príspevku alebo jeho časti v prípade nesplnenia dohodnutých podmienok,
j)
záväzok zamestnávateľa, že do určeného termínu predloží pracovné zmluvy zamestnancov a najneskôr ...
k)
záväzok zamestnávateľa preukázať, že s uchádzačom o zamestnanie prijatým na vytvorené nové ...
l)
záväzok zamestnávateľa predložiť úradu doklad, že vykonáva svoju činnosť nepretržite najmenej ...
m)
záväzok zamestnávateľa, že zachová vytvorené pracovné miesto pre uchádzača o zamestnanie, ...
n)
záväzok úradu, že bude poskytovať zamestnávateľovi príspevok mesačne, najneskôr do 30 kalendárnych ...
o)
záväzok zamestnávateľa, že oznámi úradu každú zmenu dohodnutých podmienok najneskôr do 30 ...
p)
ďalšie dohodnuté náležitosti.

Príspevok ku mzde zamestnanca
(1)

Príspevok ku mzde zamestnanca (ďalej len „príspevok“) sa poskytuje zamestnancovi, ktorý bol ...

(2)

Úrad poskytuje zamestnancovi príspevok na základe uzatvorenej písomnej dohody podľa odseku 4 najviac ...

(3)

Výška príspevku je mesačne

a)
22 % z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zverejnenej Štatistickým úradom ...
b)
11 % z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zverejnenej Štatistickým úradom ...
(4)

Dohoda podľa odseku 2 obsahuje

a)
osobné údaje a identifikačné údaje účastníkov dohody,
b)
názov a adresu zamestnávateľa zamestnanca,
c)
dátum nástupu do zamestnania a dĺžku trvania pracovného pomeru,
d)
záväzok zamestnanca, že do určeného termínu predloží úradu pracovnú zmluvu a najneskôr do ...
e)
záväzok úradu, že bude poskytovať zamestnancovi príspevok mesačne, najneskôr do 30 kalendárnych ...
f)
záväzok zamestnanca, že mesačne, najneskôr do 10 kalendárnych dní po ukončení príslušného ...
g)
výšku, podmienky a spôsob poskytovania príspevku,
h)
spôsob kontroly plnenia dohodnutých podmienok,
i)
podmienky a spôsob vrátenia príspevku alebo jeho časti v prípade nesplnenia dohodnutých podmienok, ...
j)
ďalšie dohodnuté náležitosti.
(5)

Príspevok sa neposkytuje za dni dočasnej pracovnej neschopnosti. Ak zamestnanec nevykonáva pracovnú ...


Príspevok na podporu samostatnej zárobkovej činnosti
(1)

Príspevok na podporu samostatnej zárobkovej činnosti (ďalej len „príspevok“) sa poskytuje uchádzačovi ...

(2)

Príspevok sa poskytuje na úhradu

a)
preddavku na poistné na zdravotné poistenie plateného samostatne zárobkovo činnou osobou podľa ...
b)
poistného na sociálne poistenie plateného dobrovoľným platiteľom poistného podľa osobitného ...
(3)

Príspevok podľa odseku 2 poskytuje úrad po preukázaní úhrady občanom, ktorý vykonáva alebo ...

(4)

Príspevok na základe uzatvorenej písomnej dohody podľa odseku 5 poskytuje úrad, v ktorého územnom ...

(5)

Dohoda uzatvorená podľa odseku 4 obsahuje

a)
osobné údaje a identifikačné údaje účastníkov dohody,
b)
dátum začatia vykonávania alebo prevádzkovania samostatnej zárobkovej činnosti,
c)
výšku príspevku, jeho špecifikáciu a spôsob úhrady,
e)
podmienky poskytnutia príspevku,
f)
spôsob kontroly plnenia dohodnutých podmienok,
g)
záväzok úradu, že bude poskytovať príspevok najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa predloženia ...
h)
záväzok uchádzača o zamestnanie, že oznámi úradu každú zmenu dohodnutých podmienok najneskôr ...
i)
ďalšie dohodnuté náležitosti.
(6)

Občan, ktorý prestal vykonávať alebo prevádzkovať samostatnú zárobkovú činnosť pred uplynutím ...


Príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť v oblasti spracovania poľnohospodárskych výrobkov a obchodovania s nimi
(1)

Príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť v oblasti spracovania poľnohospodárskych výrobkov ...

(2)

Príspevok sa poskytuje na úhradu

a)
preddavku na poistné na zdravotné poistenie plateného samostatne zárobkovo činnou osobou podľa ...
b)
poistného na sociálne poistenie plateného dobrovoľným platiteľom poistného podľa osobitného ...
(3)

Príspevok poskytuje úrad na základe uzatvorenej písomnej dohody podľa odseku 4 po preukázaní ...

(4)

Dohoda uzatvorená podľa odseku 3 obsahuje

a)
osobné údaje a identifikačné údaje účastníkov dohody,
b)
dátum začatia vykonávania činností podľa odseku 1,
c)
výšku príspevku, jeho špecifikáciu a spôsob úhrady,
e)
podmienky poskytnutia príspevku,
f)
spôsob kontroly plnenia dohodnutých podmienok,
g)
záväzok úradu, že bude poskytovať príspevok do 30 kalendárnych dní odo dňa predloženia dokladov, ...
h)
záväzok uchádzača o zamestnanie, že oznámi úradu každú zmenu dohodnutých podmienok najneskôr ...
i)
ďalšie dohodnuté náležitosti.
(5)

Občan, ktorý prestal vykonávať činnosti podľa odseku 1 pred uplynutím 24 mesiacov, môže byť ...

§ 50i

Zrušený

§ 50j
Príspevok na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti
(1)

Úrad môže poskytnúť príspevok na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti (ďalej ...

(2)

Príspevok možno poskytnúť zamestnávateľovi, ktorým je

a)
obec alebo samosprávny kraj,
b)
právnická osoba, ktorej zakladateľom alebo zriaďovateľom je obec alebo samosprávny kraj.
(3)

Mesačná výška príspevku je 80 % z celkovej ceny práce zamestnanca, najviac 60 % z celkovej ceny ...

(4)

Príspevok sa poskytuje najviac počas deviatich kalendárnych mesiacov bez možnosti jeho opakovaného ...

(5)

Príspevok sa poskytuje na základe písomnej dohody o poskytnutí príspevku uzatvorenej medzi úradom ...

(6)

Zamestnávateľ nemôže zamestnanca, na ktorého zamestnávanie sa mu poskytuje príspevok, dočasne ...

(7)

Dohoda o poskytnutí príspevku podľa odseku 5 obsahuje

a)
identifikačné údaje účastníkov dohody,
b)
charakteristiku pracovného miesta alebo pracovných miest,
c)
počet, profesijnú a kvalifikačnú štruktúru znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie podľa ...
d)
dátum vzniku pracovného pomeru na určitú dobu a dohodnutú dobu trvania pracovného pomeru na určitú ...
e)
maximálnu výšku celkovej ceny práce na každého prijatého znevýhodneného uchádzača o zamestnanie ...
f)
podmienky a spôsob poskytovania príspevku,
g)
spôsob kontroly plnenia dohodnutých podmienok,
h)
podmienky a termín zúčtovania poskytnutého príspevku,
i)
spôsob vrátenia príspevku alebo jeho časti v prípade nesplnenia dohodnutých podmienok,
j)
záväzok zamestnávateľa, že do určeného termínu predloží úradu pracovné zmluvy zamestnancov ...
k)
záväzok úradu, že bude zamestnávateľovi poskytovať príspevok mesačne, najneskôr do 30 kalendárnych ...
l)
záväzok zamestnávateľa, že oznámi úradu každú zmenu dohodnutých podmienok najneskôr do 30 ...
m)
ďalšie dohodnuté náležitosti.
§ 50k
Príspevok na podporu udržania pracovných miest
(1)

Úrad môže poskytnúť príspevok na podporu udržania pracovných miest (ďalej len „príspevok“) ...

(2)

Mesačná výška príspevku je 50 % z náhrady mzdy poskytnutej zamestnancovi,50) najviac 50 % z priemernej ...

(3)

Príspevok sa poskytuje na základe písomnej dohody o poskytnutí príspevku uzatvorenej medzi úradom ...

(4)

Príspevok sa poskytuje najviac počas 12 mesiacov. Príspevok sa poskytuje za dni, v ktorých bola ...

(5)

Zamestnávateľ nemôže zamestnanca, na ktorého sa poskytuje príspevok, dočasne prideliť na výkon ...

(6)

Dohoda o poskytnutí príspevku podľa odseku 3 obsahuje

a)
identifikačné údaje účastníkov dohody,
b)
dátum začatia a dátum skončenia podpory udržania pracovných miest,
c)
počet zamestnancov a ich profesijnú štruktúru,
d)
výšku náhrady mzdy poskytnutej zamestnancovi,50)
e)
podmienky a spôsob poskytovania príspevku,
f)
záväzok úradu, že bude poskytovať príspevok v dohodnutom termíne najneskôr do 30 kalendárnych ...
g)
záväzok zamestnávateľa, že oznámi úradu každú zmenu dohodnutých podmienok najneskôr do 30 ...
h)
ďalšie dohodnuté náležitosti.
§ 51
Príspevok na vykonávanie absolventskej praxe
(1)

Absolventská prax podľa tohto zákona umožňuje získanie odborných zručností a praktických skúseností ...

(2)

Absolventská prax sa môže vykonávať na základe uzatvorenej písomnej dohody o absolventskej praxi ...

(3)

Absolventská prax sa vykonáva najmenej 3 mesiace a najviac 6 mesiacov, bez možnosti jej predĺženia ...

(4)

Počas vykonávania absolventskej praxe môže úrad poskytnúť absolventovi školy paušálny príspevok ...

(5)

Počas vykonávania absolventskej praxe má absolvent školy nárok na voľno v rozsahu desiatich pracovných ...

(6)

Okrem poskytnutia voľna v rozsahu desiatich pracovných dní zamestnávateľ ospravedlní absolventovi ...

(7)

Dohoda uzatvorená podľa odseku 2 medzi úradom a absolventom školy obsahuje najmä

a)
záväzok úradu zabezpečiť absolventovi školy vykonávanie absolventskej praxe u dohodnutého zamestnávateľa, ...
b)
záväzok absolventa školy vykonávať absolventskú prax u zamestnávateľa dohodnutého úradom,
c)
začiatok a dĺžku vykonávania absolventskej praxe,
d)
druh a spôsob získavania praktických skúseností, druh pracovného miesta, na ktorom sa bude absolventská ...
e)
záväzok absolventa školy dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy, vnútorné predpisy ...
f)
záväzok absolventa školy uhradiť úradu náhradu škody, ktorú spôsobil zamestnávateľovi úmyselným ...
g)
záväzok absolventa školy uzatvoriť poistnú zmluvu o úrazovom poistení počas vykonávania absolventskej ...
h)
záväzok úradu uhrádzať absolventovi školy paušálny príspevok podľa odseku 4 do 15 pracovných ...
(8)

Dohoda medzi úradom a zamestnávateľom uzatvorená podľa odseku 2 obsahuje najmä

a)
záväzok zamestnávateľa vytvárať absolventovi školy podmienky na vykonávanie absolventskej praxe, ...
b)
druh a spôsob získavania praktických skúseností, druh pracovného miesta, na ktorom bude absolventská ...
c)
záväzok zamestnávateľa preukázateľne oboznámiť absolventa školy so všeobecne záväznými ...
d)
záväzok zamestnávateľa viesť evidenciu dochádzky absolventa školy a predkladať ju mesačne do ...
e)
záväzok zamestnávateľa oznámiť úradu neúčasť absolventa školy na vykonávaní absolventskej ...
f)
záväzok zamestnávateľa, že povereným zamestnancom úradu umožní vykonať kontrolu plnenia tejto ...
g)
záväzok zamestnávateľa, že nezníži počet pracovných miest z dôvodu prijatia uchádzača o ...
§ 51a

Zrušený

§ 52
Príspevok na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec alebo formou menších ...
(1)

Aktivačná činnosť formou menších obecných služieb pre obec alebo formou menších služieb pre ...

(2)

Menšie obecné služby pre obec organizované obcou alebo rozpočtovou organizáciou alebo príspevkovou ...

(3)

Menšie služby pre samosprávny kraj organizované samosprávnym krajom alebo rozpočtovou organizáciou ...

(4)

Menšie obecné služby pre obec alebo menšie služby pre samosprávny kraj dlhodobo nezamestnaný ...

(5)

Na účely organizovania menších obecných služieb pre obec miestne príslušný úrad poskytuje ...

a)
meno, priezvisko a dátum narodenia,
b)
ulicu, obec alebo mestskú časť trvalého pobytu,
c)
dosiahnutý stupeň vzdelania, získané odborné zručnosti alebo druh doteraz vykonávanej práce,
d)
dĺžku vedenia v evidencii uchádzačov o zamestnanie,
e)
informáciu o tom, či je poberateľom dávky v hmotnej núdzi.49)
(6)

Na účely organizovania menších služieb pre samosprávny kraj poskytne miestne príslušný úrad ...

(7)

Úrad poskytuje obci alebo samosprávnemu kraju príspevok, ktorý možno použiť na úhradu časti ...

(8)

Príspevok podľa odseku 7 sa poskytuje na základe uzatvorenej písomnej dohody medzi úradom a obcou ...

(9)

Príspevok poskytuje úrad, v ktorého územnom obvode má dlhodobo nezamestnaný občan trvalý pobyt. ...

(10)

Dohoda uzatvorená podľa odseku 8 obsahuje

a)
osobné údaje a identifikačné údaje účastníkov dohody,
b)
počet dlhodobo nezamestnaných občanov prijatých na vykonávanie menších obecných služieb pre ...
c)
druh a rozsah vykonávaných menších obecných služieb pre obec alebo menších služieb pre samosprávny ...
d)
celkovú výšku, termín a dĺžku poskytovania príspevku podľa odseku 8,
e)
počet zamestnancov, ktorí organizujú vykonávanie menších obecných služieb pre obec alebo menších ...
f)
záväzok úradu, že poskytne príspevok podľa odseku 8 mesačne, najneskôr do 30 kalendárnych dní ...
g)
záväzok obce alebo samosprávneho kraja, že oznámi úradu každé nedodržanie rozsahu hodín vykonávania ...
h)
záväzok obce alebo samosprávneho kraja, že najneskôr do 15 kalendárnych dní oznámi úradu každé ...
i)
podmienky poskytovania príspevku,
j)
spôsob kontroly plnenia dohodnutých podmienok,
k)
spôsob a lehotu vrátenia príspevku alebo jeho časti v prípade nesplnenia dohodnutých podmienok, ...
l)
ďalšie dohodnuté náležitosti.
(11)

Ak obec alebo samosprávny kraj porušil dohodu uzatvorenú s úradom podľa odseku 10 a úrad z tohto ...

(12)

Úrad uzatvára s dlhodobo nezamestnaným občanom dohodu o podmienkach vykonávania menších obecných ...

a)
osobné údaje a identifikačné údaje účastníkov dohody,
b)
druh vykonávaných menších obecných služieb pre obec alebo menších služieb pre samosprávny ...
c)
začiatok a dĺžku vykonávania menších obecných služieb pre obec alebo menších služieb pre ...
d)
záväzok úradu zabezpečiť dlhodobo nezamestnanému občanovi vykonávanie menších obecných služieb ...
e)
záväzok dlhodobo nezamestnaného občana vykonávať menšie obecné služby pre obec alebo menšie ...
f)
záväzok dlhodobo nezamestnaného občana dodržiavať vnútorné predpisy a pokyny obce alebo samosprávneho ...
g)
ďalšie dohodnuté náležitosti.
(13)

Ak sa dlhodobo nezamestnaný občan nemôže zúčastniť menších obecných služieb pre obec alebo ...

§ 52a
Príspevok na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby
(1)

Dobrovoľnícka služba na účely tohto zákona je forma aktivácie uchádzača o zamestnanie vykonávaním ...

a)
pri starostlivosti o nezamestnané osoby, občanov so zdravotným postihnutím, imigrantov, osoby po ...
b)
pri prírodných katastrofách, ekologických katastrofách, humanitárnej pomoci a v civilnej ochrane. ...
(2)

Dobrovoľnícku službu vykonáva uchádzač o zamestnanie v rozsahu 20 hodín týždenne nepretržite ...

(3)

Počas vykonávania dobrovoľníckej služby úrad poskytuje uchádzačovi o zamestnanie paušálny ...

(4)

Úrad môže poskytnúť právnickej osobe alebo fyzickej osobe podľa odseku 2 príspevok, ktorý možno ...

(5)

Príspevok podľa odseku 4 sa poskytuje na základe uzatvorenej písomnej dohody medzi úradom a právnickou ...

(6)

Právnickej osobe alebo fyzickej osobe podľa odseku 2 sa poskytuje príspevok podľa odseku 4, ak ku ...

(7)

Uchádzač o zamestnanie môže dobrovoľnícku službu vykonávať opakovane len v oblastiach podľa ...

(8)

Príspevok poskytuje úrad, v ktorého územnom obvode sa dobrovoľnícka služba vykonáva.

(9)

Dohoda uzatvorená podľa odseku 5 obsahuje

a)
osobné údaje a identifikačné údaje účastníkov dohody,
b)
počet uchádzačov o zamestnanie prijatých na vykonávanie dobrovoľníckej služby a dĺžku trvania ...
c)
druh, rozsah a podmienky vykonávania dobrovoľníckej služby,
d)
celkovú výšku, účel, termín a dĺžku poskytovania príspevku podľa odseku 5,
e)
počet zamestnancov, ktorí organizujú vykonávanie dobrovoľníckej služby uchádzačmi o zamestnanie ...
f)
záväzok úradu, že poskytne príspevok podľa odseku 5 mesačne, najneskôr do 30 kalendárnych dní ...
g)
záväzok právnickej osoby alebo fyzickej osoby viesť evidenciu dochádzky uchádzača o zamestnanie ...
h)
záväzok právnickej osoby alebo fyzickej osoby, že oznámi úradu každé nedodržanie rozsahu hodín ...
i)
záväzok právnickej osoby alebo fyzickej osoby, že najneskôr do 15 kalendárnych dní oznámi úradu ...
j)
podmienky poskytovania príspevku,
k)
spôsob kontroly plnenia dohodnutých podmienok,
l)
spôsob a lehotu vrátenia príspevku alebo jeho časti v prípade nesplnenia dohodnutých podmienok, ...
m)
ďalšie dohodnuté náležitosti.
(10)

Ak právnická osoba alebo fyzická osoba podľa odseku 2 porušila dohodu uzatvorenú s úradom podľa ...

(11)

Úrad uzatvára s uchádzačom o zamestnanie dohodu o podmienkach vykonávania dobrovoľníckej služby, ...

a)
osobné údaje a identifikačné údaje účastníkov dohody,
b)
druh vykonávanej dobrovoľníckej služby,
c)
začiatok a dĺžku vykonávania dobrovoľníckej služby,
d)
záväzok úradu zabezpečiť uchádzačovi o zamestnanie vykonávanie dobrovoľníckej služby,
e)
záväzok uchádzača o zamestnanie vykonávať dobrovoľnícku službu zabezpečenú úradom,
f)
záväzok uchádzača o zamestnanie dodržiavať vnútorné predpisy a pokyny organizátora dobrovoľníckej ...
g)
záväzok uchádzača o zamestnanie uhradiť úradu náhradu škody, ktorú spôsobil právnickej osobe ...
h)
záväzok úradu uhrádzať uchádzačovi o zamestnanie paušálny príspevok podľa odseku 3 do 30 ...
i)
ďalšie dohodnuté náležitosti.
(12)

Ak sa uchádzač o zamestnanie nemôže zúčastniť na aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej ...

§ 53
Príspevok na dochádzku za prácou
(1)

Úrad poskytuje mesačne príspevok na dochádzku za prácou (ďalej len „príspevok“) na úhradu ...

(2)

Príspevok sa poskytuje zamestnancovi najviac počas šiestich mesiacov od jeho nástupu do zamestnania. ...

(3)

Príspevok sa poskytuje na úhradu cestovných výdavkov na dopravu hromadnými dopravnými prostriedkami, ...

(4)

Príspevok poskytuje úrad, v ktorého evidencii uchádzačov o zamestnanie bol zamestnanec vedený, ...

§ 53a
Príspevok na presťahovanie za prácou
(1)

Príspevok na presťahovanie za prácou (ďalej len „príspevok“) je náhrada časti preukázaných ...

(2)

Výdavky súvisiace s presťahovaním za prácou sú aj preukázané výdavky na prvé nájomné a na ...

(3)

Úrad poskytuje príspevok občanovi, ktorý bol uchádzačom o zamestnanie vedeným v evidencii uchádzačov ...

(4)

Príspevok poskytuje úrad na základe preukázania zmeny miesta trvalého pobytu zamestnancom.

(5)

Ak o príspevok požiadajú písomne obaja manželia, ktorí spĺňajú podmienky podľa odseku 3, úrad ...

(6)

Príspevok poskytuje úrad jednorazovo raz za dva roky.

§ 53b
Príspevok na dopravu do zamestnania
(1)

Príspevok na dopravu do zamestnania (ďalej len „príspevok“) môže úrad poskytnúť zamestnávateľovi ...

(2)

Ak sú splnené podmienky podľa odseku 1, príspevok sa poskytuje vo výške najviac 50 % nákladov ...

(3)

Príspevok poskytuje úrad, v ktorého územnom obvode má zamestnávateľ sídlo alebo trvalý pobyt, ...

(4)

Dohoda o poskytnutí príspevku obsahuje

a)
osobné údaje a identifikačné údaje účastníkov dohody,
b)
počet mesačne prepravovaných zamestnancov,
c)
prepravnú vzdialenosť v km,
d)
predpokladanú mesačnú výšku nákladov na dopravu zamestnancov,
e)
spôsob preukázania skutočností podľa odseku 1,
f)
maximálnu výšku príspevku, jeho špecifikáciu a spôsob úhrady,
g)
podmienky poskytnutia príspevku,
h)
spôsob kontroly plnenia dohodnutých podmienok,
i)
podmienky a termín zúčtovania poskytnutého príspevku,
j)
spôsob vrátenia príspevku alebo jeho časti v prípade nesplnenia dohodnutých podmienok,
k)
záväzok zamestnávateľa, že oznámi úradu každú zmenu dohodnutých podmienok najneskôr do 30 ...
l)
záväzok úradu, že bude poskytovať zamestnávateľovi príspevok mesačne, najneskôr do 30 kalendárnych ...
m)
ďalšie dohodnuté náležitosti.
§ 53c

Zrušený

§ 53d
Príspevok na vytvorenie nového pracovného miesta
(1)

Za aktívne opatrenie na trhu práce sa považuje aj investičná pomoc na podporu počiatočnej investície ...

(2)

Príspevok môže byť poskytnutý na čiastočnú úhradu oprávnených nákladov najviac vo výške ...

(3)

Ak investičný zámer bude realizovaný v okrese, v ktorom priemerná miera evidovanej nezamestnanosti ...

(4)

Príspevok poskytuje ústredie na základe zmluvy o poskytnutí príspevku na vytvorenie nového pracovného ...

(5)

Zmluva podľa odseku 4 obsahuje

a)
osobné údaje a identifikačné údaje účastníkov zmluvy,
b)
počet a profesijnú štruktúru pracovných miest, ktoré budú vytvorené,
c)
dátum, do ktorého budú nové pracovné miesta obsadené dohodnutým počtom zamestnancov,
d)
druhy nákladov, na úhradu ktorých možno príspevok použiť,
e)
výšku, termín a spôsob poskytnutia príspevku,
f)
spôsob kontroly plnenia dohodnutých podmienok,
g)
spôsob a termín zúčtovania príspevku,
h)
záväzok zamestnávateľa vrátiť príspevok alebo jeho pomernú časť, ak sa nevyčerpá v dohodnutom ...
i)
podmienky vypovedania zmluvy,
j)
ďalšie dohodnuté náležitosti.
(6)

Zamestnávateľovi, ktorému bol poskytnutý príspevok, nemôže byť poskytnutý ďalší príspevok ...

§ 54
Projekty a programy
(1)

Za aktívne opatrenia na trhu práce sa považujú aj

a)
národné projekty, ktoré schvaľuje ministerstvo a realizuje ústredie alebo úrad,
b)
projekty na zlepšenie postavenia uchádzačov o zamestnanie na trhu práce, ktoré schvaľuje ministerstvo ...
c)
projekty na zlepšenie postavenia uchádzačov o zamestnanie na trhu práce, ktoré schvaľuje ústredie ...
d)
projekty na zlepšenie postavenia uchádzačov o zamestnanie na trhu práce, ktoré schvaľuje ministerstvo ...
e)
pilotné projekty na overenie nových aktívnych opatrení na trhu práce, ktoré schvaľuje ministerstvo ...
f)
pilotné projekty alebo pilotné programy na podporu rozvoja regionálnej alebo miestnej zamestnanosti, ...
(2)

Projekty a programy podľa odseku 1 sú financované zo zdrojov Európskeho sociálneho fondu a spolufinancované ...

(3)

Na projekty a programy realizované podľa odseku 1 sa neposkytujú príspevky podľa tohto zákona.

Ôsma časť

Podpora zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím

§ 55
Chránená dielňa a chránené pracovisko
(1)

Chránená dielňa a chránené pracovisko sú pracoviská zriadené právnickou osobou alebo fyzickou ...

(2)

Postavenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska priznáva úrad. Právnická osoba alebo ...

(3)

Za chránenú dielňu alebo chránené pracovisko podľa tohto zákona sa považuje aj výrobné družstvo ...

(4)

Chránená dielňa a chránené pracovisko sú určené predovšetkým na pracovné uplatnenie občanov ...

(5)

O priznanie postavenia chránenej dielne alebo chráneného pracoviska môže písomne požiadať právnická ...

(6)

Úrad prizná postavenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska na dobu neurčitú. Priznané ...

(7)

Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá má priznané postavenie chránenej dielne alebo chráneného ...

a)
zamestnávať v chránenej dielni najmenej 50 % občanov so zdravotným postihnutím počas obdobia, ...
b)
viesť osobitnú evidenciu nákladov, výkonov a hospodárskeho výsledku chránenej dielne alebo chráneného ...
c)
oznámiť úradu každú zmenu súvisiacu s priznaným postavením chránenej dielne alebo chráneného ...
d)
oznámiť úradu zmenu sídla chránenej dielne alebo chráneného pracoviska najneskôr 30 kalendárnych ...
(8)

Ústredie a úrad vedie zoznam chránených dielní a chránených pracovísk, ktorý obsahuje údaje ...

§ 55a

Zrušený

§ 55b

Zrušený

§ 55c

Zrušený

§ 56
Príspevok na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska
(1)

Úrad môže poskytnúť príspevok na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska (ďalej ...

(2)

Príspevok sa poskytuje na úhradu časti nákladov na zriadenie pracovného miesta pre občana so zdravotným ...

(3)

Výška príspevku na jedno zriadené pracovné miesto v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku ...

a)
v bratislavskom kraji najviac 4-násobok celkovej ceny práce podľa § 49 ods. 4 vypočítanej z priemernej ...
b)
v ostatných krajoch
1.
v okresoch s priemernou mierou evidovanej nezamestnanosti nižšou alebo rovnakou, ako je celoslovenský ...
2.
v okresoch s priemernou mierou evidovanej nezamestnanosti vyššou, ako je celoslovenský priemer v ...
(4)

Príspevok sa poskytuje na základe písomnej dohody o poskytnutí príspevku uzatvorenej medzi úradom ...

(5)

Pracovné miesta, na ktorých zriadenie bol poskytnutý príspevok, sa môžu obsadzovať len uchádzačmi ...

(6)

Zamestnávateľ, ktorému bol poskytnutý príspevok, je povinný zachovať zriadené pracovné miesto ...

(7)

Za zriadenie pracovného miesta v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku u zamestnávateľa ...

(8)

Zamestnávateľ je povinný nahlásiť do 30 kalendárnych dní úradu všetky zmeny na tých pracovných ...

(9)

Dohoda o poskytnutí príspevku podľa odseku 4 obsahuje

a)
osobné údaje a identifikačné údaje účastníkov dohody,
b)
charakteristiku pracovného miesta alebo pracovných miest v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku, ...
c)
počet, profesijnú a kvalifikačnú štruktúru zamestnancov so zdravotným postihnutím prijatých ...
d)
dátum zriadenia pracovného miesta a obdobie, počas ktorého bude zriadené pracovné miesto v chránenej ...
e)
maximálnu výšku celkovej ceny práce na každého prijatého občana so zdravotným postihnutím,
f)
podmienky a spôsob poskytnutia príspevku,
g)
spôsob kontroly plnenia dohodnutých podmienok,
h)
podmienky a termín zúčtovania poskytnutého príspevku,
i)
podmienky a spôsob vrátenia príspevku alebo jeho časti v prípade nesplnenia dohodnutých podmienok, ...
j)
záväzok zamestnávateľa, že do určeného termínu predloží pracovné zmluvy zamestnancov a najneskôr ...
k)
záväzok úradu, že poskytne zamestnávateľovi príspevok najneskôr do 30 kalendárnych dní odo ...
l)
záväzok zamestnávateľa, že oznámi úradu každú zmenu dohodnutých podmienok najneskôr do 30 ...
m)
ďalšie dohodnuté náležitosti.
§ 56a
Príspevok na udržanie občana so zdravotným postihnutím v zamestnaní
(1)

Úrad môže poskytnúť príspevok na udržanie občana so zdravotným postihnutím v zamestnaní (ďalej ...

(2)

Príspevok sa poskytuje zamestnávateľovi na úhradu preddavku na poistné na povinné verejné zdravotné ...

(3)

Príspevok sa poskytuje na základe písomnej dohody o poskytnutí príspevku uzatvorenej medzi úradom ...

(4)

Dohoda o poskytnutí príspevku podľa odseku 3 obsahuje

a)
počet zamestnancov, na ktorých sa poskytuje príspevok a ich profesijnú štruktúru,
b)
spôsob poskytovania príspevku,
c)
výšku príspevku,
d)
záväzok zamestnávateľa, že oznámi úradu každú zmenu dohodnutých podmienok najneskôr do 30 ...
e)
záväzok úradu, že poskytne zamestnávateľovi príspevok najneskôr do 30 kalendárnych dní odo ...
f)
podmienky a spôsob vrátenia príspevku alebo jeho časti v prípade nesplnenia dohodnutých podmienok, ...
g)
ďalšie dohodnuté náležitosti.
§ 57
Príspevok občanovi so zdravotným postihnutím na samostatnú zárobkovú činnosť
(1)

Úrad môže poskytnúť príspevok občanovi so zdravotným postihnutím na samostatnú zárobkovú ...

(2)

Výška príspevku je

a)
v bratislavskom kraji najviac 3,2-násobok celkovej ceny práce podľa § 49 ods. 4 vypočítanej z ...
b)
v ostatných krajoch
1.
v okresoch s priemernou mierou evidovanej nezamestnanosti nižšou alebo rovnakou, ako je celoslovenský ...
2.
v okresoch s priemernou mierou evidovanej nezamestnanosti vyššou, ako je celoslovenský priemer v ...
(3)

Príspevok sa poskytuje na základe písomnej dohody o poskytnutí príspevku uzatvorenej medzi úradom ...

(4)

Úrad poskytne najviac 30 % výšky príspevku podľa odseku 5 písm. c) do 30 kalendárnych dní odo ...

(5)

Dohoda o poskytnutí príspevku podľa odseku 3 obsahuje

a)
identifikačné údaje účastníkov dohody,
b)
vykonávané činnosti podľa štatistickej klasifikácie ekonomických činností,
c)
výšku príspevku a spôsob poskytovania príspevku,
d)
dátum zriadenia chráneného pracoviska a dátum začatia prevádzkovania samostatnej zárobkovej činnosti, ...
e)
obdobie, počas ktorého bude na chránenom pracovisku prevádzkovaná samostatná zárobková činnosť, ...
f)
podmienky poskytnutia príspevku,
g)
spôsob kontroly plnenia dohodnutých podmienok a spôsob vrátenia príspevku alebo jeho časti v prípade ...
h)
záväzok občana so zdravotným postihnutím, ktorý začne prevádzkovať samostatnú zárobkovú ...
i)
záväzok občana so zdravotným postihnutím, ktorý začne prevádzkovať samostatnú zárobkovú ...
j)
záväzok uchádzača o zamestnanie, že predloží doklady preukazujúce vynaložené náklady podľa ...
k)
ďalšie dohodnuté náležitosti.
(6)

Úrad zabezpečí uchádzačovi o zamestnanie, ktorý je občanom so zdravotným postihnutím, na základe ...

(7)

Občan so zdravotným postihnutím, ktorému bol poskytnutý príspevok a ktorý nesplnil povinnosť ...

(8)

Úrad môže opätovne poskytnúť príspevok uchádzačovi o zamestnanie, ktorý je občanom so zdravotným ...

(9)

Úrad môže poskytnúť príspevok uchádzačovi o zamestnanie, ktorý je občanom so zdravotným postihnutím ...

§ 57a

Zrušený

§ 58
Agentúra podporovaného zamestnávania
(1)

Agentúra podporovaného zamestnávania na účely tohto zákona je právnická osoba alebo fyzická ...

a)
poskytovanie odborného poradenstva zameraného na podporu a pomoc pri získaní a udržaní si pracovného ...
b)
zisťovanie schopností a odborných zručností občanov so zdravotným postihnutím a dlhodobo nezamestnaných ...
c)
vyhľadávanie vhodného zamestnania pre občana so zdravotným postihnutím a pre dlhodobo nezamestnaného ...
d)
poskytovanie odborného poradenstva zamestnávateľovi pri získavaní zamestnancov, ktorí sú občanmi ...
e)
vykonávanie výberu vhodného občana so zdravotným postihnutím alebo vhodného dlhodobo nezamestnaného ...
f)
poskytovanie odborného poradenstva zamestnávateľovi pri úprave pracovného miesta a pracovných ...
(2)

Činnosti uvedené v odseku 1 písm. a) až f) môže agentúra podporovaného zamestnávania vykonávať ...

(3)

Na výber agentúry podporovaného zamestnávania úradom sa vzťahuje osobitný predpis.18aa)

(4)

Dohoda podľa odseku 2 obsahuje najmä

a)
druh služieb poskytovaných agentúrou podporovaného zamestnávania,
b)
počet uchádzačov o zamestnanie, ktorí sú občanmi so zdravotným postihnutím, a počet uchádzačov ...
c)
dátum začatia poskytovania služieb a dátum skončenia poskytovania služieb,
d)
miesto poskytovania služieb,
e)
výšku nákladov za poskytnuté služby,
f)
spôsob úhrady nákladov za poskytnuté služby,
g)
záväzok agentúry podporovaného zamestnávania ohlásiť každú zmenu počtu uchádzačov o zamestnanie, ...
h)
spôsob preukazovania nákladov súvisiacich s poskytovaním služieb podporovaného zamestnávania.
(5)

Fyzická osoba môže vykonávať podporované zamestnávanie, ak je bezúhonná, má skončené vysokoškolské ...

(6)

Povolenie na vykonávanie činnosti agentúry podporovaného zamestnávania vydáva ústredie na dobu ...

(7)

Agentúre podporovaného zamestnávania, ktorej bolo zrušené povolenie na vykonávanie činnosti agentúry ...

(8)

Žiadosť o vydanie povolenia na vykonávanie činnosti agentúry podporovaného zamestnávania obsahuje ...

a)
názov, sídlo, identifikačné číslo právnickej osoby a druh ekonomickej činnosti právnickej osoby ...
b)
doklady o dosiahnutom stupni vzdelania fyzickej osoby; u právnickej osoby doklady o dosiahnutom stupni ...
c)
územný rozsah, v ktorom agentúra dočasného zamestnávania bude vykonávať svoju činnosť.
(9)

Súčasťou žiadosti o vydanie povolenia na vykonávanie činnosti agentúry podporovaného zamestnávania ...

a)
projekt vykonávania podporovaného zamestnávania vrátane predpokladaných príjmov a výdavkov,
b)
zmluva o prenájme priestorov alebo doklad o vlastníctve priestorov,
c)
preukázanie materiálneho vybavenia na vykonávanie činnosti agentúry podporovaného zamestnávania, ...
d)
okruh spolupracujúcich subjektov,
e)
personálne zabezpečenie výkonu činnosti kvalifikovanými zamestnancami.
(10)

Povolenie na vykonávanie činnosti agentúry podporovaného zamestnávania obsahuje

a)
názov, sídlo, identifikačné číslo právnickej osoby a druh ekonomickej činnosti právnickej osoby ...
b)
druh služieb, ktoré bude agentúra podporovaného zamestnávania poskytovať,
c)
územný rozsah, v ktorom bude agentúra podporovaného zamestnávania poskytovať služby.
(11)

Za vydanie, zmenu alebo vydanie duplikátu povolenia na vykonávanie činnosti agentúry podporovaného ...

(12)

Agentúra podporovaného zamestnávania je povinná

a)
zabezpečovať ochranu osobných údajov podľa osobitného predpisu22) o občanoch so zdravotným postihnutím, ...
b)
vytvoriť podmienky na výkon kontroly jej činnosti a poskytnúť informácie a doklady orgánom kontroly, ...
c)
poskytovať ústrediu správu o svojej činnosti za uplynulý kalendárny rok v termíne do 31. marca ...
(13)

Agentúra podporovaného zamestnávania pri vykonávaní činnosti nesmie

a)
zhromažďovať osobné údaje o občanoch, ktoré nie sú nevyhnutné na podporované zamestnávanie, ...
b)
vykonávať zrážky zo mzdy zamestnanca, ktorému bolo sprostredkované podporované zamestnanie s ...
(14)

Ústredie môže činnosť agentúry podporovaného zamestnávania pozastaviť pred uplynutím obdobia, ...

(15)

Návrh na pozastavenie alebo zrušenie povolenia na činnosť agentúry podporovaného zamestnávania ...

a)
príslušný daňový úrad, ktorý zistil porušenie právnych predpisov v oblastí daní,33)
b)
príslušný úrad, ktorý zistil porušenie právnych predpisov v oblasti služieb zamestnanosti,
c)
Sociálna poisťovňa, ak zistila nesplnenie povinností odvodu poistného na sociálne poistenie a ...
d)
príslušný inšpektorát práce, ktorý zistil porušenie pracovnoprávnych predpisov v oblasti bezpečnosti ...
e)
občan, ktorý bol činnosťou agentúry podporovaného zamestnávania poškodený.
(16)

Ústredie vedie register agentúr podporovaného zamestnávania, ktorý obsahuje údaje podľa odseku ...

§ 59
Príspevok na činnosť pracovného asistenta
(1)

Úrad poskytne na základe písomnej žiadosti zamestnávateľovi, ktorý zamestnáva občana so zdravotným ...

(2)

Pracovný asistent na účely tohto zákona je

a)
zamestnanec, ktorý poskytuje pomoc zamestnancovi alebo zamestnancom, ktorí sú občanmi so zdravotným ...
b)
fyzická osoba, ktorá poskytuje pomoc samostatne zárobkovo činnej osobe, ktorá je občanom so zdravotným ...
(3)

Pracovný asistent musí mať 18 rokov veku a spôsobilosť na právne úkony.

(4)

Príspevok sa poskytuje mesačne najmenej vo výške 41 % a najviac vo výške 70 % celkovej ceny práce ...

a)
pracovného pomeru zamestnanca, ktorý je občanom so zdravotným postihnutím alebo zamestnancov, ktorí ...
b)
prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti osobou, ktorá je občanom so zdravotným ...
(5)

Príspevok sa poskytuje na základe písomnej dohody o poskytnutí príspevku uzatvorenej medzi úradom ...

(6)

Dohoda o poskytnutí príspevku podľa odseku 5 obsahuje

a)
počet zamestnancov, ktorí sú občanmi so zdravotným postihnutím a ktorí sú v priamej starostlivosti ...
b)
počet pracovných asistentov,
c)
výšku príspevku a dĺžku poskytovania príspevku,
d)
spôsob poskytovania príspevku,
e)
spôsob vrátenia príspevku alebo jeho časti pri nesplnení dohodnutých podmienok,
f)
ďalšie dohodnuté náležitosti.
(7)

Samostatne zárobkovo činná osoba, ktorá je občanom so zdravotným postihnutím, uzatvára s pracovným ...

a)
druh a rozsah činností vykonávaných pracovným asistentom,
b)
miesto výkonu činností pracovného asistenta,
c)
dohodnutý pracovný čas,
d)
práva a povinnosti pracovného asistenta,
e)
výšku odmeny a spôsob jej vyplácania,
f)
dôvody odstúpenia od zmluvy.
(8)

Samostatne zárobkovo činná osoba, ktorá je občanom so zdravotným postihnutím, je povinná predložiť ...

§ 60
Príspevok na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na ...
(1)

Príspevok na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na ...

(2)

Za prevádzkové náklady chránenej dielne alebo chráneného pracoviska, na ktorých úhradu sa poskytuje ...

a)
nájomné a náklady na služby spojené s nájomným,
b)
náklady spojené s povinnými revíziami a náklady na poistenie objektu, v ktorom je prevádzkovaná ...
c)
náklady na palivo a energiu,
d)
vodné, stočné a náklady na odvoz a likvidáciu odpadu,
e)
náklady na dopravu materiálu, hotových výrobkov a na dopravu súvisiacu s poskytovaním služieb, ...
f)
náklady na úhradu mzdy a preddavku na poistné na povinné verejné zdravotné poistenie, poistného ...
g)
náklady na opravu a údržbu objektu, v ktorom je prevádzkovaná chránená dielňa alebo chránené ...
h)
náklady na opravu a údržbu zariadenia chránenej dielne alebo chráneného pracoviska, ak toto zariadenie ...
i)
náklady súvisiace so zabezpečovaním administratívy chránenej dielne alebo chráneného pracoviska. ...
(3)

Za prevádzkové náklady chránenej dielne alebo chráneného pracoviska zriadených občanom so zdravotným ...

a)
nájomné a náklady na služby spojené s nájomným, okrem nájomného za bytovú jednotku a nákladov ...
b)
náklady spojené s povinnými revíziami a náklady na poistenie objektu, v ktorom je prevádzkovaná ...
c)
náklady na palivo a energiu,
d)
vodné, stočné a náklady na odvoz a likvidáciu odpadu,
e)
náklady na dopravu materiálu a hotových výrobkov,
f)
náklady na úhradu preddavku na poistné na povinné verejné zdravotné poistenie, poistného na sociálne ...
g)
náklady na opravu a údržbu objektu, v ktorom je prevádzkovaná chránená dielňa alebo chránené ...
h)
náklady na opravu a údržbu zariadenia chránenej dielne alebo chráneného pracoviska, ak toto zariadenie ...
i)
náklady súvisiace so zabezpečovaním administratívy chránenej dielne alebo chráneného pracoviska. ...
(4)

Ak súčasťou nákladov podľa odsekov 2 a 3 je aj daň z pridanej hodnoty a zamestnávateľovi, ktorý ...

(5)

Náklady na dopravu zamestnancov podľa odseku 1 sú náklady súvisiace so zabezpečovaním dopravy ...

(6)

Ročná výška príspevku, ktorý poskytuje úrad, v ktorého územnom obvode je zriadená chránená ...

a)
2,5-násobok celkovej ceny práce podľa § 49 ods. 4 vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v ...
b)
5-násobok celkovej ceny práce podľa § 49 ods. 4 vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve ...
(7)

Úrad pred poskytnutím príspevku overí rozsah týždenného pracovného času u občana so zdravotným ...

(8)

Príspevok poskytuje príslušný úrad na základe dokladov preukazujúcich vynaložené náklady podľa ...

(9)

Splnenie povinností podľa § 70 ods. 7 právnická osoba alebo fyzická osoba preukazuje úradu raz ...

§ 61

Zrušený

Deviata časť

Povinnosti zamestnávateľa

§ 62
(1)

Zamestnávateľ môže získavať zamestnancov v potrebnom počte a v štruktúre vlastným výberom ...

(2)

Zamestnávateľ nesmie zverejňovať ponuky zamestnania, ktoré obsahujú akékoľvek obmedzenia a diskrimináciu ...

(3)

Zamestnávateľ nesmie pri výbere zamestnanca vyžadovať informácie, ktoré sa týkajú národnosti, ...

(4)

Povinnosti zamestnávateľa voči úradu pri hromadnom prepúšťaní ustanovuje osobitný predpis.20) ...

(5)

Zamestnávateľ nesmie vykonávať akékoľvek zrážky zo mzdy alebo inej odmeny poskytovanej zamestnancovi ...

§ 63
Povinnosti zamestnávateľa pri zamestnávaní občanov so zdravotným postihnutím
(1)

Zamestnávateľ je povinný

a)
zabezpečovať pre občanov so zdravotným postihnutím, ktorých zamestnáva, vhodné podmienky na ...
b)
vykonávať zaškoľovanie a prípravu na prácu občanov so zdravotným postihnutím a venovať osobitnú ...
c)
viesť evidenciu občanov so zdravotným postihnutím,
d)
zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím, ak zamestnáva najmenej 20 zamestnancov a ak úrad ...
(2)

Zamestnávateľovi, ktorý zamestnáva občana so zdravotným postihnutím, ktorý má pre dlhodobo ...

(3)

Celkový počet zamestnancov na účely odseku 1 písm. d) je priemerný evidenčný počet zamestnancov ...

(4)

Zistený počet občanov so zdravotným postihnutím, ktorých je zamestnávateľ povinný zamestnávať, ...

(5)

Zamestnávateľ preukazuje plnenie povinného podielu počtu občanov so zdravotným postihnutím na ...

§ 64
Zadávanie zákaziek na účely plnenia povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím ...
(1)

Povinnosť zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím vo výške povinného podielu podľa § ...

(2)

Zákazka na účely tohto zákona je dodanie tovaru alebo poskytnutie služby s peňažným plnením ...

(3)

Tovar na účely tohto zákona je výrobok zhotovený chránenou dielňou alebo chráneným pracoviskom ...

(4)

Služba na účely tohto zákona je služba, ktorá je poskytovaná chránenou dielňou alebo chráneným ...

(5)

Výška zákazky na započítanie jedného občana so zdravotným postihnutím je 0,8-násobok celkovej ...

(6)

Zamestnávateľ, ktorý nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty, započítava do ceny zákazky aj ...

(7)

Na započítanie počtu občanov so zdravotným postihnutím podľa § 63 ods. 1 písm. d), ktorých ...

(8)

Ak chránená dielňa alebo chránené pracovisko, ktoré zriadil občan so zdravotným postihnutím, ...

(9)

Plnenie povinnosti podľa § 63 ods. 1 písm. d) zadaním zákazky podľa odseku 1 je zamestnávateľ ...

§ 64a

Zrušený

§ 65
Odvod za neplnenie povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím
(1)

Zamestnávateľ, ktorý nezamestnáva určený povinný podiel počtu občanov so zdravotným postihnutím ...

(2)

Ak úrad viedol v evidencii uchádzačov o zamestnanie občanov so zdravotným postihnutím len časť ...

(3)

Príslušná pobočka Sociálnej poisťovne je povinná poskytovať úradu údaje z registra zamestnávateľov ...

(4)

Ak si zamestnávateľ nesplní povinnosť podľa odsekov 1 a 2, rozhodne úrad o povinnosti zamestnávateľa ...

§ 65a

Povinnosť zamestnávateľa zamestnávať povinný podiel občanov so zdravotným postihnutím môže ...

§ 65b
Administratívne činnosti súvisiace s poskytovaním príspevkov a s plnením povinností pri zamestnávaní ...

Administratívne činnosti súvisiace s poskytovaním príspevkov podľa § 46, § 47, § 49, § 50, ...

DESIATA ČASŤ

Evidencia údajov a pohľadávok

§ 66

Zrušený

§ 67
Spracúvanie, zverejňovanie a ochrana údajov
(1)

Ústredie je prevádzkovateľom22) centrálneho informačného systému na účely služieb zamestnanosti. ...

(2)

Úrad je prevádzkovateľom22) informačného systému, z ktorého sa poskytujú údaje v rozsahu ustanovenom ...

(3)

Ministerstvo je prevádzkovateľom22) informačného systému, do ktorého ústredie poskytuje údaje ...

(4)

Ministerstvo, ústredie a úrad na účely vedenia evidencie uchádzačov o zamestnanie, záujemcov ...

(5)

Ústredie a úrad poskytujú osobné údaje, ktoré spracúvajú, orgánu verejnej moci, inej právnickej ...

(6)

Sociálna poisťovňa na účely tohto zákona poskytuje ústrediu údaje v rozsahu ustanovenom v prílohe ...

(7)

Inšpektorát práce poskytuje ústrediu a úradu

a)
oznámenie o zistení nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania, ktoré obsahuje obchodné meno ...
b)
zoznam všetkých zistených fyzických osôb vykonávajúcich nelegálnu prácu u zamestnávateľa ...
(8)

Ústav informácií a prognóz školstva na účely tohto zákona poskytuje ústrediu osobné údaje ...

(9)

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou poskytuje ústrediu na účely tohto zákona osobné ...

(10)

Z informačného systému ústredia a úradu Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, útvar Policajného ...

(11)

Orgánom štátnej správy, samosprávnym krajom, Sociálnej poisťovni, obciam, súdom a v prípadoch ...

(12)

Ústredie a úrad poskytujú štatistické údaje o uchádzačoch o zamestnanie a údaje zo svojich ...

(13)

Ústredie zverejňuje štatistické informácie o nezamestnanosti, aktívnych opatreniach na trhu práce ...

(14)

Úrad môže štatistické údaje bez osobných údajov o zamestnávateľovi zverejňovať len so súhlasom ...

§ 67a
Evidencia pohľadávok
(1)

Ústredie zverejňuje zoznam fyzických osôb a právnických osôb, voči ktorým eviduje ústredie ...

(2)

Zoznam fyzických osôb podľa odseku 1 obsahuje

a)
meno a priezvisko fyzickej osoby,
b)
trvalý pobyt alebo prechodný pobyt fyzickej osoby,
c)
výšku pohľadávky.
(3)

Zoznam právnických osôb podľa odseku 1 obsahuje

a)
obchodné meno právnickej osoby,
b)
sídlo právnickej osoby,
c)
výšku pohľadávky.
(4)

Na zverejnenie údajov podľa odsekov 1 a 2 sa nevyžaduje súhlas fyzickej osoby a právnickej osoby, ...

Jedenásta časť

Kontrolná činnosť

§ 68
(1)

Kontrolnú činnosť vykonáva ministerstvo, ústredie a úrad. Pri následnej finančnej kontrole podľa ...

(2)

Ministerstvo, ústredie a úrad vykonávajú vonkajšiu kontrolnú činnosť podľa tohto zákona a ...

(3)

Vonkajšia kontrolná činnosť je kontrola plnenia povinností vyplývajúcich z tohto zákona pre ...

(4)

Kontrolná činnosť podľa odseku 3 zahŕňa okrem oprávnení kontrolných orgánov podľa osobitných ...

a)
vstupovať voľne a kedykoľvek na pracoviská podliehajúce kontrole nelegálnej práce a nelegálneho ...
b)
požadovať preukázanie totožnosti fyzickej osoby nachádzajúcej sa na pracovisku zamestnávateľa ...
(5)

Zamestnancovi právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorý marí výkon kontroly nelegálneho zamestnávania, ...

(6)

Policajný zbor je povinný orgánu kontroly poskytnúť na jeho žiadosť spoluprácu a ochranu62a) ...

(7)

Vnútorná kontrolná činnosť na účely tohto zákona je kontrola plnenia úloh ústredia, úradov ...

(8)

Pri kontrole podľa § 20b sa postupuje rovnako ako pri kontrole dodržiavania liečebného režimu ...

§ 68a
Správne delikty
(1)

Ústredie a úrad uložia pokutu

a)
zamestnávateľovi za porušenie povinností podľa tohto zákona do výšky 33 193,91 eura, ak tento ...
b)
právnickej osobe alebo fyzickej osobe za nelegálne zamestnávanie podľa osobitného predpisu18a) ...
(2)

Ústredie a úrad pri ukladaní pokuty podľa odseku 1 prihliadajú na závažnosť zistených nedostatkov ...

(3)

Pokutu možno uložiť v lehote jedného roka odo dňa, keď sa ústredie a úrad dozvedeli o porušení ...

(4)

Pokutu podľa odseku 1 písm. b) nemožno uložiť, ak bola kontrolovanému subjektu za to isté porušenie ...

(5)

Pokuta je príjmom štátneho rozpočtu.

§ 68b
Priestupky
(1)

Priestupku sa dopustí fyzická osoba, ktorá neplní povinnosti podľa § 28 a neoprávnene sprostredkúva ...

(2)

Za priestupok podľa odseku 1 možno uložiť pokutu do 331,93 eura.

(3)

Priestupky prejednáva úrad.

(4)

Na konanie o priestupkoch sa vzťahuje osobitný predpis.62b)

Dvanásta časť

Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia

Spoločné ustanovenia

§ 69
Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo, ustanoví
a)

podrobnosti sledovania dĺžky obdobia zotrvania zamestnanca v zamestnaní podľa § 32 ods. 2 písm. ...

b)

sumu cestovných výdavkov, od ktorej sa poskytuje náhrada cestovných výdavkov, a výšku náhrady ...

c)

podrobnosti o evidencii uchádzačov o zamestnanie a formy osobného preukazovania aktívneho hľadania ...

d)

podrobnosti o evidencii záujemcov o zamestnanie podľa § 37 až 39,

e)

podrobnosti o vedení evidencie voľných pracovných miest podľa § 40,

f)

výšku príspevku na služby pre rodinu s deťmi a zoznam dokladov, ktoré sú súčasťou žiadosti ...

g)

podrobnosti zabezpečenia odborných poradenských služieb podľa § 43,

h)

podrobnosti o dôvodoch prerušenia odborných poradenských služieb alebo vzdelávania a prípravy ...

i)

výšku príspevku na dochádzku za prácou v závislosti od vzdialenosti miesta výkonu zamestnania ...

j)

podrobnosti o vedení evidencie administratívnych činností podľa § 65b.

§ 70
(1)

Na konanie podľa § 12 písm. l), t), ae) a af) a § 13 ods. 1 písm. e) sa vzťahuje všeobecný predpis ...

(2)

Vo veciach, v ktorých v správnom konaní v prvom stupni rozhodlo ústredie o opravných prostriedkoch, ...

(3)

Odkladný účinok nemá odvolanie proti rozhodnutiu o

a)
nezaradení a vyradení občana z evidencie uchádzačov o zamestnanie,
b)
povinnosti zamestnávateľa zaplatiť odvod za neplnenie povinného podielu zamestnávania občanov ...
(4)

Odchylne sa postupuje pri aplikácii § 18 ods. 3, § 24 ods. 2 a § 27 všeobecného predpisu o správnom ...

a)
sa nevyžaduje oznámiť účastníkovi konania začatie konania,
b)
ak pokus doručovateľa o náhradné doručenie písomnosti, ktorá sa má doručiť do vlastných rúk ...
c)
za posledný deň lehoty podľa tohto zákona sa považuje nasledujúci pracovný deň, ak lehota na ...
(5)

Právoplatné rozhodnutia úradu sú preskúmateľné súdom v správnom súdnictve.

(6)

Na príspevky poskytované podľa § 46 ods. 4 a 7, § 47, § 49, § 50, § 50j, § 50k, § 51, § 52a, ...

(7)

Ak tento zákon neustanovuje inak, právnická osoba, fyzická osoba alebo uchádzač o zamestnanie, ...

a)
splnenie daňových povinností podľa osobitného predpisu,36)
b)
splnenie povinností odvodu preddavku na poistné na povinné verejné zdravotné poistenie, poistného ...
c)
skutočnosť, že nemá evidované neuspokojené nároky svojich zamestnancov vyplývajúce z pracovného ...
d)
skutočnosť, že nie je v konkurze, v likvidácii, v súdom určenej správe alebo v inom podobnom ...
e)
skutočnosť, že nemá voči úradu záväzky,
f)
skutočnosť, že neporušili zákaz nelegálneho zamestnávania v období dvoch rokov pred podaním ...
(8)

Na základnú školu, ktorá zabezpečuje prípravný kurz na dodatočné ukončenie základného vzdelania ...

(9)

Týmto zákonom nie sú dotknuté ustanovenia osobitných predpisov v oblasti štátnej pomoci.59ab)

(10)

Ak poskytnutie príspevku podľa tohto zákona predstavuje pomoc podľa osobitného predpisu,63aa) pri ...

(11)

Na príspevky, pri výpočte ktorých sa zohľadňuje celková cena práce, sa za rozhodujúce obdobie ...

(12)

Rozhodnutia a dokumenty vydané podľa tohto zákona vyhotovené elektronicky s použitím informačného ...

(13)

Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty uvedené v prílohe č. 4.

§ 70a
Vzťah k všeobecnému predpisu o službách na vnútornom trhu

Na výkon činnosti sprostredkovania zamestnávania za úhradu, postup podávania žiadostí o povolenie ...

§ 71
Tam, kde sa vo všeobecne záväzných právnych predpisoch používajú slová
a)

„občan so zmenenou pracovnou schopnosťou“, rozumie sa tým „občan so zdravotným postihnutím ...

b)

„občan so zmenenou pracovnou schopnosťou s ťažším zdravotným postihnutím“, rozumie sa tým ...

c)

„evidovaný nezamestnaný“, rozumie sa tým „uchádzač o zamestnanie“,

d)

„evidencia nezamestnaných občanov hľadajúcich zamestnanie“, rozumie sa tým „evidencia uchádzačov ...

e)

„evidencia zamestnaných občanov a občanov, ktorým bol priznaný starobný dôchodok, výsluhový ...

§ 72
Prechodné ustanovenia
(1)

Občan uznaný za občana so zmenenou pracovnou schopnosťou a občan uznaný za občana so zmenenou ...

(2)

Na účely ďalšieho poskytovania príspevku podľa § 50 zamestnávateľovi, ktorému bol poskytnutý ...

(3)

Na účely ďalšieho poskytovania príspevku podľa § 56 a 60 zamestnávateľovi, ktorému bol poskytnutý ...

(4)

Občan so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a), ktorému bol poskytnutý príspevok ...

(5)

Občanovi so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a), ktorému bol poskytnutý príspevok ...

(6)

Na účely plnenia povinnosti zamestnávateľa podľa § 63 sa za občana so zdravotným postihnutím ...

(7)

Na účely realizácie projektov podľa § 54 sa za občana so zdravotným postihnutím podľa § 9 ...

(8)

Úrad zabezpečí povinnosti ustanovené v § 43 ods. 5 najneskôr do 31. decembra 2004.

(9)

Príspevok podľa § 56, § 59 a 60 sa v roku 2004 poskytuje pre výrobné družstvá invalidov Slovenskému ...

(10)

Povolenia na sprostredkovanie zamestnania za úhradu vydané Národným úradom práce pred 1. januárom ...

(11)

Práva a povinnosti z dohôd o poskytnutí návratných príspevkov na podporu podnikateľských projektov ...

(12)

Správne konanie začaté pred 1. januárom 2004 generálnym riaditeľstvom Národného úradu práce, ...

(13)

Výbor pre otázky zamestnanosti zriadený podľa doterajších predpisov64) sa považuje za výbor ...

(14)

Pri zamestnávaní občana členského štátu Európskej únie sa podľa § 21 až 23 postupuje v období ...

(15)

Ústredie a úrad vykonávajú sprostredkovanie zamestnania aj z územia Slovenskej republiky na územie ...

(16)

Ústredie a úrad sprostredkúvajú zamestnanie v súlade s právnymi predpismi Európskych spoločenstiev, ...

(17)

Podľa tohto zákona sa postupuje aj vtedy, ak dohoda o poskytnutí príspevku podľa § 49 a 57 bola ...

§ 72a
(1)

Uchádzačovi o zamestnanie, ktorý bol vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie pred 1. januárom ...

(2)

Záujemcovi o zamestnanie, ktorému bol pred 1. januárom 2006 poskytnutý príspevok na vzdelávanie ...

(3)

Paušálny príspevok na úhradu nevyhnutných výdavkov zamestnávateľa spojených s vykonávaním ...

(4)

Povolenie na sprostredkovanie zamestnania za úhradu, povolenie na vykonávanie činnosti agentúry ...

(5)

Odborný poradca, ktorý do 31. decembra 2005 vykonával odbornú poradenskú činnosť podľa predpisov ...

§ 72b
(1)

Na účely poskytovania príspevku podľa § 50 zamestnávateľovi sa za občana so zdravotným postihnutím ...

(2)

Na účely poskytovania príspevku podľa § 56 zamestnávateľovi sa za občana so zdravotným postihnutím ...

(3)

Na účely poskytovania príspevku podľa § 57 občanovi so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. ...

(4)

Na účely poskytovania príspevku podľa § 59 zamestnávateľovi alebo samostatne zárobkovo činnej ...

(5)

Na účely poskytovania príspevku podľa § 60 právnickej osobe na úhradu prevádzkových nákladov ...

(6)

Na účely poskytovania príspevku podľa § 60 fyzickej osobe na úhradu prevádzkových nákladov ...

(7)

Do povinného podielu počtu občanov so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a) na celkovom ...

(8)

Na účely realizácie projektov podľa § 54 sa za občana so zdravotným postihnutím podľa § 9 ...

§ 72c
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným k 1. januáru 2007

Povolenie na zamestnanie sa nevyžaduje u štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorému bolo do ...

§ 72d
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným k 1. máju 2008
(1)

Fyzická osoba, ktorá do 30. apríla 2008 vykonávala sprostredkovanie zamestnania za úhradu a fyzická ...

(2)

Fyzická osoba, ktorá do 30. apríla 2008 vykonávala činnosť agentúry dočasného zamestnávania ...

(3)

Zamestnanec úradu, ktorý do 30. apríla 2008 vykonával sprostredkovanie zamestnania podľa § 32, ...

(4)

Fyzická osoba, ktorá do 30. apríla 2008 vykonávala činnosť agentúry podporovaného zamestnávania ...

(5)

Pri plnení povinností zamestnávateľa pri zamestnávaní občanov so zdravotným postihnutím podľa ...

Prechodné ustanovenia k úprave účinnej k 1. marcu 2009

§ 72e
(1)

Pre právnickú osobu alebo fyzickú osobu, ktorá požiada o priznanie postavenia sociálneho podniku ...

(2)

U právnickej osoby, ktorá je obcou, samosprávnym krajom, združením obcí alebo rozpočtovou organizáciou ...

§ 72f

V období od 1. marca 2009 do 31. decembra 2010 sa na účely § 53d ods. 2 splnenie podmienky priemernej ...

§ 72g

Príspevky podľa § 50d až 50h sa poskytujú najdlhšie do 31. decembra 2010.

§ 72h
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej k 1. aprílu 2009
(1)

Pre právnickú osobu alebo fyzickú osobu, ktorá požiada o priznanie postavenia sociálneho podniku ...

(2)

U právnickej osoby, ktorá je obcou, samosprávnym krajom, združením obcí, združením samosprávnych ...

(3)

Sociálnemu podniku, ktorým je obec, samosprávny kraj, združenie obcí, združenie samosprávnych ...

(4)

Ustanovenie § 72e sa od 1. apríla 2009 nepoužije.

§ 72i
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej k 7. júlu 2009
(1)

Za obdobie od 1. januára 2009 do 30. júna 2009 sa príspevok na úhradu prevádzkových nákladov ...

(2)

Za obdobie od 1. júla 2009 do 30. septembra 2009 sa príspevok na úhradu prevádzkových nákladov ...

§ 72j
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej k 1. decembru 2009

V období od 1. decembra 2009 do 31. decembra 2010 sa na účely poskytnutia príspevku na samostatnú ...

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. marca 2010

§ 72k
(1)

Príspevok podľa § 50i sa poskytuje najdlhšie do 31. decembra 2011.

(2)

V konaní začatom pred 1. marcom 2010, ktoré nebolo právoplatne ukončené, sa postupuje podľa predpisov ...

§ 72l
(1)

Aktivačná činnosť formou menších obecných služieb pre obec podľa § 52 sa do 31. decembra 2010 ...

(2)

Uchádzač o zamestnanie podľa § 52 ods. 1, ktorý do 28. februára 2010 vykonával aktivačnú činnosť ...

(3)

Aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec podľa odsekov 1 a 2 možno opakovane ...

(4)

Pri opakovanom vykonávaní aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec podľa ...

§ 72m
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júna 2010
(1)

Povolenie na sprostredkovanie zamestnania za úhradu vydané ústredím do 31. mája 2010 stráca platnosť ...

(2)

Pri pozastavení činnosti sprostredkovateľa a zrušení povolenia na sprostredkovanie zamestnania ...

§ 72n

O príspevok podľa § 50j z dôvodu riešenia následkov mimoriadnej situácie vyhlásenej podľa osobitného ...

Prechodné ustanovenie účinné od 1. decembra 2010

§ 72o
(1)

Príspevky podľa § 50e až 50h sa poskytujú najdlhšie do 31. decembra 2010.

(2)

Príspevok podľa § 50d sa poskytuje najdlhšie do 31. decembra 2011.

(3)

Ustanovenie § 72g sa od 1. decembra 2010 nepoužije.

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2011

§ 72p
(1)

Pri poskytovaní príspevku na základe dohody o poskytnutí príspevku na podporu zamestnávania absolventov ...

(2)

Pri poskytovaní príspevku na základe dohody o poskytnutí príspevku na udržanie občana so zdravotným ...

(3)

Plnenie povinnosti podľa § 63 ods. 1 písm. d) za rok 2010 zadaním zákazky podľa § 64 alebo odoberaním ...

§ 72r

Projekty a programy schválené pred 1. januárom 2011 podľa § 54 účinného do 31. decembra 2010 ...

§ 72s
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2012

Pri poskytovaní príspevku na základe dohody o poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti na ...

§ 72t
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. mája 2013
(1)

Konanie o zaradení občana do evidencie uchádzačov o zamestnanie a konanie o vyradení uchádzača ...

(2)

Ustanovenie § 72d ods. 2 sa od 1. mája 2013 neuplatní. Fyzická osoba, ktorá do 30. apríla 2013 ...

a)
nemá skončené vysokoškolské vzdelanie, môže uvedenú činnosť vykonávať najdlhšie do 31. ...
b)
do 30. apríla 2013 začala alebo do 31. decembra 2013 začne štúdium, ktorého absolvovaním získa ...
c)
má skončené vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, ale nemá skončené vysokoškolské vzdelanie ...
(3)

Pri poskytovaní náhrady časti cestovných výdavkov súvisiacich s účasťou uchádzača o zamestnanie ...

(4)

Pri poskytovaní dávky podľa § 48b účinného do 30. apríla 2013, na ktorú vznikol uchádzačovi ...

(5)

Vzdelávanie a príprava pre trh práce zabezpečované uchádzačovi o zamestnanie, ktoré sa začali ...

(6)

Vzdelávanie a príprava pre trh práce zabezpečované záujemcovi o zamestnanie, ktoré sa začali ...

(7)

Pri poskytovaní príspevkov na základe dohody o poskytnutí príspevku podľa § 49, § 49a, § 50, ...

(8)

Pri poskytovaní príspevku na dochádzku za prácou podľa § 53 na základe žiadosti podanej pred ...

(9)

Postavenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska, ktoré úrad priznal pred 1. májom 2013, ...

(10)

Pri poskytovaní príspevku podľa § 60 za prvý štvrťrok a druhý štvrťrok roku 2013 sa postupuje ...

(11)

Pri plnení povinností zamestnávateľa pri zamestnávaní občanov so zdravotným postihnutím podľa ...

§ 73
Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 387/1996 Z. z. o zamestnanosti v znení zákona ...

Účinnosť

Tento zákon nadobudol účinnosť 1. februára 2004 s výnimkou článku I § 72 ods. 9 a 10, ktoré ...

Zákon č. 191/2004 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 472/2002 Z. z. o medzinárodnej pomoci ...

Zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou ...

Zákon č. 585/2004 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády ...

Zákon č. 614/2004 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti ...

Zákon č. 1/2005 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení ...

Zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých ...

Zákon č. 528/2005 Z. z. o výkone trestu povinnej práce a o doplnení zákona č. 5/2004 Z. z. o ...

Zákon č. 573/2005 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti ...

Zákon č. 310/2006 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení ...

Zákon č. 693/2006 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a ...

Zákon č. 561/2007 Z. z. o investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov nadobudol ...

Zákon č. 139/2008 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti ...

Zákon č. 233/2008 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej ...

Zákon č. 263/2008 Z. z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2011 a ktorým sa mení a dopĺňa ...

Zákon č. 460/2008 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú zákony v pôsobnosti Ministerstva práce, ...

Zákon č. 562/2008 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej ...

Zákon č. 49/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti ...

Zákon č. 108/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení ...

Zákon č. 266/2009 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej ...

Zákon č. 463/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti ...

Zákon č. 594/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a ...

Zákon č. 52/2010 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti ...

Zákon č. 136/2010 Z. z. o službách na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

Zákon č. 373/2010 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti ...

Zákon č. 120/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti ...

Zákon č. 223/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom ...

Zákon č. 231/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 561/2007 Z. z. o investičnej pomoci ...

Zákon č. 257/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v ...

Zákon č. 468/2011 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 235/1998 Z. z. o príspevku pri narodení ...

Zákon č. 324/2012 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 184/2009 Z. z. o odbornom vzdelávaní ...

Zákon č. 96/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti ...

Pavol Paška v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k zákonu č. 5/2004 Z. z.

  ZOZNAM OSOBNÝCH ÚDAJOV A INÝCH ÚDAJOV SPRACÚVANÝCH NA ÚČELY TOHTO ZÁKONA

  A.

  Evidencia uchádzačov o zamestnanie podľa § 33 a evidencia záujemcov o zamestnanie podľa § 37 ...

  a)

  identifikačné údaje, a to

  1.

  meno, priezvisko, titul,

  2.

  adresa trvalého pobytu,

  3.

  adresa prechodného pobytu na území Slovenskej republiky alebo v členskom štáte Európskej únie, ...

  4.

  rodné číslo,

  5.

  dátum a miesto narodenia,

  6.

  dátum úmrtia,

  7.

  pohlavie,

  8.

  číslo občianskeho preukazu,

  9.

  štátne občianstvo,

  10.

  národnosť,

  11.

  rodinný stav,

  12.

  kontaktné údaje (telefónne číslo, e-mail),

  13.

  bankové spojenie,

  14.

  zdravotná poisťovňa,

  b)

  údaje o kvalifikácii, odborných zručnostiach, a to

  1.

  dosiahnutý stupeň vzdelania, názov školy alebo škôl, absolvovaný študijný odbor alebo učebný ...

  2.

  jazykové znalosti,

  3.

  vodičské oprávnenie,

  4.

  platné osvedčenia, ďalšia odborná príprava,

  5.

  znalosti a zručnosti,

  c)

  údaje o druhu doteraz vykonávanej práce, a to

  1.

  názov zamestnávateľa,

  2.

  vykonávané zamestnanie,

  3.

  dátum začatia a dátum skončenia pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného pracovného vzťahu,

  4.

  dôvod a spôsob skončenia pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného pracovného vzťahu,

  5.

  výška príjmu,

  d)

  údaje o zdravotnom stave oznámené dobrovoľne, a to

  1.

  druh postihnutia,

  2.

  úroveň zdravotného postihnutia,

  3.

  miera poklesu vykonávať zárobkovú činnosť,

  4.

  zdravotné obmedzenie,

  5.

  obdobie trvania zdravotného obmedzenia, zdravotného postihnutia,

  e)

  údaje o osobných a rodinných pomeroch súvisiacich so sprostredkovaním zamestnania, a to

  1.

  meno, priezvisko, rodné číslo, zdravotné obmedzenie nezaopatreného dieťaťa,

  2.

  údaje o manželke alebo manželovi - meno, priezvisko, adresa pobytu, miesto výkonu zamestnania, zmennosť ...

  f)

  informácie o dávke v nezamestnanosti, a to

  1.

  vznik nároku na dávku v nezamestnanosti,

  2.

  dátum začatia a dátum skončenia poberania dávky v nezamestnanosti,

  3.

  výška dávky v nezamestnanosti,

  g)

  údaje o dávke v hmotnej núdzi a príspevkoch k dávke v hmotnej núdzi, a to

  1.

  dátum podania žiadosti,

  2.

  dátum vzniku a zániku nároku na dávku v hmotnej núdzi a príspevku k dávke v hmotnej núdzi,

  3.

  dátum začatia a dátum skončenia poberania aktivačného príspevku,

  h)

  ďalšie údaje, ktoré sú v súlade s účelom spracovania a sú nevyhnutné na účel posúdenia ...

  B.

  Evidencia voľných pracovných miest podľa § 40 obsahuje tieto údaje:

  a)

  názov zamestnania,

  b)

  dátum možného nástupu na voľné pracovné miesto,

  c)

  miesto výkonu práce,

  d)

  forma pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného pracovného vzťahu,

  e)

  zmennosť, úväzok,

  f)

  pracovný čas,

  g)

  sezónnosť,

  h)

  predpokladané mzdové ohodnotenie,

  i)

  forma mzdy,

  j)

  kvalifikačné predpoklady (dosiahnutý stupeň vzdelania, absolvovaný študijný odbor alebo učebný ...

  k)

  požadované vedomosti a zručnosti.

  C.

  Evidencia zamestnávateľov podľa § 41 a zoznam chránených dielní a chránených pracovísk podľa ...

  a)

  názov a právna forma,

  b)

  identifikačné číslo alebo iný identifikátor,

  c)

  sídlo právnickej osoby alebo trvalý pobyt fyzickej osoby,

  d)

  daňové identifikačné číslo,

  e)

  prevažujúca činnosť podľa štatistickej klasifikácie ekonomických činností,

  f)

  počet zamestnancov, z toho počet občanov so zdravotným postihnutím,

  g)

  dátum založenia, dátum zrušenia,

  h)

  druh vlastníctva,

  i)

  typ zriaďovateľa (v prípade chránenej dielne alebo chráneného pracoviska),

  j)

  oblasti podnikania,

  k)

  bankové spojenie.

  D.

  Evidencia zamestnávania občanov členských štátov Európskej únie a ich rodinných príslušníkov ...

  a)

  osobné údaje občanov členských štátov Európskej únie a ich rodinných príslušníkov a štátnych ...

  1.

  identifikátor,

  2.

  meno, priezvisko a titul,

  3.

  číslo cestovného dokladu a názov orgánu, ktorý ho vydal,

  4.

  adresa v štáte trvalého pobytu a adresa na doručovanie písomností,

  5.

  dátum narodenia,

  6.

  pohlavie,

  7.

  národnosť,

  8.

  štátne občianstvo,

  9.

  rodinný stav,

  10.

  kontaktné údaje,

  11.

  bankové spojenie,

  b)

  údaje o zamestnávateľovi, mieste a druhu vykonávanej práce, a to

  1.

  názov a sídlo, identifikačné číslo zamestnávateľa,

  2.

  druh ekonomickej činnosti zamestnávateľa,

  3.

  miesto výkonu práce,

  4.

  druh vykonávanej práce,

  5.

  vykonávané zamestnanie,

  6.

  obdobie, počas ktorého by sa malo zamestnávanie vykonávať,

  7.

  obdobie, počas ktorého zamestnanie skutočne trvalo.

  E.

  Sociálna poisťovňa poskytuje podľa § 67 ods. 6 ústrediu

  a)

  údaje o poberateľoch dávky v nezamestnanosti za príslušný vykazovaný mesiac, a to

  1.

  identifikačné číslo sociálneho zabezpečenia,

  2.

  meno a priezvisko,

  3.

  začiatok a skončenie poberania dávky v nezamestnanosti,

  4.

  výška dávky v nezamestnanosti,

  b)

  údaje k osvedčeniu skutočností rozhodujúcich pre zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie, ...

  1.

  názov a identifikačné číslo zamestnávateľa,

  2.

  typ poistenia fyzickej osoby,

  3.

  dátum začatia a skončenia evidencie uchádzača o zamestnanie v registri poistencov a sporiteľov ...

  c)

  údaje ku kontrole oznamovacej povinnosti výkonu zárobkovej činnosti a opodstatnenosti zotrvania ...

  1.

  identifikačné číslo sociálneho zabezpečenia uchádzača o zamestnanie,

  2.

  meno a priezvisko uchádzača o zamestnanie,

  3.

  názov a identifikačné číslo zamestnávateľa,

  4.

  dátum začatia a skončenia evidencie uchádzača o zamestnanie v registri poistencov a sporiteľov ...

  d)

  údaje ku kontrole opodstatnenosti zotrvania v evidencii uchádzačov o zamestnanie, a to

  1.

  identifikačné číslo sociálneho zabezpečenia uchádzača o zamestnanie,

  2.

  meno a priezvisko uchádzača o zamestnanie,

  3.

  názov a identifikačné číslo zamestnávateľa,

  4.

  dátum začatia a skončenia evidencie uchádzača o zamestnanie v registri poistencov a sporiteľov ...

  5.

  suma vymeriavacieho základu zamestnanca za predchádzajúci kalendárny mesiac,

  e)

  údaje k prevereniu opodstatnenosti zotrvávania v evidencii uchádzačov o zamestnanie vzhľadom na ...

  1.

  identifikačné číslo sociálneho zabezpečenia uchádzača o zamestnanie,

  2.

  meno a priezvisko uchádzača o zamestnanie,

  3.

  typ dôchodku a dátum priznania alebo zmeny dôchodku uchádzača o zamestnanie,

  4.

  percentuálna miera poklesu schopnosti vykonávania zárobkovej činnosti (len pri invalidnom dôchodku) ...

  F.

  Ústav informácií a prognóz školstva poskytuje podľa § 67 ods. 8 ústrediu tieto osobné údaje ...

  a)

  rodné číslo žiaka alebo študenta,

  b)

  dátum narodenia žiaka alebo študenta,

  c)

  meno a priezvisko žiaka alebo študenta,

  d)

  miesto trvalého pobytu alebo prechodného pobytu žiaka alebo študenta,

  e)

  názov školy alebo školského zariadenia žiaka alebo študenta,

  f)

  dátum začatia a skončenia štúdia žiaka alebo študenta,

  g)

  typ skončenia štúdia žiaka alebo študenta,

  h)

  forma štúdia žiaka alebo študenta,

  i)

  ukončené, dosiahnuté vzdelanie absolventa,

  j)

  dosiahnutý stupeň vzdelania absolventa,

  k)

  kód ISCED dosiahnutého stupňa vzdelania absolventa,

  l)

  študijný odbor absolventa,

  m)

  druh štúdia absolventa.

  G.

  Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou poskytuje podľa § 67 ods. 9 ústrediu tieto osobné ...

  a)

  číslo pobočky zdravotnej poisťovne,

  b)

  identifikátor poistenca

  c)

  rodné číslo poistenca,

  d)

  meno, priezvisko a rodné priezvisko poistenca,

  e)

  dátum narodenia poistenca,

  f)

  miesto trvalého pobytu alebo prechodného pobytu poistenca.

  H.

  Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky poskytuje podľa § 67 ods. 10 ústrediu tieto osobné údaje ...

  a)

  obchodné meno fyzickej osoby,

  b)

  identifikačné číslo fyzickej osoby,

  c)

  bydlisko a miesto podnikania, ak sa líši od bydliska fyzickej osoby,

  d)

  deň zápisu fyzickej osoby do živnostenského registra,

  e)

  predmet činnosti fyzickej osoby.

  Príloha č. 2 k zákonu č. 5/2004 Z. z.

  A.

  Súčasťou žiadosti o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie podľa § 34 ods. 2 sú tieto ...

  a)

  fotokópia potvrdenia o zamestnaní65) alebo dokladu o spôsobe skončenia pracovnoprávneho vzťahu ...

  b)

  fotokópia dokladu o skončení alebo pozastavení prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej ...

  c)

  čestné vyhlásenie, že nevykonáva zárobkovú činnosť na základe právneho vzťahu podľa osobitného ...

  d)

  fotokópia dohody alebo zmluvy, na základe ktorej vykonáva zárobkovú činnosť podľa § 6 ods. ...

  e)

  potvrdenie o ukončení školy,

  f)

  čestné vyhlásenie o skončení osobnej celodennej starostlivosti o blízku osobu,

  g)

  doklad o skončení dočasnej pracovnej neschopnosti,

  h)

  potvrdenie o prepustení z väzby a potvrdenie o prepustení z výkonu trestu odňatia slobody,

  i)

  právoplatné rozhodnutie o nepriznaní predčasného starobného dôchodku,

  j)

  rodný list, ak mladistvý občan nemá spôsobilosť na právne úkony a je zastúpený zákonným ...

  B.

  Uchádzač o zamestnanie na účely sprostredkovania zamestnania predkladá tieto doklady:

  a)

  rozhodnutie alebo oznámenie o poklese schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť alebo posudok útvaru ...

  b)

  rozhodnutie alebo oznámenie Sociálnej poisťovne o invalidite alebo percentuálnej miere poklesu schopnosti ...

  c)

  právoplatné rozhodnutie súdu vo veci neplatnosti rozviazania pracovného pomeru alebo obdobného ...

  d)

  fotokópia dokladu o dosiahnutom stupni vzdelania,

  e)

  fotokópie dokladov o nadobudnutých zručnostiach a oprávneniach.

  Príloha č. 3 k zákonu č. 5/2004 Z. z.

  ZOZNAM SKENOVANÝCH DOKLADOV PREDKLADANÝCH NA ÚČELY TOHTO ZÁKONA

  Ústredie a úrad vytvárajú elektronické dokumenty z týchto dokladov:

  a)

  doklady uvedené v prílohe č. 2,

  b)

  všetky žiadosti podané právnickou osobou alebo fyzickou osobou a ich prílohy,

  c)

  vyjadrenia právnických osôb a fyzických osôb,

  d)

  zmluvy o pracovnom pomere, o obdobnom pracovnom vzťahu, dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného ...

  e)

  oprávnenie na prevádzkovanie alebo vykonávanie samostatnej zárobkovej činnosti,

  f)

  potvrdenie o výške príjmu zo zárobkovej činnosti,

  g)

  potvrdenie o hľadaní zamestnania,

  h)

  vyjadrenia zamestnávateľov,

  i)

  nahlášky voľných pracovných miest,

  j)

  doklad o dočasnej pracovnej neschopnosti,

  k)

  rozhodnutie o dôchodkoch,

  l)

  dokumenty o skončení pracovného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu,

  m)

  čestné vyhlásenia,

  n)

  bankové výpisy,

  o)

  mesačné výkazy Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní,

  p)

  ročné výkazy o plnení povinného podielu počtu občanov so zdravotným postihnutím,

  r)

  dohody medzi úradom a právnickými osobami alebo fyzickými osobami, úradom a uchádzačmi o zamestnanie, ...

  s)

  potvrdenia daňového úradu, Sociálnej poisťovne, zdravotnej poisťovne, inšpektorátu práce a ...

  t)

  rozhodnutia súdov vo veci neplatnosti rozviazania pracovného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu, ...

  u)

  ďalšie doklady predložené ústrediu a úradu na účely tohto zákona.

  Príloha č. 4 k zákonu č. 5/2004 Z. z.

  ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

  1.

  Smernica Rady 86/613/EHS z 11. decembra 1986 o uplatňovaní zásady rovnakého zaobchádzania s mužmi ...

  2.

  Smernica Rady 91/383/EHS z 25. júna 1991 doplňujúca opatrenia na podporu zlepšení v ochrane bezpečnosti ...

  3.

  Smernica Európskeho parlamentu a rady 96/71/ES zo 16. decembra 1996 o vysielaní pracovníkov v rámci ...

  4.

  Smernica Rady 2000/43/ES z 29. júna 2000 o vykonávaní zásady rovnakého zaobchádzania s osobami ...

  5.

  Smernica Rady 2000/78/ES z 27. novembra 2000, ktorá ustanovuje všeobecný rámec pre rovnaké zaobchádzanie ...

  6.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/54/ES z 5. júla 2006 o vykonávaní zásady rovnosti príležitostí ...

  7.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/123/ES z 12. decembra 2006 o službách na vnútornom trhu ...

  8.

  Smernica Rady 2009/50/ES z 25. mája 2009 o podmienkach vstupu a pobytu štátnych príslušníkov tretích ...

  9.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/52/ES z 18. júna 2009, ktorou sa stanovujú minimálne ...

Poznámky

 • 1)  Zákon č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb ...
 • 2)  Zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov. Zákon č. 213/1997 ...
 • 3a)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 492/2011 z 5. apríla 2011 o slobode pohybu pracovníkov ...
 • 4)  Obchodný zákonník.
 • 5)  Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov.
 • 6)  Napríklad § 226 ods. 2 Obchodného zákonníka, zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov ...
 • 8)  Zákon č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností ...
 • 9)  Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. ...
 • 10)  Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 78/1992 Zb. o daňových poradcoch a Slovenskej komore ...
 • 11)  § 12a až 12e zákona č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov v znení zákona č. 219/1991 ...
 • 12)  Deviata časť zákona č. 311/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 13)  Napríklad Občiansky zákonník,Obchodný zákonník.
 • 13a)  Zákon č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...
 • 13b)  Zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov.
 • 13c)  § 16 ods. 4 písm. b) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene ...
 • 13d)  § 2 písm. b) zákona č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
 • 13e)  § 2 písm. c) zákona č. 480/2002 Z. z. v znení zákona č. 692/2006 Z. z.
 • 13f)  § 19 zákona č. 245/2008 Z. z. v znení zákona č. 324/2012 Z. z.
 • 14)  § 71 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 310/2006 Z. z. Zákon č. ...
 • 15)  Zákon č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 16)  Zákon č. 328/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 17)  § 233 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov. Zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej ...
 • 18)  § 37 ods. 3 zákona č. 404/2011 Z. z.o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...
 • 18a)  Zákon č. 82/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 18aa)  Zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
 • 18b)  § 7a ods. 1 písm. b) zákona č. 82/2005 Z. z. v znení zákona č. 223/2011 Z. z.
 • 18c)  § 66 zákona č. 311/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.§ 50 zákona č. 400/2009 Z. z.
 • 19)  § 58 ods. 1 písm. d) zákona č. 455/1991 Zb. v znení zákona č. 279/2001 Z. z.
 • 19a)  § 3 ods. 3 zákona č. 82/2005 Z. z. v znení zákona č. 52/2010 Z. z.
 • 20)  § 73 zákona č. 311/2001 Z. z. v znení zákona č. 210/2003 Z. z.
 • 20a)  § 233 ods. 12 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 20b)  Zákon č. 528/2005 Z. z. o výkone trestu povinnej práce a o doplnení zákona č. 5/2004 Z. z. o ...
 • 20c)  Zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou ...
 • 20d)  Zákon č. 103/2007 Z. z. o trojstranných konzultáciách na celoštátnej úrovni a o zmene a doplnení ...
 • 21)  Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.
 • 21a)  § 63 ods. 1 zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného ...
 • 22)  Zákon č. 122/2013 Z. z.o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • 22b)  § 23 ods. 4 zákona č. 404/2011 Z. z.
 • 22c)  § 37 zákona č. 404/2011 Z. z.
 • 22d)  § 23 ods. 6 zákona č. 480/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 22e)  § 38 ods. 5 a 6 zákona č. 404/2011 Z. z.
 • 22f)  Zákon č. 293/2007 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácií v znení neskorších predpisov.
 • 24aa)  § 52 ods. 1 písm. a) zákona č. 404/2011 Z. z.
 • 24a)  § 27 zákona č. 404/2011 Z. z.
 • 24b)  § 26 zákona č. 404/2011 Z. z.
 • 25)  § 2 zákona č. 70/1997 Z. z. o zahraničných Slovákoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...
 • 27)  § 2 písm. e) zákona č. 480/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 27a)  § 59 ods. 4 a 6 zákona č. 404/2011 Z. z.
 • 27b)  § 58 ods. 2 písm. b) zákona č. 404/2011 Z. z.
 • 27c)  § 58 ods. 3 zákona č. 404/2011 Z. z.
 • 28)  Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 324/1997 Z. z. o uzavretí Zmluvy ...
 • 29)  Zákon č. 404/2011 Z. z. v znení zákona č. 75/2013 Z. z. Zákon č. 480/2002 Z. z. v znení neskorších ...
 • 30)  Zákon č. 311/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov. Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti ...
 • 31)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších ...
 • 32)  Zákon č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...
 • 33)  Zákon č. 563/2009 Z. z.o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 33a)  § 149 a 239 zákona č. 311/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 34)  Zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej ...
 • 35)  § 58 zákona č. 311/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 35a)  § 5 zákona č. 311/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 35b)  § 58a zákona č. 311/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 35c)  § 48 ods. 4 zákona č. 311/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 36)  Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
 • 37)  Zákon č. 245/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 38)  Zákon č. 131/2002 Z. z.o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...
 • 39)  Zákon č. 245/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov. Zákon č. 131/2002 Z. z. v znení neskorších ...
 • 42)  § 116 Občianskeho zákonníka.
 • 43)  § 3 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov ...
 • 44)  § 8 zákona č. 253/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 45)  Zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. ...
 • 45a)  Zákon č. 578/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 45b)  Napríklad zákon č. 311/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 124/2006 Z. z. v znení ...
 • 45c)  § 8 ods. 3 písm. a) zákona č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení ...
 • 45d)  § 8 ods. 3 písm. b) zákona č. 568/2009 Z. z.
 • 46)  Nariadenie Komisie (ES) č. 800/2008 zo 6. augusta 2008 o vyhlásení určitých kategórií pomoci ...
 • 46a)  § 281 až 288 Obchodného zákonníka.
 • 46b)  Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.
 • 46c)  § 140 zákona č. 311/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 46d)  § 6 ods. 3 písm. b) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení zákona č. 470/2011 Z. z.
 • 49)  Zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
 • 49a)  § 71 a 263 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • *)  Ustanovenie § 50d stratilo účinnosť 31. decembra 2011.
 • 50)  § 142 ods. 4 zákona č. 311/2001 Z. z. v znení zákona č. 210/2003 Z. z.
 • *)  Ustanovenie § 50e stratilo účinnosť 31. decembra 2010 okrem odseku 1 prvej vety slov „alebo znevýhodneného ...
 • 50a)  § 63 ods. 1 písm. a) a b) zákona č. 311/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • *)  Ustanovenie § 50f stratilo účinnosť 31. decembra 2010.
 • *)  Ustanovenie § 50g stratilo účinnosť 31. decembra 2010.
 • 51)  § 138 ods. 9 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • *)  Ustanovenie § 50h stratilo účinnosť 31. decembra 2010.
 • 52)  Čl. 1 nariadenia Komisie (ES) č. 800/2008 zo 6. augusta 2008 o vyhlásení určitých kategórií ...
 • 53)  § 20f Občianskeho zákonníka.
 • 58)  Nariadenie (ES) č. 1998/2006.
 • 59ab)  Zákon č. 561/2007 Z. z. o investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
 • 59aba)  Nariadenie (ES) č. 800/2008.§ 10 ods. 4 zákona č. 561/2007 Z. z. v znení zákona č. 231/2011 Z. ...
 • 59abb)  § 5 a 6 zákona č. 561/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 59ac)  § 2 ods. 2 zákona č. 561/2007 Z. z.
 • 60)  § 13 ods. 4 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a ...
 • 60a)  § 51 a 853 Občianskeho zákonníka.
 • 60b)  Zákon č. 73/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov. Zákon č. 200/1998 Z. z. v znení neskorších ...
 • 61)  Zákon č. 151/2010 Z. z. o zahraničnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
 • 61a)  Zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 61b)  Zákon č. 440/2000 Z. z. o správach finančnej kontroly v znení neskorších predpisov.
 • 62)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z.o kontrole v štátnej správe v znení ...
 • 62a)  § 2 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore.
 • 62b)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
 • 63)  Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
 • 63aaa)  Zákon č. 568/2009 Z. z. v znení zákona č. 315/2012 Z. z.
 • 63aa)  Čl. 107 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (Ú. v. EÚ C 83, 30. 3. 2010).
 • 63ab)  Napríklad nariadenie (ES) č. 1998/2006, nariadenie (ES) č. 800/2008.
 • 63a)  § 3 až 8 a § 10 až 16 zákona č. 136/2010 Z. z. o službách na vnútornom trhu a o zmene a doplnení ...
 • 64)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 387/1996 Z. z. o zamestnanosti v znení neskorších ...
 • 65)  § 75 zákona č. 311/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Načítavam znenie...
MENU
Hore