Úplné znenie zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 175/2008 účinný od 22.05.2008

Platnosť od: 22.05.2008
Účinnosť od: 22.05.2008
Autor: Predseda Národnej rady Slovenskej republiky
Oblasť: Rozpočtové právo, Pracovno-právne vzťahy, Vysoké a vyššie školstvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUD25DSEU1PPČL0

Úplné znenie zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 175/2008 účinný od 22.05.2008
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Úplné znenie zákona 175/2008 s účinnosťou od 22.05.2008
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

PREDSEDA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

vyhlasujeúplné znenie zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

PRVÁ ČASŤ

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

Poslanie, úlohy a postavenie vysokých škôl
§ 1
(1)

Vysoké školy sú vrcholné vzdelávacie, vedecké a umelecké ustanovizne.

(2)

Poslaním vysokých škôl, ktoré sú súčasťou európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania ...

(3)

Hlavnou úlohou vysokých škôl pri napĺňaní ich poslania je poskytovanie vysokoškolského vzdelávania ...

(4)

Vysoké školy napĺňajú svoje poslanie

a)

výchovou odborníkov s najvyšším vzdelaním, vysokými morálnymi zásadami, občianskou a spoločenskou ...

b)

výchovou v duchu hodnôt demokracie, humanizmu a tolerancie a vedením študentov k tvorivému, kritickému ...

c)

výchovou k chápaniu, zachovávaniu, šíreniu a zveľaďovaniu národného kultúrneho dedičstva ...

d)

rozvíjaním, uchovávaním a šírením poznania prostredníctvom výskumnej, vývojovej alebo umeleckej ...

e)

poskytovaním ďalšieho vzdelávania,1)

f)

prispievaním k rozvoju vzdelávania na všetkých úrovniach, od základného vzdelávania až po vysokoškolské ...

g)

prispievaním k prevencii a liečbe ochorení,

h)

zapájaním sa do verejnej diskusie o spoločenských a etických otázkach a o utváraní občianskej ...

i)

vytváraním teoretických modelov rozvoja spoločnosti, hospodárstva, kultúry a umenia, najmä pre ...

j)

spoluprácou s orgánmi štátnej správy, obcami, vyššími územnými celkami a s ustanovizňami ...

k)

rozvíjaním medzinárodnej, najmä európskej spolupráce podporovaním spoločných projektov s vysokými ...

§ 2
(1)

Vysoké školy sú právnické osoby.

(2)

Vysoké školy sú

a)

verejné vysoké školy (§ 5), štátne vysoké školy (§ 42) a súkromné vysoké školy (§ 47) ...

b)

zahraničné vysoké školy (§ 49a) so sídlom na území členského štátu Európskej únie mimo ...

(3)

Pracovnoprávne vzťahy zamestnancov verejných vysokých škôl a štátnych vysokých škôl so zamestnávateľom ...

(4)

Vysoké školy majú výhradné právo na poskytovanie, organizovanie a zabezpečovanie vysokoškolského ...

(5)

Vysoké školy poskytujú, organizujú a zabezpečujú vysokoškolské vzdelávanie v rámci akreditovaných ...

(6)

Každá vysoká škola poskytuje, organizuje a zabezpečuje vysokoškolské vzdelávanie v rámci študijných ...

(7)

Študijný program sa uskutočňuje na fakulte, ak ho odborne aj organizačne zabezpečuje fakulta vysokej ...

(8)

Vysoké školy majú výhradné právo prijímať uchádzačov o vysokoškolské vzdelávanie.

(9)

Vysoké školy majú výhradné právo udeľovať akademické tituly a vedecko-pedagogické tituly, ...

(10)

Vysoká škola podrobnejšie upraví svoje poslanie a úlohy vo forme dlhodobého zámeru vysokej školy ...

(11)

Vysoké školy sú právnické osoby vykonávajúce výskum a vývoj.3)

(12)

Úlohou vysokých škôl v oblasti vedy a techniky je vykonávať základný výskum, aplikovaný výskum ...

(13)

Vysoké školy môžu byť za splnenia ustanovených kritérií (§ 82 ods. 7) začlenené medzi

a)

univerzitné vysoké školy alebo

b)

odborné vysoké školy.

(14)

Univerzitná vysoká škola poskytuje vzdelávanie v študijných programoch všetkých troch stupňov ...

(15)

Odborná vysoká škola poskytuje vysokoškolské vzdelanie v študijných programoch prvého stupňa ...

(16)

Vysoká škola, ktorá nie je začlenená medzi univerzitné vysoké školy alebo odborné vysoké školy, ...

(17)

Každá vysoká škola poskytuje uchádzačom o štúdium, študentom a ďalším osobám informačné ...

§ 2a
(1)

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) uloží právnickej osobe, ...

(2)

Pokuta podľa odseku 1 je splatná do 30 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty. ...

(3)

Pokutu možno uložiť aj opakovane. Vo výške pokuty sa zohľadní závažnosť, trvanie a následky ...

(4)

Právnická osoba uvedená v odseku 1 je povinná do troch mesiacov odo dňa právoplatnosti rozhodnutia ...

(5)

Ministerstvo môže uložiť pokutu podľa odseku 1 do jedného roka odo dňa, keď zistilo porušenie ...

(6)

Výnosy z pokút sú príjmom štátneho rozpočtu.

§ 3
Akademická obec vysokej školy

Akademickú obec vysokej školy tvoria vysokoškolskí učitelia a výskumní pracovníci, ktorí sú ...

§ 4
Akademické slobody a akademické práva
(1)

Na vysokej škole sa zaručujú tieto akademické slobody a akademické práva:

a)

sloboda vedeckého bádania, výskumu, vývoja umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti a zverejňovanie ...

b)

sloboda výučby spočívajúca najmä v otvorenosti rôznym vedeckým názorom, vedeckým a výskumným ...

c)

právo učiť sa pri zachovaní slobodného výberu štúdia v rámci akreditovaných študijných programov, ...

d)

právo na slobodné vyjadrovanie a zverejňovanie svojich názorov,

e)

právo členov akademickej obce voliť orgány akademickej obce a byť do nich volený,

f)

právo používať akademické insígnie a znaky a vykonávať akademické obrady.

(2)

Využívanie akademických slobôd a akademických práv podľa odseku 1 musí byť v súlade so zásadami ...

(3)

Na zabezpečenie akademických práv a akademických slobôd na vysokých školách sa zaručuje nedotknuteľnosť ...

(4)

Na akademickej pôde nesmú politické strany a politické hnutia vykonávať politickú činnosť a ...

DRUHÁ ČASŤ

VEREJNÁ VYSOKÁ ŠKOLA A JEJ SÚČASTI

PRVÁ HLAVA
VEREJNÁ VYSOKÁ ŠKOLA

§ 5
Zriadenie a zrušenie verejnej vysokej školy
(1)

Verejná vysoká škola je verejnoprávna a samosprávna inštitúcia, ktorá sa zriaďuje a zrušuje ...

(2)

O organizácii a činnosti verejnej vysokej školy rozhodujú v rozsahu ustanovenom týmto zákonom ...

(3)

Verejná vysoká škola sa môže zlúčiť alebo splynúť len s inou verejnou vysokou školou, ak ...

(4)

Zákon, ktorým bola verejná vysoká škola zrušená, ustanoví, na ktoré právnické osoby prechádza ...

(5)

Po zriadení verejnej vysokej školy vykonáva do vymenovania rektora funkciu štatutárneho orgánu ...

§ 6
Rozsah samosprávnej pôsobnosti verejnej vysokej školy
(1)

Do samosprávnej pôsobnosti verejnej vysokej školy patrí

a)

vnútorná organizácia,

b)

určovanie počtu prijímaných uchádzačov o štúdium, určovanie podmienok prijatia na štúdium ...

c)

utváranie a uskutočňovanie študijných programov,

d)

organizácia štúdia,

e)

rozhodovanie vo veciach týkajúcich sa akademických práv a povinností študentov,

f)

určovanie zamerania a organizovanie výskumnej, vývojovej alebo umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti, ...

g)

uzatváranie, zmeny a zrušovanie pracovnoprávnych vzťahov a určovanie počtu a štruktúry pracovných ...

h)

udeľovanie vedecko-pedagogického titulu „docent“ a „profesor“ (§ 76),

i)

spolupráca s inými vysokými školami, inými právnickými osobami a fyzickými osobami, a to aj ...

j)

voľba členov orgánov akademickej samosprávy verejnej vysokej školy,

k)

hospodárenie verejnej vysokej školy a nakladanie s jej majetkom v súlade s týmto zákonom,

l)

určovanie výšky príspevku študentov na úhradu časti nákladov na štúdium (ďalej len „školné“) ...

(2)

Základom akademickej samosprávy verejnej vysokej školy je akademická obec (§ 3) verejnej vysokej ...

(3)

Podrobnosti o organizácii a činnosti verejnej vysokej školy, ako aj postavenie členov akademickej ...

(4)

Ak sa vysoká škola člení na fakulty, vykonávajú fakulty samosprávnu pôsobnosť verejnej vysokej ...

§ 7
Orgány akademickej samosprávy verejnej vysokej školy
a)

akademický senát verejnej vysokej školy,

b)

rektor,

c)

vedecká rada verejnej vysokej školy, umelecká rada verejnej vysokej školy alebo vedecká a umelecká ...

d)

disciplinárna komisia verejnej vysokej školy pre študentov (ďalej len „disciplinárna komisia ...

§ 8
Akademický senát verejnej vysokej školy
(1)

Akademický senát verejnej vysokej školy sa skladá z volených zástupcov akademickej obce verejnej ...

(2)

Akademický senát verejnej vysokej školy sa člení na zamestnaneckú časť a na študentskú časť. ...

(3)

Funkcia člena akademického senátu verejnej vysokej školy je nezlučiteľná s funkciou rektora, ...

(4)

Funkčné obdobie členov akademického senátu verejnej vysokej školy je najviac štvorročné.

(5)

Zasadnutia akademického senátu verejnej vysokej školy sú verejné. Rektor alebo v jeho zastúpení ...

(6)

Členstvo v akademickom senáte verejnej vysokej školy zaniká

a)

skončením funkčného obdobia člena,

b)

vymenovaním člena do niektorej z funkcií podľa odseku 3,

c)

skončením pracovného pomeru s verejnou vysokou školou členov zamestnaneckej časti akademického ...

d)

vzdaním sa funkcie člena,

e)

odvolaním člena z funkcie príslušnou časťou akademickej obce verejnej vysokej školy; dôvody ...

f)

smrťou člena,

g)

zrušením alebo zlúčením súčastí verejnej vysokej školy, ktorej akademická obec člena zvolila. ...

(7)

Ak zaniklo členovi akademického senátu verejnej vysokej školy členstvo pred skončením funkčného ...

(8)

Verejná vysoká škola upraví vnútorným predpisom [§ 15 ods. 1 písm. f)] dodatočné zvolenie ...

§ 9
Pôsobnosť akademického senátu verejnej vysokej školy
(1)

Akademický senát verejnej vysokej školy

a)

schvaľuje návrh rektora na zriadenie, zlúčenie, splynutie, rozdelenie, zrušenie, zmenu názvu alebo ...

b)

schvaľuje na návrh rektora vnútorné predpisy verejnej vysokej školy podľa § 15 ods. 1 písm. ...

c)

volí kandidáta na rektora a navrhuje odvolanie rektora z funkcie; návrh predkladá ministrovi do ...

d)

schvaľuje návrh rektora na vymenovanie a odvolanie prorektorov,

e)

schvaľuje návrh rektora na vymenovanie a odvolanie členov vedeckej rady verejnej vysokej školy,

f)

schvaľuje návrh rozpočtu verejnej vysokej školy, ktorý predložil rektor, a kontroluje hospodárenie ...

g)

vyslovuje súhlas s návrhom štatútu správnej rady predloženým rektorom; po súhlase akademického ...

h)

schvaľuje návrh rektora na členov správnej rady a navrhuje ministrovi dvoch členov správnej rady ...

i)

schvaľuje návrhy rektora na úkony podľa § 41 ods. 1 pred ich predložením na schválenie správnej ...

j)

schvaľuje dlhodobý zámer verejnej vysokej školy (§ 2 ods. 10) predložený rektorom po prerokovaní ...

k)

schvaľuje výročnú správu o činnosti a výročnú správu o hospodárení verejnej vysokej školy ...

l)

pred schválením vo vedeckej rade vysokej školy prerokúva návrh študijných programov, ktoré sa ...

m)

schvaľuje podmienky prijatia na štúdium predložené rektorom, ak ich schválenie nepatrí do pôsobnosti ...

n)

vyjadruje sa o návrhu rektora na zriadenie, zmenu názvu, zlúčenie, splynutie, rozdelenie alebo zrušenie ...

o)

vyjadruje sa o podnetoch a stanoviskách správnej rady verejnej vysokej školy podľa § 41 ods. 7,

p)

volí zástupcu verejnej vysokej školy do Rady vysokých škôl (§ 107 ods. 3),

q)

jeho študentská časť volí zástupcu verejnej vysokej školy do Študentskej rady vysokých škôl ...

r)

raz za rok podáva akademickej obci verejnej vysokej školy správu o svojej činnosti, ktorú vyvesí ...

s)

plní iné úlohy podľa tohto zákona.

(2)

Akademický senát verejnej vysokej školy v otázkach uvedených v odseku 1 písm. c), e), h), p) a ...

§ 10
Rektor
(1)

Rektor je štatutárnym orgánom verejnej vysokej školy, riadi ju, koná v jej mene a zastupuje ju ...

(2)

Rektora vymenúva a odvoláva na návrh akademického senátu verejnej vysokej školy prezident Slovenskej ...

(3)

Predseda akademického senátu verejnej vysokej školy môže na tejto verejnej vysokej škole kandidovať ...

(4)

Funkčné obdobie rektora je štvorročné. Na tej istej verejnej vysokej škole môže tá istá osoba ...

(5)

Rektor zriaďuje, zlučuje, nariaďuje splynutie súčastí verejnej vysokej školy, rozdeľuje a zrušuje ...

(6)

Rektor predkladá správnej rade verejnej vysokej školy na schválenie návrh rozpočtu verejnej vysokej ...

(7)

Rektor udeľuje na základe rozhodnutia vedeckej rady podľa § 12 ods. 1 písm. f) alebo podľa § ...

(8)

Rektor predkladá ministrovi návrhy na vymenovanie profesorov prezidentom schválené vo vedeckej rade ...

(9)

Rektor poveruje do zvolenia nového dekana výkonom funkcie dekana osobu na návrh akademického senátu ...

(10)

Rektora zastupujú prorektori v rozsahu určenom rektorom. Prorektorov vymenúva a odvoláva po schválení ...

(11)

Rektor určuje plat dekanov fakúlt, ktoré sú súčasťou verejnej vysokej školy [§ 21 ods. 1 písm. ...

§ 11
Vedecká rada verejnej vysokej školy
(1)

Členov vedeckej rady verejnej vysokej školy vymenúva a odvoláva rektor po schválení akademickým ...

(2)

Členmi vedeckej rady verejnej vysokej školy sú významní odborníci z oblastí, v ktorých verejná ...

(3)

Predsedom vedeckej rady verejnej vysokej školy je rektor.

§ 12
Pôsobnosť vedeckej rady verejnej vysokej školy
(1)

Vedecká rada verejnej vysokej školy

a)

prerokúva dlhodobý zámer verejnej vysokej školy,

b)

pravidelne, najmenej však raz za rok hodnotí úroveň verejnej vysokej školy vo vzdelávacej činnosti ...

c)

schvaľuje návrh študijných programov, ak ich prerokovanie nepatrí do pôsobnosti vedeckej rady ...

d)

schvaľuje ďalších odborníkov, ktorí majú právo skúšať na štátnych skúškach pre študijné ...

e)

schvaľuje kritériá verejnej vysokej školy na vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedecko-pedagogického ...

f)

prerokúva návrhy na udelenie titulu „docent“ a rozhoduje o ich výsledku v študijných odboroch, ...

g)

prerokúva a schvaľuje návrhy na vymenovanie profesorov; ak ide o vymenovanie profesora v študijnom ...

h)

schvaľuje všeobecné kritériá na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov; ak ide o obsadzovanie ...

i)

schvaľuje konkrétne podmienky na obsadzovanie funkcií profesorov; ak ide o obsadzovanie funkcií ...

j)

schvaľuje návrhy rektora na obsadzovanie funkcií hosťujúcich profesorov; ak ide o obsadzovanie ...

k)

udeľuje vedecké hodnosti „doctor scientiarum“ (v skratke „DrSc.“),5)

l)

udeľuje významným domácim aj zahraničným osobnostiam titul „doctor honoris causa“ (v skratke ...

m)

navrhuje rektorovi verejnej vysokej školy udeliť čestný titul „profesor emeritus“ podľa § ...

n)

schvaľuje na návrh predsedu vedeckej rady verejnej vysokej školy rokovací poriadok vedeckej rady ...

(2)

Vedecká rada verejnej vysokej školy rokuje o otázkach, ktoré jej predloží predseda vedeckej rady ...

§ 13
Disciplinárna komisia verejnej vysokej školy
(1)

Disciplinárna komisia verejnej vysokej školy prerokúva disciplinárne priestupky tých študentov ...

(2)

Členov disciplinárnej komisie verejnej vysokej školy a jej predsedu vymenúva z členov jej akademickej ...

(3)

Činnosť disciplinárnej komisie verejnej vysokej školy sa riadi rokovacím poriadkom disciplinárnej ...

§ 14
Vedúci zamestnanci verejnej vysokej školy
(1)

Vedúcimi zamestnancami verejnej vysokej školy sú kvestor a jednotliví vedúci súčastí verejnej ...

(2)

Kvestor zabezpečuje a zodpovedá za hospodársky a administratívny chod verejnej vysokej školy a ...

§ 15
Vnútorné predpisy verejnej vysokej školy
(1)

Verejná vysoká škola vydáva tieto vnútorné predpisy:

a)

štatút verejnej vysokej školy,

b)

študijný poriadok verejnej vysokej školy,

c)

zásady výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných ...

d)

pracovný poriadok verejnej vysokej školy,

e)

organizačný poriadok verejnej vysokej školy,

f)

zásady volieb do akademického senátu verejnej vysokej školy,

g)

rokovací poriadok akademického senátu verejnej vysokej školy,

h)

rokovací poriadok vedeckej rady verejnej vysokej školy,

i)

štipendijný poriadok verejnej vysokej školy,

j)

disciplinárny poriadok verejnej vysokej školy pre študentov,

k)

rokovací poriadok disciplinárnej komisie verejnej vysokej školy,

l)

ďalšie predpisy, ak tak určí štatút verejnej vysokej školy alebo tento zákon (§ 21 ods. 3).

(2)

Štatút verejnej vysokej školy obsahuje najmä

a)

názov a sídlo verejnej vysokej školy a názov jej právneho predchodcu, ak existoval,

b)

základnú organizačnú štruktúru verejnej vysokej školy vrátane spôsobu určovania počtu a štruktúry ...

c)

ustanovenia o orgánoch a systéme akademickej samosprávy,

d)

spôsob voľby kandidáta na rektora a spôsob prijatia návrhu na jeho odvolanie,

e)

základné charakteristiky systému vysokoškolského vzdelávania a systému ďalšieho vzdelávania ...

f)

rámcové podmienky prijatia na štúdium (§ 57) vrátane spôsobu určovania počtu prijímaných ...

g)

rámcové podmienky štúdia cudzincov,

h)

rámcové ustanovenia o školnom a o poplatkoch spojených so štúdiom (§ 92),

i)

rámcové ustanovenia o sociálnej podpore študentov (§ 97 až 100) vysokou školou,

j)

podrobnejšie vymedzenie akademických práv a povinností študentov,

k)

pravidlá používania akademických insígnií a vykonávania akademických obradov,

l)

základné zásady pracovnoprávnych vzťahov na vysokej škole a jej fakultách a postup pri rozhodovaní ...

m)

vnútorné pravidlá hospodárenia verejnej vysokej školy vrátane pravidiel na vykonávanie podnikateľskej ...

n)

pravidlá výkonu pôsobnosti fakúlt vo veciach, v ktorých konajú v mene vysokej školy (§ 23 ods. ...

(3)

Vnútorné predpisy uvedené v odseku 1 písm. a) až c) podliehajú registrácii na ministerstve (§ ...

§ 16
Rozpočet verejnej vysokej školy
(1)

Na finančné zabezpečenie hlavnej činnosti si verejná vysoká škola zostavuje rozpočet pozostávajúci ...

(2)

Verejná vysoká škola vykoná na konci kalendárneho roka vyúčtovanie svojho hospodárenia a zúčtovanie ...

(3)

Výnosmi verejnej vysokej školy sú

a)

dotácie zo štátneho rozpočtu podľa § 89 (ďalej len „dotácia“),

b)

školné podľa § 92 ods. 4 až 9 a § 113a ods. 10,

c)

poplatky spojené so štúdiom podľa § 92 ods. 10 až 14 (ďalej len „poplatky spojené so štúdiom“), ...

d)

výnosy z ďalšieho vzdelávania,1)

e)

výnosy z majetku verejnej vysokej školy,

f)

výnosy z duševného vlastníctva,

g)

výnosy z vlastných finančných fondov,

h)

iné výnosy z hlavnej činnosti verejnej vysokej školy.

(4)

Výnosmi verejnej vysokej školy môžu byť aj dotácie z rozpočtov obcí a z rozpočtov vyšších ...

(5)

Nákladmi verejnej vysokej školy sú náklady potrebné na zabezpečenie jej hlavnej činnosti a rozvoja. ...

(6)

Verejné vysoké školy môžu so súhlasom akademického senátu verejnej vysokej školy a správnej ...

(7)

Verejná vysoká škola môže prijať úver, len ak

a)

celková suma dlhu verejnej vysokej školy neprekročí 60 % skutočných príjmov predchádzajúceho ...

b)

suma ročných splátok úverov vrátane úhrady výnosov neprekročí 25 % skutočných príjmov predchádzajúceho ...

(8)

Celkovou sumou dlhu verejnej vysokej školy sa na účely tohto zákona rozumie súhrn záväzkov vyplývajúcich ...

(9)

Na splátky úverov vrátane úhrady výnosov nie je možné použiť finančné prostriedky z dotácií ...

§ 16a
Finančné fondy verejnej vysokej školy
(1)

Verejná vysoká škola tvorí najmä tieto finančné fondy:

a)

rezervný fond,

b)

fond reprodukcie,

c)

štipendijný fond,

d)

fond na podporu štúdia študentov so zdravotným postihnutím,

e)

fondy podľa osobitných predpisov.6)

(2)

Finančné fondy verejnej vysokej školy okrem fondov podľa odseku 1 písm. e) sa tvoria z kladného ...

(3)

Verejná vysoká škola použije najmenej 40 % svojho zisku na tvorbu rezervného fondu. Rezervný fond ...

(4)

Fond reprodukcie sa okrem prostriedkov podľa odsekov 2 a 3 vytvára

a)

z odpisov dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku podľa odpisového plánu7) ...

b)

zo zostatkovej ceny dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku pri jeho fyzickej ...

c)

zo zostatkovej ceny predaného dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku okrem ...

d)

z rozdielu výnosov z predaja dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku a zo súčtu ...

e)

z prostriedkov od iných subjektov podľa uzatvorených zmlúv o združení prostriedkov8) na obstaranie ...

(5)

Fond reprodukcie sa používa na obstaranie dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného ...

(6)

Štipendijný fond sa okrem prostriedkov podľa odsekov 2 a 3 vytvára z časti výnosov zo školného ...

(7)

Fond na podporu štúdia študentov so zdravotným postihnutím možno použiť na finančné zabezpečenie ...

(8)

Ak sa finančné prostriedky fondu vedú na samostatnom účte podľa osobitných predpisov,9) stav ...

(9)

Rozdelenie zisku verejnej vysokej školy sa uskutoční po schválení výročnej správy o hospodárení ...

§ 17
Majetok verejnej vysokej školy
(1)

Nakladanie s majetkom verejnej vysokej školy upravuje osobitný predpis,10) ak tento zákon neustanovuje ...

(2)

Majetok, ktorý vlastní verejná vysoká škola, využíva na plnenie úloh vo vzdelávacej, výskumnej, ...

(3)

Rozsah obstarávania hmotného a nehmotného majetku verejnej vysokej školy vrátane jeho technického ...

(4)

Verejná vysoká škola môže vložiť svoj nehnuteľný majetok ako vklad na účely uzatvorenia zmluvy ...

(5)

Verejná vysoká škola nesmie poskytovať úvery, vydávať dlhopisy a vystavovať, akceptovať ani ...

(6)

Ak dlžník uhradí pohľadávku, ktorú verejná vysoká škola odpísala, nepovažuje sa táto úhrada ...

§ 18
Podnikateľská činnosť
(1)

Verejná vysoká škola môže vykonávať podnikateľskú činnosť.15) V rámci podnikateľskej činnosti ...

(2)

Náklady na podnikateľskú činnosť musia byť kryté výnosmi z nej. Prostriedky získané touto ...

(3)

Verejná vysoká škola vedie vo svojom účtovníctve výnosy a náklady spojené s podnikateľskou ...

§ 19
Hospodárenie verejnej vysokej školy
(1)

Verejná vysoká škola vedie účtovníctvo podľa osobitného predpisu.16)

(2)

Finančné prostriedky verejnej vysokej školy sa vedú na účtoch podľa osobitných predpisov.9)

(3)

Ročná účtovná závierka verejnej vysokej školy musí byť overená audítorom18) najmenej raz ...

(4)

Kontrolu hospodárenia verejnej vysokej školy vykonáva ministerstvo. Na výkon tejto kontroly sa vzťahujú ...

(5)

Verejná vysoká škola nie je oprávnená na prevzatie ručenia za záväzky inej osoby. Verejná vysoká ...

(6)

Štát neručí za záväzky verejnej vysokej školy; na základe žiadosti verejnej vysokej školy ...

(7)

Za účelné a efektívne využívanie dotácií a ich zúčtovanie so štátnym rozpočtom a za hospodárenie ...

§ 20
Ďalšie povinnosti verejnej vysokej školy
(1)

Verejná vysoká škola je povinná

a)

udržiavať a zverejniť formou, ktorú určí ministerstvo, zoznam študijných programov, v ktorých ...

b)

každoročne vypracovať, predložiť ministerstvu a zverejniť výročnú správu o činnosti a výročnú ...

c)

vypracovať, prerokovať s ministerstvom a zverejniť dlhodobý zámer verejnej vysokej školy v termíne ...

d)

bezplatne poskytovať Akreditačnej komisii a ministerstvu na ich žiadosť v určených termínoch ...

e)

vypracovať súhrnnú informáciu o možnostiach štúdia na vysokej škole (ďalej len „informácia ...

f)

vybavovať sťažnosti podľa osobitného predpisu,20b)

g)

pred uzatvorením zmluvy o úvere písomne oznámiť ministerstvu a Ministerstvu financií Slovenskej ...

(2)

Výročná správa o činnosti verejnej vysokej školy obsahuje najmä

a)

prehľad činností vykonávaných v predchádzajúcom kalendárnom roku súvisiacich s plnením poslania ...

b)

výsledky hodnotení úrovne verejnej vysokej školy vo vzdelávacej činnosti a v oblasti vedy, techniky ...

c)

zmeny vnútorných predpisov a zmeny v orgánoch verejnej vysokej školy, ktoré nastali v priebehu ...

(3)

Výročná správa o hospodárení verejnej vysokej školy obsahuje najmä

a)

ročnú účtovnú závierku a zhodnotenie základných údajov, ktoré obsahuje,

b)

výrok audítora k ročnej účtovnej závierke, ak bola audítorom overená (§ 19 ods. 3),

c)

analýzu výnosov a nákladov s vyčlenením výnosov a nákladov z podnikateľskej činnosti,

d)

vývoj a konečný stav fondov,

e)

stav a pohyb majetku,

f)

analýzu finančných tokov,

g)

rekapituláciu zúčtovania so štátnym rozpočtom,

h)

návrh na rozdelenie zisku verejnej vysokej školy (§ 16a ods. 2) alebo na vyrovnanie straty (§ 16a ...

i)

ďalšie údaje, ktoré určí správna rada verejnej vysokej školy.

DRUHÁ HLAVA
SÚČASTI VEREJNEJ VYSOKEJ ŠKOLY

§ 21
Členenie verejnej vysokej školy
(1)

Verejná vysoká škola sa môže členiť na tieto súčasti:

a)

fakulty,

b)

iné pedagogické, výskumné, vývojové, umelecké, hospodársko-správne a informačné pracoviská, ...

c)

účelové zariadenia.

(2)

Medzi informačné pracoviská verejných vysokých škôl patrí akademická knižnica. Jej postavenie ...

(3)

Vnútorné predpisy súčastí verejnej vysokej školy musia byť v súlade s vnútornými predpismi ...

Prvý oddiel
Fakulta

§ 22
Fakulta
(1)

Fakulta

a)

prispieva k plneniu poslania vysokej školy a zúčastňuje sa na plnení hlavných úloh verejnej vysokej ...

b)

rozvíja študijný odbor alebo viacero príbuzných alebo súvisiacich študijných odborov a uskutočňuje ...

c)

vykonáva v súlade so svojím zameraním výskumnú, vývojovú, umeleckú alebo ďalšiu tvorivú ...

(2)

Na fakulte sa ustanovujú orgány akademickej samosprávy.

(3)

Fakulta má právo používať vlastné akademické insígnie a konať akademické obrady v súlade ...

(4)

Fakulty zriaďuje, zlučuje, nariaďuje ich splynutie, rozdeľuje a zrušuje rektor so súhlasom akademického ...

(5)

Novozriadená fakulta je povinná ustanoviť svoje orgány akademickej samosprávy (§ 24) do šiestich ...

§ 23
Rozsah samosprávnej pôsobnosti a práva fakulty
(1)

Orgány akademickej samosprávy fakulty majú v súlade s týmto zákonom právo v mene verejnej vysokej ...

a)

určovanie ďalších podmienok prijatia na štúdium [§ 27 ods. 1 písm. i)] a rozhodovanie v prijímacom ...

b)

vytváranie nových akreditovaných študijných programov a ich uskutočňovanie na fakulte [§ 30 ...

c)

rozhodovanie vo veciach týkajúcich sa akademických práv a povinností študentov zapísaných na ...

d)

uzatváranie, zmeny a zrušovanie pracovnoprávnych vzťahov v rozsahu a za podmienok určených v štatúte ...

e)

vykonávanie podnikateľskej činnosti (§ 18) podľa pravidiel určených v štatúte verejnej vysokej ...

f)

spolupráca s inými vysokými školami, právnickými osobami a fyzickými osobami, a to aj so zahraničnými, ...

(2)

Do samosprávnej pôsobnosti fakulty ďalej patrí

a)

vnútorná organizácia fakulty,

b)

určovanie počtu prijímaných uchádzačov o štúdium spôsobom určeným v štatúte verejnej vysokej ...

c)

organizácia štúdia v súlade so študijným poriadkom verejnej vysokej školy,

d)

určovanie zamerania a organizovanie výskumnej, vývojovej, umeleckej alebo ďalšej tvorivej činnosti, ...

e)

určovanie počtu a štruktúry pracovných miest zamestnancov zaradených na fakulte v rozsahu určenom ...

f)

voľba členov orgánov akademickej samosprávy fakulty,

g)

uskutočňovanie zahraničných vzťahov a aktivít v oblastiach, v ktorých fakulta pôsobí,

h)

nakladanie s finančnými prostriedkami pridelenými fakulte vysokou školou a s finančnými prostriedkami, ...

§ 24
Orgány akademickej samosprávy fakulty
a)

akademický senát fakulty,

b)

dekan,

c)

vedecká rada fakulty, umelecká rada fakulty alebo vedecká a umelecká rada fakulty (ďalej len „vedecká ...

d)

disciplinárna komisia fakulty pre študentov (ďalej len „disciplinárna komisia fakulty“).

§ 25
Akademická obec fakulty
(1)

Akademická obec fakulty je základom akademickej samosprávy fakulty. Volí a odvoláva členov akademického ...

(2)

Akademickú obec fakulty tvoria vysokoškolskí učitelia a výskumní pracovníci zaradení na fakulte, ...

§ 26
Akademický senát fakulty
(1)

Akademický senát fakulty je jej samosprávnym zastupiteľským orgánom. Má najmenej 11 členov, ...

(2)

Akademický senát fakulty sa člení na zamestnaneckú časť a na študentskú časť. Členov zamestnaneckej ...

(3)

Funkcia člena akademického senátu fakulty je nezlučiteľná s funkciou rektora, prorektora, dekana, ...

(4)

Funkčné obdobie členov akademického senátu fakulty je najviac štvorročné.

(5)

Zasadnutia akademického senátu fakulty sú verejné. Dekan alebo v jeho zastúpení prodekan alebo ...

(6)

Členstvo v akademickom senáte fakulty zaniká

a)

skončením funkčného obdobia člena,

b)

vymenovaním člena do niektorej z funkcií uvedených v odseku 3,

c)

skončením pracovného pomeru s verejnou vysokou školou členov zamestnaneckej časti akademického ...

d)

vzdaním sa funkcie člena,

e)

odvolaním člena z funkcie akademickou obcou; dôvody odvolania a postup pri voľbe a odvolaní určuje ...

f)

smrťou člena.

(7)

Ak zaniklo členovi akademického senátu fakulty členstvo pred skončením funkčného obdobia podľa ...

§ 27
Pôsobnosť akademického senátu fakulty
(1)

Akademický senát fakulty

a)

schvaľuje na návrh dekana vnútorné predpisy fakulty podľa § 33 ods. 2 písm. a), b) a f) a vnútorné ...

b)

volí kandidáta na dekana, prípadne navrhuje odvolanie dekana z funkcie a schvaľuje návrh rektora ...

c)

schvaľuje návrh dekana na vymenovanie a odvolanie prodekanov,

d)

schvaľuje návrh dekana na vymenovanie a odvolanie členov vedeckej rady fakulty,

e)

schvaľuje návrh rozpočtu fakulty, ktorý predložil dekan, a kontroluje nakladanie s finančnými ...

f)

schvaľuje dlhodobý zámer vo vzdelávacej, výskumnej, vývojovej, umeleckej alebo v ďalšej tvorivej ...

g)

schvaľuje výročnú správu o činnosti a výročnú správu o hospodárení fakulty predloženú ...

h)

pred schválením vo vedeckej rade verejnej vysokej školy prerokúva návrh študijných programov, ...

i)

schvaľuje ďalšie podmienky prijatia na štúdium študijných programov uskutočňovaných fakultou ...

j)

vyjadruje sa o návrhu dekana na zriadenie, zlúčenie, splynutie, rozdelenie alebo zrušenie pracovísk ...

k)

volí zástupcu fakulty do Rady vysokých škôl (§ 107 ods. 3),

l)

raz za rok podáva akademickej obci fakulty správu o svojej činnosti, ktorú vyvesí na verejne prístupnom ...

m)

vyjadruje sa k návrhom rektora na úkony podľa § 41 ods. 1 písm. a) až c) týkajúcich sa prevodu ...

(2)

Akademický senát fakulty sa v otázkach uvedených v odseku 1 písm. b), c), d) a k) uznáša tajným ...

§ 28
Dekan
(1)

Dekan je predstaviteľom fakulty, riadi ju, zastupuje a koná vo veciach fakulty. Vo veciach podľa ...

(2)

Dekana vymenúva a odvoláva na návrh akademického senátu fakulty rektor. Rektor vymenuje za dekana ...

(3)

Z vlastného podnetu môže rektor so súhlasom akademického senátu fakulty odvolať dekana, ak dekan ...

a)

závažným spôsobom neplní svoje povinnosti,

b)

hrubo alebo opakovane porušil vnútorné predpisy vysokej školy alebo fakulty alebo

c)

vážne poškodil záujem verejnej vysokej školy alebo fakulty.

(4)

Ak akademický senát fakulty verejnej vysokej školy opakovane nesúhlasí s návrhom rektora na odvolanie ...

(5)

Predseda akademického senátu fakulty môže na tejto fakulte kandidovať na funkciu dekana najskôr ...

(6)

Funkčné obdobie dekana je štvorročné. Na tej istej fakulte môže tá istá osoba vykonávať funkciu ...

(7)

Dekan predkladá akademickému senátu fakulty na schválenie návrh rozpočtu fakulty.

(8)

Dekana zastupujú v ním určenom rozsahu prodekani. Prodekanov vymenúva a odvoláva po schválení ...

(9)

Dekan vykonáva právne úkony v pracovnoprávnych vzťahoch u zamestnancov verejnej vysokej školy ...

§ 29
Vedecká rada fakulty
(1)

Členov vedeckej rady fakulty vymenúva a odvoláva so súhlasom akademického senátu fakulty dekan. ...

(2)

Členmi vedeckej rady fakulty sú významní odborníci z oblastí, v ktorých fakulta uskutočňuje ...

(3)

Predsedom vedeckej rady fakulty je dekan.

§ 30
Pôsobnosť vedeckej rady fakulty
(1)

Vedecká rada fakulty

a)

prerokúva dlhodobý zámer fakulty vypracovaný v súlade s dlhodobým zámerom verejnej vysokej školy, ...

b)

hodnotí najmenej raz za rok úroveň fakulty vo vzdelávacej činnosti a v oblasti vedy, techniky alebo ...

c)

schvaľuje návrh študijných programov, ktoré má uskutočňovať fakulta; na rokovanie vedeckej ...

d)

schvaľuje ďalších odborníkov, ktorí majú právo skúšať na štátnych skúškach pre študijné ...

e)

prerokúva a predkladá vedeckej rade verejnej vysokej školy kritériá na získanie titulu docent ...

f)

prerokúva návrhy na udelenie titulu „docent“ a rozhoduje o ich výsledku,

g)

prerokúva a predkladá vedeckej rade verejnej vysokej školy návrhy na vymenovanie profesorov,

h)

prerokúva a predkladá vedeckej rade verejnej vysokej školy všeobecné kritériá na obsadzovanie ...

i)

prerokúva a predkladá vedeckej rade verejnej vysokej školy konkrétne podmienky výberového konania ...

j)

prerokúva a predkladá vedeckej rade verejnej vysokej školy návrhy dekana na obsadenie funkcií hosťujúcich ...

k)

schvaľuje na návrh predsedu vedeckej rady fakulty rokovací poriadok vedeckej rady fakulty.

(2)

Vedecká rada fakulty rokuje o otázkach, ktoré jej predloží predseda vedeckej rady fakulty.

§ 31
Disciplinárna komisia fakulty
(1)

Disciplinárna komisia fakulty prerokúva disciplinárne priestupky študentov zapísaných v študijnom ...

(2)

Členov disciplinárnej komisie fakulty a jej predsedu vymenúva z radov členov jej akademickej obce ...

(3)

Činnosť disciplinárnej komisie fakulty sa riadi rokovacím poriadkom disciplinárnej komisie fakulty. ...

§ 32
Vedúci zamestnanci fakulty
(1)

Vedúcimi zamestnancami fakulty sú tajomník fakulty a jednotliví vedúci pedagogických, výskumných, ...

(2)

Tajomník fakulty zabezpečuje hospodársky a administratívny chod fakulty. Je podriadený priamo dekanovi. ...

§ 33
Vnútorné predpisy fakulty
(1)

Vnútorné predpisy fakulty upravujú záležitosti fakulty, ktoré patria do jej samosprávnej pôsobnosti, ...

(2)

Fakulta vydáva tieto vnútorné predpisy:

a)

štatút fakulty,

b)

organizačný poriadok fakulty,

c)

zásady volieb do akademického senátu fakulty,

d)

rokovací poriadok akademického senátu fakulty,

e)

rokovací poriadok vedeckej rady fakulty,

f)

ďalšie predpisy, ak tak ustanoví štatút fakulty.

(3)

Fakulta ďalej vydáva aj tieto vnútorné predpisy:

a)

študijný poriadok fakulty, ak rozhodne, že potrebuje na vlastné podmienky podrobnejšie upraviť ...

b)

pracovný poriadok fakulty, ak rozhodne, že potrebuje na vlastné podmienky podrobnejšie upraviť ...

c)

štipendijný poriadok fakulty, ak rozhodne, že potrebuje na vlastné podmienky podrobnejšie upraviť ...

d)

disciplinárny poriadok fakulty pre študentov, ak rozhodne, že potrebuje na vlastné podmienky podrobnejšie ...

e)

rokovací poriadok disciplinárnej komisie fakulty, ak rozhodne, že potrebuje na vlastné podmienky ...

(4)

Na obsah štatútu fakulty sa vzťahuje primerane § 15 ods. 2.

(5)

Štatút fakulty, študijný poriadok a pracovný poriadok podliehajú schváleniu akademickým senátom ...

§ 34
Verejné vysoké školy bohoslovecké, bohoslovecké fakulty verejných vysokých škôl a konfesijné ...
(1)

Vnútorné predpisy verejnej vysokej školy bohosloveckej, bohosloveckej fakulty verejnej vysokej školy ...

(2)

Na verejné bohoslovecké vysoké školy, bohoslovecké fakulty verejných vysokých škôl a konfesijné ...

Druhý oddiel
Špecializované výučbové zariadenia vysokých škôl

§ 35
Typy špecializovaných výučbových zariadení verejných vysokých škôl
(1)

Špecializované výučbové zariadenie verejnej vysokej školy slúži na praktickú výučbu v študijných ...

a)

súčasť verejnej vysokej školy alebo jej fakulty,

b)

samostatná právnická osoba založená verejnou vysokou školou alebo

c)

samostatná právnická osoba alebo fyzická osoba, s ktorou má verejná vysoká škola uzatvorenú ...

(2)

Špecializovaným výučbovým zariadením podľa odseku 1 môže byť najmä

a)

zdravotnícke zariadenie,22)

b)

cvičná škola a cvičné školské zariadenie,

c)

vysokoškolský poľnohospodársky podnik, vysokoškolský lesnícky podnik a iný vysokoškolský podnik, ...

d)

kňazský seminár.

(3)

Špecializovaným výučbovým zariadením verejnej vysokej školy je aj zdravotnícke zariadenie, v ...

§ 36

Zrušený od 1. 1. 2005

§ 37
Cvičné školy a cvičné školské zariadenia
(1)

Praktická výučba v učiteľských študijných programoch sa uskutočňuje najmä v cvičných školách ...

(2)

Cvičná škola alebo cvičné školské zariadenie je inštitúcia, s ktorou verejná vysoká škola ...

(3)

Cvičnou školou alebo cvičným školským zariadením môže byť materská škola, základná škola, ...

§ 38
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik, vysokoškolský lesnícky podnik a iné vysokoškolské podniky ...
(1)

Vysokoškolský podnik zriaďuje verejná vysoká škola ako svoju súčasť alebo ako samostatnú právnickú ...

(2)

Vedúcim vysokoškolského podniku, ktorý je súčasťou verejnej vysokej školy, je riaditeľ, ktorého ...

(3)

Vysokoškolský poľnohospodársky alebo vysokoškolský lesnícky podnik je špecializované výučbové ...

(4)

Vysokoškolský lesnícky podnik využíva lesný majetok štátu na základe udelenia výnimky zo správy ...

§ 39
Kňazský seminár
(1)

Kňazský seminár je špecializované pracovisko verejnej vysokej školy alebo bohosloveckej fakulty, ...

(2)

Kňazský seminár môže byť aj samostatná právnická osoba, s ktorou má vysoká škola uzatvorenú ...

Tretí oddiel
Špecializované výskumné a vývojové pracoviská a špecializované umelecké pracoviská

§ 39a
(1)

Špecializované výskumné a vývojové pracoviská a špecializované umelecké pracoviská (ďalej ...

a)

súčasťou verejnej vysokej školy alebo

b)

samostatná právnická osoba založená verejnou vysokou školou alebo spoločne s inými právnickými ...

(2)

Špecializovaným pracoviskom môže byť najmä

a)

výskumné centrum verejnej vysokej školy,

b)

inkubátor verejnej vysokej školy,

c)

technologické centrum verejnej vysokej školy alebo

d)

umelecké centrum verejnej vysokej školy.

(3)

Výskumné centrum verejnej vysokej školy je špecializované pracovisko verejnej vysokej školy, ktoré ...

(4)

Inkubátor verejnej vysokej školy je špecializované pracovisko zamerané na podporu vzniku a rozvoja ...

(5)

Technologické centrum verejnej vysokej školy (ďalej len „technologické centrum“) je subjekt ...

(6)

Umelecké centrum verejnej vysokej školy je umelecké pracovisko verejnej vysokej školy, ktorého ...

TRETIA HLAVA
SPRÁVNA RADA VEREJNEJ VYSOKEJ ŠKOLY

§ 40
Správna rada verejnej vysokej školy
(1)

Správna rada verejnej vysokej školy je orgán, ktorý v rámci pôsobnosti ustanovenej týmto zákonom ...

(2)

Správna rada verejnej vysokej školy má štrnásť členov. Členov správnej rady vymenúva a odvoláva ...

(3)

Členovia správnej rady verejnej vysokej školy, okrem členov navrhnutých akademickým senátom verejnej ...

(4)

Správna rada si volí zo svojich členov predsedu a podpredsedu. Voľbu predsedu, podpredsedu a spôsob ...

(5)

Zasadnutia správnej rady verejnej vysokej školy zvoláva jej predseda, a to najmenej dvakrát ročne. ...

§ 41
Pôsobnosť správnej rady verejnej vysokej školy
(1)

Správna rada verejnej vysokej školy dáva predchádzajúci písomný súhlas s návrhom rektora na ...

a)

nadobudnúť nehnuteľný majetok, ktorého cena je vyššia ako päťstonásobok sumy, od ktorej sa ...

b)

nadobudnúť hnuteľnú vec, ktorej cena je vyššia ako päťstonásobok sumy, od ktorej sa veci podľa ...

c)

zriadiť vecné bremeno alebo predkupné právo k majetku verejnej vysokej školy,

d)

založiť inú právnickú osobu alebo vložiť peňažný vklad alebo nepeňažný vklad do nej alebo ...

e)

uzavrieť zmluvu o čerpaní úveru (§ 16 ods. 6); správna rada súhlas neudelí, ak účel použitia ...

(2)

Správna rada verejnej vysokej školy sa vyjadruje najmä k

a)

dlhodobému zámeru verejnej vysokej školy a k ďalším veciam, ktoré jej na prerokovanie predloží ...

b)

výročnej správe o činnosti.

(3)

Členovia správnej rady verejnej vysokej školy majú právo navrhovať kandidátov do volieb kandidáta ...

(4)

Správna rada verejnej vysokej školy po schválení v akademickom senáte verejnej vysokej školy schvaľuje ...

(5)

Správna rada verejnej vysokej školy na návrh predsedu správnej rady verejnej vysokej školy určuje ...

(6)

Na schválenie právneho úkonu uvedeného v odseku 1 písm. a) až e) je potrebný súhlas najmenej ...

(7)

Správna rada verejnej vysokej školy dáva podnety a stanoviská k činnosti verejnej vysokej školy, ...

(8)

Činnosť členov správnej rady verejnej vysokej školy je úkonom vo všeobecnom záujme.27) Týmto ...

TRETIA ČASŤ

ŠTÁTNE VYSOKÉ ŠKOLY

§ 42
Štátne vysoké školy
(1)

Štátne vysoké školy sú:

a)

vojenské vysoké školy,

b)

policajné vysoké školy,

c)

zdravotnícke vysoké školy.

(2)

Na štátne vysoké školy sa vzťahujú ustanovenia druhej časti, ak zákon neustanovuje inak.

§ 43
Vojenské vysoké školy
(1)

Na vojenských vysokých školách študujú študenti, ktorí vykonávajú štátnu službu profesionálnych ...

(2)

Vojenské vysoké školy sú štátne rozpočtové organizácie.20)

(3)

Vojenské vysoké školy vedú osobitne register študentov, ktorí vykonávajú štátnu službu profesionálnych ...

(4)

Minister obrany Slovenskej republiky (ďalej len „minister obrany“)

a)

predkladá prezidentovi republiky návrh na vymenovanie alebo odvolanie rektora vojenskej vysokej školy ...

b)

po vzniku novej vojenskej vysokej školy vymenúva osobu, ktorá do vymenovania rektora vojenskej vysokej ...

c)

predkladá prezidentovi republiky návrhy vojenskej vysokej školy na vymenovanie profesorov,

d)

vymenúva a odvoláva na návrh rektora prorektorov vojenskej vysokej školy po predchádzajúcom vyjadrení ...

e)

poveruje po odvolaní rektora vojenskej vysokej školy alebo po predčasnom skončení výkonu jeho ...

f)

oznámi ministrovi do 30 dní od vyjadrenia Akreditačnej komisie udelenie súhlasu na priznanie práva ...

(5)

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo obrany“)

a)

schvaľuje vnútorné predpisy vojenských vysokých škôl [§ 15 ods. 1 písm. a) až c)],

b)

predkladá ministerstvu školstva návrhy na zmeny sústavy študijných odborov obrany a vojenstva, ...

c)

vyjadruje sa k žiadostiam a podkladom vojenských vysokých škôl predkladaných Akreditačnej komisii, ...

d)

určuje ďalšie podmienky prijatia na štúdium na vojenských vysokých školách,

e)

určuje počty prijímaných študentov na vojenské vysoké školy; návrh počtov predkladá náčelník ...

f)

určuje počet a štruktúru profesionálnych vojakov vykonávajúcich štátnu službu, ktorí sú ...

g)

zriaďuje vedecké, pedagogické, vývojové, výcvikové, hospodárske, špecializované a informačné ...

h)

prideľuje finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu, z kapitoly ministerstva obrany vojenským ...

i)

kontroluje zákonnosť a hospodárnosť pri využívaní finančných prostriedkov poskytnutých zo ...

j)

prijíma opatrenia podľa § 104 vo vzťahu k vojenským vysokým školám,

k)

vykonáva za vojenské vysoké školy činnosti podľa § 20 ods. 1 písm. a) až d) na základe podkladov ...

l)

plní úlohu odvolacieho orgánu v správnom konaní,

m)

plní úlohy ministerstva a vysokej školy podľa § 106 ods. 2 písm. b) pri uznávaní zahraničného ...

n)

prerokúva a vyhodnocuje dlhodobé zámery vojenských vysokých škôl a ich aktualizáciu,

o)

združuje a využíva informácie z registra študentov vojenských vysokých škôl v súlade s osobitnými ...

p)

plní úlohu ministerstva podľa § 102 ods. 2 písm. h) vo vzťahu k vojenským vysokým školám,

q)

schvaľuje zámer vojenských vysokých škôl zabezpečovať študijný program v spolupráci s inými ...

r)

schvaľuje zámer vojenských vysokých škôl prijať na časť štúdia podľa § 58a aj študenta ...

s)

rozhoduje o uhrádzaní školného študentov vojenských vysokých škôl v externej forme štúdia. ...

(6)

Informačným pracoviskom podľa odseku 5 písm. h) je akademická knižnica. Jej postavenie a úlohy ...

(7)

Rektor vojenskej vysokej školy zodpovedá za svoju činnosť ministrovi obrany a akademickému senátu ...

(8)

Rektor vojenskej vysokej školy zodpovedá ministrovi obrany za hospodárenie s pridelenými finančnými ...

(9)

Na študentov vojenských vysokých škôl, ktorí vykonávajú prípravnú štátnu službu,29) sa ...

(10)

Študentom vojenských vysokých škôl sa dňom skončenia prípravnej štátnej služby29) alebo dňom ...

(11)

Ustanovenia § 74 až 80 sa na učiteľov a výskumných pracovníkov vojenských vysokých škôl, ...

(12)

Vedúcimi zamestnancami vojenskej vysokej školy sú kvestor, velitelia a vedúci pedagogických, vývojových, ...

(13)

Vojenský program je súbor vojenských vzdelávacích činností a výcvikových činností uskutočňovaných ...

(14)

Praktická výučba podľa študijných programov a výcvikové činnosti sa uskutočňujú najmä vo ...

(15)

Na vojenské vysoké školy sa nevzťahujú ustanovenia § 6 ods. 1 písm. b) a k), § 9 ods. 1 písm. ...

(16)

Na vojenské vysoké školy sa primerane vzťahujú ustanovenia § 2 ods. 15, § 6 ods. 1 písm. c) ...

§ 44
Policajné vysoké školy
(1)

Policajné vysoké školy vzdelávajú odborníkov najmä pre Policajný zbor. Môžu na nich študovať ...

(2)

Policajné vysoké školy sú štátne rozpočtové organizácie.20)

(3)

Policajné vysoké školy vedú osobitne register študentov – príslušníkov Policajného zboru, ...

(4)

Minister vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „minister vnútra“) má vo vzťahu k policajným ...

a)

predkladá prezidentovi republiky návrh na vymenovanie alebo odvolanie rektora policajnej vysokej školy ...

b)

predkladá prezidentovi republiky návrhy policajnej vysokej školy na vymenovanie profesorov [§ 102 ...

c)

rozhoduje o zriadení, zlúčení, splynutí, rozdelení, zrušení, o názve a zmene názvu a o sídle ...

d)

vymenúva a odvoláva prorektorov policajnej vysokej školy na návrh rektora po predchádzajúcom vyjadrení ...

e)

vymenúva a odvoláva dekana fakulty policajnej vysokej školy na návrh akademického senátu fakulty, ...

f)

vymenúva a odvoláva prodekanov fakulty policajnej vysokej školy na návrh dekana po predchádzajúcom ...

g)

určuje služobný plat rektorovi policajnej vysokej školy a dekanovi fakulty policajnej vysokej školy, ...

h)

poveruje po odvolaní rektora policajnej vysokej školy alebo po predčasnom skončení funkčného ...

i)

poveruje po odvolaní dekana fakulty policajnej vysokej školy alebo po predčasnom skončení funkčného ...

j)

oznamuje ministrovi do 30 dní po vyjadrení Akreditačnej komisie udelenie súhlasu na priznanie práva ...

(5)

Ministerstvo vnútra má vo vzťahu k policajným vysokým školám túto pôsobnosť:

a)

registruje vnútorné predpisy policajných vysokých škôl podľa § 103,

b)

plní úlohu ministerstva podľa § 102 ods. 2 písm. h) vo vzťahu k policajným vysokým školám,

c)

predkladá ministerstvu návrhy policajných vysokých škôl na zmeny sústavy študijných odborov ...

d)

určí, ktoré študijné programy policajných vysokých škôl sú určené výlučne pre študentov ...

e)

schvaľuje ďalšie podmienky prijatia na štúdium na policajných vysokých školách a hľadiská ...

f)

schvaľuje počty prijímaných študentov na policajné vysoké školy a ich fakulty,

g)

schvaľuje počet a štruktúru zamestnancov policajných vysokých škôl a ich fakúlt,

h)

zriaďuje vedecké, pedagogické, vývojové, hospodárske a informačné pracoviská policajných vysokých ...

i)

prideľuje finančné prostriedky štátneho rozpočtu z kapitoly ministerstva vnútra policajným vysokým ...

j)

kontroluje zákonnosť a hospodárnosť pri využívaní finančných prostriedkov poskytnutých zo ...

k)

prijíma opatrenia podľa § 104 vo vzťahu k policajným vysokým školám,

l)

plní úlohu odvolacieho orgánu v správnom konaní,

m)

plní úlohy ministerstva a vysokej školy podľa § 106 ods. 2 písm. b) pri uznávaní zahraničného ...

n)

prerokúva a vyhodnocuje dlhodobé zámery policajných vysokých škôl a ich aktualizáciu,

o)

môže podľa programov vyhlasovaných ministrom vnútra priznávať štipendiá študentom, ktorí ...

p)

môže svojím rozhodnutím priznávať a vyplácať štipendium študentom a občanom Slovenskej republiky ...

q)

združuje a využíva informácie z registra študentov policajných vysokých škôl v súlade s osobitnými ...

(6)

Rektor policajnej vysokej školy za svoju činnosť zodpovedá ministrovi vnútra a akademickému senátu ...

(7)

Rektor policajnej vysokej školy zodpovedá ministrovi vnútra za hospodárenie s finančnými prostriedkami ...

(8)

Na študentov policajných vysokých škôl, ktorí sú v služobnom pomere, sa vzťahujú ustanovenia ...

(9)

Študentom policajných vysokých škôl, ktorí sú v služobnom pomere, sa štúdium skončí (§ ...

(10)

Ustanovenia § 74 až 80 sa na učiteľov a výskumných pracovníkov policajných vysokých škôl, ...

(11)

Na policajné vysoké školy a ich fakulty

a)

sa nevzťahujú ustanovenia § 6 ods. 1 písm. b), § 9 ods. 1 písm. a), g) až i) a o), § 10 ods. ...

b)

sa vzťahujú primerane ustanovenia § 6 ods. 1 písm. a), e) až g) a l), § 9 ods. 1 písm. f), l) ...

§ 45
Zdravotnícke vysoké školy
(1)

Zdravotnícke vysoké školy vzdelávajú študentov, ktorí sa pripravujú pre jednotlivé kategórie ...

(2)

Zdravotnícke vysoké školy sú štátne príspevkové organizácie.20)

(3)

Minister zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „minister zdravotníctva“) má vo vzťahu ...

a)

predkladá prezidentovi republiky návrh na vymenovanie alebo odvolanie rektora zdravotníckej vysokej ...

b)

predkladá prezidentovi republiky návrhy zdravotníckej vysokej školy na vymenovanie profesorov,

c)

určuje plat rektorovi zdravotníckej vysokej školy,

d)

poveruje po odvolaní rektora zdravotníckej vysokej školy alebo po predčasnom skončení výkonu ...

e)

oznamuje ministrovi do 30 dní po vyjadrení Akreditačnej komisie udelenie súhlasu na priznanie práva ...

(4)

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo zdravotníctva“) má ...

a)

registruje vnútorné predpisy zdravotníckych vysokých škôl,

b)

prideľuje finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu z kapitoly ministerstva zdravotníctva zdravotníckym ...

c)

predkladá ministerstvu návrhy zdravotníckych vysokých škôl na zmeny v sústave študijných odborov ...

d)

plní úlohu ministerstva podľa § 102 ods. 2 písm. h) vo vzťahu k zdravotníckym vysokým školám, ...

e)

zriaďuje vedecké pracoviská, pedagogické pracoviská, vývojové pracoviská, hospodárske pracoviská ...

f)

kontroluje zákonnosť a hospodárnosť pri využívaní finančných prostriedkov poskytnutých zo ...

g)

prijíma opatrenia podľa § 104 vo vzťahu k zdravotníckym vysokým školám,

h)

plní úlohu odvolacieho orgánu v správnom konaní,

i)

prerokúva a vyhodnocuje dlhodobé zámery zdravotníckych vysokých škôl a ich aktualizáciu.

(5)

Rektor zdravotníckej vysokej školy za svoju činnosť zodpovedá ministrovi zdravotníctva a akademickému ...

(6)

Rektor zdravotníckej vysokej školy zodpovedá ministrovi zdravotníctva za hospodárenie s finančnými ...

(7)

Na zdravotnícke vysoké školy a ich fakulty sa nevzťahujú ustanovenia § 9 ods. 1 písm. g) až ...

§ 46

Zrušený od 1. 9. 2007

ŠTVRTÁ ČASŤ

SÚKROMNÉ VYSOKÉ ŠKOLY A ZAHRANIČNÉ VYSOKÉ ŠKOLY

§ 47
Súkromné vysoké školy
(1)

Právnická osoba so sídlom v Slovenskej republike alebo so sídlom na území členského štátu, ...

(2)

Štátny súhlas nie je prenosný na inú právnickú osobu a neprechádza na právnych nástupcov.

(3)

Žiadosť o udelenie štátneho súhlasu podáva právnická osoba, ktorá chce pôsobiť ako súkromná ...

(4)

Žiadosť o udelenie štátneho súhlasu obsahuje

a)

názov, sídlo a začlenenie podľa § 2 ods. 13 vysokej školy,

b)

právnu formu právnickej osoby a štatutárny orgán,

c)

dlhodobý zámer súkromnej vysokej školy,

d)

návrhy študijných programov,

e)

návrh štatútu, študijného poriadku, zásad výberového konania na obsadzovanie miest učiteľov ...

f)

spôsob finančného zabezpečenia činností vysokej školy,

g)

personálne, priestorové, materiálne, technické a informačné zabezpečenie činnosti vysokej školy, ...

h)

doklady o vedeckej a pedagogickej kvalifikácii učiteľov a výskumných alebo umeleckých pracovníkov, ...

(5)

Právnická osoba je povinná k žiadosti doložiť doklady preukazujúce náležitosti podľa odseku ...

(6)

Ak sú nedostatky žiadosti podľa odsekov 3 a 4 odstrániteľné, ministerstvo vyzve žiadateľa, aby ...

(7)

Ministerstvo konanie zastaví, ak

a)

žiadateľ v určenej lehote neodstránil nedostatky žiadosti alebo nedoplnil požadované doklady,

b)

žiadateľ v lehote určenej ministerstvom neodstránil rozpor návrhu vnútorných predpisov s týmto ...

c)

žiadateľ vzal žiadosť späť alebo

d)

žiadateľ pred skončením konania zanikol.

(8)

Ministerstvo bezodkladne oznámi Akreditačnej komisii rozhodnutie o zastavení konania o žiadosti, ...

(9)

Vláda rozhodne o žiadosti do deviatich mesiacov od jej doručenia na ministerstvo. Pred predložením ...

(10)

Vláda štátny súhlas neudelí, ak Akreditačná komisia vydala nesúhlasné stanovisko ku každému ...

(11)

Právnická osoba môže podať žiadosť o udelenie štátneho súhlasu najskôr o jeden rok po rozhodnutí ...

(12)

Ak vláda udelí štátny súhlas, ministerstvo rozhodne o priznaní práv vysokej škole udeľovať ...

(13)

Štátny súhlas stráca platnosť, ak súkromná vysoká škola nezačne vzdelávaciu činnosť do ...

(14)

Vláda môže na návrh ministerstva za podmienok ustanovených v § 105 ods. 3 až 7 súkromnej vysokej ...

(15)

Na financovanie súkromných vysokých škôl sa vzťahujú ustanovenia § 91.

(16)

Ak súkromná vysoká škola prestala uskutočňovať vzdelávaciu činnosť z iného dôvodu ako z ...

(17)

Ustanovenia odsekov 1 až 16, 18 až 21, § 48 a 49 sa vzťahujú aj na pobočky vysokých škôl so ...

(18)

Zmenu názvu a začlenenia (§ 2 ods. 13) súkromnej vysokej školy schvaľuje na návrh ministerstva ...

(19)

Ministerstvo predkladá vláde návrh na zmenu začlenenia súkromnej vysokej školy na základe jej ...

(20)

Súkromná vysoká škola môže požiadať ministerstvo, aby pred predložením návrhu na zmenu jej ...

(21)

Na súkromné vysoké školy sa primerane vzťahujú ustanovenia § 21.

§ 47a
(1)

Najvyšším riadiacim a rozhodujúcim orgánom súkromnej vysokej školy je správna rada súkromnej ...

(2)

Orgánmi akademickej samosprávy súkromnej vysokej školy sú:

a)

akademický senát súkromnej vysokej školy,

b)

rektor súkromnej vysokej školy,

c)

vedecká rada súkromnej vysokej školy, umelecká rada súkromnej vysokej školy alebo vedecká a umelecká ...

d)

disciplinárna komisia súkromnej vysokej školy pre študentov.

(3)

Ak sa súkromná vysoká škola člení na fakulty, vzťahujú sa na ňu primerane ustanovenia druhej ...

§ 47b
(1)

Na akademický senát súkromnej vysokej školy sa vzťahujú ustanovenia § 8.

(2)

Akademický senát súkromnej vysokej školy

a)

vyjadruje sa k návrhom na zriadenie, zlúčenie, splynutie, rozdelenie, zrušenie, zmenu názvu alebo ...

b)

vyjadruje sa k návrhom vnútorných predpisov súkromnej vysokej školy podľa § 48 ods. 1 písm. ...

c)

vyjadruje sa k návrhom vnútorných predpisov súkromnej vysokej školy podľa § 48 písm. a), c) ...

d)

navrhuje kandidátov na rektora správnej rade súkromnej vysokej školy a navrhuje odvolanie rektora ...

e)

vyjadruje sa k návrhu rektora na vymenovanie a odvolanie prorektorov,

f)

schvaľuje návrh rektora na vymenovanie a odvolanie členov vedeckej rady súkromnej vysokej školy, ...

g)

schvaľuje návrh rozpočtu súkromnej vysokej školy, ktorý predložil štatutárny orgán súkromnej ...

h)

schvaľuje dlhodobý zámer súkromnej vysokej školy [§ 49 ods. 1 písm. c)] predložený štatutárnym ...

i)

schvaľuje výročnú správu o činnosti a výročnú správu o hospodárení, ak ju predkladá ministerstvu, ...

j)

pred schválením vo vedeckej rade vysokej školy prerokúva návrh študijných programov, ktoré sa ...

k)

schvaľuje podmienky prijatia na štúdium predložené rektorom, ak ich schválenie nepatrí do pôsobnosti ...

l)

vyjadruje sa k návrhu štatutárneho orgánu na zriadenie, zmenu názvu, zlúčenie, splynutie, rozdelenie ...

m)

volí zástupcu súkromnej vysokej školy do Rady vysokých škôl (§ 107 ods. 3),

n)

volí zástupcu súkromnej vysokej školy do Študentskej rady vysokých škôl (§ 107 ods. 4); tohto ...

o)

raz za rok podáva akademickej obci súkromnej vysokej školy správu o svojej činnosti, ktorú vyvesí ...

p)

plní iné úlohy podľa tohto zákona a štatútu súkromnej vysokej školy.

(3)

Akademický senát súkromnej vysokej školy v otázkach uvedených v odseku 2 písm. d) a f) rozhoduje ...

§ 47c
(1)

Rektor súkromnej vysokej školy je predstaviteľom akademickej obce súkromnej vysokej školy. Rektor ...

(2)

Štatút súkromnej vysokej školy určí, ktoré úkony vykonáva rektor v mene právnickej osoby pôsobiacej ...

(3)

Na rektora súkromnej vysokej školy sa vzťahujú ustanovenia § 10 ods. 7, 8, 9 a 10.

(4)

Po odvolaní rektora alebo po predčasnom skončení výkonu jeho funkcie z iných dôvodov vykonáva ...

(5)

Rektor súkromnej vysokej školy presadzuje záujmy akademickej obce v štatutárnom orgáne súkromnej ...

(6)

Štatút súkromnej vysokej školy upraví právomoci rektora a dekana súkromnej vysokej školy pri ...

§ 47d

Na súkromné vysoké školy sa vzťahujú ustanovenia § 11 až 13.

§ 48
Vnútorné predpisy súkromnej vysokej školy
(1)

Súkromná vysoká škola vydáva tieto vnútorné predpisy:

a)

štatút súkromnej vysokej školy,

b)

študijný poriadok súkromnej vysokej školy,

c)

zásady výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, výskumných ...

d)

pracovný poriadok súkromnej vysokej školy,

e)

organizačný poriadok súkromnej vysokej školy,

f)

zásady volieb do akademického senátu súkromnej vysokej školy,

g)

rokovací poriadok akademického senátu súkromnej vysokej školy,

h)

rokovací poriadok vedeckej rady súkromnej vysokej školy,

i)

štipendijný poriadok súkromnej vysokej školy,

j)

disciplinárny poriadok súkromnej vysokej školy pre študentov,

k)

rokovací poriadok disciplinárnej komisie súkromnej vysokej školy,

l)

ďalšie predpisy, ak tak určí štatút súkromnej vysokej školy alebo tento zákon (§ 21 ods. 3). ...

(2)

Na obsah štatútu súkromnej vysokej školy sa vzťahuje § 15 ods. 2 primerane.

(3)

Vnútorné predpisy uvedené v odseku 1 písm. a) až c) podliehajú registrácii na ministerstve (§ ...

§ 49
Ďalšie povinnosti súkromnej vysokej školy
(1)

Súkromná vysoká škola je povinná

a)

udržovať a zverejňovať zoznam študijných programov vysokej školy formou, ktorú určí ministerstvo ...

b)

každoročne vypracovať, predložiť ministerstvu a zverejniť výročnú správu o činnosti, a ak ...

c)

prerokovať s ministerstvom a zverejniť dlhodobý zámer súkromnej vysokej školy v termíne a forme, ...

d)

bezplatne poskytovať Akreditačnej komisii a ministerstvu na ich žiadosť v určených termínoch ...

e)

oznámiť ministerstvu, že na súkromnú vysokú školu bol vyhlásený alebo skončený konkurz podľa ...

f)

oznámiť ministerstvu zánik právnickej osoby, ktorá získala oprávnenie pôsobiť ako súkromná ...

g)

vybavovať sťažnosti podľa osobitného predpisu,20b)

h)

písomne poskytovať ministerstvu do 30. apríla údaje o príjmoch a výdavkoch, výnosoch a nákladoch ...

(2)

Na obsah výročnej správy o činnosti súkromnej vysokej školy sa primerane vzťahuje § 20 ods. ...

(3)

Výročná správa o činnosti a výročná správa o hospodárení, dlhodobý zámer súkromnej vysokej ...

§ 49a
Pôsobenie zahraničných vysokých škôl
(1)

Zahraničná vysoká škola môže požiadať ministerstvo o udelenie oprávnenia na poskytovanie vysokoškolského ...

(2)

Zahraničná vysoká škola spolu so žiadosťou o udelenie oprávnenia predloží

a)

doklady preukazujúce jej zriadenie a pôsobenie v členskom štáte jej sídla ako štátom uznanej ...

b)

údaje o jej štatutárnych orgánoch,

c)

doklady preukazujúce personálne, priestorové a materiálne zabezpečenie vysokoškolského vzdelávania, ...

d)

informácie o štúdiu, ktoré chce poskytovať, najmä o jeho obsahu, uplatniteľnosti absolventov, ...

(3)

Žiadosť a informácie podľa odseku 2 písm. d) sa predkladajú v štátnom jazyku. Doklady podľa ...

(4)

Ak sú nedostatky žiadosti podľa odsekov 2 a 3 odstrániteľné, ministerstvo vyzve zahraničnú vysokú ...

(5)

Ministerstvo pred rozhodnutím o udelení oprávnenia požiada o informácie k žiadosti o udelenie ...

(6)

Ak uplatnenie absolventov štúdia na zahraničnej vysokej škole má byť v zdravotníckych povolaniach, ...

(7)

Ministerstvo oprávnenie neudelí, ak

a)

zistí, že skutočnosti uvedené zahraničnou vysokou školou v žiadosti sú nepravdivé alebo neúplné, ...

b)

doklady o vzdelaní získané absolvovaním štúdia v Slovenskej republike by neboli rovnocenné s ...

c)

absolventi štúdia v Slovenskej republike by nemali nárok na vydanie dokladu o vzdelaní, ak ho nevydáva ...

d)

pôsobenie zahraničnej vysokej školy na území Slovenskej republiky by bolo podľa informácie príslušného ...

e)

má štúdium pripravovať na výkon zdravotníckeho povolania a podľa stanoviska ministerstva zdravotníctva ...

(8)

Ministerstvo rozhodne o žiadosti o udelenie oprávnenia v lehote 90 dní od jej doručenia.

(9)

Rozhodnutie o udelení oprávnenia obsahuje názvy študijných programov, ktoré je zahraničná vysoká ...

(10)

Ministerstvo preskúma najmenej raz za šesť rokov, či zahraničná vysoká škola spĺňa podmienky, ...

(11)

Ak ministerstvo zistí, že zahraničná vysoká škola nepôsobí v súlade s oprávnením, vyzve zahraničnú ...

(12)

Na zamestnancov zahraničnej vysokej školy sa ustanovenia tohto zákona nevzťahujú okrem § 74 ods. ...

(13)

Ministerstvo na svojej internetovej stránke zverejňuje informácie o udelení oprávnenia podľa odseku ...

(14)

Doklady o vzdelaní získané štúdiom na zahraničnej vysokej škole sa uznávajú podľa § 106, ...

(15)

Oprávnenie udelené ministerstvom nie je prenosné na inú právnickú osobu a neprechádza na právnych ...

§ 49b
Povinnosti zahraničných vysokých škôl pôsobiacich v Slovenskej republike
(1)

Zahraničná vysoká škola je povinná

a)

každoročne vypracovať, predložiť ministerstvu a zverejniť výročnú správu o činnosti zahraničnej ...

b)

vypracovať a predložiť ministerstvu dlhodobý zámer pôsobenia na území Slovenskej republiky v ...

c)

bezplatne poskytovať ministerstvu a Akreditačnej komisii na ich žiadosť v určených termínoch ...

d)

písomne poskytovať ministerstvu do 30. apríla údaje o príjmoch a výdavkoch, výnosoch a nákladoch ...

e)

poskytovať a aktualizovať údaje do centrálneho registra študentov o študentoch študujúcich na ...

f)

poskytovať a aktualizovať údaje do registra zamestnancov o zamestnancoch pôsobiacich na území ...

g)

oznámiť ministerstvu zrušenie zahraničnej vysokej školy a

h)

informovať ministerstvo o skončení poskytovania vysokoškolského vzdelávania na základe oprávnenia. ...

(2)

Na obsah výročnej správy o činnosti zahraničnej vysokej školy sa primerane vzťahuje § 20 ods. ...

(3)

Formu a termín predloženia dlhodobého zámeru pôsobenia zahraničnej vysokej školy na území Slovenskej ...

(4)

Výročná správa o činnosti zahraničnej vysokej školy a dlhodobý zámer zahraničnej vysokej školy ...

(5)

Na pôsobenie zahraničných vysokých škôl sa vzťahujú ustanovenia § 84 ods. 4 písm. a) a d) ...

PIATA ČASŤ

ŠTUDIJNÝ ODBOR, ŠTUDIJNÝ PROGRAM A ŠTUDIJNÝ PLÁN

§ 50
Študijný odbor
(1)

Študijný odbor je oblasť poznania, ktorá môže byť predmetom vysokoškolského vzdelávania v ...

(2)

Študijný odbor sa vymedzuje obsahom, ktorý charakterizujú najmä oblasti a rozsah vedomostí, schopností ...

(3)

Ministerstvo vydáva a spravuje sústavu študijných odborov Slovenskej republiky (ďalej len „sústava ...

(4)

Návrh na zaradenie nového študijného odboru do sústavy študijných odborov alebo návrh na inú ...

(5)

Návrh na nový študijný odbor obsahuje najmä

a)

názov študijného odboru,

b)

stupne vysokoškolského štúdia, v ktorých sa odbor študuje, a štandardnú dĺžku študijných ...

c)

obsah študijného odboru,

d)

zdôvodnenie potreby vzniku študijného odboru,

e)

príklady podobných študijných odborov v zahraničí,

f)

vymedzenie príbuzných študijných odborov a rozdielov medzi nimi.

(6)

Ministerstvo je povinné do 15 dní od doručenia návrhu podľa odseku 4 zverejniť informáciu o jeho ...

§ 51
Študijný program a študijný plán
(1)

Vysokoškolské vzdelanie v študijnom odbore alebo v kombinácii študijných odborov sa získa štúdiom ...

(2)

Študijný program je súbor vzdelávacích činností, najmä prednáška, seminár, cvičenie, dizertačná ...

(3)

Súčasťou štúdia podľa každého študijného programu je aj záverečná práca; jej obhajoba ...

(4)

Študijný program bližšie určujú:

a)

názov študijného programu,

b)

študijný odbor, v ktorom sa absolvovaním študijného programu získa vysokoškolské vzdelanie, ...

c)

stupeň vysokoškolského štúdia, pre ktorý je študijný program určený,

d)

forma štúdia,

e)

profil absolventa,

f)

charakteristika jednotiek študijného programu, prípadne dĺžka praxe vrátane počtu kreditov, ktoré ...

g)

pravidlá a podmienky na utváranie študijných plánov,

h)

štandardná dĺžka štúdia vyjadrená v akademických rokoch,

i)

požadované schopnosti a predpoklady uchádzača o štúdium študijného programu,

j)

rozdelenie štúdia na časti vyjadrené v akademických rokoch alebo v ich častiach a podmienky, ktorých ...

k)

počet kreditov, ktorého dosiahnutie je podmienkou riadneho skončenia štúdia,

l)

ďalšie podmienky, ktoré musí študent splniť v priebehu štúdia študijného programu a na jeho ...

m)

osobitná charakteristika, ak ju študijný program má podľa odseku 7, § 53 ods. 5, 6 a 8 alebo § ...

n)

udeľovaný akademický titul,

o)

pri spoločných študijných programoch (§ 54a) spolupracujúce vysoké školy a vymedzenie, ktoré ...

(5)

Študijný program možno uskutočňovať v študijnom odbore, ktorý je súčasťou sústavy študijných ...

(6)

Názov študijného programu sa spravidla odvodzuje od názvu zodpovedajúceho študijného odboru. ...

(7)

Študijný program je umelecký, ak sa zameriava na rozvíjanie talentu a tvorivosti v oblasti umeleckého ...

(8)

Študijný plán študenta určuje časovú a obsahovú postupnosť jednotiek študijného programu ...

(9)

Na poskytovanie poradenskej služby študentom pri zostavovaní študijných plánov pôsobia na vysokých ...

(10)

Študijné programy v študijných odboroch, ktorých absolvovaním sa získa vysokoškolské vzdelanie ...

§ 52
Bakalársky študijný program
(1)

Bakalársky študijný program ako študijný program prvého stupňa (§ 2 ods. 5) sa zameriava na ...

(2)

Odborné vysoké školy poskytujú najmä bakalárske študijné programy, ktoré sa zameriavajú na ...

(3)

Štandardná dĺžka štúdia pre bakalársky študijný program vrátane praxe je najmenej tri roky ...

(4)

Záverečnou prácou (§ 51 ods. 3) pri štúdiu podľa bakalárskeho študijného programu (ďalej ...

(5)

Absolventom bakalárskeho štúdia sa udeľuje akademický titul „bakalár“ (v skratke „Bc.“). ...

(6)

Názov bakalárskeho študijného programu môže obsahovať výraz „inžinierstvo“ alebo „inžiniersky“, ...

§ 53
Magisterský študijný program, inžiniersky študijný program a doktorský študijný program
(1)

Študijný program druhého stupňa sa zameriava na získanie teoretických a praktických poznatkov ...

(2)

Štandardná dĺžka štúdia pre študijný program druhého stupňa vrátane praxe je najmenej jeden ...

(3)

V osobitne odôvodnených prípadoch môže ministerstvo po vyjadrení Akreditačnej komisie vzhľadom ...

(4)

Záverečnou prácou (§ 51 ods. 3) pri štúdiu podľa študijného programu druhého stupňa alebo ...

(5)

Študijné programy druhého stupňa alebo študijné programy podľa odseku 3, ktoré sa zameriavajú ...

(6)

Študijné programy druhého stupňa alebo študijné programy podľa odseku 3, ktoré sa zameriavajú ...

(7)

Študijné programy druhého stupňa alebo študijné programy podľa odseku 3, okrem študijných programov ...

(8)

Absolventi študijných programov, ktorí získali titul „magister“, môžu vykonať rigoróznu ...

a)

v prírodovedných študijných programoch „doktor prírodných vied“ (v skratke „RNDr.“),

b)

vo farmaceutických študijných programoch „doktor farmácie“ (v skratke „PharmDr.“),

c)

v spoločenskovedných a umenovedných študijných programoch „doktor filozofie“ (v skratke „PhDr.“), ...

d)

v právnických študijných programoch „doktor práv“ (v skratke „JUDr.“),

e)

v učiteľských študijných programoch a telovýchovných študijných programoch „doktor pedagogiky“ ...

f)

v teologických študijných programoch okrem študijných programov v oblasti katolíckej teológie ...

(9)

Rigoróznou skúškou a obhajobou rigoróznej práce má uchádzač na základe samostatného štúdia ...

§ 54
Doktorandský študijný program
(1)

Doktorandský študijný program ako študijný program tretieho stupňa (§ 2 ods. 5) sa zameriava ...

(2)

Štandardná dĺžka štúdia pre doktorandský študijný program v dennej forme je najmenej tri roky ...

(3)

Štúdium podľa doktorandského študijného programu (ďalej len „doktorandské štúdium“) prebieha ...

(4)

Funkciu školiteľa pre daný študijný odbor môžu vykonávať učitelia vysokej školy, na ktorej ...

(5)

Pred začatím prijímacieho konania na doktorandské štúdium vypisuje vysoká škola alebo fakulta, ...

(6)

Vysoká škola alebo fakulta, ak sa študijný program uskutočňuje na fakulte, zaradí medzi vypísané ...

(7)

Ak si uchádzač o doktorandské štúdium vyberie tému dizertačnej práce vypísanú externou vzdelávacou ...

(8)

Doktorandské štúdium pozostáva zo študijnej časti a z vedeckej časti. Študijný plán zostavuje ...

(9)

Študijná časť doktorandského štúdia pozostáva najmä z prednášok, seminárov a individuálneho ...

(10)

Vedecká časť doktorandského štúdia pozostáva z individuálnej alebo tímovej vedeckej práce ...

(11)

Súčasťou doktorandského štúdia v dennej forme je vykonávanie pedagogickej činnosti alebo inej ...

(12)

Ak sa doktorand prihlásil na tému dizertačnej práce vypísanú externou vzdelávacou inštitúciou, ...

(13)

Ak sa doktorand prihlásil na tému dizertačnej práce vypísanú externou vzdelávacou inštitúciou ...

(14)

Obhajobou dizertačnej práce sa doktorandské štúdium končí. Preukazuje sa ňou schopnosť a pripravenosť ...

(15)

Absolventom doktorandského štúdia sa udeľuje akademický titul „doktor“ („philosophiae doctor“, ...

(16)

Doktorandom v oblasti katolíckej teológie sa po absolvovaní prvej ucelenej časti doktorandského ...

(17)

Doktorandské štúdium v danom študijnom odbore sleduje a hodnotí odborová komisia zriadená podľa ...

(18)

Vysoká škola alebo externá vzdelávacia inštitúcia poskytuje študentovi v doktorandskom študijnom ...

a)

do vykonania dizertačnej skúšky najmenej vo výške 9. platovej triedy a prvého platového stupňa ...

b)

po vykonaní dizertačnej skúšky najmenej vo výške 10. platovej triedy a prvého platového stupňa ...

(19)

Vysoká škola môže uzatvoriť dohodu o spoločných obhajobách dizertačných prác v akreditovaných ...

(20)

Obhajoba dizertačnej práce doktoranda vysokej školy, ktorá sídli na území Slovenskej republiky ...

§ 54a
Spoločné študijné programy
(1)

Vysoká škola môže zabezpečovať študijný program v spolupráci s inými vysokými školami vrátane ...

(2)

Podmienky spolupráce podľa odseku 1 určí dohoda vysokých škôl. V dohode sa určia najmä podmienky ...

ŠIESTA ČASŤ

ŠTÚDIUM NA VYSOKEJ ŠKOLE

§ 55
Základné ustanovenia
(1)

Štátny občan Slovenskej republiky, občan členského štátu a občan tretieho štátu má právo ...

(2)

Práva ustanovené týmto zákonom sa zaručujú rovnako všetkým uchádzačom a študentom v súlade ...

(3)

Výkon práv a povinností vyplývajúcich z tohto zákona musí byť v súlade s dobrými mravmi. Nikto ...

(4)

Uchádzač alebo študent, ktorý sa domnieva, že jeho práva alebo právom chránené záujmy boli ...

(5)

Vysoká škola alebo fakulta nesmie uchádzača alebo študenta postihovať alebo znevýhodňovať preto, ...

(6)

Vysoká škola môže prijímať uchádzačov len na štúdium akreditovaných študijných programov, ...

(7)

Vysoká škola určuje počet prijímaných študentov na štúdium daného študijného programu. Ak ...

(8)

Vysoká škola je povinná poskytnúť uchádzačovi o štúdium informáciu o tom, či štúdium, o ...

§ 56
Základné podmienky prijatia na štúdium
(1)

Základnou podmienkou prijatia na bakalárske štúdium alebo na štúdium študijného programu podľa ...

(2)

Základnou podmienkou prijatia na štúdium študijného programu druhého stupňa podľa § 53 ods. ...

(3)

Základnou podmienkou prijatia na doktorandské štúdium je absolvovanie študijného programu druhého ...

§ 57
Ďalšie podmienky prijatia na štúdium
(1)

Vysoká škola alebo fakulta, ak sa študijný program uskutočňuje na fakulte, môže určiť na prijatie ...

(2)

Ďalšie podmienky určené vysokou školou na prijatie na štúdium podľa § 56 ods. 1 nesmú z hľadiska ...

(3)

Vysoká škola alebo fakulta, ak sa študijný program uskutočňuje na fakulte, overuje splnenie podmienok ...

(4)

Ak je súčasťou overovania schopností na štúdium prijímacia skúška (odsek 3), uchádzačovi ...

(5)

Vysoká škola alebo fakulta, ak sa študijný program uskutočňuje na fakulte, zverejní včas, najneskôr ...

(6)

Podmienkou prijatia na štúdium študijného programu v zdravotníckych študijných odboroch, ktorý ...

(7)

Podmienkou prijatia na štúdium študijného programu druhého stupňa v zdravotníckych študijných ...

§ 58
Prijímacie konanie
(1)

Prijímacie konanie je proces umožňujúci uchádzačovi, ktorý preukáže splnenie určených podmienok ...

(2)

Prijímacie konanie sa pre uchádzača o štúdium začína doručením jeho písomnej prihlášky na ...

(3)

V prihláške uvedie uchádzač údaje

a)

podľa § 73 ods. 2,

b)

o predchádzajúcom zamestnaní, prípadne o súčasnom zamestnaní; uchádzač o štúdium v externej ...

c)

o dosiahnutom vzdelaní vrátane prospechu a o výsledkoch v záujmovej činnosti súvisiacej so študijným ...

(4)

Údaje uvedené v odseku 3 môže vysoká škola spracovávať38a) pre potreby prijímacieho konania ...

(5)

K prihláške doloží uchádzač potrebné podklady požadované vysokou školou podľa § 57 ods. ...

(6)

O prijatí na štúdium študijného programu, ktorý uskutočňuje fakulta, rozhoduje dekan. O prijatí ...

(7)

Rozhodnutie o výsledku prijímacieho konania sa musí vyhotoviť písomne do 30 dní od overenia splnenia ...

(8)

Uchádzač môže podať žiadosť o preskúmanie rozhodnutia o výsledku prijímacieho konania. Žiadosť ...

(9)

Vysoká škola alebo fakulta má právo požadovať od prijatých uchádzačov informáciu, či sa zapíšu ...

(10)

Na prijímacie konanie na doktorandské štúdium sa vzťahujú okrem ustanovení tohto paragrafu aj ...

(11)

Uchádzač, ktorý dostal rozhodnutie o neprijatí na štúdium, má právo na požiadanie nahliadnuť ...

§ 58a
Akademická mobilita
(1)

Vysoká škola môže prijať na časť štúdia, obvykle v dĺžke jedného semestra alebo trimestra, ...

(2)

Študent prijatý na štúdium podľa odseku 1 má práva a povinnosti študenta vysokej školy so zohľadnením ...

(3)

Vysoká škola vydá študentovi potvrdenie, že je študentom vysokej školy, a uvedie obdobie, počas ...

(4)

Vysoká škola môže prijať podľa odseku 1 len študenta inej vysokej školy, ktorý svojím štúdiom ...

(5)

Študent prijatý na štúdium podľa odseku 1 sa nezohľadňuje v počte študentov podľa § 55 ods. ...

(6)

Na študentov, ktorí počas štúdia absolvujú na inej vysokej škole len niektoré jednotky študijného ...

§ 59
Zápis na štúdium
(1)

Oznámením rozhodnutia o prijatí na štúdium podľa § 58 ods. 7 vzniká uchádzačovi právo na ...

(2)

Pri zápise si študent sám určuje, akú časť povinností predpísaných študijným programom chce ...

(3)

Právo uchádzača na zápis na štúdium podľa odseku 1 zaniká, ak na otázku vysokej školy alebo ...

§ 60
Formy a metódy štúdia
(1)

Študijný program sa môže uskutočňovať v dennej forme štúdia alebo v externej forme štúdia. ...

(2)

Dennú formu štúdia charakterizuje denná účasť študenta na vzdelávacích činnostiach (§ 51 ...

(3)

Externú formu štúdia charakterizuje prevažne samostatné štúdium a konzultácie.

(4)

Študijný program v oboch formách štúdia podľa odsekov 2 a 3 sa môže uskutočňovať

a)

prezenčnou metódou,

b)

dištančnou metódou alebo

c)

kombinovanou metódou.

(5)

Prezenčná metóda štúdia spočíva na vyučovaní s priamym kontaktom učiteľa so študentom.

(6)

Dištančná metóda nahrádza priamy kontakt učiteľa so študentom komunikáciou prostredníctvom ...

§ 61
Akademický rok a jeho organizácia
(1)

Akademický rok sa začína 1. septembra bežného roka a skončí sa 31. augusta nasledujúceho roka. ...

(2)

Štúdium v jednom akademickom roku sa môže členiť na dva semestre alebo tri trimestre. Konkrétne ...

(3)

Bakalárske štúdium, magisterské štúdium, inžinierske štúdium a doktorské štúdium sa začína ...

§ 62
Kreditový systém
(1)

Organizácia všetkých stupňov a foriem vysokoškolského štúdia je založená na kreditovom systéme. ...

(2)

Kredity sú číselné hodnoty priradené k jednotkám študijného programu, vyjadrujúce množstvo ...

(3)

Vysoká škola určí celkový počet kreditov, ktorý je potrebný na riadne skončenie štúdia, v ...

(4)

Rámcové usmernenie na zavedenie a uplatňovanie kreditového systému štúdia ustanoví všeobecne ...

§ 63
Štátne skúšky, rigorózne skúšky
(1)

Každý študijný program musí ako jednu z podmienok na jeho úspešné absolvovanie obsahovať vykonanie ...

(2)

Štátna skúška sa vykoná pred skúšobnou komisiou. Priebeh štátnej skúšky a vyhlásenie jej ...

(3)

Právo skúšať na štátnej skúške a na rigoróznych skúškach majú iba vysokoškolskí učitelia ...

(4)

Zloženie skúšobných komisií na vykonanie štátnych skúšok určuje z osôb oprávnených skúšať ...

(5)

Zloženie komisií na vykonanie rigoróznych skúšok určuje z osôb oprávnených skúšať podľa ...

(6)

Skúšobná komisia na vykonanie štátnych skúšok má najmenej štyroch členov.

§ 64
Prerušenie štúdia
(1)

Štúdium študijného programu možno na žiadosť študenta za podmienok určených študijným poriadkom ...

(2)

Prerušenie štúdia povoľuje dekan, ak ide o študijný program uskutočňovaný na fakulte. Ak ide ...

(3)

Prerušenie štúdia u študenta doktorandského štúdia, ktorý sa prihlásil na tému dizertačnej ...

§ 65
Riadne skončenie štúdia
(1)

Štúdium sa riadne skončí absolvovaním štúdia podľa príslušného študijného programu. Dňom ...

(2)

Štúdium podľa študijného programu nesmie presiahnuť jeho štandardnú dĺžku [§ 51 ods. 4 písm. ...

(3)

Dokladom o riadnom skončení štúdia akreditovaného študijného programu a o získaní príslušného ...

§ 66
Iné skončenie štúdia
(1)

Okrem riadneho skončenia štúdia sa štúdium skončí

a)

zanechaním štúdia,

b)

neskončením štúdia v termíne určenom podľa § 65 ods. 2,

c)

vylúčením zo štúdia pre nesplnenie požiadaviek, ktoré vyplývajú zo študijného programu a ...

d)

vylúčením zo štúdia podľa § 72 ods. 2 písm. c),

e)

zrušením študijného programu podľa § 87 ods. 2, ak študent neprijme ponuku vysokej školy pokračovať ...

f)

smrťou študenta.

(2)

Dňom skončenia štúdia je

a)

podľa odseku 1 písm. a) deň, keď bolo vysokej škole doručené písomné vyhlásenie študenta ...

b)

podľa odseku 1 písm. b) koniec akademického roka, v ktorom mal študent skončiť vysokoškolské ...

c)

podľa odseku 1 písm. c) a d) deň, keď rozhodnutie o vylúčení zo štúdia nadobudlo právoplatnosť, ...

d)

podľa odseku 1 písm. e) deň, ku ktorému vysoká škola oznámila zrušenie študijného programu. ...

(3)

Ak sa študent nedostaví na zápis do nasledujúceho obdobia štúdia alebo sa nedostaví po prerušení ...

(4)

Ak sa študent po doručení výzvy v určenej lehote k zápisu nedostaví a ani nepožiada o predĺženie ...

§ 67
Doklady o štúdiu
(1)

Doklady o štúdiu sú:

a)

preukaz študenta,

b)

výkaz o štúdiu (index),

c)

výpis výsledkov štúdia,

d)

záznamník klinickej praxe.

(2)

Preukaz študenta je doklad, ktorý potvrdzuje jeho právne postavenie, ktoré ho oprávňuje využívať ...

(3)

Výkaz o štúdiu (index) je doklad, do ktorého sa zapisujú najmä jednotky študijného programu ...

(4)

Výpis výsledkov štúdia obsahuje údaje o študijných povinnostiach, ktoré študent v rámci štúdia ...

(5)

Výpis výsledkov štúdia vydáva vysoká škola; ak sa študijný program uskutočňoval na fakulte, ...

a)

osobe, ktorá skončila štúdium študijného programu podľa § 66 ods. 1,

b)

študentovi na základe jeho žiadosti,

c)

absolventovi štúdia študijného programu na základe jeho žiadosti.

(6)

Záznamník klinickej praxe je doklad na evidenciu práce študenta študijného programu v zdravotníckom ...

(7)

Študentovi spoločného študijného programu (§ 54a) vydáva doklady o štúdiu spravidla jedna zo ...

§ 68
Doklady o absolvovaní štúdia
(1)

Doklady o absolvovaní štúdia študijného programu v študijnom odbore sú:

a)

vysokoškolský diplom,

b)

vysvedčenie o štátnej skúške,

c)

dodatok k diplomu.

(2)

Vysokoškolský diplom je doklad o absolvovaní štúdia akreditovaného študijného programu v príslušnom ...

(3)

Vysvedčenie o štátnej skúške je doklad o vykonanej štátnej skúške, jej súčastiach a o jej ...

(4)

Dodatok k diplomu je doklad, ktorý obsahuje podrobnosti o absolvovanom študijnom programe. Údaje, ...

(5)

Na základe osobitnej žiadosti vydá vysoká škola absolventovi doklady o štúdiu podľa odseku 1 ...

(6)

Doklady o absolvovaní štúdia sú verejné listiny.

(7)

Na diplom absolventov spoločných študijných programov (§ 54a ods. 1) sa ustanovenia odseku 2 vzťahujú ...

SIEDMA ČASŤ

ŠTUDENTI VYSOKÝCH ŠKÔL

§ 69
Základné ustanovenia
(1)

Uchádzač prijatý na štúdium (§ 58) sa stáva študentom odo dňa zápisu na štúdium; študent, ...

(2)

Študent prestáva byť študentom odo dňa skončenia štúdia podľa § 65 ods. 1 a § 66 alebo odo ...

§ 70
Práva študenta
(1)

Študent má právo najmä

a)

študovať študijný program, na ktorý bol prijatý,

b)

utvoriť si študijný plán podľa pravidiel študijného programu [§ 51 ods. 4 písm. g)],

c)

zapísať sa do ďalšej časti študijného programu, ak splnil povinnosti určené študijným programom ...

d)

pri rešpektovaní časových a kapacitných obmedzení daných študijným poriadkom a študijným ...

e)

v rámci svojho štúdia uchádzať sa aj o štúdium na inej vysokej škole, a to aj v zahraničí,

f)

zúčastňovať sa na výskumnej, vývojovej alebo umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti vysokej školy, ...

g)

zúčastniť sa na zakladaní a činnosti nezávislých združení pôsobiacich na akademickej pôde ...

h)

aspoň raz ročne mať možnosť formou anonymného dotazníka vyjadriť sa o kvalite výučby a o učiteľoch, ...

i)

slobodne prejavovať názory a pripomienky k vysokému školstvu,

j)

na informačné a poradenské služby súvisiace so štúdiom a s možnosťou uplatnenia absolventov ...

k)

ak sa na neho vzťahuje povinnosť uhradiť školné podľa § 92 ods. 5, rozhodnúť sa, v ktorom študijnom ...

l)

za podmienok určených študijným poriadkom zmeniť študijný program v rámci toho istého študijného ...

(2)

Na študenta, ktorý sa zúčastňuje na praktickej výučbe a praxi, sa vzťahujú všeobecné predpisy ...

§ 71
Povinnosti študenta
(1)

Študijné povinnosti študenta vyplývajú zo študijného programu, ktorý študuje, a zo študijného ...

(2)

Študent je povinný dodržiavať vnútorné predpisy vysokej školy a jej súčastí.

(3)

Študent je ďalej povinný najmä

a)

chrániť a hospodárne využívať majetok, prostriedky a služby vysokej školy,

b)

uhrádzať školné a poplatky spojené so štúdiom podľa tohto zákona, a to výlučne a priamo vysokej ...

c)

oznámiť vysokej škole alebo fakulte, ak je zapísaný na študijný program uskutočňovaný na fakulte, ...

d)

osobne sa dostaviť na písomné predvolanie rektora, dekana alebo nimi povereného zamestnanca vysokej ...

e)

písomne oznámiť vysokej škole alebo fakulte, ak je zapísaný na študijný program uskutočňovaný ...

§ 72
Disciplinárny priestupok
(1)

Disciplinárny priestupok je zavinené porušenie právnych predpisov alebo vnútorných predpisov vysokej ...

(2)

Za disciplinárny priestupok možno uložiť študentovi niektoré z týchto disciplinárnych opatrení: ...

a)

pokarhanie,

b)

podmienečné vylúčenie zo štúdia s určením lehoty a podmienok, pri dodržaní ktorých bude podmienečné ...

c)

vylúčenie zo štúdia.

(3)

Disciplinárny priestupok je premlčaný, ak od jeho spáchania uplynul viac ako jeden rok.

(4)

Disciplinárne opatrenia podľa odseku 2 ukladá rektor; študentom zapísaným na štúdium študijných ...

(5)

Konanie o disciplinárnom priestupku pred disciplinárnou komisiou vysokej školy (fakulty) je ústne ...

(6)

Rozhodnutie o uložení disciplinárneho opatrenia musí byť písomné, musí obsahovať odôvodnenie ...

§ 73
Register študentov vysokých škôl a centrálny register študentov vysokých škôl
(1)

Vysoká škola vedie register študentov vysokej školy. Ministerstvo vedie centrálny register študentov ...

(2)

Do registra študentov vysokej školy sa zaznamenáva meno, priezvisko, tituly, rodné číslo, dátum ...

(3)

V registri študentov vysokých škôl a v centrálnom registri študentov sú o jednotlivých študentoch ...

a)

zápise na štúdium,

b)

predchádzajúcom vzdelaní,

c)

študijnom programe,

d)

zápise do vyššieho ročníka alebo do ďalšej časti štúdia [§ 51 ods. 4 písm. j)],

e)

pridelení ubytovania v študentskom domove,

f)

poskytovaní sociálneho štipendia (§ 96 ods. 1) a motivačného štipendia (§ 96 ods. 8),

g)

absolvovanej štátnej skúške a udelenom akademickom titule,

h)

prerušení štúdia,

i)

skončení štúdia,

j)

vysokoškolskom diplome [§ 68 ods. 1 písm. a)],

k)

štúdiu na inej vysokej škole,

l)

štúdiu spoločného študijného programu (§ 54a) na spolupracujúcej vysokej škole v príslušnom ...

m)

poskytovaní štipendia z vlastných zdrojov vysokej školy (§ 97),

n)

povinnosti uhradiť školné a o jeho úhradách; ak ide o študentov verejných vysokých škôl a ...

(4)

Údaje v registri študentov vysokej školy môžu spracovávať38a) len osobitne poverení zamestnanci ...

(5)

Vysoké školy môžu poskytovať iným právnickým osobám a fyzickým osobám, s ktorými majú uzavretú ...

a)

meno a priezvisko vrátane titulov,

b)

dátum narodenia,

c)

názov vysokej školy a fakulty, na ktorej študuje,

d)

formu štúdia,

e)

informáciu o prerušení alebo skončení štúdia.

(6)

Zamestnanci podľa odseku 4 sú povinní pri práci s registrom dodržiavať všeobecne záväzné právne ...

(7)

Na uchovávanie údajov z registra študentov vysokej školy a centrálneho registra študentov sa vzťahuje ...

ÔSMA ČASŤ

ZAMESTNANCI VYSOKÝCH ŠKÔL

§ 74
Zamestnanci vysokých škôl
(1)

Na vysokých školách ako zamestnanci pôsobia vysokoškolskí učitelia, výskumní pracovníci, umeleckí ...

(2)

Zamestnanci vysokých škôl pôsobiaci v klinickej a praktickej výučbe v špecializovaných výučbových ...

§ 75
Vysokoškolskí učitelia
(1)

Vysokoškolskí učitelia pôsobia vo funkciách profesor, hosťujúci profesor, docent, odborný asistent, ...

(2)

Vysokoškolskí učitelia univerzitných vysokých škôl (§ 2 ods. 14 a § 111 ods. 1) okrem lektorov ...

(3)

Funkcia profesora a funkcia docenta sa viažu na študijný odbor, v ktorom sa udeľujú vedecko-pedagogické ...

(4)

Vysokoškolský učiteľ pôsobiaci vo funkcii profesora viažucej sa na študijný odbor je v rámci ...

(5)

Vysokoškolský učiteľ pôsobiaci vo funkcii docenta viažucej sa na študijný odbor prispieva v ...

(6)

Kvalifikačným predpokladom na vykonávanie funkcie profesora je vedecko-pedagogický titul v študijnom ...

(7)

Vysokoškolský učiteľ, ktorý má vedecko-pedagogický titul „profesor“ a vykonáva funkciu profesora, ...

(8)

Vysokoškolský učiteľ pôsobiaci vo funkcii odborného asistenta zabezpečuje v spolupráci s profesormi ...

(9)

Vysokoškolský učiteľ pôsobiaci vo funkcii asistenta zabezpečuje pod vedením profesorov a docentov ...

(10)

Vysokoškolský učiteľ pôsobiaci vo funkcii lektora zabezpečuje plnenie úloh vysokej školy vo ...

(11)

Na zabezpečenie študentskej mobility vymenúva rektor alebo dekan, ak ide o pôsobenie na fakulte, ...

§ 76
Vedecko-pedagogické tituly a umelecko-pedagogické tituly „docent“ a „profesor“
(1)

Vysoká škola, ktorá má priznané zodpovedajúce práva v danom študijnom odbore, umožňuje získanie ...

(2)

Vedecko-pedagogický titul „docent“, umelecko-pedagogický titul „docent“, vedecko-pedagogický ...

(3)

Podmienkou na získanie vedecko-pedagogického titulu „docent“ je

a)

vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa (§ 54 ods. 1),

b)

vypracovanie habilitačnej práce a úspešné absolvovanie habilitačného konania.

(4)

Podmienkou na získanie umelecko-pedagogického titulu „docent“ je vypracovanie habilitačnej práce ...

(5)

Podmienkou na získanie vedecko-pedagogického titulu alebo umelecko-pedagogického titulu „profesor“ ...

(6)

Vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-pedagogický titul „docent“ v študijnom odbore udelí ...

a)

vedecky a pedagogicky alebo umelecky a pedagogicky pôsobí v danom študijnom odbore na vysokej škole, ...

b)

svojimi vedeckými prácami vytvoril v danom študijnom odbore ucelené vedecké dielo alebo svojimi ...

c)

je v danom študijnom odbore uznávanou vedeckou osobnosťou v odborných kruhoch alebo uznávanou umeleckou ...

(7)

Návrh na udelenie vedecko-pedagogického titulu alebo umelecko-pedagogického titulu „profesor“ ...

a)

vedecky a pedagogicky alebo umelecky a pedagogicky pôsobí v danom študijnom odbore na vysokej škole, ...

b)

ovplyvnil vývin daného študijného odboru vytvorením vedeckej školy alebo umeleckej školy alebo ...

c)

je v danom študijnom odbore uznávanou vedeckou alebo umeleckou osobnosťou, jeho vedecké práce alebo ...

(8)

Splnenie podmienok podľa odsekov 6 a 7 posudzuje vedecká rada verejnej vysokej školy alebo vedecká ...

(9)

Vysoká škola môže požadovať od uchádzača o získanie vedecko-pedagogického titulu alebo umelecko-pedagogického ...

(10)

Bližšie podrobnosti o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov a umelecko-pedagogických ...

§ 77
Obsadzovanie miest vysokoškolských učiteľov
(1)

Obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov a obsadzovanie funkcií profesorov a docentov ...

(2)

Pracovný pomer na miesto vysokoškolského učiteľa so zamestnancom, ktorý nemá vedecko-pedagogický ...

(3)

Pracovný pomer vysokoškolského učiteľa (odsek 1), ktorý nemá vedecko-pedagogický titul profesor ...

(4)

Vysokoškolský učiteľ môže obsadiť funkciu docenta alebo profesora na základe jedného výberového ...

(5)

Vysokoškolského učiteľa môže rektor alebo dekan, ak je vysokoškolský učiteľ zaradený na fakulte, ...

(6)

Pracovný pomer vysokoškolských učiteľov sa skončí koncom akademického roku, v ktorom dovŕšia ...

(7)

Ak vysokoškolský učiteľ zastáva funkciu rektora alebo dekana na vysokej škole a počas jeho funkčného ...

(8)

Rektor alebo dekan môže najviac na jeden rok prijať zamestnanca do pracovného pomeru na kratší ...

§ 78
Profesor emeritus

Rektor môže na návrh vedeckej rady vysokej školy udeliť za významné prínosy v oblasti vedy alebo ...

§ 79
Hosťujúci profesor

Rektor alebo dekan, ak ide o pracovné miesto zaradené na fakulte, môže na čas nepresahujúci dva ...

§ 80
Výskumní pracovníci a umeleckí pracovníci
(1)

Na plnenie svojich úloh vo vede, technike alebo umení môže vysoká škola zamestnávať výskumných ...

(2)

Výskumní pracovníci a umeleckí pracovníci sa môžu zúčastňovať aj na vzdelávacej činnosti ...

§ 80a
Ochrana osobných údajov zamestnancov
(1)

Ak vysoká škola využíva na evidenciu dochádzky, kontrolu prístupu do objektov, zvýšenie bezpečnosti ...

(2)

Vysoká škola môže poskytovať iným právnickým osobám a fyzickým osobám, s ktorými má uzavretú ...

a)

meno a priezvisko vrátane titulov,

b)

dátum narodenia,

c)

názov vysokej školy a názov jej súčasti, na ktorej je zamestnanec zaradený,

d)

dátum skončenia pracovného pomeru s vysokou školou.

§ 80b
Register zamestnancov vysokých škôl
(1)

Ministerstvo vedie register zamestnancov vysokých škôl (ďalej len „register zamestnancov“), ...

(2)

Register zamestnancov slúži na evidenciu zamestnancov vysokých škôl, štatistické účely, rozpočtové ...

(3)

Do registra zamestnancov sa zaznamenáva meno, priezvisko, tituly, rodné číslo, dátum narodenia ...

(4)

Vysoká škola, ktorá má elektronický informačný systém podľa § 80a, ak je to technicky možné, ...

(5)

Údaje v registri zamestnancov môžu spracúvať38a) len poverení zamestnanci vysokej školy, ministerstva, ...

(6)

Na uchovávanie údajov z registra zamestnancov sa vzťahuje osobitný predpis.40a)

DEVIATA ČASŤ

AKREDITÁCIA

PRVÁ HLAVA
AKREDITAČNÁ KOMISIA

§ 81
Zloženie a činnosť Akreditačnej komisie
(1)

Akreditačnú komisiu zriaďuje vláda ako svoj poradný orgán a schvaľuje jej štatút [§ 102 ods. ...

(2)

Akreditačná komisia sa skladá z predsedu, podpredsedu a ďalších členov (ďalej len „člen komisie“), ...

(3)

Akreditačná komisia má 21 členov.

(4)

Najviac jedna tretina členov Akreditačnej komisie je z nevysokoškolských ustanovizní.

(5)

Vláda vymenúva členov Akreditačnej komisie na šesť rokov; možno ich vymenovať najviac na dve ...

(6)

Funkcia člena Akreditačnej komisie je nezlučiteľná s funkciou rektora, prorektora, dekana a prodekana. ...

(7)

Členstvo v Akreditačnej komisii zaniká

a)

uplynutím funkčného obdobia jej člena,

b)

vzdaním sa členstva na základe písomnej žiadosti,

c)

ak člen začne vykonávať niektorú z uvedených funkcií podľa odseku 6,

d)

odvolaním člena,

e)

smrťou člena.

(8)

Vláda môže člena Akreditačnej komisie odvolať na návrh ministra po vyjadrení orgánov reprezentácie ...

a)

si neplní svoje povinnosti vyplývajúce z členstva; dôvod posúdi komisia a odvolanie navrhne predseda ...

b)

bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin, alebo bol mu uložený nepodmienečný trest ...

(9)

Ak členstvo niektorého člena Akreditačnej komisie zanikne pred uplynutím jeho funkčného obdobia ...

(10)

Akreditačná komisia môže zriaďovať na odbornú prípravu svojich rokovaní pracovné skupiny.

(11)

Predsedu a ďalších členov pracovnej skupiny vymenúva a odvoláva predseda Akreditačnej komisie ...

(12)

Spôsob rokovania Akreditačnej komisie a jej pracovných skupín upraví štatút Akreditačnej komisie, ...

(13)

Činnosť Akreditačnej komisie materiálne a finančne zabezpečuje ministerstvo.

(14)

Činnosť členov Akreditačnej komisie a jej pracovných skupín je úkonom vo všeobecnom záujme.27) ...

§ 82
Pôsobnosť Akreditačnej komisie
(1)

Akreditačná komisia sleduje, posudzuje a nezávisle hodnotí kvalitu vzdelávacej, výskumnej, vývojovej, ...

(2)

Akreditačná komisia sa vyjadruje

a)

o spôsobilosti vysokej školy uskutočňovať študijný program oprávňujúci udeliť jeho absolventom ...

b)

o spôsobilosti nevysokoškolskej inštitúcie podieľať sa na uskutočňovaní doktorandského študijného ...

c)

o spôsobilosti vysokej školy uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov, ...

d)

o návrhoch na zriadenie, zlúčenie, splynutie, rozdelenie, zrušenie, zmenu názvu alebo zmenu sídla ...

e)

o návrhu na udelenie štátneho súhlasu právnickej osobe, ktorá chce pôsobiť ako súkromná vysoká ...

f)

o návrhu na zmenu v sústave študijných odborov,

g)

o ďalších návrhoch týkajúcich sa vysokého školstva, ktoré jej predloží minister.

(3)

Akreditačná komisia uskutočňuje aj komplexné akreditácie činností vysokých škôl (§ 84). ...

(4)

Akreditačná komisia je oprávnená pri plnení svojich úloh podľa odsekov 2 a 3 a podľa § 83 ods. ...

(5)

Akreditačná komisia sa vyjadruje ku skutočnostiam podľa odseku 2 okrem vyjadrenia v rámci komplexnej ...

(6)

Spôsob výberu členov Akreditačnej komisie, postup pri výkone pôsobnosti Akreditačnej komisie ...

(7)

Kritériá používané pri posudzovaní spôsobilosti podľa odseku 2 písm. a) až c), pri vyjadrovaní ...

(8)

Právnická osoba, ktorej sa vyjadrenie podľa § 82 ods. 2 týka, má právo zaslať ministerstvu pripomienky ...

DRUHÁ HLAVA
PRIZNÁVANIE PRÁV A KOMPLEXNÁ AKREDITÁCIA ČINNOSTÍ VYSOKEJ ŠKOLY

§ 83
Akreditácia jednotlivých činností vysokej školy a priznávanie práv
(1)

Akreditácia študijného programu je proces, v rámci ktorého Akreditačná komisia na žiadosť vysokej ...

(2)

Pri posudzovaní spôsobilosti uskutočňovať študijný program podľa § 82 ods. 2 písm. a) sa podľa ...

(3)

Akreditácia habilitačného konania a konania na vymenúvanie profesorov v študijnom odbore je proces, ...

(4)

Vysoká škola môže požiadať o akreditáciu habilitačného konania a konania na vymenúvanie profesorov ...

(5)

Pri posudzovaní spôsobilosti uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov ...

(6)

Podkladom na vyjadrenie Akreditačnej komisie podľa odsekov 1 a 3 je najmä hodnotiaca správa pracovnej ...

(7)

Ak vysoká škola spĺňa v čase akreditácie kritériá (§ 82 ods. 7) uplatňované pri posudzovaní ...

(8)

Ak vysoká škola v čase akreditácie spĺňa kritériá (§ 82 ods. 7) uplatňované pri posudzovaní ...

(9)

Ak vysoká škola v čase akreditácie nespĺňa kritériá (§ 82 ods. 7) uplatňované pri posudzovaní ...

(10)

Ak vysokej škole bolo odňaté právo alebo zamietnutá žiadosť o priznanie práva podľa odseku ...

(11)

Akreditačná komisia je oprávnená požadovať od vysokých škôl a externých vzdelávacích inštitúcií ...

(12)

Pre študijné programy v oblasti teológie je podmienkou akreditácie aj súhlas príslušnej cirkevnej ...

(13)

Akreditačná komisia na začiatku akreditácie študijného programu v oblasti zdravotníctva požiada ...

§ 84
Komplexná akreditácia činností vysokej školy
(1)

Komplexná akreditácia činností vysokej školy je proces, v rámci ktorého Akreditačná komisia ...

(2)

Komplexná akreditácia činností vysokej školy sa uskutočňuje v šesťročných intervaloch podľa ...

(3)

Na účely komplexnej akreditácie činností predloží vysoká škola v termíne podľa plánu komplexných ...

a)

hodnotenie vlastnej činnosti; jeho súčasťou sú aj výsledky pravidelných študentských ankiet ...

b)

žiadosti o akreditáciu všetkých študijných programov, v ktorých chce mať priznané právo udeľovať ...

c)

žiadosti o akreditáciu habilitačného konania a konania na vymenúvanie profesorov vo všetkých ...

d)

podklady na hodnotenie výskumnej, vývojovej, umeleckej činnosti a ďalšej tvorivej činnosti,

e)

podklady na vyjadrenie Akreditačnej komisie o začlenení vysokej školy podľa § 2 ods.13.

(4)

Výsledkom komplexnej akreditácie činností vysokej školy je

a)

hodnotenie plnenia poslania a úloh vysokej školy na základe analýzy jej činnosti vypracované Akreditačnou ...

b)

vyjadrenie Akreditačnej komisie o spôsobilosti vysokej školy uskutočňovať študijné programy, ...

c)

vyjadrenie Akreditačnej komisie o spôsobilosti uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na ...

d)

hodnotenie výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti vysokej školy,

e)

vyjadrenie Akreditačnej komisie o začlenení vysokej školy podľa § 2 ods.13.

(5)

Akreditačná komisia vypracuje hodnotiacu správu podľa odseku 4 písm. a), vyjadrenia podľa odseku ...

(6)

Ak vysoká škola nepodala v rámci podkladov na účely komplexnej akreditácie činností podľa odseku ...

(7)

Počas komplexnej akreditácie činností vysoká škola nemôže predkladať žiadosti o akreditáciu ...

§ 85
Preradenie vysokej školy
(1)

Ak verejná vysoká škola, ktorá nie je začlenená medzi univerzitné vysoké školy, spĺňa podľa ...

(2)

Ak univerzitná verejná vysoká škola nespĺňa podľa vyjadrenia Akreditačnej komisie podľa § ...

(3)

Ak verejná vysoká škola, ktorá nie je začlenená medzi odborné vysoké školy, spĺňa podľa ...

(4)

Ak odborná verejná vysoká škola nespĺňa podľa vyjadrenia Akreditačnej komisie podľa § 84 ods. ...

(5)

Ustanovenia odsekov 1 a 4 sa vzťahujú primerane aj na štátne vysoké školy a súkromné vysoké ...

§ 86
Žiadosť nevysokoškolskej inštitúcie o akreditáciu a priznávanie práv podieľať sa na uskutočňovaní ...
(1)

Nevysokoškolská inštitúcia, ktorá je právnickou osobou vykonávajúcou výskum a vývoj na území ...

(2)

Ministerstvo môže na základe žiadosti podľa odseku 1 po vyjadrení Akreditačnej komisie podľa ...

(3)

Pri posudzovaní spôsobilosti nevysokoškolskej inštitúcie podieľať sa v príslušnom študijnom ...

§ 87
Činnosť vysokej školy počas pozastavenia alebo po odňatí priznaných práv
(1)

Ak sa vysokej škole pozastaví právo udeľovať absolventom študijného programu akademický titul, ...

(2)

Ak sa vysokej škole odníme právo udeľovať absolventom študijného programu akademický titul, ...

(3)

Vysoká škola môže akreditovaný študijný program zrušiť, ak zabezpečí študentom možnosť ...

(4)

Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa vzťahujú obdobne aj na pozastavenie alebo odňatie práva externej vzdelávacej ...

(5)

Ak sa vysokej škole pozastaví právo uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie ...

(6)

Ak sa vysokej škole odníme právo uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie ...

DESIATA ČASŤ

FINANCOVANIE VYSOKÝCH ŠKÔL A SYSTÉM SOCIÁLNEJ PODPORY ŠTUDENTOV

PRVÁ HLAVA
FINANCOVANIE VYSOKÝCH ŠKÔL

§ 88
Pôsobnosť ústredných orgánov štátnej správy pri financovaní vysokých škôl
(1)

Verejné vysoké školy a štátne vysoké školy sú v rozhodujúcej miere financované zo štátneho ...

a)

verejným vysokým školám prostredníctvom kapitoly ministerstva školstva alebo iných ministerstiev, ...

b)

vojenským vysokým školám prostredníctvom kapitoly ministerstva obrany,

c)

policajným vysokým školám prostredníctvom kapitoly ministerstva vnútra,

d)

zdravotníckym vysokým školám prostredníctvom kapitoly ministerstva zdravotníctva.

(2)

Zo štátneho rozpočtu možno poskytnúť dotáciu aj súkromnej vysokej škole. Dotácia zo štátneho ...

§ 89
Financovanie verejných vysokých škôl
(1)

Hlavným zdrojom financovania verejnej vysokej školy sú dotácie zo štátneho rozpočtu podľa osobitného ...

(2)

Ministerstvo poskytuje verejnej vysokej škole dotácie na uskutočňovanie akreditovaných študijných ...

(3)

Ministerstvo poskytuje verejnej vysokej škole dotácie na základe zmluvy. Zmluva má formu predpísanú ...

a)

účel, na ktorý sa dotácie poskytujú, a ďalšie podmienky ich použitia,

b)

objem dotácií vrátane objemu ich jednotlivých častí,

c)

čas a spôsob poskytnutia dotácií,

d)

dátum, do ktorého príjemca predloží poskytovateľovi zúčtovanie dotácií.

(4)

Pri určovaní dotácie na uskutočňovanie akreditovaných študijných programov je rozhodujúci počet ...

(5)

Ministerstvo určí podľa počtu študentov, kvality, ekonomickej náročnosti uskutočňovaných študijných ...

(6)

Dotácia na výskumnú, vývojovú alebo umeleckú činnosť pozostáva z inštitucionálnej formy podpory ...

(7)

Dotácia na rozvoj vysokej školy sa určuje na základe výberového konania, v ktorého rámci jednotlivé ...

(8)

Dotácia na sociálnu podporu študentov vychádza z nárokov študentov podľa § 96 a pri nenárokových ...

(9)

Určenie dotácií jednotlivým verejným vysokým školám podľa odsekov 4, 6 a 7 a dotácie na priamu ...

(10)

Ministerstvo vo svojom publikačnom prostriedku zverejňuje dotácie jednotlivým verejným vysokým ...

(11)

Zostatok dotácií na uskutočňovanie akreditovaných študijných programov, na výskumnú, vývojovú ...

(12)

Zostatok časti dotácie na sociálnu podporu študentov pridelenej na pokrytie zákonných nárokov ...

§ 90
Financovanie štátnych vysokých škôl

Štátne vysoké školy (§ 42) sú financované podľa osobitných predpisov.20)

§ 91
Financovanie súkromných vysokých škôl
(1)

Súkromná vysoká škola si zabezpečuje finančné prostriedky na svoju vzdelávaciu, výskumnú, ...

(2)

Ministerstvo môže po vyjadrení orgánov reprezentácie vysokých škôl (§ 107 ods. 1) a so súhlasom ...

(3)

Ministerstvo poskytuje súkromnej vysokej škole dotáciu na sociálnu podporu študentov. Na časť ...

(4)

Na poskytovanie dotácií podľa odsekov 2 a 3 sa ustanovenia § 89 ods. 3 až 12 vzťahujú rovnako. ...

DRUHÁ HLAVA
ŠKOLNÉ A POPLATKY SPOJENÉ SO ŠTÚDIOM

§ 92
Školné a poplatky spojené so štúdiom na verejnej vysokej škole
(1)

Základom na určenie školného a poplatkov spojených so štúdiom na verejnej vysokej škole je 10 ...

(2)

Základ sa vzťahuje na akademický rok, ktorý začína v danom kalendárnom roku.

(3)

Verejná vysoká škola určuje pre jednotlivé študijné programy ročné školné; ak ide o študijné ...

(4)

Študent verejnej vysokej školy v dennej forme štúdia, ktorý neprekročil štandardnú dĺžku štúdia ...

(5)

Študent, ktorý študuje súbežne v jednom akademickom roku dva alebo viac študijných programov ...

(6)

Študent, ktorý študuje študijný program poskytovaný verejnou vysokou školou dlhšie, ako je jeho ...

(7)

V celkovej dobe štúdia podľa odseku 6 sa nezohľadňuje doba, počas ktorej bol študent zapísaný ...

(8)

Na účely odsekov 1 až 7 a odsekov 9 až 20 sa prvé tri roky štúdia v študijných programoch podľa ...

(9)

Od cudzincov, ktorí nie sú občanmi členského štátu alebo nemajú trvalý pobyt v členskom štáte, ...

(10)

Verejná vysoká škola môže požadovať od uchádzačov o štúdium poplatok za materiálne zabezpečenie ...

(11)

Verejná vysoká škola môže požadovať poplatok za úkony spojené so zabezpečením rigorózneho ...

(12)

Verejná vysoká škola môže požadovať poplatok za úkony spojené s vydaním diplomu o priznaní ...

(13)

Verejná vysoká škola môže požadovať poplatky za vydanie dokladov o štúdiu a ich kópií (§ ...

(14)

Verejná vysoká škola zverejní najneskôr dva mesiace pred posledným dňom určeným na podávanie ...

(15)

Formu platenia a splatnosť poplatkov určí štatút verejnej vysokej školy.

(16)

Rektor môže školné a poplatky spojené so štúdiom znížiť, odpustiť alebo odložiť termíny ...

(17)

Školné a poplatky spojené so štúdiom sú výnosom vysokej školy.

(18)

Najmenej 20 % príjmov zo školného podľa odsekov 5 a 6 je príjmom štipendijného fondu verejnej ...

(19)

Na poplatky spojené so štúdiom podľa tohto zákona sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnych ...

(20)

Povinnosť uhradiť školné a poplatky spojené so štúdiom môže na seba prevziať iná fyzická ...

(21)

Odseky 1 až 20 sa vzťahujú rovnako na štátne vysoké školy.

§ 93
Školné a poplatky spojené so štúdiom na súkromnej vysokej škole
(1)

Školné a poplatky spojené so štúdiom na súkromnej vysokej škole určí súkromná vysoká škola ...

(2)

Súkromná vysoká škola zverejní najneskôr dva mesiace pred posledným dňom určeným na podávanie ...

TRETIA HLAVA
SYSTÉM SOCIÁLNEJ PODPORY ŠTUDENTOV

§ 94
Systém sociálnej podpory študentov
(1)

Sociálna podpora študentom sa poskytuje priamou a nepriamou formou.

(2)

Priamou formou sociálnej podpory sú štipendiá.

(3)

Nepriamou formou sociálnej podpory sú najmä tieto služby:

a)

stravovanie a ubytovanie podľa možnosti s poskytnutím príspevku na náklady spojené so stravovaním ...

b)

finančná podpora a organizačná podpora športových činností a kultúrnych činností.

(4)

Do systému sociálnej podpory patrí aj poskytovanie zvýhodnených pôžičiek študentom.48)

(5)

Každý študent má právo uchádzať sa o služby systému sociálnej podpory, ak spĺňa podmienky ...

(6)

Ak študent využil služby systému sociálnej podpory na iný účel, než na aký sú určené, alebo ...

§ 95
Štipendiá
a)

z prostriedkov poskytnutých na tento účel zo štátneho rozpočtu,

b)

z vlastných zdrojov prostredníctvom štipendijného fondu [§ 16 ods. 7 písm. c)].

§ 96
Štipendiá z prostriedkov štátneho rozpočtu
(1)

Študentom študijných programov prvých dvoch stupňov a študijných programov podľa § 53 ods. ...

(2)

Na sociálne štipendium nemá nárok študent,

a)

ktorý študuje študijný program prvého stupňa, ak už dosiahol vysokoškolské vzdelanie prvého ...

b)

ktorý už dosiahol vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa,

c)

ktorému bolo poskytované sociálne štipendium v príslušnom roku štúdia alebo v jeho časti v ...

d)

ktorý príslušný študijný program študuje dlhšie ako je jeho štandardná dĺžka štúdia alebo ...

e)

ktorý študuje externou formou štúdia.

(3)

Študentovi so zdravotným postihnutím sa môže priznať sociálne štipendium aj po prekročení ...

(4)

Pre priznanie sociálneho štipendia je rozhodujúci príjem študenta a s ním spoločne posudzovaných ...

(5)

Príjem rozhodujúci na posúdenie nároku na sociálne štipendium, okruh spoločne posudzovaných ...

(6)

O nároku na priznanie sociálneho štipendia rozhoduje rektor vysokej školy, ktorej je študent študentom, ...

(7)

Vysoká škola poskytuje sociálne štipendium v mesačnej výške najneskôr desiaty deň príslušného ...

(8)

Vysoká škola priznáva študentom z prostriedkov štátneho rozpočtu motivačné štipendium.

(9)

Motivačné štipendium je možné priznať za vynikajúce plnenie študijných povinností, dosiahnutie ...

(10)

Vysoká škola rozhodne o priznaní motivačného štipendia. V rozhodnutí uvedie výšku motivačného ...

(11)

Vysoká škola upraví postup priznávania a poskytovania motivačného štipendia v štipendijnom poriadku ...

§ 97
Štipendiá z vlastných zdrojov vysokej školy
(1)

Vysoká škola priznáva v rámci možností študentom a absolventom, u ktorých od riadneho skončenia ...

(2)

Podmienky na poskytovanie štipendií uvedených v odseku 1 určuje štipendijný poriadok vysokej školy ...

§ 98
Zabezpečenie možností stravovania a ubytovania
(1)

Vysoká škola v rámci svojich možností zabezpečí študentom stravovanie a prispieva na náklady ...

(2)

Vysoká škola v rámci svojich možností zabezpečí študentom ubytovanie a prispieva na náklady ...

(3)

Stravovanie a ubytovanie študentom poskytuje vysoká škola vo vlastných účelových zariadeniach ...

(4)

Vysoká škola dostáva na príspevky na stravovanie a ubytovanie študentov prostriedky zo štátneho ...

§ 99
Podpora športových činností a kultúrnych činností

Vysoká škola podľa svojich možností utvára podmienky a podporuje športovú činnosť a kultúrnu ...

§ 100
Podpora študentov so zdravotným postihnutím

Vysoká škola vytvára zodpovedajúce podmienky štúdia pre študentov so zdravotným postihnutím ...

§ 101
Študentské pôžičky
(1)

Študentom sa poskytujú pôžičky zo Študentského pôžičkového fondu podľa osobitných predpisov.48) ...

(2)

Štát utvára podmienky na poskytovanie pôžičiek študentom s dotovaným úrokom a odloženým splácaním. ...

(3)

Vysoká škola môže svojim študentom poskytovať pôžičky zo štipendijného fondu. Podrobnosti ...

(4)

Účelom študentských pôžičiek je prispievať na pokrytie nákladov spojených so štúdiom a na ...

JEDENÁSTA ČASŤ

ŠTÁTNA SPRÁVA

§ 102
Pôsobnosť vlády a ministerstva
(1)

Vláda

a)

vymenúva a odvoláva na návrh ministra predsedu, podpredsedu a ďalších členov Akreditačnej komisie ...

b)

schvaľuje na návrh ministerstva štatút Akreditačnej komisie (§ 81 ods. 12),

c)

na návrh ministerstva udeľuje a odníma štátny súhlas na pôsobenie súkromnej vysokej školy (§ ...

d)

prerokúva najmä materiály ministerstva uvedené v odseku 2 písm. b), c) a informáciu ministerstva ...

e)

schvaľuje na návrh ministerstva zmenu názvu súkromnej vysokej školy, jej začlenenie medzi univerzitné ...

(2)

Ministerstvo

a)

utvára podmienky na rozvoj vysokých škôl a vysokoškolského vzdelávania; zodpovedá za aktualizáciu ...

b)

vypracúva, každoročne aktualizuje a zverejňuje dlhodobý zámer vo vzdelávacej, výskumnej, vývojovej, ...

c)

každoročne vypracúva a zverejňuje výročnú správu o stave vysokého školstva; určuje termín ...

d)

prerokúva a vyhodnocuje dlhodobé zámery verejných vysokých škôl a dlhodobé zámery súkromných ...

e)

vypracúva a aktualizuje metodiku na určovanie dotácií zo štátneho rozpočtu20) z kapitoly ministerstva ...

f)

rozhoduje po predchádzajúcom vyjadrení orgánov reprezentácie vysokých škôl (§ 107 ods. 1) v ...

g)

registruje vybrané vnútorné predpisy vysokých škôl (§ 15 ods. 3, § 48 ods. 4),

h)

predkladá vláde návrhy na zmeny začlenenia vysokých škôl podľa § 85 ods. 1 až 4,

i)

kontroluje dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti vysokého školstva,49a) ...

j)

kontroluje hospodárenie verejných vysokých škôl podľa § 19 ods. 4; kontroluje hospodárenie súkromných ...

k)

navrhuje vláde udelenie štátneho súhlasu podľa § 47 ods. 1, zmenu názvu a začlenenia podľa ...

l)

spravuje sústavu študijných odborov podľa § 50 a zverejňuje ju spolu s opismi študijných odborov ...

m)

združuje a využíva informácie z registra študentov jednotlivých vysokých škôl v súlade s osobitnými ...

n)

plní úlohu odvolacieho orgánu v správnom konaní (§ 108),

o)

prijíma opatrenia podľa § 83, 87, 104 a 105,

p)

uznáva doklady o vzdelaní vydané zahraničnými vysokými školami alebo inými na to oprávnenými ...

q)

materiálne a finančne zabezpečuje činnosť Akreditačnej komisie a orgánov reprezentácie vysokých ...

r)

osobitným predpisom upravuje podmienky finančného a hmotného zabezpečenia cudzincov študujúcich ...

s)

osobitným predpisom upravuje podrobnosti o doplňujúcom pedagogickom štúdiu na získanie pedagogickej ...

t)

udeľuje oprávnenie na pôsobenie zahraničných vysokých škôl podľa § 49b,

u)

na žiadosť vysokej školy vydáva stanovisko k žiadosti o uznanie dokladu o vzdelaní vydaného zahraničnou ...

v)

vydáva opatrením zoznam vysokých škôl pôsobiacich na území Slovenskej republiky členený na ...

(3)

Minister

a)

predkladá na základe návrhov vysokých škôl prezidentovi republiky návrhy na vymenovanie profesorov ...

b)

poveruje do vymenovania nového rektora výkonom funkcie rektora osobu navrhnutú akademickým senátom ...

c)

po vzniku verejnej vysokej školy vymenúva osobu, ktorá do vymenovania rektora verejnej vysokej školy ...

d)

predkladá vláde návrhy na vymenovanie a odvolanie členov Akreditačnej komisie (§ 81 ods. 2) po ...

e)

rozhoduje do 60 dní po vyjadrení Akreditačnej komisie o priznaní práva vysokej škole udeľovať ...

f)

predkladá orgánom reprezentácie vysokých škôl (§ 107) návrhy a opatrenia podľa § 107 ods. ...

§ 103
Registrácia vnútorných predpisov
(1)

Žiadosť o registráciu vnútorného predpisu podáva na ministerstvo rektor alebo iný štatutárny ...

(2)

K žiadosti podľa odseku 1 prikladá vysoká škola dve vyhotovenia vnútorného predpisu, ktoré zasiela ...

(3)

Ministerstvo rozhodne o žiadosti podľa odseku 1 do 60 dní odo dňa jej predloženia.

(4)

Ak vnútorný predpis vysokej školy podliehajúci registrácii podľa ministerstva odporuje zákonu ...

(5)

Ak vnútorný predpis vysokej školy podliehajúci registrácii má formálne nedostatky, ministerstvo ...

(6)

Vysoká škola môže do 15 dní od doručenia zamietnutia žiadosti podľa odseku 1 požiadať ministra ...

(7)

Vnútorný predpis vysokej školy podliehajúci registrácii nadobúda platnosť odo dňa registrácie. ...

(8)

Ustanovenia odsekov 1 až 5 sa vzťahujú aj na zmeny vnútorných predpisov vysokej školy podliehajúcich ...

§ 104
Obmedzenie výkonu pôsobnosti orgánov verejnej vysokej školy
(1)

Ak je niektoré opatrenie verejnej vysokej školy alebo jej súčasti v rozpore so zákonom alebo iným ...

(2)

Minister môže po vyjadrení orgánov reprezentácie vysokých škôl (§ 107 ods. 1) a so súhlasom ...

a)

neustanovila niektorý zo svojich orgánov akademickej samosprávy,

b)

má pozastavené alebo odňaté práva udeľovať akademický titul pre všetky študijné programy,

c)

vykazuje vo svojom hospodárení nedostatky ohrozujúce plnenie jej úloh,

d)

jej orgány akademickej samosprávy konajú v rozpore s týmto zákonom.

(3)

Orgány reprezentácie vysokých škôl (§ 107 ods. 1) sú povinné dať svoje vyjadrenie k zisteniam ...

(4)

Ak sa opatrenie podľa odseku 2 týka orgánov fakulty verejnej vysokej školy, prechádza pôsobnosť ...

(5)

Ak nastali skutočnosti uvedené v odseku 2, je povinnosťou ministra najprv upozorniť verejnú vysokú ...

(6)

Keď pominú dôvody, pre ktoré bolo rozhodnuté o opatrení podľa odseku 2, ministerstvo prijaté ...

§ 105
Pôsobnosť vlády a ministerstva vo vzťahu k súkromným vysokým školám
(1)

Vláda na návrh ministerstva udeľuje štátny súhlas na pôsobenie súkromnej vysokej školy (§ ...

(2)

Ak je niektoré opatrenie súkromnej vysokej školy alebo jej súčasti v rozpore so zákonom alebo ...

(3)

Vláda môže na návrh ministerstva so súhlasom orgánov reprezentácie vysokých škôl (§ 107 ods. ...

(4)

Orgány reprezentácie vysokých škôl sú povinné dať svoje vyjadrenie podľa odseku 3 do 60 dní ...

(5)

Vláda na návrh ministerstva odoberie štátny súhlas, ak boli v žiadosti uvedené nesprávne údaje, ...

(6)

Odňatím štátneho súhlasu stráca právnická osoba oprávnenie pôsobiť ako vysoká škola. Ministerstvo ...

(7)

Je povinnosťou ministerstva najprv upozorniť súkromnú vysokú školu na skutočnosti uvedené v ...

§ 106
Uznávanie dokladov o vzdelaní na akademické účely
(1)

Na účely tohto zákona je uznávaním dokladov o vzdelaní na akademické účely uznávanie dokladov ...

(2)

O uznaní dokladov o vzdelaní rozhoduje

a)

vysoká škola v Slovenskej republike uskutočňujúca študijné programy v rovnakých alebo príbuzných ...

b)

ministerstvo, ak v Slovenskej republike nie je vysoká škola, ktorá uskutočňuje študijné programy ...

(3)

Žiadateľ, ktorému bol uznaný doklad o vzdelaní na akademické účely podľa odseku 2, je oprávnený ...

(4)

Podrobnosti o postupe pri uznávaní dokladov o vzdelaní podľa tohto paragrafu ustanovuje všeobecne ...

(5)

Pravosť podpisov a odtlačku pečiatky školy na origináloch dokladov uvedených v odseku 1 musí ...

§ 106a
Uznávanie odborných kvalifikácií

Na uznávanie dokladov o odbornej kvalifikácii na účely výkonu povolania sa vzťahuje osobitný ...

DVANÁSTA ČASŤ

REPREZENTÁCIA VYSOKÝCH ŠKÔL

§ 107
Reprezentácia vysokých škôl
(1)

Reprezentáciu vysokých škôl tvoria:

a)

Rada vysokých škôl,

b)

Študentská rada vysokých škôl,

c)

Slovenská rektorská konferencia.

(2)

Minister predkladá orgánom uvedeným v odseku 1 na schválenie alebo vyjadrenie návrhy stanovené ...

(3)

Rada vysokých škôl je najvyšším orgánom samosprávy vysokých škôl. Radu vysokých škôl tvoria ...

(4)

Študentská rada vysokých škôl je najvyšším zastupiteľským orgánom študentov vysokých škôl. ...

a)

jeden zástupca zvolený študentskou časťou akademického senátu vysokej školy,

b)

ďalší zástupcovia študentskej časti akademickej obce vysokej školy zvolení študentskou časťou ...

(5)

Slovenská rektorská konferencia je orgán zložený z rektorov vysokých škôl. Koordinuje a podporuje ...

(6)

Podrobný postup utvorenia orgánov uvedených v odseku 1 a pravidlá ich rokovania určujú ich štatúty. ...

(7)

Členstvo v orgánoch uvedených v odseku 1 je čestné. Členovia majú nárok na náhradu výdavkov ...

TRINÁSTA ČASŤ

SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

PRVÁ HLAVA
SPOLOČNÉ USTANOVENIE

§ 108

Všeobecný predpis o správnom konaní50) sa nevzťahuje na rozhodovanie podľa tohto zákona okrem ...

§ 108a

Zrušený od 26. 7. 2005

DRUHÁ HLAVA
PRECHODNÉ USTANOVENIA

§ 109
Transformácia študijných odborov
(1)

Vysoké školy môžu od akademického roka 2005/2006 prijímať študentov len na štúdium študijných ...

(2)

Ak ku dňu nadobudnutia účinnosti tohto zákona má vysoká škola študentov v študijnom odbore, ...

(3)

Práva konať štátne skúšky v študijných odboroch bakalárskeho štúdia priznané podľa doterajších ...

(4)

Práva konať štátne skúšky v študijných odboroch magisterského a inžinierskeho štúdia, rigorózne ...

(5)

Práva konať štátne skúšky v študijných odboroch doktorského štúdia priznané podľa doterajších ...

(6)

Práva konať doktorandské štúdium, dizertačné skúšky a obhajoby dizertačných prác a udeľovať ...

(7)

Od 1. januára 2005 zaniká právo vysokých škôl a fakúlt uskutočňovať habilitačné konanie ...

(8)

§ 83 ods. 11 sa vzťahuje aj na práva uvedené v odsekoch 3 až 6.

§ 109a
(1)

Vysoké školy, ktoré poskytujú vysokoškolské doktorské vzdelávanie v študijnom odbore stomatológia, ...

(2)

Vysoké školy, ktoré poskytujú vysokoškolské magisterské vzdelávanie v študijnom odbore farmácia, ...

(3)

Vysoké školy, ktoré poskytujú vysokoškolské vzdelávanie v študijnom odbore ošetrovateľstvo ...

(4)

Vysoké školy, ktoré poskytujú vysokoškolské vzdelávanie v študijnom odbore pôrodná asistencia, ...

(5)

Povinnosť prispôsobiť študijné programy podľa odsekov 1 až 4 sa vzťahuje na všetky formy štúdia ...

§ 110
Tituly a stupne vysokoškolského vzdelania
(1)

Absolventi bakalárskeho štúdia, ktorým bol podľa doterajších predpisov priznaný titul „bakalár“, ...

(2)

Vzdelanie absolventov magisterského štúdia, inžinierskeho štúdia a doktorského štúdia podľa ...

(3)

Absolventi vedeckej prípravy, ktorým bola podľa predchádzajúcich predpisov51) udelená vedecká ...

(4)

Akademické tituly, vedecko-pedagogické tituly a ostatné tituly absolventov vysokých škôl priznané ...

(5)

Akademické tituly „magister“ (v skratke „Mgr.“), „magister umenia“ (v skratke „Mgr. art.“), ...

§ 111
Transformácia existujúcich vysokých škôl
(1)

Od 1. apríla 2002 sa stávajú verejnými vysokými školami vysoké školy uvedené v prílohe č. ...

(2)

Vysoké školy uvedené v odseku 1 predložia do 1. októbra 2002 na registráciu vnútorné predpisy ...

(3)

Platnosť vymenovania alebo voľby akademických funkcionárov a akademických orgánov a ich funkčné ...

(4)

Funkčné obdobia rektorov a dekanov ustanovených podľa doterajších predpisov sa na účely tohto ...

(5)

Práva a záväzky fakúlt, ktoré sú k 1. aprílu 2002 súčasťou vysokých škôl uvedených v prílohe ...

(6)

Študenti študujúci na vysokých školách uvedených v prílohách č. 1 až 3 sú k 1. aprílu 2002 ...

(7)

Vysoké školy, ktoré vzniknú z doterajších vysokých škôl k 1. aprílu 2002, preberajú všetky ...

(8)

V súvislosti s transformáciou súčasných študijných odborov na študijné programy si verejné ...

(9)

V období do nadobudnutia účinnosti nového štatútu verejnej vysokej školy majú orgány akademickej ...

a)

uzatvárať, meniť a zrušovať pracovnoprávne vzťahy zamestnancov verejnej vysokej školy zaradených ...

b)

vykonávať podnikateľskú činnosť (§ 18); v tomto období môže fakulta uzavrieť v rámci podnikateľskej ...

c)

spolupracovať s inými vysokými školami, právnickými osobami a fyzickými osobami, a to aj so zahraničnými, ...

d)

určovať počet prijímaných uchádzačov o štúdium,

e)

určovať počet a štruktúru pracovných miest zamestnancov zaradených na fakulte v rozsahu pracovných ...

§ 112
Prechod majetku
(1)

Do 1. januára 2003 môže verejná vysoká škola spravovať majetok štátu. Na nakladanie s týmto ...

(2)

Majetok štátu, ktorý je k 1. januáru 2003 v správe verejnej vysokej školy, okrem majetku podľa ...

§ 113
Ostatné prechodné ustanovenia
(1)

Vymenovanie členov, predsedu a podpredsedu Akreditačnej komisie podľa § 81 sa uskutoční do 31. ...

(2)

Akreditačná komisia vypracuje a zverejní plán komplexných akreditácií vysokých škôl podľa ...

(3)

Platnosť ustanovenia osobitného predpisu54) o vedení účtu osobitného financovania vysokej školy ...

(4)

Nadobudnutím platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky do Európskej únie sa bude na občanov ...

§ 113a
Prechodné ustanovenia účinné od 1. septembra 2007
(1)

Verejné vysoké školy a štátne vysoké školy zosúladia svoje vnútorné predpisy s týmto zákonom ...

(2)

Súkromné vysoké školy ustanovia orgány akademickej samosprávy podľa § 47a do 31. augusta 2008. ...

(3)

Konanie o udelení štátneho súhlasu podľa § 47, ktoré sa začalo pred 1. septembrom 2007, sa dokončí ...

(4)

Akreditačná komisia požiada o stanovisko ministerstvo zdravotníctva podľa § 83 ods. 13 pred vyjadrením ...

(5)

Vysoké školy zosúladia poskytovanie študijných programov v dennej forme štúdia s § 60 ods. 2 ...

(6)

Pracovnoprávne vzťahy uzatvorené na funkciu hosťujúceho docenta pred 1. septembrom 2007 zostávajú ...

(7)

Ak občan študoval v tom istom stupni vysokoškolského štúdia súbežne vo viacerých študijných ...

(8)

Na účely tohto zákona sa bakalársky druh štúdia podľa predchádzajúcich predpisov považuje ...

(9)

Ustanovenia § 92 ods. 3 až 8 sa nevzťahujú na študentov prijatých na štúdium pred 1. septembrom ...

(10)

Študent podľa odseku 9 je povinný uhradiť verejnej vysokej škole alebo štátnej vysokej škole ...

(11)

Ak povinnosť uhradiť školné vznikne študentovi podľa odseku 9 počas akademického roka, uhradí ...

(12)

Ustanovenia odseku 10 sa nevzťahujú na študentov doktorandských študijných programov v dennej ...

(13)

O žiadostiach štátnych vysokých škôl podľa § 83, ktoré boli Akreditačnej komisii doručené ...

(14)

Ministerstvo obrany, ministerstvo vnútra a ministerstvo zdravotníctva doručia ministerstvu do 31. ...

(15)

Začlenenie vysokých škôl podľa tohto zákona sa vykoná na základe komplexnej akreditácie činností ...

TRETIA HLAVA
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 113b

Týmto zákonom sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie uvedené v ...

§ 114
Zrušovacie ustanovenia

Zrušujú sa:

1.

Zákon č. 172/1990 Zb. o vysokých školách v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. ...

2.

Nariadenie vlády Česko-slovenskej federatívnej republiky č. 282/1990 Zb. o zmene v organizácii ...

3.

Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 349/1990 Zb. o zmenách v organizácii ...

4.

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 422/1990 Zb. o akreditačnej komisii v znení nariadenia ...

5.

Vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky č. 141/1991 Zb. o nostrifikácii ...

6.

Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 131/1997 Z. z. o doktorandskom štúdiu.

7.

Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 7/1998 Z. z. o rigoróznych skúškach a ...

8.

Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 227/1998 Z. z. o príspevku na úhradu nákladov ...

9.

Úprava Ministerstva školstva Slovenskej republiky z 11. augusta 1982 č. 5836/1982-31 o študentských ...

10.

Úprava Ministerstva školstva Slovenskej republiky z 11. augusta 1982 č. 5463/1982-31 o zriaďovaní, ...

§ 114a

Zrušujú sa:

1.

Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 204/2002 Z. z. o poskytovaní štipendia ...

2.

Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 453/2005 Z. z. o rozsahu a ďalších podrobnostiach ...

3.

Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 358/2006 Z. z., ktorou sa zrušuje vyhláška ...

Účinnosť

Zákon č. 131/2002 Z. z. nadobudol účinnosť 1. apríla 2002. Zákon č. 209/2002 Z. z. nadobudol ...

Pavol Paška v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k zákonu č. 131/2002 Z. z.

  ZOZNAM VEREJNÝCH VYSOKÝCH ŠKÔL

  Univerzita Komenského v Bratislave
  Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

  Príloha č. 2 k zákonu č. 131/2002 Z. z.

  ZOZNAM ŠTÁTNYCH VYSOKÝCH ŠKÔL

  Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava ŠtefánikaAkadémia Policajného zboru v Bratislave ...

  Príloha č. 3 k zákonu č. 131/2002 Z. z.

  ZOZNAM SÚKROMNÝCH VYSOKÝCH ŠKÔL

  Vysoká škola manažmentu v Trenčíne

  Príloha č. 4 k zákonu č. 131/2002 Z. z.

  ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE

  Smernica Rady 2004/114/ES z 13. decembra 2004 o podmienkach prijatia štátnych príslušníkov tretích ...

Poznámky

 • 1)  Zákon č. 386/1997 Z. z. o ďalšom vzdelávaní a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky ...
 • 2)  Zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme ...
 • 3)  § 7 zákona č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona ...
 • 3a)  § 2 zákona č. 455/2004 Z. z. o zriadení Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava ...
 • 4)  Čl. 102 ods. 1 písm. h) Ústavy Slovenskej republiky.
 • 5)  Zákon č. 53/1964 Zb. o udeľovaní vedeckých hodností a o Štátnej komisii pre vedecké hodnosti ...
 • 5a)  § 2 ods. 1 a 5 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
 • 6)  Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene ...
 • 7)  § 28 ods. 3 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
 • 8)  § 829 až 841 Občianskeho zákonníka.
 • 9)  § 2 ods. 2 zákona č. 291/2002 Z. z. o štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 10)  Zákon č. 176/2004 Z. z. o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona Národnej ...
 • 15)  § 2 ods. 2 písm. c) Obchodného zákonníka.
 • 16)  Zákon č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 18)  Zákon č. 540/2007 Z. z. o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu a o zmene a doplnení ...
 • 19)  Zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 20)  Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 20a)  § 14 ods. 6 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 20b)  Zákon č. 152/1998 Z. z. o sťažnostiach.
 • 21)  Zákon č. 183/2000 Z. z. o knižniciach, o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 27/1987 ...
 • 22)  § 7 zákona č. 578/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 22a)  § 91 ods. 4 zákona č. 578/2004 Z. z.
 • 23)  § 6 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 542/1990 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej ...
 • 24)  § 50 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch.
 • 26)  Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
 • 27)  § 136 ods. 1 Zákonníka práce.
 • 28)  Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.
 • 29a)  Zákon č. 346/2005 Z. z. v znení zákona č. 253/2007 Z. z.
 • 30)  Napríklad zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej ...
 • 28aa)  Zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 28a)  § 7 ods. 5 zákona č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky.
 • 29)  § 17 až 19 zákona č. 346/2005 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl ...
 • 29aa)  § 70 a 75 zákona č. 346/2005 Z. z. v znení zákona č. 253/2007 Z. z.
 • 31)  Napríklad zákon č. 73/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 54 zákona Národnej rady Slovenskej ...
 • 32)  Zákon č. 73/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 33)  § 27 zákona č. 578/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 33b)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 104/2003 Z. z. o Akreditačnej komisii v znení nariadenia ...
 • 33c)  Zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 34)  Zákon č. 293/2007 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácií.
 • 35)  Zákon č. 578/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 34a)  Napríklad § 33 zákona č. 578/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon Slovenskej národnej ...
 • 35a)  Zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou ...
 • 36)  Napríklad zákon č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 36a)  Napríklad nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 742/2004 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon ...
 • 37)  Zákon č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení neskorších ...
 • 38)  Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 38a)  § 4 ods. 1 písm. a) zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.
 • 40)  Zákon č. 428/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 39)  Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 40a)  § 8 zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v ...
 • 42)  Zákonník práce.
 • 44)  § 16 ods. 2 písm. b) zákona č. 172/2005 Z. z.
 • 45)  § 16 ods. 2 písm. a) zákona č. 172/2005 Z. z.
 • 47)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších ...
 • 48)  Napríklad zákon č. 200/1997 Z. z. o Študentskom pôžičkovom fonde v znení neskorších predpisov. ...
 • 49)  Zákon č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...
 • 49a)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení ...
 • 49b)  § 4 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 1/1993 Z. z. o Zbierke zákonov Slovenskej ...
 • 50)  Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
 • 51)  § 2 ods. 1 písm. a) zákona č. 53/1964 Zb.Vyhláška Slovenskej komisie pre vedecké hodnosti č. ...
 • 52)  Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky č. 55/1981 Zb. o umeleckej ašpirantúre. ...
 • 53)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších ...
 • 54)  § 15 zákona č. 472/2000 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2001.
Načítavam znenie...
MENU
Hore