Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 69446
Dôvodové správy: 2150
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
20.08.2019
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Úplné znenie zákona Slovenskej národnej rady č. 318/1992 Zb. o dani z dedičstva, dani z darovania a dani z prevodu a prechodu nehnuteľností 15/2003 účinný od 16.01.2003


Platnosť od: 16.01.2003
Účinnosť od: 16.01.2003
Autor: Predseda Národnej rady Slovenskej republiky
Oblasť: Daňové právo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1 JUD15 DS EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Úplné znenie zákona Slovenskej národnej rady č. 318/1992 Zb. o dani z dedičstva, dani z darovania a dani z prevodu a prechodu nehnuteľností 15/2003 účinný od 16.01.2003
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Úplné znenie zákona 15/2003 s účinnosťou od 16.01.2003

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

SLOVENSKEJ NÁRODNEJ RADY

o dani z dedičstva, dani z darovania a dani z prevodu a prechodu nehnuteľností

vyhlasuje

Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:

§ 1
Úvodné ustanovenie
a)

daň z dedičstva,

b)

daň z darovania,

c)

daň z prevodu a prechodu nehnuteľností.

PRVÁ ČASŤ

DAŇ Z DEDIČSTVA

§ 2
Daňovník
(1)

Daňovníkom dane je dedič, ktorý nadobudol dedičstvo alebo jeho časť podľa právoplatného rozhodnutia ...

(2)

Ak nadobudnú dedičstvo dvaja alebo viacerí dedičia do spoluvlastníctva, je každý z nich povinný ...

(3)

Daňovníkom dane z dedičstva nie je

a)

orgán štátnej správy,

b)

rozpočtová organizácia a príspevková organizácia,

c)

štátny fond,1a)

d)

nadácia1b) a neinvestičný fond,1c)

e)

obec,

f)

vyšší územný celok,1d)

g)

nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby,1e)

h)

Sociálna poisťovňa, zdravotná poisťovňa a Národný úrad práce,

i)

daňovník zaradený do I. skupiny osôb podľa § 11,

j)

štátom registrovaná cirkev,

k)

občianske združenie.

§ 3
Predmet dane
(1)

Predmetom dane z dedičstva je nadobudnutie hnuteľných vecí a nehnuteľností,1f) práv a iných ...

(2)

Nehnuteľný majetok, ktorý sa nachádza v tuzemsku, je predmetom dane bez ohľadu na štátnu príslušnosť ...

(3)

Ak bol poručiteľ v čase svojej smrti občanom Slovenskej republiky a mal trvalý pobyt na území ...

(4)

Predmetom dane z dedičstva nie je nadobudnutie

a)

nehnuteľností, ktoré sa nachádzajú v cudzine,

b)

práva zodpovedajúceho vecnému bremenu,1g)

c)

predlženého dedičstva.1h)

(5)

Predmetom dane z dedičstva nie je nárok poručiteľa na odškodnenie podľa osobitných predpisov,1i) ...

(6)

Ustanovenia odsekov 2 a 3 platia, ak medzinárodná zmluva neustanovuje inak.

§ 4
Základ dane
(1)

Základom dane z dedičstva je čistá hodnota zdedeného majetku podľa právoplatného rozhodnutia ...

(2)

Základ dane z dedičstva podľa odseku 1 sa znižuje o nezdaniteľnú sumu, ktorou je u daňovníka

a)

v II. skupine osôb 500 000 Sk,

b)

v III. skupine osôb 50 000 Sk.

(3)

Základ dane z dedičstva znížený podľa odseku 2 sa ďalej znižuje o dedičskú dávku preukázateľne ...

DRUHÁ ČASŤ

DAŇ Z DAROVANIA

§ 5
Daňovník
(1)

Daňovníkom dane z darovania je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nadobudla majetok darovaním ...

(2)

Daňovníkom dane z darovania nie je

a)

orgán štátnej správy,

b)

rozpočtová organizácia a príspevková organizácia,

c)

štátny fond,1a)

d)

obec,

e)

vyšší územný celok,1d)

f)

Sociálna poisťovňa, zdravotná poisťovňa a Národný úrad práce,

g)

štátom registrovaná cirkev a náboženská spoločnosť.

(3)

Daňovníkom dane z darovania ďalej nie je nadácia,1b) neinvestičný fond,1c) nezisková organizácia ...

§ 6
Predmet dane
(1)

Predmetom dane z darovania je nadobudnutie majetku darovaním2) na území Slovenskej republiky s výnimkou ...

(2)

Predmetom dane z darovania nie je

a)

nadobudnutie nehnuteľností, ktoré sa nachádzajú v cudzine,

b)

vrátenie daru,

c)

nadobudnutie hnuteľných vecí a nehnuteľností na zmiernenie vojnových následkov a živelných ...

§ 7
Základ dane
(1)

Základom dane z darovania je cena hnuteľných vecí, práv a iných majetkových hodnôt obvyklá ...

(2)

Základ dane z darovania podľa odseku 1 sa znižuje o nezdaniteľnú sumu, ktorou je u daňovníka

a)

v I. skupine osôb 2 000 000 Sk,

b)

v II. skupine osôb 300 000 Sk,

c)

v III. skupine osôb 50 000 Sk.

(3)

Daňovník si môže uplatniť zníženie základu dane z darovania o nezdaniteľnú sumu v priebehu ...

(4)

Základom dane z darovania v prípade nadobudnutých hnuteľných vecí z cudziny alebo darovania hnuteľných ...

(5)

Základ dane z darovania vyjadrený v cudzej mene sa prepočítava na slovenskú menu podľa kurzu peňažných ...

TRETIA ČASŤ

DAŇ Z PREVODU A PRECHODU NEHNUTEĽNOSTÍ

§ 8
Daňovník
(1)

Daňovníkom dane z prevodu a prechodu nehnuteľností je

a)

prevodca,

b)

nadobúdateľ, ak ide o nadobudnutie vlastníctva nehnuteľností odplatným prevodom alebo prechodom ...

c)

záložný veriteľ pri uspokojení svojej pohľadávky predajom nehnuteľností pri nesplnení záväzku ...

d)

prevodca a nadobúdateľ, ak ide o výmenu nehnuteľností,

e)

spoločník obchodnej spoločnosti alebo člen družstva pri vkladoch nehnuteľností do obchodných ...

(2)

Daňovníkom dane z prevodu a prechodu nehnuteľností sú obaja manželia, ak ide o odplatný prevod ...

(3)

Daňovníkom dane z prevodu a prechodu nehnuteľností nie je

a)

orgán štátnej správy,

b)

rozpočtová organizácia a príspevková organizácia,

c)

štátny fond,1a)

d)

Slovenský pozemkový fond pri odplatných prevodoch nehnuteľností, ktoré vykonáva v mene Slovenskej ...

e)

Fond národného majetku,6)

f)

obec,

g)

vyšší územný celok.

§ 9
Predmet dane
(1)

Predmetom dane z prevodu a prechodu nehnuteľností je odplatný prevod alebo prechod vlastníctva k ...

(2)

Predmetom dane z prevodu a prechodu nehnuteľností nie je

a)

odplatný prevod nehnuteľností, ktoré sa nachádzajú v cudzine,

b)

prevod vlastníctva bytov, spoločných častí a spoločných zariadení bytového domu vrátane prevodu ...

c)

prvý prevod vlastníctva bytu v bytovom dome alebo vlastníctva bytu v rodinnom dome z vlastníctva ...

d)

prevod stavby, ktorá je novostavbou, na ktorú bolo vydané právoplatné kolaudačné rozhodnutie, ...

e)

nadobudnutie nehnuteľnosti na základe nájomnej zmluvy s právom kúpy prenajatej veci do vlastníctva ...

f)

vydanie vecí podľa osobitných predpisov.6b)

(3)

Výmena nehnuteľností sa na účely tohto zákona považuje za jeden prevod.

§ 10
Základ dane
(1)

Základom dane z prevodu a prechodu nehnuteľností je dohodnutá cena, najmenej však cena zistená ...

(2)

Základom dane z prevodu a prechodu nehnuteľností pri výmene nehnuteľností je vyššia z cien vymieňaných ...

(3)

Ak ide o nadobudnutie nehnuteľnosti v konkurznom konaní6e) alebo v rámci výkonu rozhodnutia podľa ...

(4)

Základ dane z prevodu a prechodu nehnuteľností sa znižuje o preukázané výdavky za vyhotovenie ...

(5)

Ustanovenie § 7 ods. 5 tu platí obdobne.

ŠTVRTÁ ČASŤ

SPOLOČNÉ USTANOVENIA

§ 11
Rozdelenie osôb do skupín na daňové účely
(1)

Na účely výpočtu dane z dedičstva, dane z darovania a dane z prevodu a prechodu nehnuteľností ...

(2)

Do I. skupiny patria deti a ich potomkovia, rodičia a ostatní príbuzní v priamom rade a manželia. ...

(3)

Do II. skupiny patria súrodenci, deti manžela, príbuzní manžela v priamom rade, ostatné osoby, ...

(4)

Do III. skupiny patria ostatné fyzické a právnické osoby.

§ 12
Sadzba dane z darovania u osôb zaradených do I. skupiny

Daň je pri základe dane

§ 13
Sadzba dane z dedičstva a dane z darovania u osôb zaradených do II. skupiny

Daň je pri základe dane

§ 14
Sadzba dane z dedičstva a dane z darovania u osôb zaradených do III. skupiny

Daň je pri základe dane

§ 15
Sadzba dane z prevodu a prechodu nehnuteľností
(1)

Sadzba dane z prevodu a prechodu nehnuteľností u osôb zaradených do I. skupiny pri základe dane

nad Sk do Sk 1 000 000 je 0,5 % zo základu dane 1 000 000 je 1,0 % zo základu dane

(2)

Sadzba dane z prevodu a prechodu nehnuteľností u osôb zaradených do II. skupiny sú 2 % zo základu ...

(3)

Sadzba dane z prevodu a prechodu nehnuteľností u osôb zaradených do III. skupiny pri základe dane ...

nad Sk do Sk 1 000 000 sú 3 % zo základu dane 1 000 000 2 000 000 sú 4 % zo základu dane ...

§ 16
Minimálna výška dane

Minimálna výška dane z dedičstva, dane z darovania a dane z prevodu a prechodu nehnuteľností je ...

§ 17

Zrušený

§ 18

Zrušený

§ 19
Vznik daňovej povinnosti
(1)

Daňová povinnosť pri dani z dedičstva vzniká dňom právoplatnosti rozhodnutia príslušného orgánu ...

(2)

Daňová povinnosť pri dani z darovania vzniká dňom

a)

platnosti písomnej darovacej zmluvy s výnimkou darovania nehnuteľností,

b)

prevzatia daru, ak ide o darovanie hnuteľnej veci bez písomnej darovacej zmluvy,

c)

zápisu práv k nehnuteľnostiam do katastra nehnuteľností,9b)

d)

pripísania zaknihovaného cenného papiera na účet obdarovaného,9c)

e)

prepustenia hnuteľnej veci do niektorého z colných režimov pohraničným colným orgánom.9d)

(3)

Daňová povinnosť pri dani z prevodu a prechodu nehnuteľností vzniká dňom

a)

zápisu práv do katastra nehnuteľností,9b)

b)

platnosti zmluvy týkajúcej sa prevodu vlastníctva rozostavanej stavby, neskolaudovanej stavby alebo ...

c)

nesplnenia zabezpečeného záväzku prevodom práva.5)

§ 20
Daňové priznanie
(1)

Daňovník dane z dedičstva a dane z darovania, u ktorého základ dane prevyšuje nezdaniteľnú ...

(2)

Daňovník dane z dedičstva, dane z darovania a dane z prevodu a prechodu nehnuteľností je povinný ...

(3)

Daňovníci podľa § 8 ods. 1 písm. d) a § 8 ods. 2 podávajú jedno daňové priznanie.

(4)

Ak daňové priznanie nebolo podané v lehote najneskôr podľa odseku 1 alebo nebolo podané vôbec, ...

§ 21
Správa dane
(1)

Správu dane z dedičstva, dane z darovania a dane z prevodu a prechodu nehnuteľností vykonávajú ...

(2)

Pri dani z dedičstva je miestne príslušný daňový úrad, v ktorého obvode mal naposledy poručiteľ ...

(3)

Pri dani z darovania hnuteľných vecí je miestne príslušný daňový úrad, v ktorého obvode má ...

(4)

Pri dani z prevodu a prechodu nehnuteľností alebo pri darovaní nehnuteľností je miestne príslušný ...

§ 22
Zaokrúhľovanie dane

Pri vyrubovaní dane sa zaokrúhľuje základ dane na celé stokoruny dole a vyrubená daň na celé ...

§ 23
Platenie, vyrubenie a splatnosť dane
(1)

Daňovník dane z dedičstva, dane z darovania a dane z prevodu a prechodu nehnuteľností je povinný ...

(2)

Daňovníci podľa § 8 ods. 1 písm. d) a § 8 ods. 2 sú povinní zaplatiť daň z prevodu a prechodu ...

(3)

Daň z dedičstva, daň z darovania a daň z prevodu a prechodu nehnuteľností sa nevyrubuje, ak neprevyšuje ...

§ 23a
Penále
(1)

Ak daňovník dane z dedičstva, dane z darovania a dane z prevodu a prechodu nehnuteľností nezaplatí ...

(2)

Z rozdielu medzi daňou uvedenou v daňovom priznaní a daňou uvedenou daňovníkom v dodatočnom daňovom ...

(3)

Penále sa nevyrubí, ak neprevyšuje 100 Sk.

(4)

Penále je splatné do 30 dní odo dňa doručenia platobného výmeru.

§ 24
Vrátenie dane
(1)

Daňový úrad vráti daň z dedičstva, daň z darovania a daň z prevodu a prechodu nehnuteľností, ...

(2)

Daňový úrad na žiadosť daňovníka vráti daň z darovania alebo daň z prevodu a prechodu nehnuteľností ...

a)

zápisu do katastra nehnuteľností,

b)

účinnosti zmluvy o odplatnom prevode alebo bezplatnom nadobudnutí nehnuteľností, ktoré nie sú ...

c)

bezplatného nadobudnutia hnuteľných vecí.

(3)

Daň sa vráti, ak o to daňovník požiada do jedného roka odo dňa, keď nastali skutočnosti uvedené ...

(4)

Daňový úrad vydá o vrátení dane z dedičstva, dane z darovania a dane z prevodu a prechodu nehnuteľností ...

(5)

Daňový úrad vráti daň z dedičstva, daň z darovania a daň z prevodu a prechodu nehnuteľností ...

§ 25
Konanie a náhrada nákladov
(1)

Pri daňovom konaní pred miestne príslušnými daňovými úradmi sa postupuje, ak tento zákon neustanovuje ...

(2)

Náklady za úkony súvisiace s vyrubením dane, ktoré sú vykonané mimo úradovne miestne príslušného ...

§ 26
Súčinnosť
(1)

Súd alebo notár, ktorý prejednal dedičstvo, zašle právoplatné rozhodnutie alebo osvedčenie o ...

(2)

Správa katastra zašle miestne príslušnému daňovému úradu jedno vyhotovenie právoplatného rozhodnutia ...

(3)

Stredisko cenných papierov11c) oznámi miestne príslušnému daňovému úradu údaje nevyhnutné ...

§ 26a
(1)

Za nehnuteľnosti sa podľa tohto zákona považujú aj byty a nebytové priestory.

(2)

Kde sa v tomto zákone používa výraz „Česká a Slovenská Federatívna Republika“ a „česko-slovenská“, ...

§ 26b

Podľa § 17 ods. 2 písm. a) a c) sa postupuje už od 1. januára 1993.

PIATA ČASŤ

PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 27
(1)

Ak pred účinnosťou tohto zákona nastala skutočnosť, ktorá bola podľa skorších predpisov predmetom ...

(2)

Ak pred účinnosťou tohto zákona nastala skutočnosť, ktorá bola predmetom poplatku podľa doterajších ...

§ 27a

Ak pred 1. aprílom 2002 vznikla daňová povinnosť k dani z dedičstva, dani z darovania a k dani ...

§ 28

Ustanovenia tohto zákona sa použijú, len ak medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika ...

§ 29

Zrušený

§ 30

Zrušujú sa:

1.

zákon Slovenskej národnej rady č. 139/1984 Zb. o notárskych poplatkoch v znení zákona Slovenskej ...

2.

vyhláška Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky č. 141/1984 Zb., ktorou sa vykonáva ...

3.

opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 1. júla 1991 o úľavách na notárskych poplatkoch ...

§ 31

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 1993.

Pavol Hrušovský v. r.

Poznámky

 • 1)  § 26 a nasl. Občianskeho zákonníka.§ 9 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe ...
 • 1a)  § 24 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v ...
 • 1b)  Zákon č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov. ...
 • 1c)  Zákon č. 147/1997 Z. z. o neinvestičných fondoch a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej ...
 • 1d)  Zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) ...
 • 1e)  Zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby ...
 • 1f)  § 119 Občianskeho zákonníka.
 • 1g)  § 151n Občianskeho zákonníka.
 • 1h)  § 175p Občianskeho súdneho poriadku.
 • 1i)  Napríklad zákon č. 58/1969 Zb. o zodpovednosti za škodu spôsobenú rozhodnutím orgánu štátu ...
 • 2)  § 628 Občianskeho zákonníka.
 • 3)  Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 465/1991 Zb. o cenách stavieb, pozemkov, ...
 • 4)  § 2 písm. j) zákona č. 238/2001 Z. z. Colný zákon.
 • 5)  § 553 Občianskeho zákonníka.
 • 6)  Zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov. ...
 • 6a)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov ...
 • 6b)  Napríklad zákon č. 87/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon č. 229/1991 Zb. v znení ...
 • 6c)  Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 465/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.Vyhláška ...
 • 6d)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise ...
 • 6e)  § 4 a nasl. a § 46 a nasl. zákona č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní.
 • 6f)  Zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov.Zákon Slovenskej ...
 • 9b)  § 28 až 32 a § 34 až 37 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. v znení ...
 • 9c)  Zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 9d)  Zákon č. 238/2001 Z. z.
 • 10)  Zákon č. 150/2001 Z. z. o daňových orgánoch a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 440/2000 Z. ...
 • 11)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 11a)  § 31 a 32 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. v znení zákona č. 255/2001 ...
 • 11b)  § 47 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. v znení zákona č. 255/2001 Z. ...
 • 11c)  § 163 zákona č. 566/2001 Z. z.
...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore