Zákon o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku (úplné znenie, ako vyplýva z neskorších zmien a doplnení) 11/1994 účinný od 04.02.1994

Platnosť od: 04.02.1994
Účinnosť od: 04.02.1994
Autor: Predseda Národnej rady Slovenskej republiky
Oblasť: Poľnohospodárstvo a potravinárstvo, Lesy a lesné hospodárstvo, Správa a privatizácia národného majetku

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUD52DSEUPPČL0

Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Úplné znenie zákona 11/1994 s účinnosťou od 04.02.1994
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

PREDSEDA

o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku

vyhlasuje

Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky v snahe

zmierniť následky niektorých majetkových krívd, ku ktorým došlo voči vlastníkom poľnohospodárskeho ...

dosiahnuť zlepšenie starostlivosti o poľnohospodársku a lesnú pôdu obnovením pôvodných vlastníckych ...

upraviť vlastnícke vzťahy k pôde v súlade so záujmami hospodárskeho rozvoja vidieka aj v súlade ...

uznieslo sa na tomto zákone:

PRVÁ ČASŤ

§ 1
Rozsah pôsobnosti zákona
(1)

Zákon sa vzťahuje na

a)

pôdu, ktorá tvorí poľnohospodársky pôdny fond alebo do neho patrí,1) a v rozsahu ustanovenom ...

b)

obytné budovy, hospodárske budovy a iné stavby patriace k pôvodnej poľnohospodárskej usadlosti ...

c)

obytné a hospodárske budovy a stavby slúžiace poľnohospodárskej a lesnej výrobe alebo s ňou ...

d)

iný poľnohospodársky majetok uvedený v § 20.

(2)

Zákon upravuje práva a povinnosti vlastníkov, pôvodných vlastníkov, užívateľov a nájomcov ...

(3)

Pokiaľ tento zákon neustanovuje inak, spravujú sa právne vzťahy k majetku uvedenému v odseku 1 ...

Základné ustanovenia

§ 2
(1)

Okrem vlastníka majú právo užívať pôdu iné osoby len na základe zmluvy uzavretej s vlastníkom ...

(2)

Vlastník pozemkov je vlastníkom porastov, ktoré na ňom vzišli; tým nie je dotknuté vlastnícke ...

§ 3

Pôdu nemožno previesť do vlastníctva devízových cudzozemcov.4)

DRUHÁ ČASŤ

§ 4
Oprávnené osoby
(1)

Oprávnenou osobou je štátny občan Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, ktorý má trvalý ...

(2)

Ak osoba, ktorej nehnuteľnosť prešla v dobe od 25. februára 1948 do 1. januára 1990 do vlastníctva ...

a)

dedič zo závetu, ktorý bol predložený pri dedičskom konaní, ktorý nadobudol celé dedičstvo, ...

b)

dedič zo závetu, ktorý nadobudol vlastníctvo, ale iba v miere zodpovedajúcej jeho dedičskému ...

c)

deti a manžel osoby uvedenej v odseku 1, všetci rovným dielom; ak dieťa zomrelo pred uplynutím ...

d)

rodičia osoby uvedenej v odseku 1,

e)

súrodenci osoby uvedenej v odseku 1, a ak niektorý z nich zomrel, sú na jeho mieste oprávnenými ...

(3)

V prípadoch uvedených v § 6 ods. 1 písm. j) sú oprávnenými osobami osoby tam uvedené; ustanovenia ...

§ 4a
(1)

Pri presadzovaní nároku sú dotknuté orgány štátnej správy a právnické osoby, na ktoré prešlo ...

(2)

Ak osoba uvedená v odseku 1 nemôže jednoznačne preukázať svoj nárok výpisom z úradnej evidencie, ...

(3)

Na základe žiadosti domnelého vlastníka pozemkový úrad svojím rozhodnutím môže uznať vlastníctvo ...

a)

predloží rozhodnutie o dedičstve alebo zmluvu, ktorou dokladá vlastnícke právo, doklad o zmluve ...

b)

preukáže, že v skutočnosti došlo k deľbe užívania nehnuteľností medzi spoluvlastníkmi alebo ...

c)

preukáže, že sám alebo jeho právny predchodca mali pozemky, porasty alebo iný majetok v držbe ...

§ 5
Povinné osoby
(1)

Povinnými osobami sú štát alebo právnické osoby, ktoré ku dňu účinnosti tohto zákona nehnuteľnosť ...

a)

podnikov so zahraničnou majetkovou účasťou a obchodných spoločností, ktorých spoločníkmi alebo ...

b)

cudzích štátov.

(2)

Osobou, ktorá nehnuteľnosť podľa odseku 1 drží, sa rozumie

a)

právnická osoba, ktorá mala ku dňu účinnosti tohto zákona k nehnuteľnosti vo vlastníctve Českej ...

b)

pri ostatných nehnuteľnostiach ich vlastník.

(3)

Povinná osoba je povinná s nehnuteľnosťami až do ich vydania oprávnenej osobe nakladať so starostlivosťou ...

§ 6
Vydanie nehnuteľnosti
(1)

Oprávneným osobám sa vydajú nehnuteľnosti, ktoré prešli na štát alebo na inú právnickú osobu ...

a)

výroku o prepadnutí majetku, prepadnutí veci alebo zhabaní veci v trestnom konaní, prípadne v ...

b)

odňatia bez náhrady postupom podľa zákona č. 142/1947 Zb. o revízii prvej pozemkovej reformy alebo ...

c)

postupu podľa § 453a Občianskeho zákonníka alebo podľa 287a zákona č. 87/1950 Zb. o trestnom ...

d)

odňatia bez náhrady postupom podľa zákona Slovenskej národnej rady č. 81/1949 Zb. SNR o úprave ...

e)

odňatia bez náhrady postupom podľa zákona Slovenskej národnej rady č. 2/1958 Zb. SNR o úprave ...

f)

vyhlásenia a zmluvy o postúpení pohľadávok pre prípad vysťahovania (tzv. renunciačné vyhlásenie), ...

g)

toho, že občan zdržiavajúci sa v cudzine nehnuteľnosť zanechal na území republiky alebo ktorého ...

h)

zmluvy o darovaní nehnuteľnosti uzavretej darcom v tiesni,

i)

dražobného konania uskutočneného na úhradu pohľadávky štátu,

j)

súdneho rozhodnutia, ktorým sa vyhlásila za neplatnú zmluva o prevode majetku, ktorou občan pred ...

k)

kúpnej zmluvy uzavretej v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok,

l)

odmietnutia dedičstva v dedičskom konaní urobeného v tiesni,

m)

vyvlastnenia za náhradu, pokiaľ nehnuteľnosť existuje a nikdy neslúžila účelu, na ktorý bola ...

n)

vyvlastnenia bez vyplatenia náhrady,

o)

znárodnenia vykonaného v rozpore s vtedy platnými zákonnými predpismi alebo bez vyplatenia náhrady, ...

p)

prevzatia nehnuteľnosti bez právneho dôvodu,

r)

politickej perzekúcie6) alebo postupu porušujúceho všeobecne uznávané ľudské práva a slobody,7) ...

s)

odovzdania do vlastníctva družstva podľa osobitných predpisov,8)

t)

prikázania do užívania právnickej osoby na základe zákona č. 55/1947 Zb. o pomoci roľníkom ...

u)

prevodu na štát spoločne užívaných singulárnych lesov a lesných družstiev, pokiaľ členmi ...

(2)

Obdobne sa postupuje aj v prípadoch, keď fyzickým osobám vznikol nárok na vyňatie poľnohospodárskeho ...

(3)

Pôdu, ktorá prešla na štát alebo inú právnickú osobu podľa odsekov 1 a 2 a podľa osobitného ...

(4)

Oprávnená osoba je povinná po vydaní nehnuteľnosti zaplatiť štátu nedoplatok prídelovej ceny, ...

(5)

Pokiaľ viazli na nehnuteľnosti ku dňu prevzatia štátom pohľadávky peňažných ústavov zabezpečené ...

(6)

Ak nehnuteľnosti prešli do vlastníctva obce, má oprávnená osoba právo podľa tohto zákona voči ...

(7)

Ak nehnuteľnosti vydá iná osoba než štát, vznikne tejto osobe nárok na vrátenie kúpnej ceny, ...

§ 7
(1)

Zmiernenie niektorých ďalších majetkových krívd, ktoré vznikli v dôsledku platnosti alebo osobitného ...

(2)

Česká národná rada sa splnomocňuje, aby zákonom upravila reštitúciu majetku česko-slovenských ...

§ 8
(1)

Na návrh oprávnenej osoby súd rozhodne, že na ňu prechádza vlastnícke právo k nehnuteľnosti ...

(2)

Fyzická osoba, ktorej vlastnícke právo prešlo na oprávnenú osobu podľa odseku 1, má voči štátu ...

§ 9
(1)

Nárok uplatní oprávnená osoba na pozemkovom úrade a zároveň vyzve povinnú osobu na vydanie nehnuteľnosti. ...

(2)

Dohoda podlieha schváleniu pozemkovým úradom formou rozhodnutia vydaného v správnom konaní.

(3)

Rozhodnutie pozemkového úradu o neschválení dohody preskúma na návrh účastníka súd.9d)

(4)

Ak k dohode podľa odseku 1 nedôjde, rozhodne o vlastníctve oprávnenej osoby k nehnuteľnosti pozemkový ...

(5)

Pokiaľ je to nevyhnutne potrebné, môže pozemkový úrad zriadiť alebo zrušiť na prevádzanej ...

(6)

Proti rozhodnutiu pozemkového úradu podľa odsekov 4 a 5 možno podať opravný prostriedok na súd. ...

§ 10

Zrušený.

§ 11
(1)

Pozemky alebo ich časti nemožno vydať v prípade, že

a)

pozemok je vo vlastníctve fyzickej osoby alebo k pozemku bolo zriadené právo osobného užívania, ...

b)

na pozemku sa nachádza cintorín,

c)

pozemok sa nachádza v pásme hygienickej ochrany vodných zdrojov prvého stupňa alebo tvorí koryto ...

d)

pozemok bol po prechode alebo prevode do vlastníctva štátu alebo inej právnickej osoby zastavaný; ...

e)

na pozemku bola zriadená záhradková alebo chatová osada,10) botanická záhrada a arborétum zamerané ...

f)

na pozemku sú telovýchovné a športové zariadenia.

(2)

V prípade uvedenom v odseku 1 sa oprávnenej osobe prevedú bezodplatne do vlastníctva iné pozemky ...

(3)

V prípade, že podľa osobitných predpisov došlo po prechode alebo prevode do vlastníctva štátu ...

(4)

Obytnú budovu, hospodársku budovu a inú stavbu patriacu k pôvodnej poľnohospodárskej usadlosti ...

(5)

Nehnuteľnosť, ktorá je vyhlásená za národnú kultúrnu pamiatku, nemožno vydať až do doby prijatia ...

§ 12
Súbeh nárokov

Ak dôjde k súbehu nárokov oprávnených osôb podľa § 6 ods. 1, prislúcha právo na vydanie pôvodných ...

§ 13
Lehoty na uplatnenie nároku
(1)

Právo na vydanie nehnuteľnosti podľa § 6 môže oprávnená osoba uplatniť do 31. decembra 1992. ...

(2)

Ak nehnuteľnosť bola vydaná podľa § 9, môžu osoby, ktorých nároky uplatnené v lehote uvedenej ...

Náhrady

§ 14
(1)

Oprávnenej osobe patrí náhrada za obytné budovy, hospodárske budovy a iné stavby, ktoré podľa ...

(2)

Ak obytná budova, hospodárska budova alebo iná stavba, ktorá má byť vydaná, je podstatne zhodnotená ...

(3)

Ak vydávaná obytná budova, hospodárska budova alebo iná stavba je znehodnotená tak, že jej cena ...

(4)

Podľa odseku 2 sa postupuje aj v prípadoch, keď sa obytná budova, hospodárska budova alebo iná ...

(5)

Ceny sa určia podľa cenových predpisov platných ku dňu účinnosti tohto zákona.

(6)

V prípade, že oprávnená osoba získala nehnuteľnosť do vlastníctva ako prídel od štátu, poskytne ...

§ 15
(1)

Oprávnenej osobe prislúcha právo na náhradu za trvalý porast, ktorý na pozemku bol v čase jeho ...

(2)

Za porovnateľný lesný porast sa považuje porast, ktorý bez ohľadu na vek a drevinové zloženie ...

(3)

Ak na pozemku nie je porast podľa odseku 2, oprávnenej osobe sa môže poskytnúť s jej súhlasom ...

(4)

Ak na pozemku, ktorý má byť vydaný podľa tohto zákona, je trvalý porast, hoci v čase prevzatia ...

(5)

Ceny sa určia podľa cenových predpisov platných ku dňu účinnosti tohto zákona.

(6)

Ak na pozemku, ktorý má byť vydaný podľa tohto zákona, je lesný porast, hoci v čase prevzatia ...

§ 16
(1)

Náhradu za pozemky, ktoré sa podľa tohto zákona nevydávajú a za ktoré nebol poskytnutý oprávnenej ...

(2)

Ostatné náhrady podľa § 14 a 15 poskytne právnická osoba (právny nástupca), ktorá vec drží ...

(3)

Oprávnená osoba vyzve na vydanie náhrady najneskôr v lehotách uvedených v § 13. Ak právo na ...

(4)

Náhrada sa poskytne oprávnenej osobe do šiestich mesiacov odo dňa doručenia výzvy. Náhrada spočíva ...

(5)

Spôsob náhrady sa musí dohodnúť do 60 dní od podania písomnej výzvy oprávnenou osobou, ak nárok ...

TRETIA ČASŤ

§ 17
Pozemkové fondy
(1)

Nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu uvedené v § 1 ods. 1 spravujú právnické osoby zriadené ...

a)

na ktorých sa nachádza cintorín,

b)

ktoré sú určené pre obranu štátu,14)

c)

chránené podľa osobitných predpisov,16)

d)

ktoré sú súčasťou lesného pôdneho fondu, na ktoré sa nevzťahuje postup podľa § 6 ods. 1 a ...

(2)

Pozemkový fond nespravuje obytné budovy, hospodárske budovy a iné stavby slúžiace lesnej výrobe ...

(3)

Pokiaľ tento zákon neustanovuje inak, postupujú pozemkové fondy pri prevode nehnuteľného majetku ...

(4)

Ak má o nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu záujem viac fyzických osôb, majú prednosť pri postupe ...

(5)

Pri pochybnostiach o tom, či ide o nehnuteľnosti, na ktoré sa vzťahuje tento zákon, rozhodujú ...

§ 18
(1)

Pokiaľ nie je známy vlastník nehnuteľnosti, je pozemkový fond oprávnený dať nehnuteľnosť do ...

(2)

Ak vlastník uplatní svoje práva k nehnuteľnosti, pozemkový fond vypovie zmluvu s nájomcom k 1. ...

§ 19
Pozemkové úpravy
(1)

Pozemkovými úpravami sú zmeny v usporiadaní pozemkov na určitom území vykonané za účelom vytvorenia ...

(2)

O vykonaní pozemkových úprav a v súvislosti s tým o výmene alebo prechode vlastníckych práv, ...

(3)

Konanie o pozemkových úpravách upravujú zákony národných rád.

ŠTVRTÁ ČASŤ

OSOBITNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 20
Náhrada živého a mŕtveho inventára
(1)

Na zabezpečenie prevádzky poľnohospodárskej alebo lesnej výroby má pôvodný vlastník živého ...

(2)

Povinnosť poskytnúť náhradu podľa odseku 1 má právnická osoba, ktorá tieto veci prevzala, alebo ...

(3)

Náhrada sa poskytne vo veciach toho istého alebo porovnateľného druhu, akosti a v množstve primeranom ...

(4)

V prípade, že nehnuteľnosti nie sú v užívaní právnickej osoby podľa odseku 2, ktorá má poskytnúť ...

(5)

Právo na náhradu zaniká, ak sa neuplatní v lehotách uvedených v § 13. Ak náhradu poskytuje štát ...

(6)

Vláda Českej republiky a vláda Slovenskej republiky ustanovia spôsob výpočtu výšky náhrad za ...

§ 21

Ak oprávnených osôb je viac a nárok na vydanie veci uplatnia len niektoré z nich, vydá sa im vec ...

§ 21a
(1)

Správne a notárske poplatky súvisiace s vydaním nehnuteľnosti sa nevyrubujú.

(2)

Oprávnená osoba domáhajúca sa svojho práva podľa tohto zákona proti povinnej osobe je oslobodená ...

(3)

Nevyhnutné náklady spojené s ocenením vecí, identifikáciou parciel a vymeraním pozemkov uhrádza ...

§ 21b
(1)

Ak je pochybnosť o tom, kto je povinnou osobou podľa § 5 a 16 ods. 2, rozhodne príslušný pozemkový ...

(2)

Ak je pochybnosť o tom, kto je povinnou osobou na poskytnutie náhrady podľa § 20, rozhodne ministerstvo. ...

(3)

Rozhodnutia podľa odsekov 1 a 2 vydané v správnom konaní nepodliehajú preskúmaniu súdom.

(4)

Ak sa v konaní podľa odsekov 1 a 2 nezistí povinná osoba, náhradu poskytne štát prostredníctvom ...

§ 22
Zánik niektorých užívacích práv
(1)

Dňom účinnosti tohto zákona zanikajú tieto práva k majetku uvedenému v § 1 ods. 1:

a)

právo družstevného užívania k združeným pozemkom vlastníkov, ktorí nie sú členmi poľnohospodárskeho ...

b)

právo užívania pôdy a iného poľnohospodárskeho majetku na zabezpečenie výroby,19)

c)

právo užívania na zabezpečenie lesnej výroby a ostatných funkcií lesa,20)

d)

právo bezplatného užívania rybníkov,21)

e)

právo trvalého užívania nehnuteľností vo vlastníctve štátu,22)

f)

právo hospodárenia k nehnuteľnostiam vo vlastníctve štátu.23)

(2)

Ak medzi doterajším užívateľom a vlastníkom poľnohospodárskeho a lesného pozemku nedošlo k ...

(3)

Ak je na pozemku zriadená záhradková alebo chatová osada, skončí sa výpovedná lehota dňom, ...

(4)

Ak sa na pozemku nachádzajú trvalé kultúry patriace k nevyhnutnému rastlinnému genofondu alebo ...

(5)

Vlastník pozemku uvedeného v odsekoch 3 a 4 má právo do troch rokov od účinnosti tohto zákona ...

(6)

Nájomca je oprávnený užívať pozemok v súlade s jeho určením podľa predpisov o evidencii nehnuteľností. ...

(7)

Ak medzi doterajším užívateľom a vlastníkom nehnuteľností, s výnimkou poľnohospodárskej a ...

(8)

Na účely nájmu podľa odsekov 2 až 7, ak v nich nie je uvedené inak, platí osobitný predpis primerane.23c) ...

(9)

Vláda môže nariadením

a)

podrobnejšie upraviť rozsah užívania a starostlivosti podľa odseku 6,

b)

podrobnejšie upraviť dôvody na odpustenie alebo poskytnutie zľavy z nájomného,23d)

c)

ustanoviť výpovedné dôvody na vypovedanie nájomnej zmluvy a nájomného vzťahu podľa odsekov ...

d)

ustanoviť podmienky a bližšie upraviť uzatváranie nájomnej zmluvy o nájme poľnohospodárskeho ...

(10)

Pri uplatňovaní práv podľa odsekov 1 až 8 platí ustanovenie § 4a ods. 1 primerane.

§ 22a
(1)

Lesné pozemky užívané podľa doterajších predpisov sa odovzdávajú vlastníkom predovšetkým ...

(2)

Na obstaranie spoločných vecí súvisiacich s odovzdaním pozemkov podľa odseku 1 a ich ďalším ...

(3)

Pri odovzdávaní pozemkov podľa odseku 1 sa vyporiadajú so združením prípadné reštitučné nároky ...

(4)

Postup podľa odseku 1 sa nepoužije v prípadoch, ak odovzdaním lesných pozemkov nedôjde k narušeniu ...

(5)

Ak medzi doterajším užívateľom a združením nedôjde k dohode o odovzdaní pozemkov do užívania, ...

§ 23

Právo na náhradu podľa ustanovení § 14 a 16 má aj vlastník obytnej alebo hospodárskej budovy, ...

§ 24
Náhrady za trvalé porasty
(1)

V prípade, že trvalé porasty vzišli na pozemkoch v čase ich užívania poľnohospodárskymi alebo ...

(2)

V prípade, že pred prevzatím do užívania poľnohospodárskou alebo lesnou organizáciou neboli ...

(3)

Na návrh vlastníka, ktorý má uhradiť doterajšiemu užívateľovi hodnotu trvalých porastov podľa ...

(4)

Ak na pozemku nie sú ku dňu skončenia práva užívania porovnateľné trvalé porasty, ktoré na ...

Práva vlastníkov a užívateľov budov a pozemkov

§ 25
(1)

Vlastník vstupuje do práv a záväzkov prenajímateľa vyplývajúcich z dohody o odovzdaní a prevzatí ...

(2)

Doterajší užívatelia bytov, pozemkov a nebytových priestorov v prevádzaných nehnuteľnostiach, ...

a)

činnosti diplomatických a konzulárnych misií,

b)

poskytovaniu zdravotníckych a sociálnych služieb,

c)

školstvu,

d)

prevádzke kultúrnych a telovýchovných zariadení,

e)

na pracovnú rehabilitáciu a zamestnanie zdravotne postihnutých osôb,

majú nárok voči vlastníkovi na uzavretie dohody o užívaní bytu, pozemku alebo nájmu nebytových ...

(3)

Ak sa o výške nájomného a podmienkach jeho platenia vlastník s užívateľom bytu, pozemku alebo ...

§ 26
(1)

Dopĺňa sa ustanovenie § 9 ods. 2 zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov ...

(2)

Na návrh vlastníka obytnej budovy patriacej k poľnohospodárskej usadlosti uplatnený do troch rokov ...

§ 27
(1)

Užívateľ bytu, nebytových priestorov, budovy alebo stavby, ktorý v súlade so stavebnými predpismi ...

(2)

Ak byt, nebytový priestor, budova alebo stavba sú ku dňu skončenia práva užívania znehodnotené ...

(3)

Náhrady sa určia podľa cenových predpisov platných ku dňu skončenia práva užívania.

§ 28

Povinná osoba nemôže proti oprávnenej osobe uplatňovať žiadne finančné alebo iné nároky súvisiace ...

§ 28a

Pokiaľ tento zákon neustanovuje inak, poskytujú sa náhrady podľa tohto zákona v cenách platných ...

§ 29
Majetok cirkvi

Majetok, ktorého pôvodným vlastníkom boli cirkvi, náboženské spoločnosti, rády a kongregácie, ...

§ 30

Pre postup podľa druhej časti tohto zákona sa za majetok uvedený v § 1 ods. 1 považuje aj majetok, ...

§ 31

Ustanovenia druhej časti a § 20 nemožno použiť pre prípady, keď vec získali v čase neslobody ...

§ 32
Osobitné ustanovenia o pozemkových reformách

Odo dňa účinnosti tohto zákona sa nepoužijú ustanovenia zákona č. 215/1919 Zb. o zabraní veľkého ...

§ 33
(1)

Ak oprávnenej osobe vznikol podľa tohto zákona nárok na vydanie nehnuteľnosti vo výmere podľa ...

(2)

Ak si oprávnená osoba uplatnila podľa doterajších predpisov nárok na vydanie nehnuteľností vo ...

(3)

Nárok na vydanie nehnuteľností podľa § 6 ods. 1 písm. u) a na náhradu podľa § 16 ods. 2 môžu ...

§ 34
Zrušovacie ustanovenia
1.

zákon č. 123/1975 Zb. o užívaní pôdy a iného poľnohospodárskeho majetku na zabezpečenie výroby ...

2.

§ 12 až 19 zákona č. 61/1977 Zb. o lesoch,

3.

§ 4 zákona č. 102/1963 Zb. o rybárstve,

4.

§ 50 ods. 2, 4 a 5 a § 51 zákona č. 162/1990 Zb. o poľnohospodárskom družstevníctve,

5.

zákon Slovenskej národnej rady č. 81/1949 Zb. SNR o úprave právnych pomerov pasienkového majetku ...

6.

zákona Slovenskej národnej rady č. 2/1958 Zb. SNR o úprave pomerov a obhospodarovaní spoločne ...

7.

výnos Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Slovenskej republiky z 30. januára 1992 o postupe ...

§ 35
Účinnosť

Tento zákona nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia (24. júnom 1991).

Ivan Gašparovič v. r.

Poznámky

 • 1)  § 1 zákona č. 53/1966 Zb. o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu v znení zákona č. 75/1976 ...
 • 2)  § 2 zákona č. 61/1977 Zb. o lesoch.
 • 3)  § 46 ods. 4 zákona č. 162/1990 Zb. o poľnohospodárskom družstevníctve.
 • 4)  § 5 devízového zákona č. 528/1990 Zb.
 • 4b)  § 8 zákona Slovenskej národnej rady č. 100/1977 Zb. o hospodárení v lesoch a štátnej správe ...
 • 5)  Zákon č. 82/1968 Zb. o súdnej rehabilitácii v znení neskorších predpisov. Zákon č. 119/1990 ...
 • 5a)  § 37 zákona Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového ...
 • 6)  § 2 ods. 2 zákona č. 87/1991 Zb.
 • 7)  § 2 ods. 3 prvá veta zákona č. 87/1991 Zb.
 • 8)  Napr. zákon č. 49/1959 Zb. o jednotných roľníckych družstvách, zákon č. 122/1975 Zb. o poľnohospodárskom ...
 • 9)  Napr. nariadenie Zboru povereníkov č. 26/1948 Zb. SNR, ktorým sa upravuje vyňatie poľnohospodárskeho ...
 • 9a)  Nariadenie Slovenskej národnej rady č. 104/1945 Zb. SNR o konfiškovaní a urýchlenom rozdelení ...
 • 9b)  Nariadenie Slovenskej národnej rady č. 33/1945 Zb. SNR o potrestaní fašistických zločincov, okupantov, ...
 • 9c)  Nariadenie Slovenskej národnej rady č. 52/1945 Zb. SNR, ktorým sa zrušujú nadobudnutia nehnuteľností ...
 • 9d)  § 250l až 250s Občianskeho súdneho poriadku.
 • 9e)  Čl. 4 Ústavy Slovenskej republiky. § 19 a 31 zákona č. 138/1973 Zb. o vodách (vodný zákon).
 • 10)  § 52 až 58 vyhlášky č. 83/1976 Zb. o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu v znení ...
 • 10a)  § 7 zákona Slovenskej národnej rady č. 1/1955 Zb. SNR o štátnej ochrane prírody. Zákon č. 17/1992 ...
 • 11)  § 8 zákona č. 169/1949 Zb. o vojenských obvodoch.
 • 12)  § 6 a 7 zákona č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon).
 • 13)  Zákon č. 40/1956 Zb. o štátnej ochrane prírody v znení neskorších predpisov. Zákon SNR č. ...
 • 13a)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 75/1993 Z. z., ktorým sa podrobnejšie upravuje postup pri ...
 • 13b)  Občiansky zákonník.Zákon č. 265/1992 Zb. o zápisoch vlastníckych a iných vecných práv k nehnuteľnostiam. ...
 • 14)  § 8 zákona č. 169/1949 Zb.
 • 16)  § 2, 4 a 5 zákona ČNR č. 20/1987 Zb. o štátnej pamiatkovej starostlivosti. § 2, 4 a 5 zákona ...
 • 16a)  § 11 zákona č. 61/1977 Zb. o lesoch v znení neskorších predpisov. Vyhláška Federálneho ministerstva ...
 • 17)  Zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby. Zákon Slovenskej národnej ...
 • 18)  § 46 zákona č. 162/1990 Zb.
 • 19)  § 1 zákona č. 123/1975 Zb. o užívaní pôdy a iného poľnohospodárskeho majetku na zabezpečenie ...
 • 20)  § 12 zákona č. 61/1977 Zb.
 • 21)  § 4 zákona č. 102/1963 Zb. o rybárstve.
 • 22)  § 70 Hospodárskeho zákonníka.
 • 23)  § 64 Hospodárskeho zákonníka.
 • 23a)  § 6 ods. 1 zákona č. 61/1964 Zb. o rozvoji rastlinnej výroby.
 • 23b)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb.
 • 23c)  § 492, 663 až 684 Občianskeho zákonníka.
 • 23d)  § 673 až 675 Občianskeho zákonníka.
 • 23e)  § 2a zákona Slovenskej národnej rady č. 100/1977 Zb.
 • 23f)  § 829 a nasl. Občianskeho zákonníka. Zákon Slovenskej národnej rady č. 83/1990 Zb. o združovaní ...
 • 23g)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 293/1992 Zb. o úprave niektorých vlastníckych vzťahov k nehnuteľnostiam. ...
 • 23h)  § 15 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb.
 • 24)  Napríklad zákon č. 123/1975 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon č. 61/1977 Zb.
Načítavam znenie...
MENU
Hore