Úplné znenie zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) 109/1998 účinný od 18.04.1998

Platnosť od: 18.04.1998
Účinnosť od: 18.04.1998
Autor: Predseda Národnej rady Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna správa, Podpora výstavby, Stavebníctvo, Miestna štátna správa, Ochrana životného prostredia

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUD21DSEUPPČL0

Úplné znenie zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) 109/1998 účinný od 18.04.1998
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Úplné znenie zákona 109/1998 s účinnosťou od 18.04.1998
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

O ÚZEMNOM PLÁNOVANÍ A STAVEBNOM PORIADKU (STAVEBNÝ ZÁKON)

vyhlasuje

úplné znenie zákona z 27. apríla 1976 č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku ...

Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto zákone:

PRVÁ ČASŤ

ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE

ODDIEL 1
CIELE A ÚLOHY ÚZEMNÉHO PLÁNOVANIA

§ 1
(1)

Územné plánovanie sústavne a komplexne rieši funkčné využitie územia, ustanovuje zásady jeho ...

(2)

Územné plánovanie utvára predpoklady na zabezpečenie trvalého súladu všetkých prírodných, ...

§ 2
(1)

Územné plánovanie zahŕňa tieto úlohy a činnosti:

a)

určuje limity využitia územia,

b)

reguluje funkčné a priestorové usporiadanie územia,

c)

určuje potrebné asanačné, rekonštrukčné alebo rekultivačné zásahy do územia a určuje spôsob ...

d)

vymedzuje chránené územia, chránené objekty, oblasti pokoja a ochranné pásma, pokiaľ nevznikajú ...

e)

určuje zásady a podmienky vecnej a časovej koordinácie miestne sústredenej výstavby jedného alebo ...

f)

posudzuje a hodnotí územno-technické dôsledky pripravovaných stavieb a iných opatrení v území ...

g)

rieši umiestnenie stavieb, určuje územno-technické, urbanistické a architektonické zásady ich ...

h)

navrhuje využitie zdrojov a rezerv územia na jeho spoločensky najefektívnejší urbanistický rozvoj, ...

i)

utvára podklady pre tvorbu koncepcií výstavby a technického vybavenia územia,

j)

navrhuje poradie výstavby a využitie územia,

k)

navrhuje územno-technické a organizačné opatrenia nevyhnutné na dosiahnutie optimálneho usporiadania ...

(2)

Územné plánovanie vychádza z poznatkov prírodných, technických a spoločenských vied, z vlastných ...

(3)

Základnými nástrojmi územného plánovania sú územnoplánovacie podklady, územnoplánovacia dokumentácia ...

ODDIEL 2
ÚZEMNOPLÁNOVACIE PODKLADY

§ 3
Druhy územnoplánovacích podkladov
a)

urbanistická štúdia,

b)

územný generel,

c)

územno-technické podklady,

d)

ostatné podklady.

§ 4
Urbanistická štúdia
(1)

Urbanistická štúdia rieši čiastkové problémy v území. Spracúva sa ako podklad územného rozhodovania ...

(2)

Urbanistickú štúdiu obstaráva spravidla orgán územného plánovania. Môže ju však obstarať ...

(3)

Obsah a rozsah urbanistickej štúdie sa určuje v jej zadaní, na ktoré dáva súhlas orgán územného ...

§ 5
Územný generel

Územný generel podrobne rieši otázky územného rozvoja jednotlivých zložiek osídlenia, najmä ...

§ 6
Zrušený
§ 7
Územno-technické podklady
(1)

Územno-technické podklady ako účelove zamerané a sústavne dopĺňané súbory údajov charakterizujúcich ...

(2)

Územno-technické podklady slúžia najmä

a)

na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie,

b)

na posudzovanie a tvorbu koncepcie investičnej výstavby,

c)

na priebežné sledovanie zmien v podmienkach územia, jeho organizáciu a využitie,

d)

na územné rozhodovanie, ak nie je príslušná územnoplánovacia dokumentácia spracovaná.

(3)

Územno-technické podklady obstaráva Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej ...

§ 7a
Ostatné podklady

Ostatné podklady sa využívajú pri spracovaní územnoplánovacej dokumentácie a vypracúvajú sa ...

ODDIEL 3
ÚZEMNOPLÁNOVACIA DOKUMENTÁCIA

§ 8
Kategórie územnoplánovacej dokumentácie
a)

územná prognóza,

b)

územný plán,

c)

územný projekt.

§ 9
Územná prognóza
(l)

Územná prognóza pripravuje alebo preveruje možnosti dlhodobého urbanistického rozvoja územia, ...

(2)

Územná prognóza pre územie Slovenskej republiky sa spracúva pre celé územie štátu pri zohľadnení ...

§ 10
Územný plán

Územný plán rieši funkčné vymedzenie a usporiadanie plôch a určuje základné zásady organizácie ...

§ 11
Územný projekt

Územný projekt rieši spôsob využitia plôch vymedzených na miestne a časove sústredenú výstavbu ...

§ 12
Stupne územnoplánovacej dokumentácie
a)

pre územie Slovenskej republiky,

b)

pre veľký územný celok,

c)

pre sídelný útvar,

d)

pre zónu.

§ 13
Územnoplánovacia dokumentácia veľkého územného celku

Územnoplánovacia dokumentácia veľkého územného celku sa spracúva pre územie, na ktorom je umiestnených ...

§ 14
Územnoplánovacia dokumentácia sídelného útvaru

Územnoplánovacia dokumentácia sídelného útvaru sa spracúva pre celé územie sídelného útvaru ...

§ 15
Územnoplánovacia dokumentácia zóny

Územnoplánovacia dokumentácia zóny sa spracúva pre ucelené časti sídelného útvaru, najmä ...

ODDIEL 4
OBSTARÁVANIE ÚZEMNOPLÁNOVACEJ DOKUMENTÁCIE

Príslušnosť
§ 16
(1)

Územnoplánovaciu dokumentáciu obstarávajú orgány územného plánovania.

(2)

Orgánmi územného plánovania sú obce, okresné úrady a krajské úrady.

(3)

Ústredným orgánom územného plánovania je ministerstvo.

§ 17
(1)

Orgány územného plánovania sú povinné obstarávať územnoplánovaciu dokumentáciu v súlade ...

(2)

Orgány územného plánovania obstarávajú územnoplánovaciu dokumentáciu

a)

z vlastného podnetu,

b)

z podnetu iných orgánov štátnej správy a obcí,

c)

z podnetu fyzických osôb alebo právnických osôb.

(3)

Ministerstvo metodicky usmerňuje orgány územného plánovania v územnoplánovacích činnostiach ...

§ 18
(1)

Koncepciu územného rozvoja Slovenskej republiky obstaráva ministerstvo.

(2)

Územnoplánovaciu dokumentáciu veľkých územných celkov obstarávajú krajské úrady; v odôvodnených ...

(3)

Ak riešenie územnoplánovacej dokumentácie veľkých územných celkov zasahuje do kompetencií viacerých ...

(4)

Územnoplánovaciu dokumentáciu sídelných útvarov a zón obstarávajú obce.

(5)

Ak riešenie územnoplánovacej dokumentácie zasahuje do územia viacerých obcí, obce sa dohodnú, ...

§ 19
Náklady na obstaranie

Náklady spojené s obstaraním územnoplánovacej dokumentácie uhrádza orgán územného plánovania, ...

§ 20
Hlavné ciele a požiadavky
(1)

Orgán územného plánovania, ktorý obstaráva územnoplánovaciu dokumentáciu, určí hlavné ciele ...

a)

územnej prognózy v prognostickej úlohe,

b)

územných plánov v územných a hospodárskych zásadách,

c)

územných projektov v programoch výstavby.

(2)

Prognostickú úlohu prerokuje príslušný orgán územného plánovania s dotknutými obcami a s ostatnými ...

(3)

Územné a hospodárske zásady a programy výstavby prerokuje príslušný orgán územného plánovania ...

(4)

Územné a hospodárske zásady pre územné plány veľkých územných celkov prerokuje krajský úrad ...

(5)

Územné a hospodárske zásady pre územné plány sídelných útvarov a zón a programy výstavby ...

(6)

Územné a hospodárske zásady pre územný plán veľkého územného celku schvaľuje vláda.

Prerokúvanie
§ 21
(1)

Návrh územnoplánovacej dokumentácie prerokuje orgán územného plánovania, ktorý ju obstaráva, ...

a)

návrh územnej prognózy s obcami, ktorých územia sa riešenie týka, a s dotknutými orgánmi štátnej ...

b)

návrh územného plánu s obcami, ktorých územia sa riešenie týka; s návrhom územného plánu ...

c)

návrh územného projektu s obcou, ktorej územia sa riešenie týka, a s právnickými osobami, ktoré ...

(2)

Návrh územného plánu a návrh územného projektu sa musí dohodnúť s dotknutými orgánmi štátnej ...

§ 22
(1)

O prerokúvaní návrhu územnoplánovacej dokumentácie upovedomí orgán územného plánovania dotknuté ...

(2)

Právnickým osobám a fyzickým osobám oznámi prerokovanie návrhu územného plánu sídelného ...

§ 23
(1)

Obce a ostatné orgány štátnej správy uvedené v § 21 sú povinné oznámiť svoje stanovisko k ...

(2)

Ak sa prerokúva návrh územnoplánovacej dokumentácie, ktorá rieši územie so zložitými vzťahmi, ...

(3)

Právnické osoby a fyzické osoby sú oprávnené podať pripomienky k návrhu územného plánu sídelného ...

§ 24

Právnickým osobám a fyzickým osobám, ktoré včas podali námietky proti návrhu územného plánu ...

§ 25
(1)

Pred predložením návrhu územného plánu na schválenie sa preskúma, či je

a)

obsah návrhu v súlade so záväznou časťou schválenej územnoplánovacej dokumentácie vyššieho ...

b)

obsah návrhu a postup jeho obstarania a prerokovania v súlade s príslušnými právnymi predpismi. ...

(2)

O preskúmanie súladu návrhu územného plánu veľkého územného celku podľa odseku 1 krajský ...

(3)

O preskúmanie súladu návrhu územného plánu sídelného útvaru a zóny podľa odseku 1 obec požiada ...

(4)

O preskúmanie súladu územného plánu sídelného útvaru podľa odseku 1 obec požiada v Bratislave ...

(5)

Návrh územného plánu, ktorého obsah nie je v súlade so záväznou časťou územnoplánovacej ...

ODDIEL 5
SCHVAĽOVANIE ÚZEMNOPLÁNOVACEJ DOKUMENTÁCIE

§ 26
(1)

Koncepciu územného rozvoja Slovenskej republiky a územné plány veľkých územných celkov schvaľuje ...

(2)

Územné plány sídelných útvarov a zón schvaľuje obec.

(3)

Územná prognóza sa neschvaľuje. Ak je účelné schváliť niektorú jej časť ako záväzný podklad ...

§ 27

Zrušený

§ 28

Na prerokovanie a schvaľovanie územnoplánovacej dokumentácie a územnoplánovacích podkladov sa ...

ODDIEL 6
ZÁVÄZNOSŤ ÚZEMNOPLÁNOVACEJ DOKUMENTÁCIE

§ 29
(1)

Územnoplánovacia dokumentácia obsahuje záväzné a smerné časti riešenia. Záväzné sú základné ...

(2)

Záväzné a smerné časti územnoplánovacej dokumentácie vymedzí schvaľujúci orgán. V záväznej ...

(3)

Schválená územnoplánovacia dokumentácia je v určenom rozsahu záväzným alebo smerným podkladom ...

§ 30

Orgán územného plánovania, ktorý obstaral územnoplánovaciu dokumentáciu, sústavne sleduje, ...

§ 31
(1)

Zmeny alebo doplnky záväznej časti územnoplánovacej dokumentácie schvaľuje orgán, ktorý schválil ...

(2)

Na prerokovanie návrhu zmeny alebo doplnku záväznej časti územnoplánovacej dokumentácie sa vzťahujú ...

(3)

O úprave smernej časti územnoplánovacej dokumentácie rozhoduje orgán, ktorý územnoplánovaciu ...

ODDIEL 7
ÚZEMNÉ KONANIE

§ 32
Umiestňovanie stavieb, využívanie územia a ochrana dôležitých záujmov v území
a)

rozhodnutie o umiestnení stavby,

b)

rozhodnutie o využití územia,

c)

rozhodnutie o chránenom území alebo o ochrannom pásme,

d)

rozhodnutie o stavebnej uzávere.

§ 33
Príslušnosť
(1)

Na územné konanie je príslušný stavebný úrad.

(2)

Ak je na územné konanie, ktorým sa vydáva rozhodnutie o využití územia alebo o chránenom území ...

§ 33a
Územné rozhodnutie nevyžadujú
a)

líniové stavby podľa § 139 ods. 3 tohto zákona, ktorých podmienky na umiestnenie sa podrobne riešia ...

b)

stavebné úpravy a udržiavacie práce,

c)

drobné stavby,

d)

stavby umiestňované v uzavretých priestoroch a zariadeniach vojenskej správy mimo územia vojenských ...

e)

stavby, ktorých podmienky na umiestnenie podrobne rieši územný plán zóny spracovaný ako regulačný ...

f)

informačné, reklamné a propagačné zariadenia.

§ 34
Účastníci územného konania
(1)

Účastníkom územného konania je navrhovateľ a právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorých ...

(2)

Účastníkom územného konania o umiestnení stavby a o využití územia je tiež obec, pokiaľ obecný ...

(3)

Účastníkmi územného konania nie sú užívatelia bytov a nebytových priestorov.

Začatie územného konania
§ 35
(1)

Územné konanie sa začína na písomný návrh účastníka, z podnetu stavebného úradu alebo iného ...

(2)

Ak predložený návrh neposkytuje dostatočný podklad na posúdenie umiestnenia navrhovanej stavby ...

§ 36
(1)

Stavebný úrad oznámi začatie územného konania dotknutým orgánom štátnej správy a všetkým ...

(2)

Od ústneho konania môže stavebný úrad upustiť v prípade, že je pre územie spracovaná územnoplánovacia ...

(3)

Dotknuté orgány štátnej správy oznámia svoje stanoviská v rovnakej lehote, v ktorej môžu uplatniť ...

(4)

Začatie územného konania o umiestnení líniovej stavby alebo v odôvodnených prípadoch aj zvlášť ...

Podklady územného rozhodnutia
§ 37
(1)

Podkladom na vydanie územného rozhodnutia sú územné plány a územné projekty. Ak pre územie ...

(2)

Stavebný úrad v územnom konaní posúdi návrh predovšetkým z hľadiska starostlivosti o životné ...

(3)

Stavebný úrad v územnom konaní zabezpečí stanoviská dotknutých orgánov štátnej správy a ...

§ 38
(1)

Ak fyzická osoba alebo právnická osoba navrhuje vydať rozhodnutie o umiestnení stavby alebo rozhodnutie ...

(2)

Ak nemá navrhovateľ k pozemku vlastnícke alebo iné právo, možno bez súhlasu vlastníka územné ...

§ 38a

S územným konaním sa spájajú, pokiaľ to nevylučuje povaha veci alebo ak osobitné predpisy neustanovujú ...

Územné rozhodnutie
§ 39

V územnom rozhodnutí vymedzí stavebný úrad územie na navrhovaný účel a určí podmienky, ktorými ...

§ 40
(1)

Rozhodnutie o umiestnení stavby a rozhodnutie o využití územia platí dva roky odo dňa, keď nadobudlo ...

(2)

Čas platnosti rozhodnutia o chránenom území alebo o ochrannom pásme, ako aj rozhodnutia o stavebnej ...

(3)

Čas platnosti územného rozhodnutia môže stavebný úrad predĺžiť na žiadosť navrhovateľa, ...

(4)

Územné rozhodnutie je záväzné aj pre právnych nástupcov jeho navrhovateľa a ostatných účastníkov ...

§ 41
Zmena územného rozhodnutia
(1)

Stavebný úrad môže z podnetu navrhovateľa nahradiť územné rozhodnutie, ktoré je právoplatné, ...

(2)

Stavebný úrad môže z rozhodnutia o chránenom území, o ochrannom pásme a o stavebnej uzávere ...

§ 42
Oznámenie územného rozhodnutia
(1)

Územné rozhodnutie sa účastníkom oznamuje doručením písomného vyhotovenia.

(2)

Verejnou vyhláškou sa oznámi územné rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby a v odôvodnených ...

(3)

Odkladný účinok odvolania proti územnému rozhodnutiu nemožno vylúčiť.

DRUHÁ ČASŤ

STAVEBNÝ PORIADOK

ODDIEL 1
OPRÁVNENIE NA USKUTOČŇOVANIE STAVIEB

§ 43

Zrušený

§ 44
Oprávnenie na uskutočňovanie stavieb
(1)

Stavať pre iného stavebníka môže iba právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá má oprávnenie ...

(2)

Právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie podľa osobitných predpisov2) môže ...

(3)

Jednoduchú stavbu môže uskutočňovať fyzická osoba ako stavebník svojpomocou, prípadne za výpomoci ...

(4)

Ak stavbu uskutočňuje zahraničný dodávateľ, je stavebník povinný, ak osobitné predpisy neustanovujú ...

ODDIEL 2
OSOBITNÁ SPÔSOBILOSŤ NA NIEKTORÉ ČINNOSTI VO VÝSTAVBE

§ 45

Zrušený

§ 46

Zrušený

§ 46a
(1)

Vybrané činnosti vo výstavbe, ktoré majú rozhodujúci význam pre ochranu verejných záujmov pri ...

(2)

Za vybrané činnosti vo výstavbe sa na účely tohto zákona považujú

a)

vypracovanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie,

b)

projektovanie stavieb,

c)

statické výpočty nosných konštrukcií stavieb,

d)

výkon činnosti stavbyvedúceho a výkon činnosti stavebného dozoru,

e)

prieskum, skúšanie a diagnostika stavieb.

(3)

Podrobnosti o odbornej spôsobilosti na vybrané činnosti vo výstavbe, o spôsobe a podmienkach jej ...

(4)

Za vybrané geodetické a kartografické činnosti sa na účely výstavby považujú vybrané geodetické ...

§ 46b
Základné pojmy
(1)

Projektovanie stavieb je činnosť, ktorou sa vyhotovuje dokumentácia stavieb alebo projektová dokumentácia ...

(2)

Statické výpočty nosných konštrukcií stavieb sú činnosťou, ktorou sa preukazuje, že bezpečnosť ...

(3)

Činnosťou stavbyvedúceho je činnosť, ktorou sa zabezpečuje uskutočňovanie stavby a riadne vykonávanie ...

(4)

Činnosťou stavebného dozoru je činnosť, ktorou sa sleduje, či sa stavba uskutočňuje podľa projektovej ...

(5)

Prieskum, skúšanie a diagnostika stavieb sú činnosti zamerané na zistenie skutočného stavu objektu, ...

ODDIEL 3
VÝROBKY PRE STAVBU

§ 47
(1)

Zhotoviteľ (dodávateľ) stavby musí pre stavbu použiť len výrobky, ktoré majú také vlastnosti, ...

(2)

Pri overovaní vlastností výrobkov sa postupuje podľa osobitných predpisov.4a)

§ 48

Zrušený

§ 49

Zrušený

§ 50

Zrušený

§ 51

Zrušený

§ 52

Zrušený

§ 53

Zrušený

ODDIEL 4
POVOĽOVANIE STAVIEB, ZMIEN STAVIEB A UDRŽIAVACÍCH PRÁC

Stavby, ich zmeny a udržiavacie práce
§ 54

Stavby, ich zmeny a udržiavacie práce na nich sa môžu uskutočňovať iba podľa stavebného povolenia ...

§ 55
(1)

Stavebné povolenie sa vyžaduje, pokiaľ tento zákon a vykonávacie predpisy k nemu alebo osobitné ...

(2)

Ohlásenie stavebnému úradu postačí

a)

pri drobných stavbách, ktoré plnia doplnkovú funkciu k hlavnej stavbe a ktoré nemôžu podstatne ...

b)

pri stavebných úpravách, ktorými sa podstatne nemení vzhľad stavby, nezasahuje sa do nosných ...

c)

pri udržiavacích prácach, ktoré by mohli ovplyvniť stabilitu stavby, požiarnu bezpečnosť stavby, ...

(3)

Vykonávací predpis podrobnejšie vymedzí, pre ktoré stavby je potrebné stavebné povolenie a pre ...

§ 56
Stavebné povolenie ani ohlásenie sa nevyžaduje
a)

pri banských dielach, banských stavbách pod povrchom a pri stavbách v povrchových lomoch a skrývkach, ...

b)

pri nadzemných a podzemných vedeniach verejných telekomunikačných sietí vrátane oporných a vytyčovacích ...

c)

pri krátkodobých prenosných zariadeniach, ako sú predajné stánky, konštrukcie a zariadenia na ...

d)

pri scénických stavbách pre film a televíziu,

e)

pri geodetických drevených a prenosných meračských vežiach, signáloch a pyramídach,

f)

pri konštrukciách chmeľníc a vinohradov,

g)

pri stavebných úpravách elektrických vedení bez obmedzenia napätia, pokiaľ sa nemení ich trasa, ...

h)

pri udržiavacích prácach, pri ktorých nie je predpísané ohlásenie podľa § 55 ods. 2 písm. ...

§ 57
Ohlásenie stavebnému úradu
(1)

Stavebník drobných stavieb, stavebných úprav a udržiavacích prác uvedených v § 55 ods. 2 je ...

(2)

Drobnú stavbu alebo stavebnú úpravu môže stavebník uskutočniť len na základe písomného oznámenia ...

(3)

Za deň ohlásenia sa považuje deň, keď bolo ohlásenie podané stavebnému úradu alebo odovzdané ...

(4)

Ak sa majú stavebné úpravy alebo udržiavacie práce uskutočniť na stavbe, ktorá je kultúrnou ...

§ 58
Žiadosť o stavebné povolenie
(1)

Žiadosť o stavebné povolenie spolu s predpísanou dokumentáciou podáva stavebník stavebnému úradu. ...

(2)

Stavebník musí preukázať, že je vlastníkom pozemku alebo že má k pozemku iné právo podľa ...

(3)

Ak ide o stavebnú úpravu, nadstavbu alebo udržiavacie práce na stavbe, môže byť stavebníkom ...

(4)

Stavebník podzemných stavieb podliehajúcich tomuto zákonu nepreukazuje vlastníctvo alebo užívacie ...

§ 59
(1)

Účastníkmi stavebného konania sú

a)

stavebník,

b)

právnické osoby a fyzické osoby, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám ...

c)

osoba navrhnutá na výkon činnosti stavebného dozoru (§ 44 ods. 2 a 3).

(2)

Stavebný úrad vždy prizve na stavebné konanie o zmene dokončenej stavby bytového domu nájomcov ...

(3)

Stavebný úrad môže prizvať na stavebné konanie aj iné právnické osoby a fyzické osoby, najmä ...

Stavebné konanie
§ 60
(1)

Ak predložená žiadosť o stavebné povolenie, najmä dokumentácia neposkytuje dostatočný podklad ...

(2)

Stavebný úrad zastaví stavebné konanie, ak stavebník

a)

nepredložil projektovú dokumentáciu a statické výpočty nosných konštrukcií stavieb vypracované ...

b)

nepreukázal požadované náležitosti žiadosti o stavebné povolenie podľa § 58 ods. 2 až 4,

c)

nedoplnil žiadosť v určenej lehote podľa odseku 1,

d)

neuviedol v určenej lehote predloženú dokumentáciu do súladu s podmienkami územného rozhodnutia. ...

§ 61
(1)

Stavebný úrad oznámi začatie stavebného konania dotknutým orgánom štátnej správy, obci, nájomcom ...

(2)

Od miestneho zisťovania, prípadne aj od ústneho konania môže stavebný úrad upustiť, ak sú mu ...

(3)

Stavebný úrad oznámi účastníkom začatie stavebného konania najmenej 7 dní pred konaním miestneho ...

(4)

Pri líniových stavbách alebo v odôvodnených prípadoch aj pri zvlášť rozsiahlych stavbách s ...

(5)

Obec a ostatné dotknuté orgány štátnej správy upovedomia stavebný úrad vždy jednotlivo. Tieto ...

§ 62
(1)

V stavebnom konaní stavebný úrad preskúma najmä,

a)

či dokumentácia spĺňa podmienky územného rozhodnutia,

b)

či dokumentácia spĺňa požiadavky týkajúce sa záujmov spoločnosti, predovšetkým ochrany životného ...

c)

či je zabezpečená komplexnosť a plynulosť výstavby, či je zabezpečené včasné vybudovanie ...

d)

či bude stavbu uskutočňovať oprávnená právnická osoba alebo či pri stavbách a prácach na ...

(2)

Ak sa má stavba užívať ako prevádzkareň, stavebný úrad skúma z hľadísk uvedených v odseku ...

(3)

Stavebný úrad zabezpečí stanoviská dotknutých orgánov štátnej správy, ich vzájomný súlad ...

(4)

Ak by sa uskutočnením alebo užívaním stavby mohli ohroziť záujmy spoločnosti alebo neprimerane ...

§ 63

Dokumentáciu jednoduchých a drobných stavieb preskúma stavebný úrad aj z hľadiska záujmov, ktoré ...

§ 64
(1)

S orgánmi štátnej správy a s účastníkmi, ktorých stanoviská a vyjadrenia k dokumentácii predloženej ...

(2)

Stavebné konanie o líniových stavbách, o ktorých sa pred stavebným konaním opatrili kladné vyjadrenia ...

§ 65

So stavebným konaním sa spájajú, pokiaľ to nevylučuje povaha veci alebo ak osobitné predpisy ...

Stavebné povolenie
§ 66

V stavebnom povolení určí stavebný úrad záväzné podmienky uskutočnenia a užívania stavby ...

§ 67

Stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačalo do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo ...

§ 68
(1)

Stavebný úrad môže v odôvodnených prípadoch na žiadosť stavebníka povoliť zmenu stavby ešte ...

(2)

V rozsahu, v akom sa zmena dotýka práv, právom chránených záujmov alebo povinností účastníkov ...

§ 69
(1)

Stavebné povolenie a rozhodnutie o predĺžení jeho platnosti sa oznámi rovnakým spôsobom ako začatie ...

(2)

Ak sa stavebné povolenie oznamuje verejnou vyhláškou, vyvesí sa na 15 dní spôsobom v mieste obvyklým. ...

§ 70

Stavebné povolenie a rozhodnutie o predĺžení jeho platnosti sú záväzné aj pre právnych nástupcov ...

ODDIEL 5
POVOLENIE TERÉNNYCH ÚPRAV, PRÁC A ZARIADENÍ

§ 71
(1)

Povolenie stavebného úradu vyžadujú, pokiaľ na to nie sú príslušné podľa osobitných predpisov ...

a)

terénne úpravy, ktorými sa podstatne mení vzhľad prostredia alebo odtokové pomery,

b)

ťažobné a im podobné alebo s nimi súvisiace práce,

c)

informačné, reklamné a propagačné zariadenia, pokiaľ sa umiestňujú na miestach viditeľných ...

(2)

Na terénne úpravy a práce uvedené v odseku 1 písm. a) a b) sa povolenie nevydáva, ak stavebný ...

(3)

Povolenie sa nevyžaduje pri označeniach budov štátnych orgánov, pri návestiach v záujme verejnej ...

§ 72
(1)

Podať žiadosť o povolenie terénnych, ťažobných a im podobných alebo s nimi súvisiacich prác, ...

(2)

Podať žiadosť o povolenie informačných, reklamných a propagačných zariadení je oprávnená ...

§ 73

Na konanie o povolení terénnych úprav, ťažobných a im podobných alebo s nimi súvisiacich prác, ...

§ 74

Pred zastavením ťažobných prác je prevádzateľ povinný vypracovať plán ich zabezpečenia alebo ...

ODDIEL 6
VYTYČOVANIE STAVIEB

§ 75
(1)

Pred začatím stavby, zmeny stavby, terénnych úprav a ťažobných prác na povrchu musí stavebník ...

(2)

Kvalitatívne podmienky a výsledný operát vytýčenia stavieb, zmien stavieb, terénnych úprav a ...

(3)

Vytyčovanie sa robí podľa vytyčovacích výkresov v súlade s územným rozhodnutím alebo stavebným ...

ODDIEL 7
UŽÍVANIE STAVIEB

Kolaudácia stavieb
§ 76
(1)

Dokončenú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú na samostatné užívanie alebo tú časť stavby, ...

(2)

Dokončené terénne úpravy, ťažobné a im podobné alebo s nimi súvisiace práce, ako aj informačné, ...

(3)

Všeobecne záväzný právny predpis môže ustanoviť, či a v akom rozsahu sa vykonáva kolaudačné ...

§ 77

Kolaudačné konanie vykonáva stavebný úrad, ktorý vydal stavebné povolenie alebo povolil terénne ...

§ 78
(1)

Účastníkom kolaudačného konania je stavebník, prípadne užívateľ (prevádzkovateľ), ak je ...

(2)

Ak stavebný úrad zlúči s kolaudačným konaním konanie o zmene dokumentácie overenej v stavebnom ...

§ 79
(1)

Kolaudačné konanie sa začína na návrh stavebníka.

(2)

Návrh na kolaudáciu stavby sa podáva písomne. V návrhu sa musí uviesť predpokladaný termín ...

§ 80
(1)

Stavebný úrad oznámi účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy začatie kolaudačného ...

(2)

V oznámení o začatí kolaudačného konania upozorní stavebný úrad účastníkov a dotknuté orgány ...

(3)

Ak je to účelné, prizve stavebný úrad na kolaudačné konanie projektanta, prípadne dodávateľa. ...

§ 81
(1)

V kolaudačnom konaní stavebný úrad najmä skúma, či sa stavba uskutočnila podľa dokumentácie ...

(2)

Ak v priebehu uskutočňovania stavby dôjde k zmene štátnych technických noriem alebo iných technických ...

(3)

Ak stavebný úrad pri kolaudačnom konaní zistí na stavbe závady brániace jej užívaniu, určí ...

(4)

S kolaudačným konaním sa môže spojiť konanie o zmene stavby (§ 68), pokiaľ sa skutočné realizovanie ...

§ 82
(1)

Kolaudačným rozhodnutím sa povoľuje užívanie stavby na určený účel, a ak je to potrebné, ...

(2)

V kolaudačnom rozhodnutí môže stavebný úrad určiť podmienky vyplývajúce zo všeobecných technických ...

(3)

Ak sa má stavba užívať ako prevádzkareň, je kolaudačné rozhodnutie zároveň osvedčením, že ...

§ 83

Stavebný úrad môže na žiadosť stavebníka vydať časovo obmedzené povolenie na predčasné užívanie ...

§ 84

Pri stavbách právnických osôb, kde komplexné vyskúšanie plynule prechádza do skúšobnej prevádzky, ...

§ 85
Zmena v užívaní stavby
(1)

Stavbu možno užívať len na účel určený v kolaudačnom rozhodnutí, prípadne v stavebnom povolení. ...

(2)

Zmenu v užívaní stavby, ktorá je spojená so zmenou stavby, prerokuje stavebný úrad pri stavebnom ...

ODDIEL 8
ÚDRŽBA STAVIEB A ICH ODSTRAŇOVANIE

§ 86
Údržba stavby
(1)

Vlastník stavby je v súlade s dokumentáciou overenou stavebným úradom a s rozhodnutím stavebného ...

(2)

Ak vlastník stavbu riadne neudržiava, môže mu stavebný úrad nariadiť, aby sa v určenej lehote ...

(3)

Ustanovenia odseku 1 a 2 platia primerane aj pre terénne úpravy, práce a zariadenia podľa tohto ...

§ 87
Nevyhnutné úpravy
(1)

Ak to vyžaduje záujem spoločnosti, nariadi stavebný úrad vlastníkovi stavby urobiť nevyhnutné ...

(2)

Ustanovenie odseku 1 platí primerane aj pre terénne úpravy, práce a zariadenia podľa tohto zákona. ...

Odstraňovanie stavieb
§ 88
(1)

Stavebný úrad nariadi vlastníkovi stavby odstránenie

a)

závadnej stavby ohrozujúcej život alebo zdravie osôb, pokiaľ ju nemožno hospodárne opraviť,

b)

stavby postavenej bez stavebného povolenia alebo v rozpore s ním; odstránenie stavby sa nenariadi ...

c)

stavby, na ktorú bolo zrušené stavebné povolenie (§ 102 ods. 4),

d)

dočasnej stavby, pri ktorej uplynul určený čas jej trvania alebo pominul účel, na ktorý bola ...

(2)

Na odstránenie stavby, pokiaľ nebolo nariadené, je potrebné povolenie stavebného úradu. O povolenie ...

(3)

Povolenie stavebného úradu sa nevyžaduje na odstránenie zariadenia staveniska, ktorého dočasnosť ...

(4)

Vlastník zariadenia staveniska vopred prerokuje so stavebným úradom možnosť ďalšieho využitia ...

§ 88a
Konanie o dodatočnom povolení stavby
(1)

Ak stavebný úrad zistí, že stavba bola postavená bez stavebného povolenia alebo v rozpore s ním, ...

(2)

Ak vlastník stavby požadované doklady nepredloží v určenej lehote alebo ak sa na ich podklade ...

(3)

Ak vlastník stavby, pri ktorej sa preukáže, že jej dodatočné povolenie nie je v rozpore s verejnými ...

(4)

V rozhodnutí o dodatočnom povolení stavby stavebný úrad dodatočne povolí už vykonané stavebné ...

(5)

Ak sa v konaní o dodatočnom povolení stavby preukáže rozpor s verejnými záujmami alebo stavebník ...

(6)

Stavebný úrad nariadi odstránenie stavby aj v prípade, ak stavebník v určenej lehote

a)

nepredloží žiadosť o dodatočné povolenie stavby,

b)

nesplní podmienky rozhodnutia o dodatočnom povolení stavby.

§ 89
(1)

Náklady na odstránenie stavby znáša jej vlastník. Stavebný úrad môže rozhodnúť, že časť ...

(2)

Vlastník odstraňovanej stavby zodpovedá za škodu vzniknutú na susedných stavbách alebo pozemku, ...

§ 90
(1)

Konanie o odstránení stavby vykonáva stavebný úrad, ktorý by bol príslušný vydať pre stavbu ...

(2)

V rozhodnutí, ktorým sa nariaďuje alebo povoľuje odstránenie stavby, určí stavebný úrad podmienky ...

(3)

Ak o odstránení stavby rozhodol súd, stavebný úrad určí len podmienky podľa odseku 2.

§ 91

Ak sú závadným stavom stavby bezprostredne ohrozené životy osôb a ak stavbu nemožno zachovať, ...

§ 92
(1)

Ak stavebný úrad rozhoduje o odstránení pamiatkovo chránenej stavby, vopred si obstará súhlas ...

(2)

Ustanovenie odseku 1 sa nevzťahuje na vydanie príkazu na odstránenie stavby podľa § 91; stavebný ...

§ 93
(1)

Stavebný úrad zjednoduší postup podľa § 88 až 92 pri odstraňovaní zmien stavieb, terénnych ...

(2)

Stavebný úrad nariadi odstránenie informačných, reklamných a propagačných zariadení, ak splnili ...

§ 94
Nariadenie zabezpečovacích prác
(1)

Ak stavba svojím stavom ohrozuje život alebo zdravie osôb, prípadne značné majetkové alebo kultúrne ...

(2)

Ak hrozí nebezpečenstvo z omeškania a ak sa vykonanie zabezpečovacích prác alebo odstránenie ...

(3)

Neodkladné zabezpečovacie práce a odstránenie stavby sa robia na náklady vlastníka stavby.

(4)

Ustanovenia odsekov 1 až 3 sa primerane použijú, ak sa zabezpečovacie práce pre terénne úpravy, ...

§ 95
Štátny stavebný príspevok
(1)

Stavebný úrad môže občanovi, ktorý je vlastníkom stavby, poskytnúť štátny stavebný príspevok ...

(2)

Stavebný úrad si vyhradí vrátenie príspevku poskytnutého na nariadené nevyhnutné úpravy alebo ...

(3)

Štátny stavebný príspevok podľa odseku l nemožno poskytnúť, ak úhradu nákladov na nariadené ...

§ 96
Vypratanie stavby
(1)

Ak je stavba v takom stave, že bezprostredne ohrozuje život alebo zdravie osôb, nariadi stavebný ...

(2)

Rozhodnutie o vyprataní stavby podľa odseku 1 možno oznámiť ústne; písomné vyhotovenie tohto ...

(3)

Stavebný úrad nariadi vypratanie stavby aj vtedy, ak je to potrebné na vykonanie neodkladných zabezpečovacích ...

§ 96a

Rozhodnutia stavebného úradu vydané podľa § 86, 87, 88, 88a, 94 a 96 sú záväzné aj pre právnych ...

§ 97
Účastníci konania
(1)

Účastníkmi konania podľa § 86 až 96 sú právnické osoby a fyzické osoby, ktoré majú vlastnícke ...

(2)

Užívatelia jednotlivých bytov a nebytových priestorov sú účastníkmi konania len vtedy, ak ich ...

(3)

Účastníkom konania je aj právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie, ktorej ...

ODDIEL 9
ŠTÁTNY STAVEBNÝ DOHĽAD

§ 98

Štátny stavebný dohľad zabezpečuje ochranu záujmov spoločnosti, ako aj práv a právom chránených ...

§ 99
Orgánmi štátneho stavebného dohľadu sú poverení pracovníci
a)

stavebného úradu,

b)

obcí, ktoré nie sú stavebnými úradmi, pri vykonávaní pôsobnosti podľa § 122 a iných orgánov ...

§ 100
Stavebník, oprávnená fyzická osoba či právnická osoba uskutočňujúca alebo odstraňujúca stavbu, ...
a)

umožniť orgánom štátneho stavebného dohľadu a nimi prizvaným znalcom vstupovať na stavenisko ...

b)

bezodkladne ohlásiť stavebnému úradu závady na stavbe, ktoré ohrozujú jej bezpečnosť, životy ...

§ 101

Ak je odôvodnená obava z ohrozenia záujmov spoločnosti, je orgán štátneho stavebného dohľadu ...

§ 102
(1)

Ak orgán štátneho stavebného dohľadu zistí na stavbe závadu, vyzve podľa povahy veci stavebníka, ...

(2)

Ak právnická osoba alebo fyzická osoba nedbá na výzvu orgánu štátneho stavebného dohľadu, ...

(3)

V rozhodnutí podľa odseku 2 môže stavebný úrad uložiť fyzickej osobe alebo právnickej osobe ...

(4)

Ak orgán štátneho stavebného dohľadu zistí na stavbe neodstrániteľnú závadu vzniknutú pri ...

(5)

Orgán štátneho stavebného dohľadu,

a)

ak zistí nepovolenú stavbu, oznámi to stavebnému úradu; ak ide o rozostavanú stavbu, bezodkladne ...

b)

upozorní podľa potreby príslušný orgán, že niektorý zo zodpovedných pracovníkov na stavbe ...

c)

u osôb, ktoré majú preukaz o odbornej spôsobilosti podľa § 46a a nevykonávajú činnosti v súlade ...

(6)

Právo ďalších orgánov štátnej správy vydávať podľa osobitných predpisov rozhodnutia o náprave ...

§ 103

Vlastník stavby je povinný dokumentáciu skutočného realizovania stavby uchovávať po celý čas ...

§ 104
(1)

Ak sa doklady (predovšetkým overená dokumentácia), z ktorých by bolo možno zistiť účel, na ...

(2)

Stavebný úrad môže vlastníkovi stavby nariadiť, aby obstaral dokumentáciu skutočného realizovania ...

TRETIA ČASŤ

SANKCIE

§ 105
Priestupky
(1)

Priestupku sa dopustí a pokutou do 10 000 Sk sa potresce ten, kto

a)

uskutočňuje drobnú stavbu, stavebné úpravy alebo udržiavacie práce, ktoré treba ohlásiť stavebnému ...

b)

uskutočňuje terénne úpravy, práce a zariadenia podľa tohto zákona, na ktoré je potrebné povolenie ...

c)

nezabezpečuje podmienky vykonávania štátneho stavebného dohľadu, bráni v jeho výkone, nesplní ...

d)

neudržiava stavbu napriek opätovnej výzve orgánu štátneho stavebného dohľadu alebo rozhodnutiu ...

e)

znemožňuje vstup na vlastný pozemok alebo na vlastnú stavbu oprávneným osobám (§ 134) alebo ...

f)

bol určený na vykonávanie odborného dozoru nad uskutočňovaním stavby a napriek výzve orgánu ...

(2)

Priestupku sa dopustí a pokutou do 25 000 Sk sa potresce ten, kto

a)

ako stavebník mení stavbu bez stavebného povolenia alebo v rozpore s ním,

b)

užíva stavbu v rozpore s kolaudačným rozhodnutím, prípadne stavebným povolením,

c)

odstráni stavbu bez povolenia príslušného orgánu,

d)

napriek výzve stavebného úradu predlžuje bez vážneho dôvodu dokončenie stavby nad lehotu určenú ...

e)

nepredloží v určenej lehote dokumentáciu potrebnú na nevyhnutné úpravy alebo nevykoná nariadené ...

(3)

Priestupku sa dopustí a pokutou od 100 000 Sk do 1 milióna Sk sa potresce ten, kto

a)

vykonáva činnosti, na ktoré je potrebné územné rozhodnutie o využití územia, o chránenom území ...

b)

ako stavebník uskutočňuje novú stavbu bez stavebného povolenia alebo v rozpore s ním,

c)

užíva stavbu bez kolaudačného rozhodnutia, pokiaľ je také rozhodnutie potrebné,

d)

napriek opätovnej výzve orgánu štátneho stavebného dohľadu alebo rozhodnutiu stavebného úradu ...

e)

v určenej lehote nevykoná rozhodnutie príslušného stavebného úradu o odstránení stavby.

(4)

Priestupku sa dopustí a pokutou od 1 milióna Sk do 5 miliónov Sk sa potresce ten, kto bez stavebného ...

(5)

Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahujú všeobecné predpisy o priestupkoch.10)

§ 106
Pokuty právnickým osobám a fyzickým osobám oprávneným na podnikanie
(1)

Stavebný úrad uloží pokutu od 100 000 Sk do 400 000 Sk právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej ...

a)

uskutočňuje drobnú stavbu, stavebné úpravy alebo udržiavacie práce, ktoré treba ohlásiť stavebnému ...

b)

uskutočňuje terénne úpravy, práce a zariadenia podľa tohto zákona, na ktoré je potrebné povolenie ...

c)

nezabezpečuje podmienky vykonávania štátneho stavebného dohľadu, bráni v jeho výkone, nesplní ...

d)

neudržiava stavbu napriek opätovnej výzve orgánu štátneho stavebného dohľadu alebo rozhodnutiu ...

e)

odstráni drobnú stavbu [§ 55 ods. 2 písm. a)], reklamné, informačné a propagačné zariadenie ...

(2)

Stavebný úrad uloží pokutu od 500 000 do 2 miliónov Sk právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej ...

a)

dodala výrobky pre stavebnú časť stavby, ktoré nespĺňajú požiadavky zaručené osvedčením ...

b)

mení stavbu bez stavebného povolenia alebo v rozpore s ním,

c)

odstráni stavbu bez povolenia príslušného orgánu,

d)

neodstráni dočasné zariadenie staveniska po skončení výstavby,

e)

uskutočňuje pre iného stavbu mimo rozsahu predmetu svojej činnosti,

f)

používa osoby na pracovné činnosti, ktoré súvisia s prípravou, uskutočnovaním a kolaudovaním ...

g)

nepožiadala pri novom výrobku na stavebnú časť stavby o vydanie osvedčenia o vhodnosti a dodala ...

h)

nepredloží v určenej lehote dokumentáciu potrebnú na nevyhnutné úpravy alebo nevykoná nariadené ...

i)

zhoršuje životné prostredie tým, že predlžuje lehotu výstavby v rozpore so stavebným povolením. ...

(3)

Stavebný úrad uloží pokutu od 2 miliónov Sk do 5 miliónov Sk právnickej osobe alebo fyzickej ...

a)

vykonáva činnosti, na ktoré je potrebné územné rozhodnutie o využití územia, o chránenom území, ...

b)

uskutočňuje stavbu bez stavebného povolenia alebo v rozpore s ním,

c)

neudržiava stavbu do tej miery, že sú tým ohrozené životy alebo zdravie osôb,

d)

užíva stavbu bez kolaudačného rozhodnutia alebo v rozpore s ním,

e)

bez vážneho dôvodu nevykonala neodkladné zabezpečovacie práce nariadené stavebným úradom,

f)

v určenej lehote nevykoná rozhodnutie príslušného stavebného úradu o odstránení stavby.

(4)

Ustanovenia odseku 1 písm. a), b) a c), odseku 2 písm. a) a b) a odseku 3 písm. a) a b) platia rovnako ...

§ 107
Lehoty ukladania a výnosy pokút
(1)

Pokutu možno uložiť iba do jedného roka odo dňa, keď sa orgán oprávnený na uloženie pokuty ...

(2)

Pokuty sú príjmom štátneho rozpočtu.

ŠTVRTÁ ČASŤ

VYVLASTNENIE

§ 108
Predmet a účely vyvlastnenia
(1)

Pozemky, stavby a práva k nim, potrebné na uskutočnenie stavieb alebo opatrení vo verejnom záujme, ...

(2)

Vyvlastniť možno len vo verejnom záujme na

a)

verejnoprospešné stavby podľa schválenej územnoplánovacej dokumentácie,

b)

vytvorenie hygienických, bezpečnostných a iných ochranných pásem a chránených území a na zabezpečenie ...

c)

vykonanie asanácie sídelného útvaru alebo jeho asanačných úprav podľa schválenej územnoplánovacej ...

d)

vytvorenie podmienok na nevyhnutný prístup k pozemku a stavbe,

e)

vytvorenie podmienok na umiestnenie alebo riadnu prevádzku zariadenia štátnej pozorovacej siete, ...

f)

výstavbu a správu diaľnic, ciest a miestnych komunikácií vrátane zriadenia ich ochranných pásem ...

g)

výstavbu energetického diela na výrobu alebo rozvod elektriny podľa osobitných predpisov,10c)

h)

výstavbu plynárenských zariadení podľa osobitných predpisov,10d)

i)

výstavbu vojenských objektov a vojenských priestorov osobitného určenia podľa osobitných predpisov,10b) ...

j)

účely dobývania ložísk nerastov podľa osobitných predpisov,10f)

k)

výstavbu alebo prevádzkovanie vodohospodárskych diel podľa osobitných predpisov,10g)

l)

stavby dráh, ako aj na výkon činností v obvode dráhy a v ochrannom pásme dráhy podľa osobitných ...

m)

zachovanie a riadne užívanie kultúrnej pamiatky podľa osobitných predpisov,10i)

n)

výstavbu potrubí na pohonné látky a ropu podľa osobitných predpisov.10j)

(3)

Verejný záujem na vyvlastnení na účely uvedené v odseku 2 sa musí preukázať vo vyvlastňovacom ...

§ 109
Cieľ vyvlastnenia
(1)

Cieľom vyvlastnenia je dosiahnuť prechod, prípadne obmedzenie vlastníckeho práva k pozemkom a stavbám ...

(2)

Vlastnícke právo k pozemkom a stavbám prechádza vyvlastnením na navrhovateľa. Vyvlastnením zanikajú ...

§ 110
Podmienky vyvlastnenia
(1)

Vyvlastniť možno len vtedy, ak cieľ vyvlastnenia nemožno dosiahnuť dohodou alebo iným spôsobom. ...

(2)

Vyvlastnenie musí byť v súlade s cieľmi a zámermi územného plánovania a ten sa dokazuje spravidla ...

(3)

Vyvlastnenie sa môže uskutočniť len v nevyhnutnom rozsahu. Ak možno účel vyvlastnenia dosiahnuť ...

Náhrada za vyvlastnenie

§ 111
Náhrada za pozemky a stavby
(1)

Vyvlastnenie sa uskutočňuje za náhradu.

(2)

Ak sa náhrada poskytuje v peniazoch, určuje sa vo výške ceny zistenej podľa osobitného predpisu.10k) ...

(3)

Ak v priebehu vyvlastňovacieho konania nedôjde medzi doterajším vlastníkom a tými, ktorým na ...

§ 111a
Náhrada za zrušenie, obmedzenie alebo zriadenie práv zodpovedajúcich vecným bremenám
(1)

Ak je s vyvlastňovanou stavbou alebo pozemkom spojené právo zodpovedajúce vecnému bremenu10l), ...

(2)

Pri zriadení práva zodpovedajúceho vecnému bremenu sa poskytne za obmedzenie vlastníctva pozemku ...

§ 111b
Poskytovanie náhrad
(1)

Náhrada podľa § 111 sa poskytne v peniazoch, ak osobitný zákon alebo dohoda pôvodného vlastníka ...

(2)

Náhradu poskytne ten, na koho prechádza vlastnícke právo k pozemku alebo k stavbe alebo v prospech ...

(3)

Za presťahovanie hnuteľného majetku užívateľa vyvlastnenej stavby do miesta nového určenia sa ...

Vyvlastňovacie konanie

§ 112
(1)

Vyvlastňovacie konanie vykonáva stavebný úrad.

(2)

Vyvlastňovacie konanie sa začína na návrh orgánu štátnej správy, právnickej osoby alebo fyzickej ...

§ 113
(1)

Na prerokovanie návrhu na vyvlastnenie nariadi stavebný úrad ústne konanie.

(2)

Stavebný úrad oznámi účastníkom konania termín uskutočnenia ústneho konania písomne najmenej ...

(3)

Námietky proti vyvlastneniu musia účastníci konania uplatniť najneskoršie pri ústnom konaní. ...

§ 114
(1)

Na základe výsledkov vyvlastňovacieho konania vydá stavebný úrad rozhodnutie o vyvlastnení.

(2)

Odkladný účinok odvolania proti rozhodnutiu o vyvlastnení nemožno vylúčiť.

Užívanie vyvlastneného pozemku a stavby

§ 115
(1)

Vyvlastnený pozemok a stavbu možno užívať len na účely, na ktoré boli vyvlastnené.

(2)

S užívaním pozemku a stavby na účel, na ktorý boli vyvlastnené, sa musí začať najneskoršie ...

§ 116
(1)

Na žiadosť účastníka alebo jeho právneho nástupcu zruší stavebný úrad úplne alebo čiastočne ...

(2)

Ak rozhodnutie o vyvlastnení bolo celkom alebo čiastočne zrušené, má ten, kto poskytol náhradu ...

PIATA ČASŤ

STAVEBNÉ ÚRADY, ŠPECIÁLNE STAVEBNÉ ÚRADY A OBCE

ODDIEL 1
STAVEBNÉ ÚRADY A OBCE

§ 117
(1)

Stavebným úradom je okresný úrad.11)

(2)

Obec vykonáva právomoc stavebného úradu v rozsahu podľa

a)

§ 55 ods. 2,

b)

§ 57 ods. 1 a 2,

c)

§ 71 ods. 1 písm. c),

d)

§ 77 pre povolenie vydané podľa § 71 ods. 1 písm. c).

§ 118

Zrušený

§ 119
(1)

Ak ide o stavbu alebo opatrenie, ktoré sa má uskutočniť v územnom obvode dvoch alebo viacerých ...

(2)

Ak ide o stavbu alebo opatrenie, ktoré sa má uskutočniť v územnom obvode viacerých krajov, krajské ...

ODDIEL 2
ŠPECIÁLNE, VOJENSKÉ A INÉ STAVEBNÉ ÚRADY

§ 120
Špeciálne stavebné úrady
(1)

Pri stavbách letísk a leteckých zariadení, stavbách dráh a na dráhe, pri stavbách pozemných ...

(2)

Špeciálne stavebné úrady postupujú podľa tohto zákona, pokiaľ osobitné predpisy podľa odseku ...

§ 121
Vojenské a iné stavebné úrady
(1)

Pôsobnosť stavebných úradov, s výnimkou právomoci vo veciach vyvlastnenia, vykonávajú podľa ...

(2)

Pôsobnosť stavebných úradov, s výnimkou právomoci vo veciach územného rozhodovania a vyvlastnenia, ...

a)

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky pri stavbách Vojenskej správy mimo územia vojenských obvodov, ...

b)

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky pri stavbách Policajného zboru a vojsk Ministerstva vnútra ...

c)

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky pri stavbách Zboru väzenskej a justičnej stráže ...

d)

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky pri stavbách uránového priemyslu.

(3)

Vykonávací predpis podrobnejšie ustanoví, ktoré stavby sa považujú za stavby uvedené odseku ...

ODDIEL 3
OBCE

§ 122
(1)

Obce vykonávajú túto pôsobnosť:

a)

sledujú všetku stavebnú činnosť v obci a dbajú, aby sa rozvíjala v súlade so zámermi územného ...

b)

dozerajú na stav stavieb,

c)

kontrolujú, či sa stavby a ich zmeny, terénne úpravy, práce a zariadenia podľa tohto zákona neuskutočňujú ...

(2)

Ak obec pri kontrole zistí, že sa stavba a jej zmeny, terénna úprava, práce a zariadenia uskutočňujú ...

ODDIEL 4
VYHRADENIE A PRENESENIE PRÁVOMOCI STAVEBNÉHO ÚRADU

§ 123

Správny orgán nadriadený stavebnému úradu si môže vyhradiť právomoc stavebného úradu pri ...

§ 124

Zrušený

ŠIESTA ČASŤ

OCHRANA OSOBITNÝCH ZÁUJMOV

§ 125
Zabezpečenie záujmov obrany štátu
(1)

Pri plnení úloh územného plánovania treba dbať na záujmy obrany a bezpečnosti štátu.

(2)

Orgány určené Ministerstvom obrany Slovenskej republiky (ďalej len „vojenská správa“), orgány ...

(3)

Vojenská správa alebo orgány ministerstva vnútra môžu v územiach určených podľa odseku 1 uplatňovať ...

(4)

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky ustanoví postup pri obstarávaní, prerokúvaní a schvaľovaní ...

Ochrana zložiek životného prostredia a iných osobitných záujmov

§ 126
(1)

Ak sa konanie podľa tohto zákona dotýka záujmov chránených predpismi o ochrane zdravia ľudu, ...

(2)

Ak tento zákon ustanovuje postup pri preskúmavaní záujmov chránených osobitnými predpismi a pri ...

(3)

Pred vydaním rozhodnutia o umiestnení stavby alebo rozhodnutia o ochrannom pásme, stavebného povolenia ...

(4)

Dotknutý orgán štátnej správy môže v stanovisku v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie ...

§ 127
(1)

Ak pri konaní alebo postupe podľa tohto zákona dôjde k nepredvídaným nálezom kultúrne cenných ...

(2)

Stavebník a organizácia uskutočňujúca stavbu alebo zabezpečujúca jej prípravu alebo vykonávajúca ...

(3)

Stavebný úrad môže vydané stavebné povolenie zmeniť alebo zrušiť, ak počas stavby dôjde k ...

SIEDMA ČASŤ

SÚSTAVA INFORMÁCIÍ A EVIDENCIA

Sústava vybraných informácií pre výstavbu

§ 128
(1)

Sústava vybraných informácií pre výstavbu je súbor systematicky zhromažďovaných, spracovaných, ...

(2)

Sústava informácií sa zverejňuje v katalógu pre výstavbu, s výnimkou informácií o stave a podmienkach ...

§ 129
(1)

Ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy spolupracujú pri založení, zavádzaní ...

(2)

Orgány štátnej správy, právnické osoby a fyzické osoby činné vo výstavbe plnia úlohy vyplývajúce ...

§ 130

Zrušený

Evidencia a ukladanie dokumentácie

§ 131
(1)

Územnoplánovaciu dokumentáciu a všetky podklady k nej, ako aj doklady o prípadných zmenách a ...

(2)

Územné rozhodnutia a všetky písomnosti týkajúce sa územných rozhodnutí a rozhodnutí o ochrane ...

§ 132
(1)

Stavebné povolenia spolu so všetkými písomnosťami týkajúcimi sa stavebného povolenia, kolaudačné ...

(2)

Povolenia informačných reklamných a propagačných zariadení, kolaudačné rozhodnutia so všetkými ...

§ 133

Orgány územného plánovania a stavebné úrady, ktoré evidujú, ukladajú územnoplánovaciu dokumentáciu ...

ÔSMA ČASŤ

SPOLOČNÉ USTANOVENIA

§ 134
Vstup na cudzie pozemky a stavby
(1)

Pracovníci a funkcionári obecných úradov, stavebných úradov a ďalších orgánov štátnej správy ...

(2)

Ak je to nevyhnutné, môžu s osobou oprávnenou na vstup na cudzie pozemky, na stavby a do nich podľa ...

(3)

V prípade úkonov podľa § 91, 94 a 96 tohto zákona na odvrátenie nebezpečenstva spôsobeného ...

(4)

Pri pochybnostiach o rozsahu oprávnenia rozhodne v jednotlivých prípadoch stavebný úrad.

(5)

Čas a rozsah výkonu oprávnenia na cudzom pozemku a stavbe musia byť obmedzené na nevyhnutne potrebnú ...

(6)

Osobitné predpisy o obmedzeniach alebo potrebných povoleniach na vstup na pozemky alebo stavby v okruhu ...

§ 135
Opatrenia na susednom pozemku alebo stavbe
(1)

Na uskutočnenie stavby alebo jej zmeny a na uskutočnenie nevyhnutných úprav udržiavacích alebo ...

(2)

Ten, v ktorého prospech uložil stavebný úrad opatrenie podľa odseku 1, je povinný dbať, aby čo ...

§ 136
Riešenie rozporov
(1)

Ak dôjde pri prerokovaní územnoplánovacej dokumentácie, územnom konaní, stavebnom konaní alebo ...

(2)

Ak sa vzniknutý rozpor nepodarí odstrániť dohodou orgánov podľa odseku 1, rozhodne ministerstvo ...

§ 137
Občianskoprávne a iné námietky
(1)

Stavebné úrady vykonávajúce konanie podľa tohto zákona sa pokúsia vždy aj o dosiahnutie dohody ...

(2)

Ak medzi účastníkmi konania nedôjde k dohode o námietke podľa odseku 1, ktorá, keby sa zistilo ...

(3)

Stavebný úrad určí lehotu, v ktorej sa musí predložiť dôkaz, že na súde, prípadne inom príslušnom ...

(4)

V konaní, pri ktorom stavebný úrad nariaďuje v záujme spoločnosti opatrenia podľa tohto zákona, ...

§ 138
Spolupráca orgánov štátnej správy, obcí a súčinnosť právnických osôb
(1)

Orgány štátnej správy, obce a iné orgány, ktoré postupujú a rozhodujú podľa tohto zákona, ...

(2)

Stavebné úrady a iné orgány, ktoré vykonávajú konanie a vydávajú rozhodnutia podľa tohto zákona, ...

(3)

Vedecké inštitúcie a iné právnické osoby oznamujú stavebným úradom a obciam alebo iným orgánom, ...

(4)

Ustanovenie odseku 2 sa primerane vzťahuje na stanoviská alebo obdobné opatrenia právnických osôb ...

§ 139
Vymedzenie niektorých pojmov
(1)

Pod pojmom „iné práva k pozemkom a stavbám“ použitým v spojení „vlastnícke alebo iné práva ...

a)

užívanie pozemku alebo stavby na základe nájomnej zmluvy alebo dohody o budúcej kúpnej zmluve, ...

b)

právo vyplývajúce z vecného bremena spojeného s pozemkom alebo stavbou,13a)

c)

právo vyplývajúce z iných právnych predpisov.13b)

(2)

Ak sa v tomto zákone používa pojem

a)

„stavba“, rozumie sa tým aj jej časť,

b)

„vlastník“, rozumie sa tým podľa povahy veci aj správca majetku štátu,14)

c)

„susedné pozemky a stavby na nich“, rozumejú sa tým pozemky, ktoré majú spoločnú hranicu ...

d)

„susedná stavba“, rozumie sa ňou aj stavba na takom pozemku, ktorý nemá síce spoločnú hranicu ...

(3)

Líniovými stavbami sú na účely tohto zákona najmä

a)

ropovody, plynovody, produktovody, teplovody,

b)

diaľnice, cesty a miestne komunikácie,

c)

stavby dráh,

d)

podzemné a nadzemné vedenia rozvodu elektriny,

e)

vodovodné a kanalizačné rady, ochranné hrádze, plavebné a derivačné kanály,

f)

vedenia jednotnej telekomunikačnej siete,

g)

letiská,

h)

prístavy.

(4)

V prípade pochybnosti o tom, či ide o líniovú stavbu podľa odseku 3 alebo o jej súčasť, rozhodne ...

§ 140
Vzťah k správnemu poriadku

Ak nie je výslovne ustanovené inak, vzťahujú sa na konanie podľa tohto zákona všeobecné predpisy ...

DEVIATA ČASŤ

PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Prechodné ustanovenia

§ 141
(1)

Územné plány rozpracované ku dňu nadobudnutia účinnosti tohto zákona sa podľa neho upravia, ...

(2)

Pri stavbách dokončených predo dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona sa konanie vykoná podľa ...

(3)

Obce, ktoré boli predo dňom nadobudnutia účinnosti zákona určené za stavebné úrady podľa doterajších ...

(4)

Vo verejnom záujme možno vyvlastniť pozemky

a)

zastavané stavbami povolenými podľa platných právnych predpisov, ku ktorým mali právo hospodárenia ...

b)

zastavané stavbami povolenými podľa platných právnych predpisov a vymedzenými v osobitných predpisoch,17a) ...

c)

v uzavretom priestore výstaviska určeného na konanie medzinárodných výstav so zameraním na poľnohospodárstvo, ...

(5)

Pri vyvlastňovaní podľa odseku 4 sa postupuje podľa § 109 až 114.

§ 142

Zrušený

Záverečné ustanovenia

§ 143
(1)

Ministerstvo vydá všeobecne záväzné právne predpisy na vykonanie § 46 ods. 1, § 55 ods. 3, § ...

a)

obsah územnoplánovacích podkladov, územnoplánovacej dokumentácie, prognostickej úlohy, územných ...

b)

obsah a spôsob spracovania registračných listov územnoplánovacej dokumentácie,

c)

súpis ďalších orgánov, ktoré môžu obstarávať územno-technické podklady,

d)

podrobnosti postupu pri územnom rozhodovaní, pri povoľovaní stavieb a ich zmien, pri povoľovaní ...

e)

podrobnosti štátneho stavebného dohľadu a podmienky jeho vykonávania,

f)

podrobnosti povoľovania stavieb jadrových zariadení,

g)

úľavy z ustanovení tohto zákona pri odstraňovaní následkov živelných pohrôm a pri náhlych ...

h)

prípady, keď možno upustiť od územného rozhodnutia alebo ho zlúčiť so stavebným povolením, ...

i)

podrobnosti ohlasovania niektorých drobných stavieb, stavebných úprav i udržiavacích prác a súpis ...

j)

podrobnosti postupu pri vyvlastňovacom konaní, najmä náležitosti obsahu rozhodnutia a návrhu na ...

k)

všeobecné technické požiadavky na výstavbu.

(2)

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky vydá podľa potreby všeobecne ...

§ 144

Zrušujú sa:

1.

vládne nariadenie č. 8/1956 Zb. o odovzdaní a prevzatí dokončených stavieb alebo ich častí a ...

2.

zákon č. 84/1958 Zb. o územnom plánovaní v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 131/1970 ...

3.

zákon č. 87/1958 Zb. o stavebnom poriadku;

4.

§ 9 zákona č. 60/1961 Zb. úlohách národných výborov pri zabezpečovaní socialistického poriadku; ...

5.

vyhláška Ministerstva techniky č. 572/1950 Ú. l. (č. 544/1950 Ú. v.) o zastavovacom pláne, o ...

6.

vyhláška Štátneho výboru pre výstavbu č. 243/1957 Ú. l. (Ú. v.), ktorou sa vydávajú vykonávacie ...

7.

vyhláška ministra predsedu Štátneho výboru pre výstavbu č. 144/1959 Ú. l. (Ú. v.), ktorou sa ...

8.

vyhláška Štátneho výboru pre výstavbu č. 153/1959 Ú. l. (Ú. v.) o územnom plánovaní v znení ...

9.

vyhláška ministra výstavby č. 143/1960 Zb., ktorou sa prenáša pri niektorých stavbách právomoc ...

10.

vyhláška ministra výstavby č. 59/1961 Zb., ktorou sa pri niektorých stavbách prenáša právomoc ...

11.

vyhláška Štátnej komisie pre techniku č. 108/1966 Zb. o oprávnení na projektovú činnosť v ...

12.

vyhláška ministra výstavby a techniky Českej socialistickej republiky č. 134/1969 Zb., ktorou sa ...

13.

vyhláška ministra výstavby a techniky Slovenskej socialistickej republiky č. 140/1969 Zb., ktorou ...

14.

§ 11, 15, 16, § 22 ods. 2 a 3 vyhlášky Federálneho výboru pre technický a investičný rozvoj, ...

15.

vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj a Federálneho ministerstva ...

§ 145

Tento zákon nadobudol účinnosť 1. októbra 1976.

Čl. II - (zákona č. 262/1992 Zb.)

1.

Ustanovenie § 46a nadobudne účinnosť dňom účinnosti osobitných predpisov uvedených v § 46a ...

2.

Právnické osoby a fyzické osoby podnikajúce podľa osobitných predpisov, ktoré nezabezpečujú ...

3.

Dňom, keď nadobudnú účinnosť osobitné predpisy uvedené v § 46a ods. 3, sa zrušujú § 43, ...

Čl. III - (zákona č. 262/1992 Zb.)

Zrušujú sa:

1.

vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 86/1976 Zb. o osvedčení ...

2.

vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 87/1976 Zb. o informáciách ...

3.

vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 95/1977 Zb. o typizácii ...

4.

vyhláška Štátnej komisie pre vedeckotechnický a investičný rozvoj č. 105/1985 Zb. o experimentálnom ...

5.

vyhláška Štátnej komisie pre vedeckotechnický a investičný rozvoj č. 43/1990 Zb. o projektovej ...

6.

smernice Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 2/1972 z 15. 2. 1972 o sústavách ...

7.

metodické pokyny Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj z 15. 2. 1972 pre tvorbu ...

8.

smernice Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 4/1973 z 11. 12. 1973 o ...

9.

úprava Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj a Federálneho ministerstva financií ...

10.

pokyny Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 14/1977 z 28. 10. 1977 pre ...

11.

smernice Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 2/1980 z 2. 4. 1980, ktorými ...

12.

úprava Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 6/1980 zo 16. 5. 1980 o určení ...

13.

úprava Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 13/1980 z 29. 12. 1980 o ...

14.

úprava Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 10/1982 z 29. 9. 1982 o navrhovaní ...

15.

úprava Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 11/1982 zo 4. 11. 1982, ktorou ...

16.

úprava Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 19/1982 z 30. 12. 1982 o ...

17.

úprava Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj a Štátnej plánovacej komisie ...

18.

úprava Štátnej komisie pre vedeckotechnický a investičný rozvoj č. 4/1985 zo 4. 11. 1985 pre ...

19.

výnos Štátnej komisie pre vedeckotechnický a investičný rozvoj č. 3/1988 z 30. 12. 1988 pre poskytovanie ...

Čl. II - (zákona č. 229/1997 Z. z.) Zrušovacie ustanovenia

Zrušujú sa:

1.

položky č. 1 až 8 prílohy B zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, ...

2.

body 61 až 66 prílohy zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. o organizácii ...

3.

vyhláška Federálneho ministerstva financií č. 122/1984 Zb. o náhradách pri vyvlastnení stavieb, ...

Ivan Gašparovič v. r.

Poznámky

 • 1)  § 6 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zákona Národnej ...
 • 2)  § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka.
 • 2a)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 136/1995 Z. z. o odbornej spôsobilosti na vybrané činnosti ...
 • 2b)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii.Zákon Národnej ...
 • 3)  § 8 a 9 zákona č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky ...
 • 4a)  § 20 a24a zákona č. 30/1968 Zb. o štátnom skúšobníctve v znení zákona č. 54/1987 Zb.Zákon ...
 • 5)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných ...
 • 4b)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 263/1993 Z. z. o verejnom obstarávaní tovarov, služieb ...
 • 8)  § 5 a 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z.
 • 9)  § 712 Občianskeho zákonníka.§ 5 zákona Slovenskej národnej rady č. 189/1992 Zb. o úprave niektorých ...
 • 10)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
 • 10a)  § 128 ods. 2 Občianskeho zákonníka.
 • 10b)  Zákon č. 281/1997 Z. z. o vojenských obvodoch a zákon, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej ...
 • 10c)  Zákon č. 79/1957 Zb. o výrobe, rozvode a spotrebe elektriny (elektrizačný zákon).
 • 10d)  Zákon č. 67/1960 Zb. o výrobe, rozvode a využití vyhrievacích plynov (Plynárenský zákon) v ...
 • 10e)  Zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov. ...
 • 10f)  Zákon č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení zákona ...
 • 10g)  Zákon č. 138/1973 Zb. o vodách (vodný zákon) v znení neskorších prepisov.
 • 10h)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z. o dráhach a o zmene zákona č. 455/1991 ...
 • 10i)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 27/1987 Zb. o štátnej pamiatkovej starostlivosti.
 • 10j)  Vládne nariadenie č. 29/1959 Zb. o oprávneniach k cudzím nehnuteľnostiam pri stavbách a prevádzke ...
 • 10k)  § 2 až 15, § 18 a 19 vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 465/1991 Zb. o cenách ...
 • 10l)  § 151n, 151o, 151p a 151r Občianskeho zákonníka.
 • 11)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 595/1990 Zb. o štátnej správe pre životné prostredie v znení ...
 • 12)  Zákon č. 281/1997 Z. z.
 • 12a)  § 18 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na ...
 • 12c)  § 420 Občianskeho zákonníka.
 • 13)  Obchodný zákonník.Občiansky zákonník.
 • 13a)  § 151n až 151p Občianskeho zákonníka.
 • 13b)  Napríklad zákon č. 79/1957 Zb., zákon č. 67/1960 Zb., zákon č. 138/1973 Zb.
 • 14)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení zákona ...
 • 17)  § 2 ods.1 zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí.
 • 17a)  Napríklad zákon č. 281/1997 Z. z., § 27 ods. 1 a 2 zákona č. 79/1957 Zb., § 25 zákona č. 40/1961 ...
 • 17b)  Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z., zákon č. 111/1990 Zb. o ...
Načítavam znenie...
MENU
Hore