Zákon o trestnom konaní súdnom (Trestný poriadok) (úplné znenie zákona). 109/1965 účinný od 06.11.1965 do 31.12.2005

Platnosť od: 06.11.1965
Účinnosť od: 06.11.1965
Účinnosť do: 31.12.2005
Autor: Predsedníctvo Národného zhromaždenia
Oblasť: Trestné konanie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Zákon o trestnom konaní súdnom (Trestný poriadok) (úplné znenie zákona). 109/1965 účinný od 06.11.1965 do 31.12.2005
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Úplné znenie zákona 109/1965 s účinnosťou od 06.11.1965
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

PREDSEDNÍCTVO NÁRODNÉHO ZHROMAŽDENIA

vyhlasujeúplné znenie zákona z 29. novembra 1961 č. 141 Zb. o trestnom konaní súdnom (Trestný ...

Národné zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto zákone:

PRVÁ ČASŤ

SPOLOČNÉ USTANOVENIA

PRVÁ HLAVA
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

§ 1
Účel zákona
(1)

Účelom Trestného poriadku je upraviť postup orgánov činných v trestnom konaní tak, aby trestné ...

(2)

Pomáhať na dosiahnutie účelu trestného konania je právom a podľa ustanovení tohto zákona i ...

§ 2
Základné zásady trestného konania
(1)

Nikto nemôže byť stíhaný ako obvinený ináč než zo zákonných dôvodov a spôsobom, ktorý ...

(2)

Dokiaľ právoplatným odsudzujúcim rozsudkom súdu nie je vyslovená vina, nemožno na toho, proti ...

(3)

Prokurátor je povinný stíhať všetky trestné činy, o ktorých sa dozvedel; výnimky sú prípustné ...

(4)

Ak tento zákon neustanovuje niečo iné, postupujú orgány činné v trestnom konaní z úradnej povinnosti; ...

(5)

Orgány činné v trestnom konaní postupujú tak, aby bol zistený skutočný stav veci, a pri svojom ...

(6)

Orgány činné v trestnom konaní hodnotia dôkazy podľa svojho vnútorného presvedčenia založeného ...

(7)

Všetky orgány činné v trestnom konaní spolupracujú v najširšej miere so spoločenskými organizáciami ...

(8)

Trestné stíhanie pred súdmi je možné len na základe obžaloby podanej prokurátorom.

(9)

Súdy v trestnom konaní rozhodujú v senátoch; predseda senátu sám rozhoduje len tam, kde to tento ...

(10)

Trestné veci sa pred súdom prejednávajú verejne tak, aby sa pracujúci v širokej miere mohli prejednávania ...

(11)

Konanie pred súdmi je ústne; dôkaz výpoveďami svedkov, znalcov a obvineného sa vykonáva spravidla ...

(12)

Pri rozhodovaní na hlavnom pojednávaní, ako aj na verejnom a neverejnom zasadnutí smie súd prihliadnuť ...

(13)

Ten, proti ktorému sa trestné konanie vedie, musí byť v každom období konania poučený o právach ...

(14)

Každý je oprávnený používať pred orgánmi činnými v trestnom konaní svoj materinský jazyk. ...

Spolupráca so spoločenskými organizáciami
§ 3
(1)

Orgány činné v trestnom konaní spolupracujú so spoločenskými organizáciami, aby posilnili výchovné ...

(2)

Spoločenské organizácie môžu upozorňovať orgány činné v trestnom konaní na prípady porušenia ...

§ 4
(1)

Základné organizácie Revolučného odborového hnutia a Československého sväzu mládeže môžu ...

(2)

V prípadoch hodných osobitného zreteľa môže prokurátor, vyšetrovateľ alebo vyhľadávací orgán ...

(3)

Organizácia, ktorá prevzala záruku, stará sa o prevýchovu a nápravu obvineného, ktorý jej bol ...

§ 5

Organizácie uvedené v § 4 ods. 1 majú právo vyslať na prejednanie veci pred okresným súdom ako ...

§ 6
(1)

Organizácie uvedené v § 4 ods. 1 môžu ponúknuť, že prevezmú záruku za dovŕšenie nápravy ...

(2)

Uvedené organizácie môžu tiež navrhnúť, aby väzba obvineného bola nahradená ich zárukou (§ ...

Súčinnosť štátnych a iných orgánov
§ 7

Orgány činné v trestnom konaní sú povinné navzájom si pomáhať pri plnení úloh vyplývajúcich ...

§ 8
(1)

Štátne orgány, spoločenské organizácie, pokiaľ sa zúčastňujú na plnení úloh štátnych ...

(2)

Ustanovením odseku 1 nie je dotknutá povinnosť zachovávať štátne a hospodárske tajomstvo ani ...

§ 9
Posudzovanie predbežných otázok
(1)

Orgány činné v trestnom konaní posudzujú predbežné otázky, ktoré sa v konaní vyskytnú, samostatne; ...

(2)

Orgány činné v trestnom konaní nie sú oprávnené samostatne riešiť predbežné otázky týkajúce ...

§ 10
Vyňatie z právomoci orgánov činných v trestnom konaní
(1)

Z právomoci orgánov činných v trestnom konaní podľa tohto zákona sú vyňaté osoby požívajúce ...

(2)

Ak vznikne pochybnosť o tom, či alebo do akej miery je niekto vyňatý z právomoci orgánov činných ...

§ 11
Neprípustnosť trestného stíhania
(1)

Trestné stíhanie nemožno začať, a ak bolo už začaté, nemožno v ňom pokračovať a musí byť ...

a)

ak to nariadi prezident republiky, použijúc svoje právo udeľovať milosť alebo amnestiu,

b)

ak je trestné stíhanie premlčané,

c)

ak ide o osobu, ktorá je vyňatá z právomoci orgánov činných v trestnom konaní (§ 10), alebo ...

d)

ak ide o osobu, ktorá pre nedostatok veku nie je trestne zodpovedná,

e)

proti tomu, kto zomrel,

f)

proti tomu, proti ktorému sa skoršie stíhanie pre ten istý skutok skončilo právoplatným rozsudkom ...

g)

proti tomu, proti ktorému sa skoršie stíhanie pre ten istý skutok skončilo právoplatným rozhodnutím ...

h)

proti tomu, proti ktorému sa skoršie stíhanie pre ten istý skutok skončilo právoplatným rozhodnutím ...

(2)

V trestnom stíhaní, ktoré bolo zastavené z dôvodu uvedeného v odseku 1 písm. a) alebo b) sa však ...

§ 12
Výklad niektorých pojmov
(1)

Orgánmi činnými v trestnom konaní sa rozumejú súd, prokurátor, vyšetrovateľ a vyhľadávací ...

(2)

Kde tento zákon hovorí o súde, rozumie sa tým okresný súd, krajský súd, vojenský obvodový ...

(3)

Kde tento zákon hovorí o okresnom súde, rozumie sa tým aj obvodný súd, a pokiaľ z jednotlivých ...

(4)

Kde tento zákon hovorí o okresnom prokurátorovi, rozumie sa tým i obvodný prokurátor, a pokiaľ ...

(5)

Stranou sa rozumie ten, proti ktorému sa vedie trestné konanie, zúčastnená osoba a poškodený ...

(6)

Pokiaľ z povahy veci nevyplýva niečo iné, rozumie sa obvineným aj obžalovaný a odsúdený.

(7)

Po prijatí obžaloby sa obvinený označuje ako obžalovaný.

(8)

Odsúdeným je ten, proti ktorému bol vydaný odsudzujúci rozsudok, ktorý už nadobudol právoplatnosť. ...

(9)

Trestným konaním sa rozumie konanie podľa tohto zákona, trestným stíhaním úsek konania od začatia ...

DRUHÁ HLAVA
SÚD A OSOBY ZÚČASTNENÉ NA KONANÍ

Prvý oddiel
Právomoc a príslušnosť súdov

§ 13
Výkon trestného súdnictva
(1)

Súdnictvo v trestných veciach vykonávajú okresné súdy, krajské súdy, vojenské súdy a Najvyšší ...

(2)

Osobitný zákon ustanovuje, kedy a akým spôsobom trestné činy prejednávajú a o nich rozhodujú ...

Právomoc vojenských súdov
§ 14
(1)

Právomoci vojenských súdov podliehajú

a)

vojaci v činnej službe,

b)

príslušníci vojensky organizovaných a iných sborov, o ktorých to ustanovuje osobitný zákon, ...

c)

osoby, ktoré sa povolaním na zvláštnu službu stali príslušníkmi ozbrojených síl,

d)

osoby povolané na osobné úkony pre potreby ozbrojených síl,

e)

vojnoví zajatci.

(2)

Vojaci a príslušníci sborov uvedených v odseku 1 písm. b) podliehajú i mimo činnej služby právomoci ...

(3)

Právomoci vojenských súdov podliehajú ďalej i civilné osoby pre trestné činy vojnovej zrady ...

§ 15
(1)

Právomoc vojenských súdov podľa § 14 ods. 1 sa vzťahuje len na trestné činy spáchané za trvania ...

(2)

Ak trestný čin, na ktorý sa vzťahuje právomoc vojenských súdov, vyšiel u osoby, ktorá podlieha ...

Vecná príslušnosť
§ 16

Konanie v prvom stupni vykonáva, ak tento zákon neustanovuje niečo iné, okresný súd.

§ 17
(1)

Krajský súd vykonáva v prvom stupni konanie o trestných činoch podľa prvej hlavy osobitnej časti ...

(2)

Vyšší vojenský súd koná v prvom stupni tiež o trestných činoch funkcionárov, pre ktoré bol ...

Miestna príslušnosť
§ 18
(1)

Konanie vykonáva súd, v ktorého obvode bol trestný čin spáchaný.

(2)

Ak nemožno miesto činu zistiť alebo ak bol čin spáchaný v cudzine, vykonáva konanie súd, v ktorého ...

§ 19
(1)

Konanie o trestných činoch príslušníkov ozbrojených síl a ozbrojených sborov, ktorí konajú ...

(2)

Konanie o trestných činoch funkcionárov ozbrojených síl a ozbrojených sborov vykonáva vojenský ...

Spoločné konanie
§ 20
(1)

O všetkých trestných činoch toho istého obvineného a proti všetkým obvineným, ktorých trestné ...

(2)

Ak je osoba podliehajúca právomoci vojenských súdov súčasne stíhaná pre iný trestný čin, ...

§ 21
(1)

Spoločné konanie vykonáva krajský súd, ak je príslušný na konanie aspoň o jednom z trestných ...

(2)

Spoločné konanie vykonáva súd, ktorý je príslušný na konanie proti páchateľovi trestného ...

§ 22
Príslušnosť niekoľkých súdov

Ak je podľa predchádzajúcich ustanovení daná príslušnosť niekoľkých súdov, vykonáva konanie ...

§ 23
Vylúčenie a spojenie veci
(1)

Na urýchlenie konania alebo z iných dôležitých dôvodov možno konanie o niektorom z trestných ...

(2)

Príslušnosť súdu, ktorý vec vylúčil, sa nemení; ak však vylúči krajský súd vec, o ktorej ...

(3)

Ak sú tu podmienky spoločného konania, môže súd spojiť na spoločné prejednanie a rozhodnutie ...

§ 24
Spory o príslušnosť

Spory o príslušnosť medzi súdmi rozhoduje súd, ktorý je im najbližšie spoločne nadriadený.

Odňatie a prikázanie veci
§ 25

Z dôležitých dôvodov môže byť vec príslušnému súdu odňatá a prikázaná inému súdu toho ...

§ 26
Na návrh predsedu Najvyššieho súdu alebo generálneho prokurátora môže Najvyšší súd
a)

vec so zreteľom na povahu trestného činu alebo osobu páchateľa odňať príslušnému okresnému ...

b)

vec, v ktorej bolo podané odvolanie proti rozsudku okresného súdu, odňať z dôležitých dôvodov ...

c)

vec, v ktorej ide o trestný čin ohrozujúci dôležité záujmy obrany vlasti, odňať príslušnému ...

Druhý oddiel
Pomocné osoby

§ 27
Zapisovateľ

Na spísanie zápisnice o úkonoch orgánov činných v trestnom konaní sa spravidla priberie zapisovateľ ...

Tlmočník
§ 28

Ak treba pretlmočiť obsah výpovede alebo písomnosti alebo ak obvinený neovláda jazyk, v ktorom ...

§ 29
(1)

O ustanovení tlmočníka, o spôsobilosti na túto funkciu a o vylúčení z nej, o práve odoprieť ...

(2)

Výšku náhrady a odmeny tlmočníka určí ten orgán, ktorý tlmočníka pribral, a v konaní pred ...

Tretí oddiel
Vylúčenie orgánov činných v trestnom konaní

§ 30
(1)

Z vykonávania úkonov trestného konania je vylúčený sudca, prokurátor, vyšetrovateľ, vyhľadávací ...

(2)

Sudca je ďalej vylúčený z vykonávania úkonov trestného konania, ak bol v prejednávanej veci ...

(3)

Z rozhodovania na súde vyššieho stupňa je okrem toho vylúčený sudca, ktorý sa zúčastnil rozhodovania ...

§ 31
(1)

O vylúčení rozhoduje, ak ide o sudcu, predseda súdu, ak ide o predsedu súdu, predseda nadriadeného ...

(2)

Ak sudca, o ktorého vylúčenie ide, s tým súhlasí, môže ho predseda súdu, bez toho aby o vylúčení ...

Štvrtý oddiel
Obvinený

§ 32
Obvinený

Toho, kto je podozrivý zo spáchania trestného činu, možno považovať za obvineného a použiť ...

§ 33
Práva obvineného
(1)

Obvinený má právo vyjadriť sa ku všetkým skutočnostiam, ktoré sa mu kladú za vinu, a k dôkazom ...

(2)

Všetky orgány činné v trestnom konaní sú povinné vždy obvineného o jeho právach poučiť a ...

§ 34
Zákonný zástupca obvineného

Zákonný zástupca obvineného, ktorý je pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo ktorého ...

Piaty oddiel
Obhajca

§ 35
Obhajca
(1)

Obhajcom v trestnom konaní môže byť len advokát. Ak ide v odbore vojenského súdnictva o vec zvlášť ...

(2)

Na hlavnom pojednávaní a na verejnom zasadnutí nemôže byť obhajcom ten, kto je naň predvolaný ...

§ 36
Nutná obhajoba
(1)

Obvinený musí mať obhajcu už v prípravnom konaní,

a)

ak je vo väzbe, vo výkone trestu odňatia slobody alebo na pozorovaní v zdravotníckom ústave (§ ...

b)

ak je pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo ak jeho spôsobilosť na právne úkony je obmedzená, ...

c)

ak ide o konanie proti mladistvému alebo

d)

ak ide o konanie proti ušlému.

(2)

Obvinený musí mať obhajcu aj vtedy, ak to považuje súd a v prípravnom konaní vyšetrovateľ alebo ...

(3)

Ak sa koná o trestnom čine, na ktorý zákon ustanovuje trest odňatia slobody, ktorého horná hranica ...

(4)

Obvinený musí mať obhajcu aj v konaní o vydanie do cudziny, v konaní, v ktorom sa rozhoduje o uložení ...

§ 37
Zvolený obhajca
(1)

Ak nepoužije obvinený právo zvoliť si obhajcu a ak mu ho nezvolí ani jeho zákonný zástupca, ...

(2)

Obvinený si môže namiesto obhajcu, ktorý mu bol ustanovený alebo osobou na to oprávnenou zvolený, ...

Ustanovený obhajca
§ 38
(1)

Ak obvinený nemá obhajcu v prípade, v ktorom ho musí mať (§ 36), určí sa mu lehota na zvolenie ...

(2)

Ak je obvinených niekoľko, ustanoví sa tým, ktorých záujmy si v trestnom konaní neodporujú, ...

§ 39

Ak treba ustanoviť obhajcu, oznámi to vyšetrovateľ, prokurátor alebo predseda senátu advokátskej ...

§ 40

Ustanovený obhajca je povinný obhajobu prevziať. Z dôležitých dôvodov môže však byť obhajca ...

§ 41
Povinnosti a práva obhajcu
(1)

Obhajca je povinný poskytovať obvinenému potrebnú právnu pomoc, účelne využívať na obhajovanie ...

(2)

Obhajca je oprávnený už za prípravného konania robiť za obvineného návrhy, podávať za neho ...

(3)

Obhajca je v konaní pred súdom oprávnený zúčastniť sa všetkých úkonov, na ktorých sa môže ...

(4)

Ak je obvinený pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo ak jeho spôsobilosť na právne úkony ...

(5)

Ak nebolo splnomocnenie obhajcu pri jeho zvolení alebo ustanovení vymedzené ináč, zaniká pri skončení ...

Šiesty oddiel
Zúčastnená osoba

§ 42
(1)

Tomu, koho vec bola zhabaná alebo podľa návrhu má byť zhabaná (zúčastnená osoba), musí sa ...

(2)

Orgány činné v trestnom konaní sú povinné zúčastnenú osobu o jej právach poučiť a poskytnúť ...

(3)

Ak je zúčastnená osoba pozbavená spôsobilosti na právne úkony alebo ak jej spôsobilosť na právne ...

Siedmy oddiel
Poškodený

Oprávnenie poškodeného a uplatnenie nároku na náhradu škody
§ 43
(1)

Ten, komu sa trestným činom ublížilo na zdraví, spôsobila sa majetková, morálna alebo iná škoda ...

(2)

Poškodený, ktorý má podľa zákona proti obvinenému nárok na náhradu škody, ktorá mu bola trestným ...

(3)

Návrh podľa odseku 2 môže urobiť i prokurátor, ak to vyžaduje ochrana záujmov spoločnosti, ...

§ 44
(1)

Oprávnenie poškodeného nemôže vykonávať ten, kto je v trestnom konaní, stíhaný ako spoluobvinený. ...

(2)

Účasť poškodeného je vylúčená v stannom konaní. V konaní o trestných činoch patriacich do ...

(3)

Návrh podľa § 43 ods. 2 nemožno podať, ak bolo o nároku už rozhodnuté v občianskoprávnom alebo ...

§ 45
(1)

Ak je poškodená osoba pozbavená spôsobilosti na právne úkony alebo ak jej spôsobilosť na právne ...

(2)

Ak ide o uplatnenie nároku na náhradu škody (§ 43 ods. 2), prechádzajú práva, ktoré tento zákon ...

§ 46

Orgány činné v trestnom konaní sú povinné poškodeného o jeho právach poučiť a poskytnúť ...

Zaistenie nároku poškodeného
§ 47
(1)

Ak je dôvodná obava, že uspokojenie nároku poškodeného na náhradu škody spôsobenej trestným ...

(2)

Časti majetku určené na zaistenie nároku sa v uznesení o zaistení opíšu a obvinenému sa zakáže ...

(3)

Zaisťovať podľa odseku 2 nemožno nárok, ktorý nemožno v trestnom konaní uplatniť. Na zaistenie ...

(4)

O zaistení rozhoduje súd na návrh prokurátora alebo poškodeného, v prípravnom konaní prokurátor ...

(5)

Poškodeného treba o zaistení jeho nároku vždy upovedomiť s upozornením na dôvody, pre ktoré ...

§ 48
(1)

Zaistenie sa zruší,

a)

ak zanikne dôvod, pre ktorý bolo nariadené,

b)

ak bolo trestné stíhanie právoplatne zastavené alebo ak sa skončilo právoplatným oslobodzujúcim ...

c)

ak uplynuli dva mesiace odo dňa, v ktorom nadobudol právoplatnosť rozsudok, ktorým bol obžalovaný ...

(2)

Zaistenie treba obmedziť, ak sa ukáže, že nie je potrebné v rozsahu, v ktorom bolo nariadené. ...

§ 49

Proti rozhodnutiu podľa § 47 a 48 je prípustná sťažnosť, ktorá má, pokiaľ ide o zrušenie ...

Ôsmy oddiel

Splnomocnenec zúčastnenej osoby a poškodeného
§ 50
(1)

Zúčastnená osoba a poškodený sa môžu dať zastupovať splnomocnencom.

(2)

Splnomocnencom zúčastnenej osoby a poškodeného môže byť len osoba, ktorej spôsobilosť na právne ...

(3)

Ak ide v odbore vojenského súdnictva o vec zvlášť dôležitého záujmu obrany vlasti, môže prokurátor ...

§ 51

Splnomocnenec zúčastnenej osoby a poškodeného je oprávnený robiť za zúčastnenú osobu alebo ...

TRETIA HLAVA
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA O ÚKONOCH TRESTNÉHO KONANIA

§ 52
Spôsob vykonávania úkonov trestného konania

Pri vykonávaní úkonov trestného konania sa musí zaobchádzať s osobami na úkone zúčastnenými ...

Prvý oddiel
Dožiadanie

§ 53
(1)

Súd, prokurátor, vyšetrovateľ a vyhľadávacie orgány vykonávajú jednotlivé úkony trestného ...

(2)

Najvyšší súd a krajský súd môžu jednotlivé úkony i vo svojom obvode vykonať dožiadaním ...

(3)

Vojenský súd a vojenský prokurátor môžu jednotlivé úkony trestného konania vykonať aj dožiadaním ...

§ 54
(1)

V dožiadaní treba uviesť spisové údaje, ktorých znalosť je nevyhnutná pre riadne vykonanie úkonu. ...

(2)

Úkony dožiadaného súdu vykonáva sudca z povolania; má pritom práva a povinnosti predsedu senátu. ...

Druhý oddiel
Zápisnica

§ 55
Spisovanie zápisnice
(1)

O každom úkone trestného konania sa spíše, a to spravidla pri úkone alebo bezprostredne po ňom, ...

a)

pomenovanie súdu, prokurátora alebo iného orgánu, vykonávajúceho úkon,

b)

miesto, čas a predmet úkonu,

c)

meno a priezvisko úradných osôb a ich funkcie, meno a priezvisko prítomných strán, meno a priezvisko ...

d)

stručné, ale výstižné opísanie priebehu úkonu, z ktorého by bolo zrejmé i zachovanie zákonných ...

e)

návrhy strán, poskytnutie poučenia, prípadne vyjadrenie poučených osôb,

f)

námietky strán alebo vyslúchaných osôb proti obsahu zápisnice.

(2)

Výpovede osôb, ktoré už boli vyslúchnuté, sa do zápisnice o hlavnom pojednávaní alebo verejnom ...

(3)

Zápisnica o výpovedi osoby, ktorá nevie po česky ani po slovensky, spíše sa v niektorom z týchto ...

(4)

V dôležitých prípadoch možno okrem zápisnice vyhotoviť o konaní i rýchlopisný záznam, ktorý ...

§ 56
Podpisovanie zápisnice
(1)

Zápisnicu o hlavnom pojednávaní a o verejnom a neverejnom zasadnutí podpisuje predseda senátu a ...

(2)

Ak nemôže predseda senátu pre prekážku dlhšieho trvania podpísať zápisnicu o hlavnom pojednávaní ...

§ 57
Oprava zápisnice
(1)

O oprave a doplnení zápisnice o hlavnom pojednávaní a o verejnom a neverejnom zasadnutí a taktiež ...

(2)

Ten, kto viedol pojednávanie alebo vykonávanie úkonu, môže i po podpise zápisnice nariadiť alebo ...

§ 58
Zápisnica o hlasovaní
(1)

V zápisnici o hlasovaní sa uvedie okrem všeobecných náležitostí (§ 55 ods. 1)

a)

postup pri jednotlivých hlasovaniach, ich výsledok a výrok rozhodnutia,

b)

mienka odlišná od názoru väčšiny, a to v celom znení i so stručným odôvodnením.

(2)

Zápis o všetkých hlasovaniach, ktoré sa vyskytli v priebehu toho istého pojednávania, pojme sa ...

(3)

Zápisnicu o hlasovaní podpisujú všetci členovia senátu a zapisovateľ.

(4)

Zápisnica o hlasovaní sa zalepí a pripojí k zápisnici o pojednávaní. Otvoriť ju smie len predseda ...

(5)

Zápisnica o hlasovaní sa nespisuje, ak ide o jednoduché rozhodnutia, na ktorých sa senát uzniesol ...

Tretí oddiel
Podanie

§ 59
(1)

Podanie sa posudzuje vždy podľa svojho obsahu, aj keď je nesprávne označené. Možno ho urobiť ...

(2)

Ak sa robí trestné oznámenie ústne, treba oznamovateľa vypočuť o okolnostiach, za ktorých bol ...

(3)

Ak bola zápisnica o ústne urobenom trestnom oznámení spísaná na súde, pošle ju súd bez odkladu ...

Štvrtý oddiel
Lehoty

§ 60
Počítanie lehôt
(1)

Do lehoty určenej podľa dní sa nezapočítava deň, v ktorom sa stala udalosť určujúca začiatok ...

(2)

Lehota určená podľa týždňov, mesiacov alebo rokov sa končí uplynutím toho dňa, ktorý svojím ...

(3)

Ak pripadne koniec lehoty na deň pracovného pokoja, pokladá sa za posledný deň lehoty najbližší ...

(4)

Lehota je zachovaná aj vtedy, ak podanie bolo v lehote

a)

podané na poštu a adresované súdu, prokurátorovi, vyšetrovateľovi alebo vyhľadávaciemu orgánu, ...

b)

urobené na súde alebo u prokurátora, ktorý má vo veci rozhodnúť,

c)

urobené príslušníkom ozbrojených síl alebo ozbrojeného sboru v činnej službe u jeho náčelníka, ...

d)

urobené u náčelníka nápravného zariadenia, v ktorom je ten, kto podanie robí, vo väzbe alebo ...

e)

urobené ústne do zápisnice na ktoromkoľvek okresnom súde alebo u ktoréhokoľvek okresného prokurátora. ...

§ 61
Navrátenie lehoty
(1)

Ak zmešká obvinený alebo jeho obhajca z dôležitých dôvodov lehotu na podanie opravného prostriedku, ...

(2)

Ak bol opravný prostriedok už zamietnutý ako omeškaný, zruší orgán pri povolení navrátenia ...

(3)

Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa použijú primerane aj vtedy, ak sa ukáže, že lehota na podanie opravného ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.cast-prva.hlava-tretia.oddiel-stvrty.oddiel-piaty

Piaty oddiel
Doručovanie
§ 62
Všeobecné ustanovenie
(1)

Ak nebola písomnosť doručená pri úkone trestného konania, doručí sa spravidla poštou.

(2)

V prípade potreby možno požiadať o doručenie orgán miestneho národného výboru a v prípadoch ...

(3)

Ak nebol adresát zastihnutý, hoci sa v mieste doručenia zdržuje, doručí sa inej dorastenej osobe, ...

(4)

Ak niet takej osoby, uloží sa písomnosť na pošte alebo na miestnom národnom výbore a adresát ...

(5)

Písomnosti určené osobám požívajúcim diplomatické imunity a výsady alebo osobám v ich bytoch, ...

§ 63
Doručovanie do vlastných rúk
(1)

Do vlastných rúk sa doručuje

a)

obvinenému obžaloba a predvolanie,

b)

osobám oprávneným podať proti rozhodnutiu opravný prostriedok odpis tohto rozhodnutia,

c)

iná písomnosť, ak to predseda senátu, prokurátor, vyšetrovateľ alebo vyhľadávací orgán z ...

(2)

Ak nebol adresát zásielky, ktorú treba doručiť do vlastných rúk, zastihnutý, hoci sa v mieste ...

(3)

Uložiť doručovanú zásielku podľa odseku 2 nemožno, ak sa doručuje

a)

obvinenému obžaloba alebo predvolanie na hlavné pojednávanie alebo na verejné zasadnutie,

b)

obžalovanému odpis rozsudku, proti ktorému môže podať odvolanie,

c)

iná písomnosť, ak to predseda senátu, prokurátor, vyšetrovateľ alebo vyhľadávací orgán z ...

(4)

Ak je uloženie doručovanej zásielky vylúčené, musí to odosielateľ na zásielke nápadne vyznačiť. ...

§ 64
Odopretie prijatia
(1)

Ak odoprie adresát písomnosť prijať, poznamená sa to na doručenke spolu s dátumom a dôvodom ...

(2)

Ak uzná predseda senátu, prokurátor, vyšetrovateľ alebo vyhľadávací orgán, ktorý písomnosť ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.cast-prva.hlava-tretia.oddiel-stvrty.oddiel-siesty

Šiesty oddiel
Nazeranie do spisov
§ 65
(1)

Obvinený, poškodený a zúčastnená osoba, ich obhajcovia a splnomocnenci, ako aj spoločenský obžalobca ...

(2)

V prípravnom konaní môže prokurátor, vyšetrovateľ alebo vyhľadávací orgán nazretie do spisu ...

(3)

Tomu, kto mal právo byť pri úkone prítomný, nemôže sa odoprieť nazretie do zápisnice o takom ...

(4)

Práva štátnych orgánov nazerať do spisov podľa iných zákonných predpisov nie sú ustanovením ...

(5)

Pri povoľovaní nazerať do spisov je nevyhnutné urobiť také opatrenie, aby bolo zachované štátne, ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.cast-prva.hlava-tretia.oddiel-stvrty.oddiel-siedmy

Siedmy oddiel
Poriadková pokuta
§ 66
(1)

Kto napriek predchádzajúcemu napomenutiu ruší konanie, alebo sa voči súdu, prokurátorovi, vyšetrovateľovi ...

(2)

Ak sa dopustí takého konania príslušník ozbrojených síl alebo ozbrojeného sboru v činnej službe, ...

(3)

Ak sa dopustí takého konania osoba, ktorá je vo väzbe alebo vo výkone trestu odňatia slobody, ...

ŠTVRTÁ HLAVA
ZAISTENIE OSÔB A VECÍ

Prvý oddiel
Väzba

§ 67
Dôvody väzby
a)

že ujde alebo sa bude skrývať, aby sa tak vyhol trestnému stíhaniu alebo trestu, najmä ak nemožno ...

b)

že bude pôsobiť na svedkov alebo spoluobvinených alebo ináč mariť objasňovanie skutočností ...

c)

že bude pokračovať v trestnej činnosti, dokoná trestný čin, o ktorý sa pokúsil, alebo vykoná ...

§ 68
Rozhodnutie o väzbe

Vziať do väzby možno iba osobu, proti ktorej bolo vznesené obvinenie (§ 163) alebo ktorej bolo ...

§ 69
Príkaz na dodanie do väzby
(1)

Ak je to potrebné, vydá orgán, ktorý rozhoduje o väzbe, príkaz, aby obvinený bol dodaný do väzby. ...

(2)

Dodanie vykonajú na podklade príkazu orgány Sboru národnej bezpečnosti, ktoré sú tiež povinné, ...

(3)

Osoba dodaná do väzby musí byť do 48 hodín vyslúchnutá a musí jej byť oznámené rozhodnutie ...

§ 70
Upovedomenie o vzatí do väzby

O vzatí do väzby treba bez prieťahov upovedomiť niektorého rodinného príslušníka obvineného, ...

Trvanie väzby
§ 71
(1)

Väzba v prípravnom konaní, včítane konania podľa desiatej hlavy, môže trvať najviac dva mesiace. ...

(2)

Čas uvedený v odseku 1 sa počíta odo dňa, v ktorom došlo k obmedzeniu osobnej slobody obvineného. ...

§ 72
(1)

Všetky orgány činné v trestnom konaní sú povinné skúmať v každom období trestného stíhania, ...

(2)

Obvinený má právo kedykoľvek žiadať o prepustenie na slobodu; jeho žiadosť musí byť vybavená ...

(3)

Ak súhlasí prokurátor s prepustením obvineného na slobodu, môže v konaní pred súdom o prepustení ...

§ 73
Nahradenie väzby zárukou spoločenskej organizácie alebo sľubom obvineného
(1)

Ak tu je len dôvod väzby uvedený v § 67 písm. a) alebo c) a organizácia uvedená v § 4 ods. 1 ...

(2)

Rovnako môže orgán rozhodujúci o väzbe postupovať, ak tu je len dôvod väzby uvedený v § 67 ...

§ 74
Sťažnosť proti rozhodnutiu o väzbe
(1)

Proti rozhodnutiu o väzbe je prípustná sťažnosť.

(2)

Odkladný účinok má iba sťažnosť prokurátora proti rozhodnutiu súdu o prepustení obvineného ...

Druhý oddiel
Zadržanie

§ 75
Zadržanie obvineného vyšetrovateľom alebo vyhľadávacím orgánom

Ak je tu niektorý z dôvodov väzby (§ 67) a pre neodkladnosť veci nemožno rozhodnutie prokurátora ...

§ 76
Zadržanie podozrivej osoby
(1)

Osobu podozrivú zo spáchania trestného činu môže, ak je tu niektorý z dôvodov väzby (§ 67), ...

(2)

Osobu, ktorá bola pristihnutá pri trestnom čine, smie zadržať ktokoľvek, ak je to nevyhnutne potrebné ...

(3)

Orgán, ktorý zadržanie vykonal, spíše o ňom bez odkladu zápisnicu, v ktorej označí miesto, ...

(4)

Orgán, ktorý zadržanie vykonal, alebo ktorému zadržaná osoba bola odovzdaná, túto osobu neodkladne ...

(5)

Na ustanovenia § 91, 92, 93 a 95 treba primerane dbať i vtedy, ak je zadržaná osoba vyslúchaná ...

§ 77
Rozhodnutie prokurátora o zadržanej osobe

Ak nenariadil prokurátor prepustiť zadržanú osobu podľa predchádzajúcich ustanovení na slobodu ...

Tretí oddiel
Vydanie a odňatie veci

§ 78
Povinnosť na vydanie veci
(1)

Kto má pri sebe vec dôležitú pre trestné konanie, je povinný ju na vyzvanie predložiť súdu, ...

(2)

Povinnosť podľa odseku 1 sa nevzťahuje na listinu, ktorej obsah sa týka okolnosti, o ktorej platí ...

(3)

Vyzvať na vydanie veci je oprávnený predseda senátu, v prípravnom konaní prokurátor, vyšetrovateľ ...

§ 79
Odňatie veci
(1)

Ak nebude vec dôležitá pre trestné konanie na vyzvanie vydaná tým, kto ju má pri sebe, môže ...

(2)

Ak nevykoná orgán, ktorý príkaz na odňatie veci vydal, odňatie veci sám, vykoná ho na podklade ...

(3)

Bez predchádzajúceho súhlasu uvedeného v odseku 1 môže vyšetrovateľ alebo vyhľadávací orgán ...

(4)

K odňatiu veci sa podľa možnosti priberie osoba, ktorá nie je na veci zúčastnená.

(5)

Zápisnica o vydaní a odňatí veci musí obsahovať aj dostatočne presný opis vydanej alebo odňatej ...

(6)

Osobe, ktorá vec vydala alebo ktorej bola vec odňatá, vydá orgán, ktorý úkon vykonal, hneď písomné ...

Vrátenie veci
§ 80
(1)

Ak vec, ktorá bola podľa § 78 vydaná alebo podľa § 79 odňatá, na ďalšie konanie už nie je ...

(2)

Ak je nebezpečenstvo, že sa vec, ktorá nemohla byť vrátená alebo vydaná podľa odseku 1, skazí, ...

(3)

Rozhodnutia podľa odsekov 1 a 2 robí predseda senátu, v prípravnom konaní prokurátor, vyšetrovateľ ...

§ 81
(1)

Ak bola obvineným vydaná alebo mu odňatá vec, ktorú získal alebo pravdepodobne získal trestným ...

(2)

Ak uplatnil v lehote uvedenej v odseku 1 nárok na vec niekto iný ako obvinený, postupuje sa podľa ...

(3)

Ak ide o vec bezcennú, možno ju zničiť a ak ide o vec nepatrnej ceny, možno ju odovzdať národnému ...

(4)

Opatrenia a rozhodnutia uvedené v odsekoch 1 až 3 robí predseda senátu a v prípravnom konaní prokurátor, ...

Štvrtý oddiel
Domová a osobná prehliadka

§ 82
Dôvody domovej a osobnej prehliadky
(1)

Domovú prehliadku možno vykonať, ak je dôvodné podozrenie, že v byte alebo v inej miestnosti alebo ...

(2)

Osobnú prehliadku možno vykonať, ak je dôvodné podozrenie, že niekto má pri sebe vec dôležitú ...

(3)

U osoby zadržanej a u osoby, ktorá má byť dodaná alebo ktorá sa berie do väzby, možno vykonať ...

§ 83
Príkaz na prehliadku
(1)

Nariadiť domovú alebo osobnú prehliadku je oprávnený predseda senátu, v prípravnom konaní prokurátor, ...

(2)

Ak nevykoná domovú alebo osobnú prehliadku orgán, ktorý ju nariadil, vykoná ju na jeho príkaz ...

(3)

Bez príkazu alebo súhlasu uvedeného v odseku 1 môže vyšetrovateľ alebo vyhľadávací orgán ...

§ 84
Predchádzajúci výsluch

Domovú alebo osobnú prehliadku možno vykonať len po predchádzajúcom výsluchu toho, u koho alebo ...

§ 85
Výkon prehliadky
(1)

Orgán vykonávajúci domovú prehliadku je povinný umožniť osobe, u ktorej sa prehliadka vykonáva, ...

(2)

K výkonu domovej a osobnej prehliadky treba pribrať osobu, ktorá nie je na veci zúčastnená. Orgán ...

(3)

V zápisnici o prehliadke treba tiež uviesť, či boli dodržané ustanovenia o predchádzajúcom výsluchu, ...

(4)

Osobe, u ktorej bola prehliadka vykonaná, vydá orgán, ktorý ju vykonal, hneď, a ak to nie je možné, ...

Piaty oddiel
Zadržanie a otvorenie zásielok

§ 86
Zadržanie zásielok
(1)

Ak je na objasnenie skutočností závažných pre trestné konanie nevyhnutné zistiť obsah nedoručených ...

(2)

Bez nariadenia uvedeného v odseku 1 môže byť preprava zásielky zadržaná na príkaz vyšetrovateľa ...

§ 87
Otvorenie zásielok
(1)

Zásielku vydanú podľa § 86 ods. 1 smie otvoriť len predseda senátu a v prípravnom konaní prokurátor, ...

(2)

Otvorená zásielka sa odovzdá adresátovi, a ak nie je jeho pobyt známy, niektorému z jeho rodinných ...

(3)

Zásielka, ktorej otvorenie sa neuznalo za potrebné, odovzdá sa hneď adresátovi alebo sa vráti ...

Šiesty oddiel

§ 88

Zrušený

PIATA HLAVA
DOKAZOVANIE

§ 89
Všeobecné ustanovenie
(1)

V trestnom stíhaní treba dokazovať najmä

a)

či sa stal skutok, v ktorom sa vidí trestný čin,

b)

či tento skutok spáchal obvinený a z akých pohnútok,

c)

okolnosti, ktoré majú vplyv na stupeň nebezpečnosti činu pre spoločnosť,

d)

okolnosti závažné pre posúdenie osobných pomerov páchateľa,

e)

okolnosti umožňujúce určenie povahy a výšky škody spôsobenej trestným činom,

f)

okolnosti, ktoré viedli k trestnej činnosti alebo umožnili jej spáchanie.

(2)

Za dôkaz môže poslúžiť všetko, čo môže prispieť k objasneniu veci, najmä výpovede obvineného ...

Prvý oddiel
§ 90
Predvolanie a predvedenie
(1)

Ak sa neustanoví obvinený, ktorý bol riadne predvolaný, na výsluch bez dostatočného ospravedlnenia, ...

(2)

Obvinený môže byť predvedený i bez predchádzajúceho predvolania, ak je to nevyhnutné pre úspešné ...

(3)

O predvedenie treba požiadať príslušný orgán Sboru národnej bezpečnosti; ak však ide o mladistvého, ...

Výsluch obvineného
§ 91
(1)

Výsluch obvineného sa vykonáva tak, aby poskytol pokiaľ možno úplný a jasný obraz o skutočnostiach ...

(2)

Ak je obvinených viac, vyslúchajú sa oddelene.

§ 92
(1)

Pred prvým výsluchom treba vždy zistiť totožnosť obvineného, jeho rodinné, majetkové a zárobkové ...

(2)

Obvinenému musí byť daná možnosť k obvineniu sa podrobne vyjadriť, najmä súvisle opísať skutočnosti, ...

(3)

Obvinenému môžu sa klásť otázky na doplnenie výpovede alebo odstránenie neúplnosti, nejasnosti ...

§ 93
(1)

Obvinenému sa môže dovoliť, aby skôr než dá odpoveď, nazrel do písomných poznámok, ktoré ...

(2)

Ak sa má výsluchom zistiť totožnosť nejakej osoby alebo veci, vyzve sa obvinený, aby ju opísal; ...

(3)

Ak to treba na zistenie pravosti rukopisu, môže byť obvinený vyzvaný, aby napísal potrebný počet ...

§ 94
(1)

Ak výpoveď obvineného v závažných okolnostiach nesúhlasí s výpoveďou svedka alebo spoluobvineného ...

(2)

Osoby postavené tvárou v tvár môžu si klásť navzájom otázky len so súhlasom vyslúchajúceho. ...

§ 95
(1)

Výpoveď obvineného sa do zápisnice zapíše spravidla podľa diktátu vyslúchajúceho, v priamej ...

(2)

Ak nejde o zápisnicu o hlavnom pojednávaní alebo o verejnom zasadnutí, musí byť zápisnica po ...

(3)

Zápisnicu o výsluchu, ktorý bol vykonaný bez pribratia zapisovateľa, treba vyslúchanému pred ...

§ 96

Zrušený

Druhý oddiel
§ 97
Povinnosť svedčiť

Každý je povinný na predvolanie sa ustanoviť a vypovedať ako svedok o tom, čo mu je známe o trestnom ...

§ 98
Predvolanie a predvedenie

Ak sa svedok, hoci bol riadne predvolaný, bez dostatočného ospravedlnenia neustanoví, môže byť ...

§ 99
Zákaz výsluchu
(1)

Svedok nesmie byť vyslúchnutý o okolnostiach, ktoré tvoria štátne tajomstvo, ktoré je povinný ...

(2)

Svedok nesmie byť vyslúchaný tiež vtedy, keby svojou výpoveďou porušil štátom uloženú povinnosť ...

(3)

Zákaz výsluchu podľa odseku 2 sa nevzťahuje na svedeckú výpoveď týkajúcu sa trestného činu, ...

§ 100
Právo odoprieť výpoveď
(1)

Právo odoprieť výpoveď ako svedok má príbuzný obvineného v pokolení priamom, jeho súrodenec, ...

(2)

Svedok je oprávnený odoprieť vypovedať, ak by výpoveďou spôsobil nebezpečenstvo trestného stíhania ...

(3)

Odoprieť výpoveď ako svedok nemôže však ten, kto má povinnosť trestný čin, ktorého sa svedecká ...

Výsluch svedka
§ 101
(1)

Pred výsluchom svedka treba vždy zistiť jeho totožnosť, jeho pomer k obvinenému, poučiť ho o ...

(2)

Na začiatku výsluchu treba sa svedka opýtať na pomer k prejednávanej veci a k stranám a podľa ...

(3)

Svedkovi sa môžu klásť otázky na doplnenie výpovede alebo na odstránenie neúplnosti, nejasnosti ...

(4)

Ak to treba na zistenie pravosti rukopisu, môže sa svedkovi prikázať, aby napísal potrebný počet ...

§ 102
(1)

Ak je ako svedok vyslúchaná osoba mladšia ako pätnásť rokov o okolnostiach, ktorých oživovanie ...

(2)

V ďalšom konaní má byť taká osoba vyslúchnutá znova len v nevyhnutných prípadoch. V konaní ...

§ 103

Ustanovenia § 93 ods. 1 a 2, § 94 a 95 o výsluchu obvineného sa použijú primerane i na výsluch ...

§ 104
Svedočné
(1)

Svedok má nárok na náhradu nevyhnutných výdavkov a ušlej odmeny za prácu (svedočné). Nárok ...

(2)

Výšku svedočného určí ten, kto svedka predvolal, a v konaní pred súdom predseda senátu.

Tretí oddiel
Pribranie znalca
§ 105
(1)

Ak sú na objasnenie skutočnosti dôležitej pre trestné konanie potrebné odborné znalosti, priberie ...

(2)

Ak ide o objasnenie skutočnosti obzvlášť dôležitej, treba pribrať dvoch znalcov. Dvoch znalcov ...

§ 106

Znalec musí byť v predvolaní upozornený na následky neustanovenia sa (§ 66) a na povinnosť bez ...

§ 107
Príprava posudku
(1)

Znalcovi, ktorý je poverený úkonom, sa poskytnú potrebné vysvetlenia zo spisu a vymedzia sa jeho ...

(2)

Znalcovi sa spravidla uloží, aby posudok vypracoval písomne.

§ 108
Výsluch znalca
(1)

Ak vypracoval znalec posudok písomne, postačí, aby sa pri výsluchu naň odvolal a ho potvrdil. Ak ...

(2)

Ak sa pribralo viac znalcov, ktorí dospeli po vzájomnej porade k súhlasným záverom, podá za všetkých ...

(3)

V prípravnom konaní možno od výsluchu znalca upustiť, ak nemá vyhľadávací orgán, vyšetrovateľ ...

§ 109
Vady posudku

Ak je pochybnosť o správnosti posudku alebo ak je posudok nejasný alebo neúplný, treba požiadať ...

§ 110
Posudok ústavu
(1)

Vo výnimočných, obzvlášť obťažných prípadoch, vyžadujúcich osobitné vedecké posúdenie, ...

(2)

Štátny orgán alebo štátny ústav podá posudok písomne. V ňom označí osobu, ktorá posudok ...

§ 111
Použitie osobitných predpisov o znalcoch
(1)

O ustanovovaní znalca, o spôsobilosti na túto funkciu a o vylúčení z nej, o práve odoprieť vykonanie ...

(2)

Výšku znalečného určí ten, kto znalca pribral, a v konaní pred súdom predseda senátu. Proti ...

Štvrtý oddiel
§ 112
(1)

Vecnými dôkazmi sú predmety, ktorými alebo na ktorých bol trestný čin spáchaný, iné predmety, ...

(2)

Listinnými dôkazmi sú listiny, ktoré svojím obsahom dokazujú alebo vyvracajú dokazovanú skutočnosť ...

Piaty oddiel
§ 113
Účel ohliadky a zápisnica o nej
(1)

Ohliadka sa robí, ak majú byť priamym pozorovaním objasnené skutočnosti dôležité pre trestné ...

(2)

Zápisnica o ohliadke musí poskytovať úplný a verný obraz predmetu ohliadky; majú sa preto k nej ...

§ 114
Prehliadka tela a iné podobné úkony
(1)

Prehliadke tela je povinný podrobiť sa každý, ak nevyhnutne treba zistiť, či sú na jeho tele ...

(2)

Ak na dôkaz treba vykonať skúšku krvi alebo iný obdobný úkon, je osoba, o ktorú ide, povinná ...

(3)

O povinnosti podľa odsekov 1 a 2 treba túto osobu poučiť s upozornením na následky nevyhovenia ...

§ 115
Prehliadka a pitva mŕtvoly a jej exhumácia
(1)

Ak vznikne podozrenie, že smrť človeka bola spôsobená trestným činom, musí byť mŕtvola prehliadnutá ...

(2)

Exhumáciu mŕtvoly môže nariadiť predseda senátu a v prípravnom konaní prokurátor.

Vyšetrenie duševného stavu
§ 116
(1)

Ak treba vyšetriť duševný stav obvineného, priberú sa k tomu vždy dvaja znalci z odboru psychiatrie. ...

(2)

Ak nemožno duševný stav vyšetriť inak, môže súd a v prípravnom konaní prokurátor alebo vyšetrovateľ ...

(3)

Ak zistia znalci u obvineného príznaky nasvedčujúce jeho nepríčetnosti alebo zmenšenej príčetnosti, ...

§ 117

Pozorovanie duševného stavu nemá trvať dlhšie ako dva mesiace; do toho času treba podať posudok. ...

§ 118

Ak sú závažné pochybnosti, či nie je u svedka, ktorého výpoveď je pre rozhodnutie obzvlášť ...

ŠIESTA HLAVA
ROZHODNUTIA

§ 119
Spôsob rozhodovania
(1)

Súd rozhoduje rozsudkom, kde to zákon výslovne ustanovuje; v ostatných prípadoch rozhoduje uznesením. ...

(2)

Ostatné orgány činné v trestnom konaní rozhodujú, ak zákon neustanovuje niečo iné uznesením. ...

Prvý oddiel
Obsah rozsudku
§ 120
(1)

Rozsudok po úvodných slovách „V mene republiky“ musí obsahovať

a)

označenie súdu, o ktorého rozsudok ide, a ak nejde o rozsudok pléna Najvyššieho súdu, aj mená ...

b)

deň a miesto vyhlásenia rozsudku,

c)

výrok rozsudku s uvedením zákonných ustanovení, ktoré boli použité,

d)

odôvodnenie a

e)

poučenie o opravnom prostriedku.

(2)

Obžalovaný musí byť v rozsudku označený údajom svojho mena a priezviska, dňa a miesta narodenia, ...

(3)

Výrok, ktorým sa obžalovaný uznáva za vinného, alebo ktorým sa spod obžaloby oslobodzuje, musí ...

§ 121
Do rozsudku, ktorým sa rozhoduje otázka viny, pojme súd tiež výrok
a)

o náhrade škody, ak bol nárok na jej náhradu včas uplatnený (§ 43 ods. 2),

b)

o ochrannom opatrení, ak o ňom bolo na hlavnom pojednávaní alebo na verejnom zasadnutí konanom ...

§ 122
(1)

Odsudzujúci rozsudok musí obsahovať výrok o treste s uvedením zákonných ustanovení, podľa ktorých ...

(2)

Vo výroku oslobodzujúceho rozsudku musí sa uviesť, o ktorý z dôvodov uvedených v § 226 sa oslobodenie ...

§ 123

Súd, ktorý rozhoduje znovu vo veci, v ktorej skorší rozsudok bol na podklade odvolania, sťažnosti ...

§ 124

V rozsudku, ktorým ukladá súhrnný trest, musí súd označiť tie skoršie rozsudky, z ktorých ...

§ 125

V odôvodnení rozsudku súd stručne a jasne vyloží, ktoré skutočnosti vzal za dokázané a o ktoré ...

Porada a hlasovanie o rozsudku
§ 126
Pri porade o rozsudku, ktorým sa rozhoduje o vine a treste, posúdi súd najmä
a)

či sa stal skutok, pre ktorý je obžalovaný stíhaný,

b)

či tento skutok má všetky znaky niektorého trestného činu,

c)

či tento skutok spáchal obžalovaný,

d)

či je obžalovaný za tento skutok trestne zodpovedný,

e)

či trestnosť skutku nezanikla,

f)

či prijíma záruku ponúknutú spoločenskou organizáciou za nápravu obžalovaného,

g)

či a aký trest má byť obžalovanému uložený,

h)

či a v akom rozsahu má byť obžalovanému uložená povinnosť nahradiť poškodenému škodu,

ch)

či a aké ochranné opatrenie má byť uložené.

§ 127
(1)

Na porade a hlasovaní nesmie byť okrem sudcov zúčastnivších sa pojednávania, ktoré rozsudku ...

(2)

Pri hlasovaní rozhoduje väčšina hlasov. Ak nemožno väčšinu dosiahnuť, pripočítavajú sa hlasy ...

(3)

Každý člen senátu musí hlasovať, aj keď bol v niektorej predchádzajúcej otázke prehlasovaný. ...

(4)

Sudcovia, ktorí vykonávajú svoju funkciu popri svojom zamestnaní, hlasujú pred ostatnými sudcami. ...

(5)

O hlasovaní sa spíše osobitná zápisnica (§ 58).

§ 128
Vyhlásenie rozsudku
(1)

Rozsudok treba vždy vyhlásiť; vyhlasuje ho predseda senátu.

(2)

Vyhlasujú sa úvodné slová „V mene republiky“, úplné znenie výroku, aspoň podstatná časť ...

(3)

Rozsudok sa vyhlási spravidla hneď po ukončení pojednávania, ktoré rozsudku predchádzalo; ak ...

§ 129
Vyhotovenie rozsudku
(1)

Každý rozsudok treba vyhotoviť písomne. Vyhotovenie rozsudku musí byť v zhode s obsahom rozsudku, ...

(2)

Ak nebol rozsudok písomne vyhotovený už na porade, vyhotoví ho spravidla do piatich dní po vyhlásení ...

(3)

Ak nemôže predseda senátu ani iný jeho člen vyhlásený rozsudok písomne vyhotoviť pre prekážku ...

(4)

Vyhotovenie rozsudku podpíše predseda senátu a ten, kto ho vypracoval. Ak nemôže predseda senátu ...

§ 130
Doručenie rozsudku
(1)

Rozsudok sa v odpise doručí obžalovanému, prokurátorovi, zúčastnenej osobe a poškodenému, ktorý ...

(2)

Ak má obžalovaný obhajcu alebo zákonného zástupcu, doručí sa odpis rozsudku aj im.

(3)

Ak majú zúčastnená osoba alebo poškodený zákonného zástupcu, doručí sa odpis rozsudku len ...

(4)

Ak vystupoval na hlavnom pojednávaní spoločenský obžalobca alebo spoločenský obhajca, doručí ...

§ 131
Oprava vyhotovenia rozsudku
(1)

Predseda senátu môže osobitným uznesením kedykoľvek opraviť pisárske chyby a iné zrejmé nesprávnosti, ...

(2)

Odpis uznesenia o oprave sa doručí všetkým osobám, ktorým bol doručený odpis rozsudku.

(3)

Proti rozhodnutiu o oprave podľa odseku 1 je prípustná sťažnosť, ktorá má odkladný účinok. ...

(4)

Po právoplatnosti uznesenia o oprave sa oprava výkoná tak na vyhotovení rozsudku, ako aj v odpisoch, ...

§ 132
Oprava odpisu rozsudku
(1)

Nesprávnosti, ku ktorým došlo v odpisoch rozsudku, opraví predseda senátu osobitným uznesením, ...

(2)

Odpis uznesenia o oprave sa doručí všetkým osobám, ktorým bol doručený chybný odpis rozsudku. ...

(3)

Oprava sa urobí na všetkých chybných odpisoch rozsudku, ktoré sa od osôb, ktorým boli doručené, ...

§ 133
Účinky opravy

Ak sa oprava vyhotovenia rozsudku alebo oprava odpisu rozsudku podstatne dotkla obsahu niektorého z ...

Druhý oddiel
§ 134
Obsah uznesenia
(1)

Uznesenie musí obsahovať

a)

označenie orgánu, o ktorého rozhodnutie ide,

b)

deň a miesto rozhodnutia,

c)

výrok uznesenia s uvedením zákonných ustanovení, ktoré boli použité,

d)

odôvodnenie a

e)

poučenie o opravnom prostriedku.

(2)

V odôvodnení treba, ak to prichádza podľa povahy veci do úvahy, najmä uviesť skutočnosti, ktoré ...

§ 135
Vyhlásenie uznesenia

Vyhlásiť treba len tie uznesenia, ktoré boli urobené pri úkone vykonávanom za účasti osoby, ...

§ 136
Vyhotovenie uznesenia
(1)

Netreba vyhotovovať uznesenia, ktorými sa len upravuje priebeh konania alebo spôsob vykonania dôkazov ...

(2)

Rovnako netreba vyhotovovať uznesenia, ktoré sú zapísané v plnom svojom znení v zápisnici o úkone, ...

§ 137
Oznamovanie uznesenia
(1)

Uznesenie treba oznámiť osobe, ktorej sa priamo dotýka, ako aj osobe, ktorá naň dala svojím návrhom ...

(2)

Ak má osoba, ktorej treba uznesenie oznámiť, obhajcu, prípadne splnomocnenca, postačí, že uznesenie ...

(3)

Ak sa však oznamuje obvinenému, ktorý je pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo ktorého ...

(4)

Uznesenie, ktorým sa rozhodlo o opravnom prostriedku, sa prokurátorovi, osobe, ktorej sa rozhodnutie ...

§ 138
Použitie ustanovení o rozsudku

Ak tento oddiel neobsahuje osobitné ustanovenia, použijú sa na uznesenie primerane ustanovenia prvého ...

Tretí oddiel
§ 139
Právoplatnosť a vykonateľnosť rozsudku
(1)

Rozsudok je právoplatný, a ak neustanovuje tento zákon niečo iné, aj vykonateľný,

a)

ak zákon proti nemu odvolanie nepripúšťa,

b)

ak zákon síce proti nemu pripúšťa odvolanie, avšak

aa)

odvolanie v lehote podané nebolo,

bb)

oprávnené osoby sa odvolania výslovne vzdali alebo ho výslovne vzali späť alebo

cc)

podané odvolanie bolo zamietnuté.

(2)

Odvolanie podané len poškodeným a odvolanie podané len zúčastnenou osobou nebráni tomu, aby ostatné ...

(3)

Ak bola lehota na podanie odvolania zmeškaná, avšak bola podaná oprávnenou osobou žiadosť o navrátenie ...

§ 140
Právoplatnosť a vykonateľnosť uznesenia
(1)

Uznesenie je právoplatné a vykonateľné,

a)

ak zákon proti nemu nepripúšťa sťažnosť,

b)

ak zákon síce proti nemu pripúšťa sťažnosť, avšak

aa)

sťažnosť v lehote podaná nebola,

bb)

oprávnené osoby sa sťažnosti výslovne vzdali alebo ju výslovne vzali späť alebo

cc)

podaná sťažnosť bola zamietnutá.

(2)

Uznesenie je vykonateľné, aj keď doteraz nenadobudlo právoplatnosť, ak zákon proti nemu síce ...

(3)

Sťažnosť, ktorá sa týka len niektorej z viacerých osôb alebo len niektorej z viacerých vecí, ...

(4)

Ak bola lehota na podanie sťažnosti majúcej odkladný účinok zmeškaná, avšak bola podaná oprávnenou ...

SIEDMA HLAVA
SŤAŽNOSŤ A KONANIE O NEJ

§ 141
Prípustnosť a účinok
(1)

Opravným prostriedkom proti uzneseniu je sťažnosť.

(2)

Sťažnosťou možno napadnúť každé uznesenie vyšetrovateľa alebo vyhľadávacieho orgánu. Uznesenie ...

(3)

Sťažnosť má odkladný účinok, len kde to zákon výslovne ustanovuje.

§ 142
Oprávnené osoby
(1)

Ak neustanovuje zákon niečo iné, môže sťažnosť podať osoba, ktorej sa uznesenie priamo dotýka ...

(2)

Proti uzneseniu o väzbe a o ochrannom liečení môžu podať sťažnosť v prospech obvineného aj ...

§ 143
Lehota a miesto na podanie
(1)

Sťažnosť sa podáva u orgánu, proti uzneseniu ktorého sťažnosť smeruje, a to do troch dní od ...

(2)

Osobám, ktoré podľa ustanovenia § 142 ods. 2 môžu podať sťažnosť v prospech obvineného, končí ...

§ 144
Vzdanie sa a vzatie sťažnosti späť
(1)

Oprávnená osoba sa môže sťažnosti výslovne vzdať.

(2)

Oprávnená osoba môže podanú sťažnosť vziať výslovne späť, dokiaľ sa o nej nerozhodlo. Sťažnosť ...

(3)

Sťažnosť podaná v prospech obvineného inou oprávnenou osobou alebo za obvineného obhajcom alebo ...

(4)

Vzatie sťažnosti späť vezme, ak niet prekážok, uznesením na vedomie orgán povolaný na rozhodnutie ...

§ 145
Dôvody sťažnosti
(1)

Uznesenie možno napadnúť

a)

pre nesprávnosť niektorého jeho výroku alebo

b)

pre porušenie ustanovení o konaní, ktoré uzneseniu predchádzalo, ak toto porušenie mohlo spôsobiť ...

(2)

Sťažnosť možno oprieť o nové skutočnosti a dôkazy.

§ 146
Konanie pred orgánom, proti uzneseniu ktorého sťažnosť smeruje
(1)

Orgán, proti uzneseniu ktorého sťažnosť smeruje, môže jej sám vyhovieť, ak sa nedotkne zmena ...

(2)

Ak lehota na podanie sťažnosti už všetkým oprávneným osobám uplynula a sťažnosti sa nevyhovelo ...

a)

vyšetrovateľ alebo vyhľadávací orgán prokurátorovi, ktorý vykonáva nad prípravným konaním ...

b)

prokurátor nadriadenému prokurátorovi,

c)

predseda senátu okresného súdu nadriadenému krajskému súdu, predseda senátu krajského súdu ...

Rozhodnutie nadriadeného orgánu
§ 147
(1)

Pri rozhodovaní o sťažnosti preskúma nadriadený orgán

a)

správnosť všetkých výrokov napadnutého uznesenia, proti ktorým môže sťažovateľ podať sťažnosť, ...

b)

konanie predchádzajúce napadnutému uzneseniu.

(2)

Ak sa týka sťažnosť len niektorej z viacerých osôb alebo len niektorej z viacerých vecí, o ktorých ...

§ 148
(1)

Nadriadený orgán zamietne sťažnosť,

a)

ak nie je prípustná,

b)

ak bola podaná oneskorene, osobou neoprávnenou, osobou, ktorá sa jej výslovne vzdala alebo ktorá ...

c)

ak nie je dôvodná.

(2)

Ako oneskorenú nemožno zamietnuť sťažnosť, ktorú oprávnená osoba podala oneskorene len preto, ...

§ 149
(1)

Ak nezamietne nadriadený orgán sťažnosť, zruší napadnuté uznesenie, ak je podľa povahy veci ...

a)

rozhodne vo veci sám, alebo

b)

uloží orgánu, proti rozhodnutiu ktorého sťažnosť smeruje, aby o veci znovu konal a rozhodol.

(2)

Súd rozhodujúci o sťažnosti proti uzneseniu o zastavení trestného stíhania môže tiež, ak je ...

(3)

Ak je vadná len časť napadnutého uznesenia a možno ju oddeliť od ostatných alebo ak sa týka ...

(4)

Ak vada záleží v tom, že v napadnutom uznesení niektorý výrok chýba alebo je neúplný, môže ...

(5)

Súd rozhodujúci o sťažnosti môže, ak to pokladá za nevyhnutné, nariadiť, aby vec bola znovu ...

(6)

Orgán, ktorému bola vec vrátená na nové prejednanie a rozhodnutie, je pri novom rozhodovaní viazaný ...

§ 150
(1)

Orgán rozhodujúci o sťažnosti nemôže z jej podnetu zmeniť uznesenie v neprospech osoby, ktorá ...

(2)

Ak zmení nadriadený orgán uznesenie v prospech obvineného z dôvodu, ktorý je na prospech aj niektorému ...

(3)

Ustanovenie odseku 1 platí primerane aj pre orgán, ktorému bola vec prikázaná na nové prejednanie ...

ÔSMA HLAVA
TROVY TRESTNÉHO KONANIA

§ 151
Trovy trestného konania, ktoré znáša štát

Trovy nevyhnutné na vykonanie trestného konania včítane vykonávacieho konania znáša štát; neznáša ...

Povinnosť na náhradu trov trestného konania
§ 152
(1)

Ak bol obžalovaný právoplatne uznaný za vinného, je povinný nahradiť štátu

a)

trovy spojené s výkonom väzby,

b)

trovy spojené s výkonom trestu odňatia slobody a

c)

paušálnou sumou ostatné trovy, ktoré znáša štát.

(2)

Dennú sadzbu pripadajúcu na trovy spojené s výkonom väzby a spôsob úhrady týchto trov určí ...

(3)

Paušálnu sumu uvedenú v odseku 1 písm. c) určí minister spravodlivosti vyhláškou.

(4)

Úhradu trov spojených s výkonom trestu odňatia slobody upravuje zákon o výkone trestu odňatia ...

§ 153
(1)

Kto podal celkom bezvýsledne návrh na obnovu konania, je povinný štátu nahradiť trovy konania ...

(2)

Povinnosť na náhradu podľa odseku 1 nepostihuje prokurátora a orgán poverený starostlivosťou ...

§ 154
Povinnosť na náhradu trov poškodeného

Ak bol poškodenému aspoň sčasti priznaný nárok na náhradu škody, je odsúdený, ktorému bola ...

Rozhodovanie o povinnosti na náhradu trov trestného konania a o ich výške
§ 155
(1)

O povinnosti na náhradu trov poškodeného a o ich výške (§ 154), ako aj o povinnosti na náhradu ...

(2)

Proti rozhodnutiu podľa odseku 1 je prípustná sťažnosť, ktorá má odkladný účinok.

§ 156

Ak trovy určené paušálnou sumou (§ 152 ods. 1 písm. c) a § 153 ods. 1) neboli zaplatené kolkovanými ...

DRUHÁ ČASŤ

PRÍPRAVNÉ KONANIE

§ 157
Všeobecné ustanovenie

Prokurátor, vyšetrovateľ a vyhľadávací orgán sú povinní organizovať svoju činnosť tak, aby ...

DEVIATA HLAVA
POSTUP PRED ZAČATÍM TRESTNÉHO STÍHANIA

§ 158
(1)

Prokurátor, vyšetrovateľ a vyhľadávací orgán sú povinní prijímať oznámenia o trestných ...

(2)

Vyhľadávacie orgány sú povinné robiť všetky potrebné opatrenia na odhalenie trestných činov ...

(3)

Na objasnenie oznámení o trestných činoch a ostatných podnetov na trestné stíhanie obstarávajú ...

(4)

Vysvetlenie podľa odseku 3 nesmie sa požadovať od toho, kto by ním porušil zákonom výslovne uloženú ...

§ 159
(1)

Ak nejde vo veci o podozrenie z trestného činu, prokurátor, vyšetrovateľ alebo vyhľadávací orgán ...

a)

odovzdanie veci miestnemu ľudovému súdu alebo národnému výboru na prejednanie previnenia,

b)

odovzdanie veci národnému výboru alebo inému orgánu na prejednanie priestupku, alebo

c)

odovzdanie veci inému orgánu na disciplinárne alebo kárne prejednanie.

(2)

Prokurátor, vyšetrovateľ alebo vyhľadávací orgán pred začatím trestného stíhania odloží ...

(3)

Prokurátor, vyšetrovateľ alebo vyhľadávací orgán môže pred začatím trestného stíhania

a)

uznesením odložiť vec, ak je trestné stíhanie neúčelné vzhľadom na okolnosti uvedené v § ...

b)

odovzdať vec na prejednanie miestnemu ľudovému súdu, ak ide o trestný čin menšej nebezpečnosti ...

c)

odovzdať vec na prejednanie miestnemu ľudovému súdu, ak prijal záruku spoločenskej organizácie ...

d)

odovzdať vec príslušnému orgánu na disciplinárne prejednanie, ak ide o trestný čin, ktorý možno ...

(4)

Uznesenie o odložení veci musí sa vždy doručiť oznamovateľovi, ktorý môže proti nemu podať ...

(5)

Miestnemu ľudovému súdu možno odovzdať len vec náležite objasnenú.

DESIATA HLAVA
ZAČATIE TRESTNÉHO STÍHANIA A ĎALŠÍ POSTUP V ŇOM

Prvý oddiel
Začatie trestného stíhania

§ 160
(1)

Ak zistené skutočnosti nasvedčujú tomu, že bol spáchaný trestný čin, a ak nie je dôvod pre ...

(2)

Vyšetrovateľ alebo vyhľadávací orgán začne trestné stíhanie a vykoná neodkladné úkony aj ...

Druhý oddiel
Vyšetrovanie

§ 161
Rozsah vyšetrovania a vyšetrovacie orgány
(1)

Vyšetrovanie sa vykonáva o trestných činoch, o ktorých sa nevykonáva vyhľadávanie (§ 168).

(2)

Vyšetrovanie sa vykonáva i o trestných činoch, o ktorých sa inak vykonáva vyhľadávanie,

a)

ak je obvinený vo väzbe, vo výkone trestu odňatia slobody alebo na pozorovaní v zdravotníckom ...

b)

ak ide o konanie proti mladistvému, ušlému alebo proti osobe, ktorá je pozbavená spôsobilosti ...

c)

ak to nariadi prokurátor.

(3)

Ak je potrebné vykonať vyšetrovanie aspoň o jednom z trestných činov, vykonáva sa vyšetrovanie ...

(4)

Vyšetrovanie vykonávajú vyšetrovatelia prokuratúry a vyšetrovatelia Sboru národnej bezpečnosti; ...

§ 162
Prijatie veci na vyšetrovanie

O prijatí veci na vyšetrovanie rozhodne vyšetrovateľ. Ak odmietne vec prijať, predloží spisy ...

§ 163
Vznesenie obvinenia
(1)

Ak je na podklade zistených skutočností dostatočne odôvodnený záver, že trestný čin bol spáchaný ...

(2)

Uznesenie o vznesení obvinenia musí obsahovať popis vyšetrovaného skutku s uvedením miesta, času, ...

(3)

Obvinenému sa uznesenie o vznesení obvinenia oznámi do troch dní, ak je však vyslúchaný skôr, ...

(4)

Ak vyjde v priebehu vyšetrovania najavo, že obvinený spáchal ďalší skutok, na ktorý sa uznesenie ...

(5)

Ak vyjde v priebehu vyšetrovania najavo, že skutok, pre ktorý bolo vznesené obvinenie, je iným ...

§ 164
Postup pri vyšetrovaní
(1)

Vyšetrovanie vykonáva vyšetrovateľ spravidla osobne. Úkony vykonané po začatí trestného stíhania ...

(2)

Vyšetrovateľ postupuje pri vyšetrovaní z vlastnej iniciatívy tak, aby čo najrýchlejšie a najúplnejšie ...

(3)

Dôkazy obstarávajú vyšetrovatelia bez rozdielu, či svedčia v prospech alebo neprospech obvineného. ...

(4)

Okrem prípadov, v ktorých je podľa tohto zákona potrebný súhlas prokurátora, robí vyšetrovateľ ...

(5)

Vyšetrovateľ je vo veciach, ktoré vyšetruje, oprávnený dávať vyhľadávacím orgánom pokyny ...

§ 165
Účasť obhajcov vo vyšetrovaní
(1)

Obhajca je už od vznesenia obvinenia oprávnený byť prítomný pri vyšetrovacích úkonoch; môže ...

(2)

Na vyšetrovacích úkonoch, ktorými sa konanie dopĺňa až po tom, keď bolo vyšetrovanie vyhlásené ...

(3)

Obhajcovi mladistvej osoby a osoby, ktorá pre svoje telesné alebo duševné chyby nie je schopná ...

(4)

Ak obhajca oznámi vyšetrovateľovi, že sa chce zúčastniť vyšetrovacieho úkonu, je vyšetrovateľ ...

§ 166
Skončenie vyšetrovania
(1)

Ak vyšetrovateľ uzná vyšetrovanie za skončené a jeho výsledky za postačujúce na podanie obžaloby, ...

(2)

Ak má obvinený obhajcu, treba ho na oboznamovanie s výsledkami vyšetrovania prizvať a umožniť ...

(3)

O oboznámení s výsledkami vyšetrovania treba upovedomiť obvineného a obhajcu najmenej tri dni ...

(4)

Doplnenie vyšetrovania, ktoré považuje za potrebné, je obhajca povinný navrhnúť už pri oboznamovaní ...

(5)

Vyšetrovateľ môže zamietnuť návrh obvineného alebo jeho obhajcu na doplnenie vyšetrovania odôvodneným ...

(6)

Ak sa obvinený alebo obhajca neustanovia bez oprávneného ospravedlnenia na oboznamovanie s výsledkami ...

(7)

Pri trestných činoch podľa prvej hlavy osobitnej časti Trestného zákona, o ktorých konajú v ...

(8)

Vyšetrovanie sa musí skončiť najneskoršie do dvoch mesiacov od začatia trestného stíhania. V ...

§ 167
Žiadosť o preskúmanie postupu vyšetrovateľa

Obvinený a poškodený majú právo kedykoľvek v priebehu vyšetrovania žiadať prokurátora, aby ...

Tretí oddiel
Vyhľadávanie

§ 168
Rozsah vyhľadávania a vyhľadávacie orgány
(1)

Vyhľadávanie sa vykonáva o trestných činoch rozkrádania majetku v socialistickom vlastníctve ...

(2)

Vyhľadávanie vykonávajú

a)

orgány Sboru národnej bezpečnosti

b)

v Sbore nápravnej výchovy aj poverené orgány tohto sboru o trestných činoch jeho príslušníkov, ...

c)

v ozbrojených silách aj velitelia alebo orgány nimi poverené o trestných činoch osôb podliehajúcich ...

(3)

Ako vyhľadávacie orgány v zmysle § 158 ods. 3, § 160 a 170 pôsobia aj

a)

náčelníci nápravnovýchovných ústavov alebo orgány nimi poverené, ak ide o trestné činy osôb ...

b)

orgány pohraničnej stráže vo veciach ochrany štátnych hraníc,

c)

kapitáni lodí pri diaľkových plavbách o trestných činoch spáchaných na tejto lodi.

§ 169
Postup pri vyhľadávaní
a)

obvinenie oznámi vyhľadávací orgán obvinenému najneskoršie na začiatku jeho prvého výsluchu ...

b)

ak vyhľadávací orgán nepovažuje doplnenie vyhľadávania navrhované obvineným alebo jeho obhajcom ...

c)

ustanovenia § 164 ods. 4 a § 165 ods. 1 sa vo vyhľadávaní nepoužijú;

d)

vyhľadávanie sa musí skončiť najneskoršie do jedného mesiaca od začatia trestného stíhania, ...

§ 170
Postup vyhľadávacieho orgánu vo veci, v ktorej je potrebné vykonať vyšetrovanie
(1)

Vyhľadávací orgán začne trestné stíhanie vo veci, v ktorej má vykonať vyšetrovanie, len ak ...

(2)

Po odovzdaní veci vyšetrovateľovi môže v nej vyhľadávací orgán vykonávať vyšetrovacie úkony ...

Štvrtý oddiel
Rozhodnutie vyšetrovateľa a vyhľadávacieho orgánu

§ 171
Postúpenie veci
(1)

Vyšetrovateľ alebo vyhľadávací orgán postúpi vec

a)

miestnemu ľudovému súdu, ak výsledky vyšetrovania alebo vyhľadávania ukazujú, že nejde o trestný ...

b)

inému orgánu ako miestnemu ľudovému súdu, ak výsledky vyšetrovania alebo vyhľadávania ukazujú, ...

(2)

Vyšetrovateľ alebo vyhľadávací orgán môže postúpiť vec

a)

miestnemu ľudovému súdu, ak výsledky vyšetrovania alebo vyhľadávania ukazujú, že ide o trestný ...

b)

miestnemu ľudovému súdu po prijatí záruky spoločenskej organizácie za podmienok uvedených v ...

c)

orgánu príslušnému na disciplinárne konanie, ak ide o trestný čin, ktorý možno vybaviť disciplinárne ...

(3)

Odpis uznesenia o postúpení veci treba doručiť obvinenému a poškodenému; prokurátorovi treba ...

§ 172
Zastavenie trestného stíhania
(1)

Vyšetrovateľ alebo vyhľadávací orgán zastaví trestné stíhanie

a)

ak je nepochybné, že sa nestal skutok, pre ktorý sa trestné stíhanie vedie,

b)

ak nie je tento skutok trestným činom a nie je dôvod na postúpenie veci,

c)

ak nie je dokázané, že skutok spáchal obvinený,

d)

ak je trestné stíhanie neprípustné (§ 11 ods. 1),

e)

ak obvinený nebol v čase činu pre nepríčetnosť trestne zodpovedný alebo

f)

ak zanikla trestnosť činu.

(2)

Vyšetrovateľ alebo vyhľadávací orgán môže zastaviť trestné stíhanie

a)

ak je trest, ku ktorému môže stíhanie viesť, celkom bez významu popri treste, ktorý pre iný ...

b)

ak o skutku obvineného bolo už rozhodnuté národným výborom alebo iným orgánom, disciplinárne, ...

(3)

Odpis uznesenia o zastavení trestného stíhania treba doručiť obvinenému a poškodenému; prokurátorovi ...

§ 173
Prerušenie trestného stíhania
(1)

Vyšetrovateľ alebo vyhľadávací orgán preruší trestné stíhanie

a)

ak nemožno pre neprítomnosť obvineného vec náležite objasniť,

b)

ak nemožno obvineného pre ťažkú chorobu postaviť pred súd,

c)

ak obvinený pre duševnú chorobu, ktorá nastala až po spáchaní činu, nie je schopný chápať ...

d)

ak je obvinený vydaný do cudziny alebo vyhostený alebo

e)

ak sa nepodarilo zistiť skutočnosti oprávňujúce vykonať trestné stíhanie proti určitej osobe. ...

(2)

Pred prerušením trestného stíhania treba urobiť všetko, čo je potrebné na zabezpečenie úspešného ...

(3)

Odpis uznesenia o prerušení trestného stíhania treba doručiť do 48 hodín prokurátorovi. Poškodeného ...

Piaty oddiel
Dozor prokurátora

§ 174
(1)

Dozor nad zachovávaním zákonnosti v prípravnom konaní vykonáva prokurátor.

(2)

Pri výkone tohto dozoru je prokurátor oprávnený:

a)

dávať záväzné pokyny na vyšetrovanie a na vyhľadávanie trestných činov;

b)

vyžadovať od vyšetrovateľov a vyhľadávacích orgánov spisy, dokumenty, materiály a zprávy o ...

c)

zúčastniť sa vykonávania úkonov vyšetrovateľov alebo vyhľadávacích orgánov, osobne vykonať ...

d)

vracať vec vyšetrovateľom alebo vyhľadávacím orgánom so svojimi pokynmi na doplnenie;

e)

zrušovať nezákonné a neodôvodnené rozhodnutia a opatrenia vyšetrovateľov a vyhľadávacích ...

f)

nariadiť v ktorejkoľvek veci, v ktorej možno vykonávať vyhľadávanie, aby sa v nej vykonalo vyšetrovanie; ...

g)

odňať ktorúkoľvek vec určitému vyšetrovateľovi a urobiť opatrenie, aby sa vec prikázala inému ...

§ 175
(1)

Iba prokurátor je oprávnený:

a)

podať obžalobu,

b)

vziať do väzby, vydať príkaz na dodanie do väzby a prepustiť z väzby,

c)

nariadiť zaistenie majetku obvineného a určiť, na ktoré prostriedky a veci sa toto zaistenie nevzťahuje, ...

d)

vykonať zabezpečenie nároku poškodeného na náhradu škody a obmedziť alebo zrušiť také zabezpečenie ...

e)

nariadiť exhumáciu mŕtvoly,

f)

navrhnúť vyžiadanie obvineného z cudziny,

g)

vykonať predbežné vyšetrenie v konaní o vydanie do cudziny.

(2)

Prokurátor je oprávnený uložiť orgánom Sboru národnej bezpečnosti vykonanie takých úkonov, ...

Šiesty oddiel
Obžaloba

§ 176
(1)

Ak výsledky vyšetrovania alebo vyhľadávania dostatočne odôvodňujú postavenie obvineného pred ...

(2)

Obžaloba sa môže podať len pre skutok, pre ktorý sa obvinenie vznieslo (§ 163) alebo oznámilo ...

§ 177
(1)

Obžaloba musí obsahovať

a)

označenie prokurátora a deň spísania obžaloby,

b)

meno a priezvisko obvineného, deň a miesto jeho narodenia, jeho zamestnanie a bydlisko, prípadne ...

c)

obžalobný návrh, v ktorom musí byť presne označený skutok, pre ktorý je obvinený stíhaný, ...

d)

odôvodnenie obžalobného návrhu, ktoré musí obsahovať opísanie skutkového deja s uvedením dôkazov, ...

e)

zoznam dôkazov, vykonanie ktorých na hlavnom pojednávaní prokurátor navrhuje.

(2)

V obžalobe môže tiež prokurátor navrhnúť, aby súd uložil obvinenému povinnosť nahradiť poškodenému ...

§ 178
(1)

Prokurátor v obžalobe navrhne, aby súd uložil ochranné liečenie alebo ochrannú výchovu alebo ...

(2)

Návrh uvedený v odseku 1 môže prokurátor urobiť aj samostatne.

Siedmy oddiel
Zverejňovanie výsledkov prípravného konania

§ 179

Výsledky prípravného konania môžu sa zverejňovať len so súhlasom vyšetrovateľa a prokurátora ...

TRETIA ČASŤ

KONANIE PRED SÚDOM

JEDENÁSTA HLAVA
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

§ 180
(1)

Trestné stíhanie pred súdom sa koná len na podklade obžaloby, ktorú podáva a pred súdom zastupuje ...

(2)

Pri podaní a zastupovaní obžaloby sa prokurátor spravuje zákonom a vnútorným presvedčením založeným ...

§ 181

Podanú obžalobu treba na súde najskôr preskúmať z toho hľadiska, či pre ďalšie konanie poskytuje ...

§ 182
(1)

Obžalobu, ktorá nebola ešte súdom prijatá, môže vziať prokurátor späť; vec sa tým vracia ...

(2)

Len čo súd obžalobu prijal, rozhoduje samostatne o všetkých otázkach súvisiacich s ďalším ...

(3)

Ak dôjde prokurátor po prijatí obžaloby súdom k presvedčeniu, že výsledky prejednávania veci ...

§ 183
(1)

Organizácie uvedené v § 4 ods. 1 môžu navrhnúť, aby sa na prejednaní veci na hlavnom pojednávaní ...

(2)

O návrhu spoločenskej organizácie podľa odseku 1 rozhodne súd; vyhovieť návrhu môže aj predseda ...

(3)

Spoločenský obžalobca, prípadne spoločenský obhajca tlmočí pri súdnom konaní stanovisko kolektívu ...

a)

všestranne, úplne a objektívne zistiť všetky okolnosti prípadu,

b)

zodpovedne posúdiť osobu obvineného,

c)

správne rozhodnúť o vine a treste,

d)

odhaliť príčiny, ktoré viedli k trestnej činnosti, a dať podnet na ich odstránenie.

§ 184
(1)

Súd je povinný pri prejednávaní veci zamerať sa tiež na objasnenie príčin, ktoré viedli k trestnej ...

(2)

Upozornenie podľa odseku 1 urobí súd aj vtedy, ak nevyužila socialistická organizácia poškodená ...

DVANÁSTA HLAVA
PREDBEŽNÉ PREJEDNANIE OBŽALOBY

§ 185
Všeobecné ustanovenie
(1)

Obžalobu podanú na súde preskúma predseda senátu a podľa jej obsahu a podľa obsahu spisu posúdi, ...

(2)

Na uľahčenie rozhodnutia môže vyslúchnuť obvineného a zadovážiť potrebné vysvetlenia.

§ 186
Dôvody pre predbežné prejednanie obžaloby
(1)

Predseda senátu nariadi predbežné prejednanie obžaloby, ak má za to,

a)

že vec patrí do príslušnosti iného súdu,

b)

že vec má byť postúpená miestnemu ľudovému súdu, orgánu príslušnému na disciplinárne konanie ...

c)

že sú tu okolnosti odôvodňujúce zastavenie trestného stíhania podľa § 172 ods. 1 alebo 2 alebo ...

d)

že skutok, ktorý je predmetom obžaloby, bude treba posudzovať podľa iného ustanovenia Trestného ...

e)

že prípravné konanie nebolo vykonané podľa zákona, najmä že v ňom boli porušené predpisy ...

f)

že vec je nedostatočne objasnená zo všetkých hľadísk, ktoré súd potrebuje pre svoje rozhodnutie, ...

(2)

Predseda senátu nariadi predbežné prejednanie obžaloby aj vtedy, keď spoločenská organizácia ...

(3)

Obžalobu treba vždy predbežne prejednať, ak obvinený je mladistvý alebo vo väzbe.

§ 187
Spôsob predbežného prejednania obžaloby
(1)

Predbežné prejednanie obžaloby sa koná na neverejnom zasadnutí.

(2)

Pri predbežnom prejednaní obžaloby preskúma súd vždy celú obžalobu; predseda senátu z tohto ...

(3)

Súd preskúma úplnosť dôkazného materiálu a opodstatnenosť obžaloby na základe spisu.

Rozhodnutie
§ 188
(1)

Po predbežnom prejednaní obžaloby súd

a)

postúpi vec príslušnému súdu, ak nie je sám na jej prejednanie príslušný,

b)

postúpi vec miestnemu ľudovému súdu alebo orgánu príslušnému na disciplinárne konanie, ak sú ...

c)

postúpi vec miestnemu ľudovému súdu alebo inému orgánu, ak sú tu okolnosti uvedené v § 171 ...

d)

trestné stíhanie zastaví, ak sú tu okolnosti uvedené v § 172 ods. 1,

e)

trestné stíhanie preruší, ak sú tu okolnosti uvedené v § 173 ods. 1 písm. a) až d),

f)

vráti vec prokurátorovi na došetrenie, ak to je potrebné na odstránenie vád prípravného konania ...

g)

obžalobu prijme.

(2)

Po predbežnom prejednaní obžaloby môže súd tiež

a)

rozhodnúť, že prijíma záruku spoločenskej organizácie za nápravu obvineného; v stíhaní potom ...

b)

zastaviť trestné stíhanie, ak sú tu okolnosti uvedené v § 172 ods. 2.

(3)

Proti rozhodnutiu podľa odseku 1 písm. a) až f) a podľa odseku 2 môže prokurátor podať sťažnosť, ...

§ 189

Postúpiť vec inému súdu nemôže súd, ktorému bola vec postúpená podľa § 188 ods. 1 písm. ...

§ 190
(1)

Ak má súd za to, že pri správnom použití zákona treba skutok, ktorý je predmetom obžaloby, ...

(2)

Ak došetrenie nie je potrebné, upozorní súd na možnosť odchylného právneho posúdenia skutku ...

§ 191
(1)

Ak vráti súd vec prokurátorovi na došetrenie, uvedie v uznesení, v ktorých smeroch treba prípravné ...

(2)

Len čo uznesenie o vrátení veci prokurátorovi na došetrenie nadobudlo právoplatnosť, vracia sa ...

(3)

Došetrenie podľa uznesenia uvedeného v odseku 1 treba vykonať v lehote do jedného mesiaca odo dňa, ...

§ 192

Ak je obvinený vo väzbe, rozhodne súd pri predbežnom prejednaní obžaloby vždy aj o ďalšom trvaní ...

§ 193
(1)

Ak spoločenská organizácia požiadala, aby bol na hlavné pojednávanie pribraný jej zástupca ako ...

(2)

Pri prijatí obžaloby rozhodne súd o rozsahu, v akom bude na hlavnom pojednávaní vykonávať dokazovanie, ...

§ 194
Prijatie obžaloby predsedom senátu

Ak niet dôvodu na predbežné prejednanie obžaloby, rozhodne o prijatí obžaloby predseda senátu. ...

§ 195
Nové predbežné prejednanie obžaloby
(1)

Ak sa rozhodne prokurátor vo veci, ktorá mu bola vrátená na došetrenie, opäť pre podanie obžaloby, ...

(2)

Za podmienok uvedených v § 186 sa obžaloba znovu predbežne prejedná tiež na súde, ktorému bola ...

TRINÁSTA HLAVA
HLAVNÉ POJEDNÁVANIE

Prvý oddiel
Príprava hlavného pojednávania

§ 196
Doručenie obžaloby
(1)

Obžalobu hneď po prijatí dá predseda senátu v odpise doručiť obžalovanému a jeho obhajcovi, ...

(2)

Osoby, ktorým sa odpis obžaloby doručuje, treba súčasne vyzvať, aby návrhy na vykonanie ďalších ...

(3)

Odpis obžaloby musí byť doručený najneskoršie s predvolaním na hlavné pojednávanie alebo s ...

§ 197
Náhradný sudca
(1)

Ak bude hlavné pojednávanie podľa očakávania trvať dlhší čas, zariadi predseda súdu, aby sa ...

(2)

Náhradný sudca má pri hlavnom pojednávaní postavenie člena senátu. Porady a hlasovania sa však ...

§ 198
Nariadenie hlavného pojednávania
(1)

Deň hlavného pojednávania určí predseda senátu tak, aby obžalovaný od doručenia predvolania, ...

(2)

O hlavnom pojednávaní sa upovedomí prokurátor, zákonný zástupca a obhajca obžalovaného, ako ...

(3)

Pri nariadení hlavného pojednávania urobí predseda senátu tiež všetky opatrenia potrebné na ...

Druhý oddiel
Verejnosť hlavného pojednávania

§ 199
(1)

Hlavné pojednávanie koná súd zásadne verejne.

(2)

Má pritom na zreteli, aby pracujúcim bola poskytnutá v najširšej miere príležitosť sledovať ...

§ 200
(1)

Verejnosť pri hlavnom pojednávaní môže byť vylúčená, len keby verejné prejednávanie veci ...

(2)

Rozsudok musí byť vyhlásený vždy verejne.

(3)

O vylúčení verejnosti rozhodne súd po vypočutí strán uznesením, ktoré verejne vyhlási.

§ 201
(1)

Aj keď verejnosť nebola vylúčená podľa § 200, môže súd odoprieť prístup na hlavné pojednávanie ...

(2)

Aj keď verejnosť bola vylúčená podľa § 200, môže súd z dôležitých dôvodov povoliť jednotlivým ...

(3)

Ak bola verejnosť vylúčená pre ohrozenie štátneho, hospodárskeho alebo služobného tajomstva, ...

Tretí oddiel
Otvorenie hlavného pojednávania

§ 202
Prítomnosť na hlavnom pojednávaní
(1)

Hlavné pojednávanie sa koná za stálej prítomnosti všetkých členov senátu, zapisovateľa a prokurátora. ...

(2)

V neprítomnosti obžalovaného môže sa hlavné pojednávanie vykonať, len ak súd má za to, že ...

a)

obžaloba bola obžalovanému riadne doručená a obžalovaný bol na hlavné pojednávanie včas a ...

b)

o skutku, ktorý je predmetom obžaloby, bol obžalovaný už niektorým orgánom činným v trestnom ...

(3)

Hlavné pojednávanie v neprítomnosti obžalovaného nemožno konať, ak je obžalovaný vo väzbe ...

Vedenie hlavného pojednávania
§ 203
(1)

Hlavné pojednávanie vedie predseda senátu.

(2)

Je povinný pritom dbať, aby bola zachovaná dôstojnosť a vážnosť súdneho pojednávania, aby ...

(3)

Kto sa cíti opatrením predsedu senátu pri vedení hlavného pojednávania ukrátený, môže žiadať, ...

§ 204
(1)

Osoby, ktoré rušia poriadok, môže predseda senátu z pojednávacej siene vykázať.

(2)

Obžalovaný môže byť vykázaný len uznesením senátu po predchádzajúcej výstrahe, a to len ...

Začiatok hlavného pojednávania
§ 205
(1)

Hlavné pojednávanie otvorí predseda senátu oznámením veci, ktorá bude prejednávaná; potom predseda ...

(2)

Ak sa niektorá z predvolaných osôb neustanovila, rozhodne súd po vypočutí prítomných strán, ...

§ 206
(1)

Po vykonaní úkonov uvedených v § 205 predseda senátu vyzve prokurátora, aby predniesol obžalobu. ...

(2)

Ak urobil prokurátor v obžalobe návrh, aby obžalovanému bola uložená povinnosť nahradiť poškodenému ...

(3)

Ak uplatňuje práva poškodeného osoba, ktorej toto právo zrejme nepatrí, vysloví súd uznesením, ...

(4)

Podľa odseku 3 postupuje súd aj vtedy, keď bránia účasti poškodeného okolnosti uvedené v § ...

Štvrtý oddiel
Dokazovanie

Výsluch obžalovaného
§ 207
(1)

Po prednesení obžaloby a vyjadrení poškodeného vyslúchne predseda senátu obžalovaného na obsah ...

(2)

Zápisnica o predchádzajúcej výpovedi obžalovaného sa prečíta len vtedy, ak sa koná v neprítomnosti ...

§ 208

Ak je obžalovaných niekoľko, predseda senátu môže urobiť opatrenia, aby obžalovaný bol vyslúchaný ...

Vykonávanie ďalších dôkazov
§ 209

Predseda senátu má dbať na to, aby svedok ešte nevyslúchnutý nebol prítomný pri výsluchu obžalovaného ...

§ 210

Ak znalec nepodal ešte vo veci písomný posudok alebo sa od neho odchyľuje alebo ho dopĺňa, môže ...

§ 211
(1)

Namiesto výsluchu svedka alebo znalca na hlavnom pojednávaní možno čítať zápisnicu o ich výpovedi ...

a)

prokurátor i obžalovaný s tým súhlasia, alebo

b)

osobný výsluch svedka alebo znalca by bol spojený s neprimeranými ťažkosťami alebo trovami.

(2)

Zápisnica o výpovedi spoluobžalovaného alebo svedka sa prečíta aj vtedy, ak taká osoba

a)

zomrela alebo sa stala nezvestnou, pre trvalý pobyt v cudzine nedosiahnuteľnou alebo ochorela na chorobu, ...

b)

na hlavnom pojednávaní bez oprávnenia odoprela vypovedať alebo sa odchyľuje v podstatných bodoch ...

(3)

Zápisnicu o výpovedi svedka, ktorý má právo odoprieť výpoveď podľa § 100, možno čítať ...

§ 212

Posudky a správy štátnych orgánov, štátnych ústavov alebo iných orgánov, ktoré plnia úlohy ...

§ 213
(1)

Listiny, ktorými sa vykonáva dôkaz, sa na hlavnom pojednávaní prečítajú a umožní sa nazrieť ...

(2)

Iné vecné dôkazy sa predložia stranám, a ak je to potrebné, aj svedkom a znalcom.

§ 214

Obžalovaného sa treba po vykonaní každého dôkazu opýtať, či sa chce k nemu vyjadriť, a jeho ...

§ 215
Súčinnosť strán pri dokazovaní
(1)

Prokurátor, spoločenský obžalobca, spoločenský obhajca, obžalovaný, jeho obhajca a zákonný ...

(2)

Po vykonaní všetkých dôkazov zistí predseda senátu, či strany nemajú návrhy na doplnenie dokazovania. ...

Piaty oddiel
Záver hlavného pojednávania

Záverečné reči
§ 216
(1)

Ak niet ďalších dôkazných návrhov alebo ak bolo rozhodnuté, že sa ďalšie dôkazy vykonávať ...

(2)

Po záverečnej reči prokurátora prehovorí spoločenský obžalobca, poškodený, zúčastnená osoba, ...

(3)

Ak sa po reči obhajcu alebo obžalovaného ujal slova znovu prokurátor alebo spoločenský obžalobca, ...

(4)

Záverečné reči môže predseda senátu prerušiť len vtedy, keď vybočujú zrejme z rámca prejednávanej ...

§ 217

Po skončení záverečných rečí a pred odchodom na záverečnú poradu udelí predseda senátu obžalovanému ...

§ 218
Doplnenie dokazovania
(1)

Ak zistí súd so zreteľom na záverečné reči alebo pri záverečnej porade, že treba ešte niektorú ...

(2)

Po doplnení dokazovania treba vždy znovu dať slovo na záverečné reči.

Šiesty oddiel
Odročenie hlavného pojednávania

§ 219
(1)

Súd odročí hlavné pojednávanie, ak sa objaví prekážka, pre ktorú nemožno hlavné pojednávanie ...

(2)

Pri pokračovaní v odročenom hlavnom pojednávaní oznámi predseda senátu podstatný obsah doterajšieho ...

Siedmy oddiel
Rozhodnutie súdu na hlavnom pojednávaní

§ 220
Podklad pre rozhodnutie
(1)

Súd môže rozhodovať len o skutku, ktorý je uvedený v obžalobnom návrhu.

(2)

Pri svojom rozhodnutí smie prihliadať len na skutočnosti, ktoré boli prebrané na hlavnom pojednávaní, ...

(3)

Dôkazný materiál z prípravného konania, ktorý má vzťah k prejednávanej veci, je súd povinný ...

(4)

Právnym posúdením skutku v obžalobe nie je súd viazaný.

§ 221
Vrátenie veci prokurátorovi
(1)

Ak výsledky hlavného pojednávania ukazujú na podstatnú zmenu okolností prípadu a ak na objasnenie ...

(2)

Súd vráti vec prokurátorovi na došetrenie aj vtedy, ak ukazujú výsledky hlavného pojednávania, ...

(3)

Ustanovenie § 191 platí pre vrátenie veci podľa odseku 1 a 2.

(4)

Proti rozhodnutiu podľa odseku 1 je prípustná sťažnosť, ktorá má odkladný účinok.

§ 222
Postúpenie veci
(1)

Ak zistí súd v zažalovanom skutku trestný čin, na ktorého prejednanie nie je príslušný, postúpi ...

(2)

Ak zistí súd v zažalovanom skutku iba previnenie, o ktorom je príslušný rozhodovať miestny ľudový ...

(3)

Ak zistí súd v zažalovanom skutku iba previnenie alebo priestupok, o ktorých je príslušný rozhodovať ...

(4)

Proti uzneseniu o postúpení podľa odsekov 2 a 3 môže prokurátor podať sťažnosť, ktorá má ...

§ 223
Zastavenie trestného stíhania
(1)

Súd zastaví trestné stíhanie, ak zistí za hlavného pojednávania, že je tu niektorá z okolností ...

(2)

Súd môže zastaviť trestné stíhanie aj vtedy, ak zistí za hlavného pojednávania, že je tu niektorý ...

(3)

Rozhodnutie podľa odsekov 1 a 2 môže sa týkať tiež len niektorého zo skutkov, pre ktoré bola ...

(4)

Proti rozhodnutiu podľa odsekov 1 a 2 môže prokurátor podať sťažnosť, ktorá má odkladný účinok. ...

§ 224
Prerušenie trestného stíhania
(1)

Súd preruší trestné stíhanie, ak zistí za hlavného pojednávania, že je tu niektorá z okolností ...

(2)

Súd preruší trestné stíhanie aj vtedy, keď nemožno obžalovanému doručiť predvolanie na hlavné ...

(3)

Ak odpadne dôvod prerušenia, súd v trestnom stíhaní pokračuje.

(4)

Proti rozhodnutiu, ktorým súd trestné stíhanie prerušil alebo ktorým návrh na pokračovanie v ...

Rozsudok
§ 225
(1)

Ak nebude vec vrátená prokurátorovi podľa § 221 ani postúpená podľa § 222 a ak nedôjde k zastaveniu ...

(2)

Uznať obžalovaného za vinného z trestného činu podľa prísnejšieho ustanovenia zákona, ako ...

§ 226
Súd oslobodí obžalovaného spod obžaloby,
a)

ak nebolo dokázané, že sa stal skutok, pre ktorý je obžalovaný stíhaný,

b)

ak nie je tento skutok trestným činom,

c)

ak nebolo dokázané, že tento skutok spáchal obžalovaný,

d)

ak nie je obžalovaný pre nepríčetnosť trestne zodpovedný alebo

e)

ak zanikla trestnosť činu.

§ 227

Ak tu boli podmienky pre zastavenie trestného stíhania v dôsledku udelenia milosti, amnestie alebo ...

§ 228
(1)

Ak odsudzuje súd obžalovaného pre trestný čin, ktorým spôsobil inému majetkovú škodu, uloží ...

(2)

Výrok o povinnosti obžalovaného na náhradu škody musí presne označovať osobu oprávneného a ...

§ 229
(1)

Ak niet podľa výsledku dokazovania pre vyslovenie povinnosti na náhradu škody podkladu alebo ak ...

(2)

Na konanie o občianskoprávnych veciach, prípadne na konanie pred iným príslušným orgánom odkáže ...

(3)

Ak súd obžalovaného spod obžaloby oslobodí, odkáže poškodeného s jeho nárokom na náhradu ...

§ 230
(1)

Ak zistil súd u obžalovaného dôvod pre uloženie ochranného opatrenia, môže ho uložiť i bez ...

(2)

Ak súd potrebuje pre rozhodnutie o ochrannom opatrení vykonať ešte ďalšie dokazovanie, ktoré ...

(3)

Postupovať podľa odseku 2 možno aj vtedy, keď prokurátor urobil návrh na zhabanie veci nepatriacej ...

Ôsmy oddiel

Rozhodnutie súdu mimo hlavného pojednávania
§ 231
(1)

Ak vyjde najavo mimo hlavného pojednávania niektorá z okolností odôvodňujúcich zastavenie trestného ...

(2)

Proti rozhodnutiu podľa odseku 1 môže prokurátor podať sťažnosť, ktorá má, ak nejde o prerušenie ...

ŠTRNÁSTA HLAVA
VEREJNÉ ZASADNUTIE

§ 232
Všeobecné ustanovenie

Na verejnom zasadnutí rozhoduje súd tam, kde to zákon výslovne ustanovuje.

§ 233
Príprava verejného zasadnutia
(1)

Predseda senátu predvolá na verejné zasadnutie osoby, ktorých osobná účasť na ňom je nevyhnutná. ...

(2)

Deň verejného zasadnutia určí predseda senátu tak, aby osobe, ktorá na verejné zasadnutie dala ...

§ 234
Prítomnosť na verejnom zasadnutí
(1)

Verejné zasadnutie sa koná za stálej prítomnosti všetkých členov senátu a zapisovateľa.

(2)

Ak neustanovuje zákon niečo iné, nie je účasť prokurátora a obhajcu na verejnom zasadnutí nevyhnutná. ...

Priebeh verejného zasadnutia
§ 235
(1)

Po otvorení verejného zasadnutia podá predseda alebo ním určený člen senátu na podklade spisu ...

(2)

Ak sa na verejnom zasadnutí vykonávajú dôkazy, použijú sa primerane ustanovenia o dokazovaní ...

(3)

Po vykonaní dôkazov udelí predseda senátu slovo na konečné návrhy. Ak je osobou, ktorá môže ...

§ 236

Rozhodnutie súdu sa vždy vyhlási verejne.

§ 237
Podklad pre rozhodnutie

V svojom rozhodnutí smie súd prihliadať len na skutočnosti, ktoré boli prebrané na verejnom zasadnutí, ...

§ 238
Použitie ustanovení o hlavnom pojednávaní

Na verejnosť, konanie, začiatok a odročenie verejného zasadnutia sa použijú primerane ustanovenia ...

§ 239
Ochranné liečenie a zhabanie veci
(1)

Ak nejde o prípad, keď si súd rozhodnutie o ochrannom liečení alebo o zhabaní veci vyhradil podľa ...

(2)

Proti rozhodnutiu o ochrannom liečení a o zhabaní veci je prípustná sťažnosť, ktorá má odkladný ...

PÄTNÁSTA HLAVA

NEVEREJNÉ ZASADNUTIE
§ 240

Na neverejnom zasadnutí rozhoduje súd tam, kde nie je zákonom predpísané, že sa rozhoduje na hlavnom ...

§ 241

O neverejnom zasadnutí upovedomí predseda senátu prokurátora, a to spravidla aspoň tri dni vopred. ...

§ 242
(1)

Neverejné zasadnutie sa koná za stálej prítomnosti všetkých členov senátu a zapisovateľa.

(2)

Ak neustanovuje tento zákon niečo iné, nie je účasť prokurátora na neverejnom zasadnutí povinná. ...

(3)

Iné osoby sú z účasti na neverejnom zasadnutí vylúčené.

§ 243
(1)

Ak treba na neverejnom zasadnutí vykonať dôkazy, deje sa tak prečítaním zápisnice a iných písomností. ...

(2)

Kým sa súd odoberie na záverečnú poradu, udelí predseda senátu slovo prokurátorovi na konečné ...

§ 244

Rozhodnutie sa vždy vyhlási.

ŠESTNÁSTA HLAVA
ODVOLANIE A KONANIE O ŇOM

§ 245
Prípustnosť a účinok
(1)

Opravným prostriedkom proti rozsudku súdu prvého stupňa je odvolanie.

(2)

Odvolanie má odkladný účinok.

Oprávnené osoby
§ 246
(1)

Rozsudok môže odvolaním napadnúť

a)

prokurátor pre nesprávnosť ktoréhokoľvek výroku,

b)

obžalovaný pre nesprávnosť výroku, ktorý sa ho priamo dotýka,

c)

zúčastnená osoba pre nesprávnosť výroku o zhabaní veci,

d)

poškodený, ktorý uplatnil nárok na náhradu škody, pre nesprávnosť výroku o náhrade škody.

(2)

Osoba oprávnená napadať rozsudok pre nesprávnosť niektorého jeho výroku môže ho napadať aj ...

§ 247
(1)

V neprospech obžalovaného môže rozsudok napadnúť odvolaním len prokurátor; len čo do povinnosti ...

(2)

V prospech obžalovaného môžu rozsudok odvolaním napadnúť okrem obžalovaného a prokurátora ...

§ 248
Lehota a miesto podania
(1)

Odvolanie sa podáva na súde, proti ktorého rozsudku smeruje, a to do osem dní od doručenia odpisu ...

(2)

Ak sa rozsudok doručuje tak obžalovanému, ako i jeho obhajcovi a zákonnému zástupcovi, plynie ...

(3)

Iným osobám uvedeným v § 247 ods. 2, s výnimkou prokurátora, končí sa lehota tým istým dňom ...

§ 249
Obsah odvolania
(1)

Odvolanie prokurátora, odvolanie, ktoré podáva za obžalovaného jeho obhajca, ako aj odvolanie, ...

(2)

Odvolanie možno oprieť o nové skutočnosti a dôkazy.

§ 250
Vzdanie sa a vzatie odvolania späť
(1)

Po vyhlásení rozsudku môže sa oprávnená osoba odvolania výslovne vzdať.

(2)

Osoba, ktorá odvolanie podala, môže ho výslovným vyhlásením vziať späť, a to až dovtedy, ...

(3)

Odvolanie podané v prospech obžalovaného inou oprávnenou osobou alebo za obžalovaného obhajcom ...

(4)

Vzatie odvolania späť vezme, ak niet prekážok, uznesením na vedomie predseda senátu odvolacieho ...

§ 251
Konanie na súde prvého stupňa

Predseda senátu doručí odpis odvolania ostatným stranám, ktoré by mohli byť rozhodnutím o odvolaní ...

§ 252
Odvolací súd

O odvolaní proti rozsudku okresného súdu rozhoduje nadriadený krajský súd. O odvolaní proti rozsudku ...

Rozhodnutie odvolacieho súdu
§ 253
(1)

Odvolací súd zamietne odvolanie, ak bolo podané oneskorene, osobou neoprávnenou alebo osobou, ktorá ...

(2)

Ako oneskorené nemôže byť zamietnuté odvolanie, ktoré oprávnená osoba podala oneskorene len ...

§ 254
(1)

Ak nezamietne odvolací súd odvolanie podľa § 253, preskúma zákonnosť a odôvodnenosť všetkých ...

(2)

Ak bola odvolaním napadnutá časť rozsudku týkajúca sa len niektorej z viacerých osôb, o ktorých ...

§ 255

Odvolací súd preruší trestné stíhanie, ak vyjde za odvolacieho konania najavo, že po vyhlásení ...

§ 256

Odvolací súd odvolanie zamietne, ak zistí, že nie je dôvodné.

§ 257
Odvolací súd napadnutý rozsudok zruší a
a)

vec postúpi, ak mal tak urobiť už súd prvého stupňa (§ 222 ods. 1 až 3),

b)

trestné stíhanie zastaví, ak zistí, že je tu niektorá z okolností, ktoré by odôvodňovali zastavenie ...

c)

trestné stíhanie preruší, ak mal tak urobiť už súd prvého stupňa (§ 224 ods. 1 a 2).

§ 258
(1)

Odvolací súd zruší napadnutý rozsudok tiež

a)

pre podstatné vady konania, ktoré rozsudku predchádzalo, najmä preto, že v tomto konaní boli porušené ...

b)

pre vady rozsudku, najmä pre nejasnosť alebo neúplnosť jeho skutkových zistení alebo pre to, že ...

c)

ak vzniknú pochybnosti o správnosti skutkových zistení, na objasnenie veci treba dôkazy opakovať ...

d)

ak bolo napadnutým rozsudkom porušené ustanovenie Trestného zákona,

e)

ak je uložený trest neprimeraný alebo

f)

ak je rozhodnutie o uplatnenom nároku poškodeného na náhradu škody nesprávne.

(2)

Ak je vadná iba časť napadnutého rozsudku a možno ju oddeliť od ostatných, zruší odvolací ...

§ 259
(1)

Ak po zrušení napadnutého rozsudku alebo niektorej jeho časti treba urobiť vo veci nové rozhodnutie, ...

(2)

Ak vada záleží len v tom, že v napadnutom rozsudku niektorý výrok chýba alebo je neúplný, môže ...

(3)

Rozhodnúť sám rozsudkom vo veci môže odvolací súd, len ak možno nové rozhodnutie urobiť na ...

a)

uznať obžalovaného za vinného zo skutku, pre ktorý bol napadnutým rozsudkom oslobodený,

b)

uznať obžalovaného za vinného z ťažšieho trestného činu, než z akého ho mohol v napadnutom ...

c)

uložiť obžalovanému trest smrti, ak mu ho neuložil už súd prvého stupňa.

(4)

Uložiť obžalovanému prísnejší trest, než aký mu uložil súd prvého stupňa, môže odvolací ...

§ 260

Ak to považuje odvolací súd pre náležité objasnenie veci za potrebné, môže pri zrušení rozsudku ...

§ 261

Ak je dôvod, na základe ktorého rozhodol odvolací súd v prospech niektorého obžalovaného, na ...

§ 262

Ak rozhodne odvolací súd, že sa vec vracia na nové prejednanie a rozhodnutie súdu prvého stupňa, ...

§ 263
Konanie na odvolacom súde
(1)

O odvolaní rozhoduje odvolací súd na verejnom zasadnutí. Rozhodnutie podľa § 253, 255 a 257 môže ...

(2)

Účasť prokurátora na verejnom i neverejnom zasadnutí je povinná.

(3)

Na verejnom zasadnutí konanom o odvolaní musí mať obžalovaný obhajcu vo všetkých prípadoch, ...

(4)

V neprítomnosti obžalovaného, ktorý je vo väzbe alebo vo výkone trestu odňatia slobody, možno ...

(5)

Po začatí verejného zasadnutia predseda senátu alebo ním určený člen senátu prednesie najskôr ...

(6)

Dôkazy pred odvolacím súdom sa spravidla nevykonávajú. Len výnimočne môže odvolací súd konanie ...

§ 264
Konanie na súde prvého stupňa po zrušení rozsudku
(1)

Súd, ktorému vec bola vrátená na nové prejednanie a rozhodnutie, je viazaný právnym názorom, ...

(2)

Ak bol napadnutý rozsudok zrušený len v dôsledku odvolania podaného v prospech obžalovaného, ...

§ 265
Dôsledky zrušenia výroku o náhrade škody

Ak zruší odvolací súd napadnutý rozsudok iba vo výroku o náhrade škody a ak nerozhodne sám ...

SEDEMNÁSTA HLAVA
SŤAŽNOSŤ PRE PORUŠENIE ZÁKONA A KONANIE O NEJ

§ 266
(1)

Proti právoplatnému rozhodnutiu súdu, ktorým bol porušený zákon, ako aj proti právoplatnému ...

(2)

Proti výroku o treste možno sťažnosť pre porušenie zákona podať len vtedy, keď trest je v zrejmom ...

(3)

Ak sa týka rozhodnutie uvedené v odseku 1 viacerých osôb, možno sťažnosť pre porušenie zákona ...

(4)

Proti rozhodnutiu o sťažnosti pre porušenie zákona nie je sťažnosť pre porušenie zákona prípustná. ...

§ 267
(1)

Najvyšší súd preskúma na podklade sťažnosti pre porušenie zákona správnosť všetkých výrokov ...

(2)

Ak bola sťažnosť pre porušenie zákona obmedzená podľa § 266 ods. 3, preskúma správnosť len ...

§ 268
(1)

Ak zistí Najvyšší súd, že zákon porušený nebol, sťažnosť pre porušenie zákona uznesením ...

(2)

Ak zistí Najvyšší súd, že zákon porušený bol, vysloví rozsudkom, že napadnutým rozhodnutím, ...

§ 269
(1)

Výrok podľa § 268 ods. 2 sa nedotýka právoplatnosti rozhodnutia, o ktoré ide.

(2)

Ak bol však porušený zákon v neprospech obvineného, zruší Najvyšší súd súčasne s výrokom ...

§ 270
(1)

Ak po zrušení napadnutého rozhodnutia alebo niektorého jeho výroku treba urobiť vo veci nové ...

(2)

Ak porušenie zákona záleží len v tom, že v napadnutom rozhodnutí niektorý výrok chýba alebo ...

(3)

Ak prikazuje Najvyšší súd vec podľa odseku 1 alebo 2 na nové prejednanie a rozhodnutie, môže ...

(4)

Orgán, ktorému vec bola prikázaná, je viazaný právnym názorom, ktorý vyslovil vo veci Najvyšší ...

§ 271
(1)

Najvyšší súd môže pri zrušení napadnutého rozhodnutia tiež sám hneď rozhodnúť vo veci, ...

Najvyšší súd nemôže však sám

a)

uznať obvineného za vinného zo skutku, pre ktorý bol napadnutým rozsudkom spod obžaloby oslobodený ...

b)

uznať obvineného za vinného z ťažšieho trestného činu, než z akého mohol byť uznaný za vinného ...

c)

uložiť obvinenému trest smrti.

(2)

Ak zruší Najvyšší súd rozsudok iba vo výroku o náhrade škody, použije primerane § 265.

§ 272

Ak nebol zákon porušený v neprospech obvineného, môže Najvyšší súd postupovať podľa § 269 ...

§ 273

Ak Najvyšší súd vyslovil, že zákon bol porušený v neprospech obvineného, nemožno obvinenému ...

§ 274
(1)

O sťažnosti pre porušenie zákona rozhoduje Najvyšší súd na verejnom zasadnutí za účasti generálneho ...

(2)

Ak smeruje sťažnosť pre porušenie zákona proti rozhodnutiu senátu alebo predsedu senátu Najvyššieho ...

§ 275
(1)

Ak bol zákon porušený v neprospech obvineného, neprekáža jeho smrť uskutočniť konanie na podklade ...

(2)

Ak nemožno upovedomenie o verejnom zasadnutí doručiť osobe, ktorá rozhodnutím o sťažnosti pre ...

(3)

Ak sa vykonáva na obvinenom trest odňatia slobody uložený mu pôvodným rozsudkom a Najvyšší ...

(4)

Generálny prokurátor alebo predseda Najvyššieho súdu môžu výkon rozhodnutia, proti ktorému ...

§ 276

Ak na rozhodnutie o sťažnosti pre porušenie zákona treba objasniť nejakú okolnosť, vykoná potrebné ...

OSEMNÁSTA HLAVA
OBNOVA KONANIA

§ 277
Všeobecné ustanovenie

Ak sa skončilo trestné stíhanie vedené proti určitej osobe právoplatným rozsudkom alebo právoplatným ...

Podmienky obnovy
§ 278
(1)

Obnova konania, ktoré sa skončilo právoplatným rozsudkom, sa povolí, ak vyjdú najavo skutočnosti ...

(2)

Obnova konania, ktoré sa skončilo právoplatným uznesením súdu o zastavení trestného stíhania, ...

(3)

Obnova konania, ktoré sa skončilo právoplatným uznesením prokurátora, vyšetrovateľa alebo vyhľadávacieho ...

(4)

Obnova konania, ktoré sa skončilo niektorým zo spôsobov uvedených v predchádzajúcich odsekoch, ...

§ 279
Obnova v neprospech obvineného je vylúčená, ak
a)

trestnosť činu zanikla,

b)

na čin sa vzťahuje rozhodnutie prezidenta republiky, ktorým nariadil, aby sa v trestnom stíhaní ...

c)

obvinený zomrel.

§ 280
Osoby oprávnené na návrh na povolenie obnovy
(1)

Obnovu možno povoliť len na návrh oprávnenej osoby.

(2)

V neprospech obvineného môže návrh na povolenie obnovy podať len prokurátor.

(3)

V prospech obvineného môžu návrh na povolenie obnovy podať okrem obvineného aj osoby, ktoré by ...

(4)

Ak sa dozvie súd alebo iný štátny orgán o okolnosti, ktorá by mohla odôvodniť návrh na povolenie ...

§ 281
Príslušnosť súdu na rozhodnutie o obnove
(1)

O návrhu na povolenie obnovy konania, ktoré sa skončilo právoplatným uznesením prokurátora, vyšetrovateľa ...

(2)

O návrhu na povolenie obnovy konania, ktoré sa skončilo právoplatným rozsudkom, a konania, ktoré ...

(3)

Aj keď vo veci v prvom stupni rozhodoval okresný súd, rozhodne o návrhu na povolenie obnovy krajský ...

Konanie o návrhu na povolenie obnovy
§ 282
(1)

Ak pre rozhodnutie o návrhu na povolenie obnovy na preverenie jeho dôvodnosti treba niektorú okolnosť ...

(2)

V prípadoch obzvlášť naliehavých možno na zaistenie dôkazného materiálu na podklade uznesenia ...

(3)

Ak bol podaný návrh na povolenie obnovy v prospech osoby odsúdenej na trest smrti, odloží súd ...

§ 283
Súd návrh na povolenie obnovy zamietne,
a)

ak bol podaný osobou neoprávnenou,

b)

ak smeruje len proti rozhodnutiu alebo výroku, ohľadne ktorého obnova nie je prípustná,

c)

ak je obnova vylúčená podľa § 279, alebo

d)

ak nezistí dôvody obnovy podľa § 278.

§ 284
(1)

Ak vyhovie súd návrhu na povolenie obnovy, zruší napadnuté rozhodnutie celkom alebo v časti, v ...

(2)

Ak súd povolí obnovu konania, ktoré sa skončilo právoplatným uznesením súdu o zastavení trestného ...

(3)

Ak súd povolí obnovu iba vo výroku o priznanom nároku poškodeného na náhradu škody, odkáže ...

§ 285

Ak súd povolí obnovu v prospech obvineného z dôvodov, ktoré sú na prospech aj niektorému spoluobvinenému ...

§ 286
(1)

O návrhu na povolenie obnovy rozhoduje súd na verejnom zasadnutí.

(2)

Zamietnuť návrh z dôvodov uvedených v § 283 písm. a) až c) môže i na neverejnom zasadnutí. ...

(3)

Proti rozhodnutiu o návrhu na povolenie obnovy je prípustná sťažnosť, ktorá má odkladný účinok. ...

Konanie po povolení obnovy
§ 287

Ak sa vykonáva na obvinenom trest odňatia slobody uložený mu v pôvodnom rozsudku, rozhodne súd ...

§ 288
(1)

Ak bola právoplatne povolená obnova konania, ktoré sa skončilo právoplatným uznesením prokurátora, ...

(2)

V ostatných prípadoch pokračuje súd po právoplatnom povolení obnovy v konaní na podklade pôvodnej ...

(3)

Ak bola povolená obnova, len pokiaľ ide o niektorý z trestných činov, za ktoré bol právoplatne ...

§ 289
Ak bola povolená obnova len v prospech obvineného,
a)

čas od právoplatnosti pôvodného rozsudku do právoplatnosti uznesenia povoľujúceho obnovu sa do ...

b)

nesmie mu byť novým rozsudkom uložený trest prísnejší, než aký mu bol uložený v pôvodnom ...

c)

neprekáža jeho smrť vykonaniu ďalšieho konania a trestné stíhanie nemožno zastaviť preto, že ...

DEVÄTNÁSTA HLAVA

OSOBITNÉ SPÔSOBY KONANIA
§ 290
Všeobecné ustanovenie

Ak táto hlava neobsahuje osobitné ustanovenie, použijú sa aj na konanie podľa tejto hlavy všeobecné ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.cast-tretia.hlava-devatnasta.skupinaElementov-osobitne_sposoby_konania.oddiel-prvy

Prvý oddiel
Konanie proti mladistvým
§ 291
Obhajoba mladistvého

Mladistvý musí mať od vznesenia obvinenia obhajcu, ktorý má právo zúčastniť sa vyšetrovacích ...

§ 292
Zistenie pomerov mladistvého

V konaní proti mladistvému treba čo najdôkladnejšie zistiť tiež stupeň rozumového a mravného ...

§ 293
Väzba mladistvého

Aj keď jestvujú väzobné dôvody podľa § 67, smie byť mladistvý vzatý do väzby iba vtedy, keď ...

Konanie pred súdom
§ 294
(1)

Obžalobu proti mladistvému treba vždy predbežne prejednať na zasadnutí senátu.

(2)

Prijatú obžalobu doručí predseda senátu aj orgánu poverenému starostlivosťou o mládež.

§ 295

Ak to vyžaduje prospech mladistvého, môže príslušný súd postúpiť vec súdu, v ktorého obvode ...

§ 296

Spoločné konanie proti mladistvému a osobe staršej než osemnásť rokov možno vykonať len výnimočne, ...

§ 297
(1)

Hlavné pojednávanie nemožno konať v neprítomnosti mladistvého.

(2)

O hlavnom pojednávaní a verejnom zasadnutí treba upovedomiť aj orgán poverený starostlivosťou ...

(3)

Na hlavnom pojednávaní a verejnom zasadnutí proti mladistvému

a)

súd vylúči verejnosť aj vtedy, ak je to na prospech mladistvého,

b)

predseda senátu môže mladistvému prikázať, aby sa pri niektorej časti hlavného pojednávania ...

c)

zástupca orgánu povereného starostlivosťou o mládež má právo robiť návrhy a dávať vyslúchaným ...

§ 298
Oznamovanie rozhodnutí
(1)

Odpis rozsudku sa doručí vždy aj orgánu poverenému starostlivosťou o mládež.

(2)

Ak nebol zástupca orgánu povereného starostlivosťou o mládež prítomný pri vyhlasovaní uznesenia, ...

§ 299
Osoby oprávnené podať opravné prostriedky
(1)

Opravné prostriedky v prospech mladistvého môže podať, a to i proti jeho vôli, aj orgán poverený ...

(2)

Sťažnosť v prospech mladistvého môžu podať aj jeho príbuzní v pokolení priamom, jeho súrodenec, ...

§ 300
Uloženie ochrannej výchovy
(1)

Ak nejde o prípad, v ktorom si súd rozhodnutie o ochrannej výchove vyhradil podľa § 230 ods. 2, ...

(2)

Proti rozhodnutiu o ochrannej výchove je prípustná sťažnosť, ktorá má odkladný účinok.

§ 301
Spoločné ustanovenia
(1)

V konaní proti mladistvému treba dbať na to, aby sa tak vyšetrovanie, ako aj rozhodovanie zverovalo ...

(2)

Ustanovenia tohto oddielu sa nepoužijú

a)

v konaní o trestných činoch, ktoré obvinený spáchal jednak pred dovŕšením osemnásteho roku, ...

b)

ak dôjde k vzneseniu obvinenia až po dovŕšení devätnásteho roku obvineného.

(3)

Ustanovenia tohto oddielu o účasti orgánu povereného starostlivosťou o mládež sa nepoužijú ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.cast-tretia.hlava-devatnasta.skupinaElementov-osobitne_sposoby_konania.oddiel-druhy

Druhý oddiel
Konanie proti ušlému
§ 302
(1)

Konanie podľa ustanovení tohto oddielu možno vykonať proti tomu, kto sa vyhýba trestnému konaniu ...

(2)

Proti mladistvej osobe toto konanie nemožno použiť.

§ 303

Zrušený

§ 304

Obvinený musí mať v tomto konaní vždy obhajcu. Ten má rovnaké práva ako obvinený.

§ 305

Konanie pred súdom sa vykonáva podľa ustanovení tohto oddielu len na návrh prokurátora. Návrh ...

§ 306
(1)

Všetky písomnosti určené pre obvineného sa doručujú iba obhajcovi.

(2)

Predvolanie na hlavné pojednávanie a na verejné zasadnutie sa tiež vhodným spôsobom uverejní. ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.cast-tretia.hlava-devatnasta.skupinaElementov-osobitne_sposoby_konania.oddiel-treti

Tretí oddiel
Konanie počas stanného práva
§ 307
Vyhlásenie stanného práva
(1)

Vláda môže vyhlásiť stanné právo, keď sa v miere obzvlášť nebezpečnej rozmáha niektorý ...

(2)

Stanné právo sa obmedzí na územie alebo na útvary ozbrojených síl alebo ozbrojených sborov, ...

(3)

Stanné právo sa vyhlási vo všetkých obciach a u všetkých útvarov, pre ktoré je nariadené, ...

§ 308
Účinky stanného práva
(1)

Kto po vyhlásení stanného práva spácha trestný čin, na ktorý bolo stanné právo vyhlásené, ...

(2)

Ak sa dopustí po vyhlásení stanného práva trestného činu, pre ktorý bolo stanné právo vyhlásené, ...

Stanné konanie
§ 309
(1)

V stannom konaní sa prejednajú len tie trestné činy, pre ktoré bolo stanné právo vyhlásené, ...

(2)

Stanné konanie nemožno vykonať proti osobe, ktorá nebola pristihnutá pri čine samom, alebo ktorú ...

§ 310
(1)

Stanné konanie sa začne na návrh prokurátora. Tento návrh nahradzuje obžalobu.

(2)

Stanné konanie sa vykonáva na okresnom súde na spôsob hlavného pojednávania. Predbežné prejednanie ...

(3)

V stannom konaní musí mať obžalovaný obhajcu.

§ 311

Ak sa vykonáva spoločné konanie proti niekoľkým obžalovaným, nesmie sa konanie proti jednému ...

§ 312
(1)

Súd môže obžalovaného uznať za vinného len vtedy, keď pre to hlasujú všetci členovia senátu. ...

(2)

Proti rozsudku niet odvolania.

§ 313
(1)

Trest smrti vyhlásený v stannom konaní sa vykoná spravidla 3 až 12 hodín po vyhlásení rozsudku. ...

(2)

Ustanovenia § 316 a 317 sa tu nepoužijú.

§ 314
Zrušenie stanného práva
(1)

Ak zanikne dôvod, pre ktorý bolo stanné právo vyhlásené, vláda stanné právo zruší a verejne ...

(2)

Všetky veci, v ktorých v čase, keď sa súd dozvedel, že bolo stanné právo zrušené, ešte nebol ...

DVADSIATA HLAVA
VYKONÁVACIE KONANIE

§ 315
Príslušnosť vo vykonávacom konaní
(1)

Rozhodnutie vykonáva, prípadne jeho výkon zariaďuje ten orgán, ktorý rozhodnutie urobil; v konaní ...

(2)

Rozhodnutia súvisiace s výkonom trestov a ochranných opatrení robí, ak nie je ďalej ustanovené ...

(3)

Opatrenia potrebné na výkon trestov a ochranných opatrení a na vymáhanie trov trestného konania, ...

Prvý oddiel
§ 316
(1)

Ak nenadobudol rozsudok, ktorým bol uložený trest smrti, právoplatnosť, predloží predseda senátu ...

(2)

Najvyšší súd preskúma zákonnosť rozsudku a konania mu predchádzajúceho, a ak zistí, že došlo ...

(3)

Ak o treste smrti rozhodoval Najvyšší súd, preskúma rozsudok Prezídium Najvyššieho súdu.

§ 317

Trest smrti smie byť vykonaný až vtedy, keď ostal rozsudok po preskúmaní Najvyšším súdom nedotknutý ...

§ 318
(1)

Ak už nič neprekáža výkonu trestu smrti, oznámi sudca bezprostredne pred výkonom trestu odsúdenému, ...

(2)

Na tehotnej žene sa trest smrti vykonať nesmie.

§ 319
(1)

Pri výkone trestu smrti musí byť prítomný sudca, prokurátor, náčelník nápravnovýchovného ...

(2)

O výkone trestu smrti spíše prítomný sudca zápisnicu, ktorá musí obsahovať tiež údaje, kedy ...

Druhý oddiel
§ 320
Všeobecné ustanovenia
(1)

Spôsob výkonu trestu odňatia slobody upravuje zákon o výkone trestu odňatia slobody.

(2)

U osôb, ktoré sú vo výkone trestu odňatia slobody, robí rozhodnutie súvisiace s výkonom tohto ...

(3)

Ak je pri trestoch odňatia slobody postupne uložených (§ 36 ods. 2 Tr. zák.) ustanovený rôzny ...

§ 321
Nariadenie výkonu trestu
(1)

Len čo sa rozhodnutie, podľa ktorého sa má vykonať nepodmienečný trest odňatia slobody, stalo ...

(2)

Ak niet obavy, že odsúdený, ktorý je na slobode, ujde, môže mu predseda senátu na nastúpenie ...

(3)

Ak nenastúpi odsúdený trest v lehote, ktorá mu bola poskytnutá, alebo ak je obava, že ujde, nariadi ...

Odklad výkonu trestu
§ 322
(1)

Predseda senátu odloží na potrebný čas výkon trestu odňatia slobody, ak by výkon trestu ohrozil ...

(2)

Trest odňatia slobody na tehotnej žene sa môže vykonať len vtedy, keď je tak krátkeho trvania, ...

(3)

Výkon trestu odňatia slobody na matke novonarodeného dieťaťa môže predseda senátu odložiť ...

(4)

Proti rozhodnutiu podľa odsekov 1 až 3 je prípustná sťažnosť, ktorá má odkladný účinok.

§ 323
(1)

Výkon trestu odňatia slobody neprevyšujúceho jeden rok môže predseda senátu z dôležitých dôvodov ...

(2)

Ďalší odklad výkonu takého trestu alebo jeho odklad na dlhší čas než na tri mesiace môže ...

(3)

Ak je obava, že odsúdený ujde, alebo ak zneužíva povolený odklad, predseda senátu odklad odvolá. ...

(4)

Proti rozhodnutiu, ktorým bol povolený odklad výkonu trestu podľa odseku 2 môže prokurátor podať ...

§ 324
Rozhodovanie o zmene spôsobu výkonu trestu
(1)

O zmene spôsobu výkonu trestu odňatia slobody rozhoduje na verejnom zasadnutí na návrh prokurátora ...

(2)

Pred rozhodnutím o zmene spôsobu výkonu trestu odňatia slobody musí sa odsúdený vyslúchnuť.

(3)

Proti rozhodnutiu podľa odseku 1 je prípustná sťažnosť, ktorá má odkladný účinok.

Prerušenie výkonu trestu
§ 325
(1)

Ak je odsúdený, na ktorom sa vykonáva trest odňatia slobody, postihnutý ťažkou chorobou, môže ...

(2)

Ak je obava, že odsúdený ujde, alebo ak zneužíva povolené prerušenie, predseda senátu prerušenie ...

(3)

Proti rozhodnutiu podľa odseku 1 je prípustná sťažnosť.

§ 326

Zrušený

§ 327
Upustenie od výkonu trestu
(1)

Súd môže upustiť od výkonu trestu odňatia slobody alebo jeho zvyšku, ak odsúdený bol alebo ...

(2)

Súd môže upustiť od výkonu trestu odňatia slobody alebo jeho zvyšku aj vtedy, ak zistí, že ...

(3)

Proti rozhodnutiu podľa odsekov 1 a 2 je prípustná sťažnosť, ktorá má odkladný účinok.

§ 328
Odklad a prerušenie výkonu trestu a upustenie od jeho výkonu u vojakov
(1)

Predseda senátu odloží alebo preruší výkon trestu odňatia slobody neprevyšujúceho šesť mesiacov, ...

(2)

Ak odsúdený vo výkone tejto služby nespáchal nijaký trestný čin a konal riadne vojenskú službu, ...

(3)

Proti rozhodnutiu podľa odseku 2 je prípustná sťažnosť, ktorá má odkladný účinok.

Podmienečné odsúdenie
§ 329
(1)

Len čo nadobudol právoplatnosť rozsudok ukladajúci trest odňatia slobody, ktorého výkon bol podmienečne ...

(2)

Spoločenskú organizáciu činnú na pracovisku odsúdeného alebo v jeho bydlisku môže predseda ...

(3)

Súd sleduje správanie podmienečne odsúdeného v skúšobnej dobe, pričom sa opiera o pomoc spoločenských ...

§ 330
(1)

O tom, či sa podmienečne odsúdený osvedčil, alebo či sa nariadi výkon podmienečne odloženého ...

(2)

Pri rozhodovaní o osvedčení sa podmienečne odsúdeného súd sa opiera aj o vyjadrenie spoločenskej ...

(3)

Proti rozhodnutiam podľa odseku 1 je prípustná sťažnosť, ktorá má odkladný účinok.

(4)

Rozhodnutie, že sa podmienečne odsúdený osvedčil, môže súd urobiť so súhlasom prokurátora ...

Podmienečné prepustenie
§ 331
(1)

O podmienečnom prepustení z trestu odňatia slobody rozhoduje súd na návrh prokurátora alebo náčelníka ...

(2)

Podmienečné prepustenie môže navrhnúť aj organizácia uvedená v § 4 ods. 1, ak ponúkne prevzatie ...

(3)

Na dožiadanie spoločenskej organizácie o spolupôsobenie pri výchove podmienečne prepusteného ...

§ 332
(1)

O tom, či sa podmienečne prepustený osvedčil alebo či sa zvyšok trestu vykoná, ako aj o tom, ...

(2)

Pri rozhodovaní o osvedčení sa podmienečne prepusteného súd sa opiera aj o vyjadrenie spoločenskej ...

§ 333
(1)

Rozhodnutie podľa § 331 robí okresný súd, v obvode ktorého sa trest odňatia slobody vykonáva, ...

(2)

Pred rozhodnutím o podmienečnom prepustení alebo o výkone zvyšku trestu musí byť odsúdený vypočutý. ...

(3)

Proti rozhodnutiam podľa § 331 a 332 je prípustná sťažnosť, ktorá má odkladný účinok.

§ 334
Započítanie väzby a trestu
(1)

O započítaní väzby a trestu rozhodne predseda senátu uznesením, a to spravidla súčasne s nariadením ...

(2)

Proti uzneseniu podľa odseku 1 je prípustná sťažnosť.

§ 335

Zrušený

Tretí oddiel
Nariadenie výkonu trestu
§ 336
(1)

Ak sa má vykonať trest nápravného opatrenia, upovedomí predseda senátu vedenie podniku, úradu, ...

(2)

Ak má byť trest nápravného opatrenia vykonaný na členovi jednotného roľníckeho družstva alebo ...

(3)

U príslušníkov ozbrojených síl a ozbrojených sborov sa upovedomenie podľa odseku 1 pošle príslušnému ...

(4)

Ak pre výkon uloženého trestu nápravného opatrenia treba najskôr určiť zamestnanie alebo určiť ...

§ 337
(1)

Ak bol trest nápravného opatrenia uložený so zreteľom na to, že sa organizácia uvedená v § ...

(2)

Spoločenskú organizáciu činnú na pracovisku odsúdeného alebo v jeho bydlisku môže predseda ...

§ 338
Odklad a prerušenie výkonu trestu
(1)

Ak je odsúdený postihnutý chorobou, ktorá mu znemožňuje výkon určeného zamestnania, alebo ak ...

(2)

Predseda senátu môže v takom prípade po dohode s národným výborom tiež určiť odsúdenému ...

(3)

Na odklad a prerušenie výkonu trestu nápravného opatrenia a na upustenie od jeho výkonu v prípade, ...

§ 339
Upustenie od výkonu trestu
(1)

Ak sa stane osoba odsúdená na nápravné opatrenie trvale práceneschopnou skôr, než bolo nápravné ...

(2)

Ak sa upustilo od výkonu nápravného opatrenia alebo jeho zvyšku podľa odseku 1, pokladá sa trest ...

§ 340
Premena nápravného opatrenia

O premene nápravného opatrenia alebo o premene jeho zvyšku na trest odňatia slobody rozhodne súd ...

Štvrtý oddiel
Výkon peňažného trestu
§ 341

Len čo sa stal rozsudok vykonateľným, podľa ktorého je odsúdený povinný zaplatiť peňažný ...

§ 342
(1)

Na žiadosť odsúdeného môže predseda senátu z dôležitých dôvodov

a)

odložiť výkon peňažného trestu, a to na čas najviac troch mesiacov odo dňa, keď rozsudok nadobudol ...

b)

povoliť splácať peňažný trest po čiastkach tak, aby bol celý zaplatený najneskoršie do roka ...

(2)

Ak zaniknú dôvody, pre ktoré bol výkon peňažného trestu odložený, alebo ak nedodržuje odsúdený ...

§ 343
(1)

Predseda senátu nariadi, aby peňažný trest bol vymáhaný, ak ho odsúdený nezaplatí

a)

do pätnásť dní po tom, čo bol na zaplatenie vyzvaný,

b)

do pätnásť dní po tom, čo mu bolo oznámené rozhodnutie, ktorým povolený odklad alebo povolené ...

c)

po uplynutí času, na ktorý bol výkon trestu odložený.

(2)

Peňažný trest smie byť vymáhaný, len pokiaľ tým nebude zmarené uspokojenie priznaného nároku ...

§ 344
(1)

Súd upustí od výkonu peňažného trestu, ak je zjavné, že by vymáhanie nemalo výsledok alebo ...

(2)

Ak peňažný trest nebol zaplatený a ak je zjavné, že by sa výkon tohto trestu alebo jeho časti ...

(3)

Odsúdený môže kedykoľvek odvrátiť výkon náhradného trestu alebo jeho pomernej časti tým, ...

(4)

Proti rozhodnutiu podľa odsekov 1 až 3 je prípustná sťažnosť, ktorá má odkladný účinok.

Výkon trestu prepadnutia majetku
§ 345

Ak sa stal rozsudok, ktorým bol uložený trest prepadnutia celého majetku alebo jeho časti, vykonateľným, ...

§ 346
(1)

Ak vzniknú pri výkone trestu prepadnutia majetku pochybnosti, či sa tento trest na určité prostriedky ...

(2)

Proti rozhodnutiu podľa odseku 1 je prípustná sťažnosť, ktorá má odkladný účinok.

(3)

Odpis právoplatného uznesenia uvedeného v odseku 1 zašle predseda senátu národnému výboru.

(4)

Vlastnícke právo tretej osoby k prostriedkom a veciam postihnutým pri vykonávaní trestu prepadnutia ...

Zaistenie výkonu trestu prepadnutia majetku
§ 347
(1)

Ak je obvinený stíhaný pre trestný čin, za ktorý so zreteľom na povahu a závažnosť činu a ...

(2)

Proti rozhodnutiu o zaistení je prípustná sťažnosť.

§ 348
(1)

Zaistenie postihuje celý majetok obvineného, prírastok a výťažky, ktoré zo zaisteného majetku ...

(2)

Predseda senátu a v prípravnom konaní prokurátor rozhodne na návrh národného výboru, ktorý ...

(3)

Pokiaľ trvá zaistenie, sú neúčinné všetky právne úkony obvineného, ktoré sa týkajú zaisteného ...

(4)

Kto má vo svojej moci veci, ktoré patria do zaisteného majetku, je povinný, len čo sa o zaistení ...

(5)

Vlastnícke právo tretej osoby k zaisteným prostriedkom a veciam nemožno uplatniť podľa odseku ...

§ 349

Súd a v prípravnom konaní prokurátor zruší zaistenie, ak zanikne dôvod, pre ktorý bol majetok ...

§ 350
Podmienečné upustenie od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti

Na konanie o podmienečnom upustení od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti, ako aj na konanie ...

Piaty oddiel
§ 351
Nariadenie výkonu ochranného liečenia
(1)

Výkon ochranného liečenia nariadi predseda senátu liečebnému ústavu, v ktorom sa má ochranné ...

(2)

Ak je osoba, u ktorej bolo uložené ochranné liečenie, pri pobyte na slobode nebezpečná pre svoje ...

(3)

Ak ide o príslušníka ozbrojených síl alebo ozbrojeného sboru v činnej službe, požiada predseda ...

(4)

Predseda senátu požiada liečebný ústav, aby oznámil súdu, ktorý ochranné liečenie uložil, ...

§ 352
Upustenie od výkonu ochranného liečenia

O upustení od výkonu ochranného liečenia pred jeho začatím rozhodne súd, ktorý ochranné liečenie ...

§ 353
Prepustenie z ochranného liečenia

O prepustení z ochranného liečenia rozhodne na návrh prokurátora, obvineného alebo liečebného ...

§ 354
Nariadenie výkonu ochrannej výchovy
(1)

Výkon ochrannej výchovy nariadi predseda senátu výchovnému zariadeniu, v ktorom sa má výkon začať. ...

(2)

Ak mladistvý nie je vo väzbe a niet obavy, že ujde, môže mu predseda senátu poskytnúť pred nástupom ...

§ 355
Upustenie od výkonu ochrannej výchovy
(1)

O upustení od výkonu ochrannej výchovy pred jej začatím rozhodne súd, ktorý ochrannú výchovu ...

(2)

Proti rozhodnutiu podľa odseku 1 je prípustná sťažnosť, ktorá má odkladný účinok.

§ 356
Prepustenie z ochrannej výchovy
(1)

O prepustení z ochrannej výchovy rozhoduje na verejnom zasadnutí okresný súd, v obvode ktorého ...

(2)

Ak návrh podľa odseku 1 nebol podaný výchovným zariadením, pred rozhodnutím treba vypočuť zástupcu ...

(3)

Proti rozhodnutiu podľa odseku 1 je prípustná sťažnosť, ktorá má odkladný účinok.

§ 356a
Podmienečné umiestnenie mimo výchovného ústavu
(1)

O podmienečnom umiestnení mladistvého mimo výchovného zariadenia rozhoduje na verejnom zasadnutí ...

(2)

Tento súd rovnako rozhoduje aj o zrušení podmienečného umiestnenia mladistvého mimo výchovného ...

(3)

Proti rozhodnutiu podľa odsekov 1 a 2 je prípustná sťažnosť, ktorá má odkladný účinok.

§ 357

Predlženie ochrannej výchovy.

(1)

O predĺžení ochrannej výchovy rozhoduje na verejnom zasadnutí okresný súd, v obvode ktorého ...

(2)

Ak návrh podľa odseku 1 nebol podaný výchovným zariadením, pred rozhodnutím treba vypočuť zástupcu ...

(3)

Predĺžiť ochrannú výchovu možno len vtedy, keď sa jej výkon už začal.

(4)

Proti rozhodnutiu podľa odseku 1 je prípustná sťažnosť.

§ 358
Dozor prokurátora

Prokurátor, v obvode ktorého sa vykonáva ochranné liečenie alebo ochranná výchova, dozerá na ...

Šiesty oddiel
§ 359
Upustenie od potrestania v dôsledku záruky

Ak prijal súd záruku organizácie uvedenej v § 4 ods. 1 a v dôsledku toho upustil od potrestania, ...

§ 360
Výkon väzby
(1)

Väzba sa vykonáva v ústavoch Ministerstva vnútra. Väzba nariadená vojenským prokurátorom sa ...

(2)

Vo väzbe je obvinený podrobený len tým obmedzeniam, ktoré sú potrebné na zabezpečenie úspešného ...

(3)

Predpisy o tom, ako sa vykonáva väzba v ústavoch Ministerstva vnútra, vydá minister vnútra po ...

(4)

Prokurátor, v obvode ktorého sa vykonáva väzba, dozerá na jej výkon. Správa miesta, v ktorom ...

§ 361
Vymáhanie poriadkovej pokuty a trov trestného konania
(1)

Len čo sa stane vykonateľným uznesenie, ktorým bola uložená poriadková pokuta, vyzve vyhľadávací ...

(2)

Trovy trestného konania určené paušálnou sumou vymáhajú orgány štátnej správy súdov.

§ 362

Zrušený

DVADSIATAPRVÁ HLAVA

ZAHLADENIE ODSÚDENIA
§ 363

O zahladení odsúdenia rozhoduje súd na žiadosť odsúdeného alebo na návrh organizácie uvedenej ...

§ 364
(1)

O zahladení odsúdenia rozhoduje okresný súd, v ktorého obvode odsúdený v čase podania návrhu ...

(2)

Ak je však odsúdený príslušníkom ozbrojených síl alebo ozbrojeného sboru z povolania v činnej ...

(3)

O zahladení odsúdenia mladistvého rozhodne súd, ktorý rozhodoval vo veci v prvom stupni, a ak ide ...

(4)

Proti rozhodnutiu o zahladení odsúdenia je prípustná sťažnosť, ktorá má odkladný účinok.

§ 365
(1)

Len čo rozhodnutie o zahladení odsúdenia nadobudlo právoplatnosť, upovedomí predseda senátu odsúdeného, ...

(2)

Ak bola žiadosť o zahladenie odsúdenia zamietnutá, možno ju znovu podať až po uplynutí jedného ...

ŠTVRTÁ ČASŤ

NIEKTORÉ ÚKONY SÚVISIACE S TRESTNÝM KONANÍM

DVADSIATADRUHÁ HLAVA

UDELENIE MILOSTI A POUŽITIE AMNESTIE
§ 366
Udelenie milosti
(1)

Prezident republiky na základe práva daného mu ústavou udeľuje milosť.

(2)

Prezident republiky určuje, v ktorých prípadoch môže generálny prokurátor alebo minister spravodlivosti ...

(3)

Ak to nariadi v konaní o udelenie milosti prezident republiky, trestné konanie sa predbežne nezačne ...

§ 367
Konanie o udelení milosti
a)

pred podaním obžaloby generálny prokurátor, ktorý môže tiež nariadiť, že sa trestné stíhanie ...

b)

po podaní obžaloby minister spravodlivosti, ktorý môže tiež nariadiť, že sa v trestnom konaní ...

§ 368
Rozhodnutie o použití amnestie

Rozhodnutie o tom, či a do akej miery je osoba, ktorej bol právoplatne uložený trest, účastná ...

§ 369
Podmienečné udelenie milosti

Ak bol trest alebo jeho zvyšok pri udelení milosti odpustený len pod určenými podmienkami, plnenie ...

§ 370
Zmena výmery trestu
(1)

Ak bol amnestiou celkom alebo sčasti odpustený trest len za niektorý z trestných činov, za ktoré ...

(2)

Rozhodnutie podľa odseku 1 robí na verejnom zasadnutí súd, ktorý trest uložil v prvom stupni.

§ 370a
Rozhodovanie po zmiernení trestu smrti

Ak bol milosťou trest smrti zmiernený na trest odňatia slobody, o spôsobe výkonu trestu rozhodne ...

DVADSIATATRETIA HLAVA

ODŠKODNENIE ZA VÄZBU A ZA TREST
§ 371
Odškodnenie za väzbu
(1)

Kto utrpel majetkovú škodu väzbou, môže žiadať za čas, za ktorý bola jeho osobná sloboda obmedzená, ...

(2)

Za väzbu nariadenú v konaní o vydanie do cudziny sa odškodnenie neposkytuje.

(3)

Nárok na odškodnenie nepatrí tomu,

a)

kto si väzbu zavinil sám, najmä tým, že pokusom o útek alebo iným svojím konaním dal príčinu ...

b)

kto bol spod obžaloby oslobodený alebo proti komu bolo trestné stíhanie zastavené len preto, že ...

(4)

Odškodnenie vždy však patrí za čas, o ktorý bola väzba proti zákonu predĺžená, najmä nesprávnym ...

§ 372
Odškodnenie za trest
(1)

Kto utrpel majetkovú škodu tým, že na ňom bol celkom alebo sčasti vykonaný trest odňatia slobody, ...

(2)

Primerané odškodnenie môže žiadať i ten, kto bol v neskoršom konaní odsúdený na miernejší ...

(3)

Nárok na odškodnenie za trest nepatrí tomu,

a)

kto si privodil svoje odsúdenie úmyselne alebo

b)

proti komu bolo neskoršie trestné stíhanie zastavené len preto, že mu bola udelená milosť alebo ...

(4)

Odškodnenie však vždy patrí za čas, o ktorý bol nesprávnym postupom súdu alebo orgánu zabezpečujúcich ...

§ 373
Prechod nároku na odškodnenie na dedičov

Právo žiadať odškodnenie za väzbu a trest prechádza na dedičov oprávneného, len pokiaľ boli ...

§ 374
Uplatnenie nároku
(1)

Nárok na odškodnenie za väzbu alebo trest zaniká, ak nepožiada oprávnená osoba o priznanie nároku ...

(2)

Ak neprizná Ministerstvo spravodlivosti náhradu do troch mesiacov od uplatnenia nároku alebo ak nie ...

DVADSIATAŠTVRTÁ HLAVA

PRÁVNY STYK S CUDZINOU
§ 375
Všeobecné ustanovenie

Ustanovenia tejto hlavy sa použijú len vtedy, keď neustanovuje vyhlásená medzinárodná zmluva ...

Prvý oddiel
§ 376
(1)

Ak sa obvinený zdržuje v cudzine a ak ho treba vyžiadať, vydá proti nemu predseda senátu zatýkací ...

(2)

Ak vec nepripúšťa odklad, požiada predseda senátu Ministerstvo spravodlivosti o zariadenie predbežného ...

(3)

Zatýkací rozkaz musí obsahovať

a)

meno a priezvisko obvineného, jeho osobné dáta a údaje o štátnom občianstve, prípadne i jeho ...

b)

zákonné pomenovanie trestného činu s uvedením príslušných zákonných ustanovení a opísanie ...

c)

doslovné znenie zákonných ustanovení, podľa ktorých sa trestný čin posudzuje, s uvedením zákonnej ...

d)

ak ide o vyžiadanie odsúdeného na výkon trestu, aj údaj, ktorým súdom a na aký trest bol odsúdený, ...

§ 377
(1)

Obvineného, ktorého cudzí štát vydal, prevezmú orgány Sboru národnej bezpečnosti. Prevzatú ...

(2)

Ak nejde o vydanie na výkon trestu, predseda senátu a v prípravnom konaní prokurátor sú povinní ...

§ 378
(1)

Ak bol obvinený vydaný cudzím štátom s výhradou, musí sa výhrade vyhovieť.

(2)

Obvinený môže byť stíhaný len pre trestné činy, pre ktoré bol vydaný, okrem prípadu, že ...

(3)

Ak bol obvinený z cudziny vyžiadaný alebo vydaný na výkon trestu len pre niektorý z trestných ...

Druhý oddiel
§ 379
Predbežné vyšetrenie
(1)

Prokurátor, ktorému Ministerstvo spravodlivosti alebo generálny prokurátor poslali žiadosť cudzieho ...

(2)

V konaní o vydanie musí osoba, o ktorej vydanie ide, mať obhajcu.

(3)

Prokurátor takú osobu vyslúchne a oboznámi ju pritom s obsahom žiadosti o vydanie. Ak táto osoba ...

§ 380
Rozhodnutie súdu
(1)

Po skončení predbežného vyšetrenia rozhodne na návrh prokurátora krajský súd, v ktorého obvode ...

(2)

Ak má minister spravodlivosti pochybnosti o správnosti rozhodnutia krajského súdu, môže vec predložiť ...

§ 381
Vydávacia väzba
(1)

Ak bolo rozhodnuté, že vydanie do cudziny je prípustné, vezme krajský súd osobu, o ktorej vydanie ...

(2)

Prokurátor vykonávajúci predbežné vyšetrenie môže osobu, o ktorej vydanie ide, vziať do väzby, ...

(3)

Ak sa rozhodlo, že vydanie nie je prípustné, alebo ak to nariadi minister spravodlivosti, treba zariadiť ...

§ 382
Povolenie a vykonanie vydania
(1)

Vydanie do cudziny povoľuje minister spravodlivosti, a to len vtedy, keď krajský súd alebo Najvyšší ...

(2)

Povolenie vydania zariadi predseda senátu krajského súdu.

§ 383
Rozšírenie vydania na iný trestný čin

Ak žiada štát, ktorému určitá osoba bola vydaná, aby ju mohol stíhať pre iný trestný čin ...

Tretí oddiel
§ 384

Pri dožiadaní cudzozemských súdov a úradov o poskytnutie právnej pomoci, ako aj pri poskytovaní ...

PIATA ČASŤ

PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 385

Odo dňa, keď tento zákon nadobudne účinnosť, možno doterajšie predpisy o trestnom konaní použiť ...

§ 386

Ustanovenie § 296 ods. 3 zákona č. 64/1956 Zb. platí i naďalej o rozhodnutiach, ktoré nadobudli ...

§ 387
(1)

Na konanie o obnove trestného konania, ktoré bolo právoplatne skončené pred začiatkom účinnosti ...

(2)

Ak rozhodnutie, proti ktorému smeruje návrh na obnovu, vydal v prvom stupni súd už nejestvujúci, ...

§ 388
(1)

Krajský súd je príslušný konať v prvom stupni aj o činoch trestných podľa predpisov skôr účinných, ...

(2)

Rozhodnutia a opatrenia týkajúce sa výkonu rozsudkov vyhlásených Najvyšším súdom ako súdom ...

§ 389
(1)

Rozhodnutia podľa § 297 ods. 1 a 2 Tr. zák. robí súd, ktorý rozhodoval vo veci ako súd prvého ...

(2)

Proti rozhodnutiu podľa odseku 1 je prípustná sťažnosť.

§ 390

Zákon č. 64/1956 Zb. o trestnom konaní súdnom (trestný poriadok) sa zrušuje.

§ 391

Minister spravodlivosti môže ustanoviť, ktoré jednoduché úkony zverené podľa tohto zákona predsedovi ...

§ 392

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1962.

Zákon č. 57/1965 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 141/1961 Zb. o trestnom konaní súdnom ...

Predsedníctvo Národného Zhromaždenia:Laštovička v. r.

Prílohy

    Prevziať prílohu - Prehľad ustanovení Trestného poriadku

Načítavam znenie...
MENU
Hore