Úplné znenie zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch 10/2009 účinný od 20.01.2009

Platnosť od: 20.01.2009
Účinnosť od: 20.01.2009
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Architektúra

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUD138DSEUPPČL0

Úplné znenie zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch 10/2009 účinný od 20.01.2009
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Úplné znenie zákona 10/2009 s účinnosťou od 20.01.2009
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch

vyhlasuje

úplné znenie zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných ...

Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:

PRVÁ ČASŤ

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

§ 1
Predmet úpravy
(1)

Tento zákon upravuje

a)

podmienky prístupu k povolaniam architekt, krajinný architekt a stavebný inžinier uplatnením práva ...

b)

pravidlá voľného poskytovania služieb architektov, krajinných architektov a stavebných inžinierov ...

c)

pravidlá vykonávania povolaní architekt, krajinný architekt a stavebný inžinier,

d)

postup získavania osobitnej odbornej spôsobilosti na účely vydávania živnostenských oprávnení ...

e)

zriadenie, postavenie, úlohy a organizáciu Slovenskej komory architektov a Slovenskej komory stavebných ...

(2)

Ak tento zákon neustanovuje inak, pravidlá a postupy podľa odseku 1 sa vzťahujú na občanov členských ...

(3)

Domovským členským štátom sa na účely tohto zákona rozumie členský štát, v ktorom žiadateľ ...

(4)

Regulačným orgánom domovského členského štátu sa na účely tohto zákona rozumie orgán štátnej ...

(5)

Regulovanými povolaniami podľa tohto zákona sú povolania architekt, krajinný architekt a stavebný ...

§ 2
Autorizácia
a)

získania odbornej kvalifikácie podľa tohto zákona, alebo

b)

uznania odbornej kvalifikácie získanej v domovskom členskom štáte.

DRUHÁ ČASŤ

VYKONÁVANIE REGULOVANÝCH POVOLANÍ

§ 3
Základné ustanovenia
(1)

Autorizovaným architektom (ďalej len „architekt“) je ten, kto je zapísaný v zozname autorizovaných ...

(2)

Autorizovaným krajinným architektom (ďalej len „krajinný architekt“) je ten, kto je zapísaný ...

(3)

Autorizovaným stavebným inžinierom (ďalej len „inžinier“) je ten, kto je zapísaný v zozname ...

(4)

Hosťujúcim architektom je ten, kto je zapísaný v registri hosťujúcich architektov.

(5)

Hosťujúcim krajinným architektom je ten, kto je zapísaný v registri hosťujúcich krajinných architektov. ...

(6)

Hosťujúcim stavebným inžinierom je ten, kto je zapísaný v registri hosťujúcich stavebných inžinierov. ...

(7)

Vykonávať regulované povolanie možno

a)

sústavne vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť (ďalej len „slobodné povolanie“),

b)

v mene a na zodpovednosť právnickej osoby alebo fyzickej osoby ako jej zamestnanec, spoločník alebo ...

(8)

Poskytovať služby podľa § 4, 4a a 5 možno odo dňa zapísania do zoznamu alebo do registra podľa ...

(9)

Poskytovanie služieb podľa § 4, 4a a 5 nie je živnosťou.2)

§ 4
Architekti
a)

vykonávanie prípravnej predprojektovej činnosti, najmä na vypracúvanie stavebných zámerov verejných ...

b)

vykonávanie komplexnej projektovej činnosti, najmä na vypracúvanie architektonických návrhov a ...

c)

spracovanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie,

d)

vykonávanie projektového manažmentu, najmä na riadenie projektu a koordináciu čiastkových projektov ...

e)

grafické spracovanie a modelovanie architektonického diela vrátane vypracovania špecifikácií a ...

f)

poskytovanie súvisiacich technických služieb, najmä na poskytovanie architektonického poradenstva ...

g)

vyhotovovanie odborných posudkov, odhadov a dobrozdaní.

§ 4a
Krajinní architekti
a)

vykonávanie predprojektovej činnosti, najmä na spracúvanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacích ...

b)

spoluprácu na tvorbe územnoplánovacej dokumentácie v rámci tvorby krajiny a sídelnej zelene v ...

c)

vykonávanie komplexnej projektovej činnosti, najmä na vypracúvanie návrhov a projektovej dokumentácie ...

d)

navrhovanie začlenenia stavieb do prostredia s cieľom minimalizovať negatívne dopady stavieb na ...

e)

výkon odborného autorského dohľadu nad uskutočňovaním diel záhradnej a krajinnej architektúry ...

f)

poskytovanie súvisiacich služieb, najmä na poskytovanie odborného poradenstva investorom a vlastníkom ...

g)

grafické spracúvanie a modelovanie diel krajinnej a záhradnej architektúry vrátane vypracovania ...

h)

vyhotovovanie odborných posudkov, odhadov a dobrozdaní týkajúcich sa diel záhradnej a krajinnej ...

§ 5
Inžinieri
(1)

Inžinier môže byť autorizovaný na vykonávanie

a)

komplexných architektonických a inžinierskych služieb a súvisiaceho technického poradenstva alebo ...

b)

poskytovanie služieb v niektorej z týchto kategórií:

1.

inžinier pre konštrukcie pozemných stavieb,

2.

inžinier pre konštrukcie inžinierskych stavieb,

3.

inžinier pre statiku stavieb,

4.

inžinier pre technické, technologické a energetické vybavenie stavieb.

(2)

Inžinier podľa odseku 1 písm. a) je oprávnený na

a)

vykonávanie prípravnej predprojektovej činnosti, najmä na vypracúvanie stavebných zámerov verejných ...

b)

vykonávanie komplexnej projektovej činnosti, najmä na vypracúvanie architektonických návrhov a ...

c)

spracúvanie príslušnej časti územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie,

d)

vykonávanie projektového manažmentu, najmä na riadenie projektu a na koordináciu čiastkových ...

e)

zastupovanie investora pri príprave a uskutočňovaní stavieb,

f)

vyhotovovanie podkladov na hodnotenie vplyvu stavby na životné prostredie,

g)

vykonávanie stavebného dozoru.

(3)

Inžinier pre konštrukcie pozemných stavieb a inžinier pre konštrukcie inžinierskych stavieb je ...

(4)

Inžinier pre statiku stavieb je oprávnený na poskytovanie služieb vyhradených statikovi stavby ...

a)

vyhotovovanie projektovej dokumentácie nosných konštrukcií stavieb,

b)

overovanie projektov z hľadiska mechanickej odolnosti a stability stavieb,

c)

vykonávanie prieskumov, stavebných meraní a stavebnej diagnostiky a

d)

technické poradenstvo týkajúce sa statiky a dynamiky nosných konštrukcií stavieb.

(5)

Inžinier pre technické, technologické a energetické vybavenie stavieb je oprávnený na

a)

vyhotovovanie projektovej dokumentácie týkajúcej sa technického, technologického a energetického ...

b)

spracúvanie príslušnej časti územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie,

c)

vyhotovovanie podkladov na hodnotenie vplyvu stavby na životné prostredie a

d)

poskytovanie technického a ekonomického poradenstva týkajúceho sa technického, technologického ...

(6)

Inžinieri podľa odsekov 3 až 5 ďalej

a)

vypracúvajú odborné posudky a odhady,

b)

vykonávajú odborný autorský dohľad nad uskutočňovaním stavieb podľa projektovej dokumentácie ...

Práva a povinnosti architektov a inžinierov v slobodnom povolaní
§ 6
(1)

Architekt a inžinier je viazaný ústavou, ústavnými zákonmi, zákonmi a ďalšími všeobecne záväznými ...

(2)

Architekti, krajinní architekti a inžinieri sú povinní pri vykonávaní povolania napomáhať realizáciu ...

(3)

Architekti a inžinieri sú povinní chrániť práva a oprávnené záujmy objednávateľa, konať ...

§ 7
(1)

Architekt a inžinier je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých ...

(2)

Povinnosť zachovávať mlčanlivosť sa nevzťahuje na prípady, keď ide o zákonom uloženú povinnosť ...

(3)

Povinnosť mlčanlivosti podľa odseku l sa vzťahuje aj na osoby, ktoré architekt alebo inžinier ...

§ 8
(1)

Každý má právo na to, aby mu architekt a inžinier poskytli služby.

(2)

Architekt alebo inžinier odmietne poskytnúť služby,

a)

ak pokyny objednávateľa sú v rozpore so zákonom, s inými všeobecne záväznými právnymi predpismi, ...

b)

ak by ich vykonaním pre rôznych objednávateľov, ktorých záujmy sú v kolízii, mohlo dôjsť k ...

c)

ak presahujú oprávnenie podľa autorizačného osvedčenia.

(3)

Odoprieť poskytnúť služby môže architekt alebo inžinier vtedy, keď

a)

jeho pracovné zaťaženie už prijatými objednávkami znemožňuje náležite vykonať požadované ...

b)

zo zdravotných alebo rodinných dôvodov, ktoré sú dočasne prekážkou znemožňujúcou náležite ...

(4)

Architekt a inžinier sa nesmie zúčastniť na verejnej architektonickej alebo na inej odbornej súťaži, ...

(5)

Architekt alebo inžinier môže odstúpiť od zmluvy z dôvodov uvedených v odseku 2 písm. a), b) ...

(6)

Vzájomné vzťahy medzi architektom alebo inžinierom a objednávateľom pri poskytovaní služieb ...

§ 9
(1)

Architekt alebo inžinier môže poskytovať služby sám alebo spoločne s inými architektmi alebo ...

(2)

Ak architekti alebo inžinieri poskytujú služby spoločne, právne vzťahy medzi nimi vyplývajúce ...

(3)

Architekti a inžinieri, ktorí poskytujú služby spoločne, môžu mať spolu iba jedno sídlo ateliéru ...

(4)

Architekt alebo inžinier sa môže dať zastúpiť iným architektom alebo inžinierom v rozsahu uvedenom ...

§ 10
Zamestnávanie iných osôb

Architekt a inžinier môže zamestnávať v pracovnom pomere iné osoby. Pracovnoprávne vzťahy sa ...

§ 11
Odmena
(1)

Architekt a inžinier poskytuje služby za odmenu (honorár). Poskytovať služby bezodplatne môže ...

(2)

Na odmenu a na vecné výdavky možno požadovať primeraný preddavok.10)

§ 12
Poistenie zodpovednosti za škodu
(1)

Architekti a inžinieri zodpovedajú za škodu, ktorú spôsobili v súvislosti s vykonávaním svojej ...

(2)

Architekt a inžinier uzavrie do desať dní po zápise do zoznamu zmluvu o poistení zodpovednosti ...

(3)

Komora môže uzatvoriť hromadnú poistnú zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu v prospech svojich ...

(4)

Poistenie podľa odseku 2 trvá po celý čas zapísania v zozname alebo čas zamestnávania zamestnancov. ...

§ 13
Použitie a povaha písomností
(1)

Dokumenty, projekty, odborné posudky, odhady, dobrozdania a iné písomnosti, ktoré sú výsledkom ...

(2)

Architektonické, konštrukčné a technické riešenia a iné výsledky duševnej tvorivej činnosti, ...

§ 14
Pečiatka
(1)

Architekti a inžinieri používajú na osvedčovanie pravosti písomností, ktoré vyhotovili, odtlačok ...

(2)

Pečiatka je okrúhla s priemerom 36 mm.13) V strede je umiestnený štátny znak Slovenskej republiky. ...

(3)

Pečiatky eviduje komora. Ak bol architekt alebo inžinier zo zoznamu vyčiarknutý, pečiatku musí ...

§ 14a
Práva a povinnosti architektov a inžinierov ako zamestnancov
(1)

Na architektov a inžinierov, ktorí vykonávajú povolanie ako zamestnanci, sa vzťahujú ustanovenia ...

(2)

Plnenie pracovných úloh a pokynov zamestnávateľa architektov a inžinierov, ktorí vykonávajú ...

§ 14b
Práva a povinnosti hosťujúcich architektov a hosťujúcich stavebných inžinierov
(1)

Na hosťujúcich architektov a na hosťujúcich stavebných inžinierov, ktorí

a)

poskytujú služby v slobodnom povolaní, sa počas zapísania v registri vzťahujú § 6 až 13,

b)

pracujú ako zamestnanci, sa počas zapísania v registri vzťahujú § 6 ods. 2 a 3, § 7 ods. 1 a ...

(2)

Hosťujúci architekti a hosťujúci stavební inžinieri na čas poskytovania služieb používajú ...

(3)

Pečiatka je okrúhla s priemerom 36 mm. V strede je umiestnený štátny znak Slovenskej republiky. ...

(4)

Pečiatky obstaráva a eviduje komora. Ak bol hosťujúci architekt alebo hosťujúci stavebný inžinier ...

§ 14c
Právnické osoby

Právnická osoba môže mať zapísané v predmete svojej činnosti poskytovanie služieb podľa § ...

§ 14d
Práva a povinnosti krajinných architektov

Na práva a povinnosti krajinných architektov sa vzťahujú ustanovenia § 6 až 14c rovnako.

TRETIA ČASŤ

PRÍSTUP K REGULOVANÝM POVOLANIAM

§ 15
Zapísanie do zoznamov
(1)

Do zoznamu komora zapíše na základe autorizácie

a)

podľa § 2 písm. a) toho, kto preukáže, že

1.

je občanom členského štátu a má plnú spôsobilosť na právne úkony,

2.

je bezúhonný,

3.

má doklad o vzdelaní uznaný podľa § 16,

4.

má odbornú prax uznanú podľa § 16b,

5.

vykonal autorizačnú skúšku podľa § 21 a

6.

zložil sľub podľa § 23,

b)

podľa § 2 písm. b) toho, kto preukáže, že

1.

je občanom členského štátu,

2.

je bezúhonný,

3.

jeho doklady o vzdelaní a o odbornej praxi boli uznané v domovskom členskom štáte; inak je povinný ...

4.

pri vstupe do profesie vykonal autorizačnú alebo inak označenú skúšku spôsobilosti v domovskom ...

(2)

Žiadosť o zapísanie do zoznamu sa podáva na tlačive komory v štátnom jazyku; jej prílohou sú ...

(3)

Ak sú odôvodnené pochybnosti o dokladoch podľa odsekov 1 a 2, komora môže požiadať regulačný ...

a)

bol kurz odbornej prípravy vo vzdelávacom zariadení, ktoré poskytlo odbornú prípravu, formálne ...

b)

doklad o vzdelaní je rovnaký ako doklad, ktorý by sa vydal, ak by sa kurz odbornej prípravy v celom ...

c)

doklad o vzdelaní dáva na území členského štátu vydania dokladu tie isté profesijné práva, ...

(4)

Komora nezapíše do zoznamu toho, kto nespĺňa požiadavky podľa odseku 1 alebo kto je zamestnancom ...

(5)

Podrobné pravidlá o zápise do komory upraví štatút komory.

§ 15a
Zapisovanie do registra
(1)

Do registra (§ 3 ods. 4 až 6) komora zapíše

a)

pri prvom hosťovaní toho, kto preukáže, že

1.

je občanom členského štátu,

2.

je bezúhonný,

3.

má doklad o vzdelaní uznaný podľa § 16,

4.

je oprávnený v domovskom členskom štáte vykonávať regulované povolanie; inak je povinný predložiť ...

5.

je poistený zo zodpovednosti za škodu spôsobenú výkonom povolania s platnosťou pre územie Slovenskej ...

b)

pri predĺžení času hosťovania alebo pri opakovanom hosťovaní, ak od predchádzajúceho hosťovania ...

(2)

Žiadosť o zapísanie sa podáva na tlačive komory v štátnom jazyku; jej prílohou sú doklady preukazujúce ...

(3)

Komora nezapíše do registra toho, kto spĺňa podmienky podľa odseku 1, ale o kom zistí, že je ...

a)

trestne alebo disciplinárne stíhaný,

b)

v konkurze,

c)

vo väzbe.

(4)

Ak sa pred zapísaním do registra komora dozvie o uchádzačovi o zapísanie do registra (ďalej len ...

(5)

Komora zapíše uchádzača do registra do jedného mesiaca odo dňa, keď je žiadosť o zapísanie ...

(6)

Zapísanie do registra komora oznámi regulačnému orgánu domovského členského štátu. O zapísaní ...

(7)

Proti zamietnutiu žiadosti o zapísanie do registra môže uchádzač podať žalobu na súd podľa ...

(8)

Podrobné pravidlá o zapísaní do registra upraví štatút komory.

§ 15b
Bezúhonnosť
(1)

Bezúhonný nie je ten, kto bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo za iný trestný ...

(2)

Bezúhonnosť sa na účely zapísania podľa § 15 ods. 1 a podľa § 15a ods. 1 preukazuje výpisom ...

(3)

Ak sa pred zapísaním podľa § 15 ods. 1 alebo podľa § 15a ods. 1 komora dozvie o uchádzačovi ...

(4)

Funkcionári a zamestnanci komory, ktorí prišli do styku s informáciami a údajmi podľa § 15a ods. ...

§ 16
Uznávanie dokladov o vzdelaní
(1)

Slovenská komora architektov na účely autorizácie podľa § 15 a na účely hosťovania podľa § ...

a)

v prílohe č. 2, ak vzdelávanie, ktoré predchádzalo jeho vydaniu, začalo najskôr v akademickom ...

b)

v prílohe č. 3, ak vzdelávanie, ktoré predchádzalo jeho vydaniu, začalo najneskôr v akademickom ...

(2)

Slovenská komora architektov automaticky uzná doklad o vzdelaní, ktorý na návrh výboru na uznávanie ...

(3)

Slovenská komora architektov na účely autorizácie podľa § 15 a na účely hosťovania podľa § ...

a)

vydaný na základe úspešného zloženia skúšky z architektúry, ktorá musí byť rovnocenná štátnej ...

b)

doplnený osvedčením regulačného orgánu domovského členského štátu, ktoré osvedčuje, že ...

(4)

Slovenská komora architektov na účely autorizácie podľa § 15 a na účely hosťovania podľa § ...

a)

tento doklad o vzdelaní umožňuje prístup k povolaniu architekt v domovskom členskom štáte,

b)

jeho držiteľ vykonal najmenej štvorročnú odbornú prax v Spolkovej republike Nemecko a

c)

práca, ktorú v oblasti architektúry vykonal, je dôkazom o celom spektre jeho schopností, vedomostí ...

(5)

Slovenská komora architektov na účely autorizácie podľa § 15 a na účely hosťovania podľa § ...

(6)

Minimálne požiadavky na architektonické vzdelanie podľa odsekov 1 až 5 sú splnené, ak odborná ...

a)

trvala najmenej štyri roky denného štúdia alebo šesť rokov celkového štúdia, z toho najmenej ...

b)

udržiavala rovnováhu medzi teoretickými a praktickými hľadiskami počas jej celého trvania,

c)

viedla k úspešnému zloženiu štátnej záverečnej skúšky na univerzitnej úrovni a

d)

zaručila získanie

1.

schopností vytvárať architektonické návrhy, ktoré uspokojujú aj estetické, aj technické požiadavky, ...

2.

vedomostí o histórii a teórii architektúry a príbuzných umení, o technológiách a humanitných ...

3.

vedomostí o výtvarnom umení ako vplyve na kvalitu architektonického návrhu,

4.

vedomostí o urbanistickom projektovaní, plánovaní a zručnostiach v procese územného plánovania, ...

5.

schopností chápať vzťah medzi ľuďmi a budovami a medzi budovami a ich prostredím a potreby dávať ...

6.

schopností chápať povolanie a úlohu architekta v spoločnosti, najmä pri príprave dokumentácií, ...

7.

schopností pochopiť metódy prieskumu a prípravy projektovej dokumentácie,

8.

schopností pochopiť konštrukčné projektovanie, konštrukčné a technické problémy spojené so ...

9.

vedomostí o fyzikálnych problémoch, technológiách a funkcii stavieb, aby boli zabezpečené komfortnými ...

10.

zručnosti projektovania, aby sa splnili požiadavky užívateľov stavieb v rámci obmedzení, ktoré ...

11.

vedomostí o priemysle, organizáciách a o predpisoch a procedúrach spojených so zavádzaním konceptov ...

(7)

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) ...

(8)

Slovenská komora architektov na účely autorizácie podľa § 15 a na účely hosťovania podľa § ...

(9)

Na uznávanie dokladov o vzdelaní krajinných architektov, ktoré vydali vysoké školy neposkytujúce ...

§ 16a
Doklady o vzdelaní
(1)

Žiadateľ o uznanie dokladu o vzdelaní priloží k žiadosti o uznanie originál alebo úradne osvedčenú ...

(2)

Ak je potrebné zároveň s dokladom o vzdelaní preskúmať splnenie požiadaviek na obsah vzdelávania ...

(3)

Na účely uznania odbornej kvalifikácie stavebných inžinierov sa vyžaduje doklad o vzdelaní získaný ...

a)

stavebného zamerania; pre kategóriu uvedenú v § 5 ods. 1 písm. a) a písm. b) prvom až treťom ...

b)

elektrotechnického alebo strojníckeho zamerania pre kategóriu uvedenú v § 5 ods. 1 písm. b) štvrtom ...

(4)

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky po vyjadrení príslušnej komory môže uznať doklad o ...

a)

technického zamerania pre kategórie podľa § 5 ods. 1 písm. b) a ide o žiadateľa, ktorý svojou ...

b)

prírodovedného, lesníckeho alebo poľnohospodárskeho zamerania a ide o žiadateľa, ktorý svojou ...

(5)

Doklad o vzdelaní uznaný podľa všeobecných predpisov o uznávaní odborných kvalifikácií sa ...

§ 16b
Odborná prax
(1)

Na účely prístupu k regulovanému povolaniu sa vyžaduje odborná prax v trvaní troch rokov vykonaná ...

(2)

Odborná prax podľa odseku 1 sa preukazuje knižkou odbornej praxe, ak ide o architekta alebo krajinného ...

§ 16c
Uznávanie odbornej kvalifikácie
(1)

Slovenská komora architektov na účely zapísania do zoznamu autorizovaných architektov automaticky ...

(2)

Ak povolanie architekta nie je v domovskom členskom štáte regulované, alebo je regulované, ale ...

(3)

Slovenská komora architektov na účely zapísania do zoznamu autorizovaných architektov uznáva odbornú ...

(4)

Ak povolanie krajinného architekta nie je v domovskom členskom štáte regulované, alebo je regulované, ...

(5)

Slovenská komora stavebných inžinierov na účely zapísania do zoznamu autorizovaných stavebných ...

(6)

Ak povolanie stavebného inžiniera nie je v domovskom členskom štáte regulované, alebo je regulované, ...

(7)

Od kompenzačného opatrenia podľa odsekov 4 a 6 komora upustí, ak existuje spoločná platforma, ...

(8)

Slovenská komora architektov môže na účely zapísania do zoznamu autorizovaných architektov uznať ...

(9)

Slovenská komora architektov a Slovenská komora stavebných inžinierov na účely hosťovania uznávajú ...

§ 17
Vyčiarknutie zo zoznamu
(1)

Komora vyčiarkne zo zoznamu toho, kto

a)

zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho,

b)

písomne požiadal o vyčiarknutie,

c)

neuspel pri preskúšaní, odmietol sa mu podrobiť alebo sa mu vyhýba,

d)

stal sa zamestnancom komory,

e)

prestal byť plne spôsobilý na právne úkony,

f)

bol vylúčený z komory,

g)

bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo za iný trestný čin spáchaný v súvislosti ...

h)

je v omeškaní so zaplatením príspevku na činnosť orgánov komory o viac ako šesť mesiacov a ...

i)

nie je poistený zo zodpovednosti za škodu,

j)

bol zapísaný do zoznamu na základe nesprávnych, neplatných alebo neúplných údajov.

(2)

Rovnako môže komora vyčiarknuť zo zoznamu toho, komu bola uložená sankcia zákazu činnosti podľa ...

(3)

Vyčiarknutie zo zoznamu komora zverejní.

(4)

Nezapísanie do zoznamu alebo vyčiarknutie zo zoznamu je preskúmateľné súdom podľa osobitných ...

§ 17a
Vyčiarknutie z registra
(1)

Komora vyčiarkne z registra toho, kto

a)

zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho,

b)

písomne požiadal o vyčiarknutie,

c)

uplynula lehota, na ktorú bol zapísaný, a nedošlo k jej predĺženiu,

d)

bol zapísaný do zoznamu,

e)

prestal byť plne spôsobilý na právne úkony,

f)

o to požiada regulačný orgán domovského členského štátu,

g)

bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo za iný trestný čin spáchaný v súvislosti ...

h)

bol vyhostený zo Slovenskej republiky alebo mu zaniklo oprávnenie na pobyt v Slovenskej republike,

i)

zamestnávateľ zanikol alebo bol na neho vyhlásený konkurz,

j)

prestal byť poistený,

k)

podľa dodatočného zistenia v čase zapisovania do registra nespĺňal požiadavky na zapísanie,

l)

je v konkurze alebo v likvidácii, alebo proti nemu bol zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre ...

(2)

Komora oznámi vyčiarknutie z registra podľa odseku 1 regulačnému orgánu domovského členského ...

(3)

Vyčiarknutie z registra je preskúmateľné súdom na základe žaloby vyčiarknutého.

§ 18
Obsah zoznamu
(1)

Do zoznamu sa zapisujú tieto údaje:

a)

meno a priezvisko,

b)

dátum narodenia,

c)

adresa pobytu,

d)

adresa stáleho sídla ateliéru alebo kancelárie,

e)

dátum zapísania do zoznamu,

f)

dátum vykonania autorizačnej skúšky,

g)

dátum zloženia sľubu.

(2)

Do zoznamu sa zapisujú zmeny údajov podľa odseku 1, ako aj uloženie disciplinárneho opatrenia. ...

(3)

Do zoznamov môže každý nahliadnuť a robiť si z nich výpisy a odpisy.

§ 18a
Obsah registra
(1)

Do registra sa zapisujú tieto údaje:

a)

meno a priezvisko s titulmi v znení, v akom mu boli udelené,

b)

dátum narodenia,

c)

adresa pobytu v domovskom členskom štáte a adresa pobytu na území Slovenskej republiky,

d)

označenie a adresa sídla regulačného orgánu domovského členského štátu,

e)

údaje o vzdelaní a odbornej praxi,

f)

rozsah oprávnenia podľa práva domovského členského štátu,

g)

lehota, na ktorú je zapísaný v registri,

h)

dátum zapísania do registra.

(2)

Ustanovenia § 18 ods. 2 a 3 sa použijú aj na vedenie registra.

§ 19
Autorizačné osvedčenie
(1)

O zapísaní do zoznamu komora vydá autorizačné osvedčenie. V ňom sa uvedú údaje podľa § 18 ...

(2)

Autorizačné osvedčenie stráca platnosť dňom vyčiarknutia zo zoznamu. Treba ho odovzdať komore ...

§ 19a
Registračné osvedčenie
(1)

O zapísaní do registra komora vydá registračné osvedčenie. V registračnom osvedčení sa uvedú ...

(2)

Registračné osvedčenie stráca platnosť dňom vyčiarknutia z registra. Registračné osvedčenie, ...

§ 20
Registračné číslo
(1)

Poradie zapísania do zoznamu a kód zoznamu tvoria registračné číslo. Registračné číslo sa ...

(2)

Poradie zapísania v registri a kód registra tvoria registračné číslo. Registračné číslo sa ...

§ 21
Autorizačná skúška
(1)

Autorizačné skúšky sa konajú spravidla štyrikrát za rok. Termíny a organizáciu autorizačných ...

(2)

Autorizačná skúška sa skladá z písomnej časti a ústnej časti; písomná časť sa vykonáva ...

(3)

Obsah písomnej časti autorizačnej skúšky určuje ministerstvo. Verejná rozprava sa koná po úspešnom ...

(4)

Na autorizačnú skúšku sa pripustí každý uchádzač o zápis do zoznamu, ktorý o to požiada ...

(5)

Uchádzač, ktorý na autorizačnej skúške neuspel, môže ju opakovať najskôr po šiestich mesiacoch. ...

(6)

Za autorizačnú skúšku sa platí úhrada, ktorej výšku určí komora.

(7)

Uchádzač, ktorý na autorizačnej skúške neuspel, má právo vykonať odvolaciu autorizačnú skúšku, ...

(8)

Autorizačná skúška, opakovanie autorizačnej skúšky a odvolacia autorizačná skúška sa konajú ...

§ 22
Skúšobná komisia
(1)

Autorizačné skúšky sa vykonávajú pred skúšobnou komisiou komory zloženou z popredných odborníkov ...

(2)

Autorizačnú skúšku možno konať, ak je prítomných aspoň päť členov skúšobnej komisie.

§ 23
Sľub
(1)

Sľub možno zložiť až po vykonaní autorizačnej skúšky. Sľub sa skladá do rúk predsedu komory ...

(2)

Sľub znie: „Sľubujem na svoje svedomie a na občiansku a stavovskú česť, že svoje povolanie ...

(3)

Zapísanie do zoznamu sa vykoná do troch dní odo dňa zloženia sľubu. To neplatí, ak ide o opakované ...

§ 23a
Preskúšanie
(1)

Komora nariadi preskúšanie architekta alebo inžiniera na návrh ministerstva, Štátnej energetickej ...

(2)

Architekt a inžinier, ktorí päť rokov nevykonávali povolanie, na ktoré majú autorizáciu, sú ...

(3)

Ministerstvo môže nariadiť preskúšanie všetkých architektov a inžinierov alebo inžinierov len ...

(4)

Odseky 1 až 3 sa primerane vzťahujú aj na preskúšanie osoby, ktorá vykonala autorizačnú skúšku ...

(5)

Na preskúšanie sa vzťahuje § 21 ods. 1 až 3, 5 a 6. Preskúšanie sa vykoná pred skúšobnou komisiou ...

ŠTVRTÁ ČASŤ

SAMOSPRÁVA ARCHITEKTOV A INŽINIEROV

Prvý oddiel
Slovenská komora architektov

§ 24
Postavenie a základné úlohy
(1)

Zriaďuje sa Slovenská komora architektov so sídlom v Bratislave.

(2)

Slovenská komora architektov je samosprávna stavovská právnická osoba, ktorej úlohou je najmä

a)

podporovať architektov a krajinných architektov a obhajovať ich práva a profesiové, sociálne a ...

b)

viesť

1.

zoznam autorizovaných architektov a zoznam autorizovaných krajinných architektov, zapisovať do nich ...

2.

register hosťujúcich architektov a register hosťujúcich krajinných architektov, zapisovať do nich ...

3.

evidenciu vydaných knižiek odbornej praxe,

c)

dbať o to, aby architekti a krajinní architekti vykonávali svoje povolanie odborne, v súlade s jeho ...

d)

dbať o rast odbornosti architektov a krajinných architektov a zabezpečovať ich celoživotné odborné ...

e)

udržiavať disciplínu a dbať o stavovskú česť medzi architektmi a krajinnými architektmi,

f)

starať sa o stavebnú kultúru a o harmonické utváranie územia,

g)

prispievať k rozvoju vzdelávania v oblasti architektúry spoluprácou na obsahu študijných programov ...

h)

vykonávať osvetovú, propagačnú, popularizačnú, poradenskú a informačnú činnosť,

i)

spolupracovať so zahraničnými komorami a inými registračnými orgánmi vo veciach autorizácie ...

j)

overovať súťažné podmienky v súťažných podkladoch architektonických a urbanistických súťaží ...

k)

zhromažďovať údaje o architektonických dielach členov a viesť o nich evidenciu,

l)

uznávať

1.

doklady o vzdelaní v oblasti architektúry,

2.

odborné kvalifikácie architektov a krajinných architektov priznané v domovských členských štátoch, ...

3.

doklady o odbornej praxi,

4.

doklady o bezúhonnosti a

5.

doklady o poistení zodpovednosti za škodu,

m)

plniť úlohu informačného centra v oblasti architektúry a poskytovať informácie o požiadavkách ...

n)

poskytovať

1.

záujemcom potrebné informácie o uznávaní odbornej kvalifikácie, najmä o pravidlách vyplývajúcich ...

2.

objednávateľom pomoc pri uplatňovaní práv z poskytovaných služieb podľa § 4 a 4a, ak sa týkajú ...

3.

koordinátorovi uznávania odborných kvalifikácií na požiadanie informácie o podmienkach prístupu ...

4.

regulačným orgánom iných členských štátov potrebnú administratívnu pomoc, najmä výmenu informácií ...

o)

navrhovať spoločné platformy v povolaní krajinný architekt.

(3)

Členmi Slovenskej komory architektov sú všetci architekti zapísaní v zozname architektov (§ 3 ...

§ 25
Orgány
a)

valné zhromaždenie,

b)

predstavenstvo,

c)

autorizačnú komisiu,

d)

disciplinárnu komisiu.

§ 26
Valné zhromaždenie
(1)

Najvyšším orgánom Slovenskej komory architektov je valné zhromaždenie; tvoria ho všetci členovia ...

(2)

Predstavenstvo zvoláva valné zhromaždenia najmenej raz za dva roky. Predstavenstvo je povinné zvolať ...

(3)

Člen komory môže písomne poveriť iného člena komory, aby ho zastupoval na zasadnutí valného ...

(4)

Zastúpeného člena komory možno voliť do orgánov komory, ak v poverení svoju voľbu vopred výslovne ...

(5)

Valné zhromaždenie sa môže platne uznášať, ak je prítomná najmenej jedna tretina členov komory, ...

(6)

Ak sa valné zhromaždenie nemôže platne uznášať podľa odseku 5, preruší sa jeho rokovanie na ...

§ 27
Úlohy valného zhromaždenia
(1)

Valné zhromaždenie najmä

a)

volí a odvoláva na dvojročné obdobie predsedu, podpredsedov komory a členov predstavenstva a autorizačnej ...

b)

schvaľuje štatút komory a ďalšie vnútorné predpisy, najmä etický poriadok, volebný poriadok, ...

c)

schvaľuje výšku príspevkov členov komory na činnosť orgánov komory,

d)

zrušuje alebo pozmeňuje rozhodnutia predstavenstva,

e)

zriaďuje svoj úrad a určuje základné pravidlá jeho činnosti,

f)

schvaľuje rozpočtové pravidlá a pravidlá nakladania s majetkom komory,

g)

schvaľuje rozpočet a overenú ročnú účtovnú závierku.

(2)

Na valnom zhromaždení majú právo hlasovať všetci členovia komory. Vo veciach týkajúcich sa ...

(3)

Za členov orgánov komory možno zvoliť ktoréhokoľvek člena komory; predsedom alebo podpredsedom ...

(4)

Riaditeľ úradu ani ostatní zamestnanci komory nemôžu byť členmi komory.

(5)

Volebné pravidlá upravuje volebný poriadok komory.

§ 28
Predstavenstvo
(1)

Predstavenstvo je najvyšším výkonným orgánom Slovenskej komory architektov so všeobecnou pôsobnosťou; ...

(2)

Predstavenstvo má jedenásť členov; skladá sa z predsedu komory, podpredsedov komory a z ďalších ...

(3)

Predstavenstvo sa schádza spravidla raz za tri mesiace; jeho schôdze zvoláva predseda komory.

(4)

Na schôdzach predstavenstva sa s poradným hlasom zúčastňuje riaditeľ úradu komory alebo jeho ...

§ 29
Autorizačná komisia
(1)

Autorizačná komisia je výkonným orgánom Slovenskej komory architektov pre veci týkajúce sa autorizácie ...

(2)

Autorizačná komisia má predsedu a osem členov; jej členovia nemôžu byť členmi predstavenstva. ...

§ 30
Predseda a podpredsedovia
(1)

Predseda Slovenskej komory architektov zastupuje komoru navonok a koná v jej mene vo všetkých veciach, ...

(2)

Predsedu komory počas neprítomnosti alebo nespôsobilosti na výkon funkcie zastupujú podpredsedovia ...

(3)

Členstvo v orgánoch komory je čestné. Členovia orgánov majú nárok na úhradu cestovných a iných ...

Druhý oddiel
Slovenská komora stavebných inžinierov

§ 31
Postavenie a základné úlohy
(1)

Zriaďuje sa Slovenská komora stavebných inžinierov so sídlom v Bratislave; má regionálne združenia ...

(2)

Slovenská komora stavebných inžinierov je samosprávna stavovská právnická osoba, ktorej úlohou ...

a)

podporovať inžinierov a obhajovať ich práva a profesiové, sociálne a hospodárske záujmy,

b)

viesť zoznam autorizovaných inžinierov, zapisovať do neho a vyčiarkovať z neho inžinierov, viesť ...

c)

dbať o to, aby inžinieri vykonávali svoje povolanie odborne, v súlade s jeho etikou a spôsobom ...

d)

dbať o rast odbornosti inžinierov a podporovať ich odborné vzdelávanie,

e)

udržiavať disciplínu a dbať o stavovskú česť medzi inžiniermi,

f)

prispievať k rozvoju výstavby a stavebníctva spoluprácou s vysokými a strednými školami, so špeciálnymi ...

g)

prispievať k rozvoju vzdelávania v oblasti výstavby a stavebníctva spoluprácou na obsahu študijných ...

h)

uznávať odborné kvalifikácie povolania stavebný inžinier a spolupracovať s regulačnými orgánmi ...

i)

overovať súťažné podmienky v súťažných podkladoch súťaží pre inžinierov a poskytovať ...

j)

vykonávať skúšky odbornej spôsobilosti uchádzačov o oprávnenie na výkon činnosti stavbyvedúceho, ...

k)

viesť evidenciu o vydaných osvedčeniach o získaní osobitnej odbornej spôsobilosti na vydanie živnostenského ...

l)

zhromažďovať údaje o architektonických a inžinierskych dielach členov a viesť o nich evidenciu, ...

m)

poskytovať regulačným úradom iných členských štátov potrebnú administratívnu pomoc, najmä ...

n)

navrhovať spoločné platformy v povolaní stavebný inžinier.

(3)

Členmi Slovenskej komory stavebných inžinierov sú všetci inžinieri zapísaní v zozname inžinierov. ...

(4)

Na vykonávanie skúšky odbornej spôsobilosti uchádzačov o oprávnenie na výkon činnosti stavbyvedúceho ...

(5)

Právo vykonať skúšku odbornej spôsobilosti má uchádzač, ktorý spĺňa predpoklady podľa § ...

a)

má vysokoškolské vzdelanie najmenej I. stupňa elektrotechnického alebo strojníckeho zamerania ...

b)

má vysokoškolské vzdelanie najmenej I. stupňa technického zamerania a päť rokov odbornej praxe ...

§ 32
Orgány
a)

valné zhromaždenie,

b)

regionálne združenia komory,

c)

predstavenstvo,

d)

autorizačnú komisiu,

e)

disciplinárnu komisiu.

§ 33
Valné zhromaždenie
(1)

Najvyšším orgánom Slovenskej komory stavebných inžinierov je valné zhromaždenie; tvoria ho všetci ...

(2)

Predstavenstvo zvoláva valné zhromaždenie najmenej raz za dva roky. Predstavenstvo je povinné zvolať ...

(3)

Člen komory môže písomne poveriť iného člena komory, aby ho zastupoval na zasadnutí valného ...

(4)

Zastúpeného člena komory možno voliť do orgánov komory, ak v poverení svoju voľbu vopred výslovne ...

(5)

Valné zhromaždenie sa môže platne uznášať, ak je prítomná najmenej jedna tretina členov komory, ...

(6)

Ak sa valné zhromaždenie nemôže platne uznášať podľa odseku 5, preruší sa jeho rokovanie na ...

§ 34
Úlohy valného zhromaždenia
(1)

Valné zhromaždenie najmä

a)

volí a odvoláva na dvojročné obdobie predsedu a podpredsedov komory, členov predstavenstva a autorizačnej ...

b)

schvaľuje štatút komory a ďalšie vnútorné predpisy, najmä rokovací poriadok, volebný poriadok, ...

c)

schvaľuje výšku príspevkov členov komory na činnosť orgánov komory,

d)

zrušuje alebo pozmeňuje rozhodnutia regionálnych združení komory a predstavenstva,

e)

zriaďuje svoj úrad a jeho regionálne pracoviská a určuje základné pravidlá ich činnosti,

f)

schvaľuje pravidlá nakladania s majetkom komory,

g)

schvaľuje rozpočet komory a overenú ročnú účtovnú závierku.

(2)

Na valnom zhromaždení majú právo hlasovať všetci členovia komory. Vo veciach týkajúcich sa ...

(3)

Za členov orgánov komory možno zvoliť ktoréhokoľvek člena komory; predsedom alebo podpredsedom ...

(4)

Riaditeľ úradu komory ani ostatní zamestnanci komory nemôžu byť volení do orgánov komory.

(5)

Volebné pravidlá upravuje volebný poriadok komory.

§ 35
Regionálne združenia komory
(1)

Úlohou regionálnych združení komory je zaoberať sa regionálnymi problémami inžinierov. Zaoberajú ...

(2)

Regionálne združenie komory zvoláva podpredseda komory, ktorého na to splnomocní na celé funkčné ...

§ 36
Predstavenstvo
(1)

Predstavenstvo je najvyšším výkonným orgánom Slovenskej komory stavebných inžinierov so všeobecnou ...

(2)

Predstavenstvo má jedenásť členov; skladá sa z predsedu komory, z podpredsedov komory a ďalších ...

(3)

Predstavenstvo sa schádza spravidla raz za tri mesiace; jeho schôdze zvoláva predseda komory.

(4)

Na schôdzach predstavenstva komory sa s poradným hlasom zúčastňuje riaditeľ úradu komory alebo ...

§ 37
Autorizačná komisia

Autorizačná komisia je výkonným orgánom Slovenskej komory stavebných inžinierov pre veci týkajúce ...

§ 38
Predseda a podpredsedovia
(1)

Predseda Slovenskej komory stavebných inžinierov ju zastupuje navonok a koná v jej mene vo všetkých ...

(2)

Predsedu komory počas neprítomnosti alebo nespôsobilosti na výkon funkcie zastupujú podpredsedovia; ...

(3)

Členstvo v orgánoch komory je čestné. Členovia orgánov majú nárok na úhradu cestovných a iných ...

Tretí oddiel
Spoločné ustanovenia o komorách

§ 39
Disciplinárna zodpovednosť členov komôr
(1)

Za závažné alebo opätovné porušenie povinností ustanovených týmto zákonom alebo štatútom ...

a)

písomné napomenutie,

b)

pokutu až do 100 000 Kčs,*)

c)

vylúčenie z komory.

(2)

Výnos z pokút je príjmom komory.

(3)

Disciplinárnu právomoc podľa odseku 1 vykonáva disciplinárna komisia, ktorú volí valné zhromaždenie ...

(4)

Návrh na začatie disciplinárneho konania dáva predseda komory do jedného roka odo dňa, keď sa ...

(5)

Rozhodnutie o uložení disciplinárneho opatrenia sa vyhotovuje písomne; obsahuje výrok, odôvodnenie ...

(6)

Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie sa podáva predstavenstvu komory do 15 dní od doručenia ...

(7)

O odvolaní rozhoduje predstavenstvo komory, ktoré môže napadnuté rozhodnutie disciplinárnej komisie ...

(8)

Ak bola v disciplinárnom konaní právoplatne uložená pokuta alebo vylúčenie z komory, je takéto ...

(9)

Podrobnosti disciplinárneho konania, počet členov disciplinárnej komisie a počet senátov upraví ...

§ 39a
Disciplinárna zodpovednosť hosťujúcich architektov
(1)

Za disciplinárne previnenie možno uložiť hosťujúcemu architektovi niektoré z týchto disciplinárnych ...

a)

písomné napomenutie,

b)

pokutu až do 100 000 Sk,

c)

vyčiarknutie z registra.

(2)

Ustanovenia § 39 ods. 2 až 9 sa použijú aj na disciplinárnu zodpovednosť hosťujúcich architektov. ...

(3)

Komora môže odovzdať vybavenie disciplinárneho previnenia regulačnému orgánu domovského členského ...

(4)

Ustanovenia odsekov 1 až 3 sa vzťahujú aj na hosťujúcich krajinných architektov a na hosťujúcich ...

§ 40
Ročná účtovná závierka

Ročnú účtovnú závierku komory overuje nezávislý overovateľ (audítor).19)

§ 41
Financovanie
(1)

Komora financuje svoju činnosť z vlastných príjmov. Vlastnými príjmami sú

a)

príspevky členov komory,

b)

výnosy pokút uložených v disciplinárnom konaní,

c)

úhrady za vykonanie skúšky, za preskúšanie a za zapísanie do zoznamu a do registra,

d)

výnosy z vlastného majetku,

e)

dobrovoľné príspevky a dary od fyzických a právnických osôb,

f)

iné príjmy.

(2)

Členovia komory platia jednotný základný príspevok na činnosť orgánov komory. Architekti alebo ...

(3)

Komora nevykonáva vlastnú podnikateľskú činnosť a ani svoj majetok nepoužije, ani neposkytne ...

(4)

Komora neprijme dobrovoľný príspevok alebo dar,

a)

ak ho poskytuje politická strana alebo politické hnutie,

b)

ak je jeho poskytnutie priamo alebo nepriamo spojené s protislužbou, ktorá by vyvolávala pochybnosti ...

c)

ak by tým mohli byť porušené pravidlá verejných architektonických súťaží alebo pravidlá ...

(5)

Ak komora prijala účelovú dotáciu alebo iný účelový finančný príspevok zo štátneho rozpočtu, ...

§ 41a
Konanie
(1)

Na konania podľa tohto zákona sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.19a)

(2)

Postup podľa § 39 ods. 5 až 8 sa primerane použije aj na rozhodovanie autorizačnej komisie.

(3)

Rozhodnutie, ktorým sa žiadateľovi vyhovelo v plnom rozsahu, sa len vyznačí v spise a žiadateľ ...

§ 41b
Doručovanie dôležitých písomností
(1)

Dôležité písomnosti, ktoré adresát neprevzal osobne, komora doručuje ako poštové zásielky ...

a)

v zozname alebo v registri, ak adresátom je člen komory alebo osoba zapísaná v registri,

b)

v žiadosti, ak adresátom je žiadateľ o zapísanie do zoznamu alebo do registra.

(2)

Dôležitými písomnosťami sú najmä

a)

výzvy na doplnenie alebo na odstránenie iného nedostatku žiadosti o zapísanie do zoznamu podľa ...

b)

rozhodnutia o neuznaní dokladu, o nezapísaní uchádzača do zoznamu podľa § 3 ods. 1 až 3 alebo ...

c)

predvolania na disciplinárne konanie a disciplinárne rozhodnutia.

(3)

Ak adresát bezdôvodne odoprel prijať poštovú zásielku, považuje sa za doručenú dňom, keď ...

(4)

Ak nebolo možné poštovú zásielku doručiť adresátovi, ani si ju nevyzdvihol v odbernej lehote, ...

(5)

Ak má adresát zástupcu splnomocneného na zastupovanie alebo na preberanie zásielok, doručuje sa ...

(6)

V prípade pochybnosti o dni doručenia rozhoduje dátum poštovej pečiatky na obálke alebo na doručenke. ...

(7)

Údaje na doručenke sa považujú za správne až dovtedy, kým sa nepreukáže opak.

(8)

Doručovať možno aj elektronicky s použitím zaručeného elektronického podpisu s časovou pečiatkou. ...

PIATA ČASŤ

PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 42
(1)

Do ustanovenia orgánov Slovenskej komory architektov podľa tohto zákona vykonáva ich pôsobnosť ...

(2)

Do ustanovenia orgánov Slovenskej komory architektov podľa tohto zákona sa za oprávnených zúčastniť ...

(3)

Za vykonanie odbornej skúšky podľa tohto zákona sa považuje preukaz osobitnej spôsobilosti vydaný ...

§ 43
(1)

Do ustanovenia orgánov Slovenskej komory stavebných inžinierov podľa tohto zákona vykonáva ich ...

(2)

Do ustanovenia orgánov Slovenskej komory stavebných inžinierov sa za oprávnených zúčastniť sa ...

(3)

Za vykonanie odbornej skúšky podľa tohto zákona sa považuje preukaz osobitnej spôsobilosti vydaný ...

§ 43a
(1)

Preukazy o odbornej spôsobilosti na projektovú činnosť strácajú platnosť 31. marca 2002.

(2)

Živnostenské oprávnenia na projektovú činnosť vydané do 31. júla 2000 na základe preukazov ...

(3)

Architektov a inžinierov, ktorí boli zapísaní do registra oprávnených osôb na základe odbornej ...

§ 43b
(1)

Odborná skúška oprávňujúca vykonávať činnosť stavbyvedúceho alebo stavebný dozor vykonaná ...

(2)

Slovenská komora stavebných inžinierov zaradí osoby podľa odseku 1 do evidencie vedenej podľa ...

§ 43c

Osobám, ktoré boli zapísané pred 1. augustom 2000 do registra odborne spôsobilých technikov pre ...

§ 43d

Slovenská komora architektov zapíše do zoznamu autorizovaných krajinných architektov osoby, ktoré ...

§ 43e

Týmto zákonom sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev uvedené v prílohe č. 1.

§ 44

Zrušuje sa s pôsobnosťou pre Slovenskú republiku zákon č. 61/1951 Zb., ktorým sa zrušujú oprávnenia ...

§ 44a

Zrušuje sa čl. I zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 136/1995 Z. z. o odbornej spôsobilosti ...

§ 45

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júnom 1992.

Zákon č. 236/2000 Z. z. nadobudol účinnosť 1. augusta 2000.

Zákon č. 554/2001 Z. z. nadobudol účinnosť 30. decembra 2001.

Zákon č. 533/2003 Z. z. nadobudol účinnosť 1. januára 2004 okrem ustanovení bodov 1 až 4, 9 ...

Zákon č. 624/2004 Z. z. nadobudol účinnosť 1. januára 2005.

Zákon č. 555/2005 Z. z. nadobudol účinnosť 1. januára 2006.

Zákon č. 459/2007 Z. z. nadobudol účinnosť 1. novembra 2007.

Zákon č. 298/2008 Z. z. nadobudol účinnosť 1. septembra 2008.

Pavol Paška v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k zákonu Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb.

  ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE

  1. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES zo 7. septembra 2005 o uznávaní odborných kvalifikácií ...

  2. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/100/ES z 20. novembra 2006, ktorou sa z dôvodu pristúpenia ...

  3. Korigendum k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES zo 7. septembra 2005 o uznávaní ...

  4. Korigendum k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES zo 7. septembra 2005 o uznávaní ...

  5. Oznámenie Komisie, ktorým sa oznamujú doklady o vzdelaní v oblasti architektúry (Ú. v. EÚ ...

  6. Oznámenie Komisie o dokladoch o formálnych kvalifikáciách špecializovaných lekárov, sestier ...

  Príloha č. 2 k zákonu Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb.

  DOKLADY O VZDELANÍ uznané podľa § 16 ods. 1 písm. a)

  Štát Doklad o formálnych kvalifikáciách Orgán udeľujúci doklad o kvalifikácii Orgán udeľujúcidoklad ...

  Príloha č. 3 k zákonu Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb.

  DOKLADY O VZDELANÍ podľa § 16 ods. 1 písm. b)

  Štát Doklad o formálnych kvalifikáciách Referenčný školský rok België/Belgique/Belgien – ...

Poznámky

 • 1)  Príloha č. 2 položka 13 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) ...
 • 2)  § 3 ods. 1 písm. d) ôsmy bod zákona č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 4b)  § 44 ods. 2 a § 46b zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný ...
 • 5)  § 847 a nasl. Občianskeho zákonníka. § 104 až 107 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní ...
 • 6)  Napr. § 635 ods. 3, § 638 ods. 1 a 2 a § 642 ods. 1 Občianskeho zákonníka.
 • 7)  § 631 a nasl. Občianskeho zákonníka.§ 39 a 40 zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a o ...
 • 8)  § 829 a nasl. Občianskeho zákonníka.
 • 10)  § 634 ods. 2 Občianskeho zákonníka.
 • 11)  § 789 a nasl. Občianskeho zákonníka.
 • 12)  § 18 ods. 2, § 20 ods. 6 a § 40 zákona č. 618/2003 Z. z.
 • 13)  § 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 63/1993 Z. z. o štátnych symboloch Slovenskej ...
 • 13a)  Zákon č. 293/2007 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácií.
 • 14)  § 49 ods. 1 a 2 Trestného zákona.§ 14 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. ...
 • 15)  § 244 ods. 2 a § 250 a nasl. Občianskeho súdneho poriadku.
 • 16)  Zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve.
 • 17)  § 244 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku.
 • 19)  § 19 ods. 1 písm. c) zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve. Zákon č. 466/2002 Z. z. o audítoroch ...
 • *)  Od 1. 1. 1993 do 31. 12. 2008 peňažnou jednotkou v Slovenskej republike bola slovenská koruna „Sk“. ...
 • 19a)  § 1 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení zákona č. 527/2003 ...
 • 20)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 136/1995 Z. z. o odbornej spôsobilosti na vybrané činnosti ...
Načítavam znenie...
MENU
Hore