Rozhodnutie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví o rozsahu vecne regulovanej ceny za výrobu a dodávku pitnej vody a za odvedenie a čistenie odpadovej vody 598/2002 účinný od 01.01.2003

Platnosť od: 17.10.2002
Účinnosť od: 01.01.2003
Autor: Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
Oblasť: Vodné hospodárstvo
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Rozhodnutie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví o rozsahu vecne regulovanej ceny za výrobu a dodávku pitnej vody a za odvedenie a čistenie odpadovej vody 598/2002 účinný od 01.01.2003
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Rozhodnutie 598/2002 s účinnosťou od 01.01.2003
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Úradu pre reguláciu sieťových odvetví

o rozsahu vecne regulovanej ceny za výrobu a dodávku pitnej vody a za odvedenie a čistenie odpadovej vody

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad") podľa § 12 ods. 3 zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 38 ods. 3 písm. b) zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach ustanovuje: Článok 1 Predmet úpravy (1) Regulácii cien podľa tohto rozhodnutia podlieha cena za výrobu a dodávku pitnej vody a cena za odvedenie a čistenie odpadovej vody. (2) Na účely tohto rozhodnutia sa rozumie a) objemovou jednotkou 1 m3 pitnej vody a 1 m3 odvedenej odpadovej vody, b) regulačným rokom obdobie začínajúce sa 1. januára a končiace sa 31. decembra kalendárneho roka, c) rokom t regulačný rok, na ktorý sa určuje cena, d) rokom t - 1 regulačný rok predchádzajúci roku t, e) rokom t - 2 regulačný rok predchádzajúci roku t - 1, f) regulovaným subjektom právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá vlastní alebo prevádzkuje verejný vodovod alebo verejnú kanalizáciu podľa osobitného predpisu,1) g) regulovanou činnosťou výroba a dodávka pitnej vody alebo odvedenie a čistenie odpadovej vody, h) tarifou cena, ktorú regulovaný subjekt fakturuje jednotlivým skupinám odberateľov, i) skupinou odberateľov odberatelia, ktorí majú rovnaký alebo podobný charakter dodávky pitnej vody alebo odvádzania a čistenia odpadovej vody a ktorým sa fakturuje rovnaká cena; za skupinu odberateľov sa považujú aj domácnosti. Článok 2 Vecne regulovaná cena (1) Vecne regulovaná cena za výrobu a dodávku pitnej vody v roku t zohľadňuje ekonomicky oprávnené náklady a primeraný zisk z vykonávania regulovanej činnosti. (2) Vecne regulovaná cena za odvedenie a čistenie odpadovej vody v roku t zohľadňuje ekonomicky oprávnené náklady a primeraný zisk z vykonávania regulovanej činnosti. Článok 3 Návrh cien (1) Návrh cien za výrobu a dodávku pitnej vody a návrh cien za odvedenie a čistenie odpadovej vody na rok t sa predkladá úradu najmenej dva mesiace pred koncom roku t - 1. (2) Návrh cien za výrobu a dodávku pitnej vody obsahuje a) identifikačné údaje regulovaného subjektu, b) účtovné výkazy2) za príslušnú regulovanú činnosť, c) vyplnené tabuľky č. 1 a 3 uvedené v prílohe k tomuto rozhodnutiu, d) výšku navrhovanej priemernej regulovanej ceny určenú podľa článku 5, e) údaje potrebné na výpočet priemernej regulovanej ceny podľa článku 5, f) kalkuláciu ekonomicky oprávnených nákladov na výrobu a dodávku pitnej vody podľa článku 4, g) tarify, ktoré bude regulovaný subjekt fakturovať jednotlivým skupinám odberateľov, určené podľa článku 7 ods. 2 až 5. (3) Návrh cien za odvedenie a čistenie odpadovej vody obsahuje a) identifikačné údaje regulovaného subjektu, b) účtovné výkazy2) za príslušnú regulovanú činnosť, c) vyplnené tabuľky č. 2 a 3 uvedené v prílohe k tomuto rozhodnutiu, d) výšku navrhovanej priemernej regulovanej ceny určenú podľa článku 8, e) údaje potrebné na výpočet priemernej regulovanej ceny podľa článku 8, f) kalkuláciu ekonomicky oprávnených nákladov na odvedenie a čistenie odpadovej vody podľa článku 4, g) tarify, ktoré bude regulovaný subjekt fakturovať jednotlivým skupinám odberateľov, určené podľa článku 10 ods. 2 až 5. (4) Úrad schváli alebo neschváli návrh cien do 30 dní od jeho doručenia. Úrad návrh cien neschváli, ak výpočty obsahujú matematické chyby alebo ak navrhované ceny alebo tarify sú v rozpore so spôsobom výpočtu podľa tohto rozhodnutia. Úrad môže návrh cien neschváliť aj v prípade, ak navrhovaná tarifa pre niektorú skupinu odberateľov s výnimkou domácností nepokrýva ekonomicky oprávnené náklady nevyhnutné na vykonávanie regulovanej činnosti pre túto skupinu odberateľov. (5) V prípade, že úrad návrh cien neschváli z dôvodov uvedených v odseku 4, vyzve regulovaný subjekt, aby predložil nový návrh cien. Ak do konca roku t - 1 úrad neschváli návrh cien na rok t, regulovaný subjekt bude účtovať v roku t ceny platné v roku t - 1 vynásobené ročnou mierou inflácie publikovanou Štatistickým úradom Slovenskej republiky k 31. decembru roku t - 1. Ak úrad neschváli nový návrh cien do konca tretieho mesiaca roku t, úrad určí do konca piateho mesiaca roku t priemernú cenu na rok t a tarify na základe spôsobu výpočtu priemernej ceny a taríf podľa článkov 4 až 10 tohto rozhodnutia. Takto určená priemerná cena a tarify budú účinné od prvého dňa siedmeho mesiaca roku t. (6) Regulovaný subjekt môže predložiť návrh na zmenu cien počas regulačného roka, ak nastanú tieto skutočnosti: a) výrazná zmena ekonomicky oprávnených nákladov oproti plánovaným ekonomicky oprávneným nákladom, b) výrazná zmena objemu výroby a dodávky vody oproti plánovanému objemu výroby a dodávky vody, c) výrazná zmena objemu odvedenej a čistenej odpadovej vody oproti plánovanému objemu odvedenej a čistenej odpadovej vody, d) zmeny daňového systému, e) živelné udalosti. (7) Ceny a tarify schválené alebo určené úradom podľa článkov 5 a 6 úrad určí rozhodnutím. Článok 4 Ekonomicky oprávnené náklady (1) Ekonomicky oprávnené náklady na výrobu a dodávku pitnej vody sú náklady nevyhnutne vynaložené na výrobu a dodávku pitnej vody. (2) Ekonomicky oprávnené náklady na odvedenie a čistenie odpadovej vody sú náklady nevyhnutne vynaložené na odvedenie a čistenie odpadovej vody. (3) Do ekonomicky oprávnených nákladov na účely určenia cien podľa článkov 5 a 8 možno zahrnúť a) obstarávacie náklady na zabezpečenie potrebného množstva vody odobratej z vodných zdrojov, ktorá slúži na výrobu a dodávku pitnej vody, b) technologické náklady, c) osobné náklady, d) náklady z plnenia povinností vyplývajúcich z osobitných predpisov,3) e) odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku určené podľa osobitného predpisu,4) f) časti splátok na lízingové obstaranie hmotného majetku a nehmotného majetku, najviac vo výške odpisov podľa písmena e), g) nájomné za prenájom hmotného majetku, ktorý sa používa výhradne na regulovanú činnosť, najviac vo výške odpisov podľa písmena e), h) náklady na opravy a údržbu okrem nákladov na technické zhodnotenie hmotného majetku a nehmotného majetku podľa osobitného predpisu,5) i) ostatné náklady, ktoré sú nevyhnutne potrebné na vykonávanie regulovanej činnosti. (4) Úrad môže stanoviť maximálnu prípustnú zmenu priemerných osobných nákladov na jedného pracovníka regulovaného subjektu v roku t oproti roku t - 1 podľa ukazovateľa Priemerná mesačná mzda v hospodárstve SR publikovaného Štatistickým úradom Slovenskej republiky, ktorú možno zohľadniť pri výpočte ekonomicky oprávnených nákladov na účely určenia cien podľa článkov 5 a 8. (5) Úrad môže stanoviť maximálnu výšku nákladov uvedených v odseku 3 písm. h) a i), ktorú regulovaný subjekt zahrnie do výpočtu ekonomicky oprávnených nákladov na účely určenia cien podľa článkov 5 a 8. (6) Do ekonomicky oprávnených nákladov na účely určenia cien podľa článkov 5 a 8 možno zahrnúť podiel nákladov na správnu réžiu podľa pomeru dosiahnutých tržieb z jednotlivých regulovaných činností k celkovým tržbám v roku t - 2. (7) Do ekonomicky oprávnených nákladov na účely určenia cien podľa článkov 5 a 8 nemožno zahrnúť a) zmluvné pokuty a náklady sankčného charakteru, b) náklady spojené s nevyužitými prevádzkami a výrobnými kapacitami, c) odmeny členov štatutárnych orgánov a ďalších orgánov právnických osôb za výkon funkcie, doplnkové dôchodkové poistenie hradené zamestnávateľom, odstupné a s tým súvisiace odvody do fondov, d) stravné tuzemské a zahraničné nad limit určený osobitným predpisom,6) e) zavinené manká a škody na majetku vrátane škody zo zníženia cien nevyužiteľných zásob a likvidácie zásob, f) náklady vyplývajúce z chýb v počtoch, v kalkulačných prepočtoch alebo v účtovníctve, duplicitne účtované náklady, g) náklady na reprezentáciu a dary, h) odmeny a dary pri životných jubileách a pri odchode do dôchodku, i) príspevky na rekreačné, regeneračné, rekondičné a ozdravné pobyty, j) štipendiá študentom a učňom. Článok 5 Spôsob výpočtu priemernej regulovanej ceny za výrobu a dodávku pitnej vody (1) Priemerná regulovaná cena za výrobu a dodávku pitnej vody v Sk na jednotku objemu na rok t sa vypočíta podľa vzorca kde PRVt je priemerná regulovaná cena za výrobu a dodávku pitnej vody na rok t, EONVt sú plánované ekonomicky oprávnené náklady na výrobu a dodávku pitnej vody v roku t podľa článku 4, PZt je primeraný zisk určený podľa odseku 2, Kt - 2 je korekčný faktor určený podľa odseku 4, I je úroková sadzba určená podľa odseku 5, NPV je neoprávnený prebytok výnosov z vodného určený podľa odseku 6, QVTt je predpokladané množstvo dodanej pitnej vody v objemových jednotkách pre všetkých odberateľov v roku t. (2) Primeraný zisk PZt sa vypočíta podľa vzorca kde ODVt je plánovaná výška ročných odpisov4) z majetku, ktorý regulovaný subjekt používa na výrobu a dodávku pitnej vody, vrátane odpisov z majetku, ktorý má regulovaný subjekt v prenájme; do ODVt sa nezahŕňajú odpisy z majetku, ktorý sa nepoužíva na výrobu a dodávku pitnej vody, a z osobných áut; odpisy z majetku, ktorý sa používa na výrobu a dodávku pitnej vody iba čiastočne, sa zahrnú do ODVt v pomere, v akom sa používa na výrobu a dodávku pitnej vody, SVt - 2 je koeficient celkových strát vody určený podľa odseku 3, ASVt - 2 je aritmetický priemer koeficientov celkových strát vody za roky t - 2 až t - 4, NVt - 2 sú skutočné jednotkové náklady v Sk na objemovú jednotku dodanej a fakturovanej pitnej vody, ktoré sa vypočítajú ako podiel skutočných ekonomicky oprávnených nákladov určených podľa článku 4 v roku t - 2 a celkového množstva dodanej a fakturovanej pitnej vody v roku t - 2, ANVt - 2 je aritmetický priemer NVt - 2, NVt - 3 a NVt - 4. (3) Koeficient celkových strát vody SVt - 2 sa vypočíta podľa vzorca kde QVZt - 2 je celkové množstvo vody odobratej z vodných zdrojov v roku t - 2, QVTt - 2 je celkové množstvo dodanej a fakturovanej vody v roku t - 2. (4) Korekčný faktor Kt - 2 slúži na spätnú korekciu nedostatku alebo prebytku príjmov a vypočíta sa ako rozdiel schválenej priemernej regulovanej ceny za výrobu a dodávku pitnej vody v roku t - 2 vynásobenej plánovaným množstvom dodanej pitnej vody v roku t - 2 a skutočnej priemernej fakturovanej ceny za výrobu a dodávku pitnej vody v roku t - 2 vynásobenej skutočným množstvom dodanej pitnej vody v roku t - 2. (5) Hodnota úrokovej sadzby I je dvojnásobok úrokovej sadzby 12M BRIBOR (predaj), ktorú publikuje Národná banka Slovenska, ku dňu podania návrhu cien zníženej o štyri percentá, ak je korekčný faktor Kt - 2 väčší ako nula. Ak je korekčný faktor Kt - 2 menší ako nula, hodnota úrokovej sadzby I je dvojnásobok úrokovej sadzby 12M BRIBOR (predaj), ktorú publikuje Národná banka Slovenska, ku dňu podania návrhu cien zvýšenej o štyri percentá. (6) Neoprávnený prebytok výnosov z vodného môže určiť úrad, ak regulovaný subjekt fakturuje alebo fakturoval v predchádzajúcich regulačných rokoch nesprávnu cenu alebo tarifu za výrobu a dodávku pitnej vody, ak tým došlo k zvýšeniu výnosov regulovaného subjektu. Článok 6 Maximálna cena za výrobu a dodávku pitnej vody pre domácnosti (1) Maximálna cena za výrobu a dodávku pitnej vody pre domácnosti v Sk na objemovú jednotku v roku t sa vypočíta podľa vzorca kde VDMAXt je maximálna cena za výrobu a dodávku pitnej vody v Sk pre domácnosti na objemovú jednotku v roku t, VDMAXt - 1 je maximálna cena za výrobu a dodávku pitnej vody v Sk pre domácnosti na objemovú jednotku v roku t - 1, KV je koeficient maximálneho ročného rastu ceny za výrobu a dodávku pitnej vody pre domácnosti. (2) Koeficient maximálneho ročného rastu cien za výrobu a dodávku pitnej vody pre domácnosti stanovuje úrad vo výške 1,35. (3) Spôsob výpočtu maximálnej ceny za výrobu a dodávku pitnej vody pre domácnosti v Sk na objemovú jednotku uvedený v odseku 1 sa uplatňuje dovtedy, kým maximálna cena za výrobu a dodávku pitnej vody pre domácnosti nedosiahne priemernú regulovanú cenu za výrobu a dodávku pitnej vody vypočítanú podľa článku 5 ods. 1. (4) Maximálnu cenu za výrobu a dodávku pitnej vody pre domácnosti vypočítanú podľa odseku 1 nemožno v roku t prekročiť. Článok 7 Cena za výrobu a dodávku pitnej vody pre odberateľov okrem domácností a tarify pre jednotlivé skupiny odberateľov (1) Cena za výrobu a dodávku pitnej vody pre odberateľov okrem domácností sa vypočíta podľa vzorca kde VXt je cena za výrobu a dodávku pitnej vody pre odberateľov okrem domácností v Sk na objemovú jednotku v roku t, VDt je cena za výrobu a dodávku pitnej vody pre domácnosti v Sk na objemovú jednotku v roku t, QVDt je predpokladané množstvo dodanej pitnej vody v objemových jednotkách pre domácnosti v roku t, QVXt je predpokladané množstvo dodanej pitnej vody v objemových jednotkách pre odberateľov okrem domácností v roku t. (2) Tarify pre jednotlivé skupiny odberateľov okrem domácností navrhuje regulovaný subjekt tak, aby pokrývali minimálne ekonomicky oprávnené náklady a primeraný zisk na jednotlivé skupiny odberateľov a aby sa priemer taríf vážený plánovaným množstvom vyrobenej a dodanej pitnej vody v roku t pre jednotlivé skupiny odberateľov rovnal cene za výrobu a dodávku pitnej vody pre odberateľov okrem domácností vypočítanej podľa odseku 1. (3) Spôsob výpočtu ceny za výrobu a dodávku pitnej vody pre odberateľov okrem domácností a určenia taríf uvedený v odsekoch 1 a 2 sa uplatňuje dovtedy, kým maximálna cena za výrobu a dodávku pitnej vody pre domácnosti určená podľa článku 6 ods. 1 nedosiahne priemernú regulovanú cenu za výrobu a dodávku pitnej vody vypočítanú podľa článku 5 ods. 1. (4) Tarify pre jednotlivé skupiny odberateľov navrhuje regulovaný subjekt tak, aby pokrývali ekonomicky oprávnené náklady a primeraný zisk na jednotlivé skupiny odberateľov a aby sa priemer taríf vážený plánovaným množstvom vyrobenej a dodanej pitnej vody v roku t pre jednotlivé skupiny odberateľov rovnal priemernej regulovanej cene za výrobu a dodávku pitnej vody vypočítanej podľa článku 5 ods. 1. (5) Spôsob určenia taríf uvedený v odseku 4 sa uplatňuje v prípade, keď maximálna cena za výrobu a dodávku pitnej vody pre domácnosti určená podľa článku 6 ods. 1 dosiahne priemernú regulovanú cenu za výrobu a dodávku pitnej vody vypočítanú podľa článku 5 ods. 1. Článok 8 Spôsob výpočtu priemernej regulovanej ceny za odvedenie a čistenie odpadovej vody (1) Priemerná regulovaná cena za odvedenie a čistenie odpadovej vody v Sk na objemovú jednotku na rok t sa vypočíta podľa vzorca kde PRSt je priemerná regulovaná cena za odvedenie a čistenie odpadovej vody na rok t, EONSt sú plánované ekonomicky oprávnené náklady na odvedenie a čistenie odpadovej vody v roku t určené podľa článku 4, PZt je primeraný zisk určený podľa odseku 2, Kt - 2 je korekčný faktor určený podľa odseku 3, I je úroková sadzba určená podľa odseku 4, NPV je neoprávnený prebytok výnosov zo stočného určený podľa odseku 5, QSTt je predpokladané množstvo odvedenej a čistenej odpadovej vody v objemových jednotkách pre všetkých odberateľov v roku t. (2) Primeraný zisk PZt sa vypočíta podľa vzorca kde ODSt je plánovaná výška ročných odpisov z majetku,4) ktorý regulovaný subjekt používa na odvedenie a čistenie odpadovej vody, vrátane odpisov z majetku, ktorý má regulovaný subjekt v prenájme. Do ODSt sa nezahŕňajú odpisy z majetku, ktorý sa nepoužíva na odvedenie a čistenie odpadovej vody, a z osobných áut. Odpisy z majetku, ktorý sa používa na odvedenie a čistenie odpadovej vody iba čiastočne, sa zahrnú do ODSt v pomere, v akom sa používa na odvedenie a čistenie odpadovej vody. (3) Korekčný faktor Kt - 2 slúži na spätnú korekciu nedostatku alebo prebytku príjmov a vypočíta sa ako rozdiel schválenej priemernej regulovanej ceny za odvedenie a čistenie odpadovej vody v roku t - 2 vynásobenej plánovaným množstvom odvedenej a čistenej vody v roku t - 2 a skutočnej priemernej fakturovanej ceny za odvedenie a čistenie odpadovej vody v roku t - 2 vynásobenej skutočným množstvom odvedenej a čistenej odpadovej vody v roku t - 2. (4) Hodnota úrokovej sadzby I je dvojnásobok úrokovej sadzby 12M BRIBOR (predaj), ktorú publikuje Národná banka Slovenska, ku dňu podania návrhu cien zníženej o štyri percentá, ak je korekčný faktor Kt - 2 väčší ako nula. Ak je korekčný faktor Kt - 2 menší ako nula, hodnota úrokovej sadzby I je dvojnásobok úrokovej sadzby 12M BRIBOR (predaj), ktorú publikuje Národná banka Slovenska, ku dňu podania návrhu cien zvýšenej o štyri percentá. (5) Neoprávnený prebytok výnosov zo stočného môže určiť úrad, ak regulovaný subjekt fakturuje alebo fakturoval v predchádzajúcich regulačných rokoch nesprávnu cenu alebo tarifu za odvedenie a čistenie odpadovej vody, ak tým došlo k zvýšeniu výnosov regulovaného subjektu. Článok 9 Maximálna cena za odvedenie a čistenie odpadovej vody pre domácnosti (1) Maximálna cena za odvedenie a čistenie odpadovej vody pre domácnosti v Sk na objemovú jednotku v roku t sa vypočíta podľa vzorca kde SDMAXt je maximálna cena za odvedenie a čistenie odpadovej vody v Sk pre domácnosti na objemovú jednotku v roku t, SDMAXt - 1 je maximálna cena za odvedenie a čistenie odpadovej vody v Sk pre domácnosti na objemovú jednotku v roku t - 1, KS je koeficient maximálneho ročného rastu ceny za odvedenie a čistenie odpadovej vody pre domácnosti. (2) Koeficient maximálneho ročného rastu ceny za odvedenie a čistenie odpadovej vody pre domácnosti stanovuje úrad vo výške 1,30. (3) Spôsob výpočtu maximálnej ceny za odvedenie a čistenie odpadovej vody pre domácnosti v Sk na objemovú jednotku uvedený v odseku 1 sa uplatňuje dovtedy, kým maximálna cena za odvedenie a čistenie odpadovej vody pre domácnosti nedosiahne priemernú regulovanú cenu za odvedenie a čistenie odpadovej vody vypočítanú podľa článku 8 ods. 1. (4) Maximálnu cenu za odvedenie a čistenie odpadovej vody pre domácnosti vypočítanú podľa odseku 1 nemožno v roku t prekročiť. Článok 10 Cena za odvedenie a čistenie odpadovej vody pre odberateľov okrem domácností a tarify pre jednotlivé skupiny odberateľov (1) Cena za odvedenie a čistenie odpadovej vody pre odberateľov okrem domácností sa vypočíta podľa vzorca kde SXt je cena za odvedenie a čistenie odpadovej vody pre odberateľov okrem domácností v Sk na objemovú jednotku v roku t, SDt je cena za odvedenie a čistenie odpadovej vody pre domácnosti v Sk na objemovú jednotku v roku t, QSDt je predpokladané množstvo odvedenej a čistenej odpadovej vody v objemových jednotkách pre domácnosti v roku t, QSXt je predpokladané množstvo odvedenej a čistenej odpadovej vody v objemových jednotkách pre odberateľov okrem domácností v roku t. (2) Tarify pre jednotlivé skupiny odberateľov okrem domácností navrhuje regulovaný subjekt tak, aby pokrývali minimálne ekonomicky oprávnené náklady a primeraný zisk na jednotlivé skupiny odberateľov a aby sa priemer taríf vážený plánovaným množstvom odvedenej a čistenej odpadovej vody v roku t pre jednotlivé skupiny odberateľov rovnal cene za odvedenie a čistenie odpadovej vody pre odberateľov okrem domácností vypočítanej podľa odseku 1. (3) Spôsob výpočtu ceny za odvedenie a čistenie odpadovej vody pre odberateľov okrem domácností a určenia taríf uvedený v odsekoch 1 a 2 sa uplatňuje dovtedy, kým maximálna cena za odvedenie a čistenie odpadovej vody pre domácnosti určená podľa článku 9 ods. 1 nedosiahne priemernú regulovanú cenu za odvedenie a čistenie odpadovej vody vypočítanú podľa článku 8 ods. 1. (4) Tarify pre jednotlivé skupiny odberateľov navrhuje regulovaný subjekt tak, aby pokrývali ekonomicky oprávnené náklady a primeraný zisk na jednotlivé skupiny odberateľov a aby sa priemer taríf vážený plánovaným množstvom odvedenej a čistenej odpadovej vody v roku t pre jednotlivé skupiny odberateľov rovnal priemernej regulovanej cene za odvedenie a čistenie odpadovej vody vypočítanej podľa článku 8 ods. 1. (5) Spôsob určenia taríf uvedený v odseku 4 sa uplatňuje v prípade, keď maximálna cena za odvedenie a čistenie odpadovej vody pre domácnosti určená podľa článku 9 ods. 1 dosiahne priemernú regulovanú cenu za odvedenie a čistenie odpadovej vody vypočítanú podľa článku 8 ods. 1. Článok 11 Hodnoty koeficientov (1) Hodnoty koeficientov sú stanovené takto: a) K2001 = 0, b) K2002 = 0, c) d) e) f) (2) Regulovanému subjektu, ktorý prvýkrát podáva návrh cien, môže určiť hodnotu koeficientov Kt - 2, úrad. Článok 12 Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 1. januára 2003.

Peter Čarakčiev v. r.

Prílohy

  Príloha k rozhodnutiu č. 598/2002 Z. z.

  PZ podľa čl. 5 ODV (vlastný majetok) ODV (prenajatý majetok) ASV podľa čl. 5 SV podľa čl. 5 ANV podľa čl. 5 NV podľa čl. 5 K podľa čl. 5
  Rok t XXX XXX XXX XXX
  Rok t - 1
  Rok t - 2

  Tabuľka č. 1 - Údaje potrebné na výpočet ceny za výrobu a dodanie pitnej vody

  Názov a sídlo regulovaného subjektu:

  V riadku Rok t regulovaný subjekt uvedie plánované údaje, v riadku Rok t - 1 predpokladané údaje (skutočné údaje za deväť mesiacov roku t - 1 a plánované údaje za posledné tri mesiace roku t - 1), v riadku Rok t - 2 skutočné údaje.

  V stĺpci VD regulovaný subjekt uvedie skutočnú cenu za výrobu a dodávku pitnej vody, ktorú fakturuje domácnostiam.

  V stĺpci ODV (vlastný majetok) regulovaný subjekt uvedie ODV určené podľa článku 5 ods. 2, ale iba z majetku, ktorý má regulovaný subjekt vo vlastníctve. V stĺpci ODV (prenajatý majetok) regulovaný subjekt uvedie ODV určené podľa článku 5 ods. 2, ale iba z majetku, ktorý má regulovaný subjekt v prenájme.

  Tabuľka č. 2 - Údaje potrebné na výpočet ceny za odvedenie a čistenie odpadovej vody

  Názov a sídlo regulovaného subjektu:

  V riadku Rok t regulovaný subjekt uvedie plánované údaje, v riadku Rok t - 1 predpokladané údaje (skutočné údaje za deväť mesiacov roku t - 1 a plánované údaje za posledné tri mesiace roku t - 1), v riadku Rok t - 2 skutočné údaje.

  V stĺpci SD regulovaný subjekt uvedie skutočnú cenu za odvedenie a čistenie odpadovej vody, ktorú fakturuje domácnostiam.

  V stĺpci ODS (vlastný majetok) regulovaný subjekt uvedie ODS určené podľa článku 5 ods. 2, ale iba z majetku, ktorý má regulovaný subjekt vo vlastníctve. V stĺpci ODS (prenajatý majetok) regulovaný subjekt uvedie ODS určené podľa článku 5 ods. 2, ale iba z majetku, ktorý má regulovaný subjekt v prenájme.

  Tabuľka č. 3 - Spoločné údaje

  Názov a sídlo regulovaného subjektu:

  V riadku Rok t regulovaný subjekt uvedie plánované údaje, v riadku Rok t - 1 predpokladané údaje (skutočné údaje za deväť mesiacov roku t - 1 a plánované údaje za posledné tri mesiace roku t - 1), v riadku Rok t - 2 skutočné údaje.

  V stĺpcoch Pitná voda regulovaný subjekt uvedie údaje, ktoré sa týkajú výroby a dodávky pitnej vody. V stĺpcoch Odpadová voda regulovaný subjekt uvedie údaje, ktoré sa týkajú odvedenia a čistenia odpadovej vody.

Poznámky

 • 1)

  Zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach.

 • 2)

  Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve.

 • 3)

  Napríklad zákon č. 317/1992 Zb. o dani z nehnuteľností v znení neskorších predpisov a zákon č. 442/2002 Z. z.

 • 4)

  § 31 zákona č. 366/1999 Z. z. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov.

 • 5)

  § 33 zákona č. 366/1999 Z. z.

 • 6)

  Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách.

Načítavam znenie...
MENU
Hore