Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dohovoru Rady Európy o praní špinavých peňazí, vyhľadávaní, zaistení a konfiškácii ziskov z trestnej činnosti a o financovaní terorizmu 91/2009 účinný od 19.03.2009

Platnosť od: 19.03.2009
Účinnosť od: 19.03.2009
Autor: Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky
Oblasť: Medzinárodné zmluvy, dohody, dohovory, Trestné konanie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dohovoru Rady Európy o praní špinavých peňazí, vyhľadávaní, zaistení a konfiškácii ziskov z trestnej činnosti a o financovaní terorizmu 91/2009 účinný od 19.03.2009
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Oznámenie 91/2009 s účinnosťou od 19.03.2009
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 16. mája 2005 bol vo Varšave ...

Prílohy

  DOHOVOR RADY EURÓPY O PRANÍ ŠPINAVÝCH PEŇAZÍ, VYHĽADÁVANÍ, ZAISTENÍ A KONFIŠKÁCII ZISKOV Z TRESTNEJ ČINNOSTI A O FINANCOVANÍ TERORIZMU

  Varšava 16. mája 2005

  Preambula

  Členské štáty Rady Európy a ostatní signatári,

  berúc do úvahy, že cieľom Rady Európy je dosiahnuť väčšiu jednotu medzi jej členmi,

  presvedčení o potrebe uskutočňovania spoločnej trestnej politiky zameranej na ochranu spoločnosti, ...

  berúc do úvahy, že boj proti závažnej trestnej činnosti, ktorá sa stala narastajúcim medzinárodným ...

  veriac, že jedna z týchto metód pozostáva z odňatia ziskov a nástrojov z trestnej činnosti páchateľom, ...

  berúc do úvahy, že na dosiahnutie tohto cieľa musí byť vytvorený aj dobre fungujúci systém ...

  zohľadňujúc Dohovor Rady Európy o praní špinavých peňazí, vyhľadávaní, zhabaní a konfiškácii ...

  odvolávajúc sa na Rezolúciu 1373 (2001) o hrozbách pre medzinárodný mier a bezpečnosť zapríčinených ...

  odvolávajúc sa na Medzinárodný dohovor o potláčaní financovania terorizmu prijatý Valným zhromaždením ...

  presvedčení o potrebe neodkladne prijať kroky na ratifikáciu a úplné vykonávanie uvedeného Medzinárodného ...

  dohodli sa takto:

  I. KAPITOLA

  Článok 1

  Na účely tohto dohovoru:

  a)

  „zisk“ znamená akýkoľvek ekonomický prospech pochádzajúci alebo získaný priamo alebo nepriamo ...

  b)

  „majetok“ zahŕňa akýkoľvek majetok, hmotný alebo nehmotný, hnuteľný alebo nehnuteľný a ...

  c)

  „nástroje“ znamenajú akýkoľvek majetok použitý alebo určený na použitie akýmkoľvek spôsobom, ...

  d)

  „konfiškácia“ znamená trest alebo opatrenie nariadené súdom v konaní o trestnom čine alebo ...

  e)

  „predikatívny trestný čin“ znamená každý trestný čin, z ktorého pochádzajú zisky, ktoré ...

  f)

  „finančná spravodajská jednotka“ (ďalej len „FIU“) znamená ústrednú národnú agentúru ...

  i)

  týkajúcich sa podozrivých ziskov a možného financovania terorizmu alebo

  ii)

  vyžadovaných vnútroštátnymi právnymi predpismi,

  na boj proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu,

  g)

  „zmrazenie“ alebo „zaistenie“ znamená dočasný zákaz premeny, zničenia, prevodu, nakladania ...

  h)

  „financovanie terorizmu“ znamená konania uvedené v článku 2 uvedeného Medzinárodného dohovoru ...

  II. KAPITOLA

  Článok 2

  (1)

  Každá strana prijme potrebné legislatívne a iné opatrenia, aby mohla uplatňovať ustanovenia obsiahnuté ...

  (2)

  Každá strana najmä zabezpečí, aby bola schopná vyhľadať, vypátrať, identifikovať, zmraziť, ...

  III. KAPITOLA

  ODDIEL 1

  Článok 3

  (1)

  Každá strana prijme potrebné legislatívne a iné opatrenia, ktoré jej umožnia konfiškáciu nástrojov ...

  (2)

  Ak sa odsek 1 tohto článku vzťahuje na pranie špinavých peňazí a na kategórie trestných činov ...

  a)

  výlučne v rozsahu, v akom možno za trestný čin uložiť trest odňatia slobody alebo ochranné ...

  b)

  iba na zoznam vymedzených trestných činov.

  (3)

  Strany môžu ustanoviť povinnú konfiškáciu vo vzťahu k trestným činom, ktoré podliehajú režimu ...

  (4)

  Každá strana prijme potrebné legislatívne alebo iné opatrenia, aby vo vzťahu k závažným trestným ...

  Článok 4

  Každá strana prijme potrebné legislatívne a iné opatrenia na umožnenie rýchlej identifikácie, ...

  Článok 5

  Každá strana prijme potrebné legislatívne a iné opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa opatrenia ...

  a)

  majetok, na ktorý boli zisky premenené alebo prevedené,

  b)

  majetok nadobudnutý z legálnych zdrojov, ak zisky boli úplne alebo sčasti zmiešané s týmto majetkom, ...

  c)

  príjem alebo iné výhody vyplývajúce zo ziskov, z majetku, na ktorý boli zisky premenené alebo ...

  Článok 6

  Každá strana prijme potrebné legislatívne alebo iné opatrenia na riadne spravovanie zmrazeného ...

  Článok 7

  (1)

  Každá strana prijme potrebné legislatívne a iné opatrenia na udelenie oprávnenia súdom alebo ...

  (2)

  Bez toho, aby bolo dotknuté uplatňovanie odseku 1, každá strana prijme potrebné legislatívne a ...

  a)

  určiť, či fyzická osoba alebo právnická osoba je majiteľom alebo skutočným vlastníkom jedného ...

  b)

  získať podrobnosti o určených bankových účtoch a bankových transakciách vykonaných počas ...

  c)

  monitorovať počas určeného obdobia bankové transakcie, ktoré sa vykonávajú prostredníctvom ...

  d)

  zabezpečiť, aby banky nesprístupnili dotknutému zákazníkovi banky alebo iným tretím osobám ...

  Strany zvážia rozšírenie uplatňovania tohto ustanovenia na účty vedené v nebankových finančných ...

  (3)

  Každá strana zváži prijatie potrebných legislatívnych a iných opatrení, ktoré jej umožnia ...

  Článok 8

  Každá strana prijme potrebné legislatívne a iné opatrenia, aby strany dotknuté opatreniami podľa ...

  Článok 9

  (1)

  Každá strana prijme potrebné legislatívne a iné opatrenia, aby ďalej uvedené konania, ak boli ...

  a)

  prevod alebo premena majetku s vedomím, že tento majetok je ziskom, na účel zakrytia alebo zatajenia ...

  b)

  zakrytie alebo zatajenie skutočnej povahy, pôvodu, miesta, nakladania, pohybu majetku, práv spojených ...

  a pri rešpektovaní jej ústavných zásad a základných zásad jej právneho poriadku,

  c)

  nadobudnutie, držba alebo užívanie majetku s vedomím, že v čase jeho prijatia bol ziskom,

  d)

  účasť na trestnom čine, zhluknutie alebo spolčenie sa na spáchanie trestného činu, pokus o spáchanie ...

  (2)

  Na účely vykonania alebo uplatnenia odseku 1 tohto článku

  a)

  nie je rozhodujúce, či strana mala trestnú právomoc vo vzťahu k predikatívnemu trestnému činu, ...

  b)

  môže byť ustanovené, že trestné činy ustanovené v tomto odseku sa nevzťahujú na osoby, ktoré ...

  c)

  vedomosť, úmysel alebo motív požadované ako znak trestného činu uvedeného v tomto odseku možno ...

  (3)

  Každá strana môže prijať potrebné legislatívne a iné opatrenia, aby boli trestným činom podľa ...

  a)

  predpokladal, že majetok bol ziskom,

  b)

  mal predpokladať, že majetok bol ziskom.

  (4)

  Ak sa odsek 1 tohto článku vzťahuje na predikatívne trestné činy v prílohe dohovoru, môže každý ...

  a)

  iba v rozsahu, v akom možno za predikatívny trestný čin uložiť trest odňatia slobody alebo ochranné ...

  b)

  iba na zoznam určených predikatívnych trestných činov, a/alebo

  c)

  na kategóriu závažných trestných činov podľa vnútroštátneho právneho poriadku strany.

  (5)

  Každá strana zabezpečí, aby predchádzajúce alebo súčasné odsúdenie za predikatívny trestný ...

  (6)

  Každá strana zabezpečí, aby podľa tohto článku bolo možné odsúdiť osobu za pranie špinavých ...

  (7)

  Každá strana zabezpečí, aby sa predikatívne trestné činy prania špinavých peňazí rozšírili ...

  Článok 10

  (1)

  Každá strana prijme potrebné legislatívne a iné opatrenia na ustanovenie zodpovednosti právnických ...

  a)

  právomoci zastupovať právnickú osobu alebo

  b)

  oprávnenia prijímať rozhodnutia v mene právnickej osoby, alebo

  c)

  oprávnenia vykonávať kontrolu v rámci právnickej osoby,

  ako aj za účasť takejto fyzickej osoby ako spolupáchateľa alebo návodcu uvedených trestných ...

  (2)

  Každá strana prijme, okrem prípadov už ustanovených v odseku 1, opatrenia potrebné na ustanovenie ...

  (3)

  Zodpovednosť právnickej osoby podľa tohto článku nevylučuje trestné konanie proti fyzickým osobám, ...

  (4)

  Každá strana zabezpečí, aby právnické osoby zodpovedné podľa tohto článku podliehali účinným, ...

  Článok 11

  Každá strana prijme potrebné legislatívne a iné opatrenia na ustanovenie možnosti zohľadňovať ...

  ODDIEL 2

  Článok 12

  (1)

  Každá strana prijme potrebné legislatívne a iné opatrenia na zriadenie FIU, ako je ustanovené ...

  (2)

  Každá strana prijme potrebné legislatívne a iné opatrenia na zabezpečenie toho, aby FIU mala včasný ...

  Článok 13

  (1)

  Každá strana prijme potrebné legislatívne a iné opatrenia na vytvorenie komplexného vnútroštátneho ...

  (2)

  V tejto súvislosti prijme každá strana najmä potrebné legislatívne a iné opatrenia na

  a)

  požadovanie od právnických osôb a fyzických osôb zapojených do činností, ktoré sa s veľkou ...

  i)

  identifikovali a overovali totožnosť svojich zákazníkov a v prípade potreby ich skutočných vlastníkov ...

  ii)

  hlásili podozrenia o praní špinavých peňazí pri zachovaní záruk bezpečnosti,

  iii)

  prijali podporné opatrenia, akým je vedenie záznamov o totožnosti zákazníkov a ich transakciách, ...

  b)

  zakázanie, ak je to vhodné, osobám uvedeným v písmene a) sprístupniť skutočnosť, že bola doručená ...

  c)

  zabezpečenie toho, aby osoby uvedené v písmene a) podliehali účinným monitorovacím systémom, ...

  (3)

  V tomto smere prijme každá strana potrebné legislatívne alebo iné opatrenia na zistenie významnej ...

  Článok 14

  Každá strana prijme potrebné legislatívne a iné opatrenia na povolenie toho, aby FIU alebo, ak ...

  IV. KAPITOLA

  ODDIEL 1

  Článok 15

  (1)

  Strany navzájom spolupracujú v čo najširšej miere na účely vyšetrovania a trestného konania ...

  (2)

  Každá strana prijme potrebné legislatívne alebo iné opatrenia, aby mohla podľa podmienok ustanovených ...

  a)

  o konfiškáciu určených častí majetku, ktoré tvoria zisk alebo nástroje, ako aj o konfiškáciu ...

  b)

  o pomoc pri vyšetrovaní a o predbežné opatrenia vo vzťahu ku každej forme konfiškácie ustanovenej ...

  (3)

  Pomoc pri vyšetrovaní sa poskytne a predbežné opatrenia podľa odseku 2 písm. b) sa vykonajú v ...

  (4)

  Každá strana prijme potrebné legislatívne alebo iné opatrenia na zabezpečenie toho, aby žiadosti ...

  ODDIEL 2

  Článok 16

  Strany si na základe žiadosti v čo najširšej miere navzájom poskytnú pomoc pri identifikácii ...

  Článok 17

  (1)

  Každá strana prijme v súlade s podmienkami podľa tohto článku a na žiadosť druhej strany potrebné ...

  (2)

  Povinnosť ustanovená v tomto článku sa uplatní iba v rozsahu, v akom je informácia dostupná banke, ...

  (3)

  Okrem požiadaviek podľa článku 37 dožadujúca strana v žiadosti uvedie:

  a)

  prečo usudzuje, že požadované informácie sú významné na účely vyšetrovania trestného činu, ...

  b)

  na základe čoho sa domnieva, že banky nachádzajúce sa na území dožiadanej strany vedú takýto ...

  c)

  všetky dodatočné dostupné informácie, ktoré môžu uľahčiť vybavenie žiadosti.

  (4)

  Dožiadaná strana môže podmieniť vybavenie žiadosti rovnakými podmienkami, aké uplatňuje na ...

  (5)

  Každý štát alebo Európske spoločenstvo môže pri podpise alebo pri uložení svojej ratifikačnej ...

  (6)

  Strany môžu rozšíriť uplatňovanie tohto ustanovenia na účty vedené v nebankových finančných ...

  Článok 18

  (1)

  Dožiadaná strana poskytne na žiadosť druhej strany podrobnosti o určených bankových účtov a ...

  (2)

  Povinnosť ustanovená v tomto článku sa uplatní iba v rozsahu, v akom je informácia dostupná banke, ...

  (3)

  Okrem požiadaviek podľa článku 37 dožadujúca strana v žiadosti uvedie, prečo usudzuje, že požadované ...

  (4)

  Dožiadaná strana môže podmieniť vybavenie žiadosti rovnakými podmienkami, aké uplatňuje na ...

  (5)

  Strany môžu rozšíriť uplatňovanie tohto ustanovenia na účty vedené v nebankových finančných ...

  Článok 19

  (1)

  Každá strana zabezpečí, aby bola počas určeného obdobia na žiadosť druhej strany schopná monitorovať ...

  (2)

  Okrem požiadaviek podľa článku 37 dožadujúca strana v žiadosti uvedie, prečo usudzuje, že požadované ...

  (3)

  Príslušné orgány dožiadanej strany prijmú v každom jednotlivom prípade rozhodnutie o monitorovaní, ...

  (4)

  Praktické otázky týkajúce sa monitorovania sa dohodnú medzi príslušnými orgánmi dožadujúcej ...

  (5)

  Strany môžu rozšíriť uplatňovanie tohto ustanovenia na účty vedené v nebankových finančných ...

  Článok 20

  Bez vplyvu na vlastné vyšetrovanie alebo trestné konanie strana môže bez predchádzajúcej žiadosti ...

  ODDIEL 3

  Článok 21

  (1)

  Strana prijme na žiadosť druhej strany, ktorá začala trestné konanie alebo konanie na účely konfiškácie, ...

  (2)

  Strana, ktorej bola doručená žiadosť o konfiškáciu podľa článku 23, prijme, ak je o to požiadaná, ...

  Článok 22

  (1)

  Dožadujúca strana poskytne po výkone predbežných opatrení požadovaných v súlade s článkom ...

  (2)

  Dožiadaná strana poskytne, ak je to možné, dožadujúcej strane pred zrušením akéhokoľvek predbežného ...

  ODDIEL 4

  Článok 23

  (1)

  Strana, ktorá prijala od druhej strany žiadosť o konfiškáciu týkajúcu sa nástrojov alebo ziskov ...

  a)

  vykoná príkaz na konfiškáciu vydaný súdom dožadujúcej strany týkajúci sa týchto nástrojov ...

  b)

  predloží žiadosť príslušným orgánom na účely vydania príkazu na konfiškáciu, a ak bol príkaz ...

  (2)

  Na účely odseku 1 písm. b) tohto článku je každá strana, ak je to potrebné, príslušná na ...

  (3)

  Ustanovenia odseku 1 tohto článku sa rovnako použijú na konfiškáciu spočívajúcu v požiadavke ...

  (4)

  Ak sa žiadosť o konfiškáciu týka určenej časti majetku, strany sa môžu dohodnúť, že dožiadaná ...

  (5)

  Strany v súlade s ich vnútroštátnym právnym poriadkom v čo najširšej miere spolupracujú s tými ...

  Článok 24

  (1)

  Konanie o nariadení a výkone konfiškácie podľa článku 23 sa riadi právnym poriadkom dožiadanej ...

  (2)

  Dožiadaná strana je viazaná zistením skutkového stavu v rozsahu, v akom je uvedený v rozsudku ...

  (3)

  Každý štát alebo Európske spoločenstvo môže pri podpise alebo pri uložení svojej ratifikačnej ...

  (4)

  Ak konfiškácia spočíva v požiadavke zaplatiť peňažnú sumu, príslušný orgán dožiadanej ...

  (5)

  V prípade článku 23 ods. 1 písm. a) je iba dožadujúca strana oprávnená rozhodnúť o každej ...

  Článok 25

  (1)

  S majetkom, ktorý bol skonfiškovaný stranou podľa článkov 23 a 24 tohto dohovoru, nakladá táto ...

  (2)

  V prípade konania na žiadosť druhej strany podanej v súlade s článkov 23 a 24 tohto dohovoru strany ...

  (3)

  V prípade konania na žiadosť druhej strany podanej v súlade s článkov 23 a 24 tohto dohovoru môže ...

  Článok 26

  (1)

  Žiadosť o konfiškáciu podľa článkov 23 a 24 nemá vplyv na právo dožadujúcej strany vykonať ...

  (2)

  Nič v tomto dohovore nemožno vykladať ako povolenie toho, aby celková hodnota konfiškácie presiahla ...

  Článok 27

  Dožiadaná strana neuloží trest odňatia slobody alebo iné opatrenie obmedzujúce osobnú slobodu ...

  ODDIEL 5

  Článok 28

  (1)

  Spoluprácu podľa tejto kapitoly možno odmietnuť, ak

  a)

  požadované opatrenie by bolo v rozpore so základnými zásadami právneho poriadku dožiadanej strany ...

  b)

  vybavenie žiadosti by pravdepodobne ohrozilo suverenitu, bezpečnosť, verejný poriadok alebo iné ...

  c)

  podľa názoru dožiadanej strany závažnosť prípadu, ktorého sa žiadosť týka, neodôvodňuje ...

  d)

  trestný čin, ktorého sa žiadosť týka, je fiškálnym trestným činom s výnimkou financovania ...

  e)

  trestný čin, ktorého sa žiadosť týka, je politickým trestným činom s výnimkou financovania ...

  f)

  sa dožiadaná strana domnieva, že požadované opatrenie by bolo v rozpore so zásadou „ne bis in ...

  g)

  trestný čin, ktorého sa žiadosť týka, by nebol podľa právneho poriadku dožiadanej strany trestným ...

  (2)

  Spoluprácu podľa oddielu 2, ak požadovaná pomoc zahŕňa donucovacie opatrenie, a podľa oddielu ...

  (3)

  Ak to vyžaduje právny poriadok dožiadanej strany, spoluprácu podľa oddielu 2, ak požadovaná pomoc ...

  (4)

  Spoluprácu podľa oddielu 4 tejto kapitoly možno tiež odmietnuť, ak

  a)

  podľa právneho poriadku dožiadanej strany konfiškáciu nemožno uložiť za druh trestného činu, ...

  b)

  by bola bez ohľadu na povinnosť uvedenú v článku 23 ods. 3 v rozpore so zásadami vnútroštátneho ...

  i)

  hospodárskou výhodou, ktorú možno kvalifikovať ako jeho zisky, alebo

  ii)

  majetkom, ktorý možno kvalifikovať ako jeho nástroje, alebo

  c)

  podľa právneho poriadku dožiadanej strany konfiškáciu už nemožno uložiť alebo vykonať z dôvodu ...

  d)

  bez toho, aby bolo dotknuté uplatňovanie článku 23 ods. 5, sa žiadosť netýka predchádzajúceho ...

  e)

  konfiškácia buď nie je v dožadujúcej strane vykonateľná, alebo možno voči nej použiť riadne ...

  f)

  žiadosť sa týka príkazu na konfiškáciu vydaného na základe rozhodnutia vydaného v neprítomnosti ...

  (5)

  Na účely odseku 4 písm. f) tohto článku sa rozhodnutie nepovažuje za vydané v neprítomnosti, ...

  a)

  potvrdené alebo vydané po podaní námietky dotknutou osobou alebo

  b)

  vydané v odvolacom konaní za predpokladu, že odvolanie podala dotknutá osoba.

  (6)

  Dožiadaná strana pri posudzovaní, či boli na účely odseku 4 písm. f) tohto článku dodržané ...

  (7)

  Strana sa nemôže odvolávať na bankové tajomstvo ako na dôvod odmietnutia spolupráce podľa tejto ...

  (8)

  Bez toho, aby bol dotknutý dôvod odmietnutia ustanovený v odseku 1 písm. a) tohto článku,

  a)

  skutočnosť, že osoba, proti ktorej sa vedie vyšetrovanie alebo proti ktorej vydali orgány dožadujúcej ...

  b)

  skutočnosť, že fyzická osoba, proti ktorej bol vydaný príkaz na konfiškáciu ziskov, zomrela, ...

  c)

  skutočnosť, že osoba, proti ktorej sa vedie vyšetrovanie alebo proti ktorej vydali orgány dožadujúcej ...

  Článok 29

  Dožiadaná strana môže odložiť vybavenie žiadosti, ak by jej vybavenie mohlo negatívne ovplyvniť ...

  Článok 30

  Skôr, než dožiadaná strana odmietne alebo odloží spoluprácu podľa tejto kapitoly, vo vhodných ...

  ODDIEL 6

  Článok 31

  (1)

  Strany si v čo najširšej miere vzájomne poskytujú pomoc pri doručovaní písomností justičných ...

  (2)

  Nič v tomto článku nebráni

  a)

  možnosti zasielať písomnosti justičných orgánov priamo poštou osobám v cudzine,

  b)

  možnosti vykonávať doručovanie písomnosti justičných orgánov úradníkmi justičných orgánov, ...

  ak prijímajúca strana pri podpise alebo pri uložení svojej ratifikačnej listiny, listiny o prijatí, ...

  (3)

  Pri doručovaní písomností justičných orgánov osobám, ktoré sa nachádzajú v cudzine a ktoré ...

  Článok 32

  (1)

  Dožiadaná strana pri vybavovaní žiadosti o spoluprácu podľa oddielov 3 a 4 uzná každé rozhodnutie ...

  (2)

  Uznanie možno odmietnuť, ak

  a)

  tretie strany nemali dostatočnú možnosť uplatniť svoje práva alebo

  b)

  rozhodnutie je nezlučiteľné s rozhodnutím v tej istej veci vydaným dožiadanou stranou, alebo

  c)

  je nezlučiteľné s verejným poriadkom dožiadanej strany, alebo

  d)

  rozhodnutie bolo prijaté v rozpore s ustanoveniami o výlučnej právomoci podľa právneho poriadku ...

  ODDIEL 7

  Článok 33

  (1)

  Strany určia ústredný orgán alebo v prípade potreby orgány, ktoré sú príslušné na zasielanie ...

  (2)

  Každá strana oznámi pri podpise alebo pri uložení svojej ratifikačnej listiny, listiny o prijatí, ...

  Článok 34

  (1)

  Ústredné orgány komunikujú medzi sebou priamo.

  (2)

  Žiadosti alebo korešpondenciu podľa tejto kapitoly môžu v naliehavých prípadoch zasielať priamo ...

  (3)

  Žiadosť alebo korešpondenciu podľa odsekov 1 a 2 tohto článku možno zasielať prostredníctvom ...

  (4)

  Ak je žiadosť zaslaná podľa odseku 2 tohto článku a orgán nie je príslušný na jej vybavenie, ...

  (5)

  Žiadosti alebo korešpondenciu podľa oddielu 2 tejto kapitoly, ktoré neobsahujú donucovacie opatrenie, ...

  (6)

  Návrhy žiadostí alebo korešpondencie podľa tejto kapitoly môžu justičné orgány dožadujúcej ...

  Článok 35

  (1)

  Všetky žiadosti podľa tejto kapitoly sa vyhotovujú v písomnej forme. Možno ich zasielať elektronicky ...

  (2)

  S výnimkou ustanovenia odseku 3 tohto článku sa preklady žiadostí alebo pripojených písomností ...

  (3)

  Každý štát alebo Európske spoločenstvo môže pri podpise alebo pri uložení svojej ratifikačnej ...

  Článok 36

  Písomnosti zasielané podľa tejto kapitoly nepodliehajú žiadnym formalitám vyššieho overovania. ...

  Článok 37

  (1)

  V každej žiadosti o spoluprácu podľa tejto kapitoly sa uvedie

  a)

  označenie orgánu, ktorý žiadosť podáva, a orgánu, ktorý vedie vyšetrovanie alebo trestné konanie, ...

  b)

  predmet žiadosti a dôvod jej podania,

  c)

  podstata veci vrátane všetkých dôležitých skutočností (ako čas, miesto a okolnosti týkajúce ...

  d)

  ak spolupráca zahŕňa donucovacie opatrenie,

  i)

  znenie ustanovení zákona alebo, ak to nie je možné, vyhlásenie o použiteľnom právnom predpise ...

  ii)

  naznačenie, že na území dožadujúcej strany možno podľa jej vnútroštátneho právneho poriadku ...

  e)

  ak je to potrebné, a v rozsahu, v akom je to možné,

  i)

  podrobnosti, ktoré sa týkajú dotknutej osoby alebo dotknutých osôb vrátane mena, dátumu a miesta ...

  ii)

  majetok, vo vzťahu ku ktorému sa žiada o spoluprácu, jeho umiestnenie, jeho spojitosť s dotknutou ...

  f)

  akýkoľvek osobitný postup, ktorý požaduje dožadujúca strana.

  (2)

  V žiadosti o predbežné opatrenia podľa oddielu 3 týkajúcej sa zaistenia majetku, na ktorom možno ...

  (3)

  Okrem skutočností uvedených v odseku 1 každá žiadosť podľa oddielu 4 obsahuje:

  a)

  v prípade článku 23 ods. 1 písm. a)

  i)

  overenú kópiu príkazu na konfiškáciu vydaného súdom dožadujúcej strany a vyhlásenie o dôvodoch, ...

  ii)

  osvedčenie príslušného orgánu dožadujúcej strany, že príkaz na konfiškáciu je vykonateľný ...

  iii)

  informáciu o rozsahu, v akom sa požaduje príkaz vykonať, a

  iv)

  informáciu o potrebe prijať predbežné opatrenie,

  b)

  v prípade podľa článku 23 ods. 1 písm. a) vyhlásenie o skutočnostiach, ktoré sú pre dožadujúcu ...

  c)

  ak tretie strany mali možnosť uplatniť svoje práva, písomnosti potvrdzujúce túto skutočnosť. ...

  Článok 38

  (1)

  Ak žiadosť nie je v súlade s ustanoveniami tejto kapitoly alebo ak poskytnutá informácia nie je ...

  (2)

  Dožiadaná strana môže stanoviť lehotu na doručenie takých zmien alebo informácií.

  (3)

  Dožiadaná strana môže do predloženia požadovaných zmien alebo informácií k žiadosti podľa ...

  Článok 39

  (1)

  Ak dožiadaná strana dostane viac ako jednu žiadosť podľa oddielu 3 alebo 4 tejto kapitoly, ktorá ...

  (2)

  V prípade plurality žiadostí podľa oddielu 4 tejto kapitoly dožiadaná strana zváži konzultácie ...

  Článok 40

  Dožiadaná strana odôvodní každé rozhodnutie o odmietnutí, odklade alebo o podmienení spolupráce ...

  Článok 41

  (1)

  Dožiadaná strana bezodkladne informuje dožadujúcu stranu

  a)

  o konaní začatom na základe žiadosti podľa tejto kapitoly,

  b)

  o konečnom výsledku konania na základe žiadosti,

  c)

  o rozhodnutí, ktorým sa úplne alebo čiastočne odmieta, odkladá alebo podmieňuje akákoľvek spolupráca ...

  d)

  o okolnostiach, ktoré znemožňujú vykonanie požadovaného opatrenia alebo ktoré ho môžu významne ...

  e)

  v prípade predbežných opatrení prijatých na základe žiadosti podľa oddielu 2 alebo 3 tejto kapitoly ...

  (2)

  Dožadujúca strana bezodkladne informuje dožiadanú stranu o

  a)

  preskúmaní, rozhodnutí alebo o inej skutočnosti, na základe ktorej stráca príkaz na konfiškáciu ...

  b)

  vývoji skutkového alebo právneho stavu, na základe ktorého nemožno ďalej viesť konanie podľa ...

  (3)

  Ak strana žiada konfiškáciu od viacerých strán na základe toho istého príkazu na konfiškáciu, ...

  Článok 42

  (1)

  Dožiadaná strana môže podmieniť vybavenie žiadosti tým, že získané informácie alebo dôkazy ...

  (2)

  Každý štát alebo Európske spoločenstvo môže pri podpise alebo pri uložení svojej ratifikačnej ...

  Článok 43

  (1)

  Dožadujúca strana môže požadovať, aby dožiadaná strana nezverejnila informácie o žiadosti ...

  (2)

  Dožadujúca strana na žiadosť, a ak to nie je v rozpore so základnými zásadami jej vnútroštátneho ...

  (3)

  Strana, ktorá prijala spontánnu informáciu podľa článku 20, má povinnosť, s výhradou ustanovení ...

  Článok 44

  Bežné náklady spojené s vybavením žiadosti hradí dožiadaná strana. Ak vybavenie žiadosti vyžaduje ...

  Článok 45

  (1)

  Ak sa na podnet osoby začne konanie o zodpovednosti za škodu, ktorá vznikla v dôsledku konania alebo ...

  (2)

  Strana, proti ktorej sa vedie konanie o náhradu škody, sa snaží informovať o tomto konaní druhú ...

  V. KAPITOLA

  Článok 46

  (1)

  Strany zabezpečia, aby finančné spravodajské jednotky uvedené v tomto dohovore spolupracovali na ...

  (2)

  Na účely odseku 1 každá strana zabezpečí, aby si finančné spravodajské jednotky spontánne ...

  (3)

  Každá strana zabezpečí, aby výkon činností finančných spravodajských jednotiek podľa tohto ...

  (4)

  Ku každej žiadosti podľa tohto článku sa pripojí stručný prehľad dôležitých skutočností ...

  (5)

  Ak sa žiadosť podáva v súlade s týmto článkom, dožiadaná finančná spravodajská jednotka ...

  (6)

  Finančná spravodajská jednotka môže odmietnuť sprístupniť informácie, ktoré by mohli viesť ...

  (7)

  Informácie alebo písomnosti získané podľa tohto článku sa použijú výlučne na účely ustanovené ...

  (8)

  Pri zasielaní informácií alebo písomností podľa tohto článku odosielajúca finančná spravodajská ...

  (9)

  Ak má strana záujem použiť zasielané informácie alebo písomnosti v trestnom konaní na účely ...

  (10)

  Finančné spravodajské jednotky prijmú všetky potrebné opatrenia vrátane bezpečnostných opatrení, ...

  (11)

  Poskytnuté informácie sú chránené v súlade s Dohovorom Rady Európy č. 108 z 28. januára 1981 ...

  (12)

  Odosielajúca finančná spravodajská jednotka môže primerane skúmať použitie poskytnutých informácií ...

  (13)

  Strany v zmysle tohto článku určia orgán, ktorý je finančnou spravodajskou jednotkou.

  Článok 47

  (1)

  Každá strana prijme potrebné legislatívne alebo iné opatrenia na povolenie neodkladného postupu ...

  (2)

  Podľa odseku 1 sa postupuje, keď je dožiadaná finančná spravodajská jednotka po odôvodnení ...

  a)

  transakcia súvisí s praním špinavých peňazí a

  b)

  transakcia by bola pozastavená alebo súhlas s pokračujúcou transakciou by bol zamietnutý, ak by ...

  VI. KAPITOLA

  Článok 48

  (1)

  Konferencia strán (COP) je zodpovedná za následné vykonávanie dohovoru. COP

  a)

  vykonáva dohľad nad riadnym vykonávaním dohovoru stranami,

  b)

  na žiadosť strany poskytne stanovisko ku každej otázke týkajúcej sa výkladu a uplatňovania dohovoru. ...

  (2)

  COP vykonáva úlohy podľa odseku 1 písm. a) použitím všetkých dostupných verejných prieskumov ...

  (3)

  Ak sa COP uznesie, že na výkon svojich úloh potrebuje ďalšie informácie, spojí sa s dotknutou ...

  (4)

  Strany sa snažia vyriešiť vzájomný spor týkajúci sa výkladu alebo uplatňovania dohovoru vzájomným ...

  (5)

  COP prijme svoj rokovací poriadok.

  (6)

  Generálny tajomník Rady Európy zvolá COP najneskôr do jedného roka po nadobudnutí platnosti tohto ...

  VII. KAPITOLA

  Článok 49

  (1)

  Dohovor je otvorený na podpis členským štátom Rady Európy, Európskemu spoločenstvu a nečlenským ...

  a)

  podpisom bez výhrady ratifikácie, prijatia alebo schválenia alebo

  b)

  podpisom s výhradou ratifikácie, prijatia alebo schválenia, po ktorých nasleduje ratifikácia, prijatie ...

  (2)

  Ratifikačné listiny, listiny o prijatí alebo schválení sa uložia u generálneho tajomníka Rady ...

  (3)

  Tento dohovor nadobudne platnosť prvý deň mesiaca nasledujúceho po uplynutí troch mesiacov odo ...

  (4)

  Vo vzťahu ku každému signatárskemu štátu, ktorý vyjadrí svoj súhlas byť viazaný dohovorom ...

  (5)

  Žiadna zo strán dohovoru z roku 1990 nemôže ratifikovať, prijať alebo schváliť tento dohovor ...

  (6)

  Strany tohto dohovoru, ktoré sú zároveň stranami dohovoru z roku 1990, od nadobudnutia jeho platnosti ...

  a)

  vo vzájomných vzťahoch uplatňujú ustanovenia tohto dohovoru,

  b)

  naďalej uplatňujú ustanovenia dohovoru z roku 1990 vo vzťahu k ostatným stranám uvedeného dohovoru, ...

  Článok 50

  (1)

  Po nadobudnutí platnosti tohto dohovoru môže Výbor ministrov Rady Európy po konzultácii strán ...

  (2)

  Vo vzťahu ku každému pristupujúcemu štátu dohovor nadobudne platnosť prvý deň mesiaca nasledujúceho ...

  Článok 51

  (1)

  Každý štát alebo Európske spoločenstvo môže pri podpise alebo pri uložení svojej ratifikačnej ...

  (2)

  Každá strana môže kedykoľvek neskôr vyhlásením adresovaným generálnemu tajomníkovi Rady Európy ...

  (3)

  Vyhlásenia podľa predchádzajúcich dvoch odsekov vo vzťahu k územiu uvedenému v tomto vyhlásení ...

  Článok 52

  (1)

  Týmto dohovorom nie sú dotknuté práva ani záväzky strán vyplývajúce z medzinárodných mnohostranných ...

  (2)

  Strany tohto dohovoru môžu medzi sebou uzatvárať dvojstranné alebo mnohostranné dohody týkajúce ...

  (3)

  Ak už dve alebo viaceré strany uzavreli dohodu alebo zmluvu, ktorej predmetom sú otázky upravené ...

  (4)

  Strany, ktoré sú členmi Európskej únie, uplatňujú vo svojich vzájomných vzťahoch predpisy ...

  Článok 53

  (1)

  Každý štát alebo Európske spoločenstvo môže pri podpise alebo pri uložení svojej ratifikačnej ...

  (2)

  Každý štát alebo Európske spoločenstvo si môže takisto pri podpise alebo pri uložení svojej ...

  (3)

  Každý štát alebo Európske spoločenstvo môže pri podpise alebo pri uložení svojej ratifikačnej ...

  (4)

  Každý štát alebo Európske spoločenstvo môže pri podpise alebo pri uložení svojej ratifikačnej ...

  a)

  nebude uplatňovať článok 3 ods. 4 tohto dohovoru alebo

  b)

  bude uplatňovať článok 3 ods. 4 tohto dohovoru iba čiastočne, alebo spôsob, akým zamýšľa ...

  Každá zmena takej informácie sa oznámi generálnemu tajomníkovi Rady Európy.

  (5)

  Iné výhrady nie sú možné.

  (6)

  Každá strana, ktorá uplatnila výhradu podľa tohto článku, môže ju úplne alebo čiastočne ...

  (7)

  Strana, ktorá uplatnila výhradu vo vzťahu k ustanoveniu dohovoru, sa nemôže domáhať uplatňovania ...

  Článok 54

  (1)

  Zmeny dohovoru môže navrhnúť každá strana, generálny tajomník Rady Európy ich oznámi členským ...

  (2)

  Každá zmena navrhnutá stranou sa oznámi Európskemu výboru pre problémy kriminality (CDPC), ktorý ...

  (3)

  Výbor ministrov posúdi navrhovanú zmenu a stanovisko CDPC a môže prijať zmenu väčšinou ustanovenou ...

  (4)

  Text každej zmeny prijatej Výborom ministrov podľa odseku 3 tohto článku sa zašle stranám na ...

  (5)

  Každá zmena prijatá podľa odseku 3 tohto článku nadobudne platnosť tridsiaty deň po tom, čo ...

  (6)

  Na účely aktualizácie kategórií trestných činov uvedených v prílohe, ako aj z dôvodu zmeny ...

  (7)

  Výbor ministrov môže prijať zmenu navrhnutú v súlade s odsekom 6 väčšinou ustanovenou v článku ...

  (8)

  Ak jedna tretina strán oznámi generálnemu tajomníkovi Rady Európy námietku k nadobudnutiu platnosti ...

  (9)

  Ak námietku oznámi menej ako jedna tretina strán, zmena nadobudne platnosť pre tie strany, ktoré ...

  (10)

  Po nadobudnutí platnosti zmeny podľa odsekov 6 až 9 tohto článku a po oznámení námietky strany ...

  (11)

  Ak bola zmena prijatá Výborom ministrov, štát alebo Európske spoločenstvo nemôže vyjadriť svoj ...

  Článok 55

  (1)

  Každá strana môže kedykoľvek vypovedať dohovor oznámením adresovaným generálnemu tajomníkovi ...

  (2)

  Výpoveď nadobúda platnosť prvý deň mesiaca nasledujúceho po uplynutí troch mesiacov odo dňa ...

  (3)

  Tento dohovor sa však naďalej použije na vykonanie konfiškácie podľa článku 23, o ktorú sa ...

  Článok 56

  Generálny tajomník Rady Európy oznámi členským štátom Rady Európy, Európskemu spoločenstvu, ...

  a)

  každý podpis,

  b)

  uloženie každej ratifikačnej listiny, listiny o prijatí, schválení alebo prístupe,

  c)

  každý dátum nadobudnutia platnosti dohovoru v súlade s článkami 49 a 50,

  d)

  každé vyhlásenie alebo výhradu uplatnenú podľa článku 53,

  e)

  každý iný úkon, oznámenie alebo korešpondenciu týkajúcu sa dohovoru.

  Na dôkaz toho podpísaní, riadne na to splnomocnení, podpísali tento dohovor.

  Dané vo Varšave 16. mája 2005 v anglickom a vo francúzskom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú ...

  Poznámka sekretariátu: Pozri vyhlásenie Európskeho spoločenstva a členských štátov Európskej ...

  Účelom tejto klauzuly nie je obmedzenie práv alebo rozšírenie záväzkov strán, ktoré nie sú ...

  Diskonekčná klauzula je potrebná pre tie časti dohovoru, ktoré patria do pôsobnosti Európskeho ...

  To neovplyvňuje skutočnosť, že dohovor sa v plnom rozsahu uplatňuje medzi Európskym spoločenstvom/Európskou ...

  Prevziať prílohu - Anglické znenie textu

  a)

  Účasť v organizovanej zločineckej skupine a vymáhanie peňazí alebo inej výhody

  b)

  Terorizmus vrátane financovania terorizmu

  c)

  Obchodovanie s ľuďmi a pašovanie migrantov

  d)

  Sexuálne vykorisťovanie vrátane sexuálneho vykorisťovania detí

  e)

  Nedovolené obchodovanie s omamnými a psychotropnými látkami

  f)

  Nedovolené obchodovanie so zbraňami

  g)

  Neoprávnené obchodovanie s odcudzeným a iným tovarom

  h)

  Korupcia a podplácanie

  i)

  Podvod

  j)

  Falšovanie a pozmeňovanie meny

  k)

  Falšovanie a pozmeňovanie výrobkov

  l)

  Trestné činy proti životnému prostrediu

  m)

  Vražda, závažné ublíženie na zdraví

  n)

  Únos, obmedzovanie osobnej slobody a branie rukojemníka

  o)

  Lúpež alebo krádež

  p)

  Prevádzačstvo

  q)

  Vydieranie

  r)

  Falšovanie

  s)

  Falšovanie a pozmeňovanie a

  t)

  Zneužitie účasti na hospodárskej súťaži

Načítavam znenie...
MENU
Hore