Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71265
Dôvodové správy: 2425
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
28.09.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Memoranda o porozumení medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska o využívaní výcvikových priestorov ozbrojenými silami Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska na území Slovenskej republiky 86/2001 účinný od 17.03.2001


Platnosť od: 17.03.2001
Účinnosť od: 17.03.2001
Autor: Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky
Oblasť: Medzinárodné zmluvy, dohody, dohovory, Vojenská služba

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST JUD DS EU PP ČL
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Oznámenie 86/2001 s účinnosťou od 17.03.2001

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 28. júna 1999 bolo v Bratislave ...

Národná rada Slovenskej republiky s ním vyslovila súhlas svojím uznesením č. 464 z 30. septembra ...

Memorandum nadobudlo platnosť výmenou nót, t. j. 21. januára 2000, na základe článku 17 ods. ...

MEMORANDUM O POROZUMENÍ

medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného ...

Vláda Slovenskej republiky a vláda Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska (ďalej ...

na základe ustanovení Zmluvy medzi štátmi, ktoré sú stranami Severoatlantickej zmluvy, a inými ...

v snahe posilniť priateľstvo a vzájomné porozumenie medzi oboma krajinami

dohodli sa takto:

Článok 1 - Účel a rozsah

Cieľom memoranda o porozumení medzi zmluvnými stranami (ďalej len „memorandum“) je vymedziť ...

Článok 2 - Vymedzenie pojmov

Na účely memoranda pojem

a)

„vysielajúci štát“ označuje Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska,

b)

„prijímajúci štát“ označuje Slovenskú republiku,

c)

„ozbrojená sila“ označuje personál ozbrojených síl Spojeného kráľovstva Veľkej Británie ...

d)

„personál Slovenskej republiky“ označuje príslušníkov a civilných zamestnancov Armády Slovenskej ...

Článok 3 - Program výcviku

1.

Žiadosť o výcvik britských vojenských jednotiek v Slovenskej republike predloží britská strana ...

2.

Príslušné vojenské orgány prijímajúceho a vysielajúceho štátu vypracujú dohody, ktoré budú ...

3.

Výcvik ozbrojených síl vysielajúceho štátu sa uskutoční vo výcvikových priestoroch prijímajúceho ...

Článok 4 - Štatút príslušníkov ozbrojených síl

1.

Príslušníci ozbrojených síl vysielajúceho štátu budú rešpektovať právo, vojenskú štruktúru ...

2.

Príslušníci ozbrojených síl vysielajúceho štátu sa nebudú zúčastňovať na žiadnych iných ...

3.

V prípade výskytu akýchkoľvek operácií uvedených v odseku 2 orgány prijímajúceho štátu zabezpečia, ...

4.

Bez ohľadu na odsek 1 príslušníci ozbrojených síl vysielajúceho štátu po celý čas podliehajú ...

Článok 5 - Trestná jurisdikcia

1.

Podľa ustanovení tohto článku

a)

vojenské orgány vysielajúceho štátu majú právo uplatňovať na území prijímajúceho štátu ...

b)

orgány prijímajúceho štátu budú mať právo uplatňovať trestnú jurisdikciu nad príslušníkmi ...

2.

a)

Vojenské orgány vysielajúceho štátu budú mať právo výhradnej jurisdikcie nad osobami podliehajúcimi ...

b)

Orgány prijímajúceho štátu budú mať právo výhradnej jurisdikcie nad príslušníkmi ozbrojených ...

c)

Na účely tohto odseku a odseku 3 trestný čin proti bezpečnosti prijímajúceho štátu alebo vysielajúceho ...

i)

vlastizradu,

ii)

sabotáž, vyzvedačstvo alebo porušenie akéhokoľvek zákona týkajúceho sa štátneho tajomstva ...

3.

V prípade, keď výkon jurisdikcie je súbežný, uplatnia sa tieto pravidlá:

a)

vojenské orgány vysielajúceho štátu majú prednostné právo vykonávať jurisdikciu nad príslušníkmi ...

i)

trestných činov spáchaných voči majetku alebo bezpečnosti tohto štátu alebo trestných činov ...

ii)

trestných činov vyplývajúcich z konania alebo zo zanedbania povinností pri výkone služobnej činnosti, ...

b)

v prípade akéhokoľvek iného trestného činu, ako je uvedený v písmene a) tohto odseku, budú ...

c)

ak sa štát majúci prednostné právo na uplatnenie jurisdikcie rozhodne ju neuplatniť, o svojom ...

4.

Predchádzajúce ustanovenia tohto článku nedávajú právo vojenským orgánom vysielajúceho štátu ...

5.

a)

Orgány prijímajúceho a vysielajúceho štátu si budú vzájomne pomáhať pri zadržiavaní príslušníkov ...

b)

Orgány prijímajúceho štátu bezodkladne oznámia vojenským orgánom vysielajúceho štátu zadržanie ...

c)

Zadržanie príslušníka ozbrojených síl, nad ktorým má byť uplatnená jurisdikcia prijímajúceho ...

6.

a)

Vojenské orgány prijímajúceho a vysielajúceho štátu si budú navzájom pomáhať pri vyšetrovaní ...

b)

Vojenské orgány prijímajúceho a vysielajúceho štátu sa budú vzájomne informovať o skončení ...

7.

Orgány prijímajúceho štátu budú kladne pristupovať k žiadosti orgánov vysielajúceho štátu ...

8.

Ak bol príslušník ozbrojených síl vysielajúceho štátu trestne stíhaný podľa ustanovení tohto ...

9.

V prípade, ak budú príslušníci ozbrojených síl vysielajúceho štátu trestne stíhaní podľa ...

a)

na včasné a rýchlo vykonané trestné konanie,

b)

na objasnenie podstaty podaného obvinenia a poučenie o svojich právach,

c)

byť konfrontovaní so svedkami svedčiacimi proti nim,

d)

na povinné predvolanie svedkov svedčiacich v ich prospech, ak títo svedkovia sú pod jurisdikciou ...

e)

podľa vnútroštátnych právnych predpisov prijímajúceho štátu zvoliť si obhajcu a v prípade, ...

f)

na službu súdneho tlmočníka, ak vyhlásia, že neovládajú jazyk, v ktorom sa konanie vedie,

g)

stýkať sa s predstaviteľom orgánov vysielajúceho štátu, ak predpisy dovoľujú mať takéhoto ...

Článok 6 - Policajná právomoc

1.

Orgány vysielajúceho štátu majú právo vykonávať policajnú právomoc nad príslušníkmi ozbrojených ...

2.

Vojenská polícia vysielajúceho štátu má právo vykonávať policajnú právomoc podľa odseku ...

3.

Vojenská polícia vysielajúceho štátu bude svoju policajnú právomoc vykonávať do takej miery, ...

4.

Ak vojenská polícia vysielajúceho štátu zadrží občanov Slovenskej republiky, musí ich bez meškania ...

Článok 7 - Prechod cez štátnu hranicu

1.

Príslušníci ozbrojených síl pri prekročení štátnej hranice a počas pobytu na území prijímajúceho ...

2.

Príslušníci ozbrojených síl budú oslobodení od uplatňovania predpisov prijímajúceho štátu ...

3.

Vojenská technika a iný materiál dovezený na územie prijímajúceho štátu vysielajúcim štátom ...

4.

Vojenská technika a iný materiál dovezený na územie prijímajúceho štátu vysielajúcim štátom ...

5.

Predmety osobnej potreby v primeranom množstve dovezené na územie a vyvezené z územia prijímajúceho ...

6.

Vojenská technika a iný materiál, ktorý dovezú na územie prijímajúceho štátu ozbrojené sily ...

Článok 8 - Zdanenie

1.

Príslušníci ozbrojených síl budú v prijímajúcom štáte oslobodení od dane z príjmov, ktoré ...

2.

Prijímajúci štát vytvorí osobitné podmienky, aby sa pohonné látky, oleje a mazivá určené ...

Článok 9 - Finančné zabezpečenie

1.

Náklady za tovar alebo služby, ktoré ozbrojeným silám poskytne prijímajúci štát v rámci tohto ...

2.

Kontaktné skupiny vysielajúceho a prijímajúceho štátu pred začatím cvičenia stanovia poplatok ...

3.

Skutočné náklady na využívanie výcvikového priestoru obsahujú tieto zložky:

a)

poplatok (ak sa bude požadovať) za využívanie výcvikového priestoru zahŕňajúci

i)

dane a poplatky, ktoré majú uhradiť vojenské orgány prijímajúceho štátu v spojení s vlastníctvom ...

ii)

poplatok za prenájom výcvikového priestoru ozbrojenými silami na potreby výcviku,

iii)

poplatok za služby, ktoré poskytne prijímajúci štát ozbrojeným silám vysielajúceho štátu ...

b)

poplatok za spotrebu elektrickej energie, vody a za recyklovanie odpadu.

4.

Celkové náklady na využívanie výcvikového priestoru (ak sa budú požadovať) sa určia na všeobecnom ...

5.

Ak ozbrojené sily požiadajú o iné služby, náklady na ne uhradí vysielajúci štát. Tieto služby ...

a)

zbrane a muníciu,

b)

spotrebný tovar,

c)

oleje a mazivá,

d)

potraviny,

e)

prípravu terčov vrátane využívania elektrickej energie a zničené terče,

f)

dopravné prostriedky s vodičmi alebo bez vodičov,

g)

prostriedky osobitnej ochrany,

h)

poplatky spojené s letectvom,

i)

poštové a telekomunikačné poplatky,

j)

ubytovanie a stravu,

k)

mapy výcvikového priestoru,

l)

zabezpečenie dodatočnej práce,

m)

zabezpečenie elektrickej energie, vody, odvozu odpadu, posteľnej bielizne a skladových miestností ...

6.

S poukazom na odsek 5 orgány prijímajúceho štátu zabezpečia a budú zamestnávať technický personál, ...

7.

Náklady na dopravu príslušníkov ozbrojených síl, výzbroje, vojenskej techniky a iného vojenského ...

8.

Ďalšie náklady, ktoré uhradí prijímajúci štát na zabezpečenie presunu podľa odseku 7, preplatí ...

9.

Pokuty, ktoré majú príslušné orgány prijímajúceho štátu uhradiť za škody na prírodnom prostredí ...

10.

Prijímajúci štát predloží vojenskému leteckému pridelencovi vysielajúceho štátu zúčtovací ...

Článok 10 - Zdravotná a stomatologická starostlivosť

1.

Ak ozbrojené sily vysielajúceho štátu nemajú k dispozícii vhodné zdravotnícke alebo stomatologické ...

2.

Ak je nevyhnutný prevoz príslušníka ozbrojených síl vysielajúceho štátu do zdravotníckeho ...

3.

Vysielajúci štát uhradí prijímajúcemu štátu všetky náklady podľa odsekov 1 a 2.

Článok 11 - Uniformy, zbrane a munícia

1.

Príslušníci ozbrojených síl budú bežne nosiť uniformy. Riadne sformované jednotky alebo formácie ...

2.

V priestoroch výcviku a počas presunu medzi výcvikovou oblasťou a štátnou hranicou môžu príslušníci ...

Článok 12 - Bezpečnostné opatrenia

Ak sa bezpečnostné opatrenia prijímajúceho štátu týkajúce sa strelieb líšia od pravidiel, ...

Článok 13 - Motorové vozidlá

1.

Prijímajúci štát uzná za platný každý vodičský preukaz alebo vodičské povolenie vystavené ...

2.

Príslušníci ozbrojených síl vysielajúceho štátu môžu viesť na území prijímajúceho štátu ...

3.

Vysielajúci štát zabezpečí poistenie svojich vojenských vozidiel, ktoré bude používať na území ...

4.

Právne predpisy prijímajúceho štátu týkajúce sa poistenia osobných vozidiel sa budú aplikovať ...

5.

Vojenské vozidlá patriace ozbrojeným silám vysielajúceho štátu nebudú na území prijímajúceho ...

6.

Vojenské vozidlá patriace ozbrojeným silám vysielajúceho štátu budú dodržiavať pravidlá cestnej ...

Článok 14 - Postup pri oznamovaní nehôd

1.

Ak je príslušník ozbrojených síl vysielajúceho štátu zranený alebo zomrie za okolností, keď ...

2.

Orgány prijímajúceho a vysielajúceho štátu sa budú navzájom bezodkladne informovať o akejkoľvek ...

Článok 15 - Náhrada škody

1.

Prijímajúci štát a vysielajúci štát sa vzdajú všetkých nárokov voči druhému štátu týkajúcich ...

2.

Prijímajúci štát bude v súlade so svojimi zákonmi prerokúvať, posudzovať a vybavovať nároky ...

3.

Nároky vyplývajúce z ustanovení odseku 2 oznámi písomne prijímajúci štát orgánom vysielajúceho ...

4.

Na základe právomoci súdov prijímajúceho štátu v súvislosti s podaním žalôb proti príslušníkom ...

Článok 16 - Riešenie sporov

1.

Všetky spory medzi zmluvnými stranami týkajúce sa interpretácie alebo aplikácie tohto memoranda ...

2.

Spory uvedené v odseku 1 nebudú predložené na urovnanie nijakému štátnemu alebo medzinárodnému ...

Článok 17 - Platnosť, zmeny a vypovedanie

1.

Toto memorandum podlieha schváleniu v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi oboch zmluvných ...

2.

Toto memorandum sa môže meniť a dopĺňať na základe vzájomnej dohody zmluvných strán. Zmeny ...

3.

Toto memorandom sa uzatvára na neurčitý čas. Každá zo zmluvných strán ho však môže písomne ...

4.

Toto memorandum sa bude predbežne vykonávať odo dňa podpisu.

Dané v Bratislave 28. júna 1999 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom jazyku a anglickom ...

Za vládu

Slovenskej republiky:

Pavol Kanis v. r.

Za vládu

Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska:

David Lyscom v. r.

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore