Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prístupe Slovenskej republiky k Protokolu vyhotovenému na základe článku K.3 Zmluvy o Európskej únii o výklade Dohovoru o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev Súdnym dvorom Európskych spoločenstiev prostredníctvom predbežných rozhodnutí 705/2004 účinný od 22.12.2004

Platnosť od: 22.12.2004
Účinnosť od: 22.12.2004
Autor: Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky
Oblasť: Medzinárodné zmluvy, dohody, dohovory, Právo EÚ, Ekonomika a obchodné vzťahy v medzinárodnom práve, Obrana, územie a bezpečnostné vzťahy v medzinárodnom práve

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prístupe Slovenskej republiky k Protokolu vyhotovenému na základe článku K.3 Zmluvy o Európskej únii o výklade Dohovoru o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev Súdnym dvorom Európskych spoločenstiev prostredníctvom predbežných rozhodnutí 705/2004 účinný od 22.12.2004
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Oznámenie 705/2004 s účinnosťou od 22.12.2004
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 29. novembra 1996 bol v Bruseli ...

Prezident Slovenskej republiky podpísal listinu o prístupe Slovenskej republiky k protokolu 25. augusta ...

Protokol nadobudol platnosť 17. októbra 2002 na základe článku 4 ods. 4 a pre Slovenskú republiku ...

Slovenská republika uplatnila pri uložení listiny o prístupe toto vyhlásenie:

„Slovenská republika vyhlasuje, že uznáva právomoc Súdneho dvora európskych spoločenstiev vynášať ...

K oznámeniu č. 705/2004 Z. z.

PROTOKOL

vyhotovený na základe článku K.3 Zmluvy o Európskej únii o výklade Dohovoru o ochrane finančných ...

Vysoké zmluvné strany sa dohodli na týchto ustanoveniach, ktoré budú pripojené k dohovoru:

Článok 1

Súdny dvor Európskych spoločenstiev má právomoc v súlade s podmienkami ustanovenými v tomto protokole ...

Článok 2

1.

Vyhlásením urobeným v čase podpisu tohto protokolu alebo kedykoľvek neskôr môže každý členský ...

2.

Členský štát, ktorý urobí vyhlásenie podľa odseku 1, môže spresniť, že

a)

ktorýkoľvek súd alebo tribunál, proti ktorého rozhodnutiam vnútroštátna legislatíva neustanovuje ...

b)

ktorýkoľvek súd alebo tribunál tohto štátu môže požiadať Súdny dvor Európskych spoločenstiev, ...

Článok 3

1.

Uplatňuje sa Protokol o Štatúte Súdneho dvora Európskych spoločenstiev a Rokovací poriadok Súdneho ...

2.

V súlade so Štatútom Súdneho dvora Európskych spoločenstiev má ktorýkoľvek členský štát, ...

Článok 4

1.

Tento dohovor podlieha prijatiu členskými štátmi v súlade s ich príslušnými ústavnými požiadavkami. ...

2.

Členské štáty oznámia depozitárovi splnenie príslušných ústavných požiadaviek na prijatie ...

3.

Tento protokol nadobudne platnosť 90 dní po predložení oznámenia podľa odseku 2 štátom, ktorý ...

Článok 5

1.

Tento protokol je otvorený na prístup každému štátu, ktorý sa stane členským štátom Európskej ...

2.

Listiny o prístupe sa uložia u depozitára.

3.

Znenie tohto protokolu v jazyku pristupujúceho štátu vyhotovené Radou Európskej únie je autentické. ...

4.

Tento protokol nadobudne platnosť pre každý štát, ktorý k nemu pristúpi, po uplynutí 90 dní ...

Článok 6

Ustanovenia tohto protokolu prijme každý štát, ktorý sa stane členom Európskej únie a pristúpi ...

Článok 7

1.

Zmeny tohto protokolu môže navrhnúť ktorýkoľvek členský štát, ktorý je vysokou zmluvnou stranou. ...

2.

Zmeny ustanoví rada, ktorá odporučí ich prijatie členským štátom v súlade s ich príslušnými ...

3.

Takto ustanovené zmeny nadobudnú platnosť v súlade s ustanoveniami článku 4.

Článok 8

1.

Depozitárom tohto dohovoru je generálny tajomník Rady Európskej únie.

2.

Depozitár uverejní v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev informácie, listiny alebo oznámenia ...

Dané v Bruseli 29. novembra 1996.

Za Radu Európskej únie predseda N. OWEN.

Prevziať prílohu - anglické znenie

Poznámky

  • 1)  OJ č. C 313, 23. 10. 1996, s. 1.
Načítavam znenie...
MENU
Hore