Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Malty o spolupráci v oblasti zdravotníctva 6/2002 účinný od 10.10.2001

Platnosť od: 11.01.2002
Účinnosť od: 10.10.2001
Autor: Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky
Oblasť: Medzinárodné zmluvy, dohody, dohovory, Zdravotníctvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Malty o spolupráci v oblasti zdravotníctva 6/2002 účinný od 10.10.2001
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Oznámenie 6/2002 s účinnosťou od 10.10.2001
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 19. júna 2001 bola vo Vallette ...

V súlade s článkom 7 dohoda nadobudla platnosť výmenou nót, t. j. 10. októbra 2001.

Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Maltskej republiky o spolupráci ...

DOHODA

medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Malty o spolupráci v oblasti zdravotníctva

Vláda Slovenskej republiky a vláda Malty (ďalej len „zmluvné strany“),

vedené želaním rozvíjať a podporovať spoluprácu v oblasti zdravotníctva,

v súlade so Záverečným aktom Konferencie o bezpečnosti a spolupráci v Európe, podpísaným 1. ...

dohodli sa takto:

Článok 1

Zmluvné strany budú podporovať a rozvíjať spoluprácu a výmenu skúseností v otázkach zdravotníctva ...

Článok 2

Zmluvné strany budú podporovať

a)

výmenu skúseností v otázkach organizácie zdravotníctva a jeho riadenia, zvlášť na úsekoch ...

b)

výmenu odborníkov na študijné pobyty a konzultácie,

c)

priamu spoluprácu medzi zdravotníckymi inštitúciami a organizáciami oboch krajín,

d)

výmenu plánov a materiálov týkajúcich sa sympózií, konferencií a porád, ktoré sa zaoberajú ...

Článok 3

Príslušné orgány zmluvných strán si budú vymieňať skúsenosti z prevencie, diagnostiky a liečby ...

Článok 4

Príslušné orgány zmluvných strán si budú vymieňať zoznamy lekárskej literatúry a zdravotníckych ...

Článok 5

Zmluvné strany budú spolupracovať v oblasti školenia a doškoľovania zdravotníckych pracovníkov ...

a)

budú podporovať výmenu lekárov a iných zdravotníckych pracovníkov alebo im umožnia postgraduálne ...

b)

budú si vymieňať učebné pomôcky a pedagogické skúsenosti.

Článok 6

Na účely vykonávania tejto dohody Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky a Ministerstvo ...

Článok 7

Táto dohoda nadobudne platnosť dňom výmeny diplomatických nót, ktorými si zmluvné strany vzájomne ...

Článok 8

Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Maltskej republiky o spolupráci ...

Článok 9

Táto dohoda sa uzaviera na obdobie piatich rokov a jej platnosť sa bude predlžovať vždy o ďalších ...

Dané vo Vallette 19. júna 2001 v dvoch vyhotoveniach, každé v slovenskom a anglickom jazyku, pričom ...

Za vládu

Slovenskej republiky:

Roman Kováč v. r.

Za vládu

Malty:

Louis Deguara v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore