Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody o vzájomnom zabezpečení utajenia vynálezov týkajúcich sa obrany, na ktoré bola podaná žiadosť o udelenie patentu 599/2004 účinný od 17.11.2004

Platnosť od: 17.11.2004
Účinnosť od: 17.11.2004
Autor: Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky
Oblasť: Medzinárodné zmluvy, dohody, dohovory, Právo EÚ, Ekonomika a obchodné vzťahy v medzinárodnom práve, Duševné vlastníctvo v medzinárodnom práve

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody o vzájomnom zabezpečení utajenia vynálezov týkajúcich sa obrany, na ktoré bola podaná žiadosť o udelenie patentu 599/2004 účinný od 17.11.2004
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Oznámenie 599/2004 s účinnosťou od 17.11.2004
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 21. septembra 1960 bola v Paríži ...

Minister zahraničných vecí Slovenskej republiky podpísal listinu o schválení dohody 11. augusta ...

Dohoda nadobudla platnosť 12. januára 1961 na základe článku VI a pre Slovenskú republiku nadobudla ...

K oznámeniu č. 599/2004 Z. z.

DOHODA

o vzájomnom zabezpečení utajenia vynálezov týkajúcich sa obrany, na ktoré bola podaná žiadosť ...

Vlády Belgicka, Kanady, Dánska, Francúzska, Spolkovej republiky Nemecko, Grécka, Talianska, Luxemburska, ...

zmluvné strany Severoatlantickej zmluvy podpísanej vo Washingtone 4. apríla 1949,

so želaním, aby sa podporila spolupráca medzi niektorými alebo medzi všetkými vládami, ako je ...

pamätajúc na záväzky prijaté za podmienok stanovených v článku 3, udržiavať a rozvíjať svoju ...

berúc do úvahy, že zavedenie utajenia vynálezu týkajúceho sa obrany v jednom zo štátov Organizácie ...

berúc do úvahy, že územné obmedzenie, ktoré vyplýva z tohto zákazu, môže poškodiť prihlášky ...

berúc do úvahy, že vzájomná pomoc vyžaduje vzájomnú výmenu vynálezov týkajúcich sa obrany ...

berúc do úvahy, že ak vláda, ktorá vydá zákaz, je pripravená povoliť podanie žiadosti o udelenie ...

berúc do úvahy, že medzi vládami členských štátov Severoatlantickej zmluvy bolo prijaté ustanovenie ...

dohodli sa takto:

Článok I

Vlády zmluvných strán tejto dohody zabezpečia a prijmú opatrenia na zabezpečenie utajenia vynálezov, ...

Toto ustanovenie platí za predpokladu, že nebude na ujmu práva vlády pôvodu zakázať podanie patentovej ...

Vlády zmluvných strán tejto dohody súhlasia s tým, že prijmú také postupy a opatrenia, ktoré ...

Článok II

Ustanovenie článku I sa použije buď na žiadosť vlády pôvodu, alebo na žiadosť prihlasovateľa, ...

Článok III

Vláda, ktorá je vyzvaná zabezpečiť utajenie vynálezu za podmienok stanovených v článku I, je ...

Článok IV

Opatrenia, ktoré vedú k utajeniu podľa článku I, zrušia sa len na žiadosť vlády pôvodu. O ...

Vláda pôvodu vezme do úvahy, ak je to možné, s prihliadnutím na bezpečnosť Organizácie Severoatlantickej ...

Článok V

Táto dohoda nebráni signatárskym vládam uzatvárať dvojstranné zmluvy s rovnakým cieľom. Existujúce ...

Článok VI

Ratifikačné listiny alebo listiny o schválení tejto dohody sa uložia čo možno najskôr u vlády ...

Táto dohoda nadobudne platnosť 30 dní po tom, ako dve signatárske krajiny uložia svoje ratifikačné ...

Článok VII

Túto dohodu môže vypovedať ktorákoľvek zmluvná strana na základe písomného oznámenia o vypovedaní ...

Na dôkaz toho podpísaní a na to riadne splnomocnení zástupcovia podpísali túto dohodu.

V Paríži 21. septembra 1960 v jednom vyhotovení v anglickom a francúzskom jazyku, pričom texty ...

Prevziať prílohu - Anglické znenie textu

Načítavam znenie...
MENU
Hore