Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Zmien Vykonávacieho predpisu k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Európskemu patentovému dohovoru) 58/2004 účinný od 12.02.2004

Platnosť od: 12.02.2004
Účinnosť od: 12.02.2004
Autor: Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky
Oblasť: Medzinárodné zmluvy, dohody, dohovory, Právo EÚ, Duševné vlastníctvo v medzinárodnom práve

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Zmien Vykonávacieho predpisu k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Európskemu patentovému dohovoru) 58/2004 účinný od 12.02.2004
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Oznámenie 58/2004 s účinnosťou od 12.02.2004

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že rozhodnutím Správnej rady Európskej ...

Prílohy

  K oznámeniu č. 58/2004 Z. z.

  Zmeny Vykonávacieho predpisu k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Európskemu patentovému dohovoru)

  Prevziať prílohu - Medzinárodní smlouva č. 01

  Pravidlo 10

  1)

  Samosprávny orgán v rámci organizačnej jednotky zahŕňajúci sťažnostné senáty (prezídium ...

  2)

  Všetci členovia prezídia sú volení predsedami sťažnostných senátov a členmi na jeden pracovný ...

  3)

  Prezídium prijíma rokovací poriadok sťažnostných senátov a pravidlá na voľbu a vymenovanie ...

  4)

  Pred začiatkom každého pracovného roka zadelí prezídium rozšírené o predsedov povinnosti sťažnostným ...

  5)

  Prezídium môže prijímať rozhodnutia len vtedy, ak je prítomných minimálne päť jeho členov, ...

  6)

  Správna rada môže zadeliť povinnosti sťažnostným senátom podľa článku 134a odsek 1 písmeno ...

  Pravidlo 11

  1)

  Pred začiatkom každého pracovného roka určia členovia veľkého sťažnostného senátu, ktorí ...

  2)

  Členovia veľkého sťažnostného senátu, ktorí neboli vymenovaní podľa článku 160 odsek 2, ...

  3)

  Rozhodnutia vo veciach podľa odsekov 1 a 2 sa môžu prijímať len za prítomnosti piatich členov ...

  Pravidlo 25

  1)

  Prihlasovateľ môže na základe pôvodnej európskej patentovej prihlášky, ktorá je ešte v konaní, ...

  2)

  Prihlasovací poplatok, rešeršný poplatok a udržiavacie poplatky za každú vylúčenú prihlášku ...

  Pravidlo 36

  1)

  Ustanovenia pravidiel 27, 29 a 32 až 35 sa použijú pre písomnosti, ktoré nahrádzajú podklady ...

  2)

  Všetky ostatné písomnosti iné než tie, ktoré sú uvedené v prvej vete odseku 1, sú napísané ...

  3)

  Všetky písomnosti predložené po podaní európskej patentovej prihlášky musia byť podpísané ...

  4)

  Písomnosti, ktoré majú byť doručené iným osobám alebo sa týkajú niekoľkých európskych patentových ...

  5)

  Bez ohľadu na ustanovenia odsekov 2 až 4 prezident Európskeho patentového úradu môže rozhodnúť, ...

  Pravidlo 38

  1)

  Vo vyhlásení o práve prednosti v zmysle článku 88 odsek 1 sa uvedie deň skoršieho podania a štát, ...

  2)

  Deň a štát skoršieho podania musia byť uvedené pri podaní európskej patentovej prihlášky; ...

  3)

  Kópia skoršej prihlášky sa podáva pred uplynutím 16. mesiaca po dni vzniku práva prednosti. Kópia ...

  4)

  Prezident Európskeho patentového úradu môže rozhodnúť, že sa kópia skoršej prihlášky, ak ...

  5)

  Preklad skoršej prihlášky, ktorý sa požaduje na základe článku 88 odsek 1, musí byť podaný ...

  6)

  Údaje, ktoré obsahuje vyhlásenie o práve prednosti, sa uvedú v zverejnenej európskej patentovej ...

  Pravidlo 51

  1)

  V oznámení podľa článku 96 odsek 1 vyzve Európsky patentový úrad prihlasovateľa, aby sa podľa ...

  2)

  V oznámení podľa článku 96 odsek 2 prieskumové oddelenie prípadne vyzve prihlasovateľa, aby ...

  3)

  Oznámenia podľa článku 96 odsek 2 sú odôvodnené a uvádzajú sa v nich všetky dôvody, ktoré ...

  4)

  Predtým, ako prieskumové oddelenie rozhodne o udelení patentu, informuje prihlasovateľa o znení ...

  5)

  Ak prihlasovateľ v lehote stanovenej v odseku 4 požaduje zmeny podľa pravidla 86 odsek 3 alebo opravy ...

  6)

  Ak prieskumové oddelenie nesúhlasí so zmenou alebo s opravou požadovanou podľa odseku 5, pred rozhodnutím ...

  7)

  Ak európska patentová prihláška v znení, v ktorom prieskumové oddelenie mieni udeliť európsky ...

  8)

  Európska patentová prihláška sa považuje za vzatú späť, ak poplatok za udelenie, poplatok za ...

  8a)

  Ak nastane splatnosť udržiavacieho poplatku po doručení výzvy uvedenej v odseku 4, nebude oznámenie ...

  9)

  Ak nastane splatnosť udržiavacieho poplatku po doručení výzvy uvedenej v odseku 4 a pred ďalším ...

  10)

  V oznámení prieskumového oddelenia podľa odseku 4 sa uvedú určené zmluvné štáty, ktoré požadujú ...

  11)

  V rozhodnutí o udelení európskeho patentu sa uvedie, ktoré znenie európskej patentovej prihlášky ...

  Pravidlo 85

  1)

  Ak uplynie lehota v deň, keď niektorá z pobočiek Európskeho patentového úradu v zmysle článku ...

  2)

  Ak uplynie lehota v deň, keď došlo k všeobecnému prerušeniu alebo po ňom nasledujúcemu narušeniu ...

  3)

  Odseky 1 a 2 platia primerane pre lehoty stanovené dohovorom aj vtedy, ak ide o úkony vykonané v ...

  4)

  Ak je v dôsledku nejakej mimoriadnej udalosti, napr. prírodnej katastrofy alebo štrajku, prerušený ...

  5)

  Bez ohľadu na odseky 1 až 4 môže byť poskytnutý dôkaz v tom zmysle, že v ktoromkoľvek z desiatich ...

  Pravidlo 85a

  1)

  Ak nebol zaplatený prihlasovací poplatok, poplatok za rešerš alebo poplatok za určenie v lehote ...

  2)

  Poplatky za určenie, vo vzťahu ku ktorým prihlasovateľ nevyžaduje oznámenie podľa odseku 1, možno ...

  Pravidlo 85b

  Ak nebola žiadosť o prieskum podaná v lehote stanovenej v článku 94 odsek 2, možno ju zaplatiť ...

  Pravidlo 107

  1)

  V prípade medzinárodnej prihlášky podľa článku 150 odsek 3 vykoná prihlasovateľ tieto úkony ...

  a)

  predloží preklad medzinárodnej prihlášky, ak to vyžaduje článok 158 odsek 2,

  b)

  označí dokumenty v prihláške, či už pôvodne podané alebo zmenené, na ktorých je založené ...

  c)

  zaplatí národný základný poplatok podľa pravidla 106a,

  d)

  zaplatí poplatky za určenie, ak lehota podľa článku 79 odsek 2 uplynula skôr,

  e)

  zaplatí poplatok za rešerš podľa článku 157 odsek 2 písmeno b), ak má byť vyhotovená dodatočná ...

  f)

  podá žiadosť o prieskum podľa článku 94 dohovoru, ak lehota uvedená v článku 94 odsek 2 uplynula ...

  g)

  zaplatí udržiavací poplatok za tretí rok podľa článku 86 odsek 1, ak sa poplatok podľa pravidla ...

  h)

  prípadne predloží potvrdenie o vystavení podľa článku 55 odsek 2 a pravidla 23.

  2)

  Ak Európsky patentový úrad vyhotovil správu o medzinárodnom predbežnom prieskume, poplatok za ...

  Pravidlo 108

  1)

  Ak nie je preklad medzinárodnej prihlášky alebo žiadosť o prieskum podaná včas alebo nie je včas ...

  2)

  Určenie zmluvného štátu, pre ktorý nebol včas zaplatený poplatok za určenie, sa bude považovať ...

  3)

  Ak Európsky patentový úrad zistí, že prihláška alebo určenie zmluvného štátu bolo vzaté ...

Načítavam znenie...
MENU
Hore