Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Európskeho dohovoru o vydávaní 549/1992 účinný od 28.07.2006

Platnosť od: 09.12.1992
Účinnosť od: 28.07.2006
Autor: Federálne ministerstvo zahraničných vecí
Oblasť: Medzinárodné zmluvy, dohody, dohovory, Právo EÚ, Trestné právo hmotné, Medzinárodné trestné právo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Európskeho dohovoru o vydávaní 549/1992 účinný od 28.07.2006
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Oznámenie 549/1992 s účinnosťou od 28.07.2006
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Federálneho ministerstva zahraničných vecí

Federálne ministerstvo zahraničných vecí oznamuje, že 13. decembra 1957 bol v Paríži dojednaný ...

S dohovorom vyslovilo súhlas Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky ...

Prílohy

  EURÓPSKY DOHOVOR o vydávaní

  Vlády, ktoré podpísali tento dohovor, súc členmi Rady Európy

  majúc na zreteli, že cieľom Rady je dosiahnutie väčšej jednoty medzi jej členmi;

  majúc na zreteli, že tento cieľ možno dosiahnuť dojednaním dohôd a spoločným postupom v právnych ...

  majúc na zreteli, že prijatie jednotných pravidiel o vydávaní vhodne prispeje k tomuto zjednocovaniu, ...

  dohodli sa na nasledujúcom:

  Článok 1

  Zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne si vydávať, v súlade s ustanoveniami a podmienkami uvedenými ...

  Článok 2

  1.

  Vydanie bude povolené pre trestné činy, za ktoré právny poriadok dožadujúcej aj dožiadanej strany ...

  2.

  Pokiaľ sa žiadosť o vydanie vzťahuje na niekoľké samostatné trestné činy, ktoré sú všetky ...

  3.

  Každá zmluvná strana, ktorej právny poriadok neumožňuje vydanie pre určité trestné činy uvedené ...

  4.

  Každá zmluvná strana, ktorá si praje použiť právo, ktoré jej poskytuje odsek 3 tohto článku, ...

  5.

  Ak právny poriadok niektorej zo zmluvných strán dodatočne vylúči vydávanie pre ďalšie trestné ...

  6.

  Ktorákoľvek strana, ktorá využije právo uvedené v odseku 4 alebo 5 tohto článku, môže kedykoľvek ...

  7.

  Ktorákoľvek strana môže použiť vzájomnosť, pokiaľ ide o trestné činy, ktoré sú vylúčené ...

  Článok 3

  1.

  Vydanie nebude povolené, pokiaľ trestný čin, pre ktorá sa o vydanie žiada, považuje dožiadaná ...

  2.

  Rovnaké pravidlo sa použije, pokiaľ má dožiadaná strana vážne dôvody sa domnievať, že žiadosť ...

  3.

  Atentát alebo pokus oň na hlavu štátu alebo člena jej rodiny sa nebudú na účely tohto dohovoru ...

  4.

  Tento článok nebude mať vplyv na záväzky, ktoré zmluvné strany prípadne prijali alebo v budúcnosti ...

  Článok 4

  Vydávanie pre trestné činy vojenské, ktoré nie sú všeobecnými trestnými činmi, je vylúčené ...

  Článok 5

  1.

  Vydanie pre trestné činy, ktoré sa vzťahujú na dane, dávky, clá a devízové predpisy, sa medzi ...

  2.

  Vydanie sa nemôže odmietnuť iba z dôvodu, že právny poriadok dožiadanej strany neukladá rovnaký ...

  Rozsudky vydané v neprítomnosti

  1.

  Ak jedna zmluvná strana požiada inú zmluvnú stranu o vydanie osoby na účel výkonu trestu alebo ...

  2.

  Ak dožiadaná strana informuje osobu, o ktorej vydanie sa žiada, o existencii rozsudku vydaného proti ...

  Amnestia

  Vydanie sa nepovolí pre trestný čin, na ktorý bola vyhlásená amnestia v dožiadanom štáte a ...

  Článok 6

  1.

  (a)

  Zmluvné strany majú právo odmietnuť vydanie svojich občanov.

  (b)

  Každá zmluvná strana môže vyhlásením urobeným pri podpise alebo ukladaní svojej ratifikačnej ...

  (c)

  Občianstvo sa bude určovať k času, keď sa prijíma rozhodnutie o vydaní. Ak však vyžiadaná ...

  2.

  Ak dožiadaná strana nevydá svojho občana, odovzdá na žiadosť dožadujúcej strany vec svojim ...

  Článok 7

  1.

  Dožiadaná strana môže odmietnuť vydanie osoby žiadanej pre trestný čin, ktorý sa považuje ...

  2.

  Pokiaľ bol trestný čin, pre ktorý sa o vydanie žiada, spáchaný mimo územia dožadujúcej strany, ...

  Článok 8

  Dožiadaná strana môže odmietnuť vydanie žiadanej osoby, keď príslušné orgány tejto strany ...

  Článok 9

  1.

  Vydanie sa nepovolí v prípadoch, keď príslušné orgány dožiadanej strany vyniesli konečné rozhodnutie ...

  2.

  Vydanie osoby, proti ktorej bol vynesený konečný rozsudok v treťom štáte, ktorý je zmluvnou stranou ...

  a)

  ak táto osoba bola vyššie uvedeným rozsudkom oslobodená,

  b)

  ak trest odňatia slobody alebo iné opatrenie, ktoré mu boli uložené

  c)

  ak súd vyslovil vinu páchateľa a neuložil mu trest.

  3.

  Napriek tomu môže byť v prípadoch uvedených v odseku 2 vydanie povolené,

  a)

  ak čin, o ktorom bolo rozsudkom rozhodnuté, bol spáchaný proti osobe, inštitúcii alebo proti akejkoľvek ...

  b)

  ak samotná osoba, ktorá bola odsúdená, mala verejný status v dožadujúcom štáte,

  c)

  ak čin, o ktorom bolo rozsudkom rozhodnuté, bol spáchaný úplne alebo čiastočne na území dožadujúceho ...

  4.

  Ustanovenia odsekov 2 a 3 nebránia použitiu širších vnútroštátnych ustanovení týkajúcich ...

  Článok 10

  Vydanie nebude povolené, pokiaľ žiadaná osoba nemôže byť podľa právneho poriadku dožadujúcej ...

  Článok 11

  Pokiaľ možno podľa právneho poriadku dožadujúcej strany za trestný čin, pre ktorý sa o vydanie ...

  Článok 12

  1.

  Žiadosť sa podáva písomne a odosiela ju ministerstvo spravodlivosti dožadujúcej zmluvnej strany ...

  2.

  K žiadosti sa priloží:

  (a)

  originál alebo overená kópia vykonateľného rozsudku o treste alebo rozhodnutia o uložení ochranného ...

  (b)

  opis trestných činov, pre ktoré sa vydanie žiada; čo najpresnejšie uvedenie času a miesta ich ...

  (c)

  kópia príslušných právnych predpisov a tam, kde to nie je možné, vyhlásenie o právnom stave ...

  Článok 13

  Pokiaľ sa zistí, že informácie poskytnuté dožadujúcou stranou nie sú pre dožiadanú stranu ...

  Článok 14

  1.

  Proti osobe, ktorá bola vydaná, nebude vedené trestné stíhanie, nebude odsúdená ani pozbavená ...

  (a)

  pokiaľ strana, ktorá ju odovzdala, súhlasí. Žiadosť o súhlas bude podaná spolu s dokladmi uvedenými ...

  (b)

  pokiaľ táto osoba mala možnosť opustiť územie zmluvnej strany, do ktorej bola odovzdaná, a neurobila ...

  2.

  Dožadujúca strana však môže prijať akékoľvek opatrenia potrebné na to, aby odstránila túto ...

  3.

  Pokiaľ sa v priebehu trestného stíhania zmení opis trestného činu, vydaná osoba bude trestne ...

  Článok 15

  S výnimkou prípadov uvedených v článku 14 ods. 1 písm. (b) dožadujúca strana neodovzdá bez ...

  Článok 16

  1.

  Príslušné orgány dožadujúcej strany môžu v naliehavých prípadoch žiadať, aby hľadaná osoba ...

  2.

  V žiadosti o predbežnú väzbu bude uvedené, že je k dispozícii jeden z dokladov uvedených v článku ...

  3.

  Žiadosť o predbežnú väzbu sa pošle príslušným orgánom dožiadanej strany diplomatickou cestou ...

  4.

  Predbežná väzba môže byť zrušená, pokiaľ dožiadaná strana nedostane do 18 dní od zadržania ...

  5.

  Prepustenie nevylučuje nové vzatie do väzby a vydanie, pokiaľ žiadosť o vydanie dôjde vzápätí. ...

  Článok 17

  Pokiaľ o vydanie žiada súčasne viac ako jeden štát, či už pre rovnaký trestný čin alebo pre ...

  Článok 18

  1.

  Dožiadaná strana bude informovať dožadujúcu stranu spôsobom uvedeným v článku 12 ods. 1 o svojom ...

  2.

  Dôvody pre celkové alebo čiastočné odmietnutie budú oznámené.

  3.

  Pokiaľ sa žiadosti vyhovie, dožadujúca strana bude informovaná o mieste a dátume odovzdania a ...

  4.

  S výnimkou ustanovenia odseku 5 tohto článku možno vyžiadanú osobu prepustiť po uplynutí 15 ...

  5.

  Pokiaľ neprekonateľné prekážky zabránia strane v odovzdaní alebo prevzatí osoby, ktorá má ...

  Článok 19

  1.

  Dožiadaná strana môže po tom, keď prijme rozhodnutie o žiadosti vydania, odložiť odovzdanie ...

  2.

  Namiesto odloženia odovzdania môže dožiadaná strana vyžiadanú osobu dočasne odovzdať dožadujúcej ...

  Článok 20

  1.

  Na žiadosť dožadujúcej strany dožiadaná strana, v rozsahu, ktorý jej to jej právny poriadok ...

  (a)

  ktoré možno použiť ako dôkazy, alebo

  (b)

  ktoré sa získali v dôsledku trestného činu a ktoré v čase zadržania boli nájdené u vyžiadanej ...

  2.

  Veci uvedené v odseku 1 tohto článku sa odovzdajú, aj keď dohodnuté vydanie sa nemohlo uskutočniť, ...

  3.

  Pokiaľ uvedené veci podliehajú zhabaniu alebo prepadnutiu na území dožiadanej strany, môže si ...

  4.

  Akékoľvek práva k týmto veciam, ktoré môže mať dožiadaná strana alebo tretie osoby, zostávajú ...

  Článok 21

  1.

  Prevoz územím niektorej zo zmluvných strán sa povolí po podaní žiadosti spôsobom, ktorý je ...

  2.

  Prevoz občana, tak ako je definovaný v článku 6, štátu, ktorý sa žiada o povolenie prevozu, ...

  3.

  S výnimkou ustanovení odseku 4 tohto článku bude treba predložiť doklady uvedené v článku 12 ...

  4.

  Pokiaľ sa použije vzdušná preprava, budú platiť nasledujúce pravidlá:

  (a)

  pokiaľ sa nemá uskutočniť pristátie, dožadujúca strana informuje stranu, cez ktorej územie sa ...

  (b)

  pokiaľ sa počíta s pristátím, dožadujúca strana podá formálnu žiadosť o prevoz.

  5.

  Ktorákoľvek strana však môže pri podpise alebo uložení svojej ratifikačnej listiny alebo listiny ...

  6.

  Prevoz vydávanej osoby sa neuskutoční cez územie, kde je dôvodná obava, že jej život alebo sloboda ...

  Článok 22

  Okrem prípadov, keď tento dohovor ustanovuje inak, bude sa konanie o vydávanie a predbežnú väzbu ...

  Článok 23

  Doklady, ktoré majú byť vystavené, budú v jazyku dožadujúcej alebo dožiadanej strany. Dožiadaná ...

  Článok 24

  1.

  Náklady vynaložené na území dožiadanej strany z dôvodu vydania bude znášať táto strana.

  2.

  Náklady vynaložené z dôvodu prevozu cez územie strany, ktorá sa požiadala o povolenie prevozu, ...

  3.

  V prípade vydania z nemetropolitného územia dožiadanej strany bude náklady za dopravu medzi týmto ...

  Článok 25

  Na účely tohto dohovoru sa pojmom „ochranné opatrenie“ rozumie akýkoľvek príkaz zahŕňajúci ...

  Článok 26

  1.

  Ktorákoľvek zmluvná strana môže pri podpise tohto dohovoru alebo pri uložení svojej ratifikačnej ...

  2.

  Ktorákoľvek zmluvná strana, ktorá urobila výhrady, ich odvolá, len čo to okolnosti dovolia. Toto ...

  3.

  Zmluvná strana, ktorá urobila výhradu k niektorému z ustanovení dohovoru, sa nemôže dovolávať ...

  Článok 27

  1.

  Tento dohovor sa bude vykonávať na metropolitných územiach zmluvných strán.

  2.

  Vo vzťahu k Francúzsku bude tiež platiť v Alžírsku a v zámorských departementoch, vo vzťahu ...

  3.

  Spolková republika Nemecko môže rozšíriť pôsobnosť tohto dohovoru na „Land Berlin“ oznámením ...

  4.

  Priamym dojednaním medzi dvoma alebo viacerými zmluvnými stranami možno vykonávanie tohto dohovoru, ...

  Článok 28

  1.

  Tento dohovor nahradí v štátoch, ktoré sú ním viazané, ustanovenia všetkých dvojstranných ...

  2.

  Zmluvné strany môžu dojednávať medzi sebou dvojstranné alebo mnohostranné dohody iba na doplnenie ...

  3.

  Pokiaľ sa vydávanie medzi dvoma alebo viacerými stranami uskutočňuje na základe jednotných právnych ...

  Článok 29

  1.

  Tento dohovor bude otvorený na podpis členom Rady Európy. Podlieha ratifikácii. Ratifikačné listiny ...

  2.

  Dohovor nadobudne platnosť 90 dní po dátume uloženia tretej ratifikačnej listiny.

  3.

  Pokiaľ ide o signatárov, ktorí budú dohovor ratifikovať potom, dohovor nadobudne platnosť 90 dní ...

  Článok 30

  1.

  Výbor ministrov Rady Európy môže pozvať ktorýkoľvek štát, ktorý nie je členom Rady, aby k ...

  2.

  Prístup sa uskutoční uložením listiny o prístupe u generálneho tajomníka Rady a nadobudne účinnosť ...

  Článok 31

  Ktorákoľvek zo zmluvných strán môže v rozsahu, v akom sa jej to týka, vypovedať tento dohovor ...

  Článok 32

  Generálny tajomník Rady Európy bude informovať členov Rady a vlády štátov, ktoré pristúpili ...

  (a)

  uložení ratifikačných listín a listín o prístupe;

  (b)

  dátume nadobudnutia platnosti tohto dohovoru;

  (c)

  všetkých vyhláseniach urobených podľa ustanovení článku 6 ods. 1 a článku 21 ods. 5;

  (d)

  všetkých výhradách urobených podľa článku 26 ods. 1;

  (e)

  odvolaní všetkých výhrad podľa článku 26 ods. 2;

  (f)

  oznámeniach o odstúpení dôjdených podľa ustanovenia článku 31 a o dátumoch, keď tieto odstúpenia ...

  Na dôkaz toho podpísaní, súc na to riadne splnomocnení, podpísali tento dohovor.

  Dané v Paríži 13. decembra 1957 v anglickom a francúzskom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú ...

  Článok 1

  Na účely použitia článku 3 dohovoru sa za politické trestné činy nebudú považovať

  a)

  zločiny proti ľudskosti definované Dohovorom o zabránení a trestaní zločinu genocídia prijatom ...

  b)

  porušenia práva uvedené v článku 50 Ženevského dohovoru z roku 1949 o zlepšení osudu ranených ...

  c)

  akékoľvek porovnateľné porušenia vojnových zákonov platných v čase, keď tento protokol nadobudne ...

  Článok 23

  Slovenská republika vyzýva ostatné zmluvné strany, aby svoje žiadosti a pripojené doklady, ktoré ...

  VYHLÁSENIE

  Slovenskej republiky k Európskemu dohovoru o vydávaní

  Článok 28 ods. 1

  V súlade s článkom 28 ods. 3 Európskeho dohovoru o vydávaní z 13. decembra 1957 Slovenská republika ...

  Slovenská republika bude vo vzťahu k zmluvným stranám dohovoru a jeho dodatkových protokolov, ktoré ...

Poznámky

 • *)  Tu sa uverejňuje slovenský preklad.
Načítavam znenie...
MENU
Hore