Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohovoru o liečebno-preventívnej starostlivosti a dávkach v chorobe (č. 130) 537/1990 účinný od 27.05.1972

Platnosť od: 21.12.1990
Účinnosť od: 27.05.1972
Autor: Federálne ministerstvo zahraničných vecí
Oblasť: Právo EÚ, Medzinárodné zmluvy, dohody, dohovory, Sociálne poistenie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohovoru o liečebno-preventívnej starostlivosti a dávkach v chorobe (č. 130) 537/1990 účinný od 27.05.1972
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Oznámenie 537/1990 s účinnosťou od 27.05.1972
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Federálneho ministerstva zahraničných vecí

Federálne ministerstvo zahraničných vecí oznamuje, že 25. júna 1969 bol na 53. zasadaní generálnej ...

Český preklad Dohovoru sa vyhlasuje súčasne.*)

Prílohy

  Dohovor č. 130

  Dohovor o liečebno-preventívnej starostlivosti a dávkach v chorobe

  Generálna konferencia Medzinárodnej organizácie práce, ktorú zvolala správna rada Medzinárodného ...

  rozhodnúc sa prijať niektoré návrhy týkajúce sa revízie Dohovoru o nemocenskom poistení (priemysel), ...

  ustanovujúc, že tieto návrhy budú mať formu medzinárodného dohovoru,

  prijíma dvadsiateho piateho júna roku tisíc deväťsto šesťdesiateho deviateho nasledujúci Dohovor, ...

  I. časť

  Článok 1

  V tomto Dohovore:

  a)

  výraz „zákonodarstvo“ zahŕňa zákony a (právne) predpisy, ako aj štatutárne ustanovenia vo ...

  b)

  výraz „ustanovený“ znamená určený vnútroštátnym zákonodarstvom alebo na jeho základe;

  c)

  výraz „priemyselný podnik“ zahŕňa každý podnik v týchto odvetviach hospodárskej činnosti; ...

  d)

  výraz „bydlisko“ znamená trvalé bydlisko na území členského štátu a výraz „obyvateľ“ ...

  e)

  výraz „závislý“ sa vzťahuje na stav predpokladanej závislosti v ustanovených prípadoch;

  f)

  výraz „manželka“ znamená ženu, ktorá je závislá od svojho manžela;

  g)

  výraz „dieťa“ zahŕňa:

  I)

  školopovinné dieťa alebo dieťa mladšie ako 15 rokov, podľa toho, ktorá veková hranica je vyššia; ...

  II)

  dieťa mladšie, než je určený vek, ktorý je však vyšší než vek uvedený pod bodom I tohto ...

  h)

  výraz „typický požívateľ“ znamená muža s manželkou a dvoma deťmi;

  i)

  výraz „čakacia doba“ znamená príspevkovú dobu alebo dobu zamestnania alebo dobu pobytu alebo ...

  j)

  výraz „choroba“ znamená akýkoľvek chorobný stav, nech už je jeho príčina akákoľvek;

  k)

  výraz „liečebno-preventívna starostlivosť“ zahŕňa aj pridružené služby.

  Článok 2

  1.

  Členský štát, ktorého hospodárstvo a zdravotnícke zariadenia nie sú dostatočne vyvinuté, môže ...

  2.

  Každý členský štát, ktorý urobil vyhlásenie podľa predchádzajúceho odseku tohto článku, ...

  a)

  dôvody pre túto výnimku stále trvajú, alebo že

  b)

  sa od určeného dátumu vzdáva práva používať danú výnimku.

  3.

  Každý členský štát, ktorý urobil vyhlásenie podľa odseku 1 tohto článku, podľa povahy svojho ...

  a)

  zväčší okruh chránených osôb;

  b)

  rozšíri poskytovanú liečebno-preventívnu starostlivosť;

  c)

  predĺži dobu poskytovania nemocenského.

  Článok 3

  1.

  Každý členský štát, ktorého zákonodarstvo chráni zamestnancov, môže vyhlásením pripojeným ...

  2.

  Každý členský štát, ktorý urobil vyhlásenie podľa predchádzajúceho odseku, uvedie v správach ...

  3.

  Každý členský štát, ktorý urobil vyhlásenie podľa odseku 1 tohto článku, zväčší okruh ...

  Článok 4

  1.

  Každý členský štát, ktorý ratifikuje tento Dohovor, môže vyhlásením pripojeným ku svojej ...

  a)

  námorníkov včítane morských rybárov,

  b)

  verejných zamestnancov, ak sú tieto skupiny chránené osobitnými právnymi predpismi, podľa ktorých ...

  2.

  Pokiaľ je v platnosti vyhlásenie podľa predchádzajúceho odseku tohto článku, členský štát ...

  a)

  osoby, na ktoré sa vzťahuje toto vyhlásenie, z počtu osôb, ktoré sa zahŕňajú do výpočtu percenta ...

  b)

  tie isté osoby, ako aj ich manželky a deti z počtu osôb, ktoré sa zahŕňajú do výpočtu percenta ...

  3.

  Každý členský štát, ktorý urobil vyhlásenie podľa ustanovení odseku 1 tohto článku, môže ...

  Článok 5

  Každý členský štát, ktorého zákonodarstvo chráni zamestnancov, môže v nevyhnutnom rozsahu ...

  a)

  osoby, ktoré sú prechodne zamestnané;

  b)

  členov zamestnávateľovej rodiny žijúcich v spoločnej domácnosti v rozsahu, v ktorom pre neho ...

  c)

  iné skupiny zamestnancov, ktorých počet nepresiahne 10 % celkového počtu zamestnancov s výnimkou ...

  Článok 6

  Z hľadiska vykonávania tohto Dohovoru môže každý členský štát prihliadať na ochranu na základe ...

  a)

  kontrolujú verejné orgány alebo spoločne spravujú zamestnávatelia a pracovníci v súlade s ustanovenými ...

  b)

  vzťahuje sa na podstatnú časť osôb, ktorých zárobok nepresahuje zárobok kvalifikovaného robotníka ...

  c)

  ak vyhovuje, prípadne spolu s ostatnými spôsobmi ochrany ustanoveniam tohto Dohovoru.

  Článok 7

  Kryté prípady budú zahŕňať:

  a)

  potrebu liečebnej starostlivosti a za určených podmienok potrebu preventívnej starostlivosti;

  b)

  pracovnú neschopnosť pre chorobu, ktorá má za následok stratu zárobku, ako je určená vnútroštátnym ...

  II. časť

  Článok 8

  Každý členský štát zabezpečí chráneným osobám v súlade s určenými podmienkami liečebno-preventívnu ...

  Článok 9

  Liečebno-preventívna starostlivosť uvedená v článku 8 sa bude poskytovať na udržanie, navrátenie ...

  Článok 10

  Medzi chránené osoby v prípade uvedenom v článku 7 budú patriť:

  a)

  všetci zamestnanci včítane učňov, ako aj ich manželky a deti; alebo

  b)

  určené skupiny hospodársky činného obyvateľstva, ktoré tvorí súhrne najmenej 75 % všetkého ...

  c)

  určené skupiny obyvateľov, ktoré tvoria súhrnne najmenej 75 % všetkých obyvateľov.

  Článok 11

  Pokiaľ je v platnosti vyhlásenie podľa článku 2, medzi chránené osoby v prípade uvedenom v článku ...

  a)

  určené skupiny zamestnancov, ktoré tvoria súhrnne najmenej 25 % všetkých zamestnancov spadajúcich ...

  b)

  určené skupiny zamestnancov priemyselných podnikov, ktoré tvoria súhrnne najmenej 50 % všetkých ...

  Článok 12

  Osoby, ktoré dostávajú dávky sociálneho zabezpečenia v prípade invalidity, staroby, úmrtia živiteľa ...

  Článok 13

  Liečebno-preventívna starostlivosť uvedená v článku 8 bude prinajmenšom zahŕňať:

  a)

  starostlivosť poskytovanú praktickými lekármi včítane návštev v byte;

  b)

  starostlivosť poskytovanú odbornými lekármi v nemocniciach osobám tam umiestneným alebo dochádzajúcim ...

  c)

  poskytovanie potrebných farmaceutických výrobkov na predpis lekára alebo inej kvalifikovanej osoby; ...

  d)

  umiestnenie v nemocnici, ak je potrebné;

  e)

  starostlivosť o chrup, podľa toho, čo je určené;

  f)

  liečebnú rehabilitačnú starostlivosť včítane poskytovania, údržby a obnovenia protetických ...

  Článok 14

  Ak je v platnosti vyhlásenie podľa článku 2, liečebno-preventívna starostlivosť uvedená v článku ...

  a)

  starostlivosť poskytovanú praktickými lekármi včítane – pokiaľ možno – návštev v byte;

  b)

  starostlivosť poskytovanú odbornými lekármi v nemocniciach osobám tam umiestneným alebo dochádzajúcim ...

  c)

  poskytovanie potrebných farmaceutických výrobkov na predpis lekára alebo inej kvalifikovanej osoby; ...

  d)

  umiestnenie v nemocnici, ak je potrebné.

  Článok 15

  Ak zákonodarstvo členského štátu viaže právo na liečebno-preventívnu starostlivosť podľa ...

  Článok 16

  1.

  Liečebno-preventívna starostlivosť uvedená v článku 8 má byť zabezpečená po celú dobu, po ...

  2.

  Ak požívateľ (liečebno-preventívnej starostlivosti) prestane patriť do jednej skupiny chránených ...

  3.

  Bez ohľadu na ustanovenie predchádzajúceho odseku, doba, po ktorú sa poskytuje liečebno-preventívna ...

  Článok 17

  Ak zákonodarstvo členského štátu ustanovuje, že požívateľ alebo jeho živiteľ sa podieľajú ...

  III. časť

  Článok 18

  Každý členský štát zabezpečí chráneným osobám za určených podmienok poskytovanie nemocenského ...

  Článok 19

  Medzi chránené osoby v prípade uvedenom v článku 7, písmene b) budú patriť:

  a)

  všetci zamestnanci včítane učňov; alebo

  b)

  určené skupiny hospodársky činného obyvateľstva, ktoré tvoria spolu najmenej 75 % všetkého ...

  c)

  všetci obyvatelia, ktorých príjmy v takom prípade nepresahujú výšku určenú v zhode s ustanovením ...

  Článok 20

  Pokiaľ je v platnosti vyhlásenie podľa článku 2, medzi osoby chránené pre prípad uvedený v ...

  a)

  určené skupiny zamestnancov, ktoré tvoria súhrnne najmenej 25 % všetkých zamestnancov; alebo

  b)

  určené skupiny zamestnancov priemyselných podnikov, ktoré tvoria súhrnne najmenej 50 % všetkých ...

  Článok 21

  Nemocenské uvedené v článku 18 sa poskytuje vo forme opakujúcich sa peňažných dávok vypočítaných: ...

  a)

  buď podľa ustanovení článku 22, alebo článku 23 tam, kde sú chránení zamestnanci alebo skupiny ...

  b)

  podľa ustanovení článku 24 tam, kde sú chránení všetci obyvatelia, ktorých príjmy v prípade ...

  Článok 22

  1.

  V prípade periodickej výplaty dávok, na ktorú sa vzťahuje tento článok, dávka zvýšená o rodinné ...

  2.

  Predchádzajúci zárobok požívateľa sa vypočíta podľa ustanovených pravidiel, a ak chránené ...

  3.

  Môže sa určiť maximálna suma dávok alebo zárobku, na ktorý sa prihliada pri výpočte dávok, ...

  4.

  Predchádzajúci zárobok požívateľa, mzda kvalifikovaného robotníka (muža), podpory a rodinné ...

  5.

  Pre ostatných požívateľov sa dávky ustanovia tak, aby boli v primeranom pomere k dávkam typického ...

  6.

  Na účely tohto článku sa pokladá za kvalifikovaného robotníka (muža):

  a)

  montér alebo sústružník v strojárskom priemysle s výnimkou výroby elektrických strojov;

  b)

  typický kvalifikovaný robotník vybraný v súlade s ustanovením nasledujúceho odseku;

  c)

  osoba, ktorej zárobok sa rovná alebo prevyšuje zárobok 75 % všetkých chránených osôb; pritom ...

  d)

  osoba, ktorej zárobok sa rovná 125 % priemerného zárobku všetkých chránených osôb.

  7.

  Typický kvalifikovaný robotník sa na účely predchádzajúceho odseku písmena b) vyberie z osôb ...

  8.

  Kde je výška dávok rozdielna v jednotlivých oblastiach, kvalifikovaný robotník (muž) môže sa ...

  9.

  Mzda kvalifikovaného robotníka (muža) sa určí na základe mzdy za normálny počet pracovných ...

  Článok 23

  1.

  V prípade periodickej výplaty (dávok), ktorá sa vykonáva podľa tohto článku, dávky poskytnuté ...

  2.

  Mzda dospelého nekvalifikovaného robotníka (muža), podpory a rodinné prídavky sa vypočítavajú ...

  3.

  Pre ostatných príjemcov sa dávky určia tak, aby boli v primeranom pomere k dávkam typického príjemcu. ...

  4.

  Na účely tohto článku sa pokladá za dospelého nekvalifikovaného robotníka (muža):

  a)

  nekvalifikovaný robotník v strojárskom priemysle s výnimkou výroby elektrických strojov;

  b)

  nekvalifikovaný robotník vybraný v súlade s ustanovením nasledujúceho odseku.

  5.

  Typický nekvalifikovaný robotník sa na účely písmena b) predchádzajúceho odseku vyberie z osôb ...

  6.

  Kde výška podpôr je rozdielna v jednotlivých oblastiach, nekvalifikovaný robotník (muž) môže ...

  7.

  Mzda nekvalifikovaného robotníka (muža) sa určí na základe mzdy za normálny počet pracovných ...

  Článok 24

  V prípade periodickej výplaty dávok, ktorá sa vykonáva podľa tohto článku:

  a)

  výška dávok sa určí podľa ustanovenej stupnice alebo podľa stupnice určenej príslušnými verejnými ...

  b)

  výška dávok sa môže obmedziť iba v tom rozsahu, v ktorom iné príjmy rodiny požívateľa presahujú ...

  c)

  úhrn dávok a iných príjmov po odpočítaní základných súm uvedených pod predchádzajúcim písmenom ...

  d)

  bude sa predpokladať, že sa ustanoveniam pod písmenom c) vyhovie, ak úhrnná suma nemocenského ...

  Článok 25

  Ak zákonodarstvo členského štátu podmieňuje nárok na nemocenské dávky uvedené v článku 18 ...

  Článok 26

  1.

  Nemocenské uvedené v článku 18 sa bude poskytovať po celú dobu trvania prípadu; ale doba poskytovania ...

  2.

  Ak je v platnosti vyhlásenie urobené podľa článku 2, doba poskytovania nemocenského uvedená v ...

  3.

  Ak zákonodarstvo členského štátu ustanovuje, že nemocenské sa poskytuje až po vypršaní čakacej ...

  Článok 27

  1.

  V prípade úmrtia osoby, ktorá poberala alebo bola oprávnená poberať nemocenské uvedené v článku ...

  2.

  Členský štát sa nemusí spravovať ustanoveniami prechádzajúceho odseku:

  a)

  ak prijal záväzky časti IV Dohovoru o invalidných, starobných a pozostalostných dávkach, 1967; ...

  b)

  ak jeho zákonodarstvo priznáva nemocenské sadzbou nie nižšou, než je 80 % zárobku chránených ...

  c)

  ak dobrovoľné poistenie, na ktoré dozerajú verejné orgány, zaručuje pohrebné väčšine chránených ...

  IV. časť

  Článok 28

  1.

  Dávky, na ktoré chránená osoba má nárok podľa tohto Dohovoru, môžu byť zastavené podľa toho, ...

  a)

  pokiaľ sa dotyčná osoba zdržiava mimo územia členského štátu;

  b)

  pokiaľ je dotyčná osoba odškodnená v rovnakom prípade treťou stranou, a to v rozsahu takého ...

  c)

  ak sa dotyčná osoba pokúsila podvodne vylákať príslušnú dávku;

  d)

  ak prípad nastal následkom trestného činu alebo previnenia spáchaného dotyčnou osobou;

  e)

  ak prípad nastal hrubým a úmyselným zavinením dotyčnej osoby;

  f)

  ak dotyčná osoba bez primeraného dôvodu zanedbá využiť liečebno-preventívnu starostlivosť ...

  g)

  ak ide o nemocenské uvedené v článku 18, pokiaľ je dotyčná osoba vydržiavaná z verejných fondov ...

  h)

  ak ide o nemocenské uvedené v článku 18, pokiaľ dotyčná osoba poberá iné peňažné dávky ...

  2.

  V ustanovených prípadoch a medziach časť nemocenského, na ktoré je inak nárok, bude poskytnutá ...

  Článok 29

  1.

  Každý žiadateľ musí mať právo odvolať sa v prípade nepriznania dávok alebo si sťažovať, ...

  2.

  Ak pri vykonávaní tohto Dohovoru vládny rezort zodpovedný zákonodarnemu zboru je poverený správou ...

  Článok 30

  1.

  Každý členský štát všeobecne zodpovedá za náležité poskytovanie dávok poskytovaných pri ...

  2.

  Každý členský štát všeobecne zodpovedá za vlastný chod inštitúcií a služieb, ktoré sa ...

  Článok 31

  Ak chod nie je zabezpečený inštitúciou zriadenou verejnými orgánmi alebo vládnym rezortom zodpovedným ...

  a)

  zástupcovia chránených osôb sa budú podieľať na správe za ustanovených podmienok;

  b)

  vnútroštátne zákonodarstvo ustanovuje tam, kde je to vhodné, účasť zástupcov zamestnávateľov; ...

  c)

  vnútroštátne zákonodarstvo môže takisto ustanoviť účasť zástupcov verejných orgánov.

  Článok 32

  Každý členský štát zabezpečí na svojom území osobám, ktoré, hoci nie sú jeho štátnymi ...

  Článok 33

  1.

  Ak členský štát:I. poskytuje zabezpečenie takému percentu hospodársky činného obyvateľstva, ...

  a)

  prijal záväzky z tohto Dohovoru bez toho, aby použil výnimky a vylučujúce ustanovenia podľa článku ...

  b)

  poskytuje v úhrne vyššie dávky, než ako ich predpokladá tento Dohovor, a ak jeho celkové výdavky ...

  c)

  vyhovuje najmenej dvom z nasledujúcich troch podmienok:

  2.

  Každý členský štát, ktorý použije také výnimky, uvedie v správach o vykonávaní tohto Dohovoru ...

  Článok 34

  Tento Dohovor sa nevzťahuje na:
  V. časť Záverečné ustanovenia

  a)

  prípady, ku ktorým došlo pred tým, než nadobudol účinnosť pre príslušný štát;

  b)

  dávky poskytnuté v prípadoch, ku ktorým došlo potom, keď Dohovor nadobudol účinnosť pre príslušný ...

  Článok 35

  Tento Dohovor reviduje Dohovor o nemocenskom poistení (priemysel), 1927 a Dohovor o nemocenskom poistení ...

  Článok 36

  1.

  Podľa ustanovenia článku 75 Dohovoru o sociálnom zabezpečení (minimálna norma), 1952, stratí ...

  2.

  Ak nie je v platnosti vyhlásenie podľa článku 3, bude sa na účely článku 2 Dohovoru o sociálnom ...

  Článok 37

  Ak tak ustanovuje akýkoľvek dohovor prijatý neskôr generálnou konferenciou a týkajúci sa jednej ...

  Článok 38

  Formálne ratifikácie tohto Dohovoru budú oznámené generálnemu riaditeľovi Medzinárodného úradu ...

  Článok 39

  1.

  Tento Dohovor zaväzuje iba členské štáty Medzinárodnej organizácie práce, ktorých ratifikáciu ...

  2.

  Nadobudne účinnosť dvanásť mesiacov po tom, keď generálny riaditeľ zapíše ratifikáciu dvoch ...

  3.

  Pre každý ďalší členský štát tento Dohovor nadobudne účinnosť dvanásť mesiacov od dátumu, ...

  Článok 40

  1.

  Každý členský štát, ktorý ratifikoval tento Dohovor, môže ho po uplynutí desiatich rokov odo ...

  2.

  Každý členský štát, ktorý ratifikoval tento Dohovor a ktorý nepoužije právo ho vypovedať ...

  Článok 41

  1.

  Generálny riaditeľ Medzinárodného úradu práce oznámi všetkým členským štátom Medzinárodnej ...

  2.

  Keď bude členským štátom Organizácie oznamovať zápis druhej ratifikácie, ktorá mu bola oznámená, ...

  Článok 42

  Generálny riaditeľ Medzinárodného úradu práce oznámi generálnemu tajomníkovi Spojených národov ...

  Článok 43

  Vždy, ak to bude považovať za potrebné, správna rada Medzinárodného úradu práce predloží ...

  Článok 44

  1.

  Ak generálna konferencia prijme nový dohovor revidujúci úplne alebo čiastočne tento Dohovor a ...

  a)

  ratifikácia nového revidujúceho dohovoru členským štátom spôsobí ipso iure okamžitú výpoveď ...

  b)

  od doby, keď nový revidujúci dohovor nadobudne účinnosť, tento Dohovor prestane byť členským ...

  2.

  Tento Dohovor zostane však v platnosti vo svojej forme a obsahu pre tie členské štáty, ktoré ho ...

  Článok 45

  Anglické a francúzske znenia tohto Dohovoru majú rovnakú platnosť.

Poznámky

 • *)  Tu sa uverejňuje slovenský preklad.
Načítavam znenie...
MENU
Hore