Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky 53/1993 účinný od 30.07.1993

Platnosť od: 09.03.1993
Účinnosť od: 30.07.1993
Autor: Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky
Oblasť: Medzinárodné zmluvy, dohody, dohovory, Mena, obeh peňazí

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky 53/1993 účinný od 30.07.1993
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Oznámenie 53/1993 s účinnosťou od 30.07.1993 na základe 168/1993
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 4. februára 1993 bola v Prahe ...

Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku 8 odseku 1 dňom podpisu.

Slovenské znenie Dohody sa vyhlasuje súčasne.

DOHODA

medzi Ministerstvom financií Slovenskej republiky a Ministerstvom financií Českej republiky a Národnou ...

Ministerstvo financií Slovenskej republiky a Ministerstvo financií Českej republiky a Národná banka ...

Čl. I

Zmluvné strany sa zaväzujú zachovať voľné transfery platieb v prospech fyzických osôb s trvalým ...

Ide o platby sociálneho charakteru, ako sú dôchodky a výživné, a o tzv. súkromné prevody, ako ...

Čl. II

Zmluvné strany umožnia voľné transfery platieb určených na krytie nákladov činnosti organizačnej ...

Čl. III

Zmluvné strany umožnia voľné transfery platieb v prospech fyzických osôb s trvalým pobytom a ...

a)

finančného plnenia vyplývajúceho zo vzájomného zamestnávania (napríklad mzda a iné odmeny za ...

b)

výživného určeného súdnym rozhodnutím, súdnym zmierom alebo na základe dohody povinnej a oprávnenej ...

c)

nákladov na štúdium na území druhej republiky vrátane úhrad z titulu štipendia,

d)

nákladov na liečenie nad rámec naliehavého ošetrenia a kúpeľnej starostlivosti,

e)

nákladov na pobyt v ústavoch sociálnej a charitatívnej starostlivosti a nákladov na opatrovateľskú ...

f)

výnosov z predaja nehnuteľností na území druhej republiky,

g)

predplatného periodickej tlače druhej republiky,

h)

úhrad za dodaný tovar a služby poskytnuté do 7. februára 1993,

i)

úhrad za služby dohodnuté s cestovnými kanceláriami druhej republiky do 7. februára 1993,

j)

úhrad fyzických osôb právnickým osobám za prenájom priemyselného a spotrebného tovaru na osobné ...

k)

poistného fyzických osôb v poisťovniach so sídlom na území druhej republiky, ak zmluva o poistení ...

l)

splátok pôžičiek z fondu kultúrnych a sociálnych potrieb, ktoré vznikli pred 7. februárom 1993, ...

m)

úhrad v prospech ministerstva zahraničných vecí jednej republiky z titulu poskytnutia pomoci v prípadoch ...

n)

úhrad kúpnej ceny privatizovaného majetku v prospech Fondu národného majetku a Pozemkového fondu ...

a z ďalších titulov vyplývajúcich priamo z dohôd uzavretých medzi Slovenskou republikou a Českou ...

Čl. IV

Zmluvné strany umožnia vzájomne voľné transfery splátok úverov prijatých fyzickými osobami ...

Čl. V

(1)

Zmluvné strany umožnia voľné transfery zostatkov cudzozemských korunových účtov fyzických osôb ...

(2)

O transfer podľa odseku 1 môže fyzická osoba požiadať do troch mesiacov od dátumu nadobudnutia ...

(3)

Transfery zostatkov cudzozemských korunových účtov a úrokov z nich, pri ktorých sa táto lehota ...

(4)

V období pred transferom podľa odsekov 1, 2 a 3 je vlastník cudzozemského účtu vedeného v národnej ...

Čl. VI

(1)

Platby podľa článkov I až IV a prevody podľa článku V sa budú vykonávať v súlade s Platobnou ...

(2)

Pokiaľ budú platby podľa článkov I až IV uskutočnené platiteľom z jeho vlastných devízových ...

Čl. VII

V dobe platnosti tejto Dohody sa zmluvné strany môžu dohodnúť na jej zmene alebo doplnení.

Čl. VIII

(1)

Táto Dohoda nadobudne platnosť dňom podpisu a účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov.

(2)

Zmluvné strany môžu túto Dohodu kedykoľvek písomne vypovedať, pričom Dohoda stratí platnosť ...

Dané v Prahe 4. februára 1993 v dvoch vyhotoveniach, a to v slovenskom a českom jazyku, pričom obidve ...

Za Ministerstvo financií

Slovenskej republiky:

Július Tóth v. r.

Za Ministerstvo financií

Českej republiky:

Ivan Kočárník v. r.

Za Národnú banku Slovenska:

Marián Jusko v. r.

Za Českú národnú banku:

Josef Tošovský v. r.

Poznámky

  • x)  Pozri článok 7 Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o vzájomnom zamestnávaní ...
Načítavam znenie...
MENU
Hore