Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Kórejskou republikou o sociálnom zabezpečení a Vykonávacej dohody na vykonávanie Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Kórejskou republikou o sociálnom zabezpečení 51/2010 účinný od 19.02.2010

Platnosť od: 19.02.2010
Účinnosť od: 19.02.2010
Autor: Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky
Oblasť: Medzinárodné zmluvy, dohody, dohovory, Sociálna pomoc

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Kórejskou republikou o sociálnom zabezpečení a Vykonávacej dohody na vykonávanie Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Kórejskou republikou o sociálnom zabezpečení 51/2010 účinný od 19.02.2010
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Oznámenie 51/2010 s účinnosťou od 19.02.2010
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 9. februára 2009 bola v Bratislave ...

Prílohy

  K oznámeniu č. 51/2010 Z. z.

  ZMLUVAMEDZI SLOVENSKOU REPUBLIKOU A KÓREJSKOU REPUBLIKOU O SOCIÁLNOM ZABEZPEČENÍ

  Slovenská republika a Kórejská republika (ďalej len „zmluvné štáty“),

  vedené prianím upraviť vzťahy medzi oboma štátmi v oblasti sociálneho zabezpečenia,

  dohodli sa takto:

  PRVÁ ČASŤ

  Článok 1

  1.

  Na účely tejto zmluvy

  a)

  „občan“ znamená v Slovenskej republike štátneho občana Slovenskej republiky a v Kórejskej ...

  b)

  „právne predpisy“ znamenajú zákony a právne predpisy uvedené v článku 2 tejto zmluvy;

  c)

  „príslušný úrad“ znamená v Slovenskej republike Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny ...

  d)

  „inštitúcia“ znamená inštitúcie zodpovedné za uplatňovanie právnych predpisov uvedených ...

  e)

  „obdobie poistenia“ znamená každé obdobie, za ktoré boli zaplatené príspevky podľa právnych ...

  f)

  „dávka“ znamená všetky peňažné dávky poskytované podľa právnych predpisov uvedených v ...

  2.

  Ostatné výrazy v tejto zmluve majú význam, ktorý im prislúcha v každom zmluvnom štáte podľa ...

  Článok 2

  1.

  Táto zmluva sa vzťahuje na tieto právne predpisy:

  a)

  v Kórejskej republike na právne predpisy týkajúce sa

  i)

  štátneho dôchodku,

  ii)

  iba vo vzťahu k druhej časti tejto zmluvy

  b)

  v Slovenskej republike

  i)

  na zákon o sociálnom poistení v časti týkajúcej sa dôchodkových dávok (starobného dôchodku, ...

  ii)

  iba vo vzťahu k druhej časti tejto zmluvy na zákon o sociálnom poistení v časti týkajúcej sa ...

  2.

  Táto zmluva sa tiež vzťahuje na budúce právne predpisy meniace, doplňujúce, konsolidujúce či ...

  3.

  Táto zmluva sa vzťahuje aj na právne predpisy rozširujúce súčasné právne predpisy zmluvného ...

  Článok 3

  Táto zmluva sa vzťahuje na každú osobu, ktorá podlieha alebo podliehala právnym predpisom niektorého ...

  Článok 4

  Ak táto zmluva neustanovuje inak, osoby uvedené v článku 3 tejto zmluvy majú pri uplatňovaní ...

  Článok 5

  1.

  Ak táto zmluva neustanovuje inak, nesmie byť dávka získaná podľa právnych predpisov jedného ...

  2.

  Dávka podľa právnych predpisov jedného zmluvného štátu sa vypláca občanom druhého zmluvného ...

  DRUHÁ ČASŤ

  Článok 6

  Ak nie je v tejto časti ustanovené inak, osoba zamestnaná alebo samostatne zárobkovo činná osoba ...

  Článok 7

  1.

  Osoba zamestnaná u zamestnávateľa so sídlom na území jedného zmluvného štátu, ktorá je vyslaná ...

  2.

  Napriek ustanoveniu odseku 1 tohto článku kórejskí zamestnanci vyslaní na územie Slovenskej republiky ...

  3.

  Samostatne zárobkovo činná osoba, ktorá vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť na území jedného ...

  Článok 8

  1.

  Osoba, ktorá je zamestnaná ako dôstojník alebo člen posádky lode, podlieha len právnym predpisom ...

  2.

  Osoba, ktorá je zamestnaná ako člen leteckého personálu, vzhľadom na túto prácu podlieha právnym ...

  Článok 9

  1.

  Žiadne ustanovenie tejto zmluvy nemá vplyv na ustanovenia Viedenského dohovoru o diplomatických ...

  2.

  Štátni zamestnanci a osoby za také považované podľa právnych predpisov zmluvného štátu, na ...

  Článok 10

  Na žiadosť zamestnanca a jeho zamestnávateľa alebo samostatne zárobkovo činnej osoby môžu príslušné ...

  TRETIA ČASŤ

  Článok 11

  Skutočnosti, ktoré nastali na území jedného zmluvného štátu a majú vplyv na nárok, krátenie, ...

  Článok 12

  1.

  Ak boli obdobia poistenia získané podľa právnych predpisov oboch zmluvných štátov, inštitúcia ...

  2.

  Ak osobe nevznikne nárok na dávku na základe období poistenia získaných podľa právnych predpisov ...

  Článok 13

  1.

  Ak sú splnené podmienky nároku na dávku podľa právnych predpisov jedného zmluvného štátu aj ...

  a)

  výlučne na základe období poistenia získaných podľa jeho právnych predpisov a

  b)

  podľa ustanovení odseku 2 tohto článku s výnimkou toho, keď výsledok takéhoto výpočtu je rovnaký ...

  2.

  Ak nárok na dávku podľa právnych predpisov jedného zmluvného štátu vznikne len s prihliadnutím ...

  a)

  vypočíta teoretickú výšku dávky, ktorá by patrila v prípade, že by všetky obdobia poistenia ...

  b)

  na základe teoretickej výšky dávky vypočítanej podľa písmena a) tohto odseku vypočíta výšku ...

  3.

  Na výpočet dávky inštitúcia jedného zmluvného štátu zohľadní iba príjem získaný počas ...

  4.

  Ak inštitúcia jedného zmluvného štátu môže vypočítať sumu dávky len s prihliadnutím na ...

  5.

  Bez ohľadu na ustanovenia článku 12 tejto zmluvy, ak celková dĺžka období poistenia získaných ...

  6.

  Ak obdobia poistenia získané podľa právnych predpisov Slovenskej republiky nedosiahnu 12 mesiacov, ...

  Článok 14

  1.

  Na získanie dávky v invalidite alebo pozostalostnej dávky podľa ustanovení článkov 12 a 13 tejto ...

  2.

  Jednorazové vrátenie príspevkov sa poskytuje občanom Slovenskej republiky za rovnakých podmienok, ...

  Článok 15

  Nárok na invalidný dôchodok osobe, ktorej invalidita vznikla v období, v ktorom je nezaopatreným ...

  ŠTVRTÁ ČASŤ

  Článok 16

  1.

  Príslušné úrady zmluvných štátov uzavrú vykonávaciu dohodu, ktorá ustanoví nevyhnutné opatrenia ...

  2.

  Vo vykonávacej dohode sú určené kontaktné miesta každého zmluvného štátu.

  Článok 17

  1.

  Príslušné úrady alebo inštitúcie zmluvných štátov si vzájomne v rámci svojich pôsobností ...

  a)

  v rozsahu povolenom ich príslušnými právnymi predpismi oznamujú všetky informácie nevyhnutné ...

  b)

  pomáhajú pri určení nároku na dávku alebo na jej výplatu podľa tejto zmluvy alebo podľa právnych ...

  c)

  oznamujú v najkratšej možnej lehote informácie o nimi prijatých opatreniach na vykonávanie tejto ...

  2.

  Pomoc uvedená v odseku 1 tohto článku sa poskytuje bezplatne okrem výnimiek dohodnutých príslušnými ...

  Článok 18

  1.

  Osobné údaje, ktoré jeden zmluvný štát odovzdáva v súlade s touto zmluvou druhému zmluvnému ...

  2.

  Takto získané osobné údaje jedným zmluvným štátom sa spravujú podľa právnych predpisov o ...

  Článok 19

  1.

  Pokiaľ je v právnych predpisoch zmluvného štátu ustanovené, že akýkoľvek dokument, ktorý sa ...

  2.

  Dokumenty a potvrdenia predkladané príslušnému úradu alebo inštitúcii jedného zmluvného štátu ...

  3.

  Kópie dokumentov, ktorých pravosť potvrdí inštitúcia jedného zmluvného štátu, považuje inštitúcia ...

  Článok 20

  1.

  Príslušný úrad alebo inštitúcia jedného zmluvného štátu nemôže odmietnuť žiadosť alebo ...

  2.

  Príslušné úrady alebo inštitúcie zmluvných štátov môžu spolu navzájom komunikovať priamo, ...

  Článok 21

  1.

  Písomná žiadosť o dávky podaná inštitúcii jedného zmluvného štátu sa považuje za žiadosť ...

  a)

  požaduje, aby jeho žiadosť bola považovaná za žiadosť podľa právnych predpisov druhého zmluvného ...

  b)

  poskytuje informácie svedčiace o tom, že obdobia poistenia boli získané podľa právnych predpisov ...

  2.

  Dátum podania žiadosti o dávky inštitúcii jedného zmluvného štátu sa tiež považuje za dátum ...

  3.

  Žiadateľ môže požiadať, aby jeho žiadosť podaná inštitúcii jedného zmluvného štátu nebola ...

  4.

  Ustanovenia tretej časti tejto zmluvy sa vzťahujú len na žiadosti o dávky, o ktoré bolo požiadané ...

  Článok 22

  1.

  Opravné prostriedky proti rozhodnutiam, ktoré urobila inštitúcia jedného zmluvného štátu, je ...

  2.

  Vo všetkých prípadoch, na ktoré sa vzťahujú ustanovenia článku 21 tejto zmluvy a odseku 1 tohto ...

  3.

  Všetky žiadosti, oznámenia alebo opravné prostriedky, ktoré musia byť podľa právnych predpisov ...

  Článok 23

  1.

  Inštitúcia jedného zmluvného štátu vypláca dávky podľa tejto zmluvy priamo oprávnenej osobe, ...

  2.

  V prípade, že jeden zmluvný štát zavedie devízové kontroly alebo iné opatrenia smerujúce k ...

  Článok 24

  Rozdielnosti a spory, ktoré môžu vzniknúť pri vykonávaní tejto zmluvy, sa riešia dohodou príslušných ...

  PIATA ČASŤ

  Dané v Bratislave 22. januára 2010 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom, kórejskom ...

  Článok 25

  1.

  Táto zmluva nezakladá žiadne nároky na dávku za obdobie poistenia pred nadobudnutím jej platnosti. ...

  2.

  S výnimkou odseku 1 tohto článku sa pri rozhodovaní o nároku na dávku podľa tejto zmluvy zohľadňujú ...

  3.

  Rozhodnutia týkajúce sa nároku na dávky vykonané pred nadobudnutím platnosti tejto zmluvy nemajú ...

  4.

  Dávky priznané pred nadobudnutím platnosti tejto zmluvy môžu byť na žiadosť prepočítané, ...

  5.

  Pri používaní článku 7 tejto zmluvy v prípade osôb vyslaných do zmluvného štátu pred dňom ...

  6.

  Bez ohľadu na ustanovenia odsekov 1 až 5 tohto článku od žiadnej príslušnej inštitúcie zmluvného ...

  Článok 26

  1.

  Táto zmluva podlieha schváleniu podľa vnútroštátnych právnych predpisov každého zmluvného ...

  2.

  Táto zmluva nadobudne platnosť prvého dňa tretieho kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, ...

  Článok 27

  1.

  Táto zmluva sa uzaviera na čas neurčitý.

  2.

  Táto zmluva môže byť vypovedaná každým zmluvným štátom doručením písomného oznámenia ...

  3.

  Ak bude táto zmluva vypovedaná, práva týkajúce sa nároku na dávky alebo výplatu dávok, získané ...

  Na dôkaz čoho podpísaní, riadne na to splnomocnení, podpísali túto zmluvu.

  Dané v Bratislave 9. februára 2009 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom, kórejskom ...

  Za Slovenskú republiku:

  Viera Tomanová v. r.

  Za Kórejskú republiku:

  Yong-kyu Park v. r.

  VYKONÁVACIA DOHODA

  NA VYKONÁVANIE ZMLUVY MEDZI SLOVENSKOU REPUBLIKOU A KÓREJSKOU REPUBLIKOU O SOCIÁLNOM ZABEZPEČENÍ ...

  Príslušný úrad Slovenskej republiky a príslušný úrad Kórejskej republiky

  v súlade s článkom 16 ods. 1 Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Kórejskou republikou o sociálnom ...

  dohodli sa takto:

  Článok 1

  Výrazy použité v tejto vykonávacej dohode majú ten istý význam ako v zmluve.

  Článok 2

  1.

  Kontaktné miesta podľa článku 16 ods. 2 zmluvy sú:

  a)

  za Slovenskú republiku Sociálna poisťovňa a

  b)

  za Kórejskú republiku Národná dôchodková služba.

  2.

  Kontaktné miesta uvedené v odseku 1 tohto článku sa dohodnú na spoločných postupoch a formulároch ...

  Článok 3

  1.

  Ak sa uplatňujú právne predpisy jedného zmluvného štátu v súlade s ustanoveniami druhej časti ...

  2.

  Potvrdenie uvedené v odseku 1 tohto článku vydáva

  a)

  v Slovenskej republike Sociálna poisťovňa a

  b)

  v Kórejskej republike Národná dôchodková služba.

  3.

  Inštitúcia zmluvného štátu, ktorá vystaví potvrdenie uvedené v odseku 1 tohto článku, poskytne ...

  4.

  Na vykonávanie článku 7 ods. 2 zmluvy, ak je zamestnanec v súlade s článkom 7 ods. 1 zmluvy vyslaný ...

  5.

  Výnimky podľa článku 10 zmluvy udeľuje

  a)

  v Slovenskej republike Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky a

  b)

  v Kórejskej republike Národná dôchodková služba.

  Článok 4

  Kde je to potrebné, prepočet na účely úhrnu období poistenia podľa článku 12 ods. 1 zmluvy ...

  a)

  365 dní získaných podľa právnych predpisov Slovenskej republiky zodpovedá 12 mesiacom poistenia ...

  b)

  jeden mesiac získaný podľa právnych predpisov Kórejskej republiky zodpovedá 30 dňom podľa právnych ...

  Článok 5

  1.

  Inštitúcia zmluvného štátu, ktorá dostane žiadosť o dávky podľa právnych predpisov druhého ...

  2.

  Kontaktné miesta oboch zmluvných štátov si bezodkladne vymenia pomocou kontaktného formulára všetky ...

  3.

  Inštitúcia zmluvného štátu, ktorému bola žiadosť o dávky podaná, overí informácie týkajúce ...

  Článok 6

  1.

  Ak sa požaduje správna pomoc podľa článku 17 ods. 1 zmluvy, uhradia sa inštitúcii, ktorá poskytuje ...

  2.

  Na požiadanie inštitúcia každého zo zmluvných štátov poskytne bez náhrady pre inštitúciu ...

  3.

  Ak inštitúcia zmluvného štátu požaduje, aby sa osoba, ktorá poberá dávky alebo žiada o dávky ...

  4.

  Inštitúcia zmluvného štátu bezodkladne uhradí dlžné sumy podľa odseku 1 alebo 3 tohto článku ...

  Článok 7

  Kontaktné miesta zmluvných štátov si k 31. decembru vymenia ročné štatistické údaje o počte ...

  Článok 8

  Táto vykonávacia dohoda nadobudne platnosť dňom nadobudnutia platnosti zmluvy a bude platiť počas ...

Načítavam znenie...
MENU
Hore