Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohovoru o nútenej alebo povinnej práci (č. 29) 506/1990 účinný od 17.12.1990

Platnosť od: 17.12.1990
Účinnosť od: 17.12.1990
Autor: Federálne ministerstvo zahraničných vecí
Oblasť: Medzinárodné zmluvy, dohody, dohovory, Právo EÚ, Medzinárodné pracovné právo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohovoru o nútenej alebo povinnej práci (č. 29) 506/1990 účinný od 17.12.1990
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Oznámenie 506/1990 s účinnosťou od 17.12.1990
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Federálneho ministerstva zahraničných vecí

Federálne ministerstvo zahraničných vecí oznamuje, že 28. júna 1930 bol na 14. zasadaní generálnej ...

Prílohy

  Dohovor č. 29

  Dohovor o nútenej alebo povinnej práci

  Generálna konferencia Medzinárodnej organizácie práce, ktorú zvolala Správna rada Medzinárodného ...

  rozhodnúc sa prijať niektoré návrhy týkajúce sa nútenej alebo povinnej práce, ktoré sú prvým ...

  ustanovujúc, že tieto návrhy budú mať formu medzinárodného dohovoru,

  prijíma 28. júna 1930 tento Dohovor, ktorý sa bude označovať ako Dohovor o nútenej práci, 1930 ...

  Článok 1

  1.

  Každý členský štát Medzinárodnej organizácie práce, ktorý ratifikuje tento Dohovor, sa zaväzuje, ...

  2.

  So zreteľom na toto úplné potlačenie sa možno na prechodné obdobie uchýliť k nútenej alebo ...

  3.

  Správna rada Medzinárodného úradu práce po uplynutí obdobia piatich rokov odo dňa, kedy tento ...

  Článok 2

  1.

  Na účely tohto Dohovoru bude výraz „nútená alebo povinná práca“ označovať každú prácu ...

  2.

  Len pre potreby tohto Dohovoru však výraz „nútená alebo povinná práca“ nebude zahŕňať:

  a)

  žiadnu prácu ani službu vymáhanú na základe zákonov o povinnej vojenskej službe pre práce rýdzo ...

  b)

  žiadnu prácu ani službu, ktorá tvorí súčasť obvyklých občianskych povinností občanov krajiny, ...

  c)

  žiadnu prácu ani službu, ktorá sa od ktorejkoľvek osoby vymáha v dôsledku odsúdenia súdnym ...

  d)

  žiadnu prácu ani službu vymáhanú v prípadoch mimoriadnych okolností, to je v prípadoch vojny, ...

  e)

  menšie obecné služby, ktoré súc vykonávané členmi obce v jej priamom záujme, môžu sa preto ...

  Článok 3

  Na účely tohto Dohovoru bude výraz „príslušný úrad“ označovať buď úrad metropolitnej ...

  Článok 4

  1.

  Príslušný úrad nebude ukladať ani dovoľovať ukladanie nútenej alebo povinnej práce v prospech ...

  2.

  Ak existuje taká nútená alebo povinná práca na prospech súkromným jednotlivcom, súkromným spoločnostiam ...

  Článok 5

  1.

  Žiadna výsada udelená súkromným jednotlivcom, súkromným spoločnostiam alebo súkromným právnickým ...

  2.

  Tam, kde existujú výsady obsahujúce ustanovenia, ktoré majú za následok takúto nútenú alebo ...

  Článok 6

  Správni úradníci, i keď majú povinnosť viesť obyvateľstvo, nad ktorým majú právomoc, k nejakej ...

  Článok 7

  1.

  Náčelníci, ktorí nevykonávajú správne funkcie, sa nebudú uchyľovať k nútenej alebo povinnej ...

  2.

  Náčelníci, ktorí vykonávajú správne funkcie, sa budú môcť s výslovným povolením príslušného ...

  3.

  Náčelníci, ktorí sú riadne uznaní a ktorí nepoberajú primeranú odmenu v iných formách, môžu ...

  Článok 8

  1.

  Za každé rozhodnutie, že sa možno uchýliť k nútenej alebo povinnej práci, ponesie zodpovednosť ...

  2.

  Len tento úrad však môže preniesť na najvyššie miestne úrady oprávnenie ukladať nútenú alebo ...

  Článok 9

  Ak nie je nič iné ustanovené v článku 10 tohto Dohovoru, každý úrad príslušný na ukladanie ...

  a)

  že práca alebo služba, ktorá má byť vykonaná, je v dôležitom priamom záujme obce povolanej ...

  b)

  že práca alebo služba je v súčasnej dobe alebo bezprostredne potrebná;

  c)

  že ponukou miezd a pracovných podmienok, nie menej priaznivých, ako sú tie, ktoré platia v príslušnej ...

  d)

  že so zreteľom na dosiahnuteľné pracovné sily a ich pracovnú spôsobilosť práca alebo služba ...

  Článok 10

  1.

  Nútená alebo povinná práca, ktorá sa požaduje ako daň, a nútená alebo povinná práca, ktorú ...

  2.

  Zatiaľ však tam, kde sa nútená alebo povinná práca požaduje ako daň, a v prípadoch, keď nútenú ...

  a)

  že práca alebo služba, ktorá má byť vykonaná, je v dôležitom priamom záujme obce povolanej ...

  b)

  že práca alebo služba je v súčasnej dobe alebo bezprostredne potrebná;

  c)

  so zreteľom na dosiahnuteľné pracovné sily a ich pracovnú spôsobilosť práca alebo služba neuloží ...

  d)

  že práca alebo služba nebude mať za následok vzdialenie pracovníkov z ich obvyklého bydliska;

  e)

  že vykonávanie práce alebo služby bude riadené v súlade s požiadavkami náboženstva, spoločenského ...

  Článok 11

  (1)

  Len dospelí telesne schopní muži, ktorých vek nebude zrejme nižší ako 18 a vyšší ako 45 rokov, ...

  a)

  kedykoľvek to bude možné, predchádzajúce zistenie lekára vymenovaného správnym úradom, že ...

  b)

  vyňatie školských učiteľov a žiakov a správnych zamestnancov vôbec;

  c)

  ponechanie takého počtu dospelých a telesne schopných mužov v každej obci, ktorý je nevyhnutný ...

  d)

  chránenie manželských a rodinných zväzkov.

  2.

  Predpisy ustanovené v článku 23 tohto Dohovoru určia na účely uvedené v písmene c) predchádzajúceho ...

  Článok 12

  1.

  Maximálna doba, na ktorú môže byť niektorá osoba povolaná na nútenú alebo povinnú prácu ktoréhokoľvek ...

  2.

  Každá osoba povolaná na nútenú alebo povinnú prácu bude mať osvedčenie uvádzajúce dobu, ktorú ...

  Článok 13

  1.

  Normálny pracovný čas každej osoby povolanej na nútenú alebo povinnú prácu bude rovnaký ako ...

  2.

  Všetkým osobám podrobeným nútenej alebo povinnej práci ktoréhokoľvek druhu bude zaručený jeden ...

  Článok 14

  1.

  Okrem nútenej alebo povinnej práce ustanovenej v článku 10 tohto Dohovoru bude nútená alebo povinná ...

  2.

  V prípadoch, keď prácu ukladajú náčelníci pri výkone svojej správnej funkcie, bude čo najskôr ...

  3.

  Mzdy budú vyplácané každému pracovníkovi jednotlivo a nie jeho kmeňovému náčelníkovi ani ...

  4.

  Dni strávené cestou do miesta práce a z tohto miesta sa budú pre platenie miezd počítať ako pracovné ...

  5.

  Tento článok nebude brániť tomu, aby sa pracovníkom neposkytovali obvyklé potravinové dávky ...

  Článok 15

  1.

  Akékoľvek zákonodarstvo o odškodňovaní úrazov alebo chorôb z povolania a akékoľvek zákonodarstvo ...

  2.

  Každý úradný činiteľ zamestnávajúci pracovníka nútenou alebo povinnou prácou bude vždy mať ...

  Článok 16

  1.

  Okrem prípadov výnimočne potrebných nesmú byť osoby podrobené nútenej alebo povinnej práci ...

  2.

  V žiadnom prípade nebude premiestnenie takých pracovníkov povolené, pokiaľ nebudú môcť byť ...

  3.

  Ak bude také premiestnenie nevyhnutné, budú na základe odborného lekárskeho odporúčania urobené ...

  4.

  V prípadoch, v ktorých sú títo pracovníci povolaní na vykonávanie pravidelnej práce, na ktorú ...

  Článok 17

  Pred povolením použiť nútenú alebo povinnú prácu na konštrukčné alebo udržiavacie práce, ...

  1)

  že boli vykonané všetky potrebné opatrenia pre zachovanie zdravia pracovníkov a pre zabezpečenie ...

  a)

  že títo pracovníci budú lekársky prehliadnutí pred začatím prác a že budú lekársky prehliadaní ...

  b)

  že bol zabezpečený dostatočný zdravotnícky personál, ako aj výdajne liekov, ošetrovne, nemocnice ...

  c)

  že na pracovisku sú dobré zdravotné podmienky a že boli uspokojivo zabezpečené dodávky pitnej ...

  2)

  že boli urobené vhodné opatrenia pre zabezpečenie životných potrieb rodín pracovníkov, najmä ...

  3)

  že sa cesty pracovníkov na pracovisko a z neho budú vykonávať na náklady a na zodpovednosť správy, ...

  4)

  že pri chorobe alebo úraze, ktoré majú za následok pracovnú neschopnosť po určitú dobu, pracovník ...

  5)

  že každý pracovník, ktorý by si prial po uplynutí svojho obdobia nútenej alebo povinnej práce ...

  Článok 18

  1.

  Nútená alebo povinná práca pre dopravu osôb alebo tovaru ako práca nosičov a veslárov bude odstránená ...

  a)

  že sa tieto pracovné sily budú používať len pre uľahčenie premiestňovania správnych úradníkov ...

  b)

  že budú takto zamestnávaní len muži uznaní predchádzajúcou lekárskou prehliadkou za telesne ...

  c)

  maximálny náklad, ktorý títo pracovníci smú nosiť;

  d)

  maximálna vzdialenosť od miesta ich bydliska, do ktorej môžu byť použití;

  e)

  maximálny počet dní za mesiac alebo za iné obdobie, na ktorý môžu byť povolaní, započítajúc ...

  f)

  osoby, ktoré sú oprávnené požadovať túto formu nútenej alebo povinnej práce, ako aj rozsah, ...

  2.

  Pri určení maxím uvedených pod písmenami c), d) a e) predchádzajúceho odseku bude mať príslušný ...

  3.

  Príslušný úrad ďalej ustanoví, že normálna denná cesta takýchto pracovníkov nepresiahne vzdialenosť ...

  Článok 19

  1.

  Príslušný úrad povolí použiť povinné obrábanie pôdy len na zamedzenie hladu alebo nedostatku ...

  2.

  Ak je výroba podľa zákona alebo zvyku organizovaná na obecnom základe a ak zostávajú výrobky ...

  Článok 20

  Zákony o kolektívnom trestaní, podľa ktorých môže byť celá obec potrestaná za trestné činy ...

  Článok 21

  Nútená alebo povinná práca sa nebude používať pre podzemné práce v baniach.

  Článok 22

  Ročné správy, ktoré sa členské štáty ratifikujúce tento Dohovor zaväzujú podávať Medzinárodnému ...

  Článok 23

  1.

  Za účelom vykonania ustanovení tohto Dohovoru príslušný úrad vydá úplné a presné predpisy ...

  2.

  Tieto predpisy budú obsahovať okrem iného pravidlá dovoľujúce každej osobe podrobenej nútenej ...

  Článok 24

  Vo všetkých prípadoch budú prijaté primerané opatrenia na zabezpečenie presného vykonávania ...

  Článok 25

  Nezákonné vymáhanie nútenej alebo povinnej práce bude podliehať trestu ako trestný čin a každý ...

  Článok 26

  1.

  Každý členský štát Medzinárodnej organizácie práce, ktorý ratifikuje tento Dohovor, sa zaväzuje, ...

  1)

  územia, na ktorých hodlá vykonávať ustanovenia tohto Dohovoru bezo zmeny;

  2)

  územia, na ktorých hodlá vykonávať ustanovenia tohto Dohovoru so zmenami, a v čom tieto zmeny ...

  3)

  územia, ohľadne ktorých si vyhradzuje vlastné rozhodnutie.

  2.

  Takéto vyhlásenie sa bude považovať za neodlučiteľnú súčasť ratifikácie a bude mať rovnaké ...

  Článok 27

  Formálne ratifikácie tohto Dohovoru za podmienok ustanovených ústavou Medzinárodnej organizácie ...

  Článok 28

  1.

  Tento Dohovor zaväzuje len tie členské štáty, ktorých ratifikácia bola zapísaná na Medzinárodnom ...

  2.

  Nadobudne účinnosť dvanásť mesiacov po tom, keď generálny riaditeľ zapíše ratifikácie dvoch ...

  3.

  Pre každý ďalší členský štát nadobudne tento Dohovor účinnosť dvanásť mesiacov po dni, ...

  Článok 29

  Len čo budú na Medzinárodnom úrade práce zapísané ratifikácie dvoch členských štátov Medzinárodnej ...

  Článok 30

  1.

  Každý členský štát, ktorý ratifikoval tento Dohovor, môže ho vypovedať po uplynutí desiatich ...

  2.

  Každý členský štát, ktorý ratifikoval tento Dohovor a ktorý nepoužije právo ho vypovedať ...

  Článok 31

  Vždy, ak to bude považovať za potrebné, správna rada Medzinárodného úradu práce predloží ...

  Článok 32

  1.

  Ak prijme generálna konferencia nový dohovor revidujúci úplne alebo čiastočne tento Dohovor, ratifikácia ...

  2.

  Od doby, keď nový revidujúci dohovor nadobudne účinnosť, tento Dohovor prestane byť členským ...

  3.

  Tento Dohovor však zostane v platnosti čo do formy a obsahu pre tie členské štáty, ktoré ho ratifikovali ...

  Článok 33

  Anglické a francúzske znenia tohto Dohovoru majú rovnakú platnosť.

Poznámky

 • *)  Tu sa uverejňuje slovenský preklad.
Načítavam znenie...
MENU
Hore