Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ruskej federácie o hospodárskej a vedecko-technickej spolupráci 5/2006 účinný od 05.01.2006

Platnosť od: 05.01.2006
Účinnosť od: 05.01.2006
Autor: Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky
Oblasť: Medzinárodné zmluvy, dohody, dohovory, Ekonomika a obchodné vzťahy v medzinárodnom práve, Medzinárodná spolupráca

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ruskej federácie o hospodárskej a vedecko-technickej spolupráci 5/2006 účinný od 05.01.2006
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Oznámenie 5/2006 s účinnosťou od 05.01.2006
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 25. februára 2005 bola v Bratislave ...

Dohoda nadobudla platnosť 14. júna 2005 na základe článku 8.

Prílohy

  K oznámeniu č. 5/2006 Z. z.

  DOHODA medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ruskej federácie o hospodárskej a vedecko-technickej spolupráci

  vláda Slovenskej republiky a vláda Ruskej federácie (ďalej len „zmluvné strany“),

  želajúc si upevniť priateľské vzťahy medzi Slovenskou republikou a Ruskou federáciou,

  berúc na vedomie členstvo Slovenskej republiky v Európskej únii a z toho vyplývajúce práva a ...

  riadiac sa ustanoveniami „Dohody medzi Slovenskou republikou a Ruskou federáciou o priateľských ...

  s cieľom ďalšieho upevnenia a rozvoja hospodárskych a iných vzťahov medzi Slovenskou republikou ...

  dohodli sa takto:

  Článok 1

  1.

  Zmluvné strany budú podporovať rozvoj, upevnenie a diverzifikáciu vzájomne výhodnej hospodárskej ...

  2.

  Spolupráca bude zameraná predovšetkým na

  a)

  využitie hospodárskeho potenciálu na upevnenie dvojstranných hospodárskych vzťahov,

  b)

  rozvoj a prehlbovanie spolupráce v odvetviach ľahkého a ťažkého priemyslu, energetiky, dopravy, ...

  c)

  intenzifikáciu dvojstranných hospodárskych vzťahov, najmä v oblasti investícií, inovácií a ...

  d)

  rozvoj infraštruktúry v oblasti dopravy a systému prepravy palív a energií vrátane vzájomných ...

  e)

  rozvoj spolupráce v oblasti jadrovej energetiky,

  f)

  rozvoj a prehĺbenie spolupráce vo vedecko-technickej oblasti a využitie výsledkov vedy a techniky ...

  g)

  rozvoj medziregionálnej spolupráce.

  Článok 2

  Spolupráca uvedená v článku 1 tejto dohody sa bude uskutočňovať formou

  a)

  vzájomnej súčinnosti pri realizácii projektov v odvetviach plynárenstva a ropného priemyslu, elektroenergetiky, ...

  b)

  podpory spoločných činností medzi hospodárskymi subjektmi obidvoch štátov v rámci ich území, ...

  c)

  rozvoja a prehĺbenia spolupráce malých a stredných podnikov,

  d)

  uplatňovania finančných mechanizmov, poisťovníctva a poskytovaním garancií pre hospodárske a ...

  e)

  podpory spolupráce v oblasti certifikácie a štandardizácie,

  f)

  podpory vzájomných kontaktov medzi obchodnými a priemyselnými komorami a inými organizáciami združujúcimi ...

  g)

  rozvoja konzultačných, právnych, bankových a technických služieb vrátane tých, ktoré sú spojené ...

  h)

  iniciovania a súčinnosti rôznych foriem spolupráce vrátane výmeny odborníkov a technického personálu, ...

  i)

  rozvoja spolupráce v oblasti cestovného ruchu a kúpeľníctva.

  Článok 3

  Kompetentné orgány zmluvnej strany poskytnú pomoc hospodárskym subjektom štátu druhej zmluvnej ...

  Článok 4

  Na rozvoj hospodárskej a vedecko-technickej spolupráce kompetentné orgány zmluvných strán v súlade ...

  a)

  svojich vnútroštátnych právnych predpisov regulujúcich hospodársku a investičnú činnosť, verejné ...

  b)

  aktivít podporujúcich vytváranie kontaktov medzi hospodárskymi subjektmi pôsobiacimi na území ...

  c)

  iných otázok, o ktoré prejavia zmluvné strany záujem.

  Článok 5

  1.

  Zmluvné strany zriaďujú Medzivládnu komisiu pre hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu medzi ...

  2.

  Hlavné úlohy komisie sú:

  a)

  pravidelné hodnotenie stavu a výsledkov hospodárskej a vedecko-technickej spolupráce,

  b)

  príprava návrhov na ďalší rozvoj hospodárskej a vedecko-technickej spolupráce,

  c)

  špecifikácia prekážok obmedzujúcich rozvoj vzájomnej hospodárskej a vedecko-technickej spolupráce ...

  d)

  posúdenie sporných otázok spojených s uplatňovaním alebo výkladom tejto dohody.

  3.

  Komisia bude zložená z predstaviteľov slovenskej a ruskej časti. Každá zo zmluvných strán menuje ...

  4.

  Zasadnutia komisie sa uskutočňujú podľa nevyhnutnosti spravidla jedenkrát za rok, v poradí v Slovenskej ...

  Pracovnými jazykmi komisie sú jazyk slovenský a jazyk ruský. Závery zasadnutia komisie sa potvrdzujú ...

  Otázky spojené s činnosťou komisie sa v čase medzi jej zasadnutiami posudzujú predsedami komisie ...

  Komisia schvaľuje program svojej činnosti.

  5.

  Jedenkrát ročne komisia hodnotí výsledky činnosti „zmiešaných komisií“ zabezpečujúcich ...

  6.

  Finančné a organizačné zabezpečenie činnosti komisie sa bude riadiť jej štatútom.

  Článok 6

  1.

  Táto dohoda nezasahuje do práv a záväzkov zmluvných strán vyplývajúcich z iných medzinárodných ...

  2.

  Dohoda o partnerstve a spolupráci zakladajúca partnerstvo medzi Európskymi spoločenstvami a ich ...

  Článok 7

  Zmluvné strany sa dohodli, že ich záujmy vo sfére hospodárskych a vedecko-technických vzťahov ...

  Článok 8

  Táto dohoda sa uzatvára na neurčitý čas.Táto dohoda sa môže meniť a dopĺňať na základe ...

  Táto dohoda podlieha schváleniu v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi obidvoch zmluvných ...

  Každá zo zmluvných strán môže dohodu písomne vypovedať diplomatickou cestou. Platnosť dohody ...

  Dané v Bratislave 25. februára 2005 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom a v ruskom ...

Načítavam znenie...
MENU
Hore