Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohovoru o politike zamestnanosti (č. 122) 490/1990 účinný od 30.11.1990

Platnosť od: 30.11.1990
Účinnosť od: 30.11.1990
Autor: Federálne ministerstvo zahraničných vecí
Oblasť: Právo EÚ, Zamestnanosť, Medzinárodné pracovné právo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohovoru o politike zamestnanosti (č. 122) 490/1990 účinný od 30.11.1990
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Oznámenie 490/1990 s účinnosťou od 30.11.1990
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Federálneho ministerstva zahraničných vecí

Federálne ministerstvo zahraničných vecí oznamuje, že 9. júla 1964 bol na 48. zasadaní generálnej ...

Český preklad Dohovoru sa vyhlasuje súčasne.*)

Dohovor č. 122

Dohovor o politike zamestnanosti

Generálna konferencia Medzinárodnej organizácie práce,

ktorú zvolala Správna rada Medzinárodného úradu práce do Ženevy a ktorá sa tam zišla 17. júna ...

prihliadajúc na to, že Filadelfská deklarácia uznáva slávnostný záväzok Medzinárodnej organizácie ...

ďalej prihliadajúc na to, že podľa ustanovení Filadelfskej deklarácie je zodpovednosťou Medzinárodnej ...

prihliadajúc na to, že Všeobecná deklarácia ľudských práv ustanovuje, že „každý má právo ...

pripomínajúc ustanovenia existujúcich medzinárodných pracovných dohovorov a odporúčaní, ktoré ...

prihliadajúc na to, že je potrebné tieto inštrumenty uplatňovať v širšom rámci medzinárodného ...

rozhodnúc sa prijať niektoré návrhy týkajúce sa politiky zamestnanosti, ktoré sú ôsmym bodom ...

rozhodnúc sa, že tieto návrhy budú mať formu medzinárodného dohovoru, prijíma 9. júla 1964 ...

Článok 1

1.

Za účelom podpory hospodárskeho rastu a rozvoja, zvýšenia životnej úrovne, krytia potreby pracovných ...

2.

Táto politika bude zabezpečovať, že:

a)

bude práca pre všetkých, ktorí môžu pracovať a hľadajú prácu,

b)

táto práca bude čo možno najproduktívnejšia,

c)

bude existovať slobodná voľba zamestnania a čo najširšia možnosť, aby každý pracovník mohol ...

3.

Táto politika bude náležite prihliadať na stupeň a úroveň hospodárskeho rozvoja a vzájomný ...

Článok 2

Každý členský štát metódami a v rozsahu zodpovedajúcom jeho vnútroštátnym podmienkam

a)

určí a pravidelne bude upravovať v rámci koordinovanej hospodárskej a sociálnej politiky opatrenia, ...

b)

podnikne kroky, ktoré sú potrebné na uplatnenie týchto opatrení, včítane – pokiaľ to treba ...

Článok 3

Pri vykonávaní tohto Dohovoru sa so zástupcami osôb, ktorých sa dotknú opatrenia, ktoré sa majú ...

Článok 4

Formálne ratifikácie tohto Dohovoru budú oznámené generálnemu riaditeľovi Medzinárodného úradu ...

Článok 5

1.

Tento Dohovor zaväzuje len členské štáty Medzinárodnej organizácie práce, ktorých ratifikáciu ...

2.

Nadobudne účinnosť dvanásť mesiacov po tom, keď generálny riaditeľ zapíše ratifikácie dvoch ...

3.

Pre každý ďalší členský štát tento Dohovor nadobudne účinnosť dvanásť mesiacov od dátumu, ...

Článok 6

1.

Každý členský štát, ktorý ratifikoval tento Dohovor, môže ho vypovedať po uplynutí desiatich ...

2.

Každý členský štát, ktorý ratifikoval tento Dohovor a ktorý nepoužije právo ho vypovedať ...

Článok 7

1.

Generálny riaditeľ Medzinárodného úradu práce oznámi všetkým členským štátom Medzinárodnej ...

2.

Keď bude členským štátom Organizácie oznamovať zápis druhej ratifikácie, ktorá mu bola oznámená, ...

Článok 8

Generálny riaditeľ Medzinárodného úradu práce oznámi generálnemu tajomníkovi Spojených národov ...

Článok 9

Vždy, ak to bude považovať za potrebné, Správna rada Medzinárodného úradu práce predloží ...

Článok 10

1.

Ak generálna konferencia prijme nový dohovor revidujúci úplne alebo čiastočne tento Dohovor a ...

a)

ratifikácia nového revidujúceho dohovoru členským štátom spôsobí ipso iure okamžitú výpoveď ...

b)

odvtedy, čo nový revidujúci dohovor nadobudne účinnosť, tento Dohovor prestane byť členským ...

2.

Tento Dohovor však zostane v platnosti vo svojej forme a obsahu pre tieto členské štáty, ktoré ...

Článok 11

Anglické a francúzske znenia tohto Dohovoru majú rovnakú platnosť.

Poznámky

  • *)  Tu sa uverejňuje slovenský preklad.
Načítavam znenie...
MENU
Hore