Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Srbskej republiky o rozvojovej spolupráci 49/2010 účinný od 12.02.2010

Platnosť od: 12.02.2010
Účinnosť od: 12.02.2010
Autor: Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky
Oblasť: Medzinárodné zmluvy, dohody, dohovory

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Srbskej republiky o rozvojovej spolupráci 49/2010 účinný od 12.02.2010
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Oznámenie 49/2010 s účinnosťou od 12.02.2010
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 3. decembra 2007 bola v Belehrade ...

Dohoda nadobudla platnosť 27. januára 2010 v súlade s článkom 11 ods. 2.

Prílohy

  K oznámeniu č. 49/2010 Z. z.

  DOHODA
  MEDZI

  Definície pojmov

  Článok 1

  - hlavný nástroj oficiálnej rozvojovej pomoci Slovenskej republiky poskytovanej príjemcom pomoci, ...

  Na účely tejto dohody znamená:
  „Národný program oficiálnej rozvojovej pomoci“

  - prostriedky alokované v rámci Národného programu oficiálnej rozvojovej pomoci a poskytované ...

  „poskytovateľ“

  - Slovenská republika,

  „príjemca“

  - Srbská republika,

  „personál“ (štátni zamestnanci, zamestnanci)

  - občania Slovenskej republiky a súčasne jednotky poskytovateľa zúčastňujúci sa na projektoch ...

  Predmet a pôsobnosť dohody

  Článok 2

  Táto dohoda ustanovuje všeobecné podmienky rozvojovej spolupráce medzi Slovenskou republikou a Srbskou ...

  Príslušné orgány

  Článok 3

  (1)

  Orgánmi zmluvných strán príslušnými na vykonávanie tejto dohody sú:V Slovenskej republike ...

  Ministerstvo zahraničných vecí

  Hlboká cesta 2

  833 36 Bratislava

  V Srbskej republike

  Ministerstvo financií

  Kneza Milosa 20

  11 000 Belehrad

  (2)

  Akákoľvek komunikácia medzi príslušnými orgánmi v rámci tejto dohody sa bude uskutočňovať ...

  Financovanie

  Článok 4

  (1)

  Poskytovanie finančných prostriedkov v rámci Národného programu oficiálnej rozvojovej pomoci sa ...

  (2)

  Platby vykonané v rámci tejto dohody budú realizované v oficiálnej mene poskytovateľa.

  (3)

  Finančné prostriedky, ktoré sú poskytované Slovenskou republikou alebo ku ktorých poskytovaniu ...

  Obstaranie tovarov a služieb

  Článok 5

  (1)

  Obstaranie tovarov, prác a služieb sa bude uskutočňovať v súlade s vnútroštátnou legislatívou ...

  (2)

  Tovary a služby poskytované slovenskými organizáciami v rámci oficiálnej rozvojovej pomoci podľa ...

  (3)

  Tovar zaobstaraný poskytovateľom v rámci tejto dohody sa po skončení projektu/programu stane majetkom ...

  Finančné memorandum

  Článok 6

  (1)

  Výška oficiálnej rozvojovej pomoci a konkrétne podmienky jej poskytnutia, najmä podmienky prevodu ...

  (2)

  Finančné memorandum sa musí priamo odvolávať na túto dohodu a podmienky tejto dohody sú pre takéto ...

  Podmienky pre vyslaný personál poskytovateľa

  Článok 7

  (1)

  Srbská republika bude informovať Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Srbskej republike o každej ...

  (2)

  Poskytovateľ môže z bezpečnostných dôvodov vydať konkrétne pokyny pre personál (štátnych ...

  (3)

  Náklady, ktoré vzniknú poskytovateľovi na zaistenie bezpečnosti personálu, budú financované ...

  (4)

  Srbská republika bude niesť všetky riziká, ktoré vyplývajú alebo vznikli v súvislosti s aktivitami ...

  (5)

  Srbská republika zaručí pre personál:

  a)

  bezodkladné vybavenie a vydanie bezplatných víz umožňujúcich viacnásobný vstup, opakovaný vstup ...

  b)

  slobodný pohyb vo vnútrozemí krajiny a právo vstúpiť do krajiny a opustiť krajinu v rozsahu potrebnom ...

  c)

  bezodkladné vydanie všetkých potrebných povolení alebo licencií, ako je napríklad povolenie na ...

  d)

  oslobodenie od povinnosti slúžiť v ozbrojených silách a vykonávať akékoľvek ďalšie povinné ...

  e)

  oslobodenie od dane z príjmu fyzických osôb a akýchkoľvek ďalších priamych daní z funkčných ...

  f)

  prístup k službám a zariadeniam zdravotnej starostlivosti na najvyššej úrovni kvality dostupnej ...

  g)

  možnosti repatriácie počas vnútroštátnych (domácich) alebo medzinárodných kríz, rovnocenné ...

  h)

  právo na dovoz a opätovný vývoz profesionálnych zariadení a tovarov, ktoré personál potrebuje ...

  (6)

  Srbská republika môže požiadať o odvolanie alebo o výmenu ktoréhokoľvek pracovníka personálu ...

  Použitie loga

  Článok 8

  Pri realizácii ustanovení tejto dohody každá zo zmluvných strán bude používať logo oficiálnej ...

  Výhrady

  Článok 9

  (1)

  Finančné prostriedky poskytnuté príjemcovi z Národného programu oficiálnej rozvojovej pomoci ...

  (2)

  Poskytovateľ si vyhradzuje právo požadovať vrátenie finančných prostriedkov, a to v plnej výške ...

  Riešenie sporov

  Článok 10

  Prípadné spory, ktoré by mohli vzniknúť z výkladu alebo z vykonávania ustanovení tejto dohody, ...

  Záverečné ustanovenia

  Článok 11

  (1)

  Táto dohoda sa uzatvára na dobu troch rokov.

  (2)

  Táto dohoda podlieha schváleniu v súlade s vnútroštátnou legislatívou a predpismi oboch zmluvných ...

  (3)

  Každá zo zmluvných strán môže túto dohodu vypovedať písomne so šesťmesačnou výpovednou ...

  (4)

  Táto dohoda môže byť menená alebo dopĺňaná na základe vzájomnej dohody zmluvných strán. ...

  (5)

  Záväzky už plnené, ale ku dňu ukončenia platnosti dohody ešte neukončené, sa budú riadiť ...

  Prevziať prílohu - Anglické znenie textu ...

Načítavam znenie...
MENU
Hore