Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohovoru o pristúpení Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky k Dohovoru o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky otvorenému na podpis v Ríme 19. júna 1980 a k prvému a druhému protokolu o jeho výklade Súdnym dvorom Európskych spoločenstiev 474/2006 účinný od 01.08.2006

Platnosť od: 01.08.2006
Účinnosť od: 01.08.2006
Autor: Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky
Oblasť: Medzinárodné zmluvy, dohody, dohovory, Ekonomika a obchodné vzťahy v medzinárodnom práve

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohovoru o pristúpení Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky k Dohovoru o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky otvorenému na podpis v Ríme 19. júna 1980 a k prvému a druhému protokolu o jeho výklade Súdnym dvorom Európskych spoločenstiev 474/2006 účinný od 01.08.2006
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Oznámenie 474/2006 s účinnosťou od 01.08.2006
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 14. apríla 2005 bol v Bruseli ...

V mene Slovenskej republiky bol dohovor podpísaný 14. apríla 2005.

Národná rada Slovenskej republiky s dohovorom vyslovila súhlas svojím uznesením č. 2144 z 15. ...

Pôvodné znenie Dohovoru o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky z 19. júna 1980 bolo publikované ...

Znenie dohovoru bolo doplnené dohovorom o pristúpení Helénskej republiky z 10. apríla 1984,1) dohovorom ...

Prvý protokol podpísaný 19. decembra 1988 o výklade Dohovoru o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky ...

Druhý protokol podpísaný 19. decembra 1988, ktorý zveruje určité právomoci vykladať Dohovor ...

Úplné znenie Dohovoru o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky z 19. júna 1980 bolo publikované ...

Dohovor nadobudol platnosť 1. mája 2006 v súlade s článkom 5 ods. 1 a pre Slovenskú republiku ...

K oznámeniu č. 474/2006 Z. z.

DOHOVOR

o pristúpení Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej ...

Vysoké zmluvné strany zmluvy o založení Európskeho spoločenstva

majúc na pamäti Akt o podmienkach pristúpenia Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej ...

pripomínajúc, že členstvom v Európskej únii sa nové členské štáty zaviazali pristúpiť k ...

dohodli sa takto:

HLAVA I
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Česká republika, Estónska republika, Cyperská republika, Lotyšská republika, Litovská republika, ...

a)

Dohovoru o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky otvorenému na podpis v Ríme 19. júna 1980 (ďalej ...

– dohovorom podpísaným v Luxemburgu 10. apríla 1984 (ďalej len „dohovor z roku 1984“) o pristúpení ...

– dohovorom podpísaným vo Funchale 18. mája 1992 (ďalej len „dohovor z roku 1992“) o pristúpení ...

– dohovorom podpísaným v Bruseli 29. novembra 1996 (ďalej len „dohovor z roku 1996“) o pristúpení ...

b)

prvým protokolom podpísaným 19. decembra 1988 (ďalej len „prvý protokol z roku 1988“) o výklade ...

c)

druhým protokolom podpísaným 19. decembra 1988 (ďalej len „druhý protokol z roku 1988“) prenášajúcim ...

HLAVA II
ÚPRAVY V PRVOM PROTOKOLE Z ROKU 1988

Článok 2

Do článku 2 písm. a) sa vkladajú tieto zarážky:

a)

medzi prvú a druhú zarážku:

„ - v Českej republike:

Nejvyšší soud České republiky

Nejvyšší správní soud“,

b)

medzi tretiu a štvrtú zarážku:

„ - v Estónsku:

Riigikohus“,

c)

medzi ôsmu a deviatu zarážku:

„ - na Cypre:

Ανώτατο Δικαδτήριο

- v Lotyšsku:

Augstakas Tiesas Senats

- v Litve:

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas“,

d)

medzi deviatu a desiatu zarážku:

„ - v Maďarsku:

Legfelsőbb Bíróság

- na Malte:

Qorti ta´ l-Appell“,

e)

medzi jedenástu a dvanástu zarážku:

„ - v Poľsku:

Sąd Najwyższy

Naczelny Sąd Administracyjny“,

f)

medzi dvanástu a trinástu zarážku:

„ - v Slovinsku:

Ustavno sodišče Republike Slovenije

Vrhovno sodišče Republike Slovenije

- na Slovensku:

Najvyšší súd Slovenskej republiky“.

HLAVA III
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 3

1.

Generálny tajomník Rady Európskej únie pošle overenú kópiu dohovoru z roku 1980, dohovoru z roku ...

2.

Znenie dohovoru z roku 1980, dohovoru z roku 1984, prvého protokolu z roku 1988, druhého protokolu ...

Článok 4

Tento dohovor ratifikujú signatárske štáty. Ratifikačné listiny sa uložia u generálneho tajomníka ...

Článok 5

1.

Tento dohovor nadobúda platnosť medzi štátmi, ktoré ho ratifikovali, v prvý deň tretieho mesiaca ...

2.

Tento dohovor následne nadobúda platnosť pre každý signatársky štát, ktorý ho následne ratifikuje, ...

Článok 6

Generálny tajomník Rady Európskej únie oznámi signatárskym štátom

a)

uloženie každej ratifikačnej listiny,

b)

dátumy nadobudnutia platnosti tohto dohovoru pre zmluvné štáty.

Článok 7

Tento dohovor vyhotovený v jednom origináli v anglickom, českom, dánskom, estónskom, vo fínskom, ...

V Luxemburgu dňa štrnásteho apríla dvetisícpäť.

SPOLOČNÉ VYHLÁSENIE VYSOKÝCH ZMLUVNÝCH STRÁN O STANOVENÝCH LEHOTÁCH NA RATIFIKÁCIU DOHOVORU ...

Vysoké zmluvné strany, ktoré sa zišli v rámci Rady na podpis Dohovoru o pristúpení Českej republiky, ...

VYHLÁSENIE ČLENSKÝCH ŠTÁTOV O ČASE PREDLOŽENIA NÁVRHU NARIADENIA O ROZHODNOM PRÁVE PRE ZMLUVNÉ ...

Členské štáty žiadajú Komisiu, aby predložila v čo najkratšom čase a najneskôr do konca roku ...

SPOLOČNÉ VYHLÁSENIE ČLENSKÝCH ŠTÁTOV O VÝMENE INFORMÁCIÍ

Vlády Belgického kráľovstva, Českej republiky, Dánskeho kráľovstva, Spolkovej republiky Nemecko, ...

pri podpise Dohovoru o pristúpení v roku 2005 k Dohovoru o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky ...

so želaním zabezpečiť čo najefektívnejšie a najjednotnejšie vykonávanie ustanovení vyššie ...

vyjadrujú svoju ochotu organizovať v spolupráci so Súdnym dvorom Európskych spoločenstiev výmenu ...

– postúpenie rozhodnutí, ktoré vyniesli súdy uvedené v článku 2 písm. a) prvého protokolu, ...

– klasifikáciu a používanie dokumentov rozhodnutí Súdneho dvora vrátane, ak je to potrebné, ...

– oznamovanie dokumentácie Súdnym dvorom príslušným vnútroštátnym orgánom zmluvných štátov ...

Poznámky

  • 1)  Ú. v. EÚ C 169/23 z 8. 7. 2005.
  • 2)  Ú. v. EÚ C 169/26 z 8. 7. 2005.
  • 3)  Ú. v. EÚ C 169/28 z 8. 7. 2005.
Načítavam znenie...
MENU
Hore