Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohovoru o vykonávaní zásad práva organizovať sa a kolektívne vyjednávať (č. 98) a Dohovoru o metódach určenia minimálnych miezd v poľnohospodárstve (č. 99) 470/1990 účinný od 14.11.1990

Platnosť od: 14.11.1990
Účinnosť od: 14.11.1990
Autor: Federálne ministerstvo zahraničných vecí
Oblasť: Medzinárodné zmluvy, dohody, dohovory, Kolektívne pracovno-právne vzťahy, Právo EÚ, Medzinárodné pracovné právo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohovoru o vykonávaní zásad práva organizovať sa a kolektívne vyjednávať (č. 98) a Dohovoru o metódach určenia minimálnych miezd v poľnohospodárstve (č. 99) 470/1990 účinný od 14.11.1990
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Oznámenie 470/1990 s účinnosťou od 14.11.1990
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Federálneho ministerstva zahraničných vecí

Federálne ministerstvo zahraničných vecí oznamuje, že 1. júla 1949 bol na 32. zasadaní generálnej ...

České preklady dohovorov sa vyhlasujú súčasne.*)

Dohovor č. 98

Dohovor

o vykonávaní zásad práva organizovať sa a kolektívne vyjednávať

Generálna konferencia Medzinárodnej organizácie práce, ktorú zvolala Správna rada Medzinárodného ...

rozhodnúc sa prijať niektoré návrhy týkajúce sa vykonávania zásad práva organizovať sa a kolektívne ...

rozhodnúc sa, že tieto návrhy budú mať formu medzinárodného Dohovoru,

prijíma 1. júla 1949 tento Dohovor, ktorý sa bude označovať ako Dohovor o práve organizovať sa ...

Článok 1

(1)

Pracovníci budú požívať primeranú ochranu proti všetkým prejavom diskriminácie smerujúcim ...

(2)

Taká ochrana sa najmä uplatní, pokiaľ ide o konania majúce za cieľ:

a)

viazať zamestnanie pracovníka na podmienku, že sa nestane členom odborovej organizácie alebo že ...

b)

prepustiť pracovníka alebo ho iným spôsobom poškodiť pre jeho členstvo v odboroch alebo pre jeho ...

Článok 2

(1)

Organizácie pracovníkov a zamestnávateľov požívajú pri ustanovovaní, činnosti alebo správe ...

(2)

Za zasahovanie podľa tohto článku sa pokladajú najmä opatrenia smerujúce k vytvoreniu organizácií ...

Článok 3

Tam, kde je to potrebné, zriadia sa orgány primerané vnútroštátnym podmienkam, aby sa zabezpečilo ...

Článok 4

Tam, kde je to potrebné, budú prijaté opatrenia primerané vnútroštátnym podmienkam pre povzbudenie ...

Článok 5

(1)

Da akej miery budú záruky vyplývajúce z tohto Dohovoru uplatnené v ozbrojených silách a v polícii, ...

(2)

Podľa zásad ustanovených v odseku 8 článku 19 ústavy Medzinárodnej organizácie práce, nemožno ...

Článok 6

Tento Dohovor sa nezaoberá postavením verejných zamestnancov pracujúcich v štátnej správe a nebude ...

Článok 7

Formálne ratifikácie tohto Dohovoru budú oznámené generálnemu riaditeľovi Medzinárodného úradu ...

Článok 8

(1)

Tento Dohovor zaväzuje iba členské štáty Medzinárodnej organizácie práce, ktorých ratifikáciu ...

(2)

Nadobudne účinnosť dvanásť mesiacov po tom, keď generálny riaditeľ zapíše ratifikácie dvoch ...

(3)

Pre každý ďalší členský štát tento Dohovor nadobudne účinnosť dvanásť mesiacov od dátumu, ...

Článok 9

(1)

Vyhlásenia zasielané generálnemu riaditeľovi Medzinárodného úradu práce podľa odseku 2 článku ...

a)

územia, ohľadne ktorých sa príslušný členský štát zaväzuje vykonávať ustanovenia Dohovoru ...

b)

územia, ohľadne ktorých sa zaväzuje vykonávať ustanovenia Dohovoru so zmenami a podrobnosti o ...

c)

územia, na ktorých nie je možné Dohovor vykonávať, a v týchto prípadoch dôvody, pre ktoré ...

d)

územia, ohľadne ktorých si vyhradzuje svoje rozhodnutia až do hlbšieho posúdenia situácie.

(2)

Záväzky uvedené pod písmenami a) a b) prvého odseku tohto článku sa budú považovať za neoddeliteľnú ...

(3)

Každý členský štát sa môže kedykoľvek novým vyhlásením úplne alebo sčasti vzdať výhrad ...

(4)

Každý členský štát môže v obdobiach, počas ktorých možno Dohovor vypovedať podľa ustanovenia ...

Článok 10

(1)

Vyhlásenia zaslané generálnemu riaditeľovi Medzinárodného úradu práce podľa odsekov 4 a 5 článku ...

(2)

Členský štát, členské štáty alebo príslušný medzinárodný orgán sa môžu neskorším vyhlásením ...

(3)

Členský štát, členské štáty alebo príslušný medzinárodný orgán môžu v obdobiach, počas ...

Článok 11

(1)

Každý členský štát, ktorý ratifikoval tento Dohovor, môže ho vypovedať po uplynutí desiatich ...

(2)

Každý členský štát, ktorý ratifikoval tento Dohovor a ktorý nepoužije právo ho vypovedať ...

Článok 12

(1)

Generálny riaditeľ Medzinárodného úradu práce oznámi všetkým členským štátom Medzinárodnej ...

(2)

Keď bude členským štátom Organizácie oznamovať zápis druhej ratifikácie, ktorá mu bola oznámená, ...

Článok 13

Generálny riaditeľ Medzinárodného úradu práce oznámi generálnemu tajomníkovi Spojených národov ...

Článok 14

Vždy, ak to bude považovať za potrebné, Správna rada Medzinárodného úradu práce predloží ...

Článok 15

(1)

Ak generálna konferencia prijme nový dohovor revidujúci úplne alebo čiastočne tento Dohovor a ...

a)

ratifikácia nového revidujúceho dohovoru členským štátom spôsobí ipso iure okamžitú výpoveď ...

b)

od doby, keď nový revidujúci dohovor nadobudne účinnosť, tento Dohovor prestane byť členským ...

(2)

Tento Dohovor zostane však v platnosti čo do formy a obsahu pre tie členské štáty, ktoré ho ratifikovali ...

Článok 16

Anglické a francúzske znenia tohto Dohovoru majú rovnakú platnosť.

Dohovor č. 99

Dohovor o metódach určenia minimálnych miezd v poľnohospodárstve

Generálna konferencia Medzinárodnej organizácie práce, ktorú zvolala správna rada Medzinárodného ...

rozhodnúc sa o prijatí niektorých návrhov týkajúcich sa metód určenia minimálnych miezd v poľnohospodárstve, ...

ustanoviac, že tieto návrhy budú mať formu medzinárodnej zmluvy,

prijíma 28. júna 1951 tento Dohovor, ktorý sa bude označovať ako Dohovor o metódach určenia minimálnych ...

Článok 1

1.

Každý členský štát Medzinárodnej organizácie práce, ktorý ratifikuje tento Dohovor, sa zaväzuje, ...

2.

Každý členský štát, ktorý ratifikuje tento Dohovor, môže po prerokovaní so zúčastnenými ...

3.

Príslušný orgán môže vyňať z vykonávania všetkých alebo jednotlivých ustanovení tohto Dohovoru ...

Článok 2

1.

Vnútroštátne zákonodarstvo, kolektívne zmluvy alebo rozhodcovské výroky môžu povoliť čiastočnú ...

2.

Pokiaľ toto čiastočné vyplácanie minimálnej mzdy v naturáliách je prípustné, budú prijaté ...

a)

také naturálie boli primerané osobnej potrebe a prospechu zamestnanca a jeho rodiny,

b)

hodnota týchto dávok bola spravodlivá a primeraná.

Článok 3

1.

Každý členský štát, ktorý ratifikuje tento Dohovor, môže slobodne určiť pri zachovaní podmienok, ...

2.

Skôr, ako sa o tom rozhodne, predbežne sa vypočujú zúčastnené najreprezentatívnejšie organizácie ...

3.

Príslušní zamestnávatelia a pracovníci sa zúčastnia na praktickom určení minimálnych miezd ...

4.

Určené minimálne mzdové sadzby budú pre zúčastnené zväzy zamestnávateľov a zamestnancov záväzné ...

5.

Príslušný orgán môže pripustiť podľa potreby jednotlivé výnimky z minimálnych mzdových sadzieb, ...

Článok 4

1.

Každý členský štát, ktorý ratifikuje tento Dohovor, prijme potrebné opatrenia, aby sa zabezpečilo, ...

2.

Každý pracovník, na ktorého sa vzťahujú minimálne mzdové sadzby a ktorý dostal nižšiu mzdu, ...

Článok 5

Každý členský štát, ktorý ratifikuje tento Dohovor, predloží každoročne Medzinárodnému ...

Článok 6

Formálne ratifikácie tohto Dohovoru budú oznámené generálnemu riaditeľovi Medzinárodného úradu ...

Článok 7

1.

Tento Dohovor zaväzuje iba členské štáty Medzinárodnej organizácie práce, ktorých ratifikáciu ...

2.

Nadobudne účinnosť dvanásť mesiacov po tom, keď generálny riaditeľ zapíše ratifikácie dvoch ...

3.

Pre každý ďalší členský štát tento Dohovor nadobudne účinnosť dvanásť mesiacov od dátumu, ...

Článok 8

1.

Vyhlásenia zasielané generálnemu riaditeľovi Medzinárodného úradu práce podľa odseku 2 článku ...

a)

územia, ohľadne ktorých sa príslušný členský štát zaväzuje vykonávať ustanovenia Dohovoru ...

b)

územia, ohľadne ktorých sa zaväzuje vykonávať ustanovenia Dohovoru so zmenami a podrobnosti o ...

c)

územia, na ktorých nemožno Dohovor vykonávať, a v týchto prípadoch dôvody, pre ktoré ho nemožno ...

d)

územia, ohľadne ktorých si vyhradzuje svoje rozhodnutie až po hlbšom posúdení situácie.

2.

Záväzky spomenuté pod písmenami a) a b) prvého odseku tohto článku sa budú považovať za neoddeliteľnú ...

3.

Každý členský štát sa môže kedykoľvek novým vyhlásením úplne alebo čiastočne vzdať výhrad ...

4.

Každý členský štát môže v obdobiach, počas ktorých možno Dohovor vypovedať podľa ustanovení ...

Článok 9

1.

Vyhlásenie zaslané generálnemu riaditeľovi Medzinárodného úradu práce podľa odsekov 4 a 5 článku ...

2.

Členský štát, členské štáty alebo príslušný medzinárodný orgán sa môžu neskorším vyhlásením ...

3.

Členský štát, členské štáty alebo príslušný medzinárodný orgán môžu v obdobiach, počas ...

Článok 10

1.

Každý členský štát, ktorý ratifikoval tento Dohovor, môže ho vypovedať po uplynutí desiatich ...

2.

Každý členský štát, ktorý ratifikoval tento Dohovor a ktorý nepoužije právo vypovedať ho ...

Článok 11

1.

Generálny riaditeľ Medzinárodného úradu práce oznámi všetkým členským štátom Medzinárodnej ...

2.

Keď bude členským štátom Organizácie oznamovať zápis druhej ratifikácie, ktorá mu bola oznámená, ...

Článok 12

Generálny riaditeľ Medzinárodného úradu práce oznámi generálnemu tajomníkovi Spojených národov ...

Článok 13

Vždy, ak to bude považovať za potrebné, správna rada Medzinárodného úradu práce predloží ...

Článok 14

1.

Ak generálna konferencia prijme nový dohovor revidujúci úplne alebo čiastočne tento Dohovor a ...

a)

ratifikácia nového revidujúceho dohovoru členským štátom spôsobí ipso iure okamžitú výpoveď ...

b)

od doby, keď nový revidujúci dohovor nadobudne účinnosť, tento Dohovor prestane byť členským ...

2.

Tento Dohovor však zostane v platnosti čo do formy a obsahu pre tie členské štáty, ktoré ho ratifikovali ...

Článok 15

Anglické a francúzske znenia tohto Dohovoru majú rovnakú platnosť.

Poznámky

  • *)  Tu sa uverejňujú slovenské preklady.
Načítavam znenie...
MENU
Hore