Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohovoru o diskriminácii (zamestnaní a povolaní) (č. 111) a Dohovoru o ochrane pracovníkov pred ionizujúcim žiarením (č. 115) 465/1990 účinný od 12.11.1990

Platnosť od: 12.11.1990
Účinnosť od: 12.11.1990
Autor: Federálne ministerstvo zahraničných vecí
Oblasť: Medzinárodné zmluvy, dohody, dohovory, Právo EÚ, Medzinárodné pracovné právo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Oznámenie 465/1990 s účinnosťou od 12.11.1990
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Federálneho ministerstva zahraničných vecí

Dohovor o diskriminácii (zamestnaní a povolaní), 1958

Federálne ministerstvo zahraničných vecí oznamuje, že 25. júna 1958 bol na 42. zasadaní generálnej ...

České preklady dohovorov sa vyhlasujú súčasne.*)

Dohovor č. 111

Generálna konferencia Medzinárodnej organizácie práce, ktorú zvolala Správna rada Medzinárodného ...

rozhodnúc sa prijať niektoré návrhy týkajúce sa diskriminácie v oblasti zamestnaní a povolaní, ...

ustanoviac, že tieto návrhy budú mať formu medzinárodného dohovoru,

majúc na zreteli, že Filadelfská deklarácia vyhlasuje, že všetky ľudské bytosti, bez ohľadu ...

majúc ďalej na zreteli, že diskriminácia zakladá porušenie práv vyhlásených vo Všeobecnej ...

prijíma 25. júna 1958 tento Dohovor, ktorý sa bude označovať ako Dohovor o diskriminácii (zamestnaní ...

Článok 1

1.

Na účely tohto Dohovoru výraz „diskriminácia“ zahŕňa:

a)

akékoľvek rozlišovanie, vylučovanie alebo dávanie prednosti založené na rase, farbe pleti, pohlaví, ...

b)

akékoľvek iné rozlišovanie, vylučovanie alebo dávanie prednosti, ktoré má za následok znemožnenie ...

2.

Akékoľvek rozlišovanie, vylučovanie alebo dávanie prednosti založené na kvalifikácii vyžadovanej ...

3.

Na účely tohto Dohovoru výrazy „zamestnanie“ a „povolanie“ zahŕňajú prístup k odbornému ...

Článok 2

Každý členský štát, pre ktorý je tento Dohovor v účinnosti, sa zaväzuje vyhlásiť a vykonávať ...

Článok 3

Každý členský štát, pre ktorý je tento Dohovor v účinnosti, sa zaväzuje metódami primeranými ...

a)

usilovať o spoluprácu s organizáciami zamestnávateľov a pracovníkov a s inými príslušnými ...

b)

vydávať zákony a podporovať výchovné programy spôsobilé zabezpečiť prijatie a uskutočňovanie ...

c)

zrušiť akékoľvek zákonodarné ustanovenia a zmeniť akékoľvek správne opatrenia alebo prax, ...

d)

uskutočňovať túto politiku, pokiaľ ide o zamestnanie podriadené priamej kontrole národných orgánov; ...

e)

zabezpečiť uskutočňovanie tejto politiky pri poradenstve pre voľbu povolania, odbornom výcviku ...

f)

v každoročných správach o vykonávaní Dohovoru uvádzať opatrenia, ktoré sa urobili v súlade ...

Článok 4

Akékoľvek opatrenia voči osobe, ktorá je oprávnene podozrivá, že sa zaoberá činnosťou škodlivou ...

Článok 5

1.

Osobitné ochranné a podporné opatrenia ustanovené v iných dohovoroch alebo odporúčaniach prijatých ...

2.

Každý členský štát môže po prerokovaní s reprezentatívnymi organizáciami zamestnávateľov ...

Článok 6

Každý členský štát, ktorý ratifikuje tento Dohovor, sa zaväzuje ho vykonávať v nemetropolitných ...

Článok 7

Formálne ratifikácie tohto Dohovoru budú oznámené generálnemu riaditeľovi Medzinárodného úradu ...

Článok 8

1.

Tento Dohovor zaväzuje len členské štáty Medzinárodnej organizácie práce, ktorých ratifikácie ...

2.

Nadobudne účinnosť dvanásť mesiacov po tom, keď generálny riaditeľ zapíše ratifikácie dvoch ...

3.

Pre každý ďalší členský štát tento Dohovor nadobudne účinnosť dvanásť mesiacov od dátumu, ...

Článok 9

1.

Každý členský štát, ktorý ratifikoval tento Dohovor, môže ho vypovedať po uplynutí desiatich ...

2.

Každý členský štát, ktorý ratifikoval tento Dohovor a ktorý nepoužije právo ho vypovedať ...

Článok 10

1.

Generálny riaditeľ Medzinárodného úradu práce oznámi všetkým členským štátom Medzinárodnej ...

2.

Keď bude členským štátom Organizácie oznamovať zápis druhej ratifikácie, ktorá mu bola oznámená, ...

Článok 11

Generálny riaditeľ Medzinárodného úradu práce oznámi generálnemu tajomníkovi Spojených národov ...

Článok 12

Vždy, ak to bude považovať za potrebné, Správna rada Medzinárodného úradu práce predloží ...

Článok 13

1.

Ak generálna konferencia prijme nový dohovor revidujúci úplne alebo čiastočne tento Dohovor a ...

a)

ratifikácia nového revidujúceho dohovoru členským štátom spôsobí ipso iure okamžitú výpoveď ...

b)

od doby, keď nový revidujúci dohovor nadobudne účinnosť, tento Dohovor prestane byť členským ...

2.

Tento Dohovor však zostane v platnosti čo do formy a obsahu pre tie členské štáty, ktoré ho ratifikovali ...

Článok 14

Anglické a francúzske znenia tohto Dohovoru majú rovnakú platnosť.

Dohovor č. 115

Dohovor o ochrane pracovníkov pred ionizujúcim žiarením

Generálna konferencia Medzinárodnej organizácie práce, ktorú zvolala správna rada Medzinárodného ...

rozhodnúc sa prijať niektoré návrhy týkajúce sa ochrany pracovníkov pred ionizujúcim žiarením, ...

ustanoviac, že tieto návrhy budú mať formu medzinárodného dohovoru,

prijíma 22. júna 1960 tento Dohovor, ktorý sa bude označovať ako Dohovor o ochrane pred žiarením, ...

I. Časť Všeobecné ustanovenia

Článok 1

Každý členský štát Medzinárodnej organizácie práce, ktorý ratifikuje tento Dohovor, sa zaväzuje ...

Článok 2

1.

Tento Dohovor sa vzťahuje na všetky činnosti, pri ktorých sú pracovníci vystavení ionizujúcemu ...

2.

Tento Dohovor sa nevzťahuje na rádioaktívne látky, či už uzavreté alebo otvorené, ani na prístroje ...

Článok 3

1.

Podľa znalostí dostupných v danej dobe sa podniknú všetky vhodné kroky na zabezpečenie účinnej ...

2.

Budú prijaté pravidlá a opatrenia potrebné na tento účel a sprístupnia sa údaje nevyhnutné ...

3.

Na zabezpečenie takej účinnej ochrany:

a)

Opatrenia na ochranu pracovníkov pred ionizujúcim žiarením prijaté po ratifikácii Dohovoru príslušným ...

b)

Príslušný členský štát pozmení, len čo to bude možné, opatrenia, ktoré prijal pred ratifikáciou ...

c)

Pri ratifikácii Dohovoru zašle príslušný členský štát generálnemu riaditeľovi Medzinárodného ...

d)

Po uplynutí troch rokov odo dňa, keď tento Dohovor nadobudne účinnosť, správna rada Medzinárodného ...

II. Časť Ochranné opatrenia

Článok 4

Činnosť spomenutá v článku 2 sa bude organizovať a vykonávať tak, aby bola zabezpečená ochrana ...

Článok 5

Vynaloží sa všetko úsilie na to, aby sa vystavovanie pracovníkov ionizujúcemu žiareniu obmedzilo ...

Článok 6

1.

Podľa časti I tohto Dohovoru budú pre rôzne kategórie pracovníkov ustanovené najvyššie prípustné ...

2.

Také najvyššie prípustné dávky a množstvá sa budú stále revidovať podľa súčasných znalostí. ...

Článok 7

1.

Primerané medzné hodnoty budú ustanovené podľa článku 6 pre osoby zamestnané prácou priamo ...

a)

ktoré dosiahli vek 18 rokov alebo sú staršie,

b)

ktoré nedosiahli vek 18 rokov.

2.

Žiadny pracovník mladší ako 16 rokov nebude zamestnaný prácou spojenou s ionizujúcim žiarením. ...

Článok 8

Podľa článku 6 budú ustanovené primerané medzné hodnoty pre pracovníkov, ktorí priamo nepracujú ...

Článok 9

1.

Bude sa používať vhodné výstražné znamenie na označenie nebezpečenstva ionizujúceho žiarenia. ...

2.

Všetci pracovníci zamestnaní prácou priamo so zdrojmi ionizujúceho žiarenia budú riadne poučení ...

Článok 10

Právne predpisy ustanovia podávanie správ, a to spôsobom nimi predpísaným, o práci, pri ktorej ...

Článok 11

Bude sa vykonávať vhodná kontrola pracovníkov a pracovísk, pri ktorej sa bude merať vystavenie ...

Článok 12

Všetci pracovníci zamestnaní prácou s ionizujúcim žiarením sa podrobia vhodnému lekárskemu ...

Článok 13

Jedným zo spôsobov spomenutých v článku 1 Dohovoru, ktorým sa bude Dohovor vykonávať, budú ...

a)

pracovník sa podrobí vhodnej lekárskej prehliadke;

b)

zamestnávateľ podá správu príslušnému úradu podľa jeho požiadaviek;

c)

osoby príslušné na ochranu pred žiarením preskúmajú podmienky, za ktorých pracovník vykonáva ...

d)

zamestnávateľ prijme na základe technického zistenia a lekárskeho odporúčania všetky nevyhnutné ...

Článok 14

Žiadny pracovník nebude zamestnaný prácou alebo pokračovať v práci, pri ktorej by mohol byť ...

Článok 15

Každý členský štát, ktorý ratifikuje tento Dohovor, sa zaväzuje zriadiť vhodné inšpekčné ...

III. Časť Záverečné ustanovenia

Článok 16

Formálne ratifikácie tohto Dohovoru budú oznámené generálnemu riaditeľovi Medzinárodného úradu ...

Článok 17

1.

Tento Dohovor zaväzuje iba členské štáty Medzinárodnej organizácie práce, ktorých ratifikáciu ...

2.

Nadobudne účinnosť dvanásť mesiacov po tom, keď generálny riaditeľ zapíše ratifikácie dvoch ...

3.

Pre každý ďalší členský štát tento Dohovor nadobudne účinnosť dvanásť mesiacov od dátumu, ...

Článok 18

1.

Každý členský štát, ktorý ratifikoval tento Dohovor, ho môže vypovedať po uplynutí piatich ...

2.

Každý členský štát, ktorý ratifikoval tento Dohovor a ktorý nepoužije právo ho vypovedať ...

Článok 19

1.

Generálny riaditeľ Medzinárodného úradu práce oznámi všetkým členským štátom Medzinárodnej ...

2.

Keď bude členským štátom Organizácie oznamovať zápis druhej ratifikácie, ktorá mu bola oznámená, ...

Článok 20

Generálny riaditeľ medzinárodného úradu práce oznámi generálnemu tajomníkovi Spojených národov ...

Článok 21

Vždy, ak to bude považovať za potrebné, správna rada Medzinárodného úradu práce predloží ...

Článok 22

1.

Ak generálna konferencia prijme nový dohovor revidujúci úplne alebo čiastočne tento Dohovor a ...

a)

ratifikácia nového revidujúceho dohovoru členským štátom spôsobí ipso iure okamžitú výpoveď ...

b)

odvtedy, čo nový revidujúci dohovor nadobudne účinnosť, tento Dohovor prestane byť členským ...

2.

Tento Dohovor však zostane v platnosti čo do formy a obsahu pre tie členské štáty, ktoré ho ratifikovali ...

Článok 23

Anglické a francúzske znenia tohto Dohovoru majú rovnakú platnosť.

Poznámky

  • *)  Tu sa uverejňujú slovenské preklady.
Načítavam znenie...
MENU
Hore