Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71261
Dôvodové správy: 2425
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
25.09.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Vietnamskej socialistickej republiky o odbornej príprave vietnamských občanov v stredných odborných učilištiach v Slovenskej republike 46/1996 účinný od 22.02.1996


Platnosť od: 22.02.1996
Účinnosť od: 22.02.1996
Autor: Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky
Oblasť: Medzinárodné zmluvy, dohody, dohovory

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST JUD DS EU PP ČL
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Vietnamskej socialistickej republiky o odbornej príprave vietnamských občanov v stredných odborných učilištiach v Slovenskej republike 46/1996 účinný od 22.02.1996
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Oznámenie 46/1996 s účinnosťou od 22.02.1996

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 27. januára 1994 bola v Bratislave ...

Dohoda nadobudla platnosť výmenou nót, t. j. 23. augusta 1995, na základe článku 22.

Prílohy

  DOHODAmedzi vládou Slovenskej republiky a vládou Vietnamskej socialistickej republiky o odbornej príprave vietnamských občanov v stredných odborných učilištiach v Slovenskej republike

  Vláda Slovenskej republiky (ďalej „slovenská strana“) a vláda Vietnamskej socialistickej republiky ...

  vychádzajúc z priateľských vzťahov medzi obidvoma krajinami a z obojstranného záujmu o rozšírenie ...

  dohodli sa takto:

  Článok 1

  Slovenská republika v rámci bezplatnej humanitnej pomoci Vietnamskej socialistickej republike zabezpečí ...

  Článok 2

  - v Slovenskej republike Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky,- vo Vietnamskej ...

  Orgánmi príslušnými na vykonávanie tejto dohody sú:

  Článok 3

  Na vykonávanie konkrétneho postupu tejto dohody Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej ...

  ČASŤ I
  VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

  Článok 4

  1.

  Vietnamská strana vyšle na odbornú prípravu do Slovenskej republiky vietnamských občanov vo veku ...

  2.

  Vietnamská strana uvedie u každého vietnamského žiaka vyslaného do Slovenskej republiky na odbornú ...

  3.

  Vietnamská strana zabezpečí, aby sa každý vietnamský žiak vyslaný do Slovenskej republiky na ...

  4.

  Slovenská strana vykoná vstupnú lekársku prehliadku vietnamských žiakov po ich príchode do Slovenskej ...

  Článok 5

  Na vietnamských žiakov, ktorí prichádzajú do Slovenskej republiky na základe tejto dohody, sa ...

  Článok 6

  1.

  Vietnamskí žiaci sú povinní počas svojho pobytu na území Slovenskej republiky dodržiavať všeobecne ...

  2.

  Ak porušia povinnosti podľa odseku 1, na návrh stredného odborného učilišťa alebo príslušného ...

  3.

  Týmto ustanovením nie je dotknuté právo príslušných orgánov Slovenskej republiky odobrať vietnamskému ...

  Článok 7

  Slovenská strana poskytne vietnamským žiakom počas ich odbornej prípravy na území Slovenskej ...

  Článok 8

  Právne pomery vietnamských žiakov vyslaných do Slovenskej republiky na odbornú prípravu sa riadia ...

  Článok 9

  Dovoz a vývoz tovaru pri cestách vietnamských žiakov do Slovenskej republiky a z nej na základe ...

  Článok 10

  Vietnamskí žiaci budú počas odbornej prípravy poistení vo svojej vlasti v súlade s predpismi ...

  Článok 11

  1.

  Pobyt vietnamského žiaka v Slovenskej republike sa na základe tejto dohody predčasne ukončí po ...

  a)

  poruší všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky vzťahujúce sa na pobyt alebo ...

  b)

  opakovane poruší povinnosti vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej ...

  c)

  pri vstupnej prehliadke sa zistilo, že jeho zdravotný stav nezodpovedá kritériám na posudzovanie ...

  d)

  v dôsledku ochorenia, príp. aj z iných vážnych dôvodov nebude schopný vykonávať odbornú prípravu ...

  e)

  vietnamská strana požiada o jeho predčasný návrat.

  2.

  V prípade tehotenstva vietnamskej žiačky Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej ...

  3.

  Vietnamská strana zabezpečí kvalifikovaný sprievod vietnamského žiaka, ktorého pobyt v Slovenskej ...

  Článok 12

  1.

  Slovenská strana uhradí všetky náklady spojené s odbornou prípravou vietnamských žiakov v Slovenskej ...

  2.

  Slovenská strana uhradí náklady spojené s prepravou vietnamského žiaka v prípade, že jeho predčasný ...

  Článok 13

  V prípade úmrtia vietnamského žiaka počas jeho pobytu v Slovenskej republike slovenská strana ...

  Článok 14

  Slovenská strana bude vykonávať platby podľa tejto dohody v súlade s devízovými predpismi Slovenskej ...

  ČASŤ II
  ODBORNÁ PRÍPRAVA VIETNAMSKÝCH ŽIAKOV

  Článok 15

  Odborná príprava vietnamských žiakov bude prebiehať v Slovenskej republike v trojročných učebných ...

  a)

  intenzívna jazyková príprava slovenského jazyka v priebehu prvých šiestich mesiacov po príchode ...

  b)

  odborná príprava, ktorej dĺžka bude závisieť od charakteru učebného odboru, v ktorom sa vietnamskí ...

  Článok 16

  Slovenská strana poskytne vietnamským žiakom po ich príchode do Slovenskej republiky bezplatne jednorazové ...

  Článok 17

  1.

  Slovenská strana zabezpečí vietnamským žiakom po ich príchode do Slovenskej republiky intenzívnu ...

  2.

  Počas jazykovej prípravy poskytne slovenská strana vietnamským žiakom bezplatné ubytovanie a stravovanie ...

  Článok 18

  1.

  Odborná príprava vietnamských žiakov sa bude vykonávať v stredných odborných učilištiach v ...

  2.

  Počas odbornej prípravy poskytne slovenská strana vietnamským žiakom

  a)

  štipendium vo výške 1 000 Sk mesačne namiesto mesačnej odmeny poskytovanej slovenským žiakom ...

  b)

  v prípade, že vykonávajú v súlade s učebnými plánmi a osnovami v rámci odborného výcviku ...

  c)

  ubytovanie a stravovanie bezplatne,

  d)

  na bezplatné používanie pracovný odev, osobné ochranné pracovné prostriedky a náradie podľa ...

  e)

  bezplatne učebné pomôcky na jazykovú a odbornú prípravu,

  f)

  náhradu škody, ktorá vznikla pri odbornej príprave alebo v priamej súvislosti s ňou, podľa príslušných ...

  g)

  prázdniny v Slovenskej republike ako slovenským žiakom.

  3.

  V deň štátneho sviatku Vietnamskej socialistickej republiky, 2. septembra, ako aj počas dvoch dní ...

  4.

  Odborná príprava vietnamských žiakov v trojročných učebných odboroch sa ukončí záverečnou ...

  Článok 19

  1.

  Odborná príprava vietnamských žiakov v Slovenskej republike bude prebiehať v skupinách.

  2.

  Vietnamská strana vyšle s každou skupinou jedného vedúceho, ktorý bude ovládať slovenský jazyk. ...

  ČASŤ III
  ODBORNÁ PRÍPRAVA VIETNAMSKÝCH ŽIAKOV NA ZÁKLADE OBCHODNÝCH KONTRAKTOV

  Článok 20

  Prijať ďalších vietnamských žiakov na odbornú prípravu nad počet uvedený v článku 1 tejto ...

  Článok 21

  1.

  Ustanovenia tejto dohody upravujúce otázky odbornej prípravy vietnamských žiakov na základe humanitnej ...

  2.

  Všetky náklady spojené s pobytom a odbornou prípravou vietnamských žiakov prijatých na odbornú ...

  ČASŤ IV
  ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

  Článok 22

  Za vládu
  Slovenskej republiky:

  1.

  Táto dohoda podlieha schváleniu podľa všeobecne záväzných právnych predpisov každej zmluvnej ...

  2.

  Táto dohoda sa uzaviera na dobu desiatich rokov. Každá zo zmluvných strán ju môže vypovedať ...

  3.

  Táto dohoda môže byť zmenená alebo doplnená so súhlasom oboch zmluvných strán. Návrh zmien ...

  Dané v Bratislave 27. januára 1994 v dvoch vyhotoveniach, každé v slovenskom jazyku a vo vietnamskom ...

  Oľga Keltošová v. r.

  Za vládu

  Vietnamskej socialistickej republiky:

  Tran Chi Dao v. r.

  Prevziať prílohu - Osobný list - vzor

  Kritériá na posudzovanie zdravotnej spôsobilosti vietnamských občanov, ktorí majú byť prijatí ...

  1.

  Požiadavky na zdravotný stav:– dobrý telesný vývoj (výška, váha), dobrý stav výživy a svalstva ...

  2.

  Kontraindikácie (ochorenia, pre ktoré nemožno vietnamských občanov vyslať do Slovenskej republiky):– ...

  3.

  Požadované vyšetrenia:
  Pozri priloženú schému (príloha č. 3).

  Prevziať prílohu - Lekárske vyšetrenie - vzor

  Prevziať prílohu - Formulár potvrdenia o zdravotnom stave - Vzor

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore