Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 14. decembra 2005 č. MF/22933/2005-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek individuálnej účtovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre zdravotné poisťovne v znení neskorších predpisov 457/2010 účinný od 09.12.2010

Platnosť od: 09.12.2010
Účinnosť od: 09.12.2010
Autor: Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Oblasť: Účtovníctvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 14. decembra 2005 č. MF/22933/2005-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek individuálnej účtovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre zdravotné poisťovne v znení neskorších predpisov 457/2010 účinný od 09.12.2010
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Oznámenie 457/2010 s účinnosťou od 09.12.2010
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve ...

opatrenie z 26. novembra 2010 č. MF/25054/2010-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva ...

Týmto opatrením sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 14. decembra ...

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2011.

Opatrenie je uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 11/2010 a možno doň nazrieť na Ministerstve ...

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 26. novembra 2010 č. MF/25054/2010-74, ktorým ...

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve ...

„4. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/49/ES z 18. júna 2009, ktorou sa menia a dopĺňajú ...

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 14. decembra 2005 č. MF/22933/ 2005-74, ktorým ...

 1. V § 3 sa slová „právne akty Európskych spoločenstiev a“ nahrádzajú slovami „právne ...

2. V prílohe č. 3 časti V. písm. e) sa na konci pripájajú tieto slová: „ktorými sú tieto ...

   1. právnické osoby, ktoré sú vo vzťahu k účtovnej jednotke dcérskou účtovnou jednotkou ...

   2. právnické osoby, ktoré majú podstatný vplyv v účtovnej jednotke alebo má v nich podstatný ...

   3. fyzické osoby, prostredníctvom ktorých má iná osoba v účtovnej jednotke podstatný vplyv, ...

4. zamestnanci zodpovední za riadenie a kontrolu činnosti účtovnej jednotky a ich blízke osoby2a) ...

   5. právnické osoby, v ktorých fyzické osoby uvedené v treťom a štvrtom bode majú podstatný ...

   6. osoby, ktoré majú v účtovnej jednotke a súčasne v inej účtovnej jednotke prostredníctvom ...

 7. osoby, ktoré poskytli účtovnej jednotke úver, a z tohto dôvodu sú schopné ovplyvniť ekonomické ...

   8. osoby, s ktorými účtovná jednotka realizuje taký objem obchodov, že je od týchto osôb ...

 3. V prílohe č. 3 časti V. písm. j) sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto ...

   1. nákupy alebo predaje tovaru, nehnuteľností a iného majetku,

   2. poskytovanie alebo prijímanie služieb,

   3. finančný prenájom,

   4. prevody výskumu a vývoja, prevody podľa licenčných zmlúv,

   5. prevody podľa finančných dohôd vrátane úverov a vkladov do vlastného imania,

   6. vysporiadanie záväzkov v mene účtovnej jednotky alebo účtovnou jednotkou v mene blízkej ...

 4. V prílohe č. 3 časti VIII. sa vypúšťa písmeno q).

  Doterajšie písmená r) až zc) sa označujú ako písmená q) až zb).

 5. V prílohe č. 3 časti VIII. písm. w) bode 1c. sa na konci pripájajú tieto slová: „v súhrne ...

 6. V prílohe č. 3 časti XI. uvádzacia veta znie: „Poznámky účtovnej jednotky, ktorou je Všeobecná ...

 7. V prílohe č. 4 sa slová „právnych aktov Európskych spoločenstiev a“ nahrádzajú slovami ...

 8. Príloha č. 4 sa dopĺňa štvrtým bodom, ktorý znie:

Čl. II

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2011.

Ivan Mikloš, v. r.

podpredseda vlády a minister financií

Načítavam znenie...
MENU
Hore