Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohovoru o rovnakom odmeňovaní pracujúcich mužov a žien za prácu rovnakej hodnoty (č. 100) 450/1990 účinný od 29.10.1990

Platnosť od: 29.10.1990
Účinnosť od: 29.10.1990
Autor: Federálne ministerstvo zahraničných vecí
Oblasť: Medzinárodné zmluvy, dohody, dohovory, Právo EÚ, Medzinárodné pracovné právo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohovoru o rovnakom odmeňovaní pracujúcich mužov a žien za prácu rovnakej hodnoty (č. 100) 450/1990 účinný od 29.10.1990
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Oznámenie 450/1990 s účinnosťou od 29.10.1990
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Federálneho ministerstva zahraničných vecí

Dohovor o rovnakom odmeňovaní pracujúcich mužov a žien za prácu rovnakej hodnoty

Federálne ministerstvo zahraničných vecí oznamuje, že 29. júna 1951 bol na 34. zasadaní generálnej ...

Český preklad Dohovoru sa vyhlasuje zároveň.1)

Dohovor č. 100

Generálna konferencia Medzinárodnej organizácie práce, ktorú zvolala správna rada Medzinárodného ...

rozhodnúc sa prijať niektoré návrhy týkajúce sa zásady rovnakého odmeňovania pracujúcich mužov ...

ustanovujúc, že tieto budú mať formu medzinárodného dohovoru, prijíma 29. októbra 1951 tento ...

Článok 1

Na účely tohto Dohovoru

a)

pojem „odmena“ zahŕňa riadnu, základnú alebo minimálnu mzdu alebo plat a akékoľvek vedľajšie ...

b)

pojem „rovnaké odmeňovanie pre pracujúcich mužov a ženy za prácu rovnakej hodnoty“ sa vzťahuje ...

Článok 2

1.

Každý štát bude prostriedkami zodpovedajúcimi metódam používaným pre určenie taríf odmien ...

2.

Táto zásada sa môže vykonávať

a)

vnútroštátnym zákonodarstvom;

b)

zákonne zavedenými alebo uznávanými metódami určenia miezd;

c)

kolektívnymi zmluvami medzi zamestnávateľmi a pracovníkmi;

d)

kombináciou týchto rôznych prostriedkov.

Článok 3

1.

Kde taký postup bude uľahčovať vykonávanie ustanovení tohto Dohovoru, budú prijaté opatrenia ...

2.

Metódy, ktoré sa majú používať pri tomto hodnotení, majú určiť úrady zodpovedné za určenie ...

3.

Rozdielne odmeňovania pracovníkov, ktoré zodpovedajú bez ohľadu na pohlavie rozdielom určeným ...

Článok 4

Každý členský štát bude vhodným spôsobom spolupracovať so zúčastnenými organizáciami zamestnávateľov ...

Článok 5

Formálne ratifikácie tohto Dohovoru budú oznámené generálnemu riaditeľovi Medzinárodného úradu ...

Článok 6

1.

Tento Dohovor zaväzuje len členské štáty Medzinárodnej organizácie práce, ktorých ratifikáciu ...

2.

Nadobudne účinnosť dvanásť mesiacov po tom, keď generálny riaditeľ zapíše ratifikácie dvoch ...

3.

Pre každý ďalší členský štát nadobudne tento Dohovor účinnosť dvanásť mesiacov od dátumu, ...

Článok 7

1.

Vyhlásenia zasielané generálnemu riaditeľovi Medzinárodného úradu práce podľa odseku 2 článku ...

a)

o územiach, ohľadne ktorých sa príslušný členský štát zaväzuje vykonávať ustanovenia Dohovoru ...

b)

o územiach, ohľadne ktorých sa zaväzuje vykonávať ustanovenia Dohovoru so zmenami a podrobnosťami ...

c)

o územiach, na ktorých nemožno Dohovor vykonávať, a v týchto prípadoch dôvody, pre ktoré ho ...

d)

o územiach, ohľadne ktorých si vyhradzuje svoje rozhodnutia až do hlbšieho posúdenia situácie. ...

2.

Záväzky spomenuté pod písmenami a) a b) prvého odseku tohto článku budú považované za neoddeliteľnú ...

3.

Každý členský štát sa môže kedykoľvek novým vyhlásením úplne alebo čiastočne vzdať výhrad ...

4.

Každý členský štát môže v obdobiach, počas ktorých možno Dohovor vypovedať podľa ustanovení ...

Článok 8

1.

Vyhlásenia zaslané generálnemu riaditeľovi Medzinárodného úradu práce podľa odsekov 4 a 5 článku ...

2.

Členský štát, členské štáty alebo príslušný medzinárodný orgán sa môžu neskorším vyhlásením ...

3.

Členský štát, členské štáty alebo príslušný medzinárodný orgán môžu v obdobiach, počas ...

Článok 9

1.

Každý členský štát, ktorý ratifikoval tento Dohovor, môže ho vypovedať po uplynutí desiatich ...

2.

Každý členský štát, ktorý ratifikoval tento Dohovor a ktorý nepoužije právo ho vypovedať ...

Článok 10

1.

Generálny riaditeľ Medzinárodného úradu práce oznámi všetkým členským štátom Medzinárodnej ...

2.

Keď bude členským štátom Organizácie oznamovať zápis druhej ratifikácie, ktorá mu bola oznámená, ...

Článok 11

Generálny riaditeľ Medzinárodného úradu práce oznámi generálnemu tajomníkovi Spojených národov ...

Článok 12

Vždy, ak to bude považovať za potrebné, správna rada Medzinárodneho úradu práce predloží generálnej ...

Článok 13

1.

Ak generálna konferencia prijme nový dohovor revidujúci úplne alebo čiastočne tento Dohovor a ...

a)

ratifikácia nového revidujúceho dohovoru členským štátom spôsobí ipso iure okamžitú výpoveď ...

b)

od doby, keď nový revidujúci dohovor nadobudne účinnosť, tento Dohovor prestane byť členským ...

2.

Tento Dohovor však zostane v platnosti čo do formy a obsahu pre tie členské štáty, ktoré ho ratifikovali ...

Článok 14

Anglické a francúzske znenia tohto Dohovoru majú rovnakú platnosť.

Poznámky

  • 1)  Tu sa uverejňuje slovenský preklad.
Načítavam znenie...
MENU
Hore