Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Francúzskej republiky o výmenách mladých odborných pracovníkov 45/2007 účinný od 25.01.2007

Platnosť od: 25.01.2007
Účinnosť od: 25.01.2007
Autor: Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky
Oblasť: Medzinárodné zmluvy, dohody, dohovory, Pracovno-právne vzťahy, Medzinárodné pracovné právo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Francúzskej republiky o výmenách mladých odborných pracovníkov 45/2007 účinný od 25.01.2007
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Oznámenie 45/2007 s účinnosťou od 25.01.2007
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 31. marca 2005 bola v Paríži ...

Dohoda nadobudne platnosť 1. februára 2007 v súlade s článkom 11 ods. 2.

Prílohy

  K oznámeniu č. 45/2007 Z. z.

  DOHODA medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Francúzskej republiky o výmenách mladých odborných pracovníkov

  Vláda Francúzskej republiky a vláda Slovenskej republiky (ďalej len „zmluvné strany“),uznávajúce, ...

  Článok 1

  1.

  Ustanovenia tejto dohody sa vzťahujú na slovenských štátnych občanov a francúzskych štátnych ...

  2.

  Títo štátni občania (ďalej len „mladí odborní pracovníci“) sú oprávnení zamestnať sa ...

  Článok 2

  Mladí odborní pracovníci musia mať najmenej 18 rokov veku a neprekročia 35 rokov veku, musia mať ...

  Článok 3

  1.

  Čas povoleného zamestnania môže byť tri až dvanásť mesiacov a prípadne sa môže predĺžiť ...

  2.

  Mladí odborní pracovníci nemôžu bez predchádzajúceho povolenia vydaného príslušnými orgánmi ...

  3.

  Mladí odborní pracovníci môžu pokračovať vo svojom pobyte na území prijímajúceho štátu ...

  Článok 4

  1.

  Počet francúzskych a slovenských mladých odborných pracovníkov, ktorí môžu byť prijatí na ...

  2.

  Mladí odborní pracovníci, ktorí sa už zdržiavajú na území štátu druhej zmluvnej strany na ...

  3.

  Ustanovený počet sa uplatňuje bez ohľadu na čas, na ktorý sa povolenia vydali, a na čas, na ktorý ...

  4.

  Ak sa počet mladých odborných pracovníkov jedného zo štátov zmluvných strán stanovený v odseku ...

  5.

  Počet mladých odborných pracovníkov zamestnaných na základe tejto dohody sa v prvom roku počíta ...

  6.

  Prípadná zmena stanoveného počtu uvedeného v odseku 1 tohto článku sa môže dohodnúť výmenou ...

  Článok 5

  1.

  Na mladých odborných pracovníkov sa vzťahuje zásada rovnakého zaobchádzania ako na zamestnancov ...

  2.

  V oblasti sociálneho zabezpečenia sa na mladých odborných pracovníkov vzťahujú ustanovenia vnútroštátnych ...

  3.

  Na mladých odborných pracovníkov sa vzťahujú ustanovenia bilaterálnych zmlúv v daňovej oblasti ...

  Článok 6

  Rodinní príslušníci (manžel/ka a deti) mladých odborných pracovníkov sa nemôžu odvolávať ...

  Článok 7

  1.

  Orgány zmluvných strán zodpovedné za túto dohodu sú:– za slovenskú stranu: Ministerstvo práce, ...

  – za francúzsku stranu: Ministerstvo zamestnanosti, práce a sociálnej kohézie.

  2.

  Mladí odborní pracovníci, ktorí chcú využiť ustanovenia tejto dohody, musia si podať žiadosť ...

  – za francúzsku stranu: Úrad medzinárodných migrácií.

  3.

  Mladí odborní pracovníci musia vo svojej žiadosti presne uviesť všetky potrebné údaje o dokladoch ...

  4.

  Jeden alebo druhý poverený orgán preskúma túto žiadosť a ak sú splnené podmienky ustanovené ...

  5.

  Poverené orgány obidvoch štátov vykonajú všetko v záujme toho, aby zabezpečili preskúmanie ...

  6.

  Aby sa uľahčilo hľadanie zamestnania mladým odborným pracovníkom predkladajúcim svoje žiadosti ...

  Článok 8

  1.

  Orgány zmluvných strán uvedené v článku 7 ods. 1 tejto dohody vyvinú na jednej strane všetko ...

  2.

  Povolenie na zamestnanie sa udeľuje na dohodnutý čas zamestnania ihneď po splnení podmienok dohody ...

  Článok 9

  Praktické možnosti spolupráce medzi poverenými orgánmi uvedenými v článku 7 ods. 2 budú predmetom ...

  Článok 10

  Zmiešaná komisia zložená z orgánov zmluvných strán a poverených orgánov uvedených v článku ...

  Článok 11

  1.

  Každá zo zmluvných strán oznámi diplomatickou cestou splnenie podmienok ustanovených jej vnútroštátnymi ...

  2.

  Táto dohoda nadobudne platnosť prvým dňom druhého mesiaca nasledujúceho po dni doručenia poslednej ...

  3.

  Dohoda sa uzatvára na obdobie jedného roka a bude sa predlžovať vždy o jeden rok, ak ju žiadna ...

  4.

  V prípade nepredĺženia tejto dohody však povolenia schválené na jej základe zostávajú v platnosti.Dané ...

Načítavam znenie...
MENU
Hore