Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohovoru o každoročnej platenej dovolenke (č. 52) 442/1990 účinný od 29.10.1990

Platnosť od: 29.10.1990
Účinnosť od: 29.10.1990
Autor: Federálne ministerstvo zahraničných vecí
Oblasť: Medzinárodné zmluvy, dohody, dohovory, Právo EÚ, Medzinárodné pracovné právo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohovoru o každoročnej platenej dovolenke (č. 52) 442/1990 účinný od 29.10.1990
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Oznámenie 442/1990 s účinnosťou od 29.10.1990
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Federálneho ministerstva zahraničných vecí

Dohovor o každoročnej platenej dovolenke

Federálne ministerstvo zahraničných vecí oznamuje, že 24. júna 1936 bol na 20. zasadaní generálnej ...

Český preklad Dohovoru sa vyhlasuje súčasne.1)

Dohovor č. 52

Generálna konferencia Medzinárodnej organizácie práce, ktorú zvolala správna rada Medzinárodného ...

rozhodnúc sa prijať niektoré návrhy týkajúce sa každoročnej platenej dovolenky, ktoré sú druhým ...

ustanovujúc, že tieto návrhy budú mať formu medzinárodného dohovoru,

prijíma 24. júnom 1936 tento Dohovor, ktorý bude označovaný ako Dohovor o každoročnej platenej ...

Článok 1

1.

Tento Dohovor sa vzťahuje na všetky osoby zamestnané v týchto podnikoch a závodoch, či už verejných ...

a)

v podnikoch, v ktorých sú výrobky vyrábané, upravované, čistené, opravované, zdobené, dokončované, ...

b)

v podnikoch venujúcich sa výlučne alebo hlavne prácam na stavbe, prestavbe, údržbe, oprave, úprave ...

c)

v podnikoch pre dopravu osôb alebo tovaru po cestách alebo železniciach, po vnútrozemských vodách ...

d)

v baniach, lomoch a v iných podnikoch pre ťažbu nerastov zo zeme;

e)

v obchodných závodoch včítane pôšt a telekomunikačných služieb;

f)

v závodoch a správnych službách, v ktorých sa zamestnanci zaoberajú predovšetkým kancelárskou ...

g)

v tlačových podnikoch;

h)

v ústavoch, ktorých účelom je opatrovanie a nemocničné ošetrovanie chorých, neduživých, nemajetných ...

i)

v hoteloch, hostincoch, penziónoch, kluboch, kaviarňach a iných zariadeniach verejného stravovania; ...

j)

v divadlách a zábavných podnikoch;

k)

v závodoch majúcich súčasne povahu obchodnú i priemyselnú, ktoré však nezodpovedajú plne žiadnej ...

2.

Príslušný úrad v každej krajine po prerokovaní s hlavnými zúčastnenými organizáciami zamestnávateľov ...

3.

Príslušný úrad v každej krajine môže z pôsobnosti tohto Dohovoru vyňať:

a)

osoby zamestnané v podnikoch alebo závodoch, v ktorých sú zamestnaní len členovia zamestnávateľovej ...

b)

osoby zamestnané vo verejných úradoch, ktorých služobné podmienky ich oprávňujú na každoročnú ...

Článok 2

1.

Každá osoba, na ktorú sa vzťahuje tento Dohovor, má po jednom roku nepretržitej služby nárok ...

2.

Osoby mladšie ako šestnásť rokov včítane učňov majú po jednom roku nepretržitej služby nárok ...

3.

Do každoročnej platenej dovolenky sa nezapočítavajú:

a)

sviatky verejne uznané a sviatky podľa miestnej obyčaje;

b)

prerušenie práce pre chorobu.

4.

Vnútroštátne zákonodarstvo môže výnimočne povoliť rozdelenie každoročnej platenej dovolenky, ...

5.

Výmera každoročnej platenej dovolenky sa má zvyšovať s dĺžkou služby za podmienok určených ...

Článok 3

Každá osoba, ktorá si vyberá dovolenku podľa článku 2 tohto Dohovoru, musí dostať po celú ...

a)

buď obvyklú odmenu, ktorá sa určuje spôsobom, ktorý ustanovuje vnútroštátne zákonodarstvo, ...

b)

alebo odmenu určenú kolektívnou zmluvou.

Článok 4

Každá dohoda o vzdaní sa práva na každoročnú platenú dovolenku alebo o zrieknutí sa takej dovolenky ...

Článok 5

Vnútroštátne zákonodarstvo môže ustanoviť, že každá osoba, ktorá sa v priebehu každoročnej ...

Článok 6

Každá osoba, prepustená z dôvodu pripočítateľného zamestnávateľovi pred vyčerpaním dovolenky, ...

Článok 7

Aby sa uľahčilo účinné vykonávanie tohto Dohovoru, musí každý zamestnávateľ viesť záznam ...

a)

deň, keď k nemu vstúpili do služby osoby, ktoré zamestnáva, a dĺžku každoročnej platenej dovolenky, ...

b)

dni, keď si každá osoba vyberá každoročnú platenú dovolenku;

c)

odmenu, ktorú každá osoba dostala za dobu svojej každoročnej platenej dovolenky.

Článok 8

Každý členský štát, ktorý ratifikuje tento Dohovor, zriadi sústavu sankcií, aby zabezpečil ...

Článok 9

Nič v tomto Dohovoru sa nedotýka žiadneho zákona, žiadneho rozsudku, žiadnej zvyklosti ani žiadnej ...

Článok 10

Formálne ratifikácie tohto Dohovoru budú oznámené generálnemu riaditeľovi Medzinárodného úradu ...

Článok 11

1.

Tento Dohovor zaväzuje len členské štáty Medzinárodnej organizácie práce, ktorých ratifikáciu ...

2.

Nadobudne účinnosť dvanásť mesiacov po tom, keď generálny riaditeľ zapíše ratifikácie dvoch ...

3.

Pre každý ďalší členský štát tento Dohovor nadobudne účinnosť dvanásť mesiacov od dátumu, ...

Článok 12

Len čo budú zapísané ratifikácie dvoch členských štátov Medzinárodnej organizácie práce, ...

Článok 13

1.

Každý členský štát, ktorý ratifikoval tento Dohovor, môže ho vypovedať po uplynutí desiatich ...

2.

Každý členský štát, ktorý ratifikoval tento Dohovor a ktorý nepoužije právo ho vypovedať ...

Článok 14

Vždy, ak to bude považovať za nevyhnutné, správna rada Medzinárodného úradu práce predloží ...

Článok 15

1.

Ak prijme generálna konferencia nový dohovor revidujúci úplne alebo čiastočne tento Dohovor a ...

a)

ratifikácia nového revidujúceho dohovoru členským štátom spôsobí ipso iure okamžitú výpoveď ...

b)

od doby, keď nový revidujúci dohovor nadobudne účinnosť, tento Dohovor prestane byť členským ...

2.

Tento Dohovor však zostane v platnosti čo do formy a obsahu pre tie členské štáty, ktoré ho ...

Článok 16

Anglické a francúzske znenia tohto Dohovoru majú rovnakú platnosť.

Poznámky

  • 1)  Tu sa uverejňuje slovenský preklad.
Načítavam znenie...
MENU
Hore