Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Tuniskej republiky o leteckých dopravných službách 44/2007 účinný od 24.01.2007

Platnosť od: 24.01.2007
Účinnosť od: 24.01.2007
Autor: Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky
Oblasť: Medzinárodné zmluvy, dohody, dohovory, Vzdušná doprava

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Tuniskej republiky o leteckých dopravných službách 44/2007 účinný od 24.01.2007
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Oznámenie 44/2007 s účinnosťou od 24.01.2007
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 26. novembra 2002 bola v Tunise ...

Dohoda nadobudla platnosť 18. decembra 2006 v súlade s článkom 22.

Prílohy

  K oznámeniu č. 44/2007 Z. z.

  DOHODA medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Tuniskej republiky o leteckých dopravných službách

  Vláda Slovenskej republiky a vláda Tuniskej republiky (ďalej len „zmluvné strany“)

  ako zmluvné strany Dohovoru o medzinárodnej organizácii civilného letectva otvoreného na podpis ...

  uvedomujúc si význam leteckej dopravy pre nadväzovanie a zachovanie priateľstva, porozumenie a spoluprácu ...

  so želaním prispieť k rozvoju medzinárodného civilného letectva,

  želajúc si uzavrieť dohodu na účely zriadenia a prevádzkovania leteckých dopravných služieb ...

  dohodli sa takto:

  Článok 1 - Pojmy

  Na účely tejto dohody, ak v texte nie je uvedené inak,

  1.

  pojem „vládne orgány civilného letectva“ znamená v prípade Slovenskej republiky Ministerstvo ...

  2.

  pojem „dohodnuté služby“ znamená pravidelné medzinárodné letecké dopravné služby na trasách ...

  3.

  pojem „určené trasy“ znamená trasy určené v prílohe tejto dohody,

  4.

  pojem „dohoda“ znamená túto dohodu, jej prílohu a všetky zmeny dohody alebo prílohy,

  5.

  pojmy „letecká dopravná služba“, „medzinárodná letecká dopravná služba“, „letecká ...

  6.

  pojem „obvyklé vybavenie“ znamená položky určené na použitie na palube lietadla počas letu ...

  7.

  pojem „Dohovor“ znamená Dohovor o medzinárodnom civilnom letectve otvorený na podpis v Chicagu ...

  8.

  pojem „určená letecká spoločnosť“ znamená leteckú spoločnosť alebo spoločnosti určené ...

  9.

  pojem „náhradné dielce“ znamená súčiastky určené na opravu alebo výmenu na montáž do lietadla ...

  10.

  pojem „tarifa“ znamená ceny účtované za prepravu cestujúcich, batožiny a nákladu a podmienky, ...

  11.

  pojem „územie“ vo vzťahu k štátu má význam, aký je uvedený v článku 2 Dohovoru,

  12.

  pojem „kapacita“ vo vzťahu k dohodnutým službám znamená kapacitu lietadla používaného na ...

  Článok 2 - Udelenie práv

  1.

  Každá zmluvná strana udelí druhej zmluvnej strane práva určené v tejto dohode, ktoré umožnia ...

  2.

  Určená letecká spoločnosť štátu každej zmluvnej strany má podľa ustanovení tejto dohody tieto ...

  a)

  právo prelietať bez pristátia ponad územie štátu druhej zmluvnej strany,

  b)

  právo pristávať na území štátu druhej zmluvnej strany na účely, ktoré nie sú spojené s leteckou ...

  c)

  právo pristávať na území štátu druhej zmluvnej strany pri poskytovaní dohodnutých služieb ...

  3.

  Letecké spoločnosti štátu každej zmluvnej strany, ktoré neboli určené podľa článku 3 (Určenie ...

  4.

  Ustanovenia odseku 2 neoprávňujú určenú leteckú spoločnosť štátu jednej zmluvnej strany nakladať ...

  Článok 3 - Určenie leteckej spoločnosti a prevádzkové povolenie

  1.

  Každá zmluvná strana má právo určiť písomne diplomatickou cestou druhej zmluvnej strane leteckú ...

  2.

  Na základe prevádzkového povolenia vydaného vládnymi orgánmi civilného letectva druhej zmluvnej ...

  a)

  zmluvná strana, ktorej boli práva udelené, určila leteckú spoločnosť pre určenú trasu v súlade ...

  b)

  zmluvná strana udeľujúca tieto práva bez meškania vydala tejto leteckej spoločnosti príslušné ...

  c)

  platia tarify určené v súlade s ustanoveniami článku 11 (Tarify),

  d)

  bol schválený letový poriadok predložený v súlade s ustanoveniami článku 12 (Letový poriadok). ...

  3.

  Na účely vydania prevádzkového povolenia podľa odseku 2 môžu vládne orgány civilného letectva ...

  4.

  Každá zmluvná strana má právo neakceptovať určenie leteckej spoločnosti, odmietnuť vydanie ...

  Článok 4 - Zrušenie a obmedzenie prevádzkového povolenia

  1.

  Vládne orgány civilného letectva každej zmluvnej strany majú vzhľadom na určenú leteckú spoločnosť ...

  a)

  uvedená letecká spoločnosť nie je spôsobilá plniť alebo nedodržiava zákony a iné právne predpisy, ...

  b)

  vládne orgány civilného letectva tejto zmluvnej strany nie sú presvedčené o tom, že prevažná ...

  c)

  táto letecká spoločnosť nezabezpečuje dohodnuté služby v súlade s podmienkami uvedenými v tejto ...

  2.

  Práva uvedené v odseku 1 sa uplatnia až po konzultáciách s vládnymi orgánmi civilného letectva ...

  Článok 5 - Uplatňovanie zákonov a iných právnych predpisov

  1.

  Zákony, iné právne predpisy a postupy štátu jednej zmluvnej strany, ktoré upravujú prílet, pobyt ...

  2.

  Zákony, iné právne predpisy a postupy štátu jednej zmluvnej strany, ktoré upravujú vstup, pobyt ...

  3.

  Pri uplatňovaní zákonov a iných právnych predpisov uvedených v tomto článku nebude žiadna zo ...

  Článok 6 - Priamy tranzit

  Cestujúci, batožina, náklad a pošta prepravované cez územie štátu zmluvnej strany priamym tranzitom ...

  Článok 7 - Uznanie osvedčení a licencií

  1.

  Platné osvedčenia o spôsobilosti lietadiel na lietanie, osvedčenia o kvalifikácii a licencie, ktoré ...

  2.

  Každá zmluvná strana si však vyhradzuje právo neuznať platnosť osvedčení alebo licencií, ktoré ...

  3.

  Ak sa práva alebo podmienky osvedčení alebo licencií, vydaných alebo vyhlásených za platné jednou ...

  Článok 8 - Clá a iné platby

  1.

  Lietadlá poskytujúce dohodnuté služby určenou leteckou spoločnosťou štátu jednej zmluvnej strany, ...

  2.

  Od rovnakých vnútroštátnych alebo miestnych ciel a platieb s výnimkou platieb za poskytované služby ...

  a)

  zásoby lietadla vzaté na palubu na území štátu jednej zmluvnej strany v množstvách, ktoré môžu ...

  b)

  náhradné dielce (vrátane motorov) a obvyklé palubné vybavenie dovezené na územie štátu jednej ...

  c)

  pohonné hmoty, mazivá (vrátane hydraulických kvapalín) určené na zásobovanie lietadla určenej ...

  d)

  batožina a náklad prepravované priamym tranzitom.

  3.

  Položky uvedené v odseku 2 písm. a), b), c) a d) možno colne prehliadnuť alebo skontrolovať.

  4.

  Obvyklé palubné vybavenie, ako aj náhradné dielce (vrátane motorov), zásoby lietadla, zásoby ...

  5.

  Oslobodenie podľa tohto článku bude platiť aj vtedy, ak určená letecká spoločnosť štátu jednej ...

  Článok 9 - Prevádzka a kapacita

  1.

  Určená letecká spoločnosť štátu každej zmluvnej strany má rovnakú a spravodlivú príležitosť ...

  2.

  Pri poskytovaní dohodnutých služieb musí určená letecká spoločnosť štátu jednej zmluvnej ...

  3.

  Kapacita poskytovaná určenými leteckými spoločnosťami štátov zmluvných strán musí byť rovnako ...

  4.

  Kapacitu, ktorú možno poskytovať podľa tohto článku určenou leteckou spoločnosťou na určenej ...

  Článok 10 - Obchodná činnosť

  1.

  Určená letecká spoločnosť štátu jednej zmluvnej strany si môže na základe reciprocity zriaďovať ...

  2.

  Určená letecká spoločnosť štátu jednej zmluvnej strany môže na území štátu druhej zmluvnej ...

  3.

  Každá zmluvná strana udelí určenej leteckej spoločnosti štátu druhej zmluvnej strany právo ...

  4.

  Určená letecká spoločnosť štátu jednej zmluvnej strany má právo uhrádzať miestne náklady ...

  5.

  Činnosť uvedená v súlade s odsekmi 1 až 4 podlieha zákonom a iným právnym predpisom štátu ...

  Článok 11 - Tarify

  1.

  Tarify za dohodnuté služby sa určia na primeranej úrovni s ohľadom na príslušné činitele vrátane ...

  2.

  Tarify sa určia podľa týchto ustanovení:

  a)

  Tarify uvedené v odseku 1 spolu s poplatkami za agentúrne služby použité v súvislosti s nimi dohodnú, ...

  b)

  Takto dohodnuté tarify sa predkladajú na schválenie vládnym orgánom civilného letectva oboch zmluvných ...

  c)

  Schválenie taríf možno vydať ihneď. Ak žiadny z vládnych orgánov civilného letectva nevyjadril ...

  d)

  Ak nemožno dohodnúť tarifu podľa ustanovení písmena a) alebo ak v lehote podľa písmena c) jeden ...

  e)

  Ak sa vládne orgány civilného letectva nemôžu dohodnúť na niektorej tarife predloženej podľa ...

  f)

  Tarify určené v súlade s ustanoveniami tohto článku zostanú v platnosti, kým sa neurčia nové ...

  Článok 12 - Letový poriadok

  1.

  Určená letecká spoločnosť štátu jednej zmluvnej strany predloží na schválenie vládnym orgánom ...

  2.

  Všetky dodatočné zmeny schválených letových poriadkov predloží určená letecká spoločnosť ...

  3.

  Ak chce určená letecká spoločnosť prevádzkovať dodatočné lety okrem tých, ktoré boli schválené, ...

  Článok 13 - Poskytovanie informácií

  Vládne orgány civilného letectva jednej zmluvnej strany na požiadanie poskytnú alebo zabezpečia ...

  Článok 14 - Prevod zisku

  Každá zmluvná strana udelí určeným leteckým spoločnostiam štátu druhej zmluvnej strany právo ...

  Ak medzi zmluvnými stranami existuje osobitná dohoda o platbách, bude platiť táto osobitná dohoda. ...

  Článok 15 - Letiskové a iné platby

  1.

  Každá zmluvná strana zabezpečí, že poplatky za používanie verejných letísk a iných navigačných ...

  2.

  Žiadna zo zmluvných strán nebude vyberať alebo nedovolí vyberať od určenej leteckej spoločnosti ...

  Článok 16 - Bezpečnosť leteckej dopravy

  2.

  Zmluvné strany si na požiadanie navzájom poskytnú všetku pomoc nevyhnutnú na zabránenie protiprávnemu ...

  3.

  Zmluvné strany budú vo vzájomných vzťahoch konať v súlade s ustanoveniami o bezpečnosti letectva, ...

  4.

  Každá zmluvná strana súhlasí s tým, že od prevádzkovateľov lietadiel možno vyžadovať dodržiavanie ...

  5.

  Ak sa vyskytne prípad alebo hrozba nezákonného zmocnenia sa civilného lietadla alebo iných nezákonných ...

  Článok 17 - Konzultácie

  1.

  Každá zmluvná strana môže kedykoľvek požiadať druhú zmluvnú stranu o konzultácie týkajúce ...

  2.

  Konzultácie, ktoré môžu byť vo forme diskusií alebo korešpondencie, sa začnú v lehote šesťdesiatich ...

  Článok 18 - Zmeny dohody

  1.

  Ak niektorá zmluvná strana považuje za potrebné zmeniť ktorékoľvek ustanovenie tejto dohody, ...

  2.

  Napriek ustanoveniam odseku 1 môžu zmeny prílohy k tejto dohode dohodnúť priamo vládne orgány ...

  3.

  Ak pre obidve zmluvné strany nadobudne platnosť všeobecný mnohostranný dohovor o leteckej doprave, ...

  Článok 19 - Riešenie sporov

  1.

  Ak vznikne medzi zmluvnými stranami spor týkajúci sa výkladu alebo vykonávania tejto dohody, zmluvné ...

  2.

  Ak sa vládne orgány civilného letectva nedohodnú na vyriešení, spor sa bude riešiť diplomatickou ...

  3.

  Ak sa spor nevyrieši v súlade s odsekmi 1 a 2, na požiadanie niektorej zmluvnej strany sa predloží ...

  4.

  Rozhodcovský orgán určí rozsah svojej pôsobnosti v súlade s touto dohodou a určí svoj vlastný ...

  5.

  Podľa rozhodnutia rozhodcovského orgánu budú náklady na rozhodcovské konanie znášať zmluvné ...

  6.

  Zmluvné strany sú povinné dodržiavať predbežné nariadenia a konečné rozhodnutia rozhodcovského ...

  7.

  Ak jedna zmluvná strana nedodržiava rozhodnutie uvedené v odseku 6, môže druhá zmluvná strana ...

  Článok 20 - Registrácia dohody a zmeny

  Táto dohoda a všetky jej zmeny budú registrované v Medzinárodnej organizácii civilného letectva. ...

  Článok 21 - Vypovedanie dohody

  1.

  Po nadobudnutí platnosti tejto dohody môže každá zmluvná strana druhej zmluvnej strane kedykoľvek ...

  2.

  Ak druhá zmluvná strana nepotvrdí jeho prijatie, oznámenie o výpovedi sa považuje za prijaté ...

  Článok 22 - Nadobudnutie platnosti

  Za vládu Slovenskej republiky:
  Ján Dömök v. r

  Táto dohoda podlieha schváleniu v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi štátov zmluvných ...

  Dňom nadobudnutia platnosti tejto dohody sa vo vzťahu medzi Slovenskou republikou a Tuniskou republikou ...

  Na dôkaz toho podpísaní splnomocnenci, náležite na to splnomocnení svojimi vládami, túto dohodu ...

  Dané v Tunise 26. novembra 2002 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom, arabskom a ...

  Za vládu Tuniskej republiky:

  Radhouane Larif v. r.

  PRÍLOHA k Dohode medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Tuniskej republiky o leteckých dopravných službách

  PLÁN TRÁS

  Východiskovébody Medziľahlébody Body na územíTuniskej republiky Body za Body v Slovenskejrepublike ...

  Pre určenú leteckú spoločnosť Slovenskej republiky:

  Pre určenú leteckú spoločnosť Tuniskej republiky:

  Poznámky k trasám, ktoré budú prevádzkované určenými leteckými spoločnosťami:

  1. Letecká spoločnosť môže podľa svojho uváženia vynechať pri ktoromkoľvek lete alebo pri všetkých ...

  2. Uplatňovanie práva na piatu leteckú slobodu v medziľahlých bodoch a bodoch za podlieha dohode medzi ...

Načítavam znenie...
MENU
Hore