Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Druhého protokolu k Všeobecnej dohode o výsadách a imunitách Rady Európy 44/2000 účinný od 15.02.2000

Platnosť od: 15.02.2000
Účinnosť od: 15.02.2000
Autor: Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky
Oblasť: Medzinárodné zmluvy, dohody, dohovory, Právo EÚ

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Druhého protokolu k Všeobecnej dohode o výsadách a imunitách Rady Európy 44/2000 účinný od 15.02.2000
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Oznámenie 44/2000 s účinnosťou od 15.02.2000
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

DRUHÝ PROTOKOLk Všeobecnej dohode o výsadách a imunitách rady európy

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 5. decembra 1996 bol v Štrasburgu ...

Národná rada Slovenskej republiky s ním vyslovila súhlas svojím uznesením č. 435 z 25. septembra ...

Druhý protokol pre Slovenskú republiku nadobudol platnosť 15. júla 1997.

Podpísané vlády,

súc členmi Rady Európy,

berúc do úvahy, že podľa článku 59 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd ...

berúc do úvahy, že je nevyhnutné určiť a definovať ustanovené výsady a imunity v Protokole ...

dohodli sa takto:

Článok 1

Členovia Komisie požívajú pri vykonávaní svojich úloh a počas ciest na miesto schôdze a z tohto ...

a)

imunitu k väzbe alebo zadržaniu, k zaisteniu osobnej batožiny a k právnym konaniam každého druhu ...

b)

nedotknuteľnosť všetkých listín a dokumentov,

c)

pre seba a svojich manželských partnerov vyňatie z prisťahovaleckých obmedzení alebo z registrácie ...

Článok 2

(1)

Nesmú byť uložené žiadne administratívne alebo iné obmedzenia na slobodný pohyb na miesto a ...

(2)

V prípade colnej a devízovej kontroly sa členom Komisie poskytnú

a)

ich vlastnou vládou rovnaké výhody, aké sa poskytujú vedúcim štátnym úradníkom cestujúcim ...

b)

vládami iných členských štátov rovnaké výhody, aké sa poskytujú predstaviteľom cudzích vlád ...

Článok 3

Na to, aby sa členom Komisie zabezpečila úplná sloboda slova a úplná nezávislosť pri plnení ...

Článok 4

Výsady a imunity sa členom Komisie poskytujú nie na osobný prospech, ale na zabezpečenie nezávislého ...

Článok 5

Tento Protokol bude otvorený na podpis členským štátom Rady Európy, ktoré sa môžu stať jeho ...

a)

podpisom bez výhrady ratifikácie alebo

b)

podpisom s výhradou ratifikácie a následnou ratifikáciou.

Ratifikačné listiny budú uložené u generálneho tajomníka Rady Európy.

Článok 6

(1)

Tento Protokol nadobudne platnosť, keď ho tri členské štáty Rady Európy v súlade s článkom ...

(2)

V prípade členského štátu následne podpisujúceho tento Protokol bez výhrady ratifikácie alebo ...

Článok 7

Generálny tajomník Rady Európy oznámi členským štátom Rady Európy dátum nadobudnutia platnosti ...

Na dôkaz toho podpísaní, súc na to riadne splnomocnení, podpísali tento Protokol.

Dané v Paríži 15. decembra 1956 vo francúzskom a v anglickom jazyku, v jednom vyhotovení, ktoré ...

Prílohy

    Prevziať prílohu - Anglická verzia textu ...

Načítavam znenie...
MENU
Hore