Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohovoru o zavedení metód určenia minimálnych miezd (č. 26) 439/1990 účinný od 29.10.1990

Platnosť od: 29.10.1990
Účinnosť od: 29.10.1990
Autor: Federálne ministerstvo zahraničných vecí
Oblasť: Medzinárodné zmluvy, dohody, dohovory, Právo EÚ, Medzinárodné pracovné právo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohovoru o zavedení metód určenia minimálnych miezd (č. 26) 439/1990 účinný od 29.10.1990
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Oznámenie 439/1990 s účinnosťou od 29.10.1990
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Federálneho ministerstva zahraničných vecí

Dohovor o zavedení metód určenia minimálnych miezd

Federálne ministerstvo zahraničných vecí oznamuje, že 16. júna 1928 bol na 11. zasadaní generálnej ...

Český preklad Dohovoru sa vyhlasuje súčasne.1)

Dohovor č. 26

Generálna konferencia Medzinárodnej organizácie práce, ktorú zvolala Správna rada Medzinárodného ...

rozhodnúc sa prijať niektoré návrhy týkajúce sa spôsobov určenia minimálnych miezd, ktoré ...

ustanoviac, že tieto návrhy budú mať formu medzinárodného dohovoru,

prijíma 16. júna 1928 tento Dohovor, ktorý bude označovaný ako Dohovor o metódach určenia minimálnych ...

Článok 1

1.

Každý členský štát Medzinárodnej organizácie práce, ktorý ratifikuje tento Dohovor, sa zaväzuje, ...

2.

Na účely tohto Dohovoru slovo „živnosti“ zahŕňa výrobné živnosti a obchod.

Článok 2

Každý členský štát, ktorý ratifikuje tento Dohovor, má právo rozhodnúť po prerokovaní s organizáciami ...

Článok 3

1.

Každý členský štát, ktorý ratifikuje tento Dohovor, má právo určiť povahu a formu metód ...

2.

Avšak

a)

než sa budú metódy určenia minimálnych miezd vzťahovať na určitú živnosť alebo na určité ...

b)

zúčastnení zamestnávatelia a pracovníci sa majú zúčastniť na uskutočňovaní metód určenia ...

c)

minimálne sadzby miezd, ktoré budú určené, budú záväzné pre zúčastnených zamestnávateľov ...

Článok 4

1.

Každý členský štát, ktorý ratifikuje tento Dohovor, bude pomocou kontroly a sankcií robiť opatrenia, ...

2.

Každý pracovník, na ktorého sa vzťahujú minimálne sadzby a ktorý dostal nižšiu mzdu, než ...

Článok 5

Každý členský štát, ktorý ratifikuje tento Dohovor, podá každý rok Medzinárodnému úradu ...

Článok 6

Formálne ratifikácie tohto Dohovoru budú za podmienok ustanovených v ústave Medzinárodnej organizácie ...

Článok 7

1.

Tento Dohovor zaväzuje len členské štáty Medzinárodnej organizácie práce, ktorých ratifikáciu ...

2.

Nadobudne účinnosť dvanásť mesiacov po tom, keď generálny riaditeľ zapíše ratifikácie dvoch ...

3.

Pre každý ďalší členský štát tento Dohovor nadobudne účinnosť dvanásť mesiacov od dátumu, ...

Článok 8

Len čo budú na Medzinárodnom úrade práce zapísané ratifikácie dvoch členských štátov Medzinárodnej ...

Článok 9

1.

Každý členský štát, ktorý ratifikoval tento Dohovor, môže ho vypovedať po uplynutí desiatich ...

2.

Každý členský štát, ktorý ratifikoval tento Dohovor a ktorý nepoužije právo ho vypovedať ...

Článok 10

Vždy, ak to bude považovať za potrebné, Správna rada Medzinárodného úradu práce predloží ...

Článok 11

Francúzske a anglické znenia textu tohto Dohovoru majú rovnakú platnosť.

Poznámky

  • 1)  Tu sa uverejňuje slovenský preklad.
Načítavam znenie...
MENU
Hore