Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70987
Dôvodové správy: 2380
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
27.05.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Arménskej republiky o leteckých dopravných službách 420/2011 účinný od 26.11.2011


Platnosť od: 26.11.2011
Účinnosť od: 26.11.2011
Autor: Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky
Oblasť: Vzdušná doprava

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST JUD DS EU PP ČL
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Arménskej republiky o leteckých dopravných službách 420/2011 účinný od 26.11.2011
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Oznámenie 420/2011 s účinnosťou od 26.11.2011

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 18. marca 2010 bola v Jerevane ...

Národná rada Slovenskej republiky s dohodou vyslovila súhlas uznesením č. 141 z 21. októbra 2010 ...

Prezident Slovenskej republiky dohodu ratifikoval 3. decembra 2010.

Dohoda nadobudne platnosť 3. decembra 2011 v súlade s článkom 22.

Prílohy

  K oznámeniu č. 420/2011 Z. z.

  DOHODA

  MEDZI VLÁDOU SLOVENSKEJ REPUBLIKY A VLÁDOU ARMÉNSKEJ REPUBLIKY O LETECKÝCH DOPRAVNÝCH SLUŽBÁCH ...

  Vláda Slovenskej republiky a vláda Arménskej republiky (ďalej len „zmluvné strany“)

  ako zmluvné strany dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve otvoreného na podpis v Chicagu 7. decembra ...

  so želaním prispieť k rozvoju medzinárodného civilného letectva;

  so želaním uzatvoriť dohodu, ktorej hlavným cieľom bude vytvoriť pravidelné letecké služby ...

  so zreteľom na Dohodu medzi Európskym spoločenstvom a Arménskou republikou o určitých aspektoch ...

  dohodli sa takto:

  Článok 1

  Pojmy

  (1) Na účely tejto dohody, ak v texte nie je uvedené inak:

  a) „dohovor“ je dohovor o medzinárodnom civilnom letectve otvorený na podpis v Chicagu 7. decembra ...

  b) „vládne orgány civilného letectva“ sú v prípade Slovenskej republiky Ministerstvo dopravy, ...

  c) „určená letecká spoločnosť“ je letecká spoločnosť, ktorá bola určená a poverená v ...

  d) „územie“, „letecká služba“, „medzinárodná letecká služba“, „letecká spoločnosť“ ...

  e) „kapacita“ vo vzťahu k dohodnutým službám je kapacita lietadla používaného na tieto služby ...

  f) „dohodnuté služby“ sú medzinárodné pravidelné letecké služby na trasách uvedených v ...

  g) „určená trasa“ je trasa uvedená v pláne trás v prílohe tejto dohody;

  h) „príloha“ je príloha k tejto dohode alebo príloha k tejto dohode zmenená v súlade s ustanoveniami ...

  i) „tarify“ sú ceny, ktoré sa platia za prepravu cestujúcich a batožiny, a podmienky, za ktorých ...

  j) „užívateľský poplatok“ znamená poplatok, ktorý príslušné orgány uložili alebo dovolili ...

  (2) Odkazy v tejto dohode na letecké spoločnosti Slovenskej republiky sa považujú za odkazy na letecké ...

  Článok 2

  Udelenie práv

  (1) Každá zmluvná strana udeľuje druhej zmluvnej strane práva uvedené v tejto dohode na účely ...

  (2) S výhradou ustanovení tejto dohody letecké spoločnosti určené každou zmluvnou stranou budú ...

  a) právo prelietať bez pristátia nad územím štátu druhej zmluvnej strany;

  b) právo pristávať na území štátu druhej zmluvnej strany na neprepravné účely; a

  c) právo pristávať na uvedenom území v miestach uvedených v pláne trás, ktorý je priložený ...

  (3) Z odseku 1 tohto článku nevyplýva pre určenú leteckú spoločnosť štátu jednej zmluvnej ...

  (4) Dopravné práva piatej slobody môžu byť udelené len na základe osobitnej dohody medzi vládnymi ...

  (5) Práva uvedené v odseku 2 písm. a) a b) tohto článku budú okrem leteckých spoločností určených ...

  Článok 3

  Určenie leteckých spoločností a prevádzkové povolenie

  (1) Každá zmluvná strana má právo diplomatickou cestou určiť druhej zmluvnej strane jednu alebo ...

  (2) Po prijatí oznámenia o určení a žiadosti od určenej leteckej spoločnosti druhá zmluvná ...

  a) v prípade leteckej spoločnosti určenej Slovenskou republikou:

  i) letecká spoločnosť je založená na území Slovenskej republiky podľa Zmluvy o fungovaní Európskej ...

  ii) členský štát Európskej únie zodpovedný za vydanie osvedčenia leteckého prevádzkovateľa ...

  iii) leteckú spoločnosť priamo alebo prostredníctvom väčšinového vlastníckeho podielu vlastnia ...

  b) v prípade leteckej spoločnosti určenej Arménskou republikou:

  i) letecká spoločnosť má sídlo na území Arménskej republiky a hlavné miesto podnikania a trvalé ...

  ii) nad leteckou spoločnosťou sa vykonáva skutočná regulačná kontrola podľa zákonov a predpisov ...

  iii) leteckú spoločnosť priamo alebo prostredníctvom väčšinového vlastníckeho podielu vlastní ...

  c) určená letecká spoločnosť spĺňa ustanovenia uvedené v článku 8 (Bezpečnosť a inšpekcia ...

  d) určená letecká spoločnosť je spôsobilá splniť ďalšie podmienky predpísané zákonmi a inými ...

  Článok 4

  Zrušenie alebo pozastavenie prevádzkového povolenia

  (1) Každá zmluvná strana môže zrušiť, pozastaviť platnosť alebo obmedziť príslušné povolenie ...

  a) v prípade leteckej spoločnosti určenej Slovenskou republikou:

  i) letecká spoločnosť nie je založená na území Slovenskej republiky podľa Zmluvy o fungovaní ...

  ii) členský štát Európskej únie zodpovedný za vydanie osvedčenia leteckého prevádzkovateľa ...

  iii) leteckú spoločnosť priamo alebo prostredníctvom väčšinového vlastníckeho podielu nevlastnia ...

  Pri výkone svojho práva podľa tohto odseku Arménska republika nesmie diskriminovať leteckých dopravcov ...

  b) v prípade leteckej spoločnosti určenej Arménskou republikou:

  i) letecká spoločnosť nemá sídlo na území Arménskej republiky a hlavné miesto podnikania a ...

  ii) nad leteckou spoločnosťou sa nevykonáva skutočná regulačná kontrola podľa zákonov a predpisov ...

  iii) leteckú spoločnosť priamo alebo prostredníctvom väčšinového vlastníckeho podielu nevlastní ...

  c) určená letecká spoločnosť nesplnila ustanovenia uvedené v článku 8 (Bezpečnosť a inšpekcia ...

  d) určená letecká spoločnosť nie je spôsobilá splniť ďalšie podmienky predpísané zákonmi ...

  (2) Tento článok neobmedzuje práva každej zmluvnej strany odňať, zrušiť, obmedziť alebo uložiť ...

  Článok 5

  Uplatňovanie zákonov a iných právnych predpisov

  (1) Zákony a iné právne predpisy štátu jednej zmluvnej strany vzťahujúce sa na prílet lietadiel, ...

  (2) Zákony a iné právne predpisy štátu jednej zmluvnej strany vzťahujúce sa na vstup cestujúcich, ...

  (3) Žiadna zmluvná strana nesmie pri uplatňovaní zákonov a iných právnych predpisov v súlade ...

  (4) Na žiadosť ktorejkoľvek zmluvnej strany druhá zmluvná strana dovolí leteckým spoločnostiam, ...

  (5) Každá zmluvná strana bude súhlasiť s prehliadkou osoby vrátenej z miesta, kde vystúpila z ...

  Článok 6

  Priamy tranzit

  Cestujúci, batožina, náklad a pošta v priamom tranzite cez územie štátu zmluvnej strany, ktoré ...

  Článok 7

  Uznávanie osvedčení a licencií

  (1) Osvedčenie o letovej spôsobilosti, osvedčenia o odbornej spôsobilosti a licencie, ktoré boli ...

  (2) Každá zmluvná strana si však vyhradzuje právo odmietnuť uznať platnosť osvedčení o odbornej ...

  Článok 8

  Bezpečnosť a inšpekcia na ploche

  (1) Obe zmluvné strany môžu kedykoľvek požiadať o konzultácie o bezpečnostných normách v ľubovoľnej ...

  (2) Ak po týchto konzultáciách jedna zmluvná strana zistí, že druhá zmluvná strana v skutočnosti ...

  (3) Bez ohľadu na povinnosti uvedené v článku 33 dohovoru bolo dohodnuté, že každé lietadlo ...

  (4) Ak výsledok inšpekcie alebo niekoľkých inšpekcií na ploche vyvolajú

  a) vážne obavy, že lietadlo alebo prevádzkovanie lietadla nespĺňa minimálne štandardy platné ...

  b) vážne obavy, že bezpečnostné štandardy platné v tom čase podľa dohovoru nie sú účinne ...

  zmluvná strana vykonávajúca inšpekciu na ploche môže na účely článku 33 dohovoru dospieť ...

  (5) V prípade, že prístup na účely vykonania inšpekcie na ploche lietadla prevádzkovaného leteckou ...

  (6) Každá zmluvná strana si vyhradzuje právo okamžite pozastaviť platnosť alebo zmeniť prevádzkové ...

  (7) Ak vládne orgány civilného letectva Slovenskej republiky určili leteckú spoločnosť, ktorej ...

  (8) Každé opatrenie vykonávané zmluvnou stranou v súlade s odsekom 2 alebo odsekom 6 tohto článku ...

  Článok 9

  Bezpečnostná ochrana letectva

  (1) Zmluvné strany v súlade so svojimi právami a povinnosťami podľa medzinárodného práva opätovne ...

  (2) Bez toho, aby bola obmedzená všeobecná platnosť ich práv a povinností podľa medzinárodného ...

  (3) Zmluvné strany si na požiadanie navzájom poskytnú všetku potrebnú pomoc s cieľom zabrániť ...

  (4) Zmluvné strany budú vo vzájomných vzťahoch konať v súlade s ustanoveniami o bezpečnostnej ...

  (5) Každá zmluvná strana súhlasí s tým, že od prevádzkovateľov lietadiel možno požadovať, ...

  (6) Každá zmluvná strana zabezpečí, aby sa na území jej štátu skutočne uplatňovali primerané ...

  (7) Ak dôjde k incidentu alebo hrozbe incidentu protiprávneho zmocnenia sa civilného lietadla alebo ...

  (8) Ak má zmluvná strana dôvod domnievať sa, že druhá zmluvná strana sa odchýlila od ustanovení ...

  (9) Ak sa nedosiahne uspokojivá dohoda do jedného mesiaca od dátumu takejto žiadosti, bude to dôvod ...

  Článok 10

  Užívateľské poplatky za letiská a letecké zariadenia

  (1) Poplatky vyberané na území štátu jednej zmluvnej strany za používanie letísk a iných leteckých ...

  (2) Pri používaní letísk, letových prevádzkových služieb a pridružených zariadení nachádzajúcich ...

  Článok 11

  Oslobodenie od cla, daní a iných platieb

  (1) Každá zmluvná strana na základe reciprocity oslobodí určenú leteckú spoločnosť alebo určené ...

  (2) Výnimky udelené týmto článkom sa vzťahujú na položky uvedené v odseku 1 tohto článku:

  a) dovezené na územie štátu jednej zmluvnej strany určenou leteckou spoločnosťou štátu druhej ...

  b) ponechané na palube lietadla určenej leteckej spoločnosti štátu jednej zmluvnej strany po prílete ...

  c) prijaté na palubu lietadla určenej leteckej spoločnosti štátu jednej zmluvnej strany na území ...

  bez ohľadu na to, či tieto položky budú alebo nebudú použité alebo úplne alebo čiastočne spotrebované ...

  Možno požadovať, aby materiály uvedené pod písmenami a), b) a c) tohto článku zostali pod colným ...

  (3) Bežné palubné vybavenie, ako aj materiály a zásoby, ktoré sa obvykle ponechávajú na palube ...

  (4) Žiadne ustanovenie tejto dohody nebráni Slovenskej republike uložiť na nediskriminačnom základe ...

  Článok 12

  Prevod príjmov

  (1) Každá zmluvná strana udelí určenej leteckej spoločnosti štátu druhej zmluvnej strany právo ...

  (2) Ak sa platby medzi zmluvnými stranami riadia osobitnou dohodou, bude platiť táto osobitná dohoda. ...

  Článok 13

  Kapacita

  (1) Kapacitu, ktorú určené spoločnosti poskytujú pre dohodnuté služby, schvália vládne orgány ...

  (2) Dohodnuté služby poskytované určenými leteckými spoločnosťami štátov zmluvných strán ...

  Článok 14

  Tarify

  (1) Možno požadovať, aby tarify pre medzinárodnú leteckú dopravu vykonávanú na základe tejto ...

  (2) Bez toho, aby tým bola obmedzená platnosť všeobecných predpisov týkajúcich sa hospodárskej ...

  a) zabrániť neprimerane diskriminačným tarifám alebo praktikám;

  b) ochrániť spotrebiteľov pred tarifami, ktoré sú neprimerane vysoké alebo neprimerane reštriktívne ...

  c) ochrániť letecké spoločnosti pred tarifami, ktoré sú umelo nízke z dôvodu poskytovania priamych ...

  Článok 15

  Schvaľovanie letových poriadkov

  (1) Letecké spoločnosti určené zmluvnou stranou predložia svoje dopravné programy na schválenie ...

  (2) Na schválenie musí byť predložená aj každá zmena dodatočne vykonaná v schválenom dopravnom ...

  Článok 16

  Obchodné činnosti

  (1) Každá zmluvná strana udelí na základe reciprocity určenej leteckej spoločnosti štátu druhej ...

  (2) Zriadenie kancelárií a zamestnávanie zamestnancov uvedených v odseku 1 tohto článku sa riadi ...

  (3) Každá zmluvná strana udelí leteckej spoločnosti určenej druhou zmluvnou stranou právo predávať ...

  (4) Každá určená letecká spoločnosť má na základe reciprocity právo vykonávať vlastnú pozemnú ...

  Článok 17

  Oznamovanie prevádzkových informácií a štatistík

  Vládne orgány civilného letectva jednej zmluvnej strany budú predkladať vládnym orgánom civilného ...

  Článok 18

  Konzultácie

  (1) V duchu úzkej spolupráce budú vládne orgány civilného letectva oboch zmluvných strán viesť ...

  (2) Každá zmluvná strana môže kedykoľvek požiadať o konzultácie o výklade, uplatňovaní, ...

  Článok 19

  Riešenie sporov

  (1) Každý spor týkajúci sa výkladu alebo vykonávania tejto dohody sa bude riešiť priamymi rokovaniami ...

  (2) Ak sa spor nepodarí vyriešiť v súlade s odsekom 1 tohto článku, bude na žiadosť ktorejkoľvek ...

  (3) Arbitrážny súd bude vytvorený ad hoc nasledovne:

  a) Každá zmluvná strana vymenuje jedného člena.

  b) Tretí člen bude štátnym príslušníkom tretej krajiny a bude predsedom arbitrážneho súdu; ...

  c) Členovia budú vymenovaní do dvoch (2) mesiacov a predseda do troch (3) mesiacov odo dňa, keď ...

  (4) Ak neboli dodržané lehoty uvedené v odseku 3 tohto článku a nebude uzatvorená iná relevantná ...

  (5) Arbitrážny súd dospeje k rozhodnutiam na základe väčšiny hlasov. Tieto rozhodnutia budú ...

  (6) Každá zmluvná strana bude znášať náklady na svojho vlastného člena, ako aj náklady na ...

  Článok 20

  Registrácia v ICAO

  Túto dohodu a všetky jej zmeny podľa článku 21 tejto dohody môže zaregistrovať ktorákoľvek ...

  Článok 21

  Zmeny

  (1) Táto dohoda sa môže meniť alebo dopĺňať na základe vzájomnej dohody zmluvných strán. ...

  (2) Zmeny prílohy k tejto dohode môžu dohodnúť písomnou formou priamo vládne orgány civilného ...

  Článok 22

  Nadobudnutie platnosti

  Táto dohoda nadobudne platnosť tridsiatym (30.) dňom nasledujúcim po dni doručenia neskoršieho ...

  Článok 23

  Ukončenie dohody

  (1) Táto dohoda sa uzaviera na neurčitý čas.

  (2) Každá zmluvná strana môže kedykoľvek diplomatickou cestou písomne oznámiť druhej zmluvnej ...

  Na dôkaz toho podpísaní splnomocnení zástupcovia, náležite poverení na tento účel svojimi ...

  Dané v Jerevane 18. marca 2010 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v arménskom, slovenskom ...

  Za vláduSlovenskej republiky:

  Miroslav Lajčák v. r.

  Za vláduArménskej republiky:

  Edvard Nalbandjan v. r.

  PRÍLOHA

  A. Plán trás

  1. časť

  Letecké spoločnosti určené vládnymi orgánmi civilného letectva Slovenskej republiky sú oprávnené ...

  Body na Slovensku Body v Arménsku Medziľahlé body Body za ---------------------------------------------------------------------------------------------- ...

  2. časť

  Letecké spoločnosti určené vládnymi orgánmi civilného letectva Arménskej republiky sú oprávnené ...

  Body v Arménsku Body na Slovensku Medziľahlébody Body za ---------------------------------------------------------------------------------------------- ...

  Poznámka: Body za a medziľahlé body budú určené neskôr na základe dohody medzi vládnymi orgánmi ...

  B. Zoznam ostatných štátov uvedených v článku 3 ods. 2 písm. a) bod iii) a článku 4 ods. 1 ...

  1/ Islandská republika (na základe Dohody o európskom hospodárskom priestore);

  2/ Lichtenštajnské kniežatstvo (na základe Dohody o európskom hospodárskom priestore);

  3/ Nórske kráľovstvo (na základe Dohody o európskom hospodárskom priestore);

  4/ Švajčiarska konfederácia (na základe Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou ...

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore