Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi Slovenskou republikou a Organizáciou Spojených národov o výkone trestov uložených Medzinárodným trestným tribunálom pre bývalú Juhosláviu 418/2008 účinný od 31.10.2008

Platnosť od: 31.10.2008
Účinnosť od: 31.10.2008
Autor: Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky
Oblasť: Medzinárodné zmluvy, dohody, dohovory

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi Slovenskou republikou a Organizáciou Spojených národov o výkone trestov uložených Medzinárodným trestným tribunálom pre bývalú Juhosláviu 418/2008 účinný od 31.10.2008
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Oznámenie 418/2008 s účinnosťou od 31.10.2008
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 7. apríla 2008 bola v Haagu podpísaná ...

Národná rada Slovenskej republiky s podpisom dohody vyslovila súhlas svojím uznesením č. 880 zo ...

Prezident Slovenskej republiky dohodu ratifikoval 18. augusta 2008. Ratifikačná listina bola uložená ...

Dohoda nadobudne platnosť 3. novembra 2008 v súlade s článkom 13.

K oznámeniu č. 418/2008 Z. z.

DOHODA

medzi Slovenskou republikou a Organizáciou Spojených národov o výkone trestov uložených Medzinárodným ...

Slovenská republika (na účely tejto dohody ďalej len „dožiadaný štát“)

a Organizácia Spojených národov konajúca prostredníctvom Medzinárodného trestného tribunálu ...

odvolávajúc sa na článok 27 Štatútu medzinárodného tribunálu prijatého rezolúciou Bezpečnostnej ...

berúc na vedomie ochotu dožiadaného štátu vykonávať tresty uložené medzinárodným tribunálom, ...

odvolávajúc sa na ustanovenia Štandardných minimálnych pravidiel pre zaobchádzanie s väznenými ...

s cieľom zabezpečiť účinky rozsudkov a trestov medzinárodného tribunálu,

dohodli sa takto:

Článok 1 - Definície

Na účely tejto dohody:

a)

„rozsudok“ označuje rozhodnutie alebo príkaz medzinárodného tribunálu, ktorým sa ukladá trest, ...

b)

„trest“ označuje každé potrestanie alebo opatrenie zahŕňajúce pozbavenie osobnej slobody nariadené ...

Článok 2 - Účel a pôsobnosť dohody

1.

Táto dohoda upravuje výkon trestov uložených rozsudkami medzinárodného tribunálu a s ním súvisiace ...

2.

Výkon trestov, ktoré sú svojím druhom alebo dĺžkou nezlučiteľné s právnym poriadkom Slovenskej ...

Článok 3 - Konanie

1.

Žiadosť o výkon trestu podáva Ministerstvu spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo ...

2.

K žiadosti ministerstvu spravodlivosti pripojí registrátor tieto písomnosti:

a)

overenú kópiu rozsudku,

b)

vyhlásenie o dĺžke už vykonaného trestu vrátane väzby,

c)

ak existujú, lekárske alebo psychologické správy o odsúdenej osobe, odporúčania o ďalšom zaobchádzaní ...

3.

Žiadosti a písomnosti uvedené v odseku 2 sa predložia v anglickom a/alebo francúzskom jazyku, ktoré ...

4.

Ministerstvo spravodlivosti predloží žiadosť o uznanie rozsudku a následný výkon trestu príslušným ...

5.

Príslušný súd pri uznaní rozsudku nariadi pokračovanie vo výkone trestu na území Slovenskej ...

Článok 4 - Výkon trestu

1.

Ak táto dohoda neustanovuje inak, podmienky výkonu trestu sa spravujú právnym poriadkom dožiadaného ...

2.

Ak odsúdená osoba spĺňa podmienky na predčasné prepustenie podľa použiteľných vnútroštátnych ...

3.

Predseda medzinárodného tribunálu po konzultácii so sudcami medzinárodného tribunálu rozhodne, ...

4.

Podmienky výkonu trestu musia byť v súlade so Štandardnými minimálnymi pravidlami pre zaobchádzanie ...

Článok 5 - Odovzdanie odsúdenej osoby

Registrátor prijme opatrenia potrebné na odovzdanie odsúdenej osoby medzinárodným tribunálom príslušným ...

Článok 6 - Non-bis-in-idem

Proti odsúdenej osobe nemôže byť pred súdom dožiadaného štátu vedené konanie za skutky spočívajúce ...

Článok 7 - Kontrola

1.

Príslušné orgány dožiadaného štátu umožnia Medzinárodnému výboru Červeného kríža (ďalej ...

2.

Ministerstvo spravodlivosti a predseda medzinárodného tribunálu navzájom prekonzultujú závery ...

Článok 8 - Informácie

1.

Ministerstvo spravodlivosti bezodkladne informuje registrátora:

a)

o predpokladanom ukončení výkonu trestu dva mesiace pred jeho ukončením,

b)

ak odsúdená osoba utiekla z výkonu trestu pred jeho ukončením,

c)

ak odsúdená osoba zomrela alebo ochorela nevyliečiteľnou životunebezpečnou chorobou alebo nevyliečiteľnou ...

2.

Bez ohľadu na predchádzajúci odsek registrátor a ministerstvo spravodlivosti vzájomne prekonzultujú ...

Článok 9 - Udelenie milosti a zmiernenie trestu

1.

Ak odsúdená osoba spĺňa podmienky na udelenie milosti alebo zmiernenie trestu podľa použiteľných ...

2.

Predseda medzinárodného tribunálu po konzultácii so sudcami medzinárodného tribunálu rozhodne, ...

Článok 10 - Ukončenie výkonu trestu

1.

Výkon trestu skončí:

a)

ak sa trest vykonal v plnom rozsahu,

b)

smrťou odsúdenej osoby,

c)

udelením milosti odsúdenej osobe,

d)

na základe rozhodnutia medzinárodného tribunálu podľa odseku 2.

2.

Medzinárodný tribunál môže kedykoľvek požiadať o ukončenie výkonu trestu v dožiadanom štáte ...

3.

Dožiadaný štát ukončí výkon trestu ihneď, ako ho registrátor informuje o rozhodnutí alebo ...

Článok 11 - Nemožnosť výkonu trestu

Ak sa kedykoľvek po vydaní rozhodnutia o výkone trestu stal ďalší výkon trestu z akýchkoľvek ...

Článok 12 - Náklady

Ak sa strany nedohodnú inak, znáša náklady súvisiace s odovzdaním odsúdenej osoby do dožiadaného ...

Článok 13 - Nadobudnutie platnosti

Táto dohoda nadobudne platnosť 60 dní od doručenia ratifikačnej listiny dožiadaného štátu registrátorovi. ...

Článok 14 - Trvanie dohody

1.

Táto dohoda ostáva v platnosti, kým dožiadaný štát bude vykonávať tresty v súlade s ustanoveniami ...

2.

Na základe konzultácie môže každá strana ukončiť platnosť tejto dohody prostredníctvom oznámenia ...

Na dôkaz toho podpísaní, riadne na to splnomocnení, podpísali túto dohodu.

Dané v Haagu 7. apríla 2008, v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom a v anglickom ...

Za Slovenskú republiku:

Štefan Harabin v. r.

Za Organizáciu Spojených národov:

Hans Holthuis v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore