Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohovoru o ochrane ľudských práv a dôstojnosti človeka v súvislosti s aplikáciou biológie a medicíny – Dohovor o ľudských právach a biomedicíne 40/2000 účinný od 10.02.2000

Platnosť od: 10.02.2000
Účinnosť od: 10.02.2000
Autor: Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky
Oblasť: Právo EÚ, Zdravotníctvo, Medzinárodné rodinné právo, Základné práva

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Oznámenie 40/2000 s účinnosťou od 10.02.2000
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 4. apríla 1997 bol v Oviede otvorený na podpis Dohovor o ochrane ľudských práv a dôstojnosti človeka v súvislosti s aplikáciou biológie a medicíny – Dohovor o ľudských právach a biomedicíne.Národná rada Slovenskej republiky vyslovila s dohovorom súhlas svojím uznesením č. 734 z 2. októbra 1997 a prezident Slovenskej republiky ho ratifikoval 22. decembra 1997. Ratifikačná listina bola uložená u depozitára dohovoru, generálneho tajomníka Rady Európy, 15. januára 1998.Dohovor nadobudol platnosť pre Slovenskú republiku 1. decembra 1999 v súlade s článkom 33 ods. 3.

DOHOVOR O OCHRANE ĽUDSKÝCH PRÁV A DÔSTOJNOSTI ČLOVEKA V SÚVISLOSTI S APLIKÁCIOU BIOLÓGIE A MEDICÍNYDOHOVOR O ĽUDSKÝCH PRÁVACH A BIOMEDICÍNE

PREAMBULAČlenské štáty Rady Európy, ostatné štáty a Európske spoločenstvo ako signatári tohto dohovoru,berúc do úvahy Všeobecnú deklaráciu ľudských práv vyhlásenú Valným zhromaždením Spojených národov 10. decembra 1948;berúc do úvahy Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd zo 4. novembra 1950;berúc do úvahy Európsku sociálnu chartu z 18. októbra 1961;berúc do úvahy Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach a Medzinárodný pakt o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach zo 16. decembra 1966;berúc do úvahy Dohovor o ochrane osobnosti vo vzťahu k automatizovanému spracovaniu osobných údajov z 28. januára 1981;berúc do úvahy aj Dohovor o právach dieťaťa z 20. novembra 1989;presvedčené, že cieľom Rady Európy je dosiahnutie väčšej jednoty medzi jej členskými štátmi a jednou z metód na dosiahnutie tohto cieľa je dodržiavanie a ďalšie uplatňovanie ľudských práv a základných slobôd;vedomé si urýchľujúceho sa rozvoja biológie a medicíny;presvedčené o nutnosti rešpektovať človeka ako jedinca i ako príslušníka ľudského rodu a uznávajúc dôležitosť zabezpečenia dôstojnosti človeka;vedomé si toho, že zneužitie biológie a medicíny môže viesť k aktom ohrozujúcim ľudskú dôstojnosť;potvrdzujúc, že pokrok v biológii a medicíne by sa mal využívať na prospech súčasných a budúcich generácií;zdôrazňujúc potrebu medzinárodnej spolupráce, aby biológia a medicína slúžili pre dobro všetkých ľudí;uznávajúc význam podpory verejnej diskusie o otázkach súvisiacich s aplikáciou biológie a medicíny a odpovede na ne;v úsilí pripomenúť všetkým členom spoločnosti ich práva a povinnosti;berúc do úvahy prácu Parlamentného zhromaždenia vrátane Odporúčania 1160 (1991) k príprave dohovoru o bioetike;rozhodnuté prijať potrebné opatrenia na ochranu dôstojnosti človeka a základných práv jedinca v súvislosti s aplikáciou biológie a medicíny,dohodli sa takto:

KAPITOLA I

Článok 1 - Účel a predmet

Zmluvné strany budú chrániť dôstojnosť a identitu všetkých ľudí a zaručia každému bez diskriminácie rešpektovanie jeho integrity a iných práv a základných slobôd v súvislosti s aplikáciou biológie a medicíny.

Každá zmluvná strana prijme v rámci svojho vnútroštátneho zákonodarstva nevyhnutné opatrenia potrebné na realizáciu článkov tohto dohovoru.

Článok 2 - Priorita ľudskej bytosti

Záujmy a blaho človeka budú mať prednosť pred výhradným záujmom vedy a spoločnosti.

Článok 3 - Spravodlivý prístup k starostlivosti o zdravie

Zmluvné strany prijmú v rámci svojej jurisdikcie zodpovedajúce opatrenia na zabezpečenie spravodlivého prístupu k starostlivosti o zdravie, pričom sa bude brať do úvahy tak potreba zdravotnej starostlivosti, ako aj dostupné zdroje.

Článok 4 - Profesionálne štandardy

Každý zásah do oblasti zdravia vrátane výskumu sa musí robiť v súlade s príslušnými zmluvnými záväzkami a štandardmi.

KAPITOLA II

Článok 5 - Všeobecné pravidlá

Zásah v oblasti zdravia sa môže vykonať iba vtedy, ak osoba, ktorej sa týka, bola informovaná a so zásahom vyjadrila súhlas.

Pred zákrokom musí byť osoba primerane informovaná o jeho účele a povahe, ako aj o následkoch a rizikách zákroku.

Príslušná osoba môže svoj súhlas kedykoľvek slobodne zrušiť.

Článok 6 - Ochrana osôb, ktoré nie sú spôsobilé vyjadriť súhlas

(1)

Ako je ustanovené v článkoch 17 a 20, zákrok na osobe, ktorá nie je spôsobilá vyjadriť súhlas, sa vykoná iba v prípade, ak ide o jej priamy prospech.

(2)

Na maloletom, ktorý podľa zákona nie je spôsobilý vyjadriť súhlas so zákrokom, sa môže zákrok vykonať jedine so súhlasom jeho zástupcu, inštitúcie alebo osoby, či orgánu ustanoveného zákonom.

Názor maloletého sa bude brať vo zvyšujúcej miere do úvahy úmerne k jeho veku a stupňu zrelosti.

(3)

Ak v zmysle zákona dospelá osoba nie je spôsobilá vyjadriť súhlas vzhľadom na duševnú poruchu či chorobu, alebo podobné dôvody, zákrok sa môže vykonať len so súhlasom jej zástupcu, inštitúcie alebo osoby, či orgánu ustanoveného zákonom. Daná osoba sa podľa možnosti zúčastní pri rozhodovaní o vyslovení súhlasu.

(4)

Zástupca, inštitúcia alebo osoba, či orgán uvedení v odsekoch 2 a 3 dostanú za rovnakých podmienok informácie uvedené v článku 5.

(5)

Súhlas uvedený v odsekoch 2 a 3 sa môže kedykoľvek v záujme zúčastnenej osoby zrušiť.

Článok 7 - Ochrana osôb s duševnou poruchou

S prihliadnutím na ochranné ustanovenia zákona vrátane dozoru, kontroly a odvolacieho konania môže byť osoba s ťažkou duševnou chorobou podrobená zákroku zameranému na liečbu duševnej poruchy bez jej súhlasu iba vtedy, ak by jej bez takej liečby hrozilo vážne poškodenie zdravia.

Článok 8 - Núdzové situácie

Ak v dôsledku núdze nie je možné získať zodpovedajúci súhlas, môže sa lekársky zákrok uskutočniť bezodkladne v záujme zdravia danej osoby.

Článok 9 - Predchádzajúce prianie

U pacienta, ktorý v čase zákroku nie je v takom stave, že môže vyjadriť svoje prianie, treba prihliadať na prianie, ktoré vyslovil s vykonaním zákroku skôr.

KAPITOLA III

Článok 10 - Súkromný život a právo na informácie

(1)

Každý má právo, aby sa rešpektoval jeho súkromný život v súvislosti s informáciami o jeho zdraví.

(2)

Každý má právo na všetky informácie týkajúce sa jeho zdravotného stavu. Prianie jednotlivca nebyť o ňom informovaný sa dodrží.

(3)

Vo výnimočných prípadoch možno v záujme pacienta zákonom obmedziť práva pacienta uvedené v odseku 2.

KAPITOLA IV

Článok 11 - Zákaz diskriminácie

Akákoľvek forma diskriminácie osoby na základe jej genetickej vybavenosti je zakázaná.

Článok 12 - Prediktívne genetické testy

Skríningové testy genetických chorôb alebo také, ktoré slúžia na identifikáciu nosičov génu recesívnej choroby alebo detekciu predispozície, alebo náchylnosti k chorobe, možno vykonať výhradne na zdravotné účely a vedecký výskum s nimi spojený, pričom ho musí sprevádzať primerané genetické poradenstvo.

Článok 13 - Zákrok do ľudského genómu

Zákrok, ktorého cieľom je modifikácia ľudského genómu, sa môže vykonať len na preventívne, diagnostické alebo terapeutické účely a len do tej miery, aby sa neporušila zárodočná bunková línia.

Článok 14 - Zákaz výberu pohlavia

Použitie techník lekársky asistovanej prokreácie nie je dovolené na účely voľby pohlavia budúceho dieťaťa s výnimkou prípadu, kde by sa malo vyhnúť vážnemu dedičnému ochoreniu viažucemu sa na pohlavie.

KAPITOLA V

Článok 15 - Všeobecné pravidlá

Vedecký výskum v oblasti biológie a medicíny sa bude vykonávať slobodne a s prihliadnutím na ustanovenia tohto dohovoru a iných právnych noriem zabezpečujúcich ochranu ľudskej bytosti.

Článok 16 - Ochrana osôb, ktoré sú zaradené do výskumu

Výskum sa môže vykonávať na ľuďoch iba po splnení všetkých týchto podmienok:

a)

neexistuje iná porovnateľne efektívna alternatíva k výskumu na ľuďoch,

b)

riziká pre danú osobu nie sú v disproporcii s možným prospechom výskumu,

c)

výskumný projekt schválil kompetentný orgán po nezávislom zhodnotení jeho vedeckého prínosu vrátane zhodnotenia dôležitosti cieľa výskumu a multidisciplinárneho preverenia jeho etickej prijateľnosti,

d)

osoby podstupujúce výskum boli informované o svojich právach a zárukách, ktoré im na ich ochranu poskytuje zákon,

e)

nevyhnutný súhlas podľa článku 5 bol výslovne vyjadrený a zdokumentovaný. Takýto súhlas možno kedykoľvek slobodne zrušiť.

Článok 17 - Ochrana osôb, ktoré nie sú spôsobilé vyjadriť súhlas s výskumom

(1)

Výskum na osobe, ktorá nie je spôsobilá vyjadriť súhlas, ako je uvedené v článku 5, sa môže vykonať iba po splnení všetkých týchto podmienok:

a)

podmienky uvedené v článku 16 písm. a) až e) boli splnené,

b)

výsledky výskumu budú mať skutočný a priamy priaznivý účinok na zdravie danej osoby,

c)

výskum s porovnateľným účinkom sa nemôže vykonať na osobách, ktoré sú spôsobilé dať súhlas,

d)

potrebný súhlas podľa článku 6 bol udelený špecificky a písomne,

e)

daná osoba nemá námietky.

(2)

Výnimočne a za ochranných opatrení ustanovených zákonom sa môže schváliť výskum, ktorého výsledky nebudú mať skutočný a priamy priaznivý účinok na zdravie danej osoby, ak sú splnené podmienky uvedené v odseku 1 písm. a) až e), ako aj tieto dodatočné podmienky:

a)

cieľom výskumu je výrazným zlepšením vedeckého pochopenia stavu, choroby alebo poruchy jedinca prispieť ku konečnému dosiahnutiu výsledkov, ktoré by mali priaznivý vplyv na zdravie danej osoby alebo iných osôb rovnakej vekovej kategórie, alebo osôb postihnutých tou istou chorobou alebo poruchou, alebo osôb s rovnakým zdravotným stavom,

b)

výskum je spojený len s minimálnym rizikom a minimálnou záťažou pre danú osobu.

Článok 18 - Výskum na embryách in vitro

(1)

Ak zákon dovoľuje výskum na embryách in vitro, zákon zabezpečí primeranú ochranu embrya.

(2)

Vytváranie ľudských embryí na výskumné účely je zakázané.

KAPITOLA VI

Článok 19 - Všeobecné pravidlá

(1)

Získavanie orgánov alebo tkanív od živých darcov na účely transplantácie je možné výlučne iba vtedy, ak ide o priamy terapeutický prospech príjemcu a nie je možné získať vhodný orgán od mŕtvych osôb a nie je známa žiadna alternatívna liečebná metóda s porovnateľným výsledkom.

(2)

Nevyhnutný súhlas stanovený v článku 5 musí byť vyjadrený výslovne a špecificky v písomnej forme alebo pred zodpovedným orgánom.

Článok 20 - Ochrana osôb, ktoré nie sú spôsobilé vyjadriť súhlas s odberom orgánov

(1)

Žiaden orgán sa nemôže odobrať osobám, ktoré nie sú spôsobilé vyjadriť súhlas s odberom orgánov podľa článku 5.

(2)

Výnimočne, v súlade s ochrannými ustanoveniami ustanovenými zákonom, a po splnení týchto podmienok možno schváliť odobratie regeneratívneho tkaniva osobám, ktoré nie sú spôsobilé vyjadriť svoj súhlas:

a)

nie je k dispozícii kompatibilný darca, ktorý je spôsobilý vyjadriť súhlas,

b)

príjemca je brat alebo sestra darcu,

c)

darcovstvo musí mať pre príjemcu život zachraňujúci potenciál,

d)

súhlas uvedený v článku 6 ods. 2 a 3 je vyjadrený špecificky a písomne v súlade so zákonom a so schválením kompetentného orgánu,

e)

potenciálny darca nemá námietky.

KAPITOLA VII

Článok 21 - Zákaz finančného zisku

Ľudské telo a jeho časti ako také nesmú byť predmetom finančného prospechu.

Článok 22 - Pokyny na disponovanie s odstránenými časťami ľudského tela

Ak sa počas lekárskeho zákroku odoberie nejaká časť ľudského tela, môže sa uchovať a použiť na iný účel, ako bol ten, ktorý viedol k jej odobratiu, iba ak sa dodržali postupy týkajúce sa informovania darcu a jeho súhlasu.

KAPITOLA VIII

Článok 23 - Porušenie práv alebo princípov

Zmluvné strany zabezpečia príslušnú súdnu ochranu na zabránenie protiprávnym zásahom do práv a princípov uvedených v tomto dohovore alebo na ich zastavenie.

Článok 24 - Odškodnenie za neprimerané poškodenie

Osoba, ktorá utrpela neprimerané poškodenie ako výsledok zákroku, má nárok na spravodlivé odškodnenie podľa podmienok a postupov ustanovených zákonom.

Článok 25 - Sankcie

Zmluvné strany zabezpečia primerané sankcie, ktoré sa použijú pri porušení ustanovení uvedených v tomto dohovore.

KAPITOLA IX

Článok 26 - Obmedzenia vykonávania práv

(1)

Výkon práv a ochranných ustanovení uvedených v tomto dohovore nebude podliehať iným obmedzeniam ako tým, ktoré predpisuje zákon a ktoré sú potrebné v demokratickej spoločnosti v záujme verejnej bezpečnosti, predchádzania trestnej činnosti, ochrany verejného zdravia alebo ochrany práv a slobôd iných.

(2)

Obmedzenia uvedené v odseku 1 sa nesmú týkať článkov 11, 13, 14, 16, 17, 19, 20 a 21.

Článok 27 - Širšia ochrana

Žiadne z ustanovení tohto dohovoru sa nesmie vykladať ako obmedzujúce alebo inak ovplyvňujúce možnosti zmluvnej strany prijať v súvislosti s aplikáciou biológie a medicíny ďalšie ochranné opatrenia ako tie, ktoré sú uvedené v tomto dohovore.

KAPITOLA X

Článok 28 - Verejná diskusia

Zmluvné strany tohto dohovoru zabezpečia, aby základné otázky súvisiace s pokrokom v biológii a medicíne boli predmetom verejnej diskusie, a to hlavne z relevantných lekárskych, sociálnych, ekonomických, etických a právnych dôsledkov a aby ich možná aplikácia bola predmetom primeraných konzultácií.

KAPITOLA XI

Článok 29 - Výklad dohovoru

Európsky súd pre ľudské práva môže bez priameho odvolania sa na špecifické súdne konanie poskytnúť poradnú mienku k právnym otázkam týkajúcim sa výkladu dohovoru na požiadanie

a)

vlády zmluvnej strany po informovaní ostatných zmluvných strán,

b)

výboru ustanoveného podľa článku 32, v ktorom je členstvo obmedzené na zástupcov zmluvných strán tohto dohovoru na základe rozhodnutia, ktoré bolo prijaté dvojtretinovou väčšinou odovzdaných hlasov.

Článok 30 - Správy o vykonávaní dohovoru

Po prijatí žiadosti generálneho tajomníka Rady Európy každá strana predloží vysvetlenie o spôsoboch, akými jej vnútroštátne zákonodarstvo zabezpečuje efektívne uplatnenie ustanovení dohovoru.

KAPITOLA XII

Článok 31 - Protokoly

Protokoly sa môžu uzavrieť na základe článku 32 s cieľom rozvíjať princípy uvedené v tomto dohovore v špecifických oblastiach.

Protokoly budú otvorené na podpis signatárom dohovoru. Budú podliehať ratifikácii, prijatiu alebo schváleniu. Signatár nemôže ratifikovať, prijať alebo schváliť protokoly bez toho, aby predtým alebo súčasne neratifikoval, neprijal alebo neschválil dohovor.

KAPITOLA XIII

Článok 32 - Dodatky k dohovoru

(1)

Úlohy, ktorými je poverený výbor týmto článkom a článkom 29, vykoná Riadiaci výbor pre bioetiku (CDBI) alebo iný výbor určený Výborom ministrov.

(2)

Bez ohľadu na špecifické ustanovenia článku 29 každý členský štát Rady Európy, ako aj každá zmluvná strana dohovoru, ktorá nie je členom Rady Európy, môže byť zastúpená a mať jeden hlas vo výbore počas plnenia úloh vyplývajúcich pre výbor z tohto dohovoru.

(3)

Každý zo štátov uvedených v článku 33 alebo štát, ktorý nie je zmluvnou stranou dohovorou a bol vyzvaný, aby v súlade s ustanoveniami článku 34 pristúpil k dohovoru, môže byť vo výbore zastúpený pozorovateľom. Ak Európske spoločenstvo nie je zmluvnou stranou, môže byť vo výbore zastúpené pozorovateľom.

(4)

V rámci monitorovania vedeckého pokroku výbor preskúma dohovor najneskôr do piatich rokov po tom, čo nadobudne platnosť, a neskôr v takých intervaloch, o ktorých rozhodne výbor.

(5)

Každý návrh na dodatok k tomuto dohovoru a každý návrh na protokol či dodatok k protokolu predložený zmluvnou stranou, výborom alebo Výborom ministrov sa oznámi generálnemu tajomníkovi Rady Európy, ktorý ho poskytne členským štátom Rady Európy, Európskemu spoločenstvu, všetkým signatárom, každej zmluvnej strane a každému štátu, ktorý bol vyzvaný na podpísanie tohto dohovoru v súlade s ustanovením článku 33, ako aj každému štátu vyzvanému na pristúpenie k tomuto dohovoru v súlade s ustanoveniami článku 34.

(6)

Výbor prerokuje návrh najskôr dva mesiace po tom, ako bol návrh v súlade s odsekom 5 predložený generálnemu tajomníkovi. Výbor predloží text schválený dvojtretinovou väčšinou odovzdaných hlasov Výboru ministrov na schválenie. Po schválení sa text predloží jednotlivým zmluvným stranám na ratifikáciu, prijatie alebo schválenie.

(7)

Každý dodatok prijatý zmluvnými stranami nadobúda vo vzťahu k zmluvným stranám, ktoré ho prijali, platnosť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po uplynutí obdobia jedného mesiaca po dni, keď päť zmluvných strán vrátane najmenej štyroch členských štátov Rady Európy informovali generálneho tajomníka, že návrh prijali.

Vo vzťahu k zmluvnej strane, ktorá návrh následne prijme, nadobudne tento platnosť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po uplynutí lehoty jedného mesiaca od dátumu, keď zmluvná strana informovala generálneho tajomníka o jeho prijatí.

KAPITOLA XIV

Článok 33 - Podpis, ratifikácia a nadobudnutie platnosti

(1)

Tento dohovor je otvorený na podpis členským štátom Rady Európy, štátom, ktoré nie sú členmi Rady Európy, ale podieľali sa na vypracovaní dohovoru, a Európskemu spoločenstvu.

(2)

Tento dohovor podlieha ratifikácii, prijatiu alebo schváleniu. Ratifikačné listiny, ako aj listiny o prijatí alebo schválení budú uložené u generálneho tajomníka Rady Európy.

(3)

Tento dohovor nadobudne platnosť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po uplynutí trojmesačnej lehoty od dátumu, keď päť štátov vrátane najmenej štyroch členských štátov Rady Európy vyjadrilo svoj súhlas s tým, aby boli viazané dohovorom v súlade s odsekom 2 tohto článku.

(4)

Pre každého signatára, ktorý následne vyjadrí súhlas s dohovorom, nadobudne dohovor platnosť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po uplynutí trojmesačnej lehoty od dátumu, keď boli uložené jeho ratifikačné listiny, listiny o prijatí alebo schválení.

Článok 34 - Nečlenské štáty

(1)

Po nadobudnutí platnosti dohovoru môže Výbor ministrov Rady Európy po konzultácii so zmluvnými stranami vyzvať ktorýkoľvek štát, ktorý nie je členom Rady Európy, aby k tomuto dohovoru pristúpil rozhodnutím prijatým väčšinou, ako je uvedené v článku 20 písm. d) Štatútu Rady Európy, a po jednohlasnom schválení zástupcami zmluvných štátov oprávnených zasadať vo Výbore ministrov.

(2)

Vo vzťahu k štátu pristupujúcemu k dohovoru nadobudne dohovor platnosť prvým dňom mesiaca po uplynutí trojmesačnej lehoty od dátumu, keď boli listiny o jeho pristúpení k dohovoru uložené u generálneho tajomníka Rady Európy.

Článok 35 - Územia

(1)

Každý signatár môže pri podpise dohovoru alebo pri uložení ratifikačných listín, listín o prijatí alebo schválení špecifikovať územie alebo územia, kde bude tento dohovor platiť. Každý iný štát môže vykonať rovnaké vyhlásenie pri uložení listín o pristúpení k dohovoru.

(2)

Vyhlásením adresovaným generálnemu tajomníkovi Rady Európy môže každá zmluvná strana kedykoľvek neskôr rozšíriť platnosť tohto dohovoru na ktorékoľvek iné územie, za ktorého medzinárodné vzťahy zodpovedá alebo je v jeho zastúpení oprávnená prijímať záväzky. Na tomto území nadobudne dohovor platnosť prvým dňom mesiaca po uplynutí trojmesačnej lehoty od dátumu, keď toto vyhlásenie prijal generálny tajomník.

(3)

Každé vyhlásenie uvedené v niektorom z predchádzajúcich dvoch odsekov a týkajúce sa ktoréhokoľvek územia špecifikovaného v takom vyhlásení sa môže zrušiť notifikáciou zaslanou generálnemu tajomníkovi. Odvolanie vyhlásenia nadobúda platnosť prvým dňom mesiaca po uplynutí trojmesačnej lehoty od dátumu, keď ho prijal generálny tajomník.

Článok 36 - Výhrady

(1)

Každý štát a Európske spoločenstvo môžu pri podpise tohto dohovoru alebo pri uložení ratifikačných listín uplatniť výhradu k jednotlivému ustanoveniu dohovoru do tej miery, do akej nie je zákon platný na jeho území v súlade s ustanovením dohovoru. Výhrady všeobecného charakteru nie sú podľa tohto článku prípustné.

(2)

Výhrada podľa tohto článku musí obsahovať stručný výklad relevantného zákona.

(3)

Zmluvná strana, ktorá rozširuje platnosť tohto dohovoru o územie uvedené vo vyhlásení podľa článku 35 ods. 2, môže pre toto územie uplatniť výhradu v súlade s ustanoveniami predchádzajúcich odsekov.

(4)

Zmluvná strana, ktorá uplatnila výhradu, o ktorej je zmienka v tomto článku, môže ju odvolať formou vyhlásenia adresovaného generálnemu tajomníkovi Rady Európy. Odvolanie nadobudne platnosť prvým dňom mesiaca po uplynutí jednomesačnej lehoty od dátumu, keď ho prijal generálny tajomník.

Článok 37 - Výpoveď zmluvy

(1)

Každá zmluvná strana môže tento dohovor kedykoľvek vypovedať oznámením generálnemu tajomníkovi Rady Európy.

(2)

Výpoveď zmluvy nadobúda platnosť prvým dňom mesiaca po uplynutí trojmesačnej lehoty od dátumu, keď bol o vypovedaní oboznámený generálny tajomník.

Článok 38 - Notifikácie

Generálny tajomník Rady Európy bude informovať členské štáty Rady Európy, Európske spoločenstvo, každého signatára, každú zmluvnú stranu a každý iný štát prizvaný k pripojeniu sa k dohovoru o

a)

každom podpise,

b)

uložení každej ratifikačnej listiny alebo listiny o prijatí, schválení, či pristúpení k Dohovoru,

c)

každom dátume, keď tento dohovor nadobúda platnosť v súlade s článkom 33 alebo 34,

d)

každom dodatku alebo protokole prijatom v súlade s článkom 32 a o dátume, keď tento dodatok alebo protokol nadobudol platnosť,

e)

každom vyhlásení urobenom podľa ustanovení článku 35,

f)

každej výhrade alebo odvolaní výhrady podľa ustanovení článku 36,

g)

akomkoľvek akte, notifikácii alebo korešpondencii týkajúcej sa tohto dohovoru.

Na dôkaz súhlasu s uvedeným textom dolupodpísaní, riadne oprávnení, podpísali tento dohovor.

Dané v Oviede 4. apríla 1997 v anglickom a vo francúzskom jazyku, pričom obe znenia, z ktorých jeden výtlačok bude uložený v archíve Rady Európy, majú rovnakú platnosť. Generálny tajomník Rady Európy odovzdá overené kópie každému členskému štátu Rady Európy, Európskemu spoločenstvu, nečlenským štátom, ktoré sa podieľali na vypracovaní tohto dohovoru, a každému štátu vyzvanému na pripojenie sa k tomuto dohovoru.

Prílohy

    Prevziať prílohu - Anglické znenie textu

Načítavam znenie...
MENU
Hore