Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Cyperskej republiky o dlhodobej hospodárskej, vedeckej, technickej a priemyselnej spoluprái 38/1998 účinný od 14.02.1998

Platnosť od: 14.02.1998
Účinnosť od: 14.02.1998
Autor: Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky
Oblasť: Medzinárodné zmluvy, dohody, dohovory, Energetika a priemysel

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Cyperskej republiky o dlhodobej hospodárskej, vedeckej, technickej a priemyselnej spoluprái 38/1998 účinný od 14.02.1998
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Oznámenie 38/1998 s účinnosťou od 14.02.1998
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 21. mája 1997 bola v Nikózii ...

Dohoda nadobudla platnosť dňom výmeny nót, t. j. 13. októbra 1997, na základe článku 8.

DOHODA

medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Cyperskej republiky o dlhodobej hospodárskej, vedeckej, ...

Vláda Slovenskej republiky a vláda Cyperskej republiky (ďalej len „zmluvné strany“),

želajúc si zabezpečiť a naďalej posilňovať priateľské vzťahy medzi národmi oboch krajín ...

želajúc si posilniť hospodársku, vedeckú, technickú a priemyselnú spoluprácu na vzájomný prospech, ...

uznávajúc potrebu prijať opatrenia a postupy na dlhšie obdobie v súlade s vnútroštátnymi právnymi ...

dohodli sa takto:

Článok 1

Zmluvné strany budú pokračovať vo svojom úsilí zameranom na podporu vzájomne prospešnej hospodárskej, ...

Článok 2

Zmluvné strany budú v súlade so svojimi vnútroštátnymi právnymi predpismi podporovať a uľahčovať ...

Článok 3

Spolupráca v súlade s touto dohodou bude obsahovať

a)

zakladanie spoločných obchodných spoločností, podporu spoločných investičných projektov a iné ...

b)

financovanie rozvojových plánov a projektov na základe dlhodobých dohôd,

c)

vzájomne výhodnú výmenu patentov, licencií, know-how a iných vedeckých a technologických informácií, ...

d)

výmenu technických odborníkov a vedeckovýskumného zariadenia a využitie vedeckovýskumných stredísk, ...

e)

podporu spolupráce v oblasti energetiky, strojárstva zameraného na ochranu životného prostredia ...

f)

spoluprácu pri rozvoji infraštruktúry, priemyslu a stavebníctva,

g)

spoluprácu v oblasti turistického ruchu,

h)

iné formy hospodárskej, vedeckej a technickej spolupráce v súlade s potrebami oboch štátov a na ...

Článok 4

Zmluvné strany budú v súlade so svojimi vnútroštátnymi právnymi predpismi podporovať spoluprácu ...

Článok 5

Zmluvné strany si môžu určiť na základe vzájomnej dohody aj ďalšie oblasti, v ktorých uznajú ...

Článok 6

Zmluvné strany podporia v súlade s touto dohodou uvedenú spoluprácu medzi organizáciami svojich ...

Článok 7

Na základe tejto dohody bude zriadená stála slovensko-cyperská komisia na sledovanie rozvoja spolupráce ...

Článok 8

Táto dohoda podlieha schváleniu v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi oboch zmluvných ...

Dané v Nikózii 21. mája 1997 v dvoch pôvodných vyhotoveniach v anglickom jazyku, pričom obidve ...

Za vládu

Slovenskej republiky:

Karol Česnek v. r.

Za vládu

Cyperskej republiky:

Christodoulous Christodoulou v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore