Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Medzinárodného dohovoru o vzájomnej administratívnej pomoci pri prevencii, úradnom zisťovaní a potláčaní colných deliktov 347/2000 účinný od 27.10.2000

Platnosť od: 27.10.2000
Účinnosť od: 27.10.2000
Autor: Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky
Oblasť: Medzinárodné zmluvy, dohody, dohovory, Bezpečnosť a obrana štátu, Priestupkové konanie, Colné právo, Obrana, územie a bezpečnostné vzťahy v medzinárodnom práve, Medzinárodné trestné právo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Medzinárodného dohovoru o vzájomnej administratívnej pomoci pri prevencii, úradnom zisťovaní a potláčaní colných deliktov 347/2000 účinný od 27.10.2000
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Oznámenie 347/2000 s účinnosťou od 27.10.2000
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 9. júna 1977 bol v Nairobi prijatý ...

Prílohy

  KAPITOLA I

  Článok 1

  Na účely tohto dohovoru sa rozumejú

  a)

  „colnými predpismi“ všetky zákony a vykonávacie predpisy upravujúce pôsobnosť colnej správy ...

  b)

  „colným deliktom“ akékoľvek porušenie alebo pokus o porušenie colných predpisov,

  c)

  „colným podvodom“ colný delikt, ktorým osoba uvedie do omylu colný orgán, čím sa v plnom ...

  d)

  „pašovaním“ colný podvod vychádzajúci z prepravy tovaru cez colnú hranicu utajeným spôsobom, ...

  e)

  „dovoznými clami a vývoznými clami a daňami“ clá a iné dane, poplatky a iné dávky vyberané ...

  f)

  „osobou“ fyzická osoba alebo právnická osoba, ak z daného kontextu nevyplýva niečo iné,

  g)

  „Radou pre colnú spoluprácu“ organizácia zriadená na základe Dohovoru o zriadení Rady pre ...

  h)

  „Stálym technickým výborom“ Stály technický výbor Rady pre colnú spoluprácu,

  i)

  „ratifikáciou“ ratifikácia, prijatie alebo schválenie.

  KAPITOLA II

  Článok 2

  1.

  Zmluvné strany viazané jednou prílohou alebo viacerými prílohami tohto dohovoru sa zaväzujú, ...

  2.

  Colná správa zmluvnej strany môže podľa odseku 1 tohto článku požiadať o pomoc pri úradnom ...

  3.

  Vzájomná pomoc vymedzená v odseku 1 tohto článku sa nevzťahuje na zadržanie osoby ani na vymáhanie ...

  Článok 3

  Ak zmluvná strana predpokladá, že žiadaná pomoc by mohla ohroziť jej suverenitu, bezpečnosť ...

  Článok 4

  Ak colná správa jednej zmluvnej strany žiada o pomoc, ktorú by sama nemohla poskytnúť, keby ju ...

  KAPITOLA III

  Článok 5

  a)

  môžu využiť len na účely uvedené v tomto dohovore vrátane súdneho konania alebo správneho ...

  b)

  poskytnú prijímajúcej krajine za rovnakých podmienok ochrany, aké sa vzťahujú na dôverné informácie ...

  2.

  Tieto správy, dokumenty alebo iné informácie možno použiť na iné účely len na základe písomného ...

  Článok 6

  1.

  Komunikácia medzi zmluvnými stranami sa podľa tohto dohovoru uskutočňuje priamo medzi colnými ...

  2.

  Colná správa dožiadanej zmluvnej strany vykoná v súlade s právnymi predpismi platnými na jej ...

  3.

  Colná správa dožiadanej zmluvnej strany odpovie na žiadosť o pomoc čo najskôr.

  Článok 7

  1.

  Žiadosť o pomoc podľa tohto dohovoru sa predkladá spravidla písomne, obsahuje nevyhnutné informácie ...

  2.

  Písomné žiadosti sa predkladajú v jazyku akceptovanom zmluvnými stranami. Akékoľvek dokumenty ...

  3.

  Zmluvné strany akceptujú v každom prípade žiadosť o pomoc a pripojené dokumenty v anglickom alebo ...

  4.

  Ak sa v naliehavých prípadoch žiadosť o pomoc nepredloží v písomnej forme, dožiadaná zmluvná ...

  Článok 8

  Všetky náklady, ktoré podľa tohto dohovoru vzniknú v súvislosti so znalcami alebo svedkami, hradí ...

  KAPITOLA IV

  Článok 9

  V záujme dosiahnutia všeobecných cieľov tohto dohovoru Rada pre colnú spoluprácu a colné správy ...

  Článok 10

  Na účely tohto dohovoru každá príloha alebo prílohy, ktoré zmluvná strana prijala, tvoria neoddeliteľnú ...

  Článok 11

  Ustanovenia tohto dohovoru nevylučujú uplatnenie širšej vzájomnej pomoci, ktorú si zmluvné strany ...

  KAPITOLA V

  Článok 12

  1.

  Podľa tohto dohovoru Rada pre colnú spoluprácu zodpovedá za riadenie a rozvíjanie dohovoru.

  2.

  Na základe poverenia a pokynov Rady pre colnú spoluprácu Stály technický výbor vykonáva na tento ...

  a)

  predkladá Rade pre colnú spoluprácu pozmeňovacie alebo doplňovacie návrhy k dohovoru, ktoré považuje ...

  b)

  zabezpečuje stanoviská k výkladu ustanovení dohovoru,

  c)

  udržiava vzťahy s inými zainteresovanými medzinárodnými organizáciami, najmä s príslušnými ...

  d)

  uskutočňuje všetky opatrenia, ktoré by mohli prispieť k posilneniu všeobecných cieľov dohovoru, ...

  e)

  plní také úlohy, ktoré mu podľa ustanovení dohovoru môže uložiť Rada pre colnú spoluprácu. ...

  Článok 13

  Na účely hlasovania v Rade pre colnú spoluprácu a v Stálom technickom výbore sa každá príloha ...

  KAPITOLA VI

  Článok 14

  Akýkoľvek spor medzi dvoma alebo viacerými zmluvnými stranami týkajúci sa výkladu alebo uplatnenia ...

  Článok 15

  a)

  podpísaním dohovoru bez výhrady ratifikácie,

  b)

  uložením ratifikačnej listiny po podpísaní dohovoru a ratifikácii,

  c)

  prístupom k dohovoru.

  2.

  Tento dohovor je prístupný na podpísanie štátom uvedeným v odseku 1 tohto článku v sídle Rady ...

  3.

  Každý štát uvedený v odseku 1 tohto článku pri podpise, ratifikácii alebo prístupe k tomuto ...

  4.

  Ratifikačné listiny alebo listiny o prístupe budú uložené u generálneho tajomníka Rady pre colnú ...

  5.

  Colné únie alebo hospodárske únie sa podľa ustanovení odsekov 1, 2 a 3 tohto článku môžu stať ...

  Článok 16

  1.

  Tento dohovor nadobudne platnosť po uplynutí troch mesiacov od podpísania piatimi štátmi podľa ...

  2.

  Pre každú zmluvnú stranu, ktorá podpíše tento dohovor bez výhrady ratifikácie, ratifikuje ho ...

  3.

  Ktorákoľvek príloha k tomuto dohovoru nadobudne platnosť po uplynutí troch mesiacov po akceptovaní ...

  Článok 17

  1.

  V čase podpísania tohto dohovoru bez výhrady ratifikácie alebo uloženia ratifikačných listín, ...

  2.

  Každý štát, ktorý doručí oznámenie podľa odseku 1 tohto článku, ktorým sa dohovor rozširuje ...

  Článok 18**)

  Každá zmluvná strana sa bude považovať za stranu, ktorá pristúpila k dohovoru alebo akceptovala ...

  Článok 19

  1.

  Tento dohovor sa uzaviera na neurčitý čas, ale každá zmluvná strana ho môže vypovedať kedykoľvek ...

  2.

  Vypovedanie sa oznamuje písomnou formou generálnemu tajomníkovi Rady pre colnú spoluprácu.

  3.

  Vypovedanie nadobudne účinnosť po uplynutí šiestich mesiacov po prevzatí listiny o vypovedaní ...

  4.

  Ustanovenia odsekov 2 a 3 tohto článku sa vzťahujú aj na prílohy k tomuto dohovoru, pričom po ...

  5.

  Zmluvná strana, ktorá vypovie dohovor alebo odvolá akceptovanie jednej prílohy alebo viacerých ...

  Článok 20

  1.

  Rada pre colnú spoluprácu môže odporučiť prijať dodatky k tomuto dohovoru.

  2.

  Znenie odporučeného dodatku podľa predchádzajúceho odseku oznámi generálny tajomník Rady pre ...

  3.

  Ktorýkoľvek pozmeňujúci návrh oznámený podľa predchádzajúceho odseku nadobudne platnosť vo ...

  4.

  V prípade, že štát, ktorý je zmluvnou stranou dohovoru, oznámi svoje námietky generálnemu tajomníkovi ...

  Článok 21

  1.

  Každá zmluvná strana, ktorá ratifikovala tento dohovor alebo ktorá k nemu pristúpila, pokladá ...

  2.

  Zmluvná strana, ktorá akceptuje niektorú prílohu, sa považuje za zmluvnú stranu akceptujúcu všetky ...

  Článok 22

  Generálny tajomník Rady pre colnú spoluprácu vyrozumie zmluvné strany tohto dohovoru, ostatné ...

  a)

  podpísaní, ratifikácii, prístupe a o oznámení podľa článku 15 tohto dohovoru,

  b)

  dátume nadobudnutia platnosti tohto dohovoru a dátume nadobudnutia platnosti každej prílohy podľa ...

  c)

  oznámení podľa článku 17,

  d)

  vypovedaní podľa článku 19,

  e)

  dodatkoch považovaných za akceptované podľa článku 20 a o dátume nadobudnutia ich platnosti.

  Článok 23

  Podľa článku 102 Charty OSN tento dohovor zaregistruje Sekretariát OSN dňom nadobudnutia jeho platnosti. ...

  Na dôkaz toho podpísaní, riadne na to splnomocnení, podpísali tento dohovor.

  Dané v Nairobi 9. júna 1977 v anglickom a vo francúzskom jazyku, pričom obe znenia sú autentické, ...

Poznámky

 • *)  Podľa doplnkov Protokolu, ktorý nadobudol platnosť 27. júla 1989.
 • **)  Článok bol zmenený podľa zjednodušeného postupu uvedeného v článku 20. Zmena nadobudla účinnosť ...
Načítavam znenie...
MENU
Hore