Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Rímskeho štatútu Medzinárodného trestného súdu 333/2002 účinný od 28.06.2002

Platnosť od: 28.06.2002
Účinnosť od: 28.06.2002
Autor: Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky
Oblasť: Medzinárodné zmluvy, dohody, dohovory

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Rímskeho štatútu Medzinárodného trestného súdu 333/2002 účinný od 28.06.2002
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Oznámenie 333/2002 s účinnosťou od 28.06.2002
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 17. júla 1998 bol v Ríme prijatý ...

Prílohy

  RÍMSKY ŠTATÚT MEDZINÁRODNÉHO TRESTNÉHO SÚDU

  PREAMBULA Štáty, zmluvné strany, tohto štatútu, vedomé si, že všetky národy spájajú spoločné ...

  PRVÁ ČASŤ

  Článok 1

  Zriaďuje sa Medzinárodný trestný súd (ďalej len „Súd"). Tento Súd je stála inštitúcia a ...

  Článok 2

  Vzťah medzi Súdom a Organizáciou Spojených národov bude upravený dohodou, ktorú musí schváliť ...

  Článok 3

  1.

  Súd bude mať zriadené sídlo v Haagu v Holandsku (ďalej len „hostiteľský štát").

  2.

  Súd uzatvorí dohodu o hlavnom sídle s hostiteľským štátom, ktorú schváli Zhromaždenie štátov, ...

  3.

  Súd môže zasadať kdekoľvek inde vždy, keď to považuje za žiaduce, tak ako je to ustanovené ...

  Článok 4

  1.

  Súd je medzinárodnou právnickou osobou. Má aj takú právnu spôsobilosť, aká je potrebná na ...

  2.

  Súd môže vykonávať svoje funkcie a právomoci, ako sú ustanovené v tomto štatúte, na území ...

  DRUHÁ ČASŤ

  Článok 5

  1.

  Právomoc Súdu sa obmedzuje na najzávažnejšie trestné činy týkajúce sa medzinárodného spoločenstva ...

  a)

  trestný čin genocídy,

  b)

  zločiny proti ľudskosti,

  c)

  vojnové zločiny,

  d)

  trestný čin agresie.

  2.

  Súd bude vykonávať jurisdikciu v prípade trestného činu agresie, keď sa v súlade s článkami ...

  Článok 6

  Na účely tohto štatútu „genocída" znamená akýkoľvek z týchto činov spáchaný s úmyslom ...

  Článok 7

  1.

  Na účely tohto štatútu „zločin proti ľudskosti" znamená akýkoľvek z týchto činov, ak bol ...

  a)

  vražda,

  b)

  vyhladzovanie,

  c)

  zotročenie,

  d)

  deportácia alebo násilný presun obyvateľstva,

  e)

  uväznenie alebo iné závažné pozbavenie osobnej slobody porušujúce základné pravidlá medzinárodného ...

  f)

  mučenie,

  g)

  znásilnenie, sexuálne otroctvo, vynútená prostitúcia, násilné tehotenstvo, vynútená sterilizácia ...

  h)

  prenasledovanie akejkoľvek identifikovateľnej skupiny alebo kolektívu z politických, rasových, ...

  i)

  nedobrovoľné zmiznutie ľudí,

  j)

  trestný čin apartheidu,

  k)

  ďalšie neľudské činy podobnej povahy úmyselne spôsobujúce veľké utrpenie alebo vážne zranenie ...

  2.

  Na účely odseku 1

  a)

  „útok namierený proti akémukoľvek civilnému obyvateľstvu" znamená konanie, v ktorého priebehu ...

  b)

  „vyhladzovanie" obsahuje úmyselné privodenie životných podmienok, medziiným zmarenie prístupu ...

  c)

  „zotročenie" znamená výkon niektorých práv alebo všetkých práv spájajúcich sa s právom ...

  d)

  „deportácia alebo násilný presun obyvateľstva" znamená nútené premiestnenie dotknutých osôb ...

  e)

  „mučenie" znamená úmyselné spôsobenie veľkej telesnej alebo duševnej bolesti alebo utrpenia ...

  f)

  „nútené tehotenstvo" znamená nezákonné obmedzenie ženy násilne privedenej do iného stavu s ...

  g)

  „prenasledovanie" znamená úmyselné a závažné odňatie základných práv v rozpore s medzinárodným ...

  h)

  „trestný čin apartheidu" znamená neľudské činy podobného charakteru, ako sú činy uvedené ...

  i)

  „nedobrovoľné zmiznutie ľudí" znamená zatknutie, väzbu alebo zavlečenie osôb s úmyslom vyňať ...

  3.

  Na účely tohto štatútu sa termín „pohlavie" chápe ako termín poukazujúci v spoločenskom kontexte ...

  Článok 8

  1.

  Súd má jurisdikciu v súvislosti s vojnovými zločinmi, najmä ak boli spáchané ako súčasť plánu ...

  2.

  Na účely tohto štatútu „vojnové zločiny" znamenajú:

  a)

  Závažné porušenia Ženevských dohovorov z 12. augusta 1949, menovite ktorýkoľvek z týchto činov ...

  i)

  zámerné zabitie,

  ii)

  mučenie alebo neľudské zaobchádzanie vrátane biologických pokusov,

  iii)

  zámerné spôsobenie veľkého telesného alebo zdravotného utrpenia alebo vážneho zranenia,

  iv)

  rozsiahle zničenie a privlastnenie majetku vykonané bez zdôvodnenia vojenskou nevyhnutnosťou a nezákonne ...

  v)

  prinútenie vojnového zajatca alebo inej chránenej osoby slúžiť v silách nepriateľskej moci,

  vi)

  zámerné odňatie práv na spravodlivý a riadny súd vojnovému zajatcovi alebo inej chránenej osobe, ...

  vii)

  nezákonná deportácia alebo presun, alebo nezákonné obmedzenie,

  viii)

  branie rukojemníkov.

  b)

  Iné vážne porušenia zákonov a zvyklostí uplatniteľných v medzinárodných ozbrojených konfliktoch ...

  i)

  úmyselné nasmerovanie útokov proti civilnému obyvateľstvu ako takému alebo proti jednotlivým ...

  ii)

  úmyselné nasmerovanie útokov proti civilným objektom, t. j. objektom, ktoré nie sú vojenskými ...

  iii)

  úmyselné nasmerovanie útokov proti personálu, zariadeniam, materiálu, jednotkám alebo vozidlám ...

  iv)

  úmyselné spustenie útoku s vedomím, že takýto útok spôsobí sprievodnú stratu na životoch ...

  v)

  útoky alebo bombardovanie akýmkoľvek prostriedkom miest, dedín, obydlí alebo budov, ktoré nie ...

  vi)

  zabitie alebo zranenie účastníka boja, ktorý zložil zbrane alebo už nemal obranné prostriedky ...

  vii)

  zneužitie vlajky vyjednávača, vlajky alebo vojenských insígnií a uniformy nepriateľa alebo Organizácie ...

  viii)

  priamy alebo nepriamy presun časti vlastného civilného obyvateľstva okupujúcou mocnosťou na územie, ...

  ix)

  úmyselné nasmerovanie útokov proti budovám určeným na náboženské, vzdelávacie, umelecké, ...

  x)

  podrobenie osôb, ktoré sú v moci nepriateľskej strany, telesnému zmrzačeniu alebo lekárskym alebo ...

  xi)

  vierolomné zabitie alebo ťažké zranenie jednotlivcov patriacich k nepriateľskému národu alebo ...

  xii)

  vyhlásenie neudelenia žiadnej milosti,

  xiii)

  zničenie alebo zabratie majetku nepriateľa, ak takéto zničenie alebo zabratie si naliehavo nevyžaduje ...

  xiv)

  vyhlásenie práv a činov štátnych príslušníkov nepriateľskej strany za zrušené, pozastavené ...

  xv)

  donútenie štátneho príslušníka nepriateľskej strany zúčastňovať sa na vojenských operáciách ...

  xvi)

  drancovanie mesta alebo miesta, dokonca aj keď bolo vzaté útokom,

  xvii)

  používanie jedu alebo otrávených zbraní,

  xviii)

  používanie dusivých, jedovatých alebo iných plynov a všetkých analogických kvapalín, materiálov ...

  xix)

  používanie guliek, ktoré sa ľahko rozťahujú alebo splošťujú v ľudskom tele, ako sú guľky ...

  xx)

  používanie bojových zbraní, projektilov, materiálov a metód, ktoré sú takého charakteru, že ...

  xxi)

  urážanie ľudskej dôstojnosti, najmä ponižujúce a pokorujúce zaobchádzanie,

  xxii)

  znásilnenie, sexuálne otroctvo, nedobrovoľná prostitúcia, nútené tehotenstvo, ako sú definované ...

  xxiii)

  využívanie prítomnosti civilnej alebo inej chránenej osoby na to, aby niektoré body, oblasti alebo ...

  xxiv)

  úmyselné nasmerovanie útokov proti budovám, materiálu, zdravotným jednotkám a doprave, ako aj ...

  xxv)

  úmyselné využívanie vyhladovania civilistov ako bojovej metódy odňatím predmetov nepostrádateľných ...

  xxvi)

  odvod alebo verbovanie detí mladších ako pätnásť rokov do národných ozbrojených síl alebo ...

  c)

  V prípade ozbrojeného konfliktu, ktorý nemá medzinárodný charakter, vážne porušenia článku ...

  i)

  násilie voči životu a osobe, najmä vražda každého druhu, zmrzačenie, kruté zaobchádzanie a ...

  ii)

  urážanie ľudskej dôstojnosti, najmä ponižujúce a pokorujúce zaobchádzanie,

  iii)

  branie rukojemníkov,

  iv)

  vynášanie trestov a vykonávanie popráv bez predchádzajúceho rozsudku vyhláseného riadne vytvoreným ...

  d)

  Odsek 2 písm. c) sa vzťahuje na ozbrojené konflikty, ktoré nemajú medzinárodný charakter, a preto ...

  e)

  Iné vážne porušenia zákonov a zvykov uplatniteľných na ozbrojené konflikty, ktoré nemajú medzinárodný ...

  i)

  úmyselné nasmerovanie útokov voči civilnému obyvateľstvu ako takému alebo voči jednotlivým ...

  ii)

  úmyselné nasmerovanie útokov proti budovám, materiálu, zdravotným jednotkám, doprave a personálu ...

  iii)

  úmyselné nasmerovanie útokov proti personálu, zariadeniam, materiálu, jednotkám alebo vozidlám ...

  iv)

  úmyselné nasmerovanie útokov proti budovám určeným na náboženské, vzdelávacie, umelecké, ...

  v)

  drancovanie mesta alebo miesta, dokonca aj keď bolo vzaté útokom,

  vi)

  znásilnenie, sexuálne otroctvo, nedobrovoľná prostitúcia, nútené tehotenstvo, ako sú definované ...

  vii)

  odvod alebo verbovanie detí mladších ako pätnásť rokov do ozbrojených síl alebo skupín a ich ...

  viii)

  prikázanie premiestnenia civilného obyvateľstva z dôvodov súvisiacich s konfliktom, ak si to nevyžaduje ...

  ix)

  vierolomné zabitie alebo zranenie bojujúceho nepriateľa,

  x)

  vyhlásenie neudelenia žiadnej milosti,

  xi)

  podrobenie osoby, ktorá je v moci druhej strany konfliktu, telesnému zmrzačeniu alebo lekárskym ...

  xii)

  zničenie alebo zabratie majetku nepriateľa, ak takéto zničenie alebo zabratie naliehavo nevyžadujú ...

  f)

  Odsek 2 písm. e) sa vzťahuje na ozbrojené konflikty, ktoré nemajú medzinárodný charakter, a preto ...

  3.

  Žiadne ustanovenie v odseku 2 písm. c) a e) nemá vplyv na zodpovednosť vlády udržať alebo znovu ...

  Článok 9

  1.

  Skutkové podstaty trestných činov majú pomáhať Súdu pri interpretácii a uplatňovaní článkov ...

  2.

  Doplnenia ku skutkovým podstatám trestných činov môže navrhnúťMusí ich prijať dvojtretinová ...

  a)

  akýkoľvek štát, zmluvná strana,

  b)

  sudcovia konajúci v absolútnej väčšine,

  c)

  prokurátor.

  3.

  Skutkové podstaty trestných činov a ich doplnky musia byť v súlade s týmto štatútom.

  Článok 10

  Žiadne ustanovenie v tejto časti sa nebude interpretovať ako ustanovenie, ktoré obmedzuje alebo ...

  Článok 11

  1.

  Súd má jurisdikciu len nad trestnými činmi spáchanými po tom, ako tento štatút nadobudol platnosť. ...

  2.

  Ak sa štát stane zmluvnou stranou tohto štatútu po tom, ako nadobudol platnosť, Súd môže vykonávať ...

  Článok 12

  1.

  Štát, ktorý sa stane zmluvnou stranou tohto štatútu, týmto akceptuje jurisdikciu Súdu nad trestnými ...

  2.

  V prípade článku 13 písm. a) alebo c) môže Súd vykonávať svoju jurisdikciu, ak jeden štát ...

  a)

  štát, na ktorého území sa stal čin, alebo ak trestný čin bol spáchaný na palube plavidla alebo ...

  b)

  štát, ktorého štátnym príslušníkom je vyšetrovaná alebo trestne stíhaná osoba.

  3.

  Ak sa podľa odseku 2 vyžaduje akceptovanie štátom, ktorý nie je zmluvnou stranou tohto štatútu, ...

  Článok 13

  Súd môže vykonávať jurisdikciu nad trestným činom uvedeným v článku 5 v súlade s ustanoveniami ...

  a)

  štát, zmluvná strana, predloží prokurátorovi v súlade s článkom 14 situáciu, v ktorej sa zdá, ...

  b)

  Bezpečnostná rada konajúca podľa kapitoly VII Charty Organizácie Spojených národov predloží ...

  c)

  prokurátor inicioval vyšetrovanie v súvislosti s takýmto trestným činom v súlade s článkom ...

  Článok 14

  1.

  Štát, zmluvná strana, môže predložiť prokurátorovi situáciu, keď sa zdá, že došlo k spáchaniu ...

  2.

  Ak je to možné, v predloženom materiále sa špecifikujú relevantné okolnosti a prikladá sa taká ...

  Článok 15

  1.

  Prokurátor môže iniciovať vyšetrovanie proprio motu na základe informácií o trestnom čine v ...

  2.

  Prokurátor posúdi závažnosť získanej informácie. Na tento účel môže žiadať od štátov, ...

  3.

  Ak prokurátor dospeje k záveru, že existuje primeraný základ na pokračovanie vo vyšetrovaní, ...

  4.

  Ak senát prípravného konania na základe preskúmania žiadosti a sprievodného materiálu uváži, ...

  5.

  Zamietnutie žiadosti o vydanie poverenia na vyšetrovanie senátom prípravného konania nevylučuje ...

  6.

  Ak po predbežnom preskúmaní uvedenom v odsekoch 1 a 2 prokurátor dospeje k záveru, že poskytnuté ...

  Článok 16

  Podľa štatútu sa žiadne vyšetrovanie alebo stíhanie nemôže začať alebo sa v ňom nemôže ...

  Článok 17

  1.

  S prihliadnutím na odsek 10 preambuly a článok 1 Súd určí, že prípad je neprípustný, ak

  a)

  prípad vyšetruje alebo trestne stíha štát, ktorý má v prípade jurisdikciu, s výnimkou, keď ...

  b)

  prípad vyšetroval štát, ktorý má v prípade jurisdikciu, a štát rozhodol nestíhať danú osobu ...

  c)

  daná osoba už bola súdená za konanie, ktoré je predmetom žaloby, a pojednávanie Súdom nie je ...

  d)

  prípad nie je dostatočne závažný na to, aby ďalšie kroky Súdu boli odôvodnené.

  2.

  V záujme toho, aby sa v konkrétnom prípade určila neochota, Súd primerane zváži so zohľadnením ...

  a)

  konanie sa uskutočnilo alebo prebieha, alebo sa rozhodlo na vnútroštátnej úrovni s cieľom ochrániť ...

  b)

  došlo k neodôvodnenému meškaniu v konaní, ktoré za daných okolností nie je v súlade s úmyslom ...

  c)

  konanie sa nevykonávalo alebo sa nevykonáva nezávisle a nestranne a vykonávalo sa alebo sa vykonáva ...

  3.

  V záujme toho, aby sa v konkrétnom prípade určila neschopnosť, Súd zváži, či v dôsledku úplného ...

  Článok 18

  1.

  V prípade, keď situácia bola predložená podľa článku 13 písm. a) Súdu a prokurátor určil, ...

  2.

  Štát môže do jedného mesiaca po prijatí takého oznámenia informovať Súd, že vyšetruje alebo ...

  3.

  Prokurátorovo podriadenie sa vyšetrovaniu štátom môže prokurátor preskúmať šesť mesiacov ...

  4.

  Dotknutý štát alebo prokurátor sa môže proti rozhodnutiu senátu prípravného konania odvolať ...

  5.

  Keď prokurátor pozastavil vyšetrovanie podľa odseku 2, môže požadovať, aby daný štát pravidelne ...

  6.

  Do vynesenia rozhodnutia senátom prípravného konania alebo kedykoľvek, keď prokurátor pozastaví ...

  7.

  Štát, ktorý namietal proti rozhodnutiu senátu prípravného konania podľa tohto článku, môže ...

  Článok 19

  1.

  Súd sa musí presvedčiť, že má v každom prípade, ktorý mu predložia, jurisdikciu. Súd môže ...

  2.

  Námietky proti prípustnosti prípadu z dôvodov uvedených v článku 17 alebo námietky proti jurisdikcii ...

  a)

  obžalovaný alebo osoba, na ktorú bol vydaný podľa článku 58 zatykač alebo ktorá dostala predvolanie ...

  b)

  štát, ktorý má v prípade jurisdikciu, na základe toho, že vyšetruje alebo trestne stíha prípad, ...

  c)

  štát, od ktorého sa vyžaduje uznanie jurisdikcie podľa článku 12.

  3.

  Prokurátor môže od Súdu žiadať rozhodnutie v otázke jurisdikcie alebo prípustnosti. V konaní ...

  4.

  Každá osoba alebo štát uvedený v odseku 2 môže len raz namietať proti prípustnosti prípadu ...

  5.

  Štát uvedený v odseku 2 písm. b) a c) podáva námietku pri prvej príležitosti.

  6.

  Pred potvrdením obvinení sa námietky proti prípustnosti prípadu alebo námietky proti jurisdikcii ...

  7.

  Ak námietku podá štát uvedený v odseku 2 písm. b) alebo c), prokurátor pozastaví vyšetrovanie ...

  8.

  Do vynesenia rozhodnutia Súdom prokurátor môže požadovať poverenie od Súdu, aby

  a)

  vykonával tie potrebné vyšetrovacie kroky, ktoré sú uvedené v článku 18 ods. 6,

  b)

  prijal výpoveď alebo svedectvo svedka alebo dokončil zbieranie a preskúmanie dôkazov, ktoré sa ...

  c)

  v spolupráci s relevantnými štátmi zabránil úteku osôb, na ktoré už prokurátor žiadal vydanie ...

  9.

  Podanie námietky neovplyvňuje platnosť akéhokoľvek úkonu vykonaného prokurátorom alebo akéhokoľvek ...

  10.

  Ak Súd rozhodol, že prípad je podľa článku 17 neprípustný, môže prokurátor podať žiadosť ...

  11.

  Ak prokurátor s prihliadnutím na veci uvedené v článku 17 odloží vyšetrovanie, môže žiadať, ...

  Článok 20

  1.

  S výnimkou ustanovení v tomto štatúte žiadna osoba nebude postavená pred Súd za správanie, ktoré ...

  2.

  Žiadna osoba nebude postavená pred iný súd za trestný čin uvedený v článku 5, za ktorý ju ...

  3.

  Žiadnu osobu, ktorú súdil iný súd za správanie tiež zakázané v článkoch 6, 7 alebo 8, nebude ...

  a)

  bolo s cieľom ochrániť danú osobu pred trestnoprávnou zodpovednosťou za trestné činy v jurisdikcii ...

  b)

  inak nebolo vykonané nezávisle a nestranne v súlade s normami riadneho procesu uznávanými medzinárodným ...

  Článok 21

  1.

  Súd uplatňuje

  a)

  na prvom mieste tento štatút, Skutkové podstaty trestných činov a jeho Pravidlá súdneho konania ...

  b)

  na druhom mieste, kde je to primerané, uplatniteľné zmluvy a zásady a pravidlá medzinárodného ...

  c)

  ak tak nie je, všeobecné zásady práva odvodené Súdom z vnútroštátnych zákonov svetových právnych ...

  2.

  Súd môže uplatňovať zásady a pravidlá práva podľa ich interpretácie v jeho predchádzajúcich ...

  3.

  Uplatňovanie a výklad práva podľa tohto článku musia byť v súlade s medzinárodne uznávanými ...

  TRETIA ČASŤ

  Článok 22

  1.

  Osoba nie je podľa tohto štatútu trestnoprávne zodpovedná, ak dané správanie nepredstavuje v ...

  2.

  Definícia trestného činu je presne určená a nerozširuje sa na základe analógie. V prípade nejasnosti ...

  3.

  Tento článok nemá vplyv na charakterizovanie akéhokoľvek správania ako trestného správania podľa ...

  Článok 23

  Osoba uznaná Súdom za vinnú sa môže potrestať len v súlade s týmto štatútom.

  Článok 24

  1.

  Žiadna osoba nie je podľa tohto štatútu trestnoprávne zodpovedná za svoje správanie pred nadobudnutím ...

  2.

  V prípade zmeny v práve uplatniteľnom na daný prípad pred právoplatným rozsudkom sa použije ...

  Článok 25

  1.

  Podľa tohto štatútu má Súd jurisdikciu nad fyzickými osobami.

  2.

  Osoba, ktorá spácha trestný čin v jurisdikcii Súdu, je individuálne zodpovedná a podlieha potrestaniu ...

  3.

  V súlade s týmto štatútom je osoba trestnoprávne zodpovedná a podlieha potrestaniu za trestný ...

  a)

  spácha trestný čin či už ako jednotlivec, spolu s inými osobami alebo prostredníctvom inej osoby ...

  b)

  prikáže, dojedná alebo vyvolá spáchanie takého trestného činu, ktorý v skutočnosti nastane ...

  c)

  s cieľom uľahčiť spáchanie takého trestného činu pomáha, podporuje alebo inak pomáha pri jeho ...

  d)

  iným spôsobom pomáha pri spáchaní alebo pri pokuse o spáchanie takého trestného činu skupinou ...

  i)

  sa diať s cieľom podporovať trestnú činnosť alebo trestný zámer skupiny tam, kde takáto činnosť ...

  ii)

  sa diať so znalosťou úmyslu skupiny spáchať tento trestný čin,

  e)

  v súvislosti s trestným činom genocídy priamo a verejne navádza druhých spáchať genocídu,

  f)

  pokúša sa spáchať takýto trestný čin konaním, ktorým sa začína jeho realizácia, prostredníctvom ...

  4.

  Žiadne ustanovenie tohto štatútu týkajúce sa individuálnej trestnoprávnej zodpovednosti nemá ...

  Článok 26

  Súd nemá jurisdikciu nad žiadnou osobou, ktorá bola mladšia ako 18 rokov v čase údajného spáchania ...

  Článok 27

  1.

  Tento štatút sa rovnako vzťahuje na všetky osoby bez rozdielu na základe úradného postavenia. ...

  2.

  Imunity alebo osobitné procesné pravidlá, ktoré sa môžu pripájať k úradnému postaveniu osoby ...

  Článok 28

  Okrem iných dôvodov trestnoprávnej zodpovednosti podľa tohto štatútu pre trestné činy v jurisdikcii ...

  a)

  Vojenský veliteľ alebo osoba efektívne konajúca ako vojenský veliteľ je trestnoprávne zodpovedná ...

  i)

  tento vojenský veliteľ alebo osoba vedeli alebo na základe okolností v tom čase mali vedieť, že ...

  ii)

  tento vojenský veliteľ alebo osoba neuskutočnili všetky potrebné a primerané opatrenia v rámci ...

  b)

  V súvislosti so vzťahmi nadriadenosti a podriadenosti, ktoré nie sú opísané v písmene a), nadriadený ...

  i)

  nadriadený vedel alebo vedome prehliadal informácie, ktoré jasne naznačovali, že podriadení spáchali ...

  ii)

  trestné činy sa týkali aktivít, ktoré boli v rámci efektívnej zodpovednosti a riadenia nadriadeného, ...

  iii)

  nadriadený neuskutočnil všetky potrebné a primerané opatrenia v rámci svojej právomoci na zabránenie ...

  Článok 29

  Na trestné činy v jurisdikcii Súdu sa nevzťahuje žiadna premlčacia lehota.

  Článok 30

  Subjektívny prvok

  1.

  Ak nie je ustanovené inak, osoba je trestnoprávne zodpovedná a podlieha potrestaniu za trestný čin ...

  2.

  Na účely tohto článku má osoba úmysel, ak

  a)

  v súvislosti s konaním sa táto osoba mieni zapojiť do konania,

  b)

  v súvislosti s určitým následkom táto osoba mieni spôsobiť tento následok alebo si uvedomuje, ...

  3.

  Na účely tohto článku „vedome" znamená uvedomovanie si toho, že existuje určitá okolnosť ...

  Článok 31

  1.

  Okrem ďalších dôvodov na vylúčenie trestnej zodpovednosti ustanovenej v tomto štatúte osoba ...

  a)

  osoba trpela duševnou chorobou alebo defektom, ktorý ničí schopnosť tejto osoby uvedomovať si ...

  b)

  osoba je v stave intoxikácie, ktorý ničí schopnosť tejto osoby uvedomovať si nezákonnosť alebo ...

  c)

  osoba koná primerane na svoju ochranu alebo na ochranu inej osoby, alebo v prípade vojnových zločinov ...

  d)

  konanie, ktoré údajne je trestným činom v rámci jurisdikcie Súdu, bolo spôsobené tlakom vyplývajúcim ...

  i)

  urobiť iné osoby alebo

  ii)

  vyvolať iné okolnosti mimo kontroly tejto osoby.

  2.

  Súd určí uplatniteľnosť dôvodov na vylúčenie trestnej zodpovednosti ustanovenej v tomto štatúte ...

  3.

  Pri súdnom pojednávaní môže Súd zvážiť iné dôvody na vylúčenie trestnej zodpovednosti, ...

  Článok 32

  1.

  Skutkový omyl je dôvodom na vylúčenie trestnej zodpovednosti, iba ak neguje subjektívny prvok požadovaný ...

  2.

  Právny omyl v tom, či je konkrétny typ konania trestným činom v jurisdikcii Súdu, nie je dôvodom ...

  Článok 33

  1.

  Skutočnosť, že trestný čin v jurisdikcii Súdu spáchala osoba v súlade s príkazom vlády alebo ...

  a)

  osoba podliehala zákonnej povinnosti plniť príkazy vlády alebo daného nadriadeného,

  b)

  osoba nevedela, že tento príkaz je nezákonný, a

  c)

  príkaz nebol zjavne nezákonný.

  2.

  Na účely tohto článku sú príkazy páchať genocídu alebo zločiny proti ľudskosti zjavne nezákonné. ...

  ŠTVRTÁ ČASŤ

  Článok 34

  Súd sa skladá z týchto orgánov:

  a)

  predsedníctvo,

  b)

  odbor pre odvolacie konanie, odbor pre súdne konanie a odbor pre prípravné konanie,

  c)

  úrad prokurátora,

  d)

  sekretariát.

  Článok 35

  1.

  Všetci sudcovia sa volia za členov Súdu na plný úväzok a sú k dispozícii vykonávať službu ...

  2.

  Sudcovia, ktorí tvoria predsedníctvo, vykonávajú funkcie na plný úväzok, len čo boli zvolení. ...

  3.

  Predsedníctvo môže na základe pracovnej vyťaženosti Súdu a po konzultáciách s členmi občas ...

  4.

  Finančné dojednania sudcov, od ktorých sa nepožaduje služobný pomer na plný úväzok, sa robia ...

  Článok 36

  1.

  Podľa ustanovení odseku 2 má Súd 18 sudcov.

  2.

  a)

  Predsedníctvo konajúc v mene Súdu môže navrhnúť zvýšenie počtu sudcov uvedeného v odseku ...

  b)

  Takýto návrh sa potom zváži na zasadnutí Zhromaždenia štátov, zmluvných strán, ktoré sa zvolá ...

  c)

  i)

  Keď sa už návrh na zvýšenie počtu sudcov prijal podľa písmena b), na nasledujúcom zasadnutí ...

  ii)

  Keď sa už návrh na zvýšenie počtu sudcov prijal a nadobudol účinnosť podľa písmen b), c) ...

  3.

  a)

  Sudcovia sa vyberajú spomedzi osôb s vysoko morálnym charakterom, ktoré sú nestranné a bezúhonné ...

  b)

  Každý kandidát na zvolenie do Súdu

  i)

  musí preukázať spôsobilosť v trestnom práve a procese a potrebné relevantné skúsenosti či ...

  ii)

  musí preukázať spôsobilosť v relevantných oblastiach medzinárodného práva, ako je medzinárodné ...

  c)

  Každý kandidát na zvolenie do Súdu musí mať vynikajúce znalosti aspoň z jedného pracovného ...

  4.

  a)

  Kandidátov na voľby do Súdu môže nominovať akýkoľvek štát, zmluvná strana, tohto štatútu ...

  i)

  postupom ustanoveným na nominovanie kandidátov na vymenovanie do najvyšších sudcovských funkcií ...

  ii)

  postupom ustanoveným na nominovanie kandidátov Medzinárodného súdneho dvora v štatúte toho Súdu. ...

  b)

  Každý štát, zmluvná strana, môže navrhnúť jedného kandidáta do každých volieb, ktorý nemusí ...

  c)

  Zhromaždenie štátov, zmluvných strán, sa môže rozhodnúť, ak je to primerané, že vytvorí ...

  5.

  Na účely volieb budú dva zoznamy kandidátov:

  Kandidát s dostatočnou kvalifikáciou pre obidva zoznamy si môže vybrať, na ktorom z nich chce ...

  6.

  a)

  Sudcovia sa volia tajným hlasovaním na zasadnutí Zhromaždenia štátov, zmluvných strán, zvolaného ...

  b)

  V prípade, že sa nezvolí dostatočný počet sudcov pri prvom hlasovaní, uskutočňujú sa v súlade ...

  7.

  Žiadni dvaja sudcovia nemôžu byť štátnymi príslušníkmi toho istého štátu. Osoba, ktorá ...

  8.

  a)

  Štáty, zmluvné strany, pri výbere sudcov zohľadnia v rámci členstva v Súde potrebu

  i)

  reprezentovania zásadných svetových právnych systémov,

  ii)

  spravodlivého geografického zastúpenia,

  iii)

  spravodlivého zastúpenia sudkýň a sudcov.

  b)

  Štáty, zmluvné strany, tiež zohľadnia potrebu zahrnúť sudcov s právnou odbornosťou v konkrétnych ...

  9.

  a)

  Sudcovia majú podľa písmena b) deväťročné funkčné obdobie a podľa písmena c) a článku 37 ...

  b)

  Pri prvých voľbách sa losovaním vyberie jedna tretina zvolených sudcov, ktorí budú mať trojročné ...

  c)

  Sudca, ktorého vybrali podľa písmena b) na trojročné funkčné obdobie, môže byť znovu zvolený ...

  10.

  Bez ohľadu na odsek 9 sudca priradený v súlade s článkom 39 k senátu prvej inštancie a odvolaciemu ...

  Článok 37

  1.

  V prípade uvoľneného miesta sa uskutočnia voľby v súlade s článkom 36, aby sa zaplnilo voľné ...

  2.

  Sudca, ktorého zvolili na uvoľnené miesto, odslúži zvyšok obdobia predchodcu, a ak toto obdobie ...

  Článok 38

  1.

  Predseda a prvý a druhý podpredseda sa volia absolútnou väčšinou sudcov. Každý z nich slúži ...

  2.

  Prvý podpredseda koná namiesto predsedu v prípade, že predseda nie je k dispozícii alebo ho diskvalifikovali. ...

  3.

  Predseda spolu s prvým a druhým podpredsedom tvoria predsedníctvo, ktoré zodpovedá za

  a)

  riadne spravovanie Súdu s výnimkou úradu prokurátora a

  b)

  ďalšie funkcie, ktoré mu boli udelené v súlade s týmto štatútom.

  4.

  Pri plnení svojich povinností podľa odseku 3 písm. a) predsedníctvo spolupracuje s prokurátorom ...

  Článok 39

  1.

  Len čo to po voľbách sudcov bude možné, Súd sa organizačne usporiada do odborov uvedených v ...

  2.

  a)

  Justičné funkcie Súdu vykonávajú v každom odbore senáty,

  b)

  i)

  odvolací senát je zložený zo všetkých sudcov z odboru pre odvolacie veci,

  ii)

  funkcie senátu prvej inštancie vykonávajú traja sudcovia z odboru pre súdne konanie,

  iii)

  funkcie senátu prípravného konania vykonávajú v súlade s týmto štatútom a Pravidlami súdneho ...

  c)

  Nič v tomto odseku nebráni súčasnému konštituovaniu viacerých senátov prvej inštancie alebo ...

  3.

  a)

  Sudcovia priradení na odbor pre súdne konanie a odbor prípravného konania slúžia v týchto odboroch ...

  b)

  sudcovia priradení na odbor pre odvolacie veci slúžia na tomto odbore celé funkčné obdobie.

  4.

  Sudcovia priradení na odbor pre odvolacie veci slúžia len na tomto odbore. Nič v tomto článku ...

  Článok 40

  1.

  Sudcovia sú vo výkone svojich funkcií nezávislí.

  2.

  Sudcovia sa nesmú zapájať do činností, ktoré by mohli zasahovať do ich sudcovských funkcií ...

  3.

  Sudcovia, od ktorých sa žiada služobný pomer na plný úväzok v sídle Súdu, sa nesmú zapojiť ...

  4.

  O akejkoľvek otázke týkajúcej sa uplatňovania odsekov 2 a 3 rozhoduje absolútna väčšina sudcov. ...

  Článok 41

  1.

  Predsedníctvo môže na žiadosť sudcu ospravedlniť tohto sudcu z výkonu funkcie podľa tohto štatútu ...

  2.

  a)

  Sudca sa nezúčastňuje na žiadnom prípade, v ktorom by sa mohla z akéhokoľvek dôvodu dostatočne ...

  b)

  Prokurátor alebo vyšetrovaná alebo trestne stíhaná osoba môžu žiadať vylúčenie sudcu podľa ...

  c)

  O akejkoľvek otázke týkajúcej sa vylúčenia sudcu rozhoduje absolútna väčšina sudcov. Namietaný ...

  Článok 42

  1.

  Úrad prokurátora koná samostatne ako nezávislý orgán Súdu. Zodpovedá za prijímanie postúpených ...

  2.

  Úrad vedie prokurátor. Prokurátor má plnú právomoc v otázkach riadenia a spravovania úradu vrátane ...

  3.

  Prokurátor a zástupcovia prokurátora musia byť osoby s vysoko morálnym charakterom, vysokou spôsobilosťou ...

  4.

  Prokurátor sa volí v tajných voľbách absolútnou väčšinou členov Zhromaždenia štátov, zmluvných ...

  5.

  Ani prokurátor ani zástupcovia prokurátora sa nemôžu zúčastňovať na akejkoľvek činnosti, ...

  6.

  Predsedníctvo môže ospravedlniť prokurátora alebo zástupcu prokurátora na jeho žiadosť z konania ...

  7.

  Ani prokurátor ani zástupca prokurátora sa nezúčastňujú na žiadnej veci, v ktorej by sa z akéhokoľvek ...

  8.

  O akejkoľvek otázke týkajúcej sa vylúčenia prokurátora alebo zástupcu prokurátora rozhoduje ...

  a)

  Vyšetrovaná alebo trestne stíhaná osoba môže kedykoľvek žiadať vylúčenie prokurátora alebo ...

  b)

  Prokurátor alebo zástupca prokurátora, podľa toho, o aký prípad ide, má právo predniesť svoje ...

  9.

  Prokurátor menuje poradcov s právnou odbornosťou v konkrétnych veciach najmä sexuálneho násilia, ...

  Článok 43

  1.

  Sekretariát je zodpovedný za nejustičné aspekty spravovania Súdu a služieb poskytovaných Súdu ...

  2.

  Sekretariát vedie tajomník, ktorý je hlavným administratívnym pracovníkom Súdu. Tajomník vykonáva ...

  3.

  Tajomník a zástupca tajomníka musia byť osoby s vysoko morálnym charakterom, vysokou spôsobilosťou ...

  4.

  Sudcovia volia tajomníka absolútnou väčšinou v tajných voľbách, pričom zohľadňujú odporúčania ...

  5.

  Tajomník vykonáva funkciu päť rokov, môže byť ešte raz znovu zvolený a má služobný pomer ...

  6.

  Tajomník zriadi v rámci sekretariátu oddelenie pre obete a svedkov. Oddelenie v konzultáciách s ...

  Článok 44

  1.

  Prokurátor a tajomník menujú taký kvalifikovaný personál, aký je potrebný pre ich činnosti. ...

  2.

  Pri zamestnaní personálu prokurátor a tajomník zabezpečia najvyšší štandard efektívnosti, ...

  3.

  Tajomník so súhlasom predsedníctva a prokurátora navrhne organizačný poriadok, v ktorom sú zahrnuté ...

  4.

  Súd môže za výnimočných okolností využiť odbornosť personálu ponúknutého štátmi, zmluvnými ...

  Článok 45

  Sudcovia, prokurátor, zástupcovia prokurátora, tajomník a zástupca tajomníka skôr, ako sa ujmú ...

  Článok 46

  1.

  Sudca, prokurátor, zástupca prokurátora, tajomník a zástupca tajomníka sa odvolajú z funkcie, ...

  a)

  závažne zneužila postavenie alebo vážne porušila povinnosti podľa tohto štatútu, ako je to ...

  b)

  nie je schopná vykonávať funkcie vyžadované týmto štatútom.

  2.

  Rozhodnutie o odvolaní sudcu, prokurátora alebo zástupcu prokurátora z funkcie podľa odseku 1 urobí ...

  a)

  v prípade sudcu dvojtretinovou väčšinou štátov, zmluvných strán, na základe odporúčania prijatého ...

  b)

  v prípade prokurátora absolútnou väčšinou štátov, zmluvných strán,

  c)

  v prípade zástupcu prokurátora absolútnou väčšinou štátov, zmluvných strán, na základe odporúčania ...

  3.

  Rozhodnutie o odvolaní tajomníka a zástupcu tajomníka z funkcie sa uskutoční absolútnou väčšinou ...

  4.

  Sudca, prokurátor, zástupca prokurátora, tajomník a zástupca tajomníka, ktorých správanie alebo ...

  Článok 47

  Sudca, prokurátor, zástupca prokurátora, tajomník a zástupca tajomníka, ktorí zneužili postavenie ...

  Článok 48

  1.

  Súd požíva na území každého štátu, zmluvnej strany, také výsady a imunity, aké sú potrebné ...

  2.

  Sudcovia, prokurátor, zástupca prokurátora a tajomník pri výkone agendy Súdu alebo v súvislosti ...

  3.

  Zástupca tajomníka, personál úradu prokurátora a personál sekretariátu požívajú výsady a ...

  4.

  Poradcom, expertom, svedkom a akýmkoľvek ďalším osobám, ktorých prítomnosť sa vyžaduje v sídle ...

  5.

  Výsady a imunity

  a)

  sudcu alebo prokurátora možno pozbaviť na základe rozhodnutia absolútnej väčšiny sudcov,

  b)

  tajomníka možno pozbaviť na základe rozhodnutia predsedníctva,

  c)

  zástupcov prokurátora a personálu úradu prokurátora môže pozbaviť prokurátor,

  d)

  zástupcu tajomníka a personálu sekretariátu môže pozbaviť tajomník.

  Článok 49

  Sudcovia, prokurátor, zástupcovia prokurátora, tajomník a zástupca tajomníka poberajú také platy, ...

  Článok 50

  1.

  Úradné jazyky Súdu sú arabčina, čínština, angličtina, francúzština, ruština a španielčina. ...

  2.

  Pracovné jazyky Súdu sú angličtina a francúzština. Pravidlá súdneho konania a vykonávania dôkazov ...

  3.

  Na žiadosť akejkoľvek strany konania alebo štátu, ktorý má povolené zasahovať do konania, Súd ...

  Článok 51

  1.

  Pravidlá súdneho konania a vykonávania dôkazov nadobudnú platnosť, keď ich prijme dvojtretinová ...

  2.

  Doplnky k Pravidlám súdneho konania a vykonávania dôkazov môže navrhnúťTakéto doplnky nadobudnú ...

  a)

  akýkoľvek štát, zmluvná strana,

  b)

  sudcovia konajúci v absolútnej väčšine,

  c)

  prokurátor.

  3.

  Po prijatí Pravidiel súdneho konania a vykonávania dôkazov môžu sudcovia v súrnych prípadoch ...

  4.

  Pravidlá súdneho konania a vykonávania dôkazov, ich doplnky a akékoľvek dočasné pravidlá musia ...

  5.

  V prípade rozporu medzi štatútom a Pravidlami súdneho konania a vykonávania dôkazov je rozhodujúci ...

  Článok 52

  1.

  Sudcovia prijmú absolútnou väčšinou v súlade s týmto štatútom a Pravidlami súdneho konania ...

  2.

  Vypracúvanie týchto predpisov a ich doplnkov sa konzultuje s prokurátorom a tajomníkom.

  3.

  Predpisy a ich doplnky nadobudnú účinnosť po ich prijatí, ak sudcovia nerozhodnú inak. Hneď po ...

  PIATA ČASŤ

  Článok 53

  1.

  Prokurátor začne vyšetrovanie po vyhodnotení informácií, ktoré mu boli sprístupnené, ak nerozhodne, ...

  a)

  informácie, ktoré má prokurátor k dispozícii, vytvárajú dostatočný základ na to, aby si myslel, ...

  b)

  vec je alebo by mohla byť prípustná podľa článku 17 a

  c)

  pri zohľadnení závažnosti trestného činu a záujmu obetí predsa len neexistujú podstatné dôvody ...

  2.

  Ak na základe vyšetrovania prokurátor dospeje k záveru, že nejestvuje dostatočný základ na stíhanie, ...

  a)

  neexistuje dostatočný právny alebo skutkový základ na vyžiadanie zatykača alebo predvolania podľa ...

  b)

  prípad je neprípustný podľa článku 17 alebo

  c)

  trestné stíhanie nie je v záujme spravodlivosti, keď sa zohľadnia všetky okolnosti vrátane závažnosti ...

  3.

  a)

  Na žiadosť štátu, ktorý postúpil vec podľa článku 14, alebo Bezpečnostnej rady podľa článku ...

  b)

  Okrem toho môže senát prípravného konania z vlastnej iniciatívy preskúmať rozhodnutie prokurátora ...

  4.

  Prokurátor môže kedykoľvek znovu zvážiť, či na základe nových informácií nezačne vyšetrovanie ...

  Článok 54

  1.

  Prokurátor

  a)

  aby zistil pravdu, rozšíri vyšetrovanie tak, aby pokrývalo všetky skutočnosti a dôkazy relevantné ...

  b)

  uskutoční primerané opatrenia, aby sa zabezpečilo efektívne vyšetrovanie a trestné stíhanie ...

  c)

  plne rešpektuje práva osôb vyplývajúce z tohto štatútu.

  2.

  Prokurátor môže uskutočňovať vyšetrovanie na území štátu

  a)

  v súlade s ustanoveniami deviatej časti alebo

  b)

  na základe poverenia daného senátom prípravného konania podľa článku 57 ods. 3 písm. d).

  3.

  Prokurátor môže

  a)

  získavať a skúmať dôkazy,

  b)

  žiadať prítomnosť vyšetrovaných osôb, obetí a svedkov a vypočúvať ich,

  c)

  snažiť sa o spoluprácu ktoréhokoľvek štátu alebo medzivládnej organizácie alebo o dohodu v ...

  d)

  uzavrieť také dojednania alebo dohody, ktoré nie sú v nesúlade s týmto štatútom a ktoré môžu ...

  e)

  súhlasiť s nezverejnením dokumentov alebo informácií, ktoré prokurátor dostane ako dôverné ...

  f)

  uskutočniť potrebné opatrenia alebo žiadať, aby sa potrebné opatrenia na zabezpečenie dôvernosti ...

  Článok 55

  1.

  V súvislosti s vyšetrovaním podľa tohto štatútu osoba

  a)

  nesmie byť nútená svedčiť proti sebe samej alebo priznať vinu,

  b)

  nesmie byť vystavená akejkoľvek forme donucovania, nátlaku alebo hrozby, mučeniu alebo akejkoľvek ...

  c)

  ak je vypočúvaná v inom jazyku, ako je jazyk, ktorému osoba úplne rozumie a ktorým úplne hovorí, ...

  d)

  nesmie byť vystavená svojvoľnému zatknutiu alebo väzbe a nemá byť pozbavená slobody okrem dôvodov ...

  2.

  Tam, kde sú dôvody na presvedčenie, že osoba spáchala trestný čin v jurisdikcii Súdu a že túto ...

  a)

  byť informovaná pred vypočúvaním, že existujú dôvody domnievať sa, že spáchala trestný čin ...

  b)

  nevypovedať bez toho, aby sa toto mlčanie bralo do úvahy pri určovaní viny alebo neviny,

  c)

  na právnu pomoc podľa výberu osoby, alebo ak osoba nemá právnu pomoc, dostať pridelenú právnu ...

  d)

  byť vypočúvaná v prítomnosti právneho zástupcu, ak sa osoba dobrovoľne nevzdala svojho práva ...

  Článok 56

  1.

  a)

  Keď si prokurátor myslí, že vyšetrovanie predstavuje jedinečnú príležitosť na získanie svedeckej ...

  b)

  V tomto prípade môže senát prípravného konania na žiadosť prokurátora uskutočniť také opatrenia, ...

  c)

  Ak senát prípravného konania nenariadi inak, prokurátor poskytne relevantné informácie osobe, ...

  2.

  Do opatrení uvedených v odseku 1 písm. b) môžu patriť:

  a)

  odporúčania alebo príkazy v súvislosti s postupmi, ktoré sa majú dodržiavať,

  b)

  usmernenie, že z konania sa bude robiť záznam,

  c)

  menovanie experta na pomoc,

  d)

  splnomocnenie právneho zástupcu zatknutej osoby alebo osoby, ktorá sa dostavila na Súd na základe ...

  e)

  menovanie jedného zo svojich členov, alebo ak je to potrebné, iného sudcu zo senátu prípravného ...

  f)

  uskutočňovanie takých ďalších krokov, ktoré môžu byť potrebné na zbieranie alebo zachovanie ...

  3.

  a)

  Keď sa prokurátor neusiluje o opatrenia podľa tohto článku, ale senát prípravného konania dospel ...

  b)

  Proti rozhodnutiu senátu prípravného konania konať z vlastnej iniciatívy podľa tohto odseku sa ...

  4.

  Prípustnosť dôkazov archivovaných alebo zozbieraných na súdne pojednávanie podľa tohto článku ...

  Článok 57

  1.

  Ak nie je v tomto štatúte upravené inak, senát prípravného konania vykonáva svoje funkcie v súlade ...

  2.

  a)

  Príkazy alebo rozhodnutia senátu prípravného konania vydané podľa článkov 15, 18, 19, článku ...

  b)

  Vo všetkých ďalších prípadoch môže samosudca senátu prípravného konania vykonávať funkcie ...

  3.

  Okrem svojich iných funkcií podľa tohto štatútu môže senát prípravného konania

  a)

  na požiadanie prokurátora vydať také príkazy a zatykače, aké môžu byť potrebné na účely ...

  b)

  na požiadanie osoby, ktorú zatkli alebo sa dostavila na základe predvolania podľa článku 58, vydať ...

  c)

  tam, kde je to potrebné, zabezpečiť ochranu a súkromie obetí a svedkov, archivovanie dôkazov, ...

  d)

  poveriť prokurátora, aby uskutočnil špecifické postupy vyšetrovania na území štátu, zmluvnej ...

  e)

  tam, kde sa vydal zatykač alebo predvolanie podľa článku 58 a s príslušným zohľadnením sily ...

  Článok 58

  Predvolanie sa osobe doručí.

  1.

  Senát prípravného konania vydá kedykoľvek po začatí vyšetrovania na základe žiadosti prokurátora ...

  a)

  existujú primerané dôvody domnievať sa, že osoba spáchala trestný čin v jurisdikcii Súdu a

  b)

  zatknutie osoby sa javí nutné

  i)

  na zabezpečenie dostavenia sa osoby na pojednávanie,

  ii)

  na zabezpečenie, že osoba nebude mariť alebo ohrozovať vyšetrovanie alebo súdne konanie, alebo

  iii)

  tam, kde je to uplatniteľné, na zabránenie toho, aby osoba pokračovala v páchaní tohto trestného ...

  2.

  Žiadosť prokurátora obsahuje

  a)

  meno osoby a všetky dôležité identifikačné údaje,

  b)

  konkrétne poukázanie na trestné činy v jurisdikcii Súdu, ktoré údajne osoba spáchala,

  c)

  stručné uvedenie skutkových podstát, ktoré údajne tvoria tieto trestné činy,

  d)

  súhrn dôkazov a akékoľvek ďalšie informácie, ktoré tvoria primerané dôvody myslieť si, že ...

  e)

  dôvody, prečo si prokurátor myslí, že zatknutie osoby je nutné.

  3.

  Zatykač obsahuje

  a)

  meno osoby a akékoľvek ďalšie relevantné identifikujúce informácie,

  b)

  konkrétne poukázanie na trestné činy v jurisdikcii Súdu, pre ktoré sa žiada zatknutie osoby, ...

  c)

  stručné uvedenie skutkových podstát, ktoré údajne tvoria tieto trestné činy.

  4.

  Zatykač je účinný dovtedy, kým Súd nenariadi inak.

  5.

  Na základe zatykača môže Súd žiadať dočasné zatknutie alebo zatknutie a odovzdanie osoby podľa ...

  6.

  Prokurátor môže požiadať senát prípravného konania o aktualizáciu zatykača vo forme úprav ...

  7.

  Ako alternatívu žiadosti o zatykač môže prokurátor predložiť žiadosť, aby senát prípravného ...

  a)

  meno osoby a akékoľvek ďalšie relevantné identifikujúce informácie,

  b)

  konkrétny dátum, kedy sa má osoba dostaviť,

  c)

  konkrétne poukázanie na trestné činy v jurisdikcii Súdu, ktoré osoba údajne spáchala, a

  d)

  stručné uvedenie skutkových podstát, ktoré údajne tvoria tento trestný čin.

  Článok 59

  1.

  Štát, zmluvná strana, ktorý dostal žiadosť o dočasné zatknutie alebo o zatknutie a odovzdanie, ...

  2.

  Zatknutú osobu bez prieťahov predvedú pred príslušný súdny orgán v štáte väzby, ktorý určí ...

  a)

  zatykač sa vzťahuje na túto osobu,

  b)

  osoba bola zatknutá v súlade s náležitým postupom a

  c)

  práva osoby sa rešpektovali.

  3.

  Zatknutá osoba má právo požiadať príslušné orgány v štáte väzby o dočasné prepustenie ...

  4.

  Pri rozhodovaní v akejkoľvek takejto žiadosti príslušné orgány štátu väzby zvážia, či vzhľadom ...

  5.

  Senátu prípravného konania sa oznámia všetky žiadosti o dočasné prepustenie a senát prípravného ...

  6.

  Ak osoba dostane dočasné prepustenie, môže senát prípravného konania žiadať o pravidelné správy ...

  7.

  Ak štát väzby rozhodol o odovzdaní, je osoba odovzdaná čo najskôr Súdu.

  Článok 60

  1.

  Na základe odovzdania osoby Súdu alebo predstúpenia osoby pred Súd dobrovoľne alebo na základe ...

  2.

  Osoba, na ktorú sa vzťahuje zatykač, môže žiadať o dočasné prepustenie do času súdneho pojednávania. ...

  3.

  Senát prípravného konania pravidelne preskúmava svoje rozhodnutie o prepustení alebo väzbe osoby ...

  4.

  Senát prípravného konania zabezpečí, že pred súdnym konaním osoba nie je vo väzbe neprimeraný ...

  5.

  Ak treba, senát prípravného konania môže vydať zatykač na zabezpečenie prítomnosti osoby, ktorá ...

  Článok 61

  1.

  Senát prípravného konania v rámci primeranej lehoty po odovzdaní osoby alebo jej dobrovoľnom predstúpení ...

  2.

  Senát prípravného konania môže na požiadanie prokurátora alebo z úradnej moci uskutočniť pojednávanie ...

  a)

  sa vzdala svojho práva byť prítomná alebo

  b)

  utiekla, alebo sa nedá nájsť a vykonali sa všetky primerané kroky na zabezpečenie jej predstúpenia ...

  3.

  V primeranom čase pred pojednávaním osobaSenát prípravného konania môže vydať príkazy týkajúce ...

  a)

  dostane kópiu dokumentu s obvineniami, na ktorých základe mieni prokurátor začať proti nej súdne ...

  b)

  je informovaná o dôkazoch, o ktoré sa chce prokurátor počas pojednávania opierať.

  4.

  Pred pojednávaním môže prokurátor pokračovať vo vyšetrovaní a upravovať alebo stiahnuť obvinenia. ...

  5.

  Počas pojednávania prokurátor musí podložiť každé obvinenie dostatočnými dôkazmi, aby dokázal ...

  6.

  Na pojednávaní môže osoba

  a)

  namietať obvinenie,

  b)

  namietať dôkazy predložené prokurátorom a

  c)

  predkladať dôkazy.

  7.

  Senát prípravného konania na základe pojednávania určí, či existujú dostatočné dôkazy na ...

  a)

  potvrdí tie obvinenia, v súvislosti s ktorými určil, že existuje dostatok dôkazov, a postúpi ...

  b)

  odmietne potvrdiť tie obvinenia, v súvislosti s ktorými určil, že nie sú dostatočné dôkazy,

  c)

  odročí pojednávanie a požiada prokurátora, aby zvážil

  i)

  zabezpečenie ďalších dôkazov alebo uskutočnenie ďalšieho vyšetrovania v súvislosti s konkrétnym ...

  ii)

  zmenu obvinenia, lebo sa zdá, že predložené dôkazy zakladajú iný trestný čin v jurisdikcii ...

  8.

  Ak senát prípravného konania odmietne potvrdiť obvinenie, prokurátorovi nič nebráni v tom, aby ...

  9.

  Po potvrdení obvinení a pred začiatkom súdneho konania môže prokurátor s povolením senátu prípravného ...

  10.

  Akýkoľvek skôr vydaný zatykač stráca účinnosť v súvislosti s akýmikoľvek obvineniami, ktoré ...

  11.

  Keď sa už obvinenia potvrdili v súlade s týmto článkom, zostaví predsedníctvo senát prvej inštancie, ...

  ŠIESTA ČASŤ

  Článok 62

  Ak sa nerozhodne inak, miestom súdneho konania je sídlo Súdu.

  Článok 63

  1.

  Obžalovaný musí byť prítomný na súdnom konaní.

  2.

  Ak obžalovaný, ktorý je prítomný pred Súdom, opakovane ruší priebeh pojednávania, senát prvej ...

  Článok 64

  1.

  Funkcie a právomoci senátu vymedzené v tomto článku sa vykonávajú v súlade s týmto štatútom ...

  2.

  Senát prvej inštancie zabezpečuje spravodlivý a rýchly priebeh súdneho konania s plným rešpektovaním ...

  3.

  Po pridelení prípadu na pojednávanie v súlade s týmto štatútom senát prvej inštancie, ktorému ...

  a)

  poradí sa s účastníkmi konania a zvolí postupy potrebné na uľahčenie spravodlivého a rýchleho ...

  b)

  určí jazyk alebo jazyky, v ktorých bude súdne konanie prebiehať,

  c)

  s výhradou akýchkoľvek iných relevantných ustanovení tohto štatútu zabezpečí zverejnenie dokumentov ...

  4.

  V záujme svojho efektívneho a spravodlivého fungovania môže senát prvej inštancie postúpiť ...

  5.

  Po tom, ako to oznámi účastníkom konania, senát prvej inštancie môže podľa potreby nariadiť ...

  6.

  Pri výkone svojich funkcií pred súdnym konaním alebo v jeho priebehu môže senát prvej inštancie ...

  a)

  vykonávať všetky funkcie senátu prípravného konania uvedené v článku 61 ods. 11,

  b)

  žiadať účasť a výpoveď svedkov a predloženie dokumentov a ďalších dôkazov, v prípade potreby ...

  c)

  zabezpečiť ochranu dôverných informácií,

  d)

  nariadiť predloženie dodatočných dôkazov popri tých, ktoré boli získané už pred pojednávaním ...

  e)

  zabezpečiť ochranu obžalovaného, svedkov a obetí a

  f)

  rozhodnúť o všetkých ostatných relevantných otázkach.

  7.

  Súdne pojednávanie je verejné. Senát prvej inštancie však môže rozhodnúť, že vzhľadom na ...

  8.

  a)

  Na začiatku súdneho konania senát prvej inštancie obžalovanému prečíta obvinenia, ktoré predtým ...

  b)

  Počas pojednávania môže predseda senátu dávať pokyny týkajúce sa vedenia pojednávania vrátane ...

  9.

  Senát prvej inštancie má okrem iného právo, a to buď na základe žiadosti alebo z úradnej moci, ...

  a)

  rozhodnúť o prípustnosti alebo relevantnosti dôkazov a

  b)

  prijať potrebné opatrenia na udržanie poriadku počas pojednávania.

  10.

  Senát prvej inštancie zabezpečí vyhotovenie kompletnej zápisnice z pojednávania, ktorá presne ...

  Článok 65

  1.

  Ak obžalovaný prizná vinu podľa článku 64 ods. 8 písm. a), senát prvej inštancie rozhodne, ...

  a)

  obžalovaný chápe povahu a dôsledky priznania viny,

  b)

  obžalovaný priznal vinu dobrovoľne po dostatočných konzultáciách s obhajcom a

  c)

  priznanie viny je podložené faktami uvedenými v

  i)

  obvineniach, ktoré vzniesol prokurátor a ku ktorým sa obžalovaný priznal,

  ii)

  materiáloch predložených prokurátorom, ktoré dopĺňajú obvinenia a ktoré obžalovaný akceptuje, ...

  iii)

  v akýchkoľvek ďalších dôkazoch, napríklad svedeckých výpovediach, ktoré predloží prokurátor ...

  2.

  Ak senát prvej inštancie nadobudne istotu, že náležitosti uvedené v odseku 1 sú splnené, posúdi ...

  3.

  Ak senát prvej inštancie nenadobudne istotu, že náležitosti uvedené v odseku 1 sú splnené, bude ...

  4.

  Ak sa senát prvej inštancie domnieva, že v záujme spravodlivosti a najmä záujmov obetí treba ...

  a)

  požiadať prokurátora o predloženie ďalších dôkazov vrátane výpovede svedkov alebo

  b)

  nariadiť, aby sa v súdnom konaní pokračovalo podľa bežných pravidiel súdneho konania ustanovených ...

  5.

  Nijaké rozhovory medzi prokurátorom a obhajobou týkajúce sa zmeny obvinenia, priznania viny alebo ...

  Článok 66

  1.

  Každý sa pokladá za nevinného, kým sa jeho vina nepreukáže uplatniteľným právom pred Súdom. ...

  2.

  Dôkazné bremeno o vine obžalovaného má prokurátor.

  3.

  Aby Súd mohol obžalovaného uznať vinným, musí byť presvedčený o jeho vine mimo oprávnenej ...

  Článok 67

  1.

  Pri rozhodovaní o akomkoľvek obvinení má obžalovaný nárok na verejné pojednávanie podľa ustanovení ...

  a)

  neodkladné a podrobné informovanie o povahe, príčine a obsahu obvinenia v jazyku, ktorému obžalovaný ...

  b)

  dostatok času a primerané možnosti na prípravu obhajoby a na voľnú dôvernú komunikáciu s obhajcom ...

  c)

  súdne konanie bez zbytočných prieťahov,

  d)

  s výhradou článku 63 ods. 2 na prítomnosť na súdnom pojednávaní, na vedenie vlastnej obhajoby ...

  e)

  výsluch alebo zabezpečenie výsluchu svedkov proti nemu a na to, aby sa na účasť a výsluch jeho ...

  f)

  bezplatnú pomoc kvalifikovaného tlmočníka a preklady v rozsahu nutnom na zabezpečenie spravodlivosti, ...

  g)

  to, aby nebol nútený svedčiť alebo priznať vinu a aby mohol zachovať mlčanie bez toho, že by ...

  h)

  ústne alebo písomné vyhlásenie v rámci svojej obhajoby, ktoré nie je viazané prísahou, a

  i)

  na to, aby sa mu nevnútila nijaká zmena dôkazného bremena alebo povinnosť vyvracať dôkazy.

  2.

  Okrem iných zverejnení, ktoré ustanovuje tento štatút, prokurátor hneď, ako to je možné, sprístupní ...

  Článok 68

  1.

  Súd prijme primerané opatrenia na ochranu bezpečnosti, telesnej a duševnej pohody, dôstojnosti ...

  2.

  V rámci výnimky zo zásady verejného pojednávania ustanovenej v článku 67 môžu senáty Súdu ...

  3.

  Tam, kde sú ovplyvnené záujmy obetí, Súd obetiam umožní predložiť ich názory a obavy; preskúma ...

  4.

  Oddelenie pre obete a svedkov môže prokurátorovi a Súdu poskytovať rady týkajúce sa primeraných ...

  5.

  Tam, kde by zverejnenie dôkazov alebo informácií podľa tohto štatútu mohlo vážne ohroziť bezpečnosť ...

  6.

  Štát môže požiadať o vykonanie potrebných opatrení v súvislosti s ochranou jeho štátnych ...

  Článok 69

  1.

  Pred podaním výpovede každý svedok v súlade s Pravidlami súdneho konania a vykonávania dôkazov ...

  2.

  Svedok podáva svoju výpoveď na súdnom pojednávaní osobne okrem prípadov súvisiacich s opatreniami ...

  3.

  Účastníci konania môžu predkladať dôkazy, ktoré sú relevantné na daný prípad, v súlade ...

  4.

  Súd môže rozhodnúť o relevantnosti alebo prípustnosti všetkých dôkazov, pričom okrem iného ...

  5.

  Súd rešpektuje a dodržiava výsady dôvernosti informácií, ktorú ustanovujú Pravidlá súdneho ...

  6.

  Súd nevyžaduje dôkaz všeobecne známych faktov, ale môže ich vziať úradne na vedomie.

  7.

  Dôkazy, ktoré boli získané porušením tohto štatútu alebo medzinárodne uznávaných ľudských ...

  a)

  porušenie vrhá vážne pochybnosti na spoľahlivosť dôkazov alebo

  b)

  pripustenie dôkazu by bolo v rozpore s bezúhonnosťou konania a mohlo by ju vážne ohroziť.

  8.

  Pri rozhodovaní o relevantnosti alebo prípustnosti dôkazov, ktoré získal štát, Súd nerozhoduje ...

  Článok 70

  1.

  Súd má jurisdikciu nad týmito trestnými činmi proti výkonu jeho spravodlivosti, ak sú spáchané ...

  a)

  krivá výpoveď v prípade, že osoba má povinnosť podľa článku 69 ods. 1 vypovedať pravdu,

  b)

  predloženie dôkazov, o ktorých účastník konania vie, že sú sfalšované alebo pozmenené,

  c)

  podplácanie svedka, marenie alebo bránenie prítomnosti alebo výpovedi svedka, odveta proti svedkovi ...

  d)

  bránenie, zastrašovanie alebo podplácanie úradného predstaviteľa Súdu s cieľom prinútiť alebo ...

  e)

  odveta proti úradnému predstaviteľovi Súdu za to, že si on alebo iný úradný predstaviteľ Súdu ...

  f)

  požadovanie alebo prijatie úplatku úradným predstaviteľom Súdu v súvislosti s plnením jeho úradných ...

  2.

  Zásady a postupy uplatňované pri výkone jurisdikcie Súdu nad trestnými činmi podľa tohto článku ...

  3.

  V prípade uznania viny môže Súd uložiť trest odňatia slobody v rozsahu najviac piatich rokov ...

  4.

  a)

  Každý štát, zmluvná strana, rozšíri svoje trestné zákonodarstvo týkajúce sa trestných činov ...

  b)

  Štát, zmluvná strana, na žiadosť Súdu, kedykoľvek to považuje za vhodné, postúpi prípad svojim ...

  Článok 71

  1.

  Súd môže potrestať osoby za neprístojné správanie pred ním, vrátane vyrušovania počas pojednávania ...

  2.

  Postupy upravujúce použitie opatrení uvedených v odseku 1 ustanovujú Pravidlá súdneho konania ...

  Článok 72

  1.

  Tento článok sa vzťahuje na všetky prípady, keď by zverejnenie informácií alebo dokumentov štátu ...

  2.

  Tento článok sa použije aj vtedy, ak osoba, ktorá bola požiadaná o poskytnutie informácií alebo ...

  3.

  Ustanovenia tohto článku sa nedotýkajú požiadaviek na dôvernosť informácií uplatňovaných ...

  4.

  Ak sa štát dozvie, že v niektorom štádiu konania sa pravdepodobne zverejnia alebo mohli by sa zverejniť ...

  5.

  Ak by podľa názoru štátu zverejnenie informácií ohrozilo jeho národné bezpečnostné záujmy, ...

  a)

  zmena alebo spresnenie žiadosti,

  b)

  rozhodnutie Súdu o relevantnosti požadovaných informácií alebo dôkazov alebo rozhodnutie o tom, ...

  c)

  získanie informácií alebo dôkazov z iného zdroja alebo v inej podobe, alebo

  d)

  dohoda o podmienkach, za akých by sa mohla poskytnúť pomoc, okrem iného aj vrátane poskytnutia ...

  6.

  Ak boli prijaté všetky primerané opatrenia na vyriešenie tejto záležitosti cestou spolupráce ...

  7.

  Ak Súd následne rozhodne, že dôkazy sú relevantné a sú nevyhnutné na určenie viny alebo neviny ...

  a)

  Ak sa zverejnenie informácií alebo dokumentu požaduje prostredníctvom žiadosti o spoluprácu podľa ...

  i)

  skôr, ako urobí záver uvedený v odseku 7 písm. a) bode ii), Súd môže požiadať o ďalšie konzultácie ...

  ii)

  ak Súd dospeje k záveru, že vzhľadom na okolnosti prípadu dožiadaný štát odvolávajúci sa ...

  iii)

  počas súdneho konania s obžalovaným Súd môže vysloviť takú domnienku o existencii alebo neexistencii ...

  b)

  za akýchkoľvek iných okolností

  i)

  nariadi zverejnenie informácie alebo,

  ii)

  ak nenariadi zverejnenie informácie, vysloví takú domnienku o existencii alebo neexistencii určitého ...

  Článok 73

  Ak Súd požiada štát, zmluvnú stranu, o poskytnutie dokumentu alebo informácie, ktorú tento štát ...

  Článok 74

  1.

  Všetci sudcovia senátu prvej inštancie sa zúčastňujú na všetkých štádiách súdneho konania ...

  2.

  Rozhodnutie senátu prvej inštancie sa zakladá na vyhodnotení dôkazov a celého priebehu konania. ...

  3.

  Sudcovia sa usilujú dospieť k jednomyseľnému rozhodnutiu; v opačnom prípade rozhodnutie prijímajú ...

  4.

  Porady senátu prvej inštancie sú tajné.

  5.

  Rozhodnutie sa vyhotoví písomne a obsahuje úplné a zdôvodnené vyhlásenie o nálezoch senátu ...

  Článok 75

  1.

  Súd ustanoví zásady týkajúce sa odškodnenia obetí alebo odškodnenia súvisiaceho s obeťami ...

  2.

  Súd môže vydať príkaz priamo zameraný proti odsúdenému, v ktorom špecifikuje primerané odškodnenie ...

  3.

  Predtým, ako Súd vydá príkaz podľa tohto článku, môže si vyžiadať a zohľadniť vyhlásenia ...

  4.

  Pri vykonávaní svojich právomocí podľa tohto článku môže Súd po tom, ako uzná osobu vinnou ...

  5.

  Štát, zmluvná strana, vykoná rozhodnutie podľa tohto článku rovnako, ako keby sa na tento článok ...

  6.

  Nijaké ustanovenia tohto článku sa nebudú vykladať tak, aby boli na ujmu práv obetí podľa vnútroštátneho ...

  Článok 76

  1.

  V prípade uznania osoby vinnou senát prvej inštancie zváži uloženie primeraného trestu, pričom ...

  2.

  Okrem prípadov, na ktoré sa vzťahuje článok 65, a ešte pred skončením súdneho konania senát ...

  3.

  V prípadoch, na ktoré sa vzťahuje odsek 2, sa všetky vyhlásenia podľa článku 75 posudzujú počas ...

  4.

  Trest sa oznamuje na verejnom zasadnutí a vždy, keď to je možné, v prítomnosti obžalovaného.

  SIEDMA ČASŤ

  Článok 77

  1.

  S výhradou článku 110 môže Súd osobe uznanej vinnou za trestný čin podľa článku 5 tohto štatútu ...

  a)

  trest odňatia slobody na dobu nepresahujúcu 30 rokov, alebo

  b)

  trest odňatia slobody na doživotie, ak to zdôvodňuje mimoriadna závažnosť trestného činu a ...

  2.

  Okrem trestu odňatia slobody Súd môže nariadiť

  a)

  pokutu podľa kritérií ustanovených v Pravidlách súdneho konania a vykonávania dôkazov,

  b)

  prepadnutie výnosov, majetku a aktív odvodených priamo alebo nepriamo z tohto trestného činu bez ...

  Článok 78

  1.

  Pri rozhodovaní o treste Súd v súlade s Pravidlami súdneho konania a vykonávania dôkazov zohľadňuje ...

  2.

  Pri ukladaní trestu odňatia slobody Súd započíta dobu väzby, ak sa použila, vykonanej na príkaz ...

  3.

  V prípade, že osoba bola uznaná vinnou za viac ako jeden trestný čin, Súd uloží trest za každý ...

  Článok 79

  1.

  Rozhodnutím Zhromaždenia štátov, zmluvných strán, sa zriadi zverenecký fond v prospech obetí ...

  2.

  Súd môže nariadiť, aby sa peniaze a iný majetok získaný prostredníctvom pokút alebo prepadnutia ...

  3.

  Zverenecký fond sa spravuje podľa kritérií, ktoré stanoví Zhromaždenie štátov, zmluvných strán. ...

  Článok 80

  Nijaké ustanovenie tejto časti sa nedotýka spôsobu, akým štáty ukladajú tresty podľa svojich ...

  ÔSMA ČASŤ

  Článok 81

  1.

  Proti rozhodnutiu podľa článku 74 sa možno odvolať v súlade s Pravidlami súdneho konania a vykonávania ...

  a)

  prokurátor sa môže odvolať na základe ktoréhokoľvek z týchto dôvodov:

  i)

  procesná chyba,

  ii)

  vecná chyba,

  iii)

  právna chyba,

  b)

  osoba uznaná vinnou alebo prokurátor v mene osoby uznanej vinnou môže podať odvolanie z týchto ...

  i)

  procesná chyba,

  ii)

  vecná chyba,

  iii)

  právna chyba alebo

  iv)

  akýkoľvek iný dôvod, ktorý sa týka spravodlivosti alebo dôveryhodnosti konania alebo rozhodnutia. ...

  2.

  a)

  Proti trestu sa v súlade s Pravidlami súdneho konania a vykonávania dôkazov môže odvolať prokurátor ...

  b)

  ak v prípade odvolania proti trestu Súd dospeje k názoru, že odvolanie obsahuje dôvody, pre ktoré ...

  c)

  rovnaký postup sa používa, keď Súd len na základe odvolania proti uznaniu viny dospeje k názoru, ...

  3.

  a)

  Ak senát prvej inštancie nenariadi inak, osoba uznaná vinnou zostane vo väzbe počas trvania odvolacieho ...

  b)

  ak doba, ktorú osoba uznaná vinnou strávi vo väzbe, presiahne dobu uloženého trestu odňatia slobody, ...

  c)

  v prípade zbavenia viny je obžalovaný prepustený okamžite s týmito výhradami:

  i)

  za osobitných okolností, okrem iného aj so zreteľom na konkrétne riziko úteku, závažnosť trestného ...

  ii)

  proti rozhodnutiu senátu prvej inštancie podľa písmena c) bodu i) možno podať odvolanie v súlade ...

  4.

  S výhradou ustanovení odseku 3 písm. a) a b) sa počas plynutia odvolacej lehoty a trvania odvolacieho ...

  Článok 82

  1.

  Ktorýkoľvek účastník konania sa môže odvolať proti ktorémukoľvek z týchto rozhodnutí v súlade ...

  a)

  rozhodnutie týkajúce sa jurisdikcie alebo prípustnosti,

  b)

  rozhodnutie o schválení alebo zamietnutí prepustenia osoby, proti ktorej sa vedie vyšetrovanie alebo ...

  c)

  rozhodnutie senátu prvej inštancie o konaní z vlastnej iniciatívy podľa článku 56 ods. 3,

  d)

  rozhodnutie spojené s otázkou, ktorá by vážne ovplyvnila spravodlivé a rýchle konanie alebo výsledok ...

  2.

  Proti rozhodnutiu senátu prípravného konania podľa článku 57 ods. 3 písm. d) sa môže odvolať ...

  3.

  Samotné odvolanie nemá odkladný účinok, ak tak na základe žiadosti nenariadi odvolací senát ...

  4.

  Právny zástupca obetí, osoba uznaná vinnou alebo majiteľ bona fide majetku, ktorého sa negatívne ...

  Článok 83

  1.

  Na účely konania podľa článku 81 a tohto článku má odvolací senát všetky právomoci senátu ...

  2.

  Ak odvolací senát zistí, že konanie, proti ktorému bolo podané odvolanie, nebolo spravodlivé ...

  a)

  zrušiť alebo zmeniť rozhodnutie alebo trest alebo

  b)

  nariadiť nové konanie pred iným senátom prvej inštancie.

  3.

  Ak v prípade odvolania proti trestu odvolací senát zistí, že trest nie je úmerný trestnému činu, ...

  4.

  Rozsudok odvolacieho senátu vynáša väčšina jeho sudcov na verejnom zasadnutí. V rozsudku sa uvádzajú ...

  5.

  Odvolací senát môže vyniesť rozsudok v neprítomnosti osoby zbavenej viny alebo osoby uznanej vinnou. ...

  Článok 84

  1.

  Osoba uznaná vinnou alebo po smrti tejto osoby manželia, deti, rodičia alebo jedna osoba, ktorá ...

  a)

  boli zistené nové dôkazy, ktoré

  i)

  neboli v čase súdneho konania dostupné, pričom ich nedostupnosť nebola celkom alebo sčasti pričítateľná ...

  ii)

  sú natoľko významné, že keby boli dokázané v čase súdneho konania, pravdepodobne by bol vynesený ...

  b)

  sa zistilo, že rozhodujúce dôkazy, ktoré sa brali do úvahy v súdnom konaní a od ktorých závisí ...

  c)

  jeden sudca alebo viacerí sudcovia, ktorí sa zúčastnili odsúdenia alebo potvrdenia obžaloby, sa ...

  2.

  Odvolací senát zamietne žiadosť, ak dospeje k názoru, že je nepodložená. Ak dospeje k názoru, ...

  a)

  znova ustanoviť pôvodný senát prvej inštancie,

  b)

  ustanoviť nový senát prvej inštancie,

  c)

  zachovať si jurisdikciu vo veci, s cieľom po vypočutí účastníkov konania spôsobom ustanoveným ...

  Článok 85

  1.

  Každá osoba, ktorá sa stala obeťou nezákonného zatknutia alebo väzby, má vymáhateľné právo ...

  2.

  Ak bola osoba právoplatným rozhodnutím uznaná vinnou z trestného činu a následne bolo toto rozhodnutie ...

  3.

  V mimoriadnych prípadoch, keď Súd zistí nezvratné skutočnosti dokazujúce, že došlo k vážnemu ...

  DEVIATA ČASŤ

  Článok 86

  Štáty, zmluvné strany, v súlade s ustanoveniami tohto štatútu plne spolupracujú so Súdom pri ...

  Článok 87

  1.Pri neskorších zmenách spôsobu podávania žiadostí jednotlivé štáty, zmluvné strany, postupujú ...

  a)

  Súd má právomoc podávať štátom, zmluvným stranám, žiadosti o spoluprácu. Tieto žiadosti ...

  b)

  Tam, kde to je vhodné, a bez toho, aby sa to dotklo ustanovení písmena a), sa žiadosti môžu podávať ...

  2.

  Žiadosti o spoluprácu a akékoľvek dokumenty na podporu žiadosti sa vypracúvajú buď v úradnom ...

  Pri neskorších zmenách tohto rozhodnutia jednotlivé štáty, zmluvné strany, postupujú v súlade ...

  3.

  Dožiadaný štát zachováva dôvernosť žiadosti o spoluprácu a všetkých dokumentov na podporu ...

  4.

  V súvislosti s akoukoľvek žiadosťou o pomoc predloženou podľa tejto časti môže Súd prijať ...

  5.

  a)

  Súd môže vyzvať štát, ktorý nie je zmluvnou stranou tohto štatútu, o poskytnutie pomoci podľa ...

  b)

  Ak štát, ktorý nie je zmluvnou stranou tohto štatútu, uzavrie so Súdom ad hoc dohodu alebo dojednanie, ...

  6.

  Súd môže požiadať ktorúkoľvek medzivládnu organizáciu o poskytnutie informácií alebo dokumentov. ...

  7.

  Ak štát, zmluvná strana, nevyhovie žiadosti Súdu o spoluprácu v rozpore s ustanoveniami tohto ...

  Článok 88

  Štáty, zmluvné strany, zabezpečia, aby v ich vnútroštátnom práve boli dostupné postupy na všetky ...

  Článok 89

  1.

  Súd môže podať žiadosť o zatknutie a odovzdanie osoby spolu s materiálom na podporu svojej žiadosti ...

  2.

  Ak osoba, o ktorej odovzdanie ide, podá námietku na vnútroštátny súd na základe princípu ne ...

  3.

  a)

  Štát, zmluvná strana, v súlade so svojím vnútroštátnym procesným právom povolí prepravu osoby, ...

  b)

  Súd podáva žiadosť o tranzit v súlade s článkom 86. Žiadosť o tranzit musí obsahovať

  i)

  opis prepravovanej osoby,

  ii)

  krátke zhrnutie faktov prípadu a ich právnu charakteristiku a

  iii)

  príkaz na zatknutie a odovzdanie.

  c)

  Prepravovaná osoba je počas tranzitu držaná vo väzbe.

  d)

  Ak je osoba prepravovaná letecky a na území tranzitného štátu sa neplánuje nijaké pristátie, ...

  e)

  Ak sa na území tranzitného štátu uskutoční neplánované pristátie, tento štát môže vyžadovať ...

  4.

  Ak sa proti žiadanej osobe vedie konanie alebo si osoba odpykáva trest v dožiadanom štáte za iný ...

  Článok 90

  1.

  Štát, zmluvná strana, ktorá od Súdu dostane žiadosť o odovzdanie osoby podľa článku 89 a pritom ...

  2.

  Ak dožadujúci štát je štátom, zmluvnou stranou, dožiadaný štát uprednostní žiadosť od Súdu ...

  a)

  Súd na základe článku 18 alebo 19 rozhodne, že prípad, v súvislosti s ktorým sa požaduje odovzdanie, ...

  b)

  Súd prijme rozhodnutie uvedené v písmene a) na základe oznámenia dožiadaného štátu podľa odseku ...

  3.

  Ak Súd neprijal rozhodnutie podľa odseku 2 písm. a), dožiadaný štát môže v dobe, kým Súd ...

  4.

  Ak dožadujúci štát nie je zmluvnou stranou tohto štatútu, dožiadaný štát, ak nemá medzinárodnú ...

  5.

  Ak Súd o prípade podľa odseku 4 rozhodol, že je neprípustný, dožiadaný štát môže podľa ...

  6.

  V prípadoch, na ktoré sa vzťahuje odsek 4, s výnimkou dožiadaných štátov majúcich medzinárodnú ...

  a)

  dátum podania jednotlivých žiadostí,

  b)

  záujmy dožadujúceho štátu vrátane toho, či bol trestný čin spáchaný na jeho území, a štátnej ...

  c)

  možnosť následného odovzdania osoby medzi Súdom a dožadujúcim štátom.

  7.

  Keď štát, zmluvná strana, ktorá dostane žiadosť od Súdu o odovzdanie osoby, dostane aj žiadosť ...

  a)

  ak dožiadaný štát nemá existujúci medzinárodný záväzok vydať osobu dožadujúcemu štátu, ...

  b)

  ak má dožiadaný štát existujúci medzinárodný záväzok vydať osobu dožadujúcemu štátu, ...

  8.

  Ak na základe oznámenia podľa tohto článku Súd rozhodne, že prípad je neprípustný a následne ...

  Článok 91

  1.

  Žiadosť o zatknutie a odovzdanie sa vyhotovuje písomne. V naliehavých prípadoch možno žiadosť ...

  2.

  Žiadosť o zatknutie a odovzdanie osoby, na ktorú vydal príkaz na zatknutie senát prípravného ...

  a)

  informácia o opise hľadanej osoby postačujúca na identifikáciu tejto osoby a informácia o mieste, ...

  b)

  kópiu príkazu na zatknutie a

  c)

  všetky dokumenty, vyhlásenia alebo informácie, ktoré predpisujú náležitosti odovzdávacieho konania ...

  3.

  V prípade žiadosti o zatknutie a odovzdanie osoby, ktorá už bola uznaná vinnou, táto žiadosť ...

  a)

  kópia akéhokoľvek príkazu na zatknutie tejto osoby,

  b)

  kópia rozsudku o uznaní viny,

  c)

  informácia potvrdzujúca, že hľadaná osoba je tá, ktorá je uvedená v rozsudku o uznaní viny, ...

  d)

  ak hľadanej osobe bol uložený trest, kópia uloženého trestu a v prípade trestu odňatia slobody ...

  4.

  Na žiadosť Súdu štát, zmluvná strana, so Súdom prekonzultuje, a to buď všeobecne, alebo v súvislosti ...

  Článok 92

  1.

  V naliehavých prípadoch môže Súd požiadať o predbežné zatknutie hľadanej osoby na dobu potrebnú ...

  2.

  Žiadosť o predbežné zatknutie sa podáva prostredníctvom akéhokoľvek média, ktoré je schopné ...

  a)

  informácie o opise hľadanej osoby postačujúce na jej identifikáciu a informácie o mieste, kde ...

  b)

  stručné zhrnutie trestných činov, za ktoré sa požaduje zatknutie tejto osoby, a fakty, ktoré ...

  c)

  vyhlásenie o existencii príkazu na zatknutie hľadanej osoby alebo rozsudku o uznaní viny a

  d)

  vyhlásenie, že žiadosť o odovzdanie osoby bude nasledovať.

  3.

  Predbežne zatknutá osoba môže byť prepustená z väzby, ak dožiadaný štát nedostane žiadosť ...

  4.

  Skutočnosť, že hľadaná osoba bola prepustená z väzby podľa odseku 3, sa nedotýka ďalšieho ...

  Článok 93

  1.

  V súlade s ustanoveniami tejto časti a postupmi podľa vnútroštátneho práva štáty, zmluvné ...

  a)

  identifikácia osôb a miesta, kde sa zdržiavajú, alebo miesta, kde sa nachádzajú veci,

  b)

  vykonávanie dôkazov vrátane výpovede pod prísahou a predloženie dôkazov vrátane znaleckých ...

  c)

  vypočutie ktorejkoľvek osoby, proti ktorej sa vedie vyšetrovanie alebo trestné stíhanie,

  d)

  doručenie dokumentov vrátane súdnych dokumentov,

  e)

  uľahčenie dobrovoľnej prítomnosti osôb ako svedkov alebo znalcov pred Súdom,

  f)

  dočasné odovzdanie osôb podľa odseku 7,

  g)

  preskúmanie miest alebo lokalít vrátane exhumácie a preskúmania pohrebísk,

  h)

  vykonanie prehliadok a zaistenie,

  i)

  zabezpečenie záznamov a dokumentov vrátane úradných záznamov a dokumentov,

  j)

  ochrana obetí a svedkov a zachovanie dôkazov,

  k)

  identifikácia, vysledovanie a zmrazenie alebo zaistenie výnosov, majetku a aktív a vecí použitých ...

  l)

  pomoc akéhokoľvek iného druhu, ktorú nezakazuje právo dožiadaného štátu, zameranú na uľahčenie ...

  2.

  Súd má právomoc poskytnúť záruku svedkovi alebo znalcovi, že nebude trestne stíhaný, zadržaný ...

  3.

  Ak je v dožiadanom štáte zakázané vykonávať niektoré konkrétne opatrenie uvedené v žiadosti ...

  4.

  Štát, zmluvná strana, môže zamietnuť žiadosť o pomoc, a to celkom alebo sčasti len vtedy, keď ...

  5.

  Pred tým, ako dožiadaný štát zamietne žiadosť o pomoc, musí posúdiť, či pomoc nemožno poskytnúť ...

  6.

  V prípade, že dožiadaný štát zamietne pomoc, o dôvodoch tohto zamietnutia okamžite informuje ...

  7.

  a)

  Súd môže požiadať o dočasné odovzdanie osoby vo väzbe na účely identifikácie alebo získania ...

  i)

  osoba dá slobodne svoj informovaný súhlas s presunom a

  ii)

  dožiadaný štát súhlasí s presunom s výhradou podmienok, na akých sa tento štát a Súd dohodnú. ...

  b)

  Dočasne odovzdávaná osoba zostane vo väzbe. Keď sa splní účel presunu, Súd osobu bezodkladne ...

  8.

  a)

  Súd zabezpečí dôvernosť dokumentov a informácií a zverejní ich len v rozsahu potrebnom na vyšetrovanie ...

  b)

  V prípade potreby dožiadaný štát môže prokurátorovi dôverne odovzdať dokumenty alebo informácie. ...

  c)

  Dožiadaný štát môže z úradnej moci alebo na žiadosť prokurátora následne vysloviť súhlas ...

  9.

  a)

  i) V prípade, že štát, zmluvná strana, dostane konkurujúce si žiadosti od Súdu aj od iného ...

  ii)

  V opačnom prípade sa konkurujúce si žiadosti riešia v súlade so zásadami ustanovenými v článku ...

  b)

  Ak sa však žiadosť od Súdu týka informácií, majetku alebo osôb, ktoré podliehajú kontrole ...

  10.a. odovzdanie vyhlásení, dokumentov alebo iných druhov dôkazov získaných v priebehu vyšetrovania ...

  a)

  Súd môže na požiadanie spolupracovať so štátom, zmluvnou stranou, a poskytnúť mu pomoc pri ...

  b)

  i) Pomoc poskytnutá podľa písmena a) okrem iného zahŕňa

  c)

  Súd môže za podmienok ustanovených v tomto odseku vyhovieť žiadosti o pomoc podľa tohto odseku ...

  Článok 94

  1.

  Keby malo okamžité vykonanie žiadosti narušiť prebiehajúce vyšetrovanie alebo trestné stíhanie ...

  2.

  Ak sa prijme rozhodnutie o odklade v súlade s odsekom 1, prokurátor má možnosť žiadať o opatrenia ...

  Článok 95

  Ak Súd skúma vznesenú námietku voči prípustnosti podľa článku 18 alebo 19, dožiadaný štát ...

  Článok 96

  1.

  Žiadosť o iné formy pomoci uvedené v článku 93 sa vypracuje písomne. V naliehavých prípadoch ...

  2.

  Žiadosť obsahuje alebo na jej podporu sú k nej priložené tieto náležitosti:

  a)

  stručný opis účelu žiadosti a požadovanej pomoci vrátane právneho základu a zdôvodnenia žiadosti, ...

  b)

  čo najviac podrobných informácií o mieste pobytu alebo identifikácii akejkoľvek osoby alebo miesta, ...

  c)

  stručný opis základných faktov podmieňujúcich žiadosť,

  d)

  dôvody na použitie akéhokoľvek postupu alebo náležitosti, ktoré sa musia dodržiavať,

  e)

  informácie potrebné na základe práva dožiadaného štátu týkajúce sa vykonania žiadosti a

  f)

  všetky ďalšie relevantné informácie potrebné na to, aby sa mohla poskytnúť požadovaná pomoc. ...

  3.

  Na žiadosť Súdu štát, zmluvná strana, so Súdom prekonzultuje, všeobecne alebo v súvislosti ...

  4.

  Tam, kde to je vhodné, sa ustanovenia tohto článku vzťahujú aj na žiadosť o pomoc podanú Súdu. ...

  Článok 97

  Ak štát, zmluvná strana, dostane žiadosť podľa tejto časti a v tejto súvislosti identifikuje ...

  a)

  nedostatok informácií na vykonanie žiadosti,

  b)

  v prípade žiadosti o odovzdanie skutočnosť, že miesto pobytu hľadanej osoby nemožno zistiť ani ...

  c)

  skutočnosť, že vykonanie žiadosti v jej terajšej podobe by vyžadovalo, aby dožiadaný štát ...

  Článok 98

  1.

  Súd smie podať žiadosť o odovzdanie alebo o pomoc, v rámci ktorej by dožiadaný štát musel konať ...

  2.

  Súd smie podať žiadosť o odovzdanie, v rámci ktorej by dožiadaný štát musel konať v rozpore ...

  Článok 99

  1.

  Žiadosti o pomoc sa vykonávajú v súlade s príslušným postupom ustanoveným právnymi predpismi ...

  2.

  V prípade naliehavej žiadosti sa na žiadosť Súdu dokumenty alebo dôkazy poskytnuté v rámci odpovede ...

  3.

  Odpovede dožiadaného štátu sa zasielajú v pôvodnom jazyku a forme.

  4.

  Bez toho, aby boli dotknuté ostatné články tejto časti, a tam, kde to je nevyhnutné na úspešné ...

  a)

  ak je dožiadaný štát, zmluvná strana, štátom, na ktorého území bol trestný čin údajne spáchaný, ...

  b)

  v ostatných prípadoch môže prokurátor takúto žiadosť vykonať po konzultáciách s dožiadaným ...

  5.

  Ustanovenia, podľa ktorých sa osoba, ktorú Súd vypočúva alebo preskúmava podľa článku 72, ...

  Článok 100

  1.

  Bežné náklady na vykonanie žiadostí na území dožiadaného štátu znáša tento štát s výnimkou ...

  a)

  náklady súvisiace s dopravou a bezpečnosťou svedkov a znalcov alebo s odovzdaním osôb vo väzbe ...

  b)

  náklady na preklady, tlmočenie a prepis,

  c)

  cestovné náklady a diéty sudcov, prokurátora, zástupcov prokurátora, tajomníka, zástupcu tajomníka ...

  d)

  náklady na všetky znalecké posudky alebo správy vyžiadané Súdom,

  e)

  náklady spojené s prepravou osôb odovzdávaných Súdu štátom, v ktorom vykonávajú väzbu, a

  f)

  všetky mimoriadne náklady, ktoré by po konzultáciách mohli vzniknúť v súvislosti s vykonávaním ...

  2.

  Ustanovenia odseku 1 sa podľa potreby vzťahujú aj na žiadosti adresované Súdu štátmi, zmluvnými ...

  Článok 101

  1.

  Proti osobe odovzdanej Súdu podľa tohto štatútu sa nesmie viesť konanie, osoba sa nesmie trestať ...

  2.

  Súd môže požiadať štát, ktorý odovzdal osobu Súdu, aby sa vzdal požiadaviek ustanovených ...

  Článok 102

  Na účely tohto štatútu

  a)

  „odovzdaním" sa rozumie odovzdanie osoby Súdu štátom na základe tohto štatútu,

  b)

  „vydaním" sa rozumie vydanie osoby jedným štátom druhému štátu na základe zmluvy, dohovoru ...

  DESIATA ČASŤ

  Článok 103

  1.

  a)

  Trest odňatia slobody sa vykonáva v štáte, ktorý tým Súd poverí spomedzi zoznamu štátov, ktoré ...

  b)

  V čase, keď štát deklaruje svoju ochotu prijať odsúdené osoby, môže s týmto prijatím spájať ...

  c)

  Štát, ktorý bol v konkrétnom prípade poverený, neodkladne informuje Súd o tom, či toto poverenie ...

  2.

  a)

  Štát výkonu oznámi Súdu akékoľvek okolnosti vrátane uplatňovania akýchkoľvek podmienok dohodnutých ...

  b)

  Ak Súd nemôže súhlasiť s okolnosťami uvedenými v písmene a), oznámi to štátu výkonu a postupuje ...

  3.

  Uplatňujúc svoju právomoc na výber štátu pri poverovaní podľa odseku 1 Súd prihliada na

  a)

  zásadu, že štáty, zmluvné strany, by mali zdieľať zodpovednosť za vykonávanie trestov odňatia ...

  b)

  uplatňovanie všeobecne akceptovaných medzinárodných zmluvných noriem, ktorými sa riadi zaobchádzanie ...

  c)

  názory odsúdenej osoby,

  d)

  štátnu príslušnosť odsúdenej osoby,

  e)

  všetky ďalšie faktory, ktoré súvisia s okolnosťami trestného činu alebo pomermi odsúdenej osoby, ...

  4.

  Ak nijaký štát nie je poverený podľa odseku 1, trest odňatia slobody sa vykonáva vo väzenskom ...

  Článok 104

  1.

  Súd môže kedykoľvek rozhodnúť, že odsúdenú osobu presunie do väzenia v inom štáte.

  2.

  Odsúdená osoba sa môže kedykoľvek obrátiť na Súd so žiadosťou o presun zo štátu výkonu.

  Článok 105

  1.

  S výhradou podmienok, ktoré štát mohol určiť v súlade s článkom 103 ods. 1 písm. b), trest ...

  2.

  Súd má výhradné právo rozhodovať o všetkých žiadostiach o odvolanie a revíziu. Štát výkonu ...

  Článok 106

  1.

  Výkon trestu odňatia slobody podlieha dohľadu zo strany Súdu a musí byť v súlade so všeobecne ...

  2.

  Podmienky väznenia sa riadia právnym poriadkom štátu výkonu a musia byť v súlade so všeobecne ...

  3.

  Komunikácia medzi odsúdeným a Súdom je dôverná a nekladú sa jej prekážky.

  Článok 107

  1.

  Po skončení výkonu trestu môže byť osoba, ktorá nie je štátnym príslušníkom štátu výkonu, ...

  2.

  Ak náklady vyplývajúce z prevezenia osoby do iného štátu podľa odseku 1 neznáša nijaký štát, ...

  3.

  S výhradou ustanovení článku 108 môže štát výkonu v súlade so svojím právnym poriadkom túto ...

  Článok 108

  1.

  Odsúdená osoba, ktorá sa nachádza vo väzbe v štáte výkonu, nesmie byť trestne stíhaná, trestaná ...

  2.

  Súd o tejto veci rozhodne po vypočutí názorov odsúdenej osoby.

  3.

  Odsek 1 sa nepoužije v prípade, keď odsúdená osoba dobrovoľne zotrvá na území štátu výkonu ...

  Článok 109

  1.

  Štáty, zmluvné strany, vykonajú pokuty alebo prepadnutie veci nariadené Súdom podľa siedmej časti ...

  2.

  Ak štát, zmluvná strana, nemôže splniť príkaz na prepadnutie veci, prijme opatrenia na spätné ...

  3.

  Majetok alebo výnos z predaja nehnuteľností, prípadne výnos z predaja iného majetku, ktoré získa ...

  Článok 110

  1.

  Štát výkonu nesmie osobu prepustiť pred skončením trestu uloženého Súdom.

  2.

  Súd má výhradnú právomoc rozhodnúť o akomkoľvek zmiernení trestu, o čom rozhoduje po vypočutí ...

  3.

  Keď osoba vykonala dve tretiny trestu alebo 25 rokov v prípade odňatia slobody na doživotie, Súd ...

  4.

  Po preskúmaní podľa odseku 3 môže Súd zmierniť trest, ak zistí, že sa vyskytuje jeden faktor ...

  a)

  včas prejavená a trvalá ochota osoby spolupracovať so Súdom pri vyšetrovaní a trestnom stíhaní, ...

  b)

  dobrovoľná pomoc osoby pri výkone rozsudkov a príkazov Súdu v iných prípadoch, najmä poskytovanie ...

  c)

  iné faktory podmieňujúce jednoznačnú a výraznú zmenu okolností dostatočne zdôvodňujúcu zníženie ...

  5.

  Ak Súd v prvom preskúmaní podľa odseku 3 rozhodne, že nie je vhodné zmierniť trest, otázku zníženia ...

  Článok 111

  Ak odsúdený ujde z väzby a utečie zo štátu výkonu, tento štát môže po konzultácii so Súdom ...

  JEDENÁSTA ČASŤ

  Článok 112

  1.

  Týmto sa zriaďuje Zhromaždenie štátov, zmluvných strán, tohto štatútu. Každý štát, zmluvná ...

  2.

  Zhromaždenie

  a)

  podľa potreby posudzuje a prijíma odporúčania prípravnej komisie,

  b)

  zabezpečuje riadiaci dohľad nad predsedníctvom, prokurátorom a tajomníkom vo veciach týkajúcich ...

  c)

  posudzuje správy a činnosti výboru zriadeného podľa odseku 3 a prijíma s tým spojené potrebné ...

  d)

  posudzuje a prijíma rozpočet Súdu,

  e)

  rozhoduje o tom, kedy sa má v súlade s článkom 36 zmeniť počet sudcov,

  f)

  v súlade s článkom 87 ods. 5 a 7 posudzuje všetky otázky súvisiace s absenciou spolupráce,

  g)

  vykonáva všetky ďalšie funkcie v súlade s týmto štatútom alebo s Pravidlami súdneho konania ...

  3.

  a)

  Zhromaždenie má svoj výbor, ktorý tvorí predseda, dvaja podpredsedovia a 18 členov zvolených ...

  b)

  Výbor má reprezentatívny charakter a zohľadňuje najmä rovnomerné geografické rozdelenie a primerané ...

  c)

  Výbor sa stretáva podľa potreby, ale najmenej raz ročne. Pomáha zhromaždeniu pri plnení jeho ...

  4.

  Zhromaždenie si môže vytvoriť také pomocné orgány, aké uzná za potrebné, vrátane nezávislého ...

  5.

  Na zasadnutiach zhromaždenia a výboru sa môže podľa potreby zúčastňovať predseda Súdu, prokurátor ...

  6.

  Zhromaždenie zasadá v sídle Súdu alebo v hlavnom sídle Organizácie Spojených národov raz ročne; ...

  7.

  Každý štát, zmluvná strana, má jeden hlas. Bude sa vynakladať všestranné úsilie na to, aby ...

  a)

  rozhodnutia o zásadných otázkach musí schváliť dvojtretinová väčšina prítomných a hlasujúcich ...

  b)

  rozhodnutia o procedurálnych otázkach sa prijímajú jednoduchou väčšinou prítomných a hlasujúcich ...

  8.

  Štát, zmluvná strana, ktorý zaostáva s platením svojich finančných príspevkov na úhradu nákladov ...

  9.

  Zhromaždenie prijíma svoj vlastný rokovací poriadok.

  10.

  Úradné a pracovné jazyky zhromaždenia sú rovnaké, ako sú jazyky Valného zhromaždenia Organizácie ...

  DVANÁSTA ČASŤ

  Článok 113

  Ak nie je výslovne ustanovené inak, všetky finančné záležitosti súvisiace so Súdom a so zasadnutiami ...

  Článok 114

  Výdavky Súdu a Zhromaždenia štátov, zmluvných strán, vrátane jeho výboru a pomocných orgánov ...

  Článok 115

  Výdavky Súdu a Zhromaždenia štátov, zmluvných strán, vrátane jeho výboru a pomocných orgánov, ...

  a)

  z príspevkov vymeraných štátom, zmluvným stranám,

  b)

  z prostriedkov poskytnutých Organizáciou Spojených národov podliehajúcich ich schváleniu Valným ...

  Článok 116

  Bez toho, aby bol dotknutý článok 115, Súd môže dostať a použiť ako doplnkové fondy, dobrovoľné ...

  Článok 117

  Príspevky štátov, zmluvných strán, sa určujú v súlade s dohodnutou stupnicou, ktorá vychádza ...

  Článok 118

  Záznamy, účtovné knihy a účty Súdu vrátane jeho ročných finančných výkazov sa každoročne ...

  TRINÁSTA ČASŤ

  Článok 119

  1.

  Akýkoľvek spor týkajúci sa súdnej funkcie Súdu sa rieši rozhodnutím Súdu.

  2.

  Všetky ostatné spory medzi dvoma alebo viacerými štátmi, zmluvnými stranami, týkajúce sa výkladu ...

  Článok 120

  K tomuto štatútu nemožno urobiť výhrady.

  Článok 121

  1.

  Po uplynutí siedmich rokov od nadobudnutia platnosti tohto štatútu môže ktorýkoľvek štát, zmluvná ...

  2.

  Najskôr tri mesiace odo dňa oznámenia rozhodne Zhromaždenie štátov, zmluvných strán, na svojom ...

  3.

  Ak sa na zasadnutí Zhromaždenia štátov, zmluvných strán, alebo na Hodnotiacej konferencii zmenu ...

  4.

  S výnimkou prípadu ustanoveného v odseku 5 zmena nadobudne platnosť pre všetky štáty, zmluvné ...

  5.

  Akákoľvek zmena článkov 5, 6, 7 a 8 tohto štatútu nadobudne platnosť pre tie štáty, zmluvné ...

  6.

  Ak zmenu v súlade s odsekom 4 prijme 7/8 štátov, zmluvných strán, všetky štáty, zmluvné strany, ...

  7.

  Generálny tajomník Organizácie Spojených národov rozpošle všetky zmeny prijaté na zasadnutí ...

  Článok 122

  1.

  Zmeny tých ustanovení tohto štatútu, ktoré majú výlučne inštitucionálnu povahu, konkrétne ...

  2.

  Zmeny podľa tohto článku, pri ktorých sa nedosiahne konsenzus, sa prijímajú dvojtretinovou väčšinou ...

  Článok 123

  1.

  Sedem rokov odo dňa nadobudnutia platnosti tohto štatútu generálny tajomník Organizácie Spojených ...

  2.

  V ktoromkoľvek neskoršom čase generálny tajomník Organizácie Spojených národov na žiadosť ...

  3.

  Ustanovenia článku 121 ods. 3 až 7 sa vzťahujú na prijatie a nadobudnutie platnosti akejkoľvek ...

  Článok 124

  Bez ohľadu na ustanovenia článku 12 ods. 1 a 2 štát v čase, keď sa stáva zmluvnou stranou tohto ...

  Článok 125

  1.

  Tento štatút bude otvorený na podpis pre všetky štáty v Ríme, v hlavnom sídle Organizácie Spojených ...

  2.

  Tento štatút podlieha ratifikácii, prijatiu alebo schváleniu signatárskych štátov. Listiny o ...

  3.

  Tento štatút je otvorený na prístup všetkým štátom. Listiny o prístupe sa uložia u generálneho ...

  Článok 126

  1.

  Tento štatút nadobudne platnosť v prvý deň mesiaca, ktorý nasleduje po uplynutí šesťdesiatich ...

  2.

  Pre každý štát, ktorý tento štatút ratifikuje, prijme, schváli alebo k nemu pristúpi po uložení ...

  Článok 127

  1.

  Štát, zmluvná strana, môže prostredníctvom písomného oznámenia adresovaného generálnemu tajomníkovi ...

  2.

  Štát sa v dôsledku svojho odstúpenia nezbavuje svojich povinností vyplývajúcich z tohto štatútu ...

  Článok 128

  Originál tohto štatútu, ktorého arabský, čínsky, anglický, francúzsky, ruský a španielsky ...

  NA POTVRDENIE UVEDENÉHO dolupodpísaní, ktorých na tento účel riadne splnomocnili ich vlády, podpísali ...

  Dané v Ríme, 17. júla 1998.

  Prevziať prílohu - Anglické znenie štatútu

Načítavam znenie...
MENU
Hore