Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o podpísaní Protokolu o trvalo udržateľnom obhospodarovaní lesov k Rámcovému dohovoru o ochrane a trvalo udržateľnom rozvoji Karpát 304/2013 účinný od 04.10.2013

Platnosť od: 04.10.2013
Účinnosť od: 04.10.2013
Autor: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Oblasť: Medzinárodné zmluvy, dohody, dohovory

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o podpísaní Protokolu o trvalo udržateľnom obhospodarovaní lesov k Rámcovému dohovoru o ochrane a trvalo udržateľnom rozvoji Karpát 304/2013 účinný od 04.10.2013
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Oznámenie 304/2013 s účinnosťou od 04.10.2013
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že 27. ...

Prílohy

  PROTOKOL O TRVALO UDRŽATEĽNOM OBHOSPODAROVANÍ LESOV K RÁMCOVÉMU DOHOVORU O OCHRANE A TRVALO UDRŽATEĽNOM ROZVOJI KARPÁT
  KAPITOLA I

  VŠEOBECNÉ ZÁVÄZKY
  Článok 1

  1.

  Cieľom protokolu o trvalo udržateľnom obhospodarovaní lesov (ďalej len „protokol“) je podporovať ...

  2.

  Na dosiahnutie uvedeného cieľa zmluvné strany realizujú činnosti a spolupracujú v nasledujúcich ...

  a)

  zachovanie alebo zvyšovanie výmery lesov;

  b)

  zabezpečovanie produkčných funkcií lesov a ich úlohy pri rozvoji vidieka;

  c)

  podpora vhodného využívania dreva ako environmentálne priaznivej a obnoviteľnej suroviny;

  d)

  podpora trvalo udržateľného využívania nedrevných lesných produktov;

  e)

  zlepšovanie zdravotného stavu a vitality lesov;

  f)

  zlepšovanie ochrany a trvalo udržateľného využívania zložiek biologickej diverzity lesov;

  g)

  identifikácia a ochrana prírodných lesov, najmä pralesov;

  h)

  podpora obnovy prírode blízkych lesov;

  i)

  posilnenie úlohy lesníckeho sektora pri zmierňovaní zmeny klímy;

  j)

  zlepšovanie ochranných funkcií lesov, akými sú predchádzanie povodniam a zosuvom pôdy a vo všeobecnosti ...

  k)

  podpora kultúrneho dedičstva lesov;

  l)

  zlepšenie plnenia sociálnych funkcií lesov;

  m)

  podpora účasti regionálnych a miestnych orgánov a komunít pri obhospodarovaní lesov;

  n)

  identifikácia, rozvoj a uplatňovanie vhodných schém pre platby za environmentálne tovary a služby ...

  o)

  posilnenie správy a vymožiteľnosti práva v sektore lesného hospodárstva s osobitným dôrazom ...

  p)

  identifikácia, rozvoj a realizácia najvhodnejších postupov pri obhospodarovaní lesov a pri realizácii ...

  q)

  podpora a koordinácia vedeckého výskumu a výmeny informácií týkajúcich sa karpatských lesov. ...

  Článok 2

  Zmluvné strany vypracujú a implementujú politiky a stratégie na svojom území zameriavajúce sa ...

  Článok 3

  1.

  Zmluvné strany vezmú do úvahy ciele tohto protokolu vo svojich ďalších politikách, najmä tých, ...

  2.

  Zmluvné strany spolupracujú na integrácii cieľov trvalo udržateľného obhospodarovania a ochrany ...

  Článok 4

  1.

  Zmluvné strany zadefinujú v rámci svojho existujúceho inštitucionálneho rámca najvhodnejšiu ...

  2.

  Zmluvné strany prijmú opatrenia na zapájanie alebo uľahčenie zapájania komunít a vlastníkov ...

  Článok 5

  1.

  Zmluvné strany podporujú aktívnu medzinárodnú spoluprácu medzi príslušnými inštitúciami v ...

  2.

  Zmluvné strany podporujú medzinárodnú spoluprácu medzi orgánmi na regionálnej a miestnej úrovni ...

  KAPITOLA II

  GEOGRAFICKÁ PÔSOBNOSŤ A VYMEDZENIE POJMOV
  Článok 6

  1.

  Tento protokol sa vzťahuje na karpatský región (ďalej len „Karpaty“) tak, ako ho definovala ...

  2.

  Každá zmluvná strana môže rozšíriť uplatňovanie tohto protokolu na ďalšie časti svojho územia ...

  Článok 7

  Na účely tohto protokolu:

  a)

  „trvalo udržateľné obhospodarovanie lesov“ znamená správu a využívanie lesov a lesnej pôdy ...

  b)

  „prírode blízke lesné hospodárstvo“ je systém obhospodarovania lesov, ktorý poskytuje podmienky ...

  c)

  „ekologická sieť“ je systém území, ktoré sú ekologicky a fyzicky prepojené, pozostávajúci ...

  d)

  „schémy certifikácie lesov“ sú certifikačné schémy pre trvalo udržateľné obhospodarovanie ...

  e)

  „prírodné lesy“ sú lesy, ktoré pozostávajú z druhov drevín pôvodných pre danú oblasť ...

  f)

  „zmluvné strany“ sú zmluvné strany tohto protokolu;

  g)

  „chránené územie“ znamená geograficky definovanú oblasť, ktorá je určená a spravovaná ...

  h)

  „ochrana lesov“ znamená aspekt ochrany prírody, ktorý sa zaoberá ochranou, zachovaním, obnovou ...

  i)

  „obnova prírode blízkych lesov“ je obhospodarovanie uplatňované v lesných oblastiach, ktorého ...

  j)

  „vhodné využívanie dreva“ je integrovaný prístup uplatňovaný v procese spracovania dreva ...

  k)

  „pralesy“ sú prírodné lesy, ktoré neboli pri svojom vývoji priamo ovplyvňované ľudskými ...

  KAPITOLA III

  OSOBITNÉ OPATRENIA
  Článok 8

  1.

  Každá zo zmluvných strán prijme na svojom území opatrenia s cieľom zachovať prostredníctvom ...

  2.

  Každá zo zmluvných strán prijme na svojom území opatrenia s cieľom zvýšiť výmeru lesov v ...

  Článok 9

  1.

  Každá zo zmluvných strán prijme na svojom území opatrenia s cieľom zabezpečiť plnenie produkčných ...

  2.

  Každá zo zmluvných strán podporí a zabezpečí zdroje príjmu pochádzajúce z lesných zdrojov ...

  Článok 10

  1.

  Každá zo zmluvných strán prijme na svojom území opatrenia zamerané na identifikáciu a ochranu ...

  2.

  Každá zo zmluvných strán prijme opatrenia na začlenenie dostatočných území so všetkými typmi ...

  3.

  Každá zo zmluvných strán by predovšetkým mala prijať osobitné opatrenia zamerané na ochranu ...

  4.

  Každá zo zmluvných strán prijme osobitné opatrenia zamerané na kompenzovanie nákladov alebo ekonomických ...

  Článok 11

  1.

  Každá zo zmluvných strán prijme opatrenia na zabezpečenie koherencie medzi plánmi starostlivosti ...

  2.

  Zmluvné strany spolupracujú pri tvorbe smerníc pre obhospodarovanie lesov vrátane smerníc pre prírode ...

  Článok 12

  1.

  Každá zo zmluvných strán prijme na svojom území opatrenia s cieľom zabezpečiť plnenie ochranných ...

  Článok 13

  1.

  Každá zo zmluvných strán prijme na svojom území opatrenia s cieľom podpory obnovy prírode blízkych ...

  2.

  Zmluvné strany zvážia v prípade potreby vytvorenie programov na ochranu a opätovné zavedenie vzácnych ...

  Článok 14

  1.

  Každá zo zmluvných strán bude presadzovať politiky zamerané na posilnenie úlohy odvetvia lesného ...

  2.

  Každá zo zmluvných strán, berúc do úvahy vplyvy zmeny klímy, bude presadzovať politiky zamerané ...

  3.

  Každá zo zmluvných strán, berúc do úvahy zvýšenú zraniteľnosť lesa vo vzťahu k požiarom ...

  Článok 15

  1.

  Každá zo zmluvných strán zadefinuje v rámci svojho existujúceho inštitucionálneho rámca účinné ...

  2.

  Každá zo zmluvných strán, berúc do úvahy vysokú hodnotu lesov z hľadiska rozvoja cestovného ...

  3.

  Každá zo zmluvných strán zváži podporu kultúrneho dedičstva a postupov založených na tradičných ...

  Článok 16

  1.

  Každá zo zmluvných strán uplatňuje metódy trvalo udržateľného manažmentu voľne žijúcich ...

  2.

  Zmluvné strany spolupracujú pri harmonizácii svojich politík súvisiacich s ekologickými sieťami ...

  Článok 17

  1.

  Zmluvné strany spolupracujú v rámci existujúcich medzinárodných iniciatív pri harmonizácii monitoringu ...

  2.

  Zmluvné strany spolupracujú pri vývoji spoločného informačného systému o stave lesov v Karpatoch ...

  3.

  Zmluvné strany spolupracujú pri harmonizácii databáz a na zabezpečení toho, že národné výsledky ...

  Článok 18

  1.

  Každá zo zmluvných strán koordinuje činnosti a spolupracuje v oblasti vedeckého výskumu, ktorý ...

  2.

  Zmluvné strany podporujú medzinárodnú spoluprácu medzi vedeckými inštitúciami v otázkach trvalo ...

  3.

  Zmluvné strany podporujú organizovanie sympózií a konferencií s cieľom výmeny vedeckých informácií ...

  4.

  Každá zo zmluvných strán si vymieňa informácie a skúsenosti s ostatnými zmluvnými stranami ...

  Článok 19

  1.

  Každá zo zmluvných strán sa zúčastňuje, podľa svojich potrieb a možností, spoločných programov ...

  KAPITOLA IV

  IMPLEMENTÁCIA, MONITOROVANIE A HODNOTENIE
  Článok 20

  1.

  Každá zo zmluvných strán prijme potrebné právne a administratívne opatrenia na zabezpečenie ...

  2.

  Každá zo zmluvných strán preskúma možnosti podpory, prostredníctvom fiškálnych a/alebo finančných ...

  3.

  Každá zo zmluvných strán určí príslušný národný orgán zodpovedný za implementáciu tohto ...

  4.

  Zmluvné strany vypracujú a prijmú strategický akčný plán zameraný na implementáciu tohto protokolu. ...

  Článok 21

  1.

  Zmluvné strany podporujú vzdelávanie, informovanosť a zvyšovanie povedomia verejnosti, pokiaľ ...

  2.

  Zmluvné strany zabezpečia prístup verejnosti k informáciám o implementácii tohto protokolu.

  Článok 22

  1.

  Konferencia zmluvných strán Karpatského dohovoru slúži ako stretnutie zmluvných strán tohto protokolu. ...

  2.

  Zmluvné strany Karpatského dohovoru, ktoré nie sú zmluvnými stranami tohto protokolu, sa môžu ...

  3.

  V prípade, že Konferencia zmluvných strán slúži ako stretnutie zmluvných strán tohto protokolu, ...

  4.

  Procedurálne pravidlá Konferencie zmluvných strán sa uplatňujú na stretnutie zmluvných strán ...

  5.

  Prvé zasadnutie Konferencie zmluvných strán slúžiacej ako stretnutie zmluvných strán tohto protokolu ...

  6.

  Konferencia zmluvných strán slúžiaca ako stretnutie zmluvných strán tohto protokolu prijme v rámci ...

  a)

  prijímať odporúčania vo všetkých záležitostiach nevyhnutných na implementáciu tohto protokolu; ...

  b)

  zriaďovať také podporné orgány, ktoré bude považovať za potrebné na implementáciu tohto protokolu; ...

  c)

  zvažovať a prijímať, podľa potreby, zmeny a doplnenia tohto protokolu, ktoré bude považovať ...

  d)

  vykonávať ďalšie funkcie, ktoré môže vyžadovať implementácia tohto protokolu.

  Článok 23

  1.

  Sekretariát ustanovený článkom 15 Karpatského dohovoru slúži ako sekretariát tohto protokolu. ...

  2.

  Článok 15 odsek 2 Karpatského dohovoru o funkciách sekretariátu sa vzťahuje mutatis mutandis na ...

  Článok 24

  1.

  Ktorýkoľvek podporný orgán ustanovený Karpatským dohovorom alebo v rámci Karpatského dohovoru ...

  2.

  Zmluvné strany Karpatského dohovoru, ktoré nie sú zmluvnými stranami tohto protokolu, sa môžu ...

  3.

  V prípade, že podporný orgán Karpatského dohovoru vykonáva svoje funkcie vo veciach týkajúcich ...

  Článok 25

  1.

  Zmluvné strany pravidelne podávajú správy Konferencii zmluvných strán o opatreniach vzťahujúcich ...

  2.

  Pozorovatelia môžu predložiť Konferencii zmluvných strán a/alebo Implementačnému výboru Karpatského ...

  3.

  Implementačný výbor zhromažďuje, hodnotí a analyzuje informácie relevantné z hľadiska implementácie ...

  4.

  Implementačný výbor predkladá Konferencii zmluvných strán odporúčania týkajúce sa implementácie ...

  5.

  Konferencia zmluvných strán prijíma alebo odporúča nevyhnutné opatrenia.

  Článok 26

  1.

  Zmluvné strany pravidelne preskúmavajú a vyhodnocujú účinnosť ustanovení tohto protokolu. Konferencia ...

  2.

  Zmluvné strany budú pomáhať zapojeniu regionálnych a miestnych orgánov a iných zainteresovaných ...

  KAPITOLA V

  ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
  Článok 27

  1.

  Tento protokol je protokolom ku Karpatskému dohovoru v zmysle jeho článku 2 odseku 3 a ktorýchkoľvek ...

  2.

  Ustanovenia článkov 19, 20, 21 odsekov 2 až 4 a článku 22 Karpatského dohovoru o nadobudnutí ...

  Článok 28

  1.

  Tento protokol je otvorený na podpis u depozitára od 27. mája 2011 do 27. mája 2012.

  2.

  Pre zmluvné strany, ktoré vyjadria svoj súhlas byť viazané týmto protokolom k neskoršiemu dátumu, ...

  Článok 29

  1.

  Depozitár oznámi v zmysle tohto protokolu každej zo zmluvných strán

  a)

  každý podpis,

  b)

  uloženie každej ratifikačnej listiny, listiny o prijatí alebo listiny o schválení,

  c)

  každý dátum nadobudnutia platnosti,

  d)

  každé vyhlásenie uskutočnené zmluvnou stranou alebo signatárom,

  e)

  každé vypovedanie oznámené zmluvnou stranou vrátane dátumu, ku ktorému sa stáva účinným.

  Článok 30

  K tomuto protokolu nie je možné uplatniť žiadne výhrady.

  Článok 31

  Depozitárom tohto protokolu je vláda Ukrajiny.

  Dané v Bratislave 27. mája 2011 v jednom origináli v anglickom jazyku.

  Originál protokolu bude uložený u depozitára, ktorý zašle overené kópie všetkým zmluvným ...

  Na dôkaz toho podpísaní, príslušne na to splnomocnení, podpísali tento protokol.

  Prevziať prílohu - Anglické znenie textu

Načítavam znenie...
MENU
Hore