Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek individuálnej účtovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre poisťovne, pobočky zahraničných poisťovní, zaisťovne, pobočky zahraničných zaisťovní a Slovenskú kanceláriu poisťovateľov 28/2003 účinný od 01.01.2005 do 31.12.2005

Platnosť od: 01.02.2003
Účinnosť od: 01.01.2005
Účinnosť do: 31.12.2005
Autor: Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Oblasť: Poisťovníctvo, Účtovníctvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek individuálnej účtovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre poisťovne, pobočky zahraničných poisťovní, zaisťovne, pobočky zahraničných zaisťovní a Slovenskú kanceláriu poisťovateľov 28/2003 účinný od 01.01.2005 do 31.12.2005
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Oznámenie 28/2003 s účinnosťou od 01.01.2005 na základe 749/2004
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve ...

opatrenie z 21. januára 2003 č. 22 213/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní ...

Týmto opatrením sa zrušuje opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 16. novembra ...

Opatrenie nadobúda účinnosť 20. februára 2003.

Opatrenie bude uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 5/2003 a možno doň nazrieť na Ministerstve ...

Prílohy

  25

  Opatrenie

  Ministerstva financií Slovenskej republiky z 21. januára 2003,

  ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek individuálnej účtovnej ...

  Referent: Ing. Fabová, tel.: 02/59 58 31 33

  Číslo: 22 213/2002-92

  Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve ...

  § 1

  Základné ustanovenie

  (1) Týmto opatrením sa ustanovujú podrob- nosti o usporiadaní a označovaní položiek individuálnej ...

  a) poisťovne,

  b) pobočky zahraničných poisťovní,

  c) zaisťovne,

  d) pobočky zahraničných zaisťovní,

  e) Slovenskú kanceláriu poisťovateľov.

  f) zdravotné poisťovne podľa osobitného predpisu1).

  (2) Usporiadanie, označovanie a obsahové vymedzenie položiek jednotlivých súčastí individuálnej ...

  (3) Údaje z individuálnej účtovnej závierky sa zverejňujú v plnom rozsahu.

  Vymedzenie položiek individuálnej účtovnej závierky

  § 2

  (1) Údaje jednotlivých položiek aktív súvahy sa vykazujú v členení na

  a) hrubé sumy (brutto) za bežné účtovné obdobie vrátane sumy úprav (korekcia),

  b) sumy úprav (korekcia) za bežné účtovné obdobie, ktorými sú opravné položky a pri hmotnom ...

  c) čisté sumy (netto) za bežné účtovné obdobie,

  d) čisté sumy za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie.

  (2) V súvahe v stĺpci 1 (brutto) sa vykazujú aktíva ocenené podľa osobitného predpisu1) za bežné ...

  (3) V súvahe v stĺpci 5 sa vykazujú jednotlivé položky pasív ocenené podľa osobitného predpisu1) ...

  (4) Vo výkaze ziskov a strát sa v stĺpci 1 vykazuje základňa, ktorou sú náklady alebo výnosy ...

  (5) Sumy položiek súvahy a položiek výkazu ziskov a strát sa uvádzajú v tisícoch slovenských ...

  § 3

  (1) Na zostavenie individuálnej účtovnej závierky za rok 2002 sa vzťahuje doterajší predpis.

  (2) Podľa tohto opatrenia sa postupuje po prvýkrát pri zostavovaní individuálnej účtovnej závierky ...

  § 4

  Zrušuje sa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 16. novembra 1998 č. 3176/98-KM, ...

  § 5

  Toto opatrenie nadobúda účinnosť 20. februára 2003.

  Ivan Mikloš, v. r.

  podpredseda vlády a minister financií

  Príloha č. 1 k opatreniu č. 22213/2002-92

  Prevziať prílohu - Súvaha - vzor ...

  Príloha č. 2 k opatreniu č. 22 213/2002-92

  Prevziať prílohu - Výkaz ziskov a strát - vzor ...

  Príloha č. 3 k opatreniu č. 22 213/2002–92

  Prevziať prílohu - Poznámky ...

  Príloha č. 4 k opatreniu č. 22 213/2002-92

  Prevziať prílohu - Súvaha - vzor ...

  Príloha č. 5 k opatreniu č. 22 213/2002-92

  Prevziať prílohu - Výkaz ziskov a strát - vzor ...

  Príloha č. 6 k opatreniu č. 22 213/2002-92

  Prevziať prílohu - Poznámky ...

  Príloha č. 7 k opatreniu č. 22 213/2002-92

  ZOZNAM PREBRATÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE

  Týmto opatrením sa preberajú tieto právne akty:

  Smernica Rady 91/674/EEC z 19. decembra 1991 pre ročnú účtovnú závierku a konsolidovanú účtovnú ...

Poznámky

 • 1)  Zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o ...
 • 1a)  Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 3. decembra 2002 č. 22 212/2002-92, ktorým ...
Načítavam znenie...
MENU
Hore