Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71009
Dôvodové správy: 2380
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
02.06.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Európskej sociálnej charty (revidovanej) 273/2009 účinný od 10.07.2009


Platnosť od: 10.07.2009
Účinnosť od: 10.07.2009
Autor: Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky
Oblasť: Právo sociálneho zabezpečenia, Právo EÚ, Pracovno-právne vzťahy, Hospodárske, sociálne a kultúrne práva

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST JUD DS EU PP ČL
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Európskej sociálnej charty (revidovanej) 273/2009 účinný od 10.07.2009
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Oznámenie 273/2009 s účinnosťou od 10.07.2009

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 3. mája 1996 bola v Štrasburgu ...

Národná rada Slovenskej republiky s chartou vyslovila súhlas uznesením č. 1321 zo 17. februára ...

Prezident Slovenskej republiky chartu ratifikoval 20. marca 2009. Ratifikačná listina bola uložená ...

Slovenská republika pri uložení ratifikačnej listiny uplatnila vyhlásenie v tomto znení:

A. časť

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~4.odsek-1V súlade s článkom A odsekom 1 písm. b), článkom A odsekom 2 a článkom B Európskej sociálnej ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~4.odsek-1~1„Článok 1 Právo na prácu (odseky 1 – 4),

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~4.odsek-1~2Článok 5 Právo organizovať sa,

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~4.odsek-1~3Článok 6 Právo kolektívne vyjednávať (odseky 1 – 4),

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~4.odsek-1~4Článok 7 Právo detí a mladistvých na ochranu (odseky 1 – 10),

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~4.odsek-1~5Článok 12 Právo na sociálne zabezpečenie (odseky 1 – 4),

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~4.odsek-1~6Článok 13 Právo na sociálnu a lekársku pomoc (odseky 1 – 3),

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~4.odsek-1~7Článok 16 Právo rodiny na sociálnu, právnu a hospodársku ochranu,

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~4.odsek-1~8Článok 19 Právo migrujúcich pracovníkov a ich rodín na ochranu a pomoc [odsek 1, odsek 4 písm. ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~4.odsek-1~9Článok 20 Právo na rovnaké príležitosti a na rovnaké zaobchádzanie vo veciach zamestnania a ...

B. Časť

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~5.odsek-1V súlade s článkom A odsekom 1 písm. c), článkom A odsekom 2 a článkom B Európskej sociálnej ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~5.odsek-1~1„Článok 2 Právo na riadne podmienky práce (odseky 1 – 7),

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~5.odsek-1~2Článok 3 Právo na bezpečné a zdravé pracovné podmienky (odseky 1 – 4),

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~5.odsek-1~3Článok 4 Právo na primeranú odmenu (odseky 1 – 5),

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~5.odsek-1~4Článok 8 Právo zamestnaných žien na ochranu materstva (odseky 1 – 5),

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~5.odsek-1~5Článok 9 Právo na poradenstvo pri voľbe povolania,

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~5.odsek-1~6Článok 10 Právo na odborné vzdelávanie a prípravu (odseky 1 – 5),

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~5.odsek-1~7Článok 11 Právo na ochranu zdravia (odseky 1 – 3),

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~5.odsek-1~8Článok 14 Právo na prospech zo sociálnych služieb (odseky 1 a 2),

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~5.odsek-1~9Článok 15 Právo osôb so zdravotným postihnutím na nezávislosť, na sociálnu integráciu a na ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~5.odsek-1~10Článok 17 Právo detí a mladistvých na sociálnu, právnu a hospodársku ochranu (odseky 1 a 2),

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~5.odsek-1~11Článok 18 Právo vykonávať zárobkovú činnosť na území ostatných zmluvných strán (odseky ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~5.odsek-1~12Článok 21 Právo na informácie a na konzultácie [písm. a) a b)],

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~5.odsek-1~13Článok 22 Právo zúčastňovať sa na určovaní a zlepšovaní pracovných podmienok a pracovného ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~5.odsek-1~14Článok 23 Právo starších osôb na sociálnu ochranu [prvá zarážka písm. a) a b), druhá zarážka ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~5.odsek-1~15Článok 24 Právo na ochranu v prípadoch skončenia zamestnania [písm. a) a písm. b)],

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~5.odsek-1~16Článok 25 Právo pracovníkov na ochranu ich nárokov v prípade platobnej neschopnosti svojho zamestnávateľa, ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~5.odsek-1~17Článok 26 Právo na dôstojnosť pri práci (odseky 1 a 2),

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~5.odsek-1~18Článok 27 Právo pracovníkov s rodinnými zodpovednosťami na rovnaké príležitosti a na rovnaké ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~5.odsek-1~19Článok 28 Právo zástupcov pracovníkov na ochranu v podniku a na uľahčenie podmienok na výkon ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~5.odsek-1~20Článok 29 Právo na informácie a na konzultácie v postupoch hromadného prepúšťania,

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~5.odsek-1~21Článok 30 Právo na ochranu pred chudobou a sociálnym vylúčením [písm. a) a písm. b)]“.

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~5.odsek-1~22Európska sociálna charta (revidovaná) nadobudla platnosť 1. júla 1999 v súlade s článkom K ods. ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~5.odsek-1~23Prijatie záväzkov z ktoréhokoľvek ustanovenia Európskej sociálnej charty (revidovanej) v súlade ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~5.odsek-1~24Dozor nad uplatňovaním záväzkov obsiahnutých v Európskej sociálnej charte (revidovanej) v súlade ...

Prílohy

  Európska sociálna charta (revidovaná)

  Rada Európy

  Štrasburg, 3. mája 1996

  Európska sociálna charta (revidovaná)1)

  Preambula

  Vlády, ktoré sú signatármi tejto charty a členmi Rady Európy,

  majúc na zreteli, že cieľom Rady Európy je dosiahnutie väčšej jednoty svojich členov na zabezpečenie ...

  majúc na zreteli, že v Dohovore o ochrane ľudských práv a základných slobôd podpísanom 4. novembra ...

  majúc na zreteli, že Európskou sociálnou chartou sprístupnenou na podpis 18. októbra 1961 v Turíne ...

  pripomínajúc, že Konferencia ministrov o ľudských právach, ktorá sa konala v Ríme 5. novembra ...

  uznesenie sa prijalo, ako bolo rozhodnuté počas Konferencie ministrov v Turíne 21. a 22. októbra ...

  uznávajúc prospech začlenenia do revidovanej charty, ktorá má postupne nahradiť Európsku sociálnu ...

  dohodli sa takto:

  I. ČASŤ

  Zmluvné strany prijímajú za cieľ svojej vnútroštátnej a medzinárodnej politiky uskutočňovanej ...

  1.

  Každý má mať možnosť zarábať si na živobytie prácou, pre ktorú sa slobodne rozhodne.

  2.

  Všetci pracovníci2) majú právo na riadne podmienky práce.

  3.

  Všetci pracovníci majú právo na bezpečné a zdravé pracovné podmienky.

  4.

  Všetci pracovníci majú právo na primeranú odmenu, ktorá im, ako aj ich rodinám postačí na zabezpečenie ...

  5.

  Všetci pracovníci a zamestnávatelia majú právo slobodne sa združovať vo vnútroštátnych a medzinárodných ...

  6.

  Všetci pracovníci a zamestnávatelia majú právo kolektívne vyjednávať.

  7.

  Deti a mladiství majú právo na osobitnú ochranu pred fyzickými a morálnymi nebezpečenstvami, ...

  8.

  Zamestnané ženy majú v prípade materstva právo na osobitnú ochranu.

  9.

  Každý má právo na vhodné poradenstvo pri voľbe povolania s cieľom pomôcť mu pri výbere povolania ...

  10.

  Každý má právo na vhodné podmienky na odborné vzdelávanie a prípravu.

  11.

  Každý má právo na prospech z využívania všetkých opatrení na dosiahnutie čo najlepšieho zdravotného ...

  12.

  Všetci pracovníci a od nich závislé osoby majú právo na sociálne zabezpečenie.

  13.

  Každá osoba bez primeraných zdrojov má právo na sociálnu a lekársku pomoc.

  14.

  Každý má právo na prospech zo sociálnych služieb.

  15.

  Zdravotne postihnuté osoby majú právo na nezávislosť, na sociálnu integráciu a na účasť na ...

  16.

  Rodina ako základná jednotka spoločnosti má právo na primeranú sociálnu, právnu a hospodársku ...

  17.

  Deti a mladiství majú právo na primeranú sociálnu, právnu a hospodársku ochranu.

  18.

  Štátni príslušníci jednej zo zmluvných strán majú právo vykonávať akúkoľvek zárobkovú ...

  19.

  Migrujúci pracovníci, ktorí sú štátnymi príslušníkmi jednej zo zmluvných strán, a ich rodiny ...

  20.

  Všetci pracovníci majú bez diskriminácie podľa pohlavia právo na rovnaké príležitosti a na ...

  21.

  Pracovníci majú právo na informácie a na konzultácie v podniku.

  22.

  Pracovníci majú právo zúčastniť sa na určovaní a zlepšovaní pracovných podmienok a pracovného ...

  23.

  Každá staršia osoba má právo na sociálnu ochranu.

  24.

  Všetci pracovníci majú právo na ochranu v prípade skončenia zamestnania.

  25.

  Všetci pracovníci majú právo na ochranu ich nárokov v prípade platobnej neschopnosti svojho zamestnávateľa. ...

  26.

  Všetci pracovníci majú právo na dôstojnosť pri práci.

  27.

  Všetky zamestnané osoby s rodinnými zodpovednosťami alebo osoby, ktoré chcú vykonávať zamestnanie, ...

  28.

  Zástupcovia pracovníkov v podniku majú právo na ochranu pred skutkami, ktoré by ich mohli poškodiť, ...

  29.

  Všetci pracovníci majú právo na informácie a na konzultácie v prípade hromadného prepúšťania. ...

  30.

  Každý má právo na ochranu pred chudobou a sociálnym vylúčením.

  31.

  Každý má právo na bývanie.

  II. Č A S Ť

  Zmluvné strany sa zaväzujú, ako ustanovuje III. časť, považovať sa za viazané záväzkami vyplývajúcimi ...

  Článok 1

  Na zabezpečenie účinného výkonu práva na prácu sa zmluvné strany zaväzujú:

  1.

  prijať za jedni zo svojich hlavných cieľov a zodpovedností dosiahnutie a udržanie podľa možností ...

  2.

  účinne chrániť právo pracovníka zarábať si na živobytie v slobodne zvolenom povolaní,

  3.

  zriadiť alebo udržiavať bezplatné služby zamestnanosti pre všetkých pracovníkov,

  4.

  poskytovať alebo podporovať vhodné poradenstvo pri voľbe povolania, primerané odborné vzdelávanie ...

  Článok 2

  Na zabezpečenie účinného výkonu práva na riadne podmienky práce sa zmluvné strany zaväzujú: ...

  1.

  ustanoviť primeraný denný a týždenný pracovný čas, pracovný týždeň postupne skracovať v ...

  2.

  ustanoviť platené sviatky,

  3.

  zabezpečiť minimálne štyri týždne platenej dovolenky v roku,

  4.

  odstrániť riziká, ktoré vo svojej podstate môžu nastať pri nebezpečných alebo zdraviu škodlivých ...

  5.

  zabezpečiť odpočinok v týždni, ak je to možné, zhodný s dňom uznaným tradíciou alebo obyčajami, ...

  6.

  zabezpečiť, aby boli pracovníci písomne informovaní, hneď ako je to možné, a v každom prípade ...

  7.

  zabezpečiť, aby pracovníci, ktorí vykonávajú nočnú prácu, mali možnosť využívať opatrenia, ...

  Článok 3

  Na zabezpečenie účinného výkonu práva na bezpečné a zdravé pracovné podmienky sa zmluvné ...

  1.

  formulovať, uplatňovať a periodicky preskúmavať súdržnú vnútroštátnu politiku v oblasti bezpečnosti ...

  2.

  vydať predpisy o bezpečnosti a zdraví,

  3.

  prijať opatrenia na vynucovanie takých predpisov prostredníctvom dozoru,

  4.

  podporovať vzostupný rozvoj zdravotných služieb pri práci pre všetkých pracovníkov v podstate ...

  Článok 4

  Na zabezpečenie účinného výkonu práva na primeranú odmenu sa zmluvné strany zaväzujú:

  1.

  priznať pracovníkom právo na odmenu, ktorá zabezpečí im a ich rodinám dôstojnú životnú úroveň, ...

  2.

  priznať pracovníkom právo na zvýšenú odmenu za prácu nadčas s výnimkami v osobitných prípadoch, ...

  3.

  priznať mužom a ženám právo na rovnakú odmenu za prácu rovnakej hodnoty,

  4.

  priznať všetkým pracovníkom právo na dostatočnú výpovednú dobu v prípade skončenia zamestnania, ...

  5.

  povoliť zrážky zo mzdy iba za takých podmienok a v takom rozsahu, ako to ustanovujú vnútroštátne ...

  Výkon týchto práv sa dosiahne slobodne uzavretými kolektívnymi zmluvami, právnym mechanizmom stanovenia ...

  Článok 5

  S cieľom zabezpečiť alebo podporovať slobodu pracovníkov a zamestnávateľov vytvárať miestne, ...

  Článok 6

  Na zabezpečenie účinného výkonu práva kolektívne vyjednávať sa zmluvné strany zaväzujú:

  1.

  podporovať vzájomné konzultácie pracovníkov a zamestnávateľov,

  2.

  podporovať tam, kde je to potrebné a vhodné, systém dobrovoľného vyjednávania medzi zamestnávateľmi ...

  3.

  podporovať vytvorenie a využívanie primeraného systému zmierovacieho konania a dobrovoľného rozhodcovského ...

  a priznávajú:

  4.

  pracovníkom a zamestnávateľom právo na kolektívne opatrenia v prípade konfliktu záujmov vrátane ...

  Článok 7

  Na zabezpečenie účinného výkonu práva detí a mladistvých na ochranu sa zmluvné strany zaväzujú: ...

  1.

  ustanoviť minimálny vek na prijatie do zamestnania na 15 rokov veku s výnimkami pre deti zamestnané ...

  2.

  ustanoviť minimálny vek na prijatie do zamestnania pre určené povolania pokladané za nebezpečné ...

  3.

  ustanoviť, že osoby, ktoré podliehajú povinnej školskej dochádzke, nie sú zamestnávané takými ...

  4.

  ustanoviť, že pracovný čas osôb, ktoré nedovŕšili 18 rokov veku, sa obmedzí v súlade s potrebami ...

  5.

  priznať mladistvým a učňom právo na primeranú mzdu alebo na iné príslušné príplatky,

  6.

  ustanoviť, že čas, ktorý mladiství venujú odbornému vzdelávaniu a príprave v rámci riadneho ...

  7.

  ustanoviť, že zamestnané osoby, ktoré nedovŕšili 18 rokov veku, majú nárok najmenej na štyri ...

  8.

  ustanoviť, že osoby, ktoré nedovŕšili 18 rokov veku, nevykonávajú prácu v noci, s výnimkou ...

  9.

  ustanoviť, že osoby, ktoré nedovŕšili 18 rokov veku a sú zamestnávané v povolaniach určených ...

  10.

  zabezpečiť osobitnú ochranu detí a mladistvých pred fyzickými a morálnymi nebezpečenstvami, ...

  Článok 8

  Na zabezpečenie účinného výkonu práva zamestnaných žien na ochranu materstva sa zmluvné strany ...

  1.

  zabezpečiť zamestnaným ženám pred pôrodom a po ňom poskytnutie celkovo najmenej 14 týždňov ...

  2.

  považovať za nezákonné, ak zamestnávateľ dá výpoveď zo zamestnania žene v priebehu obdobia, ...

  3.

  poskytnúť tým matkám, ktoré dojčia svoje deti, dostatočné voľno na tento účel,

  4.

  upraviť zamestnávanie v nočnej práci tehotných žien, žien, ktoré momentálne porodili, a žien, ...

  5.

  zakázať zamestnávanie tehotných žien, žien, ktoré momentálne porodili, a žien, ktoré dojčia ...

  Článok 9

  Na zabezpečenie účinného výkonu práva na poradenstvo pri voľbe povolania sa zmluvné strany zaväzujú ...

  Článok 10

  Na zabezpečenie účinného výkonu práva na odborné vzdelávanie a prípravu sa zmluvné strany ...

  1.

  zabezpečiť alebo podľa potreby podporovať technické a odborné vzdelávanie a prípravu všetkých ...

  2.

  zabezpečiť alebo podporovať systém prípravy učňov a iné systematické úpravy na odborné vzdelávanie ...

  3.

  zabezpečiť alebo podporovať podľa potreby:

  a)

  primerané a ľahko prístupné materiálne vybavenie na odborné vzdelávanie a prípravu dospelých ...

  b)

  osobitné materiálne vybavenie na rekvalifikáciu dospelých pracovníkov nevyhnutne vyplývajúcu ...

  4.

  zabezpečiť alebo podporovať podľa potreby osobitné opatrenia na rekvalifikáciu a reintegráciu ...

  5.

  podporovať plné využívanie materiálneho vybavenia stanoveného príslušnými opatreniami, ktorými ...

  a)

  zníženie alebo zrušenie akýchkoľvek poplatkov alebo úhrad nákladov,

  b)

  poskytovanie finančnej pomoci vo vhodných prípadoch,

  c)

  zahrnutie času stráveného pracovníkom na doškoľovaní na žiadosť svojho zamestnávateľa a počas ...

  d)

  zabezpečovanie účinnosti systému prípravy učňov a iných systémov odborného vzdelávania a ...

  Článok 11

  Na zabezpečenie účinného výkonu práva na ochranu zdravia sa zmluvné strany zaväzujú prijať ...

  1.

  k odstráneniu, ak je to možné, príčin zhoršovania zdravotného stavu,

  2.

  k poskytnutiu poradenských a vzdelávacích služieb na podporu zdravia a rozvoj osobnej zodpovednosti ...

  3.

  k predchádzaniu, ak je to možné, epidemickým, endemickým a iným chorobám, ako aj úrazom.

  Článok 12

  Na zabezpečenie účinného výkonu práva na sociálne zabezpečenie sa zmluvné strany zaväzujú: ...

  1.

  vytvoriť alebo udržiavať systém sociálneho zabezpečenia,

  2.

  udržiavať systém sociálneho zabezpečenia na uspokojivej úrovni, najmenej na takej úrovni, akú ...

  3.

  usilovať sa o postupné pozdvihnutie úrovne systému sociálneho zabezpečenia,

  4.

  uzatváraním príslušných bilaterálnych alebo multilaterálnych zmlúv alebo inými prostriedkami ...

  a)

  rovnaké zaobchádzanie každej zmluvnej strany s ich vlastnými štátnymi príslušníkmi ako so štátnymi ...

  b)

  priznanie, zachovanie a opätovné nadobudnutie práv zo sociálneho zabezpečenia takými prostriedkami, ...

  Článok 13

  Na zabezpečenie účinného výkonu práva na sociálnu a lekársku pomoc sa zmluvné strany zaväzujú: ...

  1.

  zabezpečiť, aby sa ktorejkoľvek osobe bez dostačujúcich finančných prostriedkov, ktorá nie je ...

  2.

  zabezpečiť, aby osoby, ktorým sa takáto pomoc poskytuje, neutrpeli z tohto dôvodu ujmu na svojich ...

  3.

  ustanoviť, aby každý mohol dostať od príslušných verejných alebo súkromných služieb takú ...

  4.

  aplikovať ustanovenia odsekov 1, 2, 3 tohto článku na základe rovnosti vlastných štátnych príslušníkov ...

  Článok 14

  Na zabezpečenie účinného výkonu práva na sociálne služby sa zmluvné strany zaväzujú:

  1.

  podporovať alebo organizovať služby použitím metód sociálnej práce, ktoré pomôžu jednotlivcom ...

  2.

  podporovať účasť jednotlivcov a dobrovoľných alebo iných organizácií pri zriaďovaní alebo ...

  Článok 15

  S cieľom zabezpečiť osobám so zdravotným postihnutím, bez ohľadu na vek, na povahu a pôvod ich ...

  1.

  prijať potrebné opatrenia na poskytovanie poradenstva, výchovy a odborného vzdelávania a prípravy ...

  2.

  podporiť ich prístup k zamestnaniu každým opatrením, ktoré smeruje k nabádaniu zamestnávateľov ...

  3.

  podporovať ich plnú sociálnu integráciu a účasť na živote spoločnosti, najmä prostredníctvom ...

  Článok 16

  Na zabezpečenie nevyhnutných podmienok na plný rozvoj rodiny ako základnej jednotky spoločnosti ...

  Článok 17

  Na zabezpečenie účinného výkonu práva detí a mladistvých vyrastať v prostredí vhodnom pre ...

  1.

  a) zabezpečenie potrebnej starostlivosti, pomoci, výchovy a vzdelania deťom a mladistvým, najmä ...

  b)

  ochranu detí a mladistvých pred zanedbaním, násilím alebo zneužívaním,

  c)

  zabezpečenie ochrany a osobitnej štátnej pomoci deťom alebo mladistvým, ktorí sú dočasne alebo ...

  2.

  zabezpečenie bezplatného základného a stredoškolského vzdelania deťom a mladistvým a podporu ...

  Článok 18

  Na zabezpečenie účinného výkonu práva vykonávať zárobkovú činnosť na území ktorejkoľvek ...

  1.

  aplikovať existujúce predpisy v liberálnom duchu,

  2.

  zjednodušiť existujúce formality a znížiť alebo zrušiť správne a iné poplatky platené zahraničnými ...

  3.

  zmierniť predpisy pre jednotlivcov a skupiny, ktoré upravujú zamestnávanie zahraničných pracovníkov, ...

  4.

  právo svojim štátnym príslušníkom opustiť krajinu a vykonávať zárobkovú činnosť na území ...

  Článok 19

  Na zabezpečenie účinného výkonu práva migrujúcich pracovníkov a ich rodín na ochranu a pomoc ...

  1.

  udržiavať alebo presvedčiť sa o existencii vhodných bezplatných služieb, ktorými sa týmto pracovníkom ...

  2.

  prijať príslušné opatrenia v rámci svojej právomoci na uľahčenie odchodu, cestovania a prijímania ...

  3.

  podporovať podľa potreby spoluprácu medzi verejnými a súkromnými sociálnymi službami krajín, ...

  4.

  zabezpečiť takýmto pracovníkom, zákonne sa zdržiavajúcim na ich území, ak tieto záležitosti ...

  a)

  v odmeňovaní, ďalších podmienkach zamestnania a pracovných podmienkach,

  b)

  v členstve v odborových zväzoch a vo využívaní výhod z kolektívneho vyjednávania,

  c)

  v ubytovaní,

  5.

  zabezpečiť, aby sa s týmito pracovníkmi zákonne sa zdržiavajúcimi na ich území zaobchádzalo ...

  6.

  uľahčiť tak, ako je to možné, spojenie rodiny migrujúceho pracovníka, ktorý má povolenie usadiť ...

  7.

  zabezpečiť takýmto pracovníkom zákonne sa zdržiavajúcim na ich území nie menej priaznivé zaobchádzanie ...

  8.

  zabezpečiť, aby takýchto pracovníkov zákonne sídliacich na ich území bolo možné vyhostiť ...

  9.

  povoliť migrujúcim pracovníkom v rámci možností vymedzených zákonom prevod takých častí zárobkov ...

  10.

  rozšíriť ochranu a pomoc, ktorú ustanovuje tento článok, na migrujúce samostatne zárobkovo činné ...

  11.

  podporovať a uľahčovať vyučovanie štátneho jazyka prijímacieho štátu, a ak je ich viac, jedného ...

  12.

  podľa možnosti podporovať a uľahčovať vyučovanie materinského jazyka pre deti migrujúcich pracovníkov. ...

  Článok 20

  Na zabezpečenie účinného výkonu práva na rovnaké príležitosti a na rovnaké zaobchádzanie ...

  a)

  prístup k zamestnaniu, ochrana pred prepustením a opätovné navrátenie sa do pracovného procesu, ...

  b)

  poradenstvo pri voľbe povolania, odborné vzdelávanie a príprava, rekvalifikácia a pracovná rehabilitácia, ...

  c)

  podmienky zamestnania a pracovné podmienky vrátane odmeňovania,

  d)

  odborný a funkčný postup v zamestnaní.

  Článok 21

  Na zabezpečenie účinného výkonu práva pracovníkov na informácie a na konzultácie v rámci podniku ...

  a)

  byť pravidelne alebo vo vhodnom čase a zrozumiteľným spôsobom informovaní o hospodárskej a finančnej ...

  b)

  byť vo vhodnom čase prizvaní na konzultácie k navrhovaným rozhodnutiam, ktoré by sa mohli podstatným ...

  Článok 22

  Na zabezpečenie účinného výkonu práva pracovníkov zúčastňovať sa na určovaní a zlepšovaní ...

  a)

  k určovaniu a zlepšovaniu pracovných podmienok, organizácie práce a pracovného prostredia,

  b)

  k ochrane bezpečnosti a zdravia v podniku,

  c)

  k organizácii sociálnych služieb, sociálno-kultúrnych služieb a materiálneho vybavenia v podniku, ...

  d)

  k dozoru nad dodržiavaním predpisov v týchto veciach.

  Článok 23

  Na zabezpečenie účinného výkonu práva starších osôb na sociálnu ochranu sa zmluvné strany ...

  Článok 24

  Na zabezpečenie účinného výkonu práva pracovníkov na ochranu v prípadoch skončenia zamestnania ...

  a)

  právo každého pracovníka na to, aby nebolo jeho zamestnanie skončené bez platného dôvodu pre ...

  b)

  právo každého pracovníka, ktorého zamestnanie sa skončilo bez platného dôvodu, na adekvátne ...

  Článok 25

  Na zabezpečenie účinného výkonu práva pracovníkov na ochranu ich nárokov v prípade platobnej ...

  Článok 26

  Na zabezpečenie účinného výkonu práva všetkých pracovníkov na ochranu ich dôstojnosti pri ...

  1.

  presadzovať vedomie, informácie a prevenciu, pokiaľ ide o sexuálne obťažovanie na pracovisku alebo ...

  2.

  presadzovať vedomie, informácie a prevenciu, pokiaľ ide o opakované trestuhodné alebo výrazne ...

  Článok 27

  Na zabezpečenie účinného výkonu práva na rovnaké príležitosti a zaobchádzanie pre pracovníkov ...

  1.

  prijať príslušné opatrenia s cieľom:

  a)

  umožniť pracovníkom s rodinnými zodpovednosťami vstúpiť do zamestnania a zotrvať v ňom, ako ...

  b)

  brať do úvahy ich potreby týkajúce sa podmienok zamestnania a sociálneho zabezpečenia,

  c)

  rozvíjať alebo podporovať verejné alebo súkromné služby, najmä služby dennej starostlivosti ...

  2.

  jednému alebo druhému rodičovi poskytnúť možnosť získať počas obdobia po materskej dovolenke ...

  3.

  zabezpečiť, aby rodinné zodpovednosti ako také neustanovovali platný dôvod na skončenie zamestnania. ...

  Článok 28

  Na zabezpečenie účinného výkonu práva zástupcov pracovníkov vykonávať ich funkcie sa zmluvné ...

  a)

  požívali účinnú ochranu pred skutkami, ktoré ich poškodzujú, vrátane prepustenia založeného ...

  b)

  poskytli zástupcom pracovníkov také podmienky, ktoré uľahčujú vykonávanie ich činností, ktoré ...

  Článok 29

  Na zabezpečenie účinného výkonu práva pracovníkov byť informovaní a prizvaní na konzultácie ...

  Článok 30

  Na zabezpečenie účinného výkonu práva na ochranu pred chudobou a sociálnym vylúčením sa zmluvné ...

  a)

  prijať opatrenia v rámci celkového a koordinovaného nárastu postupov na podporu účinného prístupu ...

  b)

  preskúmať tieto opatrenia s cieľom ich úpravy v prípade potreby.

  Článok 31

  Na zabezpečenie účinného výkonu práva na bývanie sa zmluvné strany zaväzujú prijať opatrenia ...

  1.

  podporu prístupu k bývaniu na primeranej úrovni,

  2.

  predchádzanie bezdomovstvu a jeho zníženie s cieľom jeho postupného odstránenia,

  3.

  sprístupnenie ceny bývania tým, ktorí sú bez dostatočných zdrojov.

  III. Č A S Ť

  Článok A

  1.

  Za podmienky ustanovení článku B sa každá zmluvná strana zaväzuje:

  a)

  považovať I. časť tejto charty za deklaráciu vymedzujúcu ciele, o ktorých splnenie sa usiluje ...

  b)

  považovať sa za viazanú najmenej šiestimi z nasledujúcich deviatich článkov II. časti tejto ...

  c)

  považovať sa za viazanú ďalším počtom článkov alebo očíslovaných odsekov II. časti charty, ...

  2.

  Články alebo odseky vybrané v súlade s ustanoveniami odseku 1 písm. b) a c) tohto článku sa oznámia ...

  3.

  Každá zmluvná strana môže kedykoľvek neskôr vyhlásiť oznámením zaslaným generálnemu tajomníkovi, ...

  4.

  Každá zmluvná strana zachová systém inšpekcie práce, ktorý zodpovedá jej vnútroštátnym podmienkam. ...

  Článok B

  1.

  Žiadna zmluvná strana Európskej sociálnej charty alebo zmluvná strana dodatkového protokolu z ...

  2.

  Prijatie záväzkov z ktoréhokoľvek ustanovenia tejto charty má za účinok, že odo dňa nadobudnutia ...

  IV. Č A S Ť

  Článok C

  Uplatňovanie právnych záväzkov obsiahnutých v tejto charte podlieha tomu istému dozoru, akému ...

  Článok D

  1.

  Ustanovenia Dodatkového protokolu k Európskej sociálnej charte upravujúce systém kolektívnych ...

  2.

  Každý štát, ktorý nie je viazaný Dodatkovým protokolom k Európskej sociálnej charte ustanovujúcim ...

  V. ČASŤ

  Článok E

  Výkon práv uvedených v tejto charte sa zabezpečí bez diskriminácie založenej na rase, farbe pleti, ...

  Článok F

  1.

  V prípade vojny alebo iného všeobecného ohrozenia štátu môže každá zmluvná strana prijať ...

  2.

  Ktorákoľvek zmluvná strana, ktorá využije toto právo obmedzenia, v primeranej lehote a v plnom ...

  Článok G

  1.

  V prípade, ak sa účinne realizujú práva a zásady sformulované v I. časti a ich účinné vykonávanie, ...

  2.

  Výhrady povolené podľa tejto charty k právam a záväzkom priznaným chartou možno aplikovať len ...

  Článok H

  Ustanovenia tejto charty nie sú na ujmu ustanoveniam vnútroštátneho práva alebo bilaterálnym alebo ...

  Článok I

  1.

  Bez toho, aby boli dotknuté metódy uplatňovania predpokladané v týchto článkoch, príslušné ...

  a)

  zákonmi alebo predpismi,

  b)

  zmluvami medzi zamestnávateľmi alebo organizáciami zamestnávateľov a organizáciami pracovníkov, ...

  c)

  kombináciou týchto dvoch metód,

  d)

  inými vhodnými prostriedkami.

  2.

  Splnenie záväzkov vyplývajúcich z ustanovení článku 2 odsekov 1, 2, 3, 4, 5 a 7, z článku 7 ...

  Článok J

  1.

  Akákoľvek zmena v I. a II. časti tejto charty na účel rozšírenia práv zaručených touto chartou, ...

  2.

  Akákoľvek navrhovaná zmena v súlade s ustanoveniami predchádzajúceho odseku sa preskúma vládnym ...

  3.

  Každá zmena v I. a II. časti tejto charty nadobudne platnosť pre zmluvné strany, ktoré zmenu schválili, ...

  Vo vzťahu ku ktorejkoľvek zmluvnej strane, ktorá následne schválila zmenu, zmena nadobudne platnosť ...

  4.

  Každá zmena v III. až VI. časti tejto charty nadobudne platnosť v prvý deň mesiaca, ktorý nasleduje ...

  VI. Č A S Ť

  Článok K

  1.

  Táto charta je sprístupnená na podpis členským štátom Rady Európy. Podlieha ratifikácii, prijatiu ...

  2.

  Táto charta nadobudne platnosť v prvý deň mesiaca nasledujúceho po uplynutí obdobia jedného mesiaca ...

  3.

  Pre každý členský štát, ktorý následne vyjadrí svoj súhlas byť viazaný touto chartou, charta ...

  Článok L

  1.

  Táto charta sa vzťahuje na metropolitné územie každej zmluvnej strany. Každá podpisujúca strana ...

  2.

  Každá podpisujúca strana môže v čase podpísania alebo uloženia svojej ratifikačnej listiny, ...

  3.

  Táto charta rozšíri svoju aplikáciu na územie alebo územia, ktoré sú označené v spomenutom ...

  4.

  Každá zmluvná strana môže kedykoľvek neskôr vyhlásiť v oznámení, ktoré adresuje generálnemu ...

  Článok M

  1.

  Každá zmluvná strana môže vypovedať túto chartu na konci obdobia piatich rokov odo dňa, od ktorého ...

  2.

  Každá zmluvná strana v súlade s ustanoveniami uvedenými v predchádzajúcom odseku môže vypovedať ...

  3.

  Každá zmluvná strana môže vypovedať túto chartu alebo ktorýkoľvek článok alebo odsek II. ...

  Článok N

  Dodatok k tejto charte je jej neoddeliteľnou súčasťou.

  Článok O

  Generálny tajomník Rady Európy oznámi členským štátom Rady Európy a generálnemu riaditeľovi ...

  a)

  každé podpísanie,

  b)

  uloženie každej ratifikačnej listiny, listiny o prijatí alebo listiny o schválení,

  c)

  každý dátum nadobudnutia platnosti tejto charty v súlade s článkom K,

  d)

  každé vyhlásenie urobené pri aplikácii článku A odseku 2 a 3, článku D odseku 1 a 2, článku ...

  e)

  každú zmenu v súlade s článkom J,

  e)

  každé vypovedanie v súlade s článkom M,

  g)

  každý ďalší akt, oznámenie alebo komunikáciu vzťahujúcu sa k tejto charte.

  Na dôkaz toho podpísaní, riadne na to splnomocnení podpísali túto revidovanú chartu.

  Dané v Štrasburgu 3. mája 1996 v anglickom jazyku a vo francúzskom jazyku, pričom obidve znenia ...

  Dodatok k Európskej sociálnej charte (revidovanej)

  Rozsah pôsobnosti Európskej sociálnej charty (revidovanej) v podmienkach chránených osôbZa generálneho ...

  1.

  Bez toho, aby bol dotknutý článok 12 odsek 4 a článok 13 odsek 4, k osobám, na ktoré sa vzťahujú ...

  Tento výklad by nemal nepriaznivo ovplyvniť rozšírenie obdobnej vybavenosti na iné osoby ktoroukoľvek ...

  2.

  Každá zmluvná strana poskytne utečencom, ako sú definovaní v Ženevskom dohovore z 28. júla 1951 ...

  3.

  Každá zmluvná strana poskytne osobám bez štátnej príslušnosti, ako sú definovaní v Newyorskom ...

  I. časť odsek 18 a II. časť článok 18 odsek 1

  Vykladá sa tak, že tieto ustanovenia sa netýkajú vstupu na územie zmluvných strán a nedotýkajú ...

  II. časť

  Článok 1 odsek 2

  Toto ustanovenie sa nevykladá ako zakazujúce alebo povoľujúce akúkoľvek klauzulu alebo prax týkajúcu ...

  Článok 2 odsek 6

  Zmluvné strany môžu stanoviť, že toto ustanovenie sa neaplikuje:

  a)

  na pracovníkov majúcich zmluvu alebo pracovný pomer, ktorých celkové trvanie nepresahuje jeden ...

  b)

  ak zmluva alebo pracovný pomer majú príležitostnú a/alebo osobitnú povahu, pod podmienkou, že ...

  Článok 3 odsek 4

  Vykladá sa tak, že na účely tohto ustanovenia funkcie, organizácia a podmienky fungovania týchto ...

  Článok 4 odsek 4

  Toto ustanovenie sa vykladá tak, že nie je zakázané okamžité prepustenie za závažné previnenie. ...

  Článok 4 odsek 5

  Vykladá sa tak, že zmluvná strana môže vykonať záväzok požadovaný v tomto odseku, ak prevažnej ...

  Článok 6 odsek 4

  Vykladá sa tak, že každá zmluvná strana, ak sa to na ňu vzťahuje, môže zákonom upravovať ...

  Článok 7 odsek 2

  Toto ustanovenie nebráni zmluvným stranám vo svojom zákonodarstve ustanoviť, že mladiství, ktorí ...

  Článok 7 odsek 8

  Vykladá sa tak, že zmluvná strana splní záväzok vyžadovaný v tomto odseku tak, že sa podriadi ...

  Článok 8 odsek 2

  Toto ustanovenie sa nevykladá ako stanovujúce absolútny zákaz. Výnimky môžu nastať napríklad ...

  a)

  ak sa zamestnaná žena dopustila zavineného porušenia pracovnej povinnosti, ktoré odôvodňuje skončenie ...

  b)

  ak dotknutý podnik ukončuje svoju činnosť,

  c)

  ak doba trvania zamestnania stanovená v pracovnej zmluve uplynula.

  Článok 12 odsek 4

  Znenie „podľa podmienok ustanovených týmito zmluvami“ nachádzajúce sa v úvode tohto odseku ...

  Článok 13 odsek 4

  Vlády, ktoré nie sú zmluvnými stranami Európskeho dohovoru o sociálnej a lekárskej pomoci, môžu ...

  Článok 16

  Vykladá sa tak, že ochrana poskytnutá v tomto ustanovení sa vzťahuje na rodiny s jedným rodičom. ...

  Článok 17

  Vykladá sa tak, že toto ustanovenie sa vzťahuje na všetky osoby mladšie ako 18 rokov okrem prípadu, ...

  To neznamená povinnosť zabezpečiť povinné vzdelávanie až do uvedeného veku.

  Článok 19 odsek 6

  Na účel aplikovania tohto ustanovenia sa slovným spojením „rodina migrujúceho pracovníka“ ...

  Článok 20

  1.

  Vykladá sa tak, že záležitosti týkajúce sa sociálneho zabezpečenia, ako aj ustanovenia týkajúce ...

  2.

  Ustanovenia týkajúce sa ochrany ženy, najmä pokiaľ ide o tehotenstvo, pôrod a obdobie po narodení ...

  3.

  Tento článok nezabraňuje prijatiu osobitných opatrení určených na odstránenie skutočných nerovností. ...

  4.

  Z rozsahu pôsobnosti tohto článku alebo niektorých jeho ustanovení môžu byť vylúčené pracovné ...

  Články 21 a 22

  1.

  Na účely aplikácie týchto článkov výraz „zástupcovia pracovníkov“ znamená osoby, ktoré ...

  2.

  Výrazy „vnútroštátne zákonodarstvo a prax“ zahŕňajú zákony a predpisy, kolektívne zmluvy, ...

  3.

  Na účely aplikácie týchto článkov výraz „podnik“ sa vykladá ako súbor hmotných a nehmotných ...

  4.

  Vykladá sa tak, že náboženské spoločenstvá a ich inštitúcie sa môžu vylúčiť z aplikácie ...

  5.

  Vykladá sa tak, že ak v štáte práva ustanovené v týchto článkoch sa vykonávajú rôznymi podnikovými ...

  6.

  Zmluvné strany môžu vylúčiť z rozsahu aplikácie týchto článkov tie podniky, ktoré zamestnávajú ...

  Článok 22

  1.

  Toto ustanovenie sa netýka ani právomocí a záväzkov štátov, pokiaľ ide o prijatie predpisov ...

  2.

  Výraz „sociálne služby a sociálno-kultúrne služby a materiálne vybavenie“ sa vzťahuje na ...

  Článok 23 odsek 1

  Na účely aplikovania tohto odseku sa výrazom „podľa možností čo najdlhšie“ odkazuje na fyzické, ...

  Článok 24

  1.

  Vykladá sa tak, že na účely tohto článku výraz „skončenie zamestnania“ a výraz „skončený“ ...

  2.

  Vykladá sa tak, že tento článok sa vzťahuje na všetkých pracovníkov, ale zmluvná strana môže ...

  a)

  pracovníkov zamestnaných podľa pracovnej zmluvy na určitý čas alebo na určitú úlohu,

  b)

  pracovníkov v skúšobnej dobe alebo čakacej dobe zamestnania za predpokladu, že ich dĺžka sa vymedzila ...

  c)

  pracovníkov zamestnaných príležitostne na krátku dobu.

  3.

  Na účely tohto článku najmä nasledujúce skutočnosti neustanovujú platné dôvody na skončenie ...

  a)

  členstvo v odboroch alebo účasť na odborárskych aktivitách mimo pracovného času alebo so súhlasom ...

  b)

  uchádzanie sa o vykonávanie funkcie zástupcu pracovníkov, vykonávanie tejto funkcie alebo že sa ...

  c)

  podanie sťažnosti na zamestnávateľa alebo konanie proti nemu pre obvinenia z porušovania zákonov ...

  d)

  rasa, farba pleti, pohlavie, manželský stav, rodinné zodpovednosti, tehotenstvo, náboženstvo, politické ...

  e)

  materská alebo rodičovská dovolenka,

  f)

  dočasná neprítomnosť v práci z dôvodu choroby alebo z dôvodu úrazu.

  4.

  Vykladá sa tak, že odškodnenie alebo iná príslušná náhrada v prípade skončenia zamestnania ...

  Článok 25

  1.

  Vykladá sa tak, že kompetentný vnútroštátny orgán môže výnimočne a po konzultáciách s organizáciami ...

  2.

  Vykladá sa tak, že definovanie výrazu „platobná neschopnosť“ musí byť vymedzené vnútroštátnym ...

  3.

  Nároky pracovníkov pokryté týmto ustanovením zahŕňajú najmenej:

  a)

  nároky pracovníkov na mzdu vzťahujúce sa na určené obdobie, ktoré nie je kratšie ako tri mesiace ...

  b)

  nároky pracovníkov na platenú dovolenku za prácu vykonanú v priebehu roka, v ktorom platobná neschopnosť ...

  c)

  nároky pracovníkov na sumy vzťahujúce sa na iné druhy platenej neprítomnosti v práci týkajúce ...

  4.

  Vnútroštátne zákony alebo predpisy môžu obmedziť ochranu nárokov pracovníkov na určenú sumu, ...

  Článok 26

  Vykladá sa tak, že tento článok nevyžaduje, aby zákonodarstvo sa prijalo zmluvnými stranami.

  Vykladá sa tak, že odsek 2 sa nevzťahuje na sexuálne obťažovanie.

  Článok 27

  Vykladá sa tak, že tento článok sa vzťahuje na pracovníkov oboch pohlaví, ktorí majú rodinné ...

  Články 28 a 29

  Na účely aplikácie týchto článkov výraz „zástupcovia pracovníkov“ znamená osoby, ktoré ...

  III. časť

  Vykladá sa tak, že táto charta obsahuje právne záväzky medzinárodného charakteru, ktorých aplikovanie ...

  Článok A odsek 1

  Vykladá sa tak, že očíslované odseky môžu zahŕňať články obsahujúce len jeden odsek.

  Článok B odsek 2

  Na účely článku B odseku 2 ustanovenia revidovanej charty zodpovedajú ustanoveniam charty, ktoré ...

  a)

  článku 3 odseku 2 revidovanej charty, ktorý zodpovedá článku 3 odseku 1 a 3 charty,

  b)

  článku 3 odseku 3 revidovanej charty, ktorý zodpovedá článku 3 odseku 2 a 3 charty,

  c)

  článku 10 odseku 5 revidovanej charty, ktorý zodpovedá článku 10 odseku 4 charty,

  d)

  článku 17 odseku 1 revidovanej charty, ktorý zodpovedá článku 17 charty.

  V. časť

  Článok E

  Rozdielne zaobchádzanie založené na objektívnom a rozumnom dôvode sa nepovažuje za diskrimináciu. ...

  Článok F

  Znenie „v prípade vojny alebo iného všeobecného ohrozenia“ sa chápe tak, že sa vzťahuje aj ...

  Článok I

  Vykladá sa tak, že pracovníci vylúčení v súlade s dodatkom k článkom 21 a 22 sa neberú do ...

  Článok J

  Výraz „zmena“ sa rozširuje tak, aby pokrýval aj pripojenie nových článkov do charty.

  Overená kópia pôvodného textu Európskej sociálnej charty (revidovanej).

  Prevziať prílohu - Anglické znenie textu

Poznámky

 • 1)  V tomto oznámení Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky sa uvádza slovenský preklad ...
 • 2)  Anglický text tejto charty používa výraz „workers“ – “pracovníci“. Zákonník práce ...
 • 3)  Slovenská republika nie je viazaná týmto protokolom.
 • 4)  Mimometropolitné územie je územie, ktoré v najrozmanitejšej forme spravuje štát a je odlišné ...
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore