Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prístupe Slovenskej republiky k Zastrešujúcej dohode o inštitucionálnom rámci na zriadenie medzištátnych prepravných systémov ropy a plynu 272/2001 účinný od 13.07.2001

Platnosť od: 13.07.2001
Účinnosť od: 13.07.2001
Autor: Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky
Oblasť: Medzinárodné právo, Energetika a priemysel

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prístupe Slovenskej republiky k Zastrešujúcej dohode o inštitucionálnom rámci na zriadenie medzištátnych prepravných systémov ropy a plynu 272/2001 účinný od 13.07.2001
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Oznámenie 272/2001 s účinnosťou od 13.07.2001
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 11. januára 2001 bola u depozitára ...

Vláda Slovenskej republiky vyslovila s dohodou súhlas svojím uznesením č. 939/2000 zo 16. novembra ...

Pre Slovenskú republiku dohoda nadobudla platnosť 11. januára 2001 na základe článku 15 ods. 3. ...

ZASTREŠUJÚCA DOHODA

o inštitucionálnom rámci na zriadenie medzištátnych prepravných systémov ropy a plynu

Zmluvné štáty tejto dohody (ďalej len „strany“), uznávajúc, že bezpečné prístupové trasy ...

Definície a nadpisy

1.

Na účely tejto dohody

I. „výstavba“ znamená budovanie nových prepravných systémov ropy a plynu alebo akejkoľvek ...

II. „mimoriadny výbor“ uvedený v článku 8 ods. 4 tejto dohody je výbor zložený z oprávnených ...

III. „integrovaná forma uskutočnenia projektu“ je forma spolupráce vybraná zúčastnenými stranami ...

IV. „medzištátny výbor“ uvedený v článku 8 ods. 3 tejto dohody je výbor zložený z oprávnených ...

V. „medzištátny prepravný systém ropy a plynu“ znamená prepravný systém ropy alebo zemného ...

VI. „údržba“ znamená technické aktivity nevyhnutné na uchovanie medzištátneho prepravného ...

VII. „subjekt údržby“ je právnická osoba alebo skupina právnických osôb zriadených alebo ...

VIII. „prevádzka“ znamená všetky aktivity, ktoré sú nevyhnutné na kontinuálne, neprerušené, ...

IX. „subjekt prevádzky“ je právnická osoba alebo skupina právnických osôb zriadených alebo ...

X. „iné zainteresované právnické osoby“ uvedené v článkoch 3 a 6 tejto dohody znamenajú ...

XI. „zúčastnené strany“ znamenajú strany, cez územie ktorých prechádza medzištátny prepravný ...

XII. „praktiky alebo zvyky“ uvedené v preambule a v článku 3 sú formy a spôsoby vykonávania ...

XIII. „projekt“ znamená plánovanie a záväzok vykonať špecifikovanú aktivitu alebo aktivity ...

XIV. „riadenie projektu“ je mobilizácia multidisciplinárneho tímu potrebná na uskutočnenie ...

XV. „subjekt riadenia projektu“ je právnická osoba alebo skupina právnických osôb zriadených ...

XVI. „subjekt riadenia projektu“ a „subjekt prevádzky“ môžu byť dva rozličné subjekty, ...

XVII. „protokol“ alebo „protokoly“ znamenajú akúkoľvek následnú dohodu alebo dohovory uzavreté ...

XVIII. „renovácia“ znamená revitalizáciu, rekonštrukciu, obnovu, rozšírenie alebo modifikáciu ...

XIX. „zastrešujúca dohoda“ znamená túto dohodu, ktorá vzhľadom na základné princípy, pravidlá ...

2.

Nadpisy v tejto dohode sú určené výlučne na ľahkú orientáciu a nemali by sa vysvetľovať tak, ...

Článok 1 - Všeobecný záväzok

Strany budú spolupracovať v rámci tejto dohody tak, aby zriadili za vzájomne prijateľných podmienok ...

Článok 2 - Rozsah uplatnenia

1.

Na účely článku 1 strany súhlasia, aby sa začali alebo viedli bilaterálne a/alebo multilaterálne ...

2.

Bez ujmy na zriadení vzájomných spojení medzi dvoma alebo viacerými medzištátnymi prepravnými ...

Článok 3 - Prevádzka

1.

S výnimkou ustanovení článku 7 ods. 2 a zvážiac potrebu zabezpečiť pravidlá zabezpečujúce ...

2.

Subjekt prevádzky môže uzavrieť spoločnú dohodu o prevádzke so zúčastnenými stranami, a keď ...

3.

S výnimkou ustanovení článku 7 a pokiaľ nie je výslovne uvedené v protokole, ktorý bude k tejto ...

Článok 4 - Renovácia a výstavba

1.

Pokiaľ nie je výslovne uvedené v tejto dohode, každá zúčastnená strana si pri vykonaní rozhodnutia ...

2.

Ustanovenia odseku 1 nevylučujú právo strany uzavrieť odlišnú dohodu s inými zúčastnenými ...

3.

Aby sa zabezpečila technická homogénnosť a prevádzková efektívnosť jedného alebo viacerých ...

Článok 5 - Údržba

1.

Ustanovenia článku 4 sa vzťahujú obdobne na údržbu renovovaných alebo novovystavaných častí ...

2.

S výhradou ustanovení článku 3 ods. 1, keď spoločný subjekt prevádzky prevádzkuje medzištátny ...

Článok 6 - Riadenie projektu

1.

Pri vykonaní rozhodnutia zriadiť medzištátny prepravný systém ropy a plynu podľa tejto dohody ...

2.

Bez ujmy na ustanoveniach článku 7 ods. 2 nič nebráni zúčastneným stranám, a kde je to primerané, ...

Článok 7 - Integrované formy uskutočnenia projektu

1.

Ak vezmeme do úvahy špecifické technické, komerčné a finančné požiadavky na zriadenie každého ...

a)

článku 4 ods. 2 v spojení s článkom 5 ods. 1 pre funkcie renovácie/výstavby a údržby,

b)

článku 3 ods. 1 v spojení s článkom 5 ods. 2 pre funkcie údržby a prevádzky,

c)

článku 6 ods. 2 pre funkcie riadenia projektu a prevádzky a

d)

článku 6 ods. 2 v spojení s článkom 5 ods. 2 pre funkcie riadenia projektu, prevádzky a údržby. ...

2.

Strany môžu prijať akúkoľvek inú integrovanú formu uskutočnenia projektu vrátane spoločnej ...

Článok 8 - Otázky týkajúce sa výlučnej jurisdikcie strán

1.

Pri uskutočnení rozhodnutia zriadiť jeden alebo viac medzištátnych prepravných systémov ropy ...

2.

Pokiaľ nie je výslovne uvedené v tejto dohode alebo v protokoloch, ktoré sa k nej následne pripoja, ...

3.

Strany budú spolupracovať, aby zriadili protokolom, ktorý sa následne pripojí k tejto dohode, oprávnený ...

4.

Strany budú spolupracovať, aby zriadili protokolom, ktorý sa následne pripojí k tejto dohode, oprávnený ...

5.

Protokoly, ktoré sa následne pripoja k tejto dohode, budú tvoriť neoddeliteľnú časť tejto dohody ...

Článok 9 - Ochrana životného prostredia

Pri uskutočňovaní tejto dohody strany súhlasia s tým, aby sa rozvinula užšia medzivládna spolupráca ...

Článok 10 - Implementácia národných právnych poriadkov

1.

Strany prijmú všetky primerané opatrenia, aby začlenili a implementovali ustanovenia tejto dohody ...

2.

Kde táto dohoda uvádza alebo z nej vyplýva uzavretie osobitného protokolu, ktorý sa má následne ...

3.

Strana nemôže uplatniť ustanovenia svojho národného právneho poriadku ako zdôvodnenie neplnenia ...

Článok 11 - Štátna a medzištátna garancia plnenia

Každá strana garantuje správne a včasné vykonanie svojich povinností, ktoré vznikajú z tejto ...

Článok 12 - Urovnanie sporov

Všetky spory, ktoré vzniknú medzi stranami, týkajúce sa interpretácie a implementácie tejto dohody ...

Článok 13 - Oprávnené, kompetentné subjekty

1.

Každá strana určí a oznámi ostatným stranám národný orgán, agentúru, štátny podnik alebo ...

2.

Strany akceptujú a garantujú povinnosti prevzaté týmito subjektmi na uskutočnenie tejto dohody ...

Článok 14 - Vzťah k ostatným medzinárodným zmluvám

1.

Ustanovenia tejto dohody nevylučujú právo strán využiť iné formy medzivládnej spolupráce v ...

2.

Ustanovenia tejto dohody sa nesmú interpretovať tak, že menia alebo ukončujú akékoľvek iné medzinárodné ...

Článok 15 - Záverečné ustanovenia

1.

Táto dohoda sa uzaviera na neurčitý čas.

2.

Táto dohoda bude otvorená na podpis od 22. júla 1999 do 1. januára 2000. Táto dohoda bude podliehať ...

3.

Táto dohoda nadobudne platnosť v tridsiaty deň po dátume uloženia tretieho dokumentu o ratifikácii ...

4.

Táto dohoda podlieha všeobecným princípom medzinárodného práva vrátane Viedenského dohovoru ...

Článok 16 - Autentické texty

Na dôkaz toho podpísaní, náležite oprávnení tak vykonať, podpísali túto dohodu v angličtine ...

Táto dohoda je uložená u depozitára, ktorý si ju ponechá vo svojom archíve. Každá strana dostane ...

Dané v Kyjeve 22. júla 1999.

Arménska republika nečitateľný podpis

Azerbajdžanská republika nečitateľný podpis (podliehajúca pripojenej výhrade)

Bieloruská republika

Bulharská republika nečitateľný podpis

Gruzínska republika nečitateľný podpis

Republika Kazachstan nečitateľný podpis

Kirgizská republika nečitateľný podpis

Moldavská republika nečitateľný podpis

Rumunsko nečitateľný podpis

Republika Tadžikistan nečitateľný podpis

Turkménska republika nečitateľný podpis

Ukrajina nečitateľný podpis

Uzbecká republika nečitateľný podpis

Podpísané v Bukurešti 19. septembra 1999.Albánska republika nečitateľný podpisChorvátska republika ...

Podpísané v Skopje 9. októbra 1999.Republika Macedónsko nečitateľný podpis

Podpísané v Kyjeve 30. decembra 1999.Bieloruská republika nečitateľný podpis

Výhrada Azerbajdžanskej republiky k Zastrešovacej dohode o inštitucionálnom rámci na zriadenie ...

1.

Azerbajdžanská republika týmto vyhlasuje, že žiadne z práv, povinností, záväzkov a ustanovení ...

2.

Azerbajdžanská republika si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť alebo odvolať ustanovenia odseku ...

nečitateľný podpis

Premiér Azerbajdžanskej republiky Artur Rasi-zade

Načítavam znenie...
MENU
Hore