Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Kanadou o podpore a ochrane investícií 26/2012 účinný od 31.01.2012

Platnosť od: 31.01.2012
Účinnosť od: 31.01.2012
Autor: Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky
Oblasť: Medzinárodné zmluvy, dohody, dohovory

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Kanadou o podpore a ochrane investícií 26/2012 účinný od 31.01.2012
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Oznámenie 26/2012 s účinnosťou od 31.01.2012
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 20. júla 2010 bola v Bratislave ...

Prílohy

  K oznámeniu č. 26/2012 Z. z.

  ZMLUVA medzi Slovenskou republikou a Kanadou o podpore a ochrane investícií

  Za Slovenskú republiku:Ivan Mikloš v. r.Za Kanadu:Pater Van Loan v. r.

  Slovenská republika a Kanada (ďalej len „zmluvné strany“),

  uznávajúc, že podpora a ochrana investícií investorov jednej zmluvnej strany na území druhej ...

  obchodných iniciatív a rozvoju ekonomickej spolupráce medzi nimi,

  dohodli sa takto:

  Článok I

  Na účely tejto zmluvy:

  a)

  právnická osoba je „spriaznená“ s inou osobou, ak riadi alebo je riadená touto inou osobou; ...

  b)

  pojem „dôverné informácie“ znamená dôverné obchodné informácie a informácie, na ktoré ...

  c)

  pojem „finančná inštitúcia“ znamená akéhokoľvek finančného sprostredkovateľa alebo iný ...

  d)

  pojem „investícia“ znamená akýkoľvek druh majetku, vlastnený alebo investovaný priamo alebo ...

  i)

  hnuteľný a nehnuteľný majetok a akékoľvek s ním spojené vlastnícke práva, ako sú hypotéky, ...

  ii)

  akcie, účastiny, obligácie a dlhopisy alebo akúkoľvek inú formu majetkovej účasti v spoločnosti, ...

  iii)

  peňažné pohľadávky a nároky na zmluvné plnenie majúce finančnú hodnotu,

  iv)

  práva na duševné vlastníctvo vrátane práv súvisiacich s autorskými právami, patentmi, obchodnými ...

  v)

  práva, vyplývajúce zo zákona alebo zmluvy, vykonávať akúkoľvek hospodársku a podnikateľskú ...

  e)

  pojem „investor“ znamená:za predpokladu, že takýto investor má právo, v súlade s právnymi ...

  i)

  akúkoľvek fyzickú osobu, ktorá má občianstvo alebo trvalé bydlisko u zmluvnej strany v súlade ...

  ii)

  akúkoľvek korporáciu, partnerstvo, trust, podnik so spoločnou majetkovou účasťou, organizáciu, ...

  f)

  pojem „opatrenie“ zahŕňa akýkoľvek zákon, nariadenie, vykonávací predpis, požiadavku alebo ...

  g)

  pojem „verejnoprávny subjekt“ znamená centrálnu banku alebo menovú inštitúciu zmluvnej strany ...

  h)

  pojem „výnosy“ znamená všetky sumy získané z investícií a zahŕňa najmä, hoci nie výlučne, ...

  i)

  pojem „územie“ znamená:

  i)

  vo vzťahu k Slovenskej republike územie Slovenskej republiky,

  ii)

  vo vzťahu ku Kanade územie Kanady, ako aj tých prímorských oblastí vrátane morského dna a morského ...

  Článok II

  1.

  Každá zmluvná strana podporí vytváranie priaznivých podmienok investorom druhej zmluvnej strany ...

  2.

  Každá zmluvná strana povolí investície investorom druhej zmluvnej strany, ak je to v súlade s ...

  3.

  Táto zmluva nezamedzuje žiadnej zo zmluvných strán stanovovať zákony a pravidlá v súvislosti ...

  4.

  Zmluvné strany uznávajú, že je nenáležité podporovať investície zmierňovaním vnútroštátnych ...

  Článok III

  1.

  a)

  S investíciami alebo výnosmi investorov ktorejkoľvek zmluvnej strany sa bude vždy zaobchádzať ...

  b)

  Pojmy „riadne a spravodlivé zaobchádzanie“ a „plná ochrana a bezpečnosť“ v písmene a) ...

  c)

  Rozhodnutie, že bolo porušené ďalšie ustanovenie zmluvy alebo osobitej medzinárodnej dohody, neznamená, ...

  2.

  Každá zmluvná strana poskytne investíciám alebo výnosom investorov druhej zmluvnej strany na svojom ...

  3.

  Každá zmluvná strana poskytne investorom druhej zmluvnej strany, pokiaľ ide o jej riadenie, používanie, ...

  4.

  Každá zmluvná strana v najvyššej možnej miere a v súlade so svojimi právnymi predpismi poskytne ...

  Článok IV

  1.

  Odseky 2 a 3 článku III (Ochrana investícií) sa nevzťahujú na:

  a)

  i)

  akékoľvek existujúce nekonformné opatrenia udržiavané v platnosti na území zmluvnej strany a

  ii)

  akékoľvek opatrenie platné alebo prijaté po dátume nadobudnutia platnosti tejto zmluvy, ktoré ...

  b)

  pokračovanie alebo promptné obnovenie nekonformného opatrenia, na ktoré sa vzťahuje písmeno a); ...

  c)

  zmenu akéhokoľvek nekonformného opatrenia, na ktoré sa vzťahuje písmeno a), v rozsahu, v ktorom ...

  2.

  Ustanovenia tejto zmluvy o národnom zaobchádzaní a doložke najvyšších výhod sa nevzťahujú ...

  3.

  Zmluvné strany uznávajú, že záväzky zmluvnej strany vyplývajúce z členstva v colnej, hospodárskej ...

  4.

  Ustanovenia tejto zmluvy sa nesmú vykladať tak, že zaväzujú jednu zmluvnú stranu rozšíriť na ...

  a)

  akejkoľvek multilaterálnej dohode o vzájomnej ekonomickej pomoci, integrácii alebo spolupráci, ...

  b)

  akomkoľvek dvojstrannom dohovore vrátane akejkoľvek colnej zmluvy účinnej od dátumu nadobudnutia ...

  c)

  akomkoľvek existujúcom alebo budúcom dohovore vzťahujúcom sa na daňový systém.

  Článok V

  Investorom jednej zmluvnej strany, ktorá utrpí škodu kvôli tomu, že ich investície alebo výnosy ...

  Článok VI

  1.

  Investície alebo výnosy investorov ktorejkoľvek zmluvnej strany nesmú byť znárodnené, vyvlastnené ...

  2.

  Dotknutý investor má podľa predpisov zmluvnej strany, ktorá vyvlastnenie vykonala, právo na promptné ...

  Článok VII

  1.

  Každá zmluvná strana zaručí investorovi druhej zmluvnej strany neobmedzený prevod investícií ...

  a)

  peňažných prostriedkov pri splácaní pôžičiek súvisiacich s investíciou;

  b)

  výnosov z celkovej alebo čiastočnej likvidácie akejkoľvek investície;

  c)

  miezd a iných odmien vznikajúcich občanom druhej zmluvnej strany, ktorí mali povolenie pracovať ...

  d)

  akejkoľvek kompenzácie, ktoré dlhuje investorovi na základe článku V (Náhrada škody) alebo článku ...

  2.

  Prevody musia byť vykonané bezodkladne v prevoditeľnej mene, v ktorej bol kapitál pôvodne investovaný, ...

  3.

  Bez ohľadu na ustanovenia odseku 1 zmluvná strana môže zabrániť prevodu prostredníctvom svojich ...

  a)

  úpadku, platobnej neschopnosti alebo ochrany práv veriteľov;

  b)

  emitovania, obchodovania alebo predaja cenných papierov;

  c)

  trestných činov alebo priestupkov;

  d)

  správ o prevode meny alebo iných menových inštrumentov; alebo

  e)

  zabezpečenia splnenia rozsudku v súdnych konaniach.

  4.

  Žiadna zo zmluvných strán nemôže od svojich investorov požadovať, aby previedli, ani penalizovať ...

  5.

  Odsek 4 sa nesmie vykladať tak, že bráni zmluvnej strane uvaliť akékoľvek opatrenie prostredníctvom ...

  6.

  Bez ohľadu na ustanovenia tohto článku a bez obmedzenia platnosti odseku 5, ako aj odseku 2 písm. ...

  7.

  Bez ohľadu na odsek 1 zmluvná strana môže obmedziť prevody výnosov v naturáliách za okolností, ...

  Článok VIII

  1.

  Ak zmluvná strana alebo ktorákoľvek jej agentúra uskutoční platbu ktorémukoľvek zo svojich investorov ...

  2.

  Zmluvná strana alebo ktorákoľvek jej agentúra, ktorá realizuje subrogáciu na práva investora ...

  Článok IX

  1.

  V súlade s požiadavkou, že takéto opatrenia nebudú uplatnené spôsobom, ktorý by zakladal svojvoľnú ...

  a)

  ochranu života a zdravia ľudí, zvierat a rastlín;

  b)

  zabezpečenie súladu právnych predpisov, ktoré nie sú v rozpore s ustanoveniami tejto zmluvy; alebo ...

  c)

  ochranu živých a neživých vyčerpateľných prírodných zdrojov.

  2.

  Nič v tejto zmluve sa nesmie vykladať tak, aby to bránilo zmluvnej strane prijať alebo zachovávať ...

  a)

  ochrana investorov, deponentov, účastníkov finančného trhu, poistencov, osôb uplatňujúcich si ...

  b)

  zachovávanie bezpečnosti, zdravia, integrity alebo finančnej zodpovednosti finančných inštitúcii; ...

  c)

  zabezpečenie integrity a stability finančného systému zmluvnej strany.

  3.

  a)

  Nič v tejto zmluve sa nesmie vykladať tak, aby to bránilo zmluvnej strane prijať alebo zachovávať ...

  b)

  Opatrenia, na ktoré sa vzťahuje písmeno a), musia byť spravodlivé, a nie svojvoľné alebo neoprávnene ...

  4.

  Nič v tejto zmluve nebude mať vplyv na všeobecne platné opatrenia, ktoré nie sú ani svojvoľné ...

  5.

  Nič v tejto zmluve sa nesmie vykladať tak, aby:

  a)

  sa požadovalo od ktorejkoľvek zmluvnej strany poskytnutie alebo povolenie prístupu k akýmkoľvek ...

  b)

  sa ktorejkoľvek zmluvnej strane bránilo prijať opatrenia, ktoré považuje za potrebné na ochranu ...

  i)

  týkajúce sa obchodovania so zbraňami, muníciou a vojnovými nástrojmi a takého obchodovania a ...

  ii)

  prijaté počas vojny alebo pri inom naliehavom stave v medzinárodných vzťahoch, alebo

  iii)

  týkajúce sa implementácie národných politík alebo medzinárodných dohôd vzťahujúcich sa nerozširovanie ...

  c)

  sa ktorejkoľvek zmluvnej strane bránilo prijať opatrenia pri sledovaní jej záväzkov vyplývajúcich ...

  6.

  Nič v tejto zmluve sa nesmie vykladať tak, aby sa od ktorejkoľvek zmluvnej strany požadovalo poskytnutie ...

  7.

  Investície v odvetví kultúry sú vyňaté z ustanovení tejto zmluvy. Pojem „odvetvie kultúry“ ...

  a)

  vydávanie, distribúcia alebo predaj kníh, časopisov, periodík alebo novín v tlačenej forme alebo ...

  b)

  vydávanie, distribúcia, predaj alebo výstava filmových záznamov alebo videozáznamov;

  c)

  vydávanie, distribúcia, predaj alebo výstava audiozáznamov alebo hudobných videozáznamov;

  d)

  vydávanie, distribúcia, predaj alebo výstava hudby v tlačenej alebo strojom snímateľnej forme; ...

  e)

  rozhlasové vysielania, v ktorých sú prenosy určené na priamy príjem širokou verejnosťou, a všetko ...

  8.

  Akékoľvek opatrenie prijaté zmluvnou stranou v súlade s rozhodnutím prijatým, rozšíreným alebo ...

  Článok X

  1.

  Akýkoľvek spor medzi jednou zmluvnou stranou a investorom druhej zmluvnej strany týkajúci sa vplyvu ...

  2.

  Ak sa spor neurovná priateľsky do šiestich mesiacov od dátumu začatia sporu, investor môže predložiť ...

  3.

  V takom prípade bude potom spor urovnaný v zhode s:

  a)

  pravidlami rozhodcovského konania Komisie pre medzinárodné obchodné právo Spojených národov (UNCITRAL), ...

  b)

  pravidlami Dohovoru o riešení investičných sporov medzi štátmi a štátnymi príslušníkmi iných ...

  c)

  dodatočnými príslušnými pravidlami ICSID (Medzinárodného strediska pre rozhodovanie investičných ...

  4.

  Vzhľadom na:tento článok platí iba s ohľadom na nároky, že druhá zmluvná strana porušila záväzok ...

  a)

  finančné inštitúcie zmluvnej strany; a

  b)

  investorov zmluvnej strany a investície takýchto investorov vo finančných inštitúciách na území ...

  5.

  Investor môže predložiť spor podľa tohto článku na arbitráž, iba ak sa:vzdávajú svojho práva ...

  a)

  investor; a

  b)

  ak vzniká nárok za stratu alebo poškodenie podielu v podniku, ktorý je právnickou osobou, ktorý ...

  6.

  Výklad tejto zmluvy, ktorú zmluvné strany odsúhlasili, je záväzný pred tribunálom zostaveným ...

  Článok XI

  1.

  Na základe žiadosti ktorejkoľvek zmluvnej strany poskytne druhá zmluvná strana bez meškania konzultácie ...

  2.

  Konzultácie poskytnuté podľa tohto článku musia obsahovať konzultácie týkajúce sa akýchkoľvek ...

  Článok XII

  1.

  Akýkoľvek spor medzi zmluvnými stranami týkajúci sa interpretácie alebo aplikácie tejto zmluvy ...

  2.

  Ak spor nemožno urovnať prostredníctvom konzultácií, musí byť na požiadanie ktorejkoľvek zmluvnej ...

  3.

  Arbitrážny tribunál bude ustanovený pre každý spor. Do dvoch mesiacov po prijatí žiadosti o ...

  4.

  Ak do lehoty určenej v odseku 3 tohto článku sa vymenovania neuskutočnia, ktorákoľvek zmluvná ...

  5.

  Arbitrážny tribunál si určí svoj vlastný postup. Arbitrážny tribunál dospeje k rozhodnutiu ...

  6.

  Každá zmluvná strana je povinná znášať náklady za svojho vlastného člena arbitrážneho tribunálu ...

  Článok XIII

  Ak je určitý vzťah upravený ustanoveniami tejto zmluvy a aj akoukoľvek inou medzinárodnou dohodou, ...

  Článok XIV

  Táto zmluva bude platiť pre akékoľvek investície realizované investorom jednej zmluvnej strany ...

  Článok XV

  Na dôkaz toho podpísaní, riadne splnomocnení podpísali túto zmluvu.Vyhotovené v Bratislave 20. ...

  1.

  Zmluvná strana môže odoprieť výhody tejto zmluvy investorovi druhej zmluvnej strany, ktorý je ...

  2.

  Na základe predchádzajúceho oznámenia a konzultácie a v súlade s touto zmluvou zmluvná strana ...

  3.

  Všetky odkazy v tejto zmluve na opatrenia zmluvnej strany musia obsahovať opatrenia použiteľné ...

  4.

  Základné záujmy bezpečnosti zmluvnej strany môžu zahŕňať záujmy odvodené z jej členstva ...

  5.

  Zmluvné strany súhlasia, že otázka, či je opatrenie zmluvnej strany v súlade s touto zmluvou, ...

  6.

  Každá zmluvná strana je povinná písomne upovedomiť druhú stranu o splnení postupov vyžadovaných ...

  7.

  Táto zmluva zostane v platnosti dovtedy, kým ktorákoľvek zmluvná strana písomne neupovedomí druhú ...

  PRÍLOHA A

  Výklad nepriameho vyvlastnenia

  Článok VI (Vyvlastnenie) zmluvy stanovuje, že:

  „Investície alebo výnosy investorov ktorejkoľvek zmluvnej strany nesmú byť znárodnené, vyvlastnené ...

  Zmluvné strany potvrdzujú spoločný dohovor, že:

  a)

  pojem „opatrenia, ktoré majú rovnaký účinok ako znárodnenie alebo vyvlastnenie“ možno tiež ...

  b)

  stanovenie, či opatrenie alebo séria opatrení zmluvnej strany tvoria podstatu nepriameho vyvlastnenia, ...

  i)

  ekonomický dopad opatrenia alebo sérií opatrení, hoci samotný fakt, že opatrenia alebo séria ...

  ii)

  mieru, do akej opatrenie alebo séria opatrení zasahujú do jednoznačných, primeraných, opodstatnených ...

  iii)

  charakter opatrenia alebo sérii opatrení vrátane ich účelu a zdôvodnenia; a

  c)

  nediskriminačné opatrenia zmluvnej strany, ktoré sú navrhnuté a aplikované na ochranu legitímnych ...

  PRÍLOHA B

  Riešenie sporov medzi investorom a hostiteľskou zmluvnou stranou

  I.

  Prístup verejnosti k jednaniam a dokumentom

  1.

  Súdne zasadnutia, ktoré sa konajú podľa článku X (Riešenie sporov medzi investorom a hostiteľskou ...

  2.

  Tribunál stanoví postupy na ochranu dôverných informácií a primerané logistické opatrenia pre ...

  3.

  Všetky dokumenty predložené alebo vydané tribunálom musia byť prístupné verejnosti, pokiaľ ...

  4.

  Bez ohľadu na odsek 3 akékoľvek rozhodnutie tribunálu na základe tohto odseku musí byť prístupné ...

  5.

  Strana, ktorá je stranou sporu, môže poskytnúť iným osobám zapojeným do arbitrážneho konania ...

  6.

  Zmluvná strana môže poskytnúť štátnym úradníkom svojich príslušných samosprávnych celkov ...

  7.

  Tribunál nebude vyžadovať od zmluvnej strany, aby poskytla alebo zabezpečila prístup k informáciám, ...

  8.

  Pokiaľ rozhodnutie tribunálu o utajení určí informáciu ako dôvernú a zákon zmluvnej strany ...

  II.

  Účasť zmluvnej strany, ktorá nie je stranou sporu

  1.

  Zmluvná strana, ktorá nie je stranou sporu, má právo na vlastné náklady získať od strany, ktorá ...

  a)

  dôkazov, ktoré boli predložené tribunálu;

  b)

  kópie všetkých písomných žalôb podaných na arbitráž; a

  c)

  písomnej argumentácie strán, ktoré sú stranami sporu.

  2.

  Zmluvná strana, ktorá nie je stranou sporu, ktorá získava informácie podľa odseku 1, bude s informáciami ...

  3.

  Na základe písomného oznámenia stranám, ktoré sú stranami sporu, zmluvná strana, ktorá nie ...

  4.

  Zmluvná strana, ktorá nie je stranou sporu, má právo zúčastniť sa akýchkoľvek pojednávaní, ...

  III.

  Podania strany, ktorá nie je stranou sporu

  1.

  Ktorákoľvek strana, ktorá nie je stranou sporu, ktorá je osobou zmluvnej strany alebo má dôležitý ...

  2.

  Žiadateľ je povinný doručiť žiadosť o povolenie predložiť podanie strany, ktorá nie je stranou ...

  3.

  Tribunál určí primeraný termín pre pripomienky strán, ktoré sú stranami sporu, k žiadosti o ...

  4.

  Pri rozhodovaní, či vydať povolenie predložiť podanie strany, ktorá nie je stranou sporu, tribunál ...

  a)

  strana, ktorá nie je stranou sporu, pomohla tribunálu rozhodnúť o faktickej alebo právnej otázke ...

  b)

  sa podanie strany, ktorá nie je stranou sporu, týkalo záležitosti v rámci sporu;

  c)

  strana, ktorá nie je stranou sporu, mala významný záujem o arbitráž; a

  d)

  bol verejný záujem o predmet arbitráže.

  5.

  Tribunál je povinný zaistiť, že:

  a)

  podanie ktorejkoľvek strany, ktorá nie je stranou sporu, nebude zasahovať do súdnych konaní; a

  b)

  žiadna zo strán, ktoré sú stranami sporu, nebude nadmieru zaťažená alebo nespravodlivo poškodená ...

  6.

  Tribunál musí rozhodnúť, či udelí povolenie na predloženie podania strany, ktorá nie je stranou ...

  7.

  Od tribunálu, ktorý povolí predložiť podanie strany, ktorá nie je stranou sporu, sa nevyžaduje, ...

  8.

  Prístup strán, ktoré nie sú stranami sporu, ktoré podajú žiadosť podľa týchto postupov, k ...

  IV.

  Smernice pre podania strany, ktorá nie je stranou sporu

  1.

  Žiadosť o povolenie predložiť podanie strany, ktorá nie je stranou sporu, musí:

  a)

  mať písomnú podobu, s dátumom a podpisom osoby, ktorá žiadosť predkladá, a musí obsahovať ...

  b)

  nesmie byť dlhšia ako päť strojom písaných strán;

  c)

  opísať žiadateľa vrátane (ak je to podstatné) jeho členstva a právneho postavenia (napr. spoločnosť, ...

  d)

  uviesť, či žiadateľ je alebo nie je spriaznený, priamo či nepriamo, s ktoroukoľvek stranou, ktorá ...

  e)

  identifikovať akúkoľvek vládu, osobu alebo organizáciu, ktorá mu poskytla finančnú alebo inú ...

  f)

  špecifikovať povahu záujmu žiadateľa v arbitráži;

  g)

  identifikovať špecifické otázky skutkového stavu alebo procesného postupu v arbitráži, ktoré ...

  h)

  vysvetliť odkazmi na faktory špecifikované v odseku 4 časti III tejto Prílohy (Podania stranou, ...

  i)

  byť vyhotovené v jazyku arbitráže.

  2.

  Podanie predložené stranou, ktorá nie je stranou sporu, musí:

  a)

  byť opatrené dátumom a podpisom osoby, ktorá predkladá podanie;

  b)

  byť stručné a v žiadnom prípade nie dlhšie ako dvadsať strojom písaných strán vrátane akýchkoľvek ...

  c)

  vysvetliť presné tvrdenie, ktoré podporuje pozíciu žiadateľa v týchto otázkach; a

  d)

  obsahovať iba záležitosti, ktoré sú predmetom sporu.

Poznámky

 • 1)  Na objasnenie, zaobchádzanie poskytnuté zmluvnou stranou v súlade s odsekmi 2, 3 a 4 tohto článku ...
 • 2)  Príloha A (Výklad nepriameho vyvlastnenia) sa vzťahuje na tento článok.
 • 3)  Príloha B (Riešenie sporov medzi investorom a hostiteľskou zmluvnou stranou) platí pre konania podľa ...
Načítavam znenie...
MENU
Hore