Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dodatkového protokolu medzi Slovenskou republikou a Rumunskom k Dohode medzi Slovenskou republikou a Rumunskom o podpore a vzájomnej ochrane investícií podpísanej 3. marca 1994 26/2007 účinný od 17.01.2007

Platnosť od: 17.01.2007
Účinnosť od: 17.01.2007
Autor: Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky
Oblasť: Medzinárodné zmluvy, dohody, dohovory, Ekonomika a obchodné vzťahy v medzinárodnom práve, Investovanie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dodatkového protokolu medzi Slovenskou republikou a Rumunskom k Dohode medzi Slovenskou republikou a Rumunskom o podpore a vzájomnej ochrane investícií podpísanej 3. marca 1994 26/2007 účinný od 17.01.2007
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Oznámenie 26/2007 s účinnosťou od 17.01.2007
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 8. novembra 2005 bol v Bratislave ...

Národná rada Slovenskej republiky s dodatkovým protokolom vyslovila súhlas svojím uznesením č. ...

Dodatkový protokol nadobudol platnosť 31. októbra 2006.

Prílohy

  K oznámeniu č. 26/2007 Z. z.

  DODATKOVÝ PROTOKOL medzi Slovenskou republikou a Rumunskom k Dohode medzi Slovenskou republikou a Rumunskom o podpore a vzájomnej ochrane investícií podpísanej 3. marca 1994

  Za Slovenskú republiku:
  Vladimír Podstránsky v. r.

  Zmluvné strany sa dohodli takto:

  Článok 3 ods. 3 znie:

  „3. Ustanovenia odsekov 1 a 2 tohto článku nemožno vykladať tak, že zaväzujú jednu zmluvnú ...

  Článok 3 sa dopĺňa novým odsekom 4, ktorý znie:

  „4. Ustanovenia o nediskriminácii, národnom zaobchádzaní a doložke najvyšších výhod v tejto ...

  Článok 6 ods. 1 sa dopĺňa novým textom, ktorý znie:

  „1. Bez dopadov na opatrenia prijaté Európskou úniou každá zmluvná strana, na ktorej území ...

Načítavam znenie...
MENU
Hore